Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: IX/9/2007, Z dnia: 26.10.2007
PROTOKÓŁ NR IX/9/2007 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 26 PAŹDZIERNIKA 2007 Protokół Nr IX/9/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. IX Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach . Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 14 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Treść przyjętego porządku obrad 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 6.Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7.Podjęcie uchwał : - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2008 – 2011, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów, położonych w powiecie opoczyńskim. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie radni przyjęli jednogłośnie. Ad.4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi, który po serdecznym powitaniu, poinformował wszystkich o działaniach podjętych między sesjami : - jesteśmy już po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 21 października; - w Petrykozach odbyło się uroczyste oddanie Sali gimnastycznej. Były różne dary, tj.: piłki, sprzęt sportowy. Jeden z kandydatów na posła ufundował prezenty. Decyzja na użytkowanie Sali gimnastycznej już jest; - w Parczowie poprawiono estetykę świetlicy wiejskiej; - w Zakrzowie wybudowana jest już świetlica. Wprawdzie jest to dopiero stan surowy, ale można już z niej korzystać; - poprawiono estetykę świetlic wiejskich w: Kuraszkowie, Sobieniu, Parczówku, Sobieniu oraz Skroninie; - odremontowano drogi gminne w miejscowościach Ossa, Radwan, Żelazowice i Parczówek.. Środki pieniężne za pierwszą turę zostały już rozliczone; - zakupiono kosiarkę rotacyjną , nie będziemy więc już musieli prosić o ścięcie trawy pana Szołowskiego. Nigdy wprawdzie nie odmawiał ale lepiej mieć własną kosiarkę; - zakupiono destrukt asfaltowy 320 ton. Towar ten pochodzi z Alei Jerozolimskich. Zapłacimy za to w przyszłym roku ponieważ teraz nie mamy środków pieniężnych. W Żelazowcach położono destrukt na drodze do Krawczyka . Jest to dobry produkt ponieważ się nie spłukuje. Mamy jeszcze zmagazynowany grys; - w tym roku powinna być ukończona kanalizacja Wąglan; - już wpłynął projekt kanalizacji w Parczówku, czekamy tylko na decyzję PKP; - ukończono już projekt kanalizacji w Miedznej Drewnianej. - trwają prace porządkowe (tj. czyszczenie rowów i sprzątanie) w wielu miejscowościach. Zajmują się tym bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych; - będziemy musieli podjąć jakieś działania w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Każdego roku przed cmentarzem w Białaczowie pojawiają się ludzie handlujący kwiatami i zniczami. Zajmują oni cały teren przy cmentarzu i wobec tego nie ma gdzie parkować samochodów; - z cmentarza w Petrykozach będą wywiezione śmieci; - przed cmentarzem w Żelazowcach znajduje się wielka sterta śmieci, której wywozem nie chce się zając ksiądz, na skutek czego wśród parafian panuje wielkie wzburzenie; - mamy już wstępne dane o zadłużeniu GOPS wobec ZUS, które powstały za czasów poprzedniej kierowniczki. Na stan dzisiejszy jest to 121 tys. złotych + odsetki. Obecna kierowniczka GOPS pani Łukasik podjęła już stosowne kroki, aby przerwać naliczanie odsetek,; - według rankingu gmin województwa łódzkiego zamieszczonego w piątkowej gazecie znajdujemy się na 128 - tym miejscu , czyli na 6 – mym od końca . - w tym miesiącu zabraknie nam 220 tys. zł, czyli łącznie będzie to ok. 0,5 mln zł; - zobowiązania za kanalizacje wyniosą w przyszłym roku 2 mln złotych ; - w Wąglanach odbyła się prezentacja mająca na celu możliwości wykorzystywania funduszy europejskich. Na bieżąco śledzimy informacje z Urzędu Miasta ponieważ będzie można skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie budowy kanalizacji; - mieliśmy dość dużo pracy w związku z wyborami parlamentarnymi. Wszystko poszło sprawnie. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wynosiła 40,14% ; Posłem z ziemi opoczyńskiej został pan Robert Telus; - 11 – go listopada odbędzie się Msza Św. Za Ojczyznę. Na rynku w Białaczowie i w Sobieniu zostaną złożone wieńce; - Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia złożyła wniosek dotyczący idei wakacyjnego turnieju siatkowego, piłki ręcznej i piłki siatkowej; - harmonogram planu zawodów sportowych w Białaczowie jest już sporządzony brakuje natomiast jeszcze takowego w Petrykozach; - Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji złożyła wniosek, w którym pisze o zamiarze zaproszenia na kolejną sesję przedstawicieli PKS i Braci Woźniak. Myślę jednak, że taka ingerencja w prywatne działania obydwóch firm nie ma żadnego sensu; Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi za sprawozdanie z okresu między sesjami i zapytała radnych czy mają jakieś pytania: Radny Z. Prusek –z tego parkowania w dzień Wszystkich Świętych to nic nie będzie. Myślę, że można by zapytać właściciela działki położonej obok cmentarza o udostępnienie placu w ten dzień dla handlujących zniczami. Skoro ten destrukt jest z Alei Jerozolimskich z Warszawy to ile w takim razie będzie kosztować? Wójt – co do handlujących w Dzień Wszystkich Świętych to jedyną osobą, która mogłaby udostępnić plac jest pani Białecka. Trzeba podjąć próbę rozmowy z tą panią. Radny Z. Prusek – ta pani się zgodzi jeśli będzie mieć z tego jakiś zysk. Wójt – na 99% nie uda się próba przeniesienia handlujących kwiatami ponieważ już w nocy zajmują oni swoje miejsca. Jeśli chodzi o koszty destruktu to będziemy płacić 20 zł netto za tonę. Koszty transportu nie będą nas nic kosztowały . Turniej piłkarski jest możliwy tylko pod warunkiem jeśli młodzi ludzie sami porozumieją się w tej sprawie. Radny S. Goworek – wniosek Komisji Budżetu był źle sprecyzowany ponieważ chodzi tu przede wszystkim o rosnące koszty biletów autobusowych i likwidowane kursy. Dobrze by było aby na terenie całej gminy kursowały również autobusy Braci Woźniak, których koszty biletów są tańsze. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – wniosek w tej sprawie jest źle sformułowany. Oczywiście możemy zaprosić przedstawiciela PKS i Braci Woźniak. Sołtys Z. Purgat – kursy autobusów są likwidowane bo stają się nie rentowne. Radna Z. Brzóska – najlepiej jeśli w tej sprawie porozumiemy się tylko z PKS Wójt – gmina mogłaby reagować na rosnące ceny biletów i na likwidowane kursy tylko wtedy jeśli sama dopłacałaby do tego. O zwiększenie ilości kursów autobusowych powinni zabiegać sami zainteresowani. Gmina nie może ingerować w wewnętrzne ustalenia Braci Woźniak i PKS. Radny W. Świtkowski – jeśli znajdą się chętni to niech piszą wnioski do PKS. Radny S. Goworek – kursy autobusów są źle poukładane. Na terenie Białaczowa są najdroższe bilety. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – gdyby ktoś inny chciał wejść na nasz rynek to nikt nie będzie protestował. Sołtys M. Nowak – jedni drugim nie chcą robić konkurencji. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – kiedyś do Skroniny jeździł MZK i Woźniak, ale obydwie te firmy porozumiały się między sobą. Sołtys A. Krzysztofik – MZK nie jeździe do Tarczówka. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – jeździłoby MZK jeśli gmina dopłacałaby do tego . Radna J Pawłowska – do Woźniaków na pewno nie dopłaci. Możemy postarać się jednak o busy. Wójt – jeśli Woźniak zwróci się do nas w tej sprawie to oczywiście podejmiemy rozmowy. Ludzie sami muszą się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego celem wydania opinii o przewoźniku ., gdyż ten organ wydaje koncesje. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – nic nie stoi na przeszkodzie zaproszenia przewoźników aby sami wypowiedzieli się w tej sprawie. Radny K. Kowalczyk – Parczówek ma połączenie a Łodzią, Kielcami, ale autobusy PKS mają nawet do 30 minutowe opóźnienia. Sołtys Z. Purgat – od 5- go listopada wszystkie autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem. Te opóźnienia wynikają z tego, że jest zbyt mało kierowców w PKS. Radny K. Kowalczyk – czy już naprawiony jest dach na Sali gimnastycznej w Petrykozach? Wójt – nasze dzieci też wyrządzają szkody w autobusach PKS. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy są jeszcze jakieś pytania? Ad.5 Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy Białaczów. Drogi w naszej gminie podzielone są na zgodnie z ustawą na wojewódzkie, powiatowe i gminne. Są przymiarki do przekwalifikowania dróg powiatowych. Nakłady na te drogi nie mają sensu przed założeniem kanalizacji i gazu. W złym stanie są drogi w Parczowie, Kuraszkowie, Sobieniu, Ossie, Białaczowie szczególnie ulica Partyzantów oraz takie małe do poszczególnych posesji. W nienajlepszym stanie jest też droga do Grabowskiego w Żelazowcach. Jeśli dostaniemy jakieś pieniądze to być może zrobimy jakieś remonty. Ponieważ zbliża się sezon zimowy to będą nam potrzebne odśnieżarki. Wyremontowaliśmy w tym celu samochody strażackie . W miarę naszych możliwości będziemy starali się odśnieżać zwały śniegu większe niż 10 cm. W najgorszej sytuacji są ci ludzie, którzy mieszkają daleko od dróg . Radny K. Kowalczyk – w Parczówku na górach muszą mieć odgarnięty śnieg. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy do V punktu są jeszcze jakieś pytania? Radny S. Jóźwik – odcinek drogi do Gościńca jest w złym stanie, czy można go jeszcze w tym roku poprawić? Wójt – w Wąglanach są drogi, którymi w ogóle nie da się przejechać. Dobrze, że radny Jóźwik zwrócił na tą drogę uwagę. Ad.6 Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Przewodnicząca oddała głos Z- ca Wójta pani Barbarze Goworek. Informacja ta stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Ad. 7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznał wszystkich Wójt Gminy Białaczów . Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne. Uchwała została przyjęta trzynastoma głosami, jedna osoba zaś wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2008 – 2011 stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznała zgromadzonych Przewodnicząca Pani Krystyna Ziębaczewska. Przypomniała wszystkim zebranym, że na poprzedniej sesji wybrany był zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie : Przewodniczący: pan Waldemar Świtkowski, Członek: pani Teresa Łukasik, Członek pani Krystyna Ziębaczewska. Zespół ten stwierdził, że wszystkie zgłoszone kandydatki spełniają potrzebne wymagania. Pani Ziębaczewska poinformowała radnych, że do wyboru ławników trzeba będzie powołać trzyosobową komisję skuracyjną. Zarządziła wobec tego aby zgłaszać kandydatów na członków komisji. W skład komisji skuracyjnej weszli: Przewodnicząca pani Anna Grzesińska; Członek Stanisław Goworek Członek Ireneusz Wilk Wybrana jednogłośnie komisja rozdała wszystkim radnym karty do głosowania, po czym zarządziła głosowanie tajne. Wynikiem głosowania był wybór ławników do Sadu Rejonowego w Opocznie, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik nr 7 i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalski, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik na 8. Uchwał została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Z treścią uchwały zapoznała obecnych Skarbnik Gminy Białaczów –Pani Irena Wilk. Radny Z. Prusek – czym jest spowodowany zwrot pieniędzy na zasiłki rodzinne? Kierownik GOPS T. Łukasik – jest złożonych mniej wniosków, w wyniku czego musimy zwrócić pozostałe pieniądze. Duże kwoty przeznaczane są też na świadczenia rodzinne w skład których wchodzi między innymi becikowe. Pracownicy GOPS nie są w stanie dokładnie przewidzieć liczby wniosków, które złożą osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi. W wyniku wyczerpania pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali stosowny regulamin, wobec czego zmieli okazję zapoznać się z zawartą w nim treścią. Wójt –uchwała ta wynika z ogólnych przepisów . Każda gmina powinna mieć swój własny regulamin dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy . Radna A. Grzesińska – czy pojemniki do segregacji śmieci będą zakupione? Wójt – o zakupie takich pojemników musimy pomyśleć. Radna A. Grzesińska – czy będą jakieś sankcje karne wobec osób, które nie zastosują się do przepisów zamieszczonych w regulaminie? Wójt – jeśli będą jakieś pisemne skargi to oczywiście podejmiemy stosowne działania. Radny S. Goworek – w ubiegłym roku w TV mówili, że firmy zajmujące się wywozem śmieci mają takie worki dostarczać, wobec czego wzrosną koszty wywozu śmieci. Wójt – w Opocznie była już przeprowadzana segregacja śmieci, ale firma zajmująca się wywozem i tak zapakowała wszystko w jedną śmieciarkę. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w regulaminie wszystko jest dokładnie wypisane, będziemy więc dążyć do tego aby segregacja śmieci w naszej gminie była przeprowadzana. Radny W. Świtkowski – gdyby były nakładane stosowne kary to na terenie gminy byłoby czyściej i gmina miałaby więcej pieniędzy. Radny S. Goworek – Końskie ustalili tzw. Podatek śmieciowy w wysokości 2 zł. Sołtys Z. Purgat – wiosną raz w miesiącu przejeżdżał ciągnik i zabierał ze śmietników wszystkie śmieci. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – za czystość na przystankach odpowiada PKS. Radny Z. Prusek – w rowach wzdłuż drogi do Żelazowic i Radwana jest mnóstwo śmieci. Mieszkańcy tych wsi powinni zadbać o wywóz. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – śmieci do rowów wyrzucają ci co jeżdżą eleganckimi samochodami. Wobec wyczerpania pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne za przyjęciem uchwały i dołączonego do niej regulaminu. Wynikiem głosowania było jednogłośne przyjęcie uchwały . Uchwała Nr IX/56/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów, położonych w powiecie opoczyńskim która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznał zebranych Wójt Gminy Białaczów, który poinformował, że jest to inicjatywa LEADER + będąca mieć swoje władze i własne środki pieniężne. Grupy te mają charakter publiczno – prywatny i mogą do nich przystępować samorządy lokalne. Aby powstała taka Grupa Lokalnego Działania musi być minimum 10 tysięcy ludzi. Pierwotnie planowaliśmy stworzyć Lokalną Grupę Działania wspólnie z Gminą Żarnów. Starostwo zadecydowało jednak, że nie spełniamy warunku minimalnej ilości ludzi wobec czego musieliśmy przyłączyć się do Mniszkowa, Paradyża i Sławna. Jaki charakter będzie mieć ta Grupa nie wiemy jeszcze dokładnie. Bardzo korzystnie finansowo jest jednak być członkiem takiej grupy. Radny S. Goworek – co jest celem takiej Grupy? Czy będzie mieć ona jakiś zarząd? Wójt – będzie to stowarzyszenie z różnymi podmiotami gospodarczymi. Na początku trzeba będzie utworzyć strategię takiej grupy, a dopiero później można będzie pisać wnioski. Gminy będą jednymi z podmiotów takiej Lokalnej Grupy Działania, mogącymi zdobywać środki pieniężne i osoby fizyczne. Radny K. Kowalczyk – czy pozostałe gminy wyraziły już zgodę? Wójt – tak, wszystkie. W wyniku wyczerpania pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie. Ad.8 Zapytania i wolne wnioski. Radny K. Rek – droga w Ossie jest w złym stanie, należałoby ją wyrównać. Sołtys T. Kwiel – tę drogę trzeba wyrównać do zimy. W Sobieniu mamy łącznie 6 lamp, które nie świecą. Czy może przyjechać do nas jakiś elektryk i naprawić je? Sołtys A. Świątek – w Wąglanach światła późno się zapalają i dość wcześnie gasną. Radna Z. Brzóska – chciałabym serdecznie podziękować za piękną drogę. Proszę jednocześnie o poprawienie drogi w kierunku Sędowa, tak aby można było przejechać ciągnikiem. Wójt – Dziękuję pani Brzósce za miłe słowa. Droga w kierunku Sędowa nie jest taka zła, tylko trzeba wyciąć z niej krzaki, naprawić dołki i zrobić światło. Droga przez Ossę do zabudowy jest przeznaczona do remontu, również ta do pomnika będzie skończona. Na drodze z Zakrzowa są źródła. W związku z tym trzeba będzie wybrać rowy, aby woda nie zalewała drogi. Jest to droga powiatowa, zanim więc podejmiemy jakieś kroki to powinniśmy porozmawiać z dyrektorem. W Sobieniu będę naprawione lampy elektryczne. Radna Z. Brzóska - czy będzie zainstalowana lampa przy placu Pani Cieślak? Mieszka ona dość daleko od drogi gdzie zainstalowane są lampy? Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w Kuraszkowie też tak ludzie mieszkają i nie domagają się lamp. Radny K. Rek – w Żelazowcach też jest podobna sytuacja. Wójt – na przyłączenie dodatkowej lampy potrzebny jest projekt. Radna Z. Brzóska – trzeba będzie powiedzieć jej, że nie będzie miała jednak tego światła. Radny K. Kowalczyk – na jakim etapie są drogi do Cerkoloru i na góry? Wójt – te drogi należą do kompetencji starosty opoczyńskiego. Ad.9 Sprawy różne. Radny Z. Prusek – czy jest możliwość ściągnięcia długów GOPS wobec ZUS od poprzedniej kierowniczki GOPS? Wójt- poprzednia kierowniczka i księgowa ZUS zostały zwolnione z pracy . Nie sądzę, że będziemy ściągać od byłej kierowniczki jakichkolwiek pieniędzy ponieważ ta kobieta nie ma teraz żadnych dochodów a jedynie same niespłacone kredyty. Kierownik GOPS T. Łukasik - zrobiliśmy korektę do ZUS i na tej podstawie dostaliśmy upomnienie do zapłaty. Wysłaliśmy do nich pismo o możliwość rozłożenia należnej sumy na raty i o umorzenie odsetek. Radny K. Rek – czy przychodziły jakieś pisma do Kierowniczki GOPS i do Wójta? Ile razy była kontrola z gminy w GOPS –ie? Kto jest w takim razie odpowiedzialny za tą całą sytuację? Kierownik GOPS T. Łukasik – interwencja do Wójta była dopiero w 2006 roku. Radny S. Goworek – kto ją powoływał na to stanowisko? Skarbnik I. Wilk – ZUS może kontrolować tylko ZUS, to nie jest zakres księgowej. Wójt – stała się rzecz bardzo niedobra. Nie powinniśmy jej ciągać po sądach. Kierownik GOPS T. Łukasik – ona nie wzięła tych pieniędzy dla siebie. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – Pani Zielińska nie została zwolniona. Wójt – została zmuszona do przejścia na emeryturę. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – z czego powstało to zadłużenie? Kierownik GOPS T. Łukasik – mamy dwa rodzaje pieniędzy. Jedne są przeznaczane na zadania własne, drugie na zadania zlecone. Pani Zofia powielała dwa razy te same wnioski, czyli jednym słowem obracała tymi samymi pieniędzmi. Po korekcie przychodzącej z ZUS powinna za każdym razem wyzerować pieniądze i wyrejestrować osoby. Ona tego nie robiła, bo zwyczajnie nie wiedziała. Wójt – ona nie korzystała z tych pieniędzy. Kierownik GOPS T. Łukasik – oszukała ZUS a te pieniądze zostały wykorzystane na inny cel, aby nie trzeba było ich oddawać. Sołtys T. Kwiel – czyli pracownik ZUS też jest winny? Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady i protokół Nr IX/9/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 13 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008 , wersja 1
Numer: IX/9/2007, Z dnia: 12.09.2007
Protokół Nr IX/9/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 14.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. IX Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach . Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 14 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych. Treść przyjętego porządku obrad 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: - utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad. Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Tryb nadzwyczajny sesji wynika z zarządzenia pochodzącego z 8 września, informującego o minimalnym okresie na utworzenie dodatkowych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej i Szpitalach. Kalendarz wyborczy podaje datę 13 września 2007 roku. Ordynacja wyborcza Dziennika Ustaw w § 30 informuje o konieczności utworzenia przez rady gmin dodatkowych obwodów głosowania w przypadku kiedy w placówce w dniu wyborów będzie mniej niż 50 osób. Dlatego też należy przyjąć uchwałę Nr 51/XIX/2007 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, która weszła w życie z dniem podjęcia. Ad.4 Zapytania i wolne wnioski. Radny Z. Prusek- jak wyślemy tą uchwałę w tak krótkim czasie? Wójt- natychmiast po zakończeniu sesji uchwałę prześlemy faksem. Jeden egzemplarz zostanie również dostarczony drogą pocztową w możliwie jak najkrótszym terminie od przyjęcia uchwały . Radna A. Grzesińska – jaka jest procedura zgłaszania kandydatów do komisji? Wójt- zgłaszaniem kandydatów zajmują się Komitety Wyborcze. Każdy komitet zgodnie z uchwałą może jednorazowo zgłosić 6 osób. Prawo wyboru kandydatów do komisji przysługuje wójtowi. Wśród wybranych sześciu osób powinna znajdować się jedna osoba będąca pracownikiem Urzędu Gminy, która będzie odpowiadała za merytoryczne przygotowania wyborów. Jeśli zdarzy się, że chętnych do komisji będzie więcej niż liczba ustalona uchwałą, wtedy zarządza się publiczne losowanie. Radna A. Grzesińska- do kiedy można zgłaszać kandydatów na członków komisji? Wójt- najpóźniej do 21 września. Pracownikiem z Urzędu Gminy odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów będzie Z-ca Wójta Pani Barbara Goworek Radny S. Goworek- organizujemy ligę piłki siatkowej. W związku z tym zwracam się z prośbą do radnych o przybycie co najmniej po dwie osoby z każdej wsi w dniu 20-go września na godzinę 14ºº do hali w Białaczowie. Radny Z. Prusek- wszyscy zainteresowani mogą przyjść, czy jest to ograniczone wiekowo? Radny Wilk- w ubiegłym roku wiele wsi brało udział w tych rozgrywkach. Ad.5 Zamknięcie obrad Obrady i protokół Nr IX/9/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 14.45. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007 , wersja 1
Numer: VIII/8/2007, Z dnia: 04.09.2007
Protokół Nr VIII/8/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 04 września 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. VIII Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach . Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 13 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych. Treść przyjętego porządku obrad 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w Białaczowie za pierwsze półrocze 2007 roku. 6. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2007. 7. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 8. Podjęcie uchwal w sprawach: - zmian w budżecie gminy na 2007 rok - uchwalająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007- 2011 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Białaczowie radni przyjęli jednogłośnie. Ad.4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi, który po serdecznym powitaniu, poinformował zgromadzonych o podjętych działaniach w okresie między sesyjnym - od początku lipca zawarta została umowa z nowym radcą prawnym – Panem Wojciechem Gorządem, który jest obecny w Urzędzie Gminy w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 15.30: - zakupioną w ostatnim czasie skraplarką opiekuje się Pan Krzysztof Wójcik, który został zatrudniony w Urzędzie Gminy do końca grudnia 2007 roku . - dziury w drogach zostały naprawione: - koszty materiałów na dziury wyniosły: grys – 10 tysięcy zł, i emulsja – 13 tysięcy zł - kanalizacja Parczowa i Wąglan przebiega prawidłowo; - prace przy stawie w Parczowie przebiegają prawidłowo; po zakończeniu robót OSP zamierza zarybić zbiornik; - informacji o rozpoczętym roku szkolnym udzieli pani Grażyna Owsińska; - wszystkie sale lekcyjne są gotowe na przyjęcie uczniów - niezbędne remonty podłóg w Szkole w Białaczowie dobiegły końca. Materiały pochodziły w części z darowizny, tj. płytki około 800 m . Gmina zakupiła tylko klej, fugi i listwy; - budowa sal gimnastycznej w Skroninie została ukończona - remont Ratusza zakończono - w świetlicy w Zakrzowie trwają prace remontowe, a wszelkie opóźnienia wynikają z braku około 10 tysięcy złotych ,pieniądze te zostały przeznaczone na pensje dla pracowników interwencyjnych ; - wykonano niezbędne remonty dróg., obecnie czekamy już tylko na rozliczenie z Łodzi, w sprawie którego pojechała dziś Pani Barbara Goworek ; - ostatnio pojawiły się kłopoty z wodociągiem w Sobieniu; ciśnienie i jakość wody zdecydowanie odstępowały od norm ;w tym celu zdecydowano o wymianie rur i przeglądzie pomp; - podjęto decyzję w sprawie dróg w Parczówku tj.: drogi do Cerkoloru i na Góry; zdecydowano o scaleniu działek, pojawiły się jednak problemy, ponieważ nie wszyscy właściciele chcą się na to rozwiązanie zgodzić; na 25 – ciu właścicieli 10 –ciu zgłosiło sprzeciw; - odbyło się kilka imprez towarzyskich w tym: - dni Miedznej Drewnianej – impreza zorganizowana przez sołtysa wsi - 50 –cio lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowcach, na której to nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru ; - Dni Białaczowa; - Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich; - Dożynki parafialne; w najbliższym czasie odbędą się Powiatowe Dożynki w Paradyzu, na których będą reprezentanci Gminy Białaczów : tj. Koło Gospodyń Wiejskich ze Skroniny i z Żelazowic; Są propozycje aby za dwa lata takiego typu imprezę zorganizować w Białaczowie; - Turniej Piłkarski o Puchar Wójta; - Turniej Siatkarski o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy - zatrudniliśmy osoby bezrobotne; - od 10 – go września przyjmujemy kolejne 12 osób; Przewodnicząca podziękowała Wójtowi za sprawozdanie z okresu między sesyjnego i zapytała radnych czy mają jakieś pytania: Radna Z. Brzóska – czy będą podjęte jakieś kroki w sprawie drogi do Jeżowa? Już osiem lat sprawa się ciągnie, droga jest nieprzejezdna. Dyrektor Biniek daje sprzęt ale gmina nic nie robi. Czy droga będzie przejezdna? Wójt – zakupiliśmy grys i czekamy na posypanie drogi. Pieniądze są ale nic nie możemy zrobić ponieważ jest to droga powiatowa . Powinna zrobiona być już dwa miesiące temu. Radny K. Rek – droga polna na łąki w Żelazowcach też jest do zrobienia. Wójt – do zrobienia zgłoszonych jest aż 15 dróg., będziemy je robić kawałkami, ponieważ nie mamy pieniędzy. Środki na drogi przydzielane są z Urzędu Miasta w dwóch turach, obecnie czekamy na tą drugą turę Sołtys H. Gwadera – kiedy będzie pokropiona droga dojazdowa do Prusków? Wójt – w najbliższym czasie nie będzie pieniędzy na ten cel, pomyślimy o tym w przyszłym roku, Radna A. Grzesińska – w złym stanie jest droga wjazdowa od strony boiska. Przy wjeździe znajdują się grube kamienie, które spadają na nowe boisko niszcząc je. Można by było spróbować naprawić je przy użyciu skraplarki. Wójt – myślę, że to da się zrobić. W najbliższym czasie będzie zamówiona emulsja w ilości ok. 4 tysiące kg, Radna B. Szymańska – dwie a właściwie trzy drogi polne w Petrykozach wymagają naprawy, gdyby tak zamówić na nie szlakę, Wójt – możemy zamówić ten materiał, Radna J. Pawłowska – w nienajlepszym stanie jest również droga ze Skroniny do Parczówka, należałoby załatać liczne dołki, które się na niej znajdują, Wójt – zobaczymy tą drogę i naprawimy, Przewodnicząca Rady Gminy –czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Z. Prusek – serdeczne podziękowania za upór i konsekwencję przy budowie przejazdu. Informacja dla sołtysa z Sobienia: proszę sprawdzić przepustowość wodociągu, Radny K. Kowalczyk – czy jesteśmy w stanie ocenić koszty skraplarki z Urzędu Gminy i tej ze Starostwa? Wójt – oczywiście, że tak. Najlepiej jest policzyć koszty pracy pracy skraplarki w ciągu wszystkich dni do tego trzeba dodać zakupiony klej. Reasumując wychodzi około 1/3 kosztów mniej niż w ubiegłym roku kiedy skraplarka była zamawiana ze Starostwa, Radna B. Szymańska – pacjenci w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach nie mają ławeczek. W budynku jest bardzo duszno i potrzebne są dwie ławeczki do zamontowania na zewnątrz, Wójt – to jest tylko techniczny problem, najdalej ławeczki będą przed Ośrodkiem za tydzień, Planujemy zakupić szafki na kartoteki dla Stomatologa i dla Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, Przewodnicząca Rady Gminy – w Petrykozach w ogóle nie ma poczekalni, gdyż jej miejsce zajęła biblioteka. Ławeczki przed budynkiem byłyby bardzo dobrym rozwiązaniem, dla oczekujących na wizytę do lekarza Radna A. Grzesińska – czy oświetlenie Ośrodka Zdrowia leży w kwestii Gminy? Wójt – nie, to jest zadanie Szpitala Powiatowego w Opocznie, Przewodnicząca Rady Gminy – na następną sesje Rady Gminy powinien zostać zaproszony przedstawiciel szpitala. Ad.5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w Białaczowie za pierwsze półrocze 2007 roku. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie pani Irenie Wilk – Skarbnikowi Gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w Białaczowie za pierwsze półrocze 2007 roku stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Sprawozdanie Pani Skarbnik zostało podsumowane komentarzem Wójta, który dodał, iż na stan obecny wszystko wykonane jest w ponad 50- ciu procentach. Różnice w budżecie, wynikają z faktu iż sprawozdanie to obejmuje okres do końca czerwca 2007 roku i nie są uwzględnione w nim zadania wykonane w ciągu miesięcy letnich, które to są jednak okresem najintensywniejszych inwestycji w Gminie. Wójt poinformował zgromadzonych o podtrzymaniu dopłaty do stomatologa i do Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, oraz o wypłaceniu pieniędzy dla nauczycieli. Radny K. Kowalczyk – w dziale 900 znajduje się informacja o oświetleniu, z którego wynika, że koszty są o 5 tys. wyższe niż wcześniej. Trzeba zbadać skąd bierze się taka suma mimo, że lampy się nie świeca. W tym celu proponuję więc sprawdzić czy nie ma jakiś nielegalnych podłączeń do instalacji elektrycznej. Wójt – prawdopodobnie płatności z ubiegłego roku przyszły do nas w styczniu i stąd wynika ta różnica, Radny K. Kowalczyk – proponuję przeliczyć lampy, Radny K. Rek – nie ma takiej możliwości aby ktoś zajmował się podkradaniem energii elektrycznej ze światła ulicznego. Opłata jest większa bo wzrosła cena za energię. Radny Z. Prusek – trzeba poczekać na następny odczyt i porównać rachunki i zużycie prądu. Ad.6 Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2007. Przewodnicząca Rady Gminy w Białaczowie oddała głos Przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty pani Annie Grzesińskiej, która przedstawiła następujące sprawy: 1) w Szkole Podstawowej w Białaczowie został wykonany: - remont podłóg na dwóch korytarzach – wymieniono stare deski na płytki, - odnowiono malaturę i ściany na korytarzach oraz malaturę drzwi do klas, - odmalowano ściany na terenie kuchni. 2) w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej dokonano: - obudowy kaloryferów na korytarzu szkolnym, - wyłożono płytkami ścianę w łazience dla chłopców, - pomalowano klasopracownię, łazienki dla dziewcząt i chłopców, 3) w Szkole Podstawowej w Petrykozach dokonano: - malowania Sali lekcyjnej, korytarza na I- szym piętrze w piwnicy zaplecza kuchennego, kuchni, klatki schodowej oraz szopy, - malowania na olejno lamperii na korytarzu, na parterze i w salach lekcyjnych, - założono płytki na ściany na zapleczu kuchennym, 4) w Szkole Podstawowej w Skroninie wykonano: - obudowę grzejników na korytarzach szkolnych, - wymianę oświetlenia na jarzeniowe na dolnym korytarzu, - malowanie pomieszczeń : sali oddziału przedszkolnego, dolnego korytarza, pomieszczenia w bloku żywieniowym, - adaptację pomieszczenia na salę do ćwiczeń gimnastycznych: zabezpieczono zewnętrzne ściany przed wilgocią, wymieniono oświetlenie na jarzeniowe, pomalowano, wykonano wylewki, ułożono i zabezpieczono parkiet, 5) w Gimnazjum w Białaczowie dokonano: - położono płytki na ścianach dolnej części korytarza w podziemiach oraz płytki podłogowe na części tego korytarza i pomalowano ściany, - malowania dwóch klas lekcyjnych. Ponadto pani Grzesińska zgłosiła wniosek o tym aby zakupiono wykaszarkę do boisk i zajęto się wjazdem do szkoły w Białaczowie od strony podwórka. Radny I. Wilk –dyrekcja szkoły zabroniła korzystać z tego boiska ze względów bezpieczeństwa Wójt – problem boiska to jest problem szkoły a nie Gminy. Obowiązkiem każdego dyrektora jest dbanie o boisko Radna A. Grzesińska – chcemy kupić jedną kosiarke dla wszystkich szkół, a także uporządkować boiska i zasiać nową trawe Wójt –to dzieci śmiecą, dlaczego więc pracownicy grup interwencyjnych z Urzędu Gminy mają sprzątać boiska. Dyrektorzy szkół sami powinni pilnować porządku. Radna J. Pawłowska – na placu szkolnym w Skroninie jest nie ścięte suche drzewo, dlaczego tego jeszcze nie zrobiono? Wójt – to dyrektorzy składają sprawozdania w których informują, iż wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę pod każdym względem, Radny K. Kowalczyk – w sprawozdaniu pani Grzesińskiej nic nie było na temat nauczycieli Radna A. Grzesińska – obecnie żaden dyrektor nie może zatrudniać nauczycieli jeśli nie mają ukończonych studiów wyższych Radna Z. Brzózka – dlaczego autobus szkolny nie podjeżdża przed szkołę, tylko dzieci muszą biegać na przystanek? Wójt – musimy złożyć protest w PKS Przewodnicząca Rady Gminy – bo to nie jest autobus szkolny tylko kursowy. Najlepiej będzie jeśli dzieci będą czekać w świetlicy Radny Z. Prusek - proponuję przełożyć to na inną sesję na którą będzie zaproszony przedstawiciel PKS Przewodnicząca Rady Gminy – autobusy się bardzo często spóźniają i to należy wyjaśnić Radny K. Rek – niejednokrotnie byłem świadkiem, że młodzież na przystankach autobusowych pali papierosy używając przy tym brzydkich słów a na każde zwrócenie uwagi po prostu nie reaguje Radna A. Grzesińska – to szokuje wszystkich, ale moim zdaniem takie rzeczy wynosi się z rodzinnego domu Przewodnicząca Rady Gminy – ten przystanek autobusowy w Białaczowie to jest bardzo niefortunne miejsce, gdyż niszczy się żywopłot Radna A. Grzesińska – wyznaczone są dyżury w tym miejscu Wójt – do gimnazjum w Białaczowie uczęszczają dzieci z całej gminy, bardzo trudno jest więc zapanować nad taką dużą grupą uczniów. Obecnie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa są razem, może dobrze by było zastanowić się nad rozdzieleniem i np. w Miedznej Drew. zrobić gimnazjum a w Białaczowie szkołę podstawową Radny Z. Prusek – to, że tyle wiosek uczęszcza do gimnazjum w Białaczowie to jest tylko część problemu. Szkoła też ma obowiązek wychowywania, wobec tego trzeba kłaść na nie większy ciężar i nie dopuścić do tego aby dzieci z terenu naszej gminy uciekały do innych gimnazjów. Może dobrym pomysłem by było przenieść przystanek z pod kościoła w inne miejsce. Bardzo często dochodzi tam do licznych bójek między uczniami. Radny Świtkowski - miejsce przystanku nic nie zmieni a uczniowie jeśli nie tam to w innym miejscu będą się umawiać na bójki, Radny K. Rek – składam wniosek do Komisji Oświaty by zwrócić szczególną uwagę na to miejsce . Szkoła jest odpowiedzialna za uczniów dopóki dziecko nie wsiądzie do autobusu. Radna A. Grzesińska – szkoła już wielokrotnie interweniowała w tej sprawie, ale rodzice zazwyczaj nie reagowali Radny K. Rek – nie można obok tego przejść obojętnie, Radny I. Wilk – nauczyciele odpowiadają tylko za dzieci na terenie szkoły Radny K. Rek – rolą Komisji Oświaty jest ingerencja w demoralizację jednego ucznia przez drugiego, Radny Z. Prusek –trzeba przemyśleć sprawę przystanku Radna J. Pawłowska – 40 % uczniów wymaga wizyty u psychologa, więc co możemy my z tym zrobić? Wójt – jedynym rozwiązaniem jest zmiana prawa i w związku z tym najlepiej by było odizolować bezkarnych uczniów od pozostałych dzieci Przewodnicząca Rady Gminy – dzieci świadomie się zachowują w taki sposób a później czekają czy ktoś z dorosłych zareaguje na to Ad.7 Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Przewodnicząca oddała w tej sprawie głos radcy prawnemu – Panu Wojciechowi Gorządowi. Poinformował wszystkich zebranych o tym, iż nie ma żadnych formalnych i specjalnych wymogów wyboru ławników poza jedynym – zdrowym rozsądkiem. Przewodnicząca Rady Gminy - proszę zgłaszać kandydatów, na członków komisji zespołu opiniującego ławników Radny Z. Prusek – czy ławnikiem może być pracownik Urzędu Gminy? Radca prawny W. Gorząd – nie ma na to żadnych wymogów Przewodnicząca Rady Gminy - potrzebne są trzy osoby do Komisji Radny S. Sikora – zgłaszam Panią Przewodnicząca Radna A. Grzesińska – myślę, że Pani Łukasik, jako ta która dobrze zna środowisko ponieważ jest Kierownikiem GOPS-u Przewodnicząca Rady Gminy – radny Świtkowski, Wszystkie wytypowane osoby wyraziły zgodę na członków zespołu opiniującego kandydatów na ławników , po czym odbyło się jawne głosowanie i wyniku którego radni jednogłośnie przyjęli zgłoszony skład. Ad.8 Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 04 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały radnych zapoznała Pani Irena Wilk Skarbnik Urzędu Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wójt – internet się już zwrócił ponieważ rachunek za telefon jest dużo niższy. Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Białaczów z dnia 04 września 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 -2011 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 20011 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznał radca prawny- Pan Wojciech Gorząd. Przewodnicząca zarządziła głosowanie, którego wynikiem było jednogłośne przyjęcie uchwały. Ad 9 Zapytania i wolne wnioski. Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych o zakończonych rozgrywkach piłki siatkowej o puchar Przewodniczącej. Serdecznie podziękowała radnym i sołtysom, którzy wzięli czynny udział w zawodach, a byli to: radny Wilk, radny Świtkowski, sołtys Gwadera. Sołtys Nowak otrzymał dyplom i nagrodę od Przewodniczącej Rady Gminy za sędziowanie w rozgrywkach. Sołtys T. Mastalerz – czy będzie zorganizowany autobus na dożynki powiatowe? Na przyszły rok złożyłem pismo o dotatacje na drogi, oświetlenie i remont remizy we wsi Kuraszków , gdzie znajduje się przepompownia gminy. Zwracam też uwagę na znieczulicę jaka jest obecna w Szpitalu Powiatowym w Opocznie , gdzie miałam okazję ostatnio przebywać. Radny W. Świtkowski – jedna osoba w Radwanie nie ma jeszcze wody z wodociągu . Czy gmina może w jakiś sposób tej osobie dopomóc, np. zorganizować koparkę, udzielić pomocy przy projektowaniu ? Wójt – jesteśmy już po wstępnych rozmowach z których wynika, że potrzebna jest zgoda osób przez działki których przechodziłaby linia wodociągowa doprowadzająca wodę Sołtys T. Kwiel - jeśli po remoncie nie poprawi się jakość wody to prawdopodobnie trzeba będzie podłączyć Sobień do zbiorczego hydrantu Przewodnicząca Rady Gminy – zgłosił się do mnie Pan Marian Oleksik z prośbą o nawiązanie współpracy z towarzystwem, które założył o nazwie „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Białaczowsko – Opoczyńskiej, oraz o możliwość zorganizowania wycieczki do Ziemi Sandomierskiej. Należy się zastanowić także nad zorganizowaniem wycieczki na Agroshow do Bednar pod Poznaniem. Radny Z. Prusek – wydaje mi się, że lepiej by było pojechać na podobną imprezę do Kielc w marcu, gdyż jest tam dużo bliżej i prezentowane wystawy są ciekawsze. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady i protokół Nr VIII/8/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 12 . Protokołowała: Urszula Mazur Przewodnicząca Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007 , wersja 1
Numer: VII/7/2007, Z dnia: 28.06.2007
PROTOKÓŁ Nr VII/7/2007 Z Sesji Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 czerwca 2007 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych – zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli sołtysi gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 3 Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Siódmą sesję Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy- Krystyna Ziębaczewska, powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach, przede wszystkim Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 15 radnych obecnych jest 13. Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała , że projekt porządku obrad wraz z materiałami z sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych. Treść przyjętego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami 5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białaczowie na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy. 6. Informacja Prezesa LKS Białaczów na temat działalności klubu 7. Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. 8. Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007 w Szkołach Podstawowych na terenie gminy i w Gimnazjum w Białaczowie. 9. Podjęcie uchwał w sprawach a) Zmian w budżecie gminy na 2007 rok b) zmieniająca uchwałę Nr V/40/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 c) zmiany uchwały Nr XIX/104/2005 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. 10. Zapytania i wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Białaczowie przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.4 Informacja Wójta gminy z działań podjętych między sesjami. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich i przedstawił następujące sprawy: - od ostatniej sesji minął miesiąc - skraplarka została zakupiona i już są naprawiane drogi - został przeszkolony pracownik, który ma zostać na etacie na obsługę sprzętu do nakrapiania dróg - brakuje zbiornika na emulsję 5.000 do 10.000 tys. Litrów, na razie emulsja jest pożyczana od powiatu - gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól w wysokości 5,000 zł. - istnieje możliwość zrobienia drogi Zakrzów- Jeżów - drogi w najgorszych miejscach zostały już naprawione - są kłopoty z zamówieniem grysu, kolejki są wielodniowe - otrzymaliśmy dotację na poprawę stawu w Parczowie 53,458 zł - otrzymaliśmy decyzję na drogę dojazdową w Miedznej Drewnianej - przy Ratuszu w Białaczowie prace przebiegają terminowo jutro mają być przywiezione okna - w świetlicy w Zakrzowie prąd będzie podłączony prawdopodobnie jutro - w sali gimnastycznej w Petrykozach prace wykonywane są planowo , jest wykładany parkiet na sali gimnastycznej - w SP w Białaczowie trwają prace przy wymianie starych podłóg - trwają prace przy remizie w Żelazowicach, zaplanowana jest tam uroczystość z okazji 50-lecia na 15 lipca 2007 roku - na skutek rozmowy z mieszkańcem Skroniny zostało upamiętnione miejsce gdzie zostali zamordowani ludzie podczas II wojny światowej - chcemy uporządkować miejsce przy krzyżu w Sobieniu gdzie również zginęli ludzie w II wojnie światowej - odbyły się zawody w Miedznej Drewnianej, zwycięzcy będą brali udział w zawodach powiatowych 1 lipca w Opocznie - na ostatnią sobotę lipca zaplanowane są dni Białaczowa - trwają prace przy powstaniu lokalnej grupy działania gdzie można zdobyć duże pieniądze z Unii Europejskiej - wypłacono podwyżki dla nauczycieli, niestety pieniądze zaplanowane w subwencji oświatowej nie wystarczyły i 150, 000 zł musi być zaplanowane z budżetu gminy - informuję, że była kierowniczka GOPS przegrała sprawę w sądzie , nie powróci do pracy ale naraziła nas na koszty z ZUS-em - trwają prace nad poprawą estetyki gminy - chciałem wyrazić podziękowanie Radnym i Sołtysom za współpracę - dałem wymówienie naszemu dotychczasowemu mecenasowi od miesiąca sierpień będziemy mieli nowego Radcę Prawnego Ad.5 Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białaczowie na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani Iwonie Leśnickiej, Kierownik GOZ, która przedstawiła następujące sprawy: - do ośrodka zdrowia należy 3,600 osób - w ośrodku zdrowia w Białaczowie codziennie jest lekarz - jestem przedstawicielem Szpitala Rejonowego w Opocznie - dyrekcja rządzi sprzętem jakim dysponujemy jak również zatrudnieniem osób do pracy w ośrodku - co można by było zmienić? To jedynie odłączyć ośrodek od szpitala w Opocznie - przejęcie ośrodka wiąże się z własnymi wkładami, a następnie można mieć z tego tytułu zyski Następnie zwrócono się do Pani Kierownik GOZ z następującymi pytaniami: Wójt- ja jestem w społecznej radzie szpitala w Opocznie, na każdym posiedzeniu zabieram głos odnośnie naszego ośrodka, nasz ośrodek wchodzi w skład całego kompleksu ośrodków należących do szpitala Rejonowego w Opocznie. W Żarnowie jest ośrodek ale o charakterze niepublicznym. Szpital ma zadłużenie w podatku za ośrodek w wysokości 10,000zł Radny Krzysztof Kowalczyk- dochodzą mnie słuchy, że pan Czerniak nie wykonuje swojej pracy według grafiku Kierownik GOZ- już próbowałam z pielęgniarką przesunąć godziny przyjęć ale oczywiście nie jest to takie proste , Pan Doktor przyjmuje pacjentów również w innym ośrodku zdrowia co uniemożliwia mu przyjazd na określoną godzinę. Radna Anna Grzesińska- czy można by usprawnić pracę wprowadzając numerki? Kierownik GOZ- spróbować można ale nie wiadomo czy to się sprawdzi, bo są odkładane karty na telefon lub jak ktoś przyjdzie Radna Anna Grzesińska- chodzi o to żeby dokładnie powiedzieć, o której godzinie pacjent wejdzie do gabinetu. Kierownik GOZ- te numerki dla mnie są nierealne bo na jednego pacjenta potrzeba 10 min. a na drugiego 20 min. Radny Zdzisław Prusek- z tego co Pani przedstawiła, że 50 osób to jest średnia przyjmowania, ale są na pewno momenty gdzie tych pacjentów jest 80, czy pani doktor ma jakieś potrzeby , które są pilne i bardzo potrzebne Kierownik GOZ- jest sprawa ogólnokrajowa, nie mamy młodych lekarzy, pół roku temu mieliśmy spotkanie i tam byłam z doktorem Lasotą najmłodszym lekarzem. Nie ma lekarzy do pracy w ogóle. W tej chwili mamy pełną obsadę w mieszkaniach, czyli