Status prawny

WOJEWÓDZKA RADA NARODOWA

 W KIELCACH

 

                          Na podstwie art 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych                (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej                    w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r.

w powiecie opoczyńskim

GMINA BIAŁACZÓW

PREWODNICZĄCY OBRAD                                                                             PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM

Jan Kochel                                                                                                                  Antoni Połowniak

 

Podstawy prawne działania Urzędu:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1990 o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy, a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą państwa (Dz. U. 106. poz. 668 z  późn. zm.)

5. Statut Gminy.

6. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005. Odsłon 1138, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony