Rada Gminy informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) (wygasły...)

Rada Gminy informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów, odbędzie się V Sesja Rady Gminy Białaczów.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy Białaczów

4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami.

5. Zapytania i Interpelacje Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o powierzchni 0,0242 ha, położonej w Radwanie
  • ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa
  • wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie
  • zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
  • zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022,
  • zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Białaczów.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Przemysław Kowalczyk dnia 21.01.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 21.01.2015. Wygasa 11.02.2015. Odsłon 1609
Początek strony