szpital ma jakiś zarobek z ośrodka z tych mieszkań, dla nas nic z tego tytułu nie ma. Ad.6 Informacja Prezesa LKS na temat działalności klubu. Andrzej Martyka odczytał informację na temat działalności klubu – co stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 4. Ad.7 Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Głos zabrał Wójt gminy, który podziękował panu Andrzejowi Martyce za wykonywanie pracy społecznej na terenie klubu LKS. Podstawowe sprawy, które zapewniamy, tj. podstawowe funkcjonowanie klubu są na bieżąco realizowane. Jesteśmy w stanie odnowić płytę boiska jak również jeśli chodzi o zadaszenie obiekt został uporządkowany zewnętrznie . jeśli nie dostaniemy środków unijnych na obiekt LKS to wtedy będziemy robić systemem gospodarczym. Jeśli chodzi o piłkarzy to drużyna jest na takim poziomie na jaki nas stać. Nastąpił wybuch sportu odkąd została otwarta hala sportowa w Białaczowie, jeszcze wyników nie ma ale ja głęboko wierzę, że hala w Petrykozach podwoi te możliwości, dzieci mogą już spędzać na sportowo swój czas. Był turniej drużyn międzyszkolnych, chcemy zaszczepić sport jakim jest koszykówka. Co do działalności LZS na terenie gminy to każda organizacja musi być zarejestrowana żeby można było ją finansować. Andrzej Martyka- koszty gminne może byłyby mniejsze gdyby ludzie, którzy mają uprawnienia mogli się tym zajmować. Ad.8 Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007 w Szkołach Podstawowych na terenie gminy i w Gimnazjum w Białaczowie. W pierwszej kolejności głos zabrała Dyrektor SP w Białaczowie Pani Anna Kałuża. Zajęliśmy I miejsce w konkursie piosenki religijnej, piosenki dziecięcej. II miejsce w pieśni patriotycznej II miejsce w siatkówce I miejsce w zawodach sportowych w Petrykozach Na terenie szkoły prowadzono 2 akcje zbiórki surowców wtórnych. Jedna akcja dotyczyła zbiórki makulatury, a druga zbiórki plastikowych butelek. Za zbiórkę makulatury dla najlepszych był wyjazd do Warszawy, a za zbiórkę butelek plastikowych planowany jest wyjazd w Góry Świętokrzyskie. W 2005 roku zorganizowane były obchody 50 lecia szkoły, ze sponsoringu kupiliśmy 4 mikrofony bezprzewodowe. Mamy nową pracownię komputerową. W szkole rozpoczął się remont podłóg , płytki zostały zasponsorowane z Ceramiki Paradyż. Następnie głos zabrał Pan Arkadiusz Franaszczyk- Zastępca Dyrektora Gimnazjum. W ostatnim roku było 255 uczniów, część zajęć prowadzona jest w grupach. W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli. Otwarcie hali sportowej w dużym stopniu rozwiązały masę problemów z zajęciami kultury fizycznej. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych co roku kilka osób przechodzi do szczebla powiatowego, bierzemy udział w zawodach sportowych i artystycznych. Jeżeli chodzi o wyniki nauczania to są bardzo duże. Pilną potrzebą byłby zakup kosiarki. Kolejno głos zabrała Pani Mariola Zalega Dyrektor SP w Miedznej Drewnianej. Kadra pedagogiczna liczy 13 osób. Nasi uczniowie napisali egzamin na 28,50 zdali wszyscy uczniowie. Braliśmy udział w wielu konkursach Krajowych i Powiatowych . I miejsce w konkursie informatycznym i II miejsce w konkursie literackim. Naszą szkolę odwiedziła tzw. trójka Giertychowska, współpracujemy z rodzicami co układa się bardzo dobrze. Otrzymaliśmy salę komputerową. Podziękowanie dla Wójta, Przewodniczącej i Rodziców za dobrą współpracę. Pani Elżbieta Jaroszyńska Dyrektor SP w Petrykozach. W mojej szkole uczyło się 106 uczniów, pracujących nauczycieli jest 11. Klasy od IV- VI mają średnią powyżej 4,0. Nasi rodzice współpracują ze szkołą. Uczniowie są grzeczni kulturalni. Mam serdeczne podziękowania dla sponsorów. Nasza szkoła uzyskała sprzęt komputerowy. Serdeczne podziękowania za powstanie sali gimnastycznej w Petrykozach. Największą potrzebą naszej szkoły będzie sprzęt nagłaśniający. Pani Ewa Raczyńska Dyrektor SP w Skroninie. W szkole było 121 uczniów w następnym roku szkolnym będzie 120 uczniów. Prowadzimy różne zajęcia dodatkowe dla potrzeb uczniów. Niedawno kadra w Skroninie się odmłodziła, mamy dużo młodych nauczycieli. Od czerwca 2006 roku mamy pracownie komputerową. Zapoczątkowaliśmy wypoczynek wraz z rodzicami. Najpilniejsza potrzeba to ogrodzenie . Po powyższych informacjach głos zabrał wójt gminy. Wójt- jak już dyrektorzy mówili mamy nowoczesny sprzęt komputerowy multimedialny we wszystkich szkołach na terenie gminy. Postanowiłem przedłużyć bez konkursu kadencję dyrektorom szkół. Dyrektor Anna Kałuża- przyszła informacja w sprawie dofinansowania do podług w wysokości 9,980 zł. Radny Krzysztof Rek- w bieżącym roku przypada 50lecie OSP w Żelazowicach i w imieniu OSP chciałem zaprosić wszystkich radnych i sołtysów na uroczystość, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2007 roku. Ad.9 Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały radnych zapoznała Pani Irena Wilk Skarbnik Urzędu Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w wyniku, którego 12 radnych opowiedziało się za, 3 radnych było nieobecnych. Uchwała została przyjęta pozytywnie. Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/40/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała Pani Danuta Baran. Radna Anna Grzesińska- jeżeli nie wzrasta standard mieszkania to czy musi być podwyżka mieszkania? Danuta Baran – tak, ponieważ jest to rozporządzenie wojewody i jest to podwyżka 3% w skali roku Przewodnicząca zarządziła głosowanie w wyniku, którego 11 radnych opowiedziało się za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 3 radnych było nieobecnych. Uchwała przyjęta pozytywnie. Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/2005 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała Pani Grażyna Owsińska- Kierownik ZEAS. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w wyniku, którego 12 radnych opowiedziało się za, 3 radnych było nieobecnych. Uchwała przyjęta pozytywnie. Ad.10 Zapytania i wolne wnioski W związku z brakiem pytań Przewodnicząca wręczyła radnym Vademecum Radnego. Radna Anna Grzesińska- poinformowała, że Komisja Kultury funduje puchary i medale na Dni Białaczowa za udział w zawodach. Ad.11 Zamknięcie obrad Obrady i protokół Nr VII/7/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 13.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Anna Gołacka Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007 , wersja 1
Numer: VI/6/2007, Z dnia: 31.05.2007
PROTOKÓŁ Nr VI/6/2007 Z Sesji Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych – zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli sołtysi gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście: 1. Paweł Szybilski- Urbanista 2. Jacek Pacan- Przedstawiciel ARiMR w Opocznie 3. Paweł Świderski- Przedstawiciel ARiMR w Opocznie 4. Jadwiga Drzazga- Kierownik GBP w Białaczowie 5. Teresa Łukasik- Kierownik GOPS w Białaczowie 6. Grażyna Owsińska- Kierownik ZEAS w Białaczowie Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Szóstą sesję Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy- Krystyna Ziębaczewska, powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności na 15 radnych obecnych jest 14. Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała , że projekt porządku obrad wraz z materiałami z poprzedniej sesji został radnym doręczony. Wprowadzono do punktu 8 podpunkt e „Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2007 z dn. 31 maja 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr III/16?2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Punkt 6 przedstawiony zostanie na miejsce punktu 4, a na miejsce punktu 4 , punkt 6. Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie Treść przyjętego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami 5. Informacja dotycząca rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 6. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 7. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach- informacja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach a) Zmian w budżecie gminy na 2007 rok b) Uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw c) zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego d) zmieniająca uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 9. Zapytania i wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.4. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głos zabrał Pan Jacek Pacan –Przedstawiciel ARiMR. Poinformował na temat składania wniosków obszarowych i na temat dopłat niskoterenowych. Poinformował na temat wniosków rolno- środowiskowych składanych do dnia 31 maja 2007 roku. Rozporządzenia do naszych dopłat jeszcze nie ma. Renty strukturalne, maja ruszyć dopłaty na zalesienie również, ale nie wiadomo kiedy. Radny Zdzisław Prusek- zwrócił się z pytaniem odnośnie płyt obornikowych, ponieważ prawdopodobnie te wymogi już nie obowiązują. Jacek Pacan- jak się orientuję, w gminie Białaczów jest teren ONW, a płyty nie dotyczą tylko tych terenów gdzie nie ma ONW , a na terenie gminy Białaczów są wymagane. Koszt 1 m płyty obornikowej jest w granicach 200 zł, można to było zrobić własnym sposobem. Sołtys Marek Nowak- nie ma danych wytycznych na żaden program odnośnie płyt obornikowych do końca maja ma pojawić się Rozporządzenie ale na terenach ONW płyty nadal obowiązują. Sołtys Tadeusz Mastalerz- w sprawie zalesienia, najpierw rolnik musi wyłożyć swoje środki na zalesianie czy na pewno dostanie dofinansowanie?. Jacek Pacan- w momencie wykonania zalesienia w ciągu 40-50 dni ma Pan pieniądze przelane na konto Sołtys Henryk Gwadera- jeśli nie ma zwierząt w gospodarstwie to czy musi być płyta obornikowa? Jacek Pacan- jeśli nie ma zwierząt to płyty nie musi być. Radna Barbara Szymańska- jaka musi być odległość przy zalesianiu? Jacek Pacan- musi to być od działki sąsiada odległość 4 m. Radna Zofia Brzóska- mam działkę gdzie jest wyznaczony pas że nie mogę tego zalesić Jacek Pacan- my wyrażamy zgody na zalesianie jedynie wtedy gdy działka jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego pod zalesianie. Radny Stanisław Józwik- czy można składać wnioski na tereny wcześniej zalesione. Jacek Pacan- wnioski można składać jedynie na tereny planowane pod zalesianie a nie wcześniej zalesione. Radny Krzysztof Kowalczyk- we wcześniejszym programie odległość zalesienia od działki sąsiada wynosiła 3,3m. Jacek Pacan- były zmiany do tego programu i obecnie wynosi 4 m Radny Zdzisław Prusek- czy mają panowie informacje na temat specyfiki rolnictwa, czy gmina w przyszłości będzie z tego miała jakieś korzyści. Jacek Pacan- to jest tak jak program ONW zawsze będą jakieś wady i zalety dotyczące programu. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich i przedstawił następujące sprawy: - uczeń naszego Gimnazjum Emil Wydra zajął I miejsce w kraju w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, chcemy w sposób godny uhonorować zwycięzcę, na koniec roku postaramy się go uhonorować, starosta też obiecał nagrodę - w sposób ciągły likwidujemy dzikie wysypiska śmieci - w gminie zostały wykoszone i wyczyszczone prawie wszystkie pobocza - odbyły się prace porządkowe przy wysypiskach były w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Parczówku, Skroninie, Sędowie, Parczowie, - jesteśmy w trakcie rozmów do przyjęcia koncepcji terenu naprzeciwko gminy, chcemy w tym budynku wyremontować, konserwator obiecał ,że pomoże w wygospodarowaniu środków finansowych - kanalizacja Wąglany- Parczów, przebiega planowo, teraz będzie układany odcinek do Parczowa - trwają prace przy świetlicy w Sobieniu, robimy łazienkę, przykrywamy dach na świetlicy - trwają prace przy Ratuszu, byliśmy u Pana Koska z prośbą o darowiznę płyt kamiennych i obiecał, że nam pomoże - w hali sportowej w Petrykozach prace przebiegają terminowo, - trwają prace przy salce gimnastycznej w SP w Skroninie termin jej oddania planowany jest na 01 września 2007r. - w niedziele odbyły się zawody strażackie w Miedznej Drewnianej, zwycięskie zespoły będą nas reprezentować w powiecie 1 lipca 2007 roku - 3 maja 2007 odbyła się msza św. za Ojczyznę, podziękowania dla młodzieży szkolnej i dyrekcji - w poniedziałek otworzyliśmy Infokiosk dla osób bezrobotnych, każdy bezrobotny może z tego urządzenia korzystać - przedłuża się zakup skraplarki do remontu dróg - Urząd Marszałkowski dał 55,000tys. zł. dofinansowania na drogi dojazdowe do pól - Jeden pracownik będzie przeszkolony do obsługi skraplarki - Trwają prace przy świetlicy w Zakrzowie, budynek jest otynkowany, przygotowujemy się do ocieplania sufitów - Dzieciaki biorą udział w różnych konkursach, jest duże zaangażowanie dzieci i pedagogów - Będą utworzone lokalne grupy działania, musi być stworzony organ , który opracuje strategię i będzie podmiotem w wykorzystaniu funduszy europejskich. Nasza gmina się nie kwalifikuje bo jest za mała ale będziemy się łączyć z gmina Paradyż i Aleksandrów - Gazyfikacja gminy, umowa została podpisana, 10 miejscowości ma być zgazyfikowanych - Dopłaty dla rolników za paliwo są w kasie urzędu do odebrania - Byliśmy w Bibliotekach z Komisją Kultury i są 2 wnioski- które stanowią zał. Nr 10 do niniejszego protokołu - Będą przyznane podwyżki dla nauczycieli z samorządu gminy, to będzie kwota rzędu 137,000 tys. zł. to jest tylko dla nauczycieli, będzie to wypłacane w 2 transzach, postawiłem warunek, żeby dyrektorzy znaleźli te oszczędności ( w swoich szkołach) z budżetu szkół Radny Krzysztof Kowalczyk- na temat ostatniej wizytacji szkoły w Petrykozach i w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o termorenowację budynku, oraz czy będzie jakiś remont mostu w Parczówku, na jakim etapie jest remont zbiornika małej retencji w Parczowie Wójt- jeśli chodzi o termorenowację budynku to temat jest znany. Odpowiedź pan usłyszał, wykonawca powiedział, że jest to koszt 150,000tys. zł. Pieniądze nie są z gminy, co do mostu dokonujemy bieżących napraw. -koncepcja projektu Parczówek – Miedzna Drewniana kanalizowanie już jest, natomiast nas już nie stać na termo renowację budynku szkoły w Petrykozach -jest sprawa w sądzie pani Jolanty Paduch w sprawie zwolnienia z pracy, mamy pismo z ZUS jakie pani kierownik prowadziła zaniedbanie Radny Zdzisław Prusek- jeśli chodzi o zawody w Miedznej Drewnianej to ja serdecznie dziękuję za wszelka pomoc udzieloną z Urzędu Gminy Barbara Szymańska- odnośnie dróg polnych czy jest zrobiony jakiś grafik tych dróg Wójt- tak jest grafik , jest w nim ujętych13 dróg Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę Ad.5. Informacja dotycząca rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głos zabrał Pan Paweł Szybilski- urbanista- poinformował na temat zalesiania terenu gminy Białaczów. Jeżeli decydujemy się na zalesianie to możemy ponieść konsekwencje w jakiej odległości znajdują się budynki od planowanego kompleksu leśnego. To, że zalesimy to nie wszystko , bo musimy popatrzeć jak to wynika z przepisów ogólnych . Następnie Pan Szybilski omówił informacje dotyczące Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. - co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu Radny Ireneusz Wilk- jeśli przejdzie ten projekt rozporządzenia i ktoś zakupi działkę w obszarze chronionym to czy może na tej działce budować? Paweł Szybilski- nie może , te zapisy mogą się powtórzyć w prawie miejscowym. Są obszary, które na dzień dzisiejszy są wpisane jako obszary „Natura 2000”. Powinniśmy wyodrębnić z takiego terenu, tereny zurbanizowane. Radny Stanisław Sikora- kto z taką koncepcją wyszedł i czy to będzie skumulowane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Paweł Szybilski- w planie miejscowym jest wpisany teren chronionego krajobrazu Wójt- do koncepcji można podejść dwojako, ale wszystko byłoby dobrze, żeby za tym szły środki finansowe my jesteśmy w 80% w terenie chronionego krajobrazu. Radny Zdzisław Prusek- 70% działek jako działki biologiczno- czynnej proszę o wyjaśnienie o co w tym wszystkim chodzi . Paweł Szybilski- działki biologiczno-czynne są to wyznaczone tereny, gdzie działka ma 3 ha, a wyznaczony teren ma 1000m². Przykładowo jeśli są robione plany miejscowe to sprawdzamy jakie są potrzebne dokumenty, ja nie wiem Radny Stanisław Sikora- jakie przetwórstwa są groźne dla środowiska Paweł Szybilski- z tego terenu gminy powinny być tereny wyodrębnione jako urbanizacyjne. Plan miejscowy rodzi skutki finansowe. Są gminy gdzie maja plany miejscowe, które były dobre kiedy zostały ustalone , możemy stwierdzić, że plan jest aktualny i nie będziemy ustalać żadnych zmian. Starosta decyduje o tym, czy dana inwestycja jest zgodna z planem. Po uchwaleniu planu miejscowego gmina już nie może decydować , reszta należy do kompetencji Starosty. Radny Stanisław Sikora- czy my mamy przyjąć rozporządzenie dzisiaj. Wójt- wyjaśnił, że rozporządzenie to jest do zapoznania się i do dyskusji Paweł Szybilski- część gminy przechodzi z map analogowych na mapy numeryczne. Mapa numeryczna jest cały czas aktualizowana a mapy analogiczne pozostają bez zmian. Np. w gminie Piątek aktualizacja mapy numerycznej był kosztu około 12,000 zł teraz nas będzie kosztowało 1,500 zł. na analogowej jest to koszt rzędu 30,000- 40,000 zł. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada musi się przychylić do przegłosowania Rozporządzenia wraz ze zmianami. Paweł Szybilski- powinny być wytypowane instytucje , które będą swoje rzeczy pilnować wraz ze zmianami. Sołtys Andrzej Krawczyk- czy plany zagospodarowania przestrzennego są co 10 lat uaktualniane Paweł Szybilski- nie to nie jest tak, to państwo , radni mogą stwierdzić czy dany plan jest aktualny Sołtys Andrzej Krawczyk- robiliśmy plan zagospodarowania miejscowego na starych podkładach ale jak się okazało to w Sędowie cały teren jest to albo linia wysokiego napięcia albo ruda żelaza, ile by kosztowało jeśli byśmy chcieli ją uaktualnić Paweł Szybilski- plany miejscowe muszą być zgodne ze studium uwarunkowań. Najpierw zmiany do studium a później zmiany do planu miejscowego zagospodarowania . Natomiast jeśli chodzi o koszty opracowania planu to są to różne ceny, i na swoim przykładzie okazało się, że nie wszystkie firmy są niewiarygodne. Sołtys Andrzej Krawczyk- odnośnie omawianego rozporządzenia to muszą się odbyć spotkania z mieszkańcami gminy. Ad.7. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach- informacja. Głos zabrała Pani Jadwiga Drzazga –Kierownik GBP w Białaczowie, która przedstawiła informację na temat działalności GBP w Białaczowie i Filii w Petrykozach –załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Radna Anna Grzesińska- czy jest współpraca ze szkołami z terenu gminy Radny Zdzisław Prusek –czy chodzi o wszystkie szkoły Jadwiga Drzazga- tak to są wszystkie szkoły , ale przede wszystkim są to szkoły z terenu Białaczowa Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 lutego 2007roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawę uchylenia wyjaśnił Pan Michał Dudziński – Radca Prawny, każdy załącznik powinien być uchwalony odrębną uchwałą, dla każdego sołectwa Radny Krzysztof Kowalczyk- pod jakim względem sprawdza pan uchwały Michał Dudziński- pod względem formalno- prawnym Następnie przystąpiono do uchwał w następnych sprawach Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik gminy Irena Wilk. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w wyniku, którego 13 radnych opowiedziało się za , 2 radnych nieobecnych Wójt wyjaśnił, że 25,000 zł jest przeznaczone dla straży na zakup węży przeciwpożarowych. Rozpoczęła się dyskusja. Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 lutego 2007roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała obecnych Przewodnicząca Rady po czym zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Grażyna Owsińska Kierownik ZEAS Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Grażyna Owsińska Kierownik ZEAS Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Skarbnik gminy Irena Wilk . Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Ad.9. Zapytania i wolne wnioski. Sołtys Tadeusz Mastalerz- do jednej posesji w Kuraszkowie nie ma drogi dojazdowej , prosił bym Pana Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wójt- pierwszy raz słyszę o problemie i zareaguje jak najszybciej Radny Krzysztof Kowalczyk- chciałbym podziękować Wójtowi, że w Parczówku pojawiła się policja i zlikwidowany został nielegalny ogródek piwny. Krystyna Ziębaczewska- kiedy będzie zabrany kiosk Ruchu w Petrykozach? Sołtys Pokrzywka Zofia- w Ruchu mówią ,że jeszcze nie ma pisma z gminy Zastępca Wójta- wyjaśniła, że takowe pismo zostało wysłane po poprzedniej sesji a dotyczyło kiosku Ruchu w Białaczowie i w Petrykozach. Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Prezesa Okręgowego Sądu o powołanie ławników na kadencję 2008-2011, najpóźniej do msc. października 2007. Zgłoszenia kandydatów mogą być składane najpóźniej w Urzędzie Gminy do 30 czerwca 2007 roku. Ad.11. Zamknięcie obrad. Obrady i protokół Nr VI/6/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 14.00. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Anna Gołacka Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007 , wersja 1
Numer: III/3/2006, Z dnia: 29.12.2006
Protokól Nr I /1/2002 z I–szej ingauracji Sesji Rady Gminy Białaczów odbytej dnia 18 listopada 2002r. W sesji udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał . Ponadto uczestniczyły osoby zaproszone: 1. Wójt Gminy - Franciszek Tochman 2. Sekretarz Gminy - Jan Józwik 3. Skarbnik Gminy - Anna Gierczak - Podgrodzka 4. Radca Prawny - Barbara Stańczyk – Kempińska 5. Ksiądz Proboszcz Parafii - Henryk Wójcik Obrady rozpoczęto o godzinie 11°° . Ad 1. I – szą ingauracyjną Sesją Rady Gminy Białaczów otworzył senior Rady Pan Kazimierz Cichacki, który pelnił funkcje Przewodniczącego Sesji Rady Gminy . Na wstępie powitał wszystkich biorących udział w sesji, radnym pogratulował wyboru w dniu 27 października 2002 roku na piastowane funkcje, życząc im sukcesów w działalności społecznej na rzecz dobra mieszkańców gminy. Nastepnie głos zabrał Proboszcz Parafii Białaczów życząc radzie i Wójtowi, ażeby prowadzili swoją pracę patrząc na dobro Gminy i również w tej kadencji podejmowal mądre decyzje. Ad 2. Po otwarciu obrad Przewodniczący przystąpił do odczytania proponowanego porządku obrad, który przedstawia się nastepująco: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych i Wójta Gminy 4. Wybór przewodniczącego I Wiceprzewodniczących rady gminy. 5. Podjecie uchwał w sprawach: - wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji - ustalenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy - powołanie zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. 6. Ustalenie liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy. 7. Informacja o prawach i obowiązkach radnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13 poz.74). 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Powyższy porządek obrad rozszerzono w punkcie „6” wnosząc do do niego treść: - Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. - Powołanie komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów. - Powołanie składów osobowych stałych komisji rady Gminy Białaczów. Wyżej wymieniony porządek obrad uzyskał aprobatę radnych. W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy, życzył radnym uczciwości i reprezentowania interesów gminy podkreślił, że rada nie powinna podejmować decyzji politycznych lecz racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi a sprawy partyjne nie powinny odgrywać żadnej roli. Ad 3. Przystępujac do złożenia ślubowania Przewodniczacy obrad poprosił radnych o powstanie, odczytał treść roty ślubowania (treść roty ślubowania radnych stanowi załącznik nr1 do protokołu) po czym wyczytani kolejno radni według listy obecności wypowiedzieli słowo „ślubuję” Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Białaczów Franciszek TOCHMAN, odczytując treść roty ślubowania. (treść roty ślubowania Wójta stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Po odbytym ślubowaniu Przewodniczący obrad podziękował radnym i Wójtowi. Ad 4. W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący poprosił radnych o podawanie nazwisk do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodnicząacego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej powołano następujących radnych: - radna Elżbieta Borończyk - radny Jan Czerczak - radny Nikodem Józwik Z powyższego składu osobowego na Przewodniczącego Komisji wybrano radną Elżbietę BOROŃCZYK Zgłoszony skład Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego obrad został poddany głosowaniu w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie. Po przedstawieniu składu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyboru Przewodniczącego nowej Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie : ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy z której treść wynika , że liczbę ich ustalono na dwóch . Radni nie wnieśli innej propozycji. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego projektu uchwały, który radni przyjęli jednogłośnie. W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zwrócił się do zebranych radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy . Jako pierwszą zgłoszono kandydaturę Marianny Ziębaczewskiej , a drugą kandydaturę zgłoszono radnego Macieja Marcina Franaszczyka. Następnie Przewodniczący obrad wystąpił z zpytaniwm czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy . Zgłoszeni Radni nie wnieśli sprzeciwu . Natomiast na zastępców Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono następujących radnych : 1. Szołowski Wojsiech 2. Prusek Zdzislaw 3. Kocemba Zbigniew Po przedstawieniu kandydatów na powyższe stanowiska Przewodnicząca Komisji rozdała kartki do głosowania . Nasępnie po odbytym tajnym głosowaniu polegającym na wrzuceniu kart do urny przez kolejno wyczytanych radnych I po przerwie w obradach Przewodnicząca Komisji Elżbieta Borończyk odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie ustalenia wyników wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy informując, że oddano następującą ilość głosów : ( protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 3 do protokołu ) - radna Krystyna Marianna Ziębaczewska otrzymała - 9 głosów - radny Maciej Marcin Franaszczyk otrzymał - 6 głosów Większością głosów w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą Rady Gminy bieżącej kadencji została radna Krystyna Marianna Ziębaczewska za którą głosowało 9 radnych . W związku z dokonanym wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Przewodniczący obrad radny Kazimierz Cichacki dalsze prowadzenie sesji przekazał nowej Przewodniczącej Rady Gminy radnej Krystynie Ziebaczewskiej. Przejmując prowadzenie obrad nowa Przewodnicząca podziękowała wszystkim glosującym za zaufanie i powierzenie jej tej funkcji deklarując na miarę swoich możliwości nie zawieść zaufania mieszkańców gminy, wyborców oraz radnych. Nastepnie Komisja Skrutacyjna w niezmienionym składzie przyjmując taką samą procedurę głosowania jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Przeprowadziła glosowanie tajne. Po przerwie wznowiono obrady wyniki wyboru na Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, (protokół Komisji Skrutacyjnej Stanowi zał. Nr 4 do protokólu) - radny Prusek Zdzisław otrzymał - 12 głosów - radny Szołowski Wojciech otrzymał - 9 głosów - radny Kocemba Zbigniew otrzymał - 7 głosów Większością głosów na I-szy mandat z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów został wybrany : - radny Zdzisław Prusek na którego oddano 12 głosów na II-gi mandat z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów został wybrany: - radny Szołowski Wojciech na którego oddano 9 głosów . Ad 5. W punkcie podjecie uchwał Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z nastepującymi projektami uchwał : - projekt Uchwały Nr I /1/ 2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bialaczow na okres bieżącej kadencji (projekt uchwały stanowi integralą część do protokólu jako zał.nr 5) - projekt Uchwały Nr I /2/2002 Rady Gminy Białaczów Z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie : ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokólu) - projekt Uchwaly Nr I /3/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie : powołania zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokólu) Powyższe uchwały przez Radę Gminy zostaly przyjęte pozytywnie. Ad 6. Następnie przystąpiono do ustalenia liczby I rodzajów stałych Komisji Rady Gminy na którą to okoliczność Przewodnicząca Rady Gminy zapoznala z treścią projektu Uchwały Nr I /4/ 2002 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2002 roku , (projekt uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokólu) Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w wyniku którego radni opowiedzieli sie za projektem uchwały, ustalając składy komisji, które przedstawiają sie następująco : - Komisja Rewizyjna – 5 osób , - Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji – 7 osób, - Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 7 osób, - Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia – 7 osób. Powyższe składy osobowe Radni Gminy zaopiniowali pozytywnie . Następnie przystapiono do wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie kandydatów na przewodniczących poszczególnych komisji. - na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został zgłoszony radny Krzysztof Kowalczyk, w wyniku przeprowadzonego głosowania za – opowiedziało się 9 radnych, przeciw było - 4 radnych, 2 - radnych wstrzymało się od głosu Większością głosów Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Krzysztof Kowalczyk. - na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został zgłoszony radny Tadeusz Makuch , który odmówił kandydowania na powyższe stanowisko . Następnie na Przewodniczącego powyższej Komisji zgłoszony został radny Kazimierz Cichacki . W wyniku przeprowadzonego glosowania za – opowiedziało się 10 radnych, przeciw było - 2 radnych , 3 - radnych wstrzymalo się od głosu. Większością głosów Przewodniczacym Komisji Budżetu, Finansów i Inwastycji zostal radny Kazimierz Cichacki. - na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa I Gospodarki Gruntami został zgłoszony radny Henryk Bielczyk. W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni opowiedzieli się jednogłośnie . W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Rolnictwa został radny Henryk Bielczyk . - na Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty I Zdrowia została zgłoszona radna Elżbieta Borończyk . W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni opowiedzieli sie jednogłosnie . W zwiazku z powyższym Przewodniczącą Komisji Kultury została radna Elżbieta Borończyk. Uchwala Nr I /5/2002 Rady Gminy Bialaczów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie : wyboru przewodniczacych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu . W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zgłoszenie radnych chętnych do pracy w komisji : Przewpodniczącym Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof KOWALCZYK zgłosił następujących radnych : - radny Makuch Tadeusz - radny Cichacki Kazimierz - radny Bielczyk Henryk - radny Kocemba Zbigniew w/w radni nie zgłosili sprzeciwu, powyższy skład uzyskal aprobatę radnych . Uchwała Nr I / 6/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 18 listopada 2002 roku, w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 10 do protokółu . Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących pozostałych Komisji o zgloszenie radnych chętnych do pracy w komisji . I. Przewodniczący Komisji Budżetu , Finansów I Inwestycji radny Kazimierz CICHACKI zgłosił następujących radnych : 1. Józwik Nikodem 2. Franaszczyk Maciej 4. Szołowski Wojciech 5. Defratyka Jacek 6. Czerczak Jan Zgłoszone osoby wyrazily zgodę, powyższy skład uzyskał aprobatę radnych. II. Przewodniczący Komisji Rolnictwa I Gospodarki Gruntami radny Henryk BIELCZYK, zgłosił nastepujacych radnych : 1. Makuch Tadeusz 2. Szolowski Wojciech 3. Kocemba Zbigniew 4. Franaszczyk Maciej 5. Prusek Zbigniew 6. Pawłowska Jadwiga Zgłoszone osoby nie wniosły sprzeciwu, powyższy skład uzyskał aprobate radnych. III. Przewodniczaca Komisji Kultury, Oswiaty i Zdrowia radna Elżbieta BOROŃCZYK zgłosiła nastepujących radnych : 1. Kowalczyk Krzysztof 2. Defratyka Jacek 3. Czerczak Jan 4. Józwik Nikodem 5. Wilk Jacek 6. Pawlowska Jadwiga Zgłoszone osoby wyraziły zgodę, powyższy skład uzyskał aprobatę radnych . Uchwała Nr I /7/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie : powoływania stalych osobowych skladów Komisji Rady Gminy stanowi integralną część do protokólu jako zał.11. Ad 7. W powyższym punkcie Przewodniczaca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Jana Jozwika o odczytanie informacji o prawach i obowiązkach radnych . Zabierając głos Sekretarz Gminy odczytał ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym podkreśleniem art.18,23I 24 ustawy. Ad 8. W sprawach róznych Wójt poinformował Radnych że trzeba wykonać projekt kanalizacji na pozostałą część Białaczowa, przypomniał również o konieczności utworzenia dróg na osiedlu po budowie linii kanalizacji oraz potrzebie wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości : Sobień, Parczów , Białaczów , Wąglany , Zakrzów . Radny Zbigniew Kocemba wnioskował o przedstawienie na nastepnym posiedzeniu informacji o stanie finansów na poczatek i koniec poprzedniej kadencji poinformował również, że wod w miejscowości Sobień nie nadaje się do picia jak również do innego rodzaju użuwania oraz wnioskowała ażeby na każdej sesji w miarę możliwości byli obecni Sołtysi. Na zapytania radnego Zbigniewa Kocemby Wójt udzielił następujących odpowiedzi : - w sprawie informacji o stanie finansów na początek i koniec poprzedniej kadencji Wójta poinformował że powyższe zestawienie w miarę możliwości Pani Skarbnik będzie przedstawione na następnym posiedzeniu, - w sprawie niezdatności do użytkowania wody w miejscowości Sobień Wójt stwierdził, że będa czynione wszelkie starania, ażeby doprowadzić wodę do stanu użytkowalności. - W sprawie obecności Sołtysów na Sesji , Wójt zatwierdził pozytywnie powyższy wniosek informując, że obliguje nas ustawa do tego aby na posiedzeniu sesji byli obecni przedstawiciele poszczególnych wsi. Radny Jacek Defratyka wnioskował, żey uważać na zasuwy od wodociagu przy poprawie drogi na Osiedlu Małachowskiego, zwrócił sie również z wnioskiem aby każdy skrót protokołu z sesji przedstawiać w sołectwach poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń, co zachęci mieszkańców do wzięcia udziału w obradach. Wójt na wnioski radnego Jacka Defratyki udzielił następujących odpowiedzi: - w sprawie zasuw na osiedlu Małachowskiego Wójt proponował, że będą zasuwy podnoszone w miejscach gdzie będą wykonywane prace przy poprawie dróg, po budowie linii kanalizacyjnej. - w sprawie przedstawienia skrótu protokołu z Sesji w poszczególnych sołectwach , Wójt poinformował że protokoły z Sesji znajdują się u osoby prowadzacej Radę Gminy i każdy sołtys lub mieszkanie gminy może przyjść do Urzędu i zapoznać się z ich treścią. Radny Jacek Wilk wnioskował, aby oczyścić strugę w Białaczowie na ulicy Wąskiej, oraz zwrócił się z pytaniem dlaczego cały chodnik na rynku w Białaczowie nie został wyłożony kostką. Wójt na wniosek i zapytanie radnego Jacka Wilka udzielił następujących odpowiedzi: - w sprawie oczyszczenia strugi Wójt poinformował, że powyższe prace zostały zlecone pracownikom i w niedługim czasie powinny być wykonane, - w sprawie chodnika na rynku w Białączowie Wójt poinformował, że chodnik nie był dokończony ponieważ były plany aby przenieść przystanek autobusowy w inne miejsce, jeśli sprawa przystanku będzie wyjaśniona wtedy można będzie podjąć prace dokończenia chodnika. Nastepnie głos zabrał radny Henryk Bielczyk, zwrócił się z pytaniem czy wroku 2003 będzie budowany chodnik w Petrykozach. W odpowiedzi na pytanie Wójt poinformował, ze powyższa inwestycja jest przyjęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2003. Radny Krzysztof Kowalczyk wnioskował o remont drogi Parczów – Parczówek, ponieważ jest w złym stanie. Wójt poinformował odnośnie powyższego wniosku, że zostało zamówine 500 ton grysu z Miedzianki i bedzie przeznaczony na drogi, które najbardziej wymagaja remontu. Radny Zdzisław Prusek zaproponował, ze należałoby przy drogach w naszej gminie postawić znaki lub herby, które wskazywałyby na gminę Białaczów Wójt stwierdził, że pieniądze na powyższy cel mogą być przeznaczone z działu drogi gminne, jeżeli radni wyrażą taką opinię. Radny Wojciech Szołowski zwrócił się do Wójta Gminy o wytypowanie osoby, która by miała nadzór nad osobami pracującymi w grupie interwencyjnej i odpowiadałaby za ich wyniki w pracy. Wójt poinformował, że w miarę możliwości kiedy wykonywane są prace na drogach nadzór pełni nad tymi osobami pracownik Urzędu Gminy odpowiedialny za grupę interwencyjną, natomiast kiedy robotnicy wysyłani są do poszczeg…ólnych miejszcowości to są pod nadzorem Radnych lub Sołtysów, którzy wyrazili zgodę, aby kontrolować ich wyniki pracy. Radna Jadwiga Pawłowska zwróciła się z pytaniem, czy w miejscowości Skronina będa zakładane rynienki do rowów. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że na wykonanie powyższych pac mieszkańcy muszą poczekać, ponieważ w chwili obecnej wykonywane są prace w miejscach gdzie drogi lub inne obiekty wymagają niezbędnego remontu. Radny Tadeusz Makuch wnioskował ozmiane statutu gminy, poniewaz niektóre sprawy są juz nieaktualne. W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt poinformował, że statut bedzie zmieniony po przeanalizowaniu go z Radcą Prawnym. Ad 9. W powyzszym punkcie po rozpatrzeniu zgodnie z przyjętą kolejnością wszystkich punktów projektu porzadku obrad sesję zakończono o godzinie 14¹° i protokół zakończono.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007 , wersja 1
Numer: II/2/2006, Z dnia: 04.12.2006
Protokół Nr II /2/ 2006 z Sesji Rady Gminy w Białaczowie dnia 04 grudnia 2006 roku. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10,00. W obradach uczestniczyło 15 radnych-zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr I i sołtysi z terenu gminy. Poza tym obecni byli: 1. Starosta Opoczyński - Józef Róg 2. Wójt Gminy Franciszek Tochman 3. Wójt elekt - Jan Jóźwik 4. Zastępca Wójta Gminy Zofia Kwaśniewska 5. Skarbnik Gminy - Irena Wilk 6. Radca Prawny Michał Dudziński 7. Przedstawiciele mediów Ad 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum II Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy-Krystyna Ziębaczewska, powitała radnych, szczególnie Starostę Opoczyńskiego i osoby uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach sesyjnych uczestniczą wszyscy radni, zatem obrady są prawomocne. Rada może obradować i podejmować uchwały. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Stwierdziła, że na wniosek Skarbnika Gminy należy do porządku wpisać podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Radni uwzględnili propozycję i wnieśli poprawkę dopisując w punkcie „4" uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Innych uwag nie wniesiono do porządku obrad i w głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Oto treść przyjętego porządku obrad: 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2 Zatwierdzenie porządku obrad. 3 Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 4 Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia stawek od nieruchomości, b) obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na obszarze Gminy Białaczów c) opłaty od środków transportowych, d) ustalenie ryczałtu miesięcznego z tytułu diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla Przewodniczącego Rady Gminy, e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy, f) przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy g) zmiany w budżecie gminy na 2006 rok. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Zlożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Wójtem Gminy w I- szej turze wyborów został wybrany Pan Jan Jóźwik, za którym głosowało 1468 wyborców. Na poprzedniej sesji odbyło się ślubowanie radnych, w związku z tym że nie okazało się ogłoszenie wyników wyborów wójtów należało odstąpić od ślubowania. Na dzisiejszej sesji należy przeprowadzić ślubowanie Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie. Następnie Pan Wójt złożył ślubowanie następującej treści: Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, ze dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy." „ Tak mi dopomóż Bóg " Przewodnicząca Rady Gminy złożyła gratulacje Wójtowi Gminy, natomiast Wójt Gminy podziękował za współpracę ustępującemu Wójtowi Gminy- Franciszkowi Tochmanowi. Wójt Gminy Franciszek Tochman, wybranemu na obecną kadencję Wójtowi Janowi Jóźwikowi życzył wytrwałości, podejmowania trafnych decyzji na tak odpowiedzialnym stanowisku, na pamiątkę wręczył komplet długopisów. Starosta Opoczyński złożył gratulacje wybranym radnym i życzył owocnej współpracy Wójtowi Gminy z władzami powiatowymi. Ad 4. Podjecie uchwal. - projekt uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości z treścią uchwały zapoznała Przewodnicząca Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Stanisław Józwik zapoznał z wnioskami podjętymi na posiedzeniu komisji w dniu 30 listopada. Wnioski Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji stanowią integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Na temat ustalonych stawek od nieruchomości podjęto dyskusję. Wójt Gminy stwierdził, że stawki podatku ustalane są co roku, ustawodawca proponuje maksymalne kwoty podatku ale u nas nigdy nie wprowadzało się maksymalnych stawek podatku. Gmina zmniejszając stawki podatku działa na własną niekorzyść tym samym zmniejszając sobie subwencję otrzymywaną z budżetu państwa. Prosił radę o przyjęcie projektu uchwały ze stawkami podatku ustalonymi przez Wójta. Radny Sikora Stanisław wystąpił z pytaniem do Skarbnika Gminy czy będzie w stanie podać straty subwencji z powodu zmniejszenia podatku. Radny Józef Rek stawki podatku nie były zwiększane przez ostatnie lata i teraz należy się zastanowić nad ich zwiększeniem aby rolnicy nie odczuli przy płaceniu podatku. Radny Waldemar Świtkowski - stawki podatków nie były podnoszone od kilku lat i nie należy drastycznie zwiększać składek. Wójt Gminy - Jan Józwik zwiększenie podatku nie nastąpiło do kwot maksymalnych, jest to stopniowe zwiększenie. Maksymalne stawki proponowane przez ustawodawcę kształtują się na poziomie 0,69% a u nas zaledwie wynoszą 40%. Stwierdził że w obecnym czasie rolnicy nie są w tak tragicznej sytuacji finansowej gdyż otrzymują dotacje unijne i mają z czego uregulować należny podatek. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne przedmiotowej uchwały. w wyniku głosowania za opowiedziało się 10 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. l. Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 3. Projekt uchwały Nr 11/10/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na obszarze Gminy Białaczów - z treścią zapoznała Przewodnicząca Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji - Stanisław Józwik poinformował, że członkowie komisji wnioskowali o obniżenie średniej ceny żyta z kwoty 32,00 zł. przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok do wysokości 30,00 zł. Na temat przyjęcia wniosku Komisji Budżetu o obniżenie ceny żyta podjęto dyskusję Radny Zdzisław Prusek - wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 30,00 zł. był wnioskiem Komisji Rolnictwa. Komisja sugerowała się tym, że 90% mieszkańców naszej gminy stanowią rolnicy, standard życia rolników nie poprawia się i dlatego należy zmniejszyć wartość żyta do naliczenia podatku rolnego Wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Rolnictwa został przyjęty przez radę . Decyzją Rady Gminy cena żyta do obliczenia podatku rolnego za 2007 rok została przyjęta w wysokości 30,00 zł. -Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne przedmiotowej uchwały, w głosowaniu udział wzięło udział 14 radnych, w wyniku głosowania za za opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 2. Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na obszarze Gminy Białaczów stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 4. -projekt uchwały Nr Il/l 1/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty od środków transportowych – Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z treścią uchwały a Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zapoznał z wnioskami dotyczącymi zmiany stawek od środków transportowych. W związku z tym, że stawki zaproponowane przez członków komisji niewiele kwotowo różniły się od zaproponowanych w projekcie uchwały, radni pozostawili stawki podatku od środków transportowych w wysokości ustalonej w projekcie uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne przedmiotowej uchwały głosowaniu udział wzięło udział 14 radnych, w wyniku głosowania za opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych 3. Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty od środków transportowych stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 5. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kowalczyk zapoznał z treścią uchwały ryczałtu miesięcznego z tytułu diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla Przewodniczącej Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Józwik Stanisław zapoznał z wnioskiem podjętym przez komisję, która wnioskowała o przyznanie miesięcznej diety dla Przewodniczącej w wysokości 40 % a nie tak jak było zapisane w projekcie uchwały 50% diety. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wynagrodzenie dla Przewodniczącej Rady Gminy ustalono na podstawie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym. 50% to wysokość diety 1295,05 zł. natomiast 40 % - to 1036,04 zł. Wójt gminy wnioskował o pozostawienie wysokości 50 % diety, wyjaśniając, że wysokość diety pozostała utrzymana w kwocie obowiązującej w poprzedniej kadencji. Radny StanisławGoworek stwierdził, że zachodzi pytanie czy jest sens odbywać posiedzenia komisji gdyż wnioski komisji nie są uwzględniane. Radny Waldemar Świtkowski poinformował, że członkowie komisji przy Ustalaniu diety kierowali się trudną sytuacją finansową gminy. Radny aby otrzymać dietę Przewodniczącego musi uczestniczyć w dziesięciu komisjach. 40% DIETY DLA Przewodniczącego to wystarczająca kwota. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Rek poinformował, że do rozpatrzenia są dwie propozycje diety dla Przewodniczącej - 50 % i 40 %. Wójt Gminy powiedział, że decydujący głos należy do Wójta, wnioski komisji są tylko rozpatrywane Wójt je realizuje albo nie. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Kowalczyk zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia 50 % diety dla Przewodniczącej Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za opowiedziało się 5 radnych, Przeciw było 4 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych. 4.Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego z tytułu diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla Przewodniczącego Rady Gminy stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z projektem uchwały Nr 11/13/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji - Stanisław Józwik Stwierdził, że członkowie komisji wnioskowali o zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 4.000 zł. a nie tak jak proponowano w uchwale 4100zł. Skarbnik Gminy zapoznała z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin Które kształtują się następująco: - wynagrodzenie zasadnicze - od 3450 zł. - 4630 zł. - dodatek funkcyjny - od 1080 zł. - 1550 zł. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wynagrodzenie zasadnicze poprzedniego wójta wynosiło 4300 zł. Obecny Wójt obniżył dla siebie wynagrodzenie do kwoty 4100 zł. i należy to wynagrodzenie przyjąć. Radna Anna Grzesińska stwierdziła, że w okresie trwania kadencji można wójtowi wynagrodzenie podwyższyć a obecnie przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4000 zł. Radny Stanisław Goworek powiedział, że dopiero wójt rozpoczyna pracę, należy poczekać na efekty i dopiero zmienić wynagrodzenie. RADNY Zdzisław Prusek stwierdził, że nie chodzi o podwyżkę dużej kwoty, jedynie o 100 zł. więc nie należy prowadzić sporów i dywagacji. Wójt Gminy stwierdził, że w miesiącu grudniu zrezygnował z przyznania limitu kilometrów, jednak o swoich poborach mówi się z pewnym zażenowaniem. Uczestnicząc w sesjach powiatowych jako radny przy ustalaniu wynagrodzenia dla starosty radni nigdy nie podejmowali dyskusji. Radni wnioskowali o przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie tajne, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za głosowaniem tajnym opowiedziało się 2 radnych, przeciw było 7 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przeprowadzeniem głosowania jawnego opowiedziało się 13 radnych, przeciw był l radny, wstrzymał się od głosu 1 radny. 5. Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy stanowi integralna część do protokółu jako załącznik Nr 7. Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z projektem uchwały Nr 11/14/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy. Skarbnik Gminy poinformowała, że dodatek specjalny przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.02.2006 r. W projekcie uchwały zapisano 20% dodatku, ten procent ustawodawca określił jako najniższy. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne, udział wzięło 15 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie. 6. Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gmin stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 8. Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały Nr 11/15/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok informując że zmiany polegają na wprowadzeniu 15000 zł. na wykonanie dojazdu do mostu w Miedznej Drewnianej Radni podjęli dyskusję. Radny Zdzisław Prusek zapytał czy wreszcie zostaną poczynione starania o Uzyskanie funduszy na drogę do mostu. Proponował o poważne potraktowanie tego zadania, z wytyczeniem drogi, okopaniem rowów. Radny Krzysztof Kowalczyk powiedział że niewiele osób korzysta z mostu, remont drogi proponował pozostawić do wykonania w dalszym terminie. Prosił o rozpatrzenie tematu związanego z budową drogi w Parczówku Na „Górki" Tam mieszkają ludzie którzy mają ogromne utrudnienie z dojazdem. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie, w wyniku którego radni powiedzieli się jednogłośnie. 7. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 9. Ad 5. Zapytaniu i wolne wnioski. - sołtys Purgat Zdzisław - organizowałem z mieszkańcami spotkania, przy budowie mostu wykonaliśmy wiele robót a teraz ma być niewykonana droga dojazdowa. To komu ma służyć ten most. radny Prusek Zdzisław wnioskował o wprowadzenie do planu inwestycji na rok następny budowy drogi dojazdowej do mostu. - radny Stanisław Sikora - na terenie gminy, pozostała jedyna sadzawka w Parczowie, jest to kloaka. We wszystkich wioskach były stawy które zostały poddane renowacji tylko w Parczewie nie wykonano. - radny Waldemar Świtkowski proponował odbyć przejazd po nakropionych drogach które uległy znacznemu zepsuciu. Aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu należy jak najszybciej nakropić nową nawierzchnię asfaltową. - sołtys Nowak Marek prosił o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - radny Krzysztof Rek proponował powołanie doraźnej komisji w sprawie sprawdzenia nawierzchni i wykonanie harmonogramu remontu zniszczonych dróg. - radny Stanisław Józwik - droga Wąglany Białaczów nie spełnia wymogów, dwa mijające się samochody mają problem z przejazdem, wnioskował o poszerzenie drogi. - radna Jadwiga Pawłowska aby bezpiecznie uczniowie mogli dojść do szkoły wnioskowała o wybudowanie chodnika od remizy w kierunku szkoły. - sołtys Mastalerz Tadeusz - nie rozpoczynać nowych inwestycji, wykonać rozpoczęte i przyznać sołtysom ryczałt. - radny Zdzisław Prusek - poważnie potraktować zdrowie mieszkańców, wprowadzić stałą opiekę lekarską. Jeden lekarz pracujący na terenie całej gminy to za mało. - sołtys Bożena Ulowska - wykonać remont drogi do Jeżowa i Sędowa. Przyznać środki finansowe na remont dachu świetlicy wiejskiej. - sołtys Anna Świątek - wykonać remont terenu przy przystanku PKS. sołtys Andrzej Krawczyk - wykonać remont drogi Sędów-Sobień aby była drogą przejezdną. Dokonać kontroli posiadania przez mieszkańców koszy na śmieci. - radna Zofia Brzóska - wykonać remont lamp oświetleniowych które nie palą się od pół roku. - radny Krzysztof Kowalczyk - lampy oświetleniowe są źle ustawione, należy wysterować czas tak jak mają się zapalać. - radny Krzysztof Rek - stopniowo wyposażać świetlice wiejskie w sprzęt. - radny Ireneusz Wilk - nieodpłatnie udostępnić dla młodzieży Halę Sportową. - radny Stanisław Goworek - zakupić dla sołtysów notatniki. Na zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. - w sprawie drogi Wąglany-Białaczów - celem poszerzenia zostanie nasypany gryz. - w sprawie budowy chodnika w Skroninie - temat zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych gdyż ta droga jest drogą powiatową. w sprawie przyznania ryczałtu sołtysom - temat zostanie w terminie późniejszym rozpatrzony. - w sprawie remontu drogi do Jeżowa - w tej kadencji był wykonany remont drogi. - w sprawie naprawy dachu świetlicy w Sobieniu - temat rozpatrzony będzie w późniejszym terminie. - w sprawie wykonania terenu przy przystanku PKS w Wąglanach - nastąpi poprawa przyległego terenu do przystanku. - w sprawie kontroli posiadania koszy na śmieci - w teren będzie wysłana komisja celem sprawdzenia. - w sprawie ustawienia lamp oświetleniowych na odpowiednią godzinę - zegary przy lampach są nieprecyzyjne i dlatego występują trudności w ustawieniu. - w sprawie udostępnienia Hali Sportowej - na następnej sesji podejmiemy uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Z wtedy młodzież będzie miała udostępnioną na zajęcia sportowe. - w sprawie remontu dróg - w najbliższych dniach dokonam sprawdzenia dróg i na zimę własnym sposobem zostaną zabezpieczone. W przyszłości należy zakupić skraplarkę i we własnym zakresie dokonywać remontu. Ad 6. Zamkniecie obrad Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych których termin upływa w dniu 23 grudnia br. Wspólnie z radnymi na dzień 28 grudnia br. ustaliła termin kolejnej sesji. Podziękowała radnym i osobom zaproszonym za udział w obradach. Zamknięcie i protokół Nr 11/2/2006 Sesji Rady Gminy zakończono o godzinie 13,00.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007 , wersja 1
Numer: I/1/2006, Z dnia: 23.11.2006
Protokół Nr I/1/2006 z l Sesji Rady Gminy Białaczów dnia 23 listopada 2006 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10,00 a zakończyła o godzinie 12,50. W obradach uczestniczyło 15 radnych-zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr l. Poza tym obecni byli: 1) Wójt Gminy - Franciszek Tochman 2) Wójt elekt - Jan Jóźwik 3) Zastępca Wójta Gminy - Zofia Kwaśniewska 4) Skarbnik Gminy - Irena Wilk 5) Radca Prawny - Michał Dudziński 6) Ksiądz wikariusz z Białaczowa - Artur Woźniak 7) Ksiądz Proboszcz z Petrykóz - Waldemar Gula Ad 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum I inauguracyjną Sesję Rady Gminy Białaczów otworzył senior radny Stanisław Sikora, któremu przypadła funkcja prowadzenia I Sesji nowo- wybranej Rady Gminy do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy nowej kadencji 2006-2010. W związku z tragedią w kopalni zgromadzeni uczcili minutą ciszy śmierć zaginionych górników. Następnie radny senior powitał radnych wybranych na bieżącą kadencję którym pogratulował wyboru w dniu 12 listopada 2006 roku na pełnienie funkcji radnego, księży i wszystkich uczestniczących w sesji. Radny senior poinformował, że w porządku obrad został uwzględniony punkt „Złożenie ślubowania radnych i Wójta Gminy", jednak ślubowanie Wójta musi odbyć się na następnej Sesji Rady Gminy. W sprawie przeprowadzenia ślubowania głos zabrał nowo wybrany Wójt Gminy - Jan Jóźwik informując że w dniu dzisiejszym z Biura Wyborczego wpłynęło wyjaśnienie iż Wójt Gminy może złożyć ślubowanie dopiero na kolejnej sesji po ogłoszeniu wyników wyborów wójtów - po ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 roku. Radny Senior stwierdził, że w Sesji uczestniczą wszyscy radni, zapoznał z porządkiem obrad, którego treść przedstawiała się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. /łożenie ślubowania przez radnych i Wójta Gminy. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy 5. Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji. b) ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, c) powołania zastępców Przewodniczącego Rady Gminy d) ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Białaczów, e) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. l) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów g) powołania składów osobowych stałych Komisji rady Gminy Białaczów h) zmiany w budżecie gminy na 2006 rok 7. Sprawy różne i wolne wnioski. K. Zamknięcie obrad. A d. 2. Zatwierdzenie porządku obrad Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad i w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Ad 3. Złożenie ślubowania przez radnych Następnie zgodnie z art. 23 a ust l ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. radni przystąpili do składania ślubowania. Radny senior poprosił wszystkich o powstanie, a następnie odczytał rotę ślubowania. „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Odczytywał kolejno nazwiska radnych według listy, po czym każdy z nich odpowiadał „ślubuję-tak mi dopomóż Bóg" W dalszej kolejności ksiądz Proboszcz Parafii Petrykóz nowo wybranemu Wójtowi Gminy i Radnym życzył wytrwałości, zrozumienia, natchnienia Ducha Św. przy podejmowaniu decyzji dla dobra mieszkańców gminy. „ Szczęść Boże na czas tej kadencji." Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Prowadzący obrady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. Radna Jadwiga Pawłowska zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy-Panią Krystynę Ziębaczewską. