Rada Gminy informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Białaczów (wygasły...)

Rada Gminy informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Białaczów

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów

4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami.

5. Zapytania i Interpelacje Radnych.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2015 r.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022,

- członkostwa Gminy Białaczów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ",

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

- udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

- przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów,

- diet dla radnych rady Gminy Białaczów,

- ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków Sołtysa,

- ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białaczów,

- wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o pow. 0,0242 ha, położonej w Radwanie.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Białaczów.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 30.03.2015. Wygasa 20.04.2015. Odsłon 1626
Początek strony