Rada Gminy informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. (wygasły...)

 

Rada Gminy informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Białaczów

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Białaczów

4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami.

5. Zapytania i Interpelacje Radnych.

6.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczówz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie za 2014 rok

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białaczów

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białaczów.

- zmian w budżecie gminy na 2015 r.

- zmian w WPF na lata 2015-2022

-zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Białaczów.


 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Przemysław Kowalczyk dnia 22.04.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 22.04.2015. Wygasa 30.04.2015. Odsłon 1626
Początek strony