Rada Gminy informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. (wygasły...)

Rada Gminy informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie, przy ul. Piotrkowskiej 6, 26 – 307 Białaczów, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Białaczów.

I. Część merytoryczna

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Białaczów

4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami.

5. Zapytania i Interpelacje Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów,

- przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 r

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na 2015 rok.

- przyjęcia  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014 – 2032,

- zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2022,

- uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy Białaczów.

II. Część uroczysta


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.12.2014
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 22.12.2014. Wygasa 12.01.2015. Odsłon 1626
Wersja : 1 2 
Początek strony