Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

Plan pracy Rady Gminy Białaczów na 2007 rok.

 

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Odpowiedzialny

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

I - kwartał

 

 

Zatwierdzenie planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2007 r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na terenie gminy za 2006 r.

 

Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Sprawozdanie z przebiegu zebrań wyborczych związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i powiatu.

 

Bezpieczeństwo sanitarne na terenie gminy.

 

Stan bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężenia

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

Kierownik GOPS

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Komendant Komisariatu

 

 

Przedstawiciel Sanepidu

 

 

Kierownik PUP w Opocznie

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

II - kwartał

 

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Wójta Gminy w roku 2006.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

 

Działalność jednostek przeciwpożarowych na terenie gminy.

 

Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Stan służby zdrowia w Gminie i w Powiecie

 

Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w Petrykozach oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 

Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

Rada Gminy

 

 

 

 

Komendant OSP

 

 

 

Kierownik Agencji

 

 

 

Kierownik Ośrodka Zdrowia

 

 

Kierownik Biblioteki

 

Prezes LKS

 

 

Dyrektorzy Szkół

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

III - kwartał

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za I półrocze 2007 r.

 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w gminie.

 

Informacja o stanie rolnictwa sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa.

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty

 

 

Dyrektor Poradni

 

 

Przedstawiciel ODR

I Przewodniczący Komisji Rolnictwa

 

Wójt Gminy

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

IV - kwartał

 

 

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych.

 

Stan dróg i przygotowanie służb do sezonu zimowego.

 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białaczów na 2008 rok.

 

Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

 

Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy.

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za 2007 r.

 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji na 2008 r.

 

 

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

Przewodnicząca Rady i Przewodniczący Komisji

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.12.2010
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.12.2010. Odsłon 643, Wersja 1drukuj
 
Początek strony