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczącego Rady Gminy głos zabrał radny Stanisław Goworek. Stwierdził, że na podstawie art. 19 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Powiedział, że grupa radnych na zorganizowanym spotkaniu dokonała już wyboru Przewodniczącego Rady ustalając radną Krystynę Ziębaczewską do pełnienia tej funkcji. Tak nie powinno być. Radna Jadwiga Pawłowska stwierdziła, że nie uczestniczyła w żadnych spotkaniach a kandydaturę radnej Krystyny Ziębaczewskiej podała z własnej woli. Radny Stanisław Goworek poinformował, że ze składu poprzedniej kadencji wybrano tylko czterech radnych. Wynika że ubiegające się osoby na kolejny wybór na radnych nie otrzymały zaufania społeczeństwa. Poprosił aby zapoznać z protokółem Regionalnej Izby Obrachunkowej w którym postawiono zarzut pobierania nagród przez Wójta Gminy. Sugerował, że wybierana obecnie Przewodnicząca Rady niezgodnie z ustawą podpisywała do wypłaty nagrody dla Wójta Gminy które nie powinny być wypłacane. Zwrot nagrody nie został wyegzekwowany przez Przewodniczącą Rady. Zabierając głos radna Krystyna Ziębaczewska stwierdziła, że przyznane nagrody dla Wójta Gminy nie dotyczyły kadencji w której pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Zarzut postawiony przez radnego Stanisława Goworka odparł Wójt Gminy wyjaśniając, że kontrola RIO została wyjaśniona, pobrane nagrody w całości zostały zwrócone do kasy urzędu. Radny Stanisław Goworek powiedział, że jeśli zostały nagrody zwrócone to przeprasza za swoją wypowiedź. W dalszej kolejności nowo wybrany Wójt Gminy wręczył wiązankę kwiatów ustępującemu Wójtowi Gminy-Franciszkowi Tochmanowi, podziękował za wkład pracy przez pełnienie obowiązków Wójta w okresie dwóch kadencji. Radny senior przypomniał, że na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono jedną kandydaturę. Czy ktoś z radnych zgłasza kolejne osoby. Radny Krzysztof Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Goworka. Radny Stanisław Goworek nie wyraził zgody. W dalszej kolejności przystąpiono do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej dla dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono kandydatury następujących radnych: Anny Grzesińskiej Waldemara Świtkowskiego Zofii Brzóski Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji. Na powyższą okoliczność radny senior zarządził głosowanie jawne w którym radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie radny senior przedstawił zasady głosowania informując, że głosowanie jest tajne. W dalszej kolejności poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Podczas liczenia kart do głosowania nowo wybrany Wójt Gminy-Jan Jóźwik złożył gratulacje radnym wybranym na obecną kadencję, życzył dużej rozwagi w podejmowaniu decyzji, zapewnił, że stworzy zespół ludzi aktywnych którzy wykreują nową politykę urzędu. Radny senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy. Pani Anna Grzesińska odczytała, iż zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Krystyna Ziębaczewska. Protokół Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia Przewodniczącego Rady Gminy stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Radny senior złożył życzenia nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy i przekazał prowadzenie kolejnych punktów porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym za zaufanie i wybór na pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swego grona od 1-3 wiceprzewodniczących. Wnioskowała o dokonanie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy zgodnie z zapisem w statucie.Na okoliczność wyboru 2 wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego za opowiedziało się 14 radnych, wstrzymał się od głosu l radny. Rada Gminy przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w składzie 2 radnych według tych samych zasad, które obowiązywały przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z procedurą wyborczą powinna w tym momencie być powołana Komisja Skrutacyjna. Jednak Rada Gminy wyraziła zgodę, aby to zadanie powierzyć tej samej komisji, która przeprowadziła poprzednie głosowanie. Na wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłoszono następujące kandydatury: 1. Józefa Krzysztofa Ręka 2. Stanisława Goworka 3. Krzysztofa Kowalczyka Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie Radny Stanisław Sikora wnioskował o zamknięcie listy zgłaszania kandydatur. Na powyższą okoliczność przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie. Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy został poddany pod głosowanie, w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie. Po rozdaniu kartek przez Komisję Skrutacyjną i odbyciu głosowania tajnego zarządzono krótką przerwę. Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani następujący radni: 1) Krzysztof Kowalczyk 2) Józef Krzysztof Rek Protokół Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3 Ad 5. Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w ubiegłej kadencji pracowały cztery Komisje Rady Gminy. Radny Stanisław Sikora proponował aby każdy radny wpisywał się w jakiej komisji deklaruje swoją pracę. Radny Stanisław Goworek prosił o doręczenie Statutu Gminy i ustawy o samorządzie gminnym i wnioskował aby do nazwy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia uwzględnić i Sportu. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kowalczyk zapoznał z rodzajami komisji powołanymi w ubiegłej kadencji. W związku z tym, że Statut Gminy określa nazwy komisji a w swoim zakresie Komisja Oświaty ma zapisaną działalność sportu uznano, że nie nastąpi zmiana nazwy komisji. Przewodnicząca Rady Gminy proponowała przyjęcie czterech komisji zapisanych w Statucie Gminy. 4. Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Białaczów stanowi integralna część do protokółu jako załącznik Nr 7. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczących Komisji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o znaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujących radnych: - Piorą Szymczyka - Stanisława Goworka Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę zgłaszania kandydatur. Na powyższą okoliczność zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie. Jednogłośnie radni przyjęli głosowanie jawne na wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za kandydaturą radnego Piotra Szymczyka opowiedziało się l l radnych, wstrzymał się od głosu l radny. W głosowaniu za kandydaturą radnego Stanisława Goworka opowiedziało się 4 radnych. Z przeprowadzonego głosowania wynika, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Piotr Szymczyk. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Zgłoszono następujących radnych: - Stanisława Józwika - Stanisława Goworka Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę zgłaszania kandydatur. Na powyższą okoliczność zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego za opowiedziało się 13 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zarządzono głosowanie jawne, w wyniku którego radny Stanisław Józwik otrzymał 7 głosów, radny Stanisław Goworek otrzymał 7 głosów, l radny wstrzymał się od głosu. Radny Stanisław Józwik wstrzymał się od głosu wyjaśniając, że swoim głosem nie chce być wybrany na Przewodniczącego. Radna Anna Grzesińska powiedziała, że chyba radny Józwik nie czuje się na siłach, nie chce podjąć przewodnictwa w komisji i dlatego wstrzymał się od głosu. Po raz kolejny radny Józwik stwierdził, że naprawdę swoim głosem nie chce być wybrany. W związku z tym że nastąpił remis w głosowaniu zarządzono ponowne głosowanie. Po odbytym głosowaniu jawnym za kandydaturą radnego Stanisława Józwika opowiedziało się 10 radnych, za kandydaturą Stanisława Goworka opowiedziało się 4 radnych. Z przeprowadzonego głosowania wynika, że Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został wybrany radny Stanisław Józwik. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Jako jedną kandydaturę zgłoszono radną Annę Grzesińska. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę zgłaszania kandydatur i zarządziła głosowanie jawne, wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie - /l 5 głosów „za"/ Z przeprowadzonego głosowania wynika, że Przewodniczącym Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia została wybrana radna Anna Grzesińska. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Jako jedną kandydaturę zgłoszono radnego Zdzisława Pruska. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę zgłaszania kandydatur i zarządziła głosowanie jawne, wyniku którego za opowiedziało się 14 radnych, wstrzymał się od głosu l radny. Z przeprowadzonego głosowania wynika, że Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zestal wybrany radny Zdzisław Prusek. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały Nr 1/5/2006 Rady Gminy Białaczów w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i zarządziła głosowanie, w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie - 15 /głosów „za"/ 5. Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 8. Następnie przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o podanie kandydatur. Zgłoszono następujących radnych. - Stanisława Józwika - Stanisława Goworka - Pawła Deperasa - Barbarę Szymańską Na okoliczność wyboru zgłoszonych radnych do pracy w Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne , w wyniku którego radni opowiedzieli się jednogłośnie - 15/głosów-„za"/ 6. Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 9. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o podanie kandydatur do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Zgłoszono następujących radnych. 1. Waldemara Świtkowskiego 2. Annę Grzesińską 3. Ireneusza Wilka 4. Zdzisława Pruska 5. Stanisława Goworka 6. Krzysztofa Kowalczyka 7. Stanisława Sikorę 8. Józefa Krzysztofa Reka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Krzysztof Rek zapoznał ze składem Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. W związku z tym że zgłoszono 8 kandydatur a winno być 6, to Józef Krzysztof Rek i Stanisław Sikora wycofali swoje kandydatury. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o podanie kandydatur do składu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Zgłoszono następujących radnych. 1. Ireneusza Wilka 2. Pawła Deperasa 3. Jadwigę Pawłowską 4. Krzysztofa Kowalczyka 5. Zofię Brzóskę 6. Stanisława Sikorę Radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie za zamknięciem listy zgłaszania kandydatur. Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Zgłoszono następujących radnych. 1. Stanisława Sikorę 2. Waldemara Świtkowskiego 3. Barbarę Szymańską 4. Piotra Szymczyka 5. Jadwigę Pawłowską 6. Krzysztofa Reka Radni opowiedzieli się w głosowaniu jawnym jednogłośnie za zamknięciem listy zgłaszania kandydatur. 7. Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 10. Skarbnik Gminy - Irena Wilk zapoznała z uchwałą Nr 1/8/2006 Rady Gminy Białaczów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok dokonując szczegółowego omówienia wszystkich załączników do uchwały. Radny Stanisław Sikora wnioskował o rozpisanie radnym oznaczeń literowych poszczególnych działów i paragrafów w budżecie gdyż na oznaczeniach cyfrowych radni się nie znają. Radny Zdzisław Prusek zapytał kiedy będą wypłacane środki z tytułu poniesionych strat spowodowanych suszą i jaka będzie podana w tym temacie informacja na sołectwa. Wójt Gminy poinformował, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku suszy mogą się zgłaszać po wypłatę odszkodowań od jutra do kasy urzędu. Informację na temat wypłat doręczy się sołtysom którzy powiadomią zainteresowane osoby. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie jawne w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, wyniku głosowania radni opowiedzieli się jednogłośnie - /l 5 głosów „za"/ 8. Uchwała Nr 1/8/2006 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 11. Ad. 7. Sprawy rożne i wolne wnioski , Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła kwiaty nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożyła gratulacje życząc sukcesów w pracy zawodowej. Radny Stanisław Goworek zapytał dlaczego nie usunięto gruzu po wykonanej kanalizacji na ul. Parczewskiej. Poprzedni Wójt zadeklarował poprawę imerów i studzienek na ul. Kościelnej a do dnia dzisiejszego nie wykonał. Radny Krzysztof Kowalczyk wystąpił z pytaniem jakie zostały podjęte kroki w sprawie rozpoczęcia robót kanalizacyjnych w Parczewie i Wąglanach. Nowo wybrany Wójt Gminy - Jan Jóźwik udzielił następującej odpowiedzi: W sprawie uporządkowania ul. Parczewskiej i ul. Kościelnej poinformował, że gruz został wywieziony a imery i studzienki zostaną naprawione. W sprawie rozpoczęcia robót kanalizacyjnych w Parczewie i Wąglanach - do przetargu w roku bieżącym przystąpiło 6 firm. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wygrała firma oferująca najniższą kwotę. Firma która złożyła na j droższą ofertę zaskarżyła przetarg wskazując błędy w ofercie firmy najtańszej. Odbyły się dwa arbitraże. Wójt Gminy bronił firmy najtańszej ale przegraliśmy arbitraż. Obecnie zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zwolnienie z przeprowadzenia przetargu. Jeśli Prezes wyda pozytywną decyzję to będzie można ogłosić przetarg z wolnej ręki. Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych w Parczewie i Wąglanach może nastąpić po ogłoszeniu nowego przetargu. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że następna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 grudnia. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach i zamknęła I Sesję Rady Gminy Białaczów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 13.02.2007 , wersja 1
Numer: XIX/19/2005, Z dnia: 20.04.2005
Proponowany porządek obrad; 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie guorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja na temat stanu dróg powiatowych. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy w Białaczowie na 2005 rok. 6. Informacja w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych udzielonych przez RIO. 7. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie od 3 lutego 2005 do 15 kwietnia 2005 r. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2004 rok oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2004 rok. - Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białaczów. - Zmian w budżecie gminy na 2005 rok. - Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. - Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i nadania jej statutu. - Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - nabycie nieruchomości gruntowych oraz zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne - ustalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania śvieków na terenie Gminy BIałaczów. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Odpowiedzi na zapytania. 12. Dyskusja. 13. Zakończenia obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 26.04.2005 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2005, Z dnia: 03.02.2005
Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków Komisji Rady Gminy podjętych w 2004 roku. 5. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6 Informacja Kierownika ZEAS dotycząca zatrudnienia nauczycieli i pracowników oświaty z podziałem na wykształcenie i miesięczne wynagrodzenie. 7. Informacja Kierownika GOPS o formach i zasadach pomocy udzielanej mieszkańcom gminy w 2004 roku. 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji na 2005 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach : - uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Odpowiedzi na zapytania. 12. Dyskusja. 13. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 28.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 28.01.2005 , wersja 1
Numer: XVII/17/2004, Z dnia: 29.12.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XVI/16/2004, Z dnia: 02.12.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Informacja na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie gminy. 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 6. Podjęcie uchwał. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XV/15/2004, Z dnia: 24.08.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-półrocze 2004 roku. 5. Informacja Dyrektora ZEAS na temat wykonania budżetu w szkołach za I-półrocze 2004 roku. 6. Informacja Dyrektorów szkół na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004/2005. 7. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy za I-półrocze 2004 roku. 8. Podjęcie stosownych uchwał. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XIV/14/2004, Z dnia: 29.06.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Informacja na temat stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy. 5. Informacja na temat dopłat dla rolników z UE. 6. Sprawozdanie z działalności LKS. 7. Podjęcie uchwał. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XIII/13/2004, Z dnia: 14.05.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony