Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: XXV/25/2009, Z dnia: 28.05.2009
PROTOKÓŁ NR XXV/25/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 28 maja 2009 Protokół Nr XXV/25/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa. 7. Podjęcie uchwał: - zmieniająca uchwały budżetowe Nr XXII/153/2009 z dnia 11 marca 2009 roku, Nr XXIII/157/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku, Nr XXIV/161/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów w granicach administracyjnych Gminy Białaczów. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - rozpoczęciu budowy kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drewniana, Parczówek, kol. Żelazowice, - złożeniu niekompletnego wniosku na budowę kanalizacji w Żelazowicach, - ponownym złożeniu wniosku na kanalizację w miejscowościach Wąglany, Parczów, - projektach miękkich na dofinansowanie dożynek i rozwój młodzieży, - przetargu na remont świetlicy w Białaczowie i dofinansowaniu budowy dróg w kwocie 155 tys. zł w miejscowościach Parczów i Wąglany, - odejściu z ośrodka zdrowia w Białaczowie dr Leśnickiej, - zmianach w ośrodku zdrowia w Petrykozach, - rozpoczęciu prac remontowych przy szkole podstawowej w Petrykozach, - przyniesieniu biblioteki w Petrykozach, - wytyczeniu drogi w Ossie, - planach rozbudowy szkół w Parczowie, Sobieniu, - kłopotach z uzyskaniem pełnej dokumentacji na remonty stawów w Kuraszkowie, Białaczowie, Sędowie, - projekcie boiska „Orlik”, - wyborach do parlamentu europejskiego zaplanowanych na 7 czerwca 2009 roku, - imprezach z okazji 3 , 10 maja, konkursie poetyckim, wizycie biskupa, występie orkiestry dziecięcej, - nakrapianiu dróg, - rozpoczęciu prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, - moście na ulicy Sobieńskiej, - zleceniu firmie układanie chodnika w Białaczowie Ad. 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Rady Z. Prusek – dlaczego pracownicy interwencyjni nie będą układać chodnika w Białaczowie? Jak się przedstawia sprawa inspektora nadzoru na budowę kanalizacji w Miedznej Drew.? Czy tani koszt budowy kanalizacji w Miedznej, Parczówku i kol. Żelazowice nie oznacza jednocześnie zastosowania złej jakości materiału użytego przy jej budowie? Jaki jest przybliżony koszt zmian urbanistycznych? - Wójt –pracownicy interwencyjni ciągle się zmieniają, dlatego też chodnik będzie układać profesjonalna firma. Na wszystkie materiały potrzebne do budowy kanalizacji są odpowiednie atesty. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco aktualizował wszystkie zmiany. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będzie kosztować około 120 tys. zł - Radny S. Goworek – dlaczego został złożony niekompletny wniosek na budowę kanalizacji w Żelazowicach? Z czego wynika problem uzyskania pełnej dokumentacji na remont stawu w Białaczowie? - Wójt – nabór wniosków został skrócony o 1 m-c. Dlatego też nie zdążyliśmy skompletować na czas wszystkich dokumentów i złożyliśmy niekompletny wniosek. - M. Trębarczyk – wydłużyła się procedura wydawania zezwoleń na budowę stawów. - Radny S. Sikora – czy ten zakup stawu nie był pochopną decyzją? - M. Trębarczyk – nie, po prostu teraz na wszystkie zezwolenia trzeba dłużej czekać. - Radna A. Grzesińska – w jakim terminie będzie remont dachu na szkole w Białaczowie. - Wójt – w tym roku z pewnością będzie złożony wniosek na remont dachu. Dopiero w przyszłym roku zajmiemy się wymianą dachu. - Radna A. Grzesińska – przy szkole w Białaczowie znajduje się suche drzewo, które grozi zawaleniem. - Wójt – jutro zetniemy to drzewo. - Radny I. Wilk – dlaczego łaty na drogach robione przez naszych pracowników psują się coraz szybciej niż te robione przez powiat? - Wójt – koszt zrobienia przez powiat jednej takiej łaty kosztuje 50 zł. Ad. 6 Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa. - Nadleśniczy J. Szczegielniak – w bieżącym roku pojawiły się nowe plany urządzania lasów prywatnych. Plany takie robione są średnio co 10 lat przez Starostwo. Każdy właściciel zobowiązany jest prowadzić gospodarkę leśną i może w każdej chwili uzyskać wypis z planu. - Sołtys T. Mastalerz – na Kuraszkowie jest wiele hektarów lasów. Ludzie skarżą się, że leśniczy nie chce odbić im drzewa z lasu jeśli nie ma zgody wszystkich właścicieli. Czy nadleśnictwo nie może zająć się komasacją tych lasów oraz sprowadzeniem geodety i wytyczeniem granicy pomiędzy lasami państwowymi a prywatnymi? Czy sołtysi mogą otrzymać takie plany? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – nie wiem dlaczego sołtysi nie otrzymali tym razem planów urządzania lasów prywatnych. Zgadzam się z tym, że starostwo powinno przeprowadzić komasacje działek leśnych. Nadleśnictwo nie sprowadzi geodety bo to są ogromne pieniądze i doskonale zna granice swojego lasu. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – a co z osobą, która chciałaby wyciąć sobie drzewo z lasu a nie ma zgody pozostałych współwłaścicieli? - J. Szczegielniak – musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli, aby uzyskać pozwolenie od leśniczego. Zgody pozostałych współwłaścicieli nie musi być tylko wtedy, kiedy zainteresowany posiada więcej niż 50 % udziałów. - Radny S. Goworek – jeśli płacę sam podatek za działkę leśną to też muszę mieć zgody współwłaścicieli na wycięcie drzew z lasu? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – tak, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę. - Sołtys T. Kwiel – a co w sytuacji, kiedy jedna osoba płaci podatek a pozostali współwłaścicieli już nie żyją? - Nadleśniczy J. Szczegielniak - prawnie musi być wszystko uregulowane. Gmina może jednak wystąpić do starostwa o uproszczenie całej procedury. - Radny Z. Prusek - czy właściciel lasu, który robi porządek w lesie może liczyć na pomoc ze strony nadleśnictwa? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – jeśli to będzie przecinanie drobnego drzewa to każdy może liczyć na pomoc z naszej strony. Ad. 7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXV/163/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 zmieniająca uchwały budżetowe Nr XXII/153/2009 z dnia 11 marca 2009 roku, Nr XXIII/157/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku, Nr XXIV/161/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 . Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. - Radny K. Kowalczyk - dlaczego koszty na kanalizacje Żelazowic są takie duże podczas gdy na cała kanalizacje Miedznej Drew. i Parczówka były zdecydowanie mniejsze? - Wójt – ponieważ dużą część pracy była wykonywana przez pracowników Urzędu Gminy, dlatego koszty były mniejsze. - Radny S. Sikora – jak był robiony przetarg? - Wójt – to jest robione w formie bezprzetargowej. - Radny S. Sikora – dlaczego ten projekt był robiony bez przetargu? - Wójt – ponieważ jest dobry. - Radny S. Sikora – wnioskuję aby w tej sprawie zebrała się komisja rewizyjna. - Wójt – zlecenie wykonania projektu a wykonanie konkretnego projektu to są dwie różne sprawy. - Radny S. Goworek – nie zawsze dobry projekt oznacza dla wszystkich to samo. Przypominam, iż jakiś czas temu wnioskowałem o zakup książek na temat przetargów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – zakup takiego typu materiałów był konsultowany z radcą. Ustaliliśmy, że jeśli będzie szkolenie na taki temat to ktoś z radnych na nie pojedzie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXV/165/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów w granicach administracyjnych Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 . - Urbanista P. Szybilski – w ostatnim czasie zmieniła się ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina Białaczów ma wprawdzie taki plan, ale jest on już nieaktualny. Całą procedura zmiany planu będzie trwać około dwóch lat. Rozpocznie się od zmiany studium, które należy dostosować do obowiązujących przepisów. - Radny Z. Prusek – czy to jest dobry moment na zmianę studium? Wiem, że niektórzy rolnicy mieli problemy z zalesianiem swoich działek przy lasach. Czy ta zmiana studium jeszcze tego nie utrudni? - Urbanista P. Szybilski – zalesianie nie ma nic wspólnego ze zmianami studium. Ustawa, która obecnie obowiązuje dopuszcza zalesianie na wszystkich rodzajach gleb. - Radny n. Jóźwik – czy zmiana studium będzie obejmowała wszystkie wsie na terenie gminy? Czy te zmiany będą prezentowane na jakiś spotkaniach wiejskich? - Urbanista P. Szybilski – wszystkie zmiany będą się ukazywały na bieżąco w prasie i w internecie. To czy gmina będzie robić spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości będzie już zależeć od niej samej. - Wójt – sama procedura wykonania studium będzie poddana przetargowi. - Urbanista P. Szybilski – koszty studium i planu będą wynosiły około 120 tys. zł. Kwota ta będzie rozłożona na dwa, trzy lata. Z Sali obrad wyszedł Radny P. Szymczyk - Wójt – a jeśli nie ma planu zagospodarowania to co z wydawaniem decyzji na budowę domu? - Urbanista P. Szybilski – to wtedy wydawane decyzje nie są legalne. Może pojawić się problem, np.: z odszkodowaniem za zalanie domu pobudowanego nad rzeką. W tych gminach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Koszt jednej decyzji to kwota w wysokości 300 – 400 zł. - Radny S. Goworek – skoro dwa miejsca sąsiadują ze sobą, to dlaczego w jednym można się pobudować a w innym nie? - Urbanista P. Szybilski – jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego to wszystkie decyzje wydaje się w oparciu o plan. Decyzje takie wydaje starostwo. Nie na każdym miejscu można postawić budynek. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radni. Od głosu wstrzymał się Radny S. Sikora. Uchwała została przyjęta. Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys S. Chałubiński – w miejscowości Ossa jest teren wczasowy. Ktoś postawił sobie jednak znak zakazu „koniec drogi”, który nie pozwala wczasowiczom korzystać z terenów nad zalewem a miejscowym utrudnia przeprowadzanie krów do wody. - Wójt – ten znak dotyczy zakazu wjazdu. Od kiedy tam stoi to jest wreszcie cicho i czysto. Aby go usunąć należy się oficjalnie zgłosić do odpowiednich władz. - Radna J. Pawłowska – w ostatnim tygodniu sołtysi dostali broszurki w których jest mowa o funduszu sołeckim. - Sołtys M. Nowak – aby jednak otrzymać taki fundusz to sołectwa muszą mieć konkretne projekty programów, na które chcieliby te pieniądze przeznaczyć. - Radny N. Jóźwik – przypominam, że nie są jeszcze poprawione w drogach dziury. Gdzie będzie zlewnia dla kanalizacji w Miedznej Drewnianej? - Wójt – dziury w drodze z Wąglan do Parczowa są już naprawione. Zlewnia dla tej miejscowości będzie pod lasem. Ad. 9 Zamknięcie obrad. Obrady XXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 25.06.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.06.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2009, Z dnia: 30.04.2009
PROTOKÓŁ NR XXIII/23/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 7 kwietnia 2009 Protokół Nr XXIII/23/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 7 kwietnia 2009 r Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Nieobecni – Radna A. Grzesińska, Radny I. Wilk, Radny W. Świtkowski W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - konieczności utworzenia obwodu głosowania w DPS w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, - zmianach w budżecie gminy, - zatrudnieniu grupy bezrobotnych od 6 kwietnia, - pracach związanych z naprawą dziur na drogach, ( na salę obrad wszedł Radny W. Świtkowski) - pracach przy budowie zajazdu autobusowego w Skroninie, - wymianie siatki wokół boiska w Białaczowie, - pracach porządkowych, ( na salę wszedł Radny I. Wilk) - środkach europejskich na kanalizacje w kwocie 5.674 tys. zł., - złożonych wnioskach na remonty świetlic w Białaczowie i w Żelazowicach, - zleceniu wykonania projektów na kanalizacje w Żelazowicach i w Petrykozach, - spotkaniu mieszkańców Żelazowic z projektantami kanalizacji, - planowanym spotkaniu mieszkańców Petrykóz z projektantami kanalizacji w terminie po świątecznym, - planach złożenia wniosku do 31 maja na kanalizacje w Żelazowicach i do 30 listopada w kanalizację w Petrykozach w ramach PROW, - projektach renowacji zbiorników wodnych w Białaczowie i Kuraszkowie, - ponownym złożeniu wniosku na kanalizacje Wąglan i Parczowa, - programach LGD, w ramach których zamierzamy złożyć wnioski na remonty dachów w świetlicach w: Parczowie, Sobieniu i Wąglanach, - przetargu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Petrykozach, - rozpoczęciu prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, - pokontrolnych wnioskach z kompleksowej kontroli RIO, - wnioskach z komisji oświaty. Ad.5. Zapytania i interpelacje. ( na salę obrad wszedł Radny Z. Prusek ) - Radny S. Goworek – jak organizacyjnie ma być przeprowadzony remont dachu na szkole podstawowej w Białaczowie? - Wójt – w tym roku będziemy składać dopiero wniosek na dofinansowanie remontu dachu. Jeśli zdobędziemy pieniądze to remont przewidujemy na okres wakacyjny w 2010 roku. - Sołtys T. Kwiel – czy zbiorniki wodne w Białaczowie i w Kuraszkowie są konieczne? - Wójt – tak, ponieważ do tych stawów spływa woda dzięki czemu okoliczni mieszkańcy nie mają na podwórkach błota. Drugim, bardzo ważnym powodem jest to, iż na tego typu przedsięwzięcia jest 85% dofinansowanie. - Radny N. Jóźwik - czy jest możliwe, aby dziury w drogach były łatane drobnym grysem? - Wójt – tak, dzisiaj został przywieziony drobny grys na łatanie dziur w drogach. - Radna B. Szymańska - kiedy będą załatane dziury koło kościoła i przy zakręcie w Petrykozach? - Wójt – w najbliższym czasie - Radna J. Pawłowska – w Skroninie są takie drogi, który jeszcze nigdy nie były remontowane. Kiedy przewidziana jest ich naprawa? - Wójt – zastanawiamy się nad ich remontem. - Radny K. Kowalczyk – czy już coś wiadomo na temat drogi w Parczówku „na góry” ? - Wójt – tak, wiadomo już jak droga będzie biegła. Wszystkie dokumenty są do wglądu u pracownika Urzędu. Ad. 6 Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Panu Mieczysławowi Koćmielowi, który mówił o: - liczbie osób bezrobotnych na terenie naszej gminy, - stopie bezrobocia z podziałem na: wiek, płeć, wykształcenie osób bezrobotnych, - giełdach pracy, szkoleniach, stażach, przygotowaniach zawodowych, - projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, fundusz pracy, Europejski Fundusz Społeczny, marszałka województwa, starostę opoczyńskiego, - bardzo szybko rosnącym bezrobociu w powiecie, - stałej liczbie bezrobotnych nie zainteresowanych żadną pracą, - nowych programach, mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, - bardzo małym zainteresowaniu bezrobotnych z terenu gminy Białaczów różnego typu szkoleniami - Radny Z. Prusek – na co może liczyć osoba ubiegająca się o dofinansowanie na działalność gospodarczą? Kiedy można składać takie wnioski? - M. Koćmiel – osoba zainteresowana takim dofinansowaniem może liczyć na 18 tys. zł., specjalistyczne doradztwo, szkolenia zawodowe. Wnioski takie będzie można składać w końcu kwietnia, nie tylko w PUP ale również w ARiMR - Radny Z. Prusek – czego dotyczą wnioski do ARiMR? - M. Koćmiel – to są przede wszystkim wnioski kierowane na wsparcie finansowe dla rolników i osób bezrobotnych. - Radny S. Goworek – składam postulat aby stworzyć system przejściowy dla tych, którzy zaczynają działalność gospodarczą. - M. Koćmiel – ja jako dyrektor urzędu pracy nie posiadam takich kompetencji. My dostajemy wszystkie wytyczne i musimy je zrealizować. Ci którzy są zainteresowani prowadzeniem własnej działalności powinni to dokładnie przemyśleć. Dla takich osób PUP organizuje różnego typu szkolenia. - Radna Z. Brzóska - co decyduje o tym, że ktoś zakwalifikuje się na szkolenie organizowane przez PUP? - M. Koćmiel – kolejność zgłoszeń. - Sołtys A. Krawczyk – czy kursy księgowości organizowane przez PUP odbywają się na terenie Opoczna? - M. Koćmiel – wszystko zależy od programu kursu oraz od tego czy na terenie Opoczna jest firma, która może takie szkolenie przeprowadzić. ( z Sali obrad wyszedł Radny K. Rek ) Ad. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Komendantowi Policji w Paradyżu Panu Wiesławowi Kuśmierczykowi. Przeprowadził on analizę stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, zwracając szczególną uwagę na: - włamania, - kradzieże, - zatrzymania nietrzeźwych kierowców , - przestępstwa: tj. znęcania, alimenty, zniszczenie mienia , - wykroczenia w ruchu drogowym, - interwencje domowe, - dochodzenia śledcze, - obstawianiu meczów i imprez piłkarskich, - nowym składzie dzielnicowych na terenie gminy Białaczów, - ilości samochodów służbowych i cywilnych będących w posiadaniu komisariatu w Paradyżu - Radny I. Wilk – jakiej marki jest samochód cywilny? - W. Kuśmierczyk –to jest skoda. - Radny I. Wilk - czy gmina wspólnie z komisariatem policji może postawić fotoradar i z tego tytułu czerpać ryski? - W. Kuśmierczyk – nie może. Całkowity dochód z tego tytułu czerpie skarb państwa. - Radny K. Kowalczyk – ile było interwencji na trasie Opoczno – Końskie zanim poustawiali znaki drogowe? - W. Kuśmierczyk – było 82 przestępstwa w ruchu drogowym i 192 osoby zostały ukarane mandatem. - Radna J. Pawłowska – czy zatrzymania nietrzeźwych kierowców dotyczyły tylko tych kierujących samochodami? - W. Kuśmierczyk – nie, to są kierowcy samochodów i rowerzyści łącznie. - Sołtys Z. Purgat – ile osób zostało ukaranych mandatami za picie alkoholu na przystankach autobusowych? - W. Kuśmierczyk – w ogóle nie wolno pić alkoholu, śmiecić w miejscach publicznych, ani robić żadnych innych wykroczeń w ochronie przyrody. Wszystkich tych, których złapiemy na takim przestępstwie karzemy mandatami. - Sołtys T. Mastalerz – czy przestępstwa wyszacowane na kwotę do 300 zł. są umarzane? Dlaczego przy zgłaszaniu takich przestępstw wypełnia się tak wiele stron? - W. Kuśmierczyk - do kwoty 250 zł są wykroczenia, powyżej to już przestępstwa. Każdy obywatel może wnieść skargę o ukaranie sprawcy. Przestępstwo będzie wtedy ścigane, kiedy poszkodowany wniesie skargę. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – co to są wykroczenia w ochronie przyrody? - W. Kuśmierczyk – to są takie wykroczenia jak: wylewanie szamba, łamanie drzew, wysypywanie śmieci, wypalanie trawy, zanieczyszczanie wody. Ad. 8 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXIII/157/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianie w budżecie. - Radny N. Jóźwik – czy ta zmiana dotyczy przesunięcia między paragrafami? - Skarbnik I. Wilk – nie, kwota 15 tys. zł pochodzi z wolnych środków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/158/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – na najbliższej komisji rewizyjnej będą omówione zalecenia pokontrolne z RIO. - Sołtys T. Mastalerz – w ubiegłym roku Urząd gminy Gowarczów zbierał śmieci, które następnie pozostawił obok naszego terytorium, czy można coś w tej sprawie zrobić? - Wójt – tak, przedzwonimy w tej sprawie do Wójta Gowarczowa. - Radny N. Jóźwik – w Wąglanach na polnych drogach są dziury, które należy wypełnić grysem. Ad.8 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 08.05.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.05.2009 , wersja 1
Numer: XXIV/24/2009, Z dnia: 30.04.2009
PROTOKÓŁ NR XXIV/24/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 30 kwietnia 2009 Protokół Nr XXIV/24/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Nieobecni –Radny W. Świtkowski W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Prezentacja dotycząca realizacji projektu POKL „Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie.” 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 9. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 rok, - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 roku, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. - Wójt – zanim przedstawię państwu sprawozdanie międzysesyjne chciałbym przedstawić dzisiejszego gościa – Pana Wojciecha Olszewskiego – radnego wojewódzkiego, który bardzo wiele pomógł naszej gminie. - W. Olszewski – bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmierni miło gościć tu dziś u Was . Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły od waszej gminy bardzo dobre wnioski: na kanalizację i projekt Orlika. Poprawnie zrobione wnioski są podstawą w otrzymaniu środków z funduszy europejskich. Projekt boiska Orlik otrzymał pochwałę na zarządzie wojewódzkim a na kanalizację już macie przyznane pieniądze. Zakręt na drodze w miejscowości Wąglany wymaga remontu. Bardzo przydatna byłaby obwodnica Wąglan - Radny N. Jóźwik – jak przedstawia się wykorzystanie środków unijnych na infrastrukturę? - W. Olszewski – w całym województwie łódzkim wykorzystanie środków europejskich na infrastrukturę przedstawia się na średnim poziomie. Dlaczego tak się stało – ponieważ przez wiele lat nic nie było w tej sprawie robione na szczeblu rządowym. Projekt obwodnicy Wąglan to wydatek rzędu 100 mln zł. - Radny K. Rek – czy władze wojewódzkie mogą podjąć jakieś działania na szczeblu rządowym , aby zlikwidować tak szybko rozrastającą się administrację , która pojawia się przy każdym projekcie o pozyskanie funduszy unijnych? - W. Olszewski – to prawda, że administracji jest coraz więcej. Dużą jej część stworzyli sami Polacy. Przy tak wysokich wymogach unii europejskiej jest ona niezbędna. W samym Urzędzie Marszałkowskim liczba zatrudnionych wzrosła o ponad 400 osób. Wszedł radny W. Świtkowski - Wójt – w tym roku gmina Białaczów chce złożyć ponownie wniosek na zakończoną kanalizacje Wąglan i Parczowa. Jak wiemy administracja się ciągle rozbudowuje a wraz z nią pojawiają się nowe procedury, które muszą być spełnione. Wczoraj odbył się przetarg na budowę kanalizacji w Miedznej Drewnianej, kolonii Żelazowice i w Parczówku. Najniższa kwota oferty wynosi prawie 6 mln zł. Jeśli pozostali oferenci nie wniosą żadnych sprzeciwów to wygra firma, która zaproponowała nam taką cenę. Z urzędu marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 5,370 mln. zł. Umowa przewiduje jednak dofinansowanie w wysokości 70% całej kwoty budowy kanalizacji. Jeśli wygra oferent z najniższą ceną to chcielibyśmy wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania z 70% do 85%. W sprawie obwodnicy Wąglan byłem już z wizytą u Marszałka. Zaproponowałem mu, aby 700 metrowy odcinek drogi potraktować osobno. My jako gmina posiadamy już zgody właścicieli działek przez które miałaby przechodzić obwodnica. W planie zagospodarowania przestrzennego taka obwodnica jest również uwzględniona. Teraz tylko czekamy na decyzje marszałka. - W. Olszewski – myślę, że zwiększenie procentowego dofinansowania do budowy kanalizacji jest możliwe do wykonania. W sprawie zaś obwodnicy postaramy się zrobić tyle ile możemy. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - przetargu na budowę kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drew, kolonia Żelazowice i Parczówek, - przetargu na termomodernizację szkoły w Petrykozach, - projekcie „Orlik”, - konieczności czekania do połowy sierpnia na decyzję w sprawie rozbudowy świetlic w Białaczowie i w Żelazowicach, - łataniu dziur w drogach dojazdowych do pól, - zaplanowanym przetargu na rozbudowę świetlicy w Białaczowie, - projekcie stawu w Kuraszkowie i w Białaczowie, - planowanym przetargu na budowę stawu w Kuraszkowie, - zaplanowanym przetargu na budowę boiska „Orlik”, - drodze „na góry” w Parczówku, - przeniesieniu siedziby biblioteki w Petrykozach, - przygotowywaniu studium pod plan zagospodarowania przestrzennego, - zaplanowanych imprezach z okazji: święta 3 maja, biegu w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, mszy ku pamięci pomordowanych wyznaczonej na 10 maja na Kowalowie, dożynkach, Ad. 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radna A. Grzesińska – przypominam o upływie daty ważności ekspertyzy dachu na szkole w Białaczowie - Wójt – wiem, pamiętam o tym uciekającym terminie. Ad. 6 Prezentacja dotycząca realizacji projektu POKL „Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie.” - Wójt – projekt POKL „Niosąc pomoc innym pomagasz również sobie” jest skierowany przede wszystkim dla strażaków z terenu naszej gminy. Celem projektu jest przeszkolenie strażaków pod kątem udzielania pierwszej pomocy oraz zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego. Szkolenie kończy się egzaminem. Cały projekt finansowany jest ze środków funduszu europejskiego. Zainteresowanych bliżej programem szkolenia zapraszamy na uroczystą inaugurację jutro o godz. 11.00 w budynku OSP w Wąglanach. - Radny S. Sikora – kto jest organizatorem tego szkolenia? - Z-ca Wójta – beneficjentem programu jest gmina. - Wójt – każda organizacja jeśli tylko chce może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. - Radny S. Sikora – po co tworzyć tyle tych programów? Nie lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić jeden większy. - Z-ca Wójta – nie, ponieważ na każdy taki program przeznaczane są małe pieniądze. - Radny S. Sikora – dlaczego nie było żadnej informacji, że coś takiego jest tworzone? Kiedy w ogóle powstał taki pomysł? - A. Urbańczyk – już w ubiegłym roku kiedy były organizowane spotkania padł taki pomysł. Teraz dopiero dostaliśmy na ten program pieniądze. Informację o tym szkoleniu były rozpowszechniane wśród strażaków z terenu naszej gminy. Niestety chętnych nie było zbyt dużo. Wszyscy, którzy zgłosili się na przeszkolenie będą zdawać stosowny egzamin. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli uzyskać przeszkolonym uprawnienia ratownika medycznego. Na przyszły rok można ponownie wystąpić o kolejne pieniądze na podobny cel. Ad. 7 Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała komendantowi gminnemu OSP – Panu Janowi Wiktorowiczowi. Przedstawił on sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Radny S. Sikora - wnioskuję aby wszystkie straże z terenu gminy dostawały w dobie ogólnego kryzysu racjonalnie mniej pieniędzy. Na co zostało przeznaczone 60 tys. zł? Dlaczego pieniądze na straże nie są dzielone równomiernie na wszystkie jednostki? - Wójt – ochotnicza straż pożarna składa się z żywych ludzi, którzy w kryzysowych sytuacjach ratują nasze mienie. Na ten cel nie mogą być ucinane pieniądze. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy właśnie tacy strażacy ochotnicy przyjdą z pomocą. Jeśli będziemy oszczędzać na sprzęcie strażackim i na wynagrodzeniach dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych , to kiedyś możemy stanąć przed problemem, że nie będzie miał kto walczyć o nasze dobytki w czasie bezpośredniego zagrożenia. - Radny S. Goworek – nierównomierne pieniądze przeznaczane na straże wynikają z bezpośredniego zaangażowania jednostki OSP. - Radny Z. Prusek – pieniędzy przeznaczanych na straże i tak już jest za mało. Powinniśmy pamiętać, że strażacy z terenu naszej gminy nie mają ani odpowiednich ubrań ani butów. Mimo wszystkich problemów finansowych z jakimi się borykamy odnosimy też sukcesy, np: pierwsze miejsce Emila Wydry w konkursie strażackim, dofinansowanie z funduszy europejskich dla jednostki OSP w Miedznej Drew. - Sołtys A. Krawczyk – czy jest na wyposażeniu straży jakaś duża plandeka, którą można by nakryć np. zniszczone mieszkanie? - Wójt – nie mamy nic takiego. Może warto by coś takiego kupić. - A. Urbańczyk – nie ma sensu kupować takiej dużej plandeki, ponieważ nieużywana szybko się psuje. Zawodowa straż w Opocznie ma podpisaną odpowiednią umowę z hurtownią zaopatrzoną w taką dużą plandekę. Jeśli zachodzi potrzeba jej użycia, to w ramach umowy jest wypożyczana. - Radny S. Sikora – uważam, że powinniśmy wiedzieć dokładnie na co są przeznaczane pieniądze na dofinansowanie straży. - Radny W. Świtkowski – jeśli któryś radny jest dokładnie zainteresowany konkretną sprawą to o wszystko może zapytać Panią Skarbnik. - Radny S. Sikora – jeśli jest pożar w innej gminie, to kto wtedy płaci strażakom? - Wójt – ta gmina z której dana straż pochodzi. - A. Urbańczyk – pomiędzy gminami są w tej kwestii popodpisywane odpowiednie porozumienia. Do takich zdarzeń jedzie się wtedy w drugim rzucie. Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że na każdej komisji Rady Gminy przedstawione było sprawozdanie z wykonania budżetu. gminy. Następnie oddała głos radnemu – Panu S. Goworkowi, który zapoznał wszystkich z wnioskiem komisji rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 9 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXIV/159/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za2008 rok która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/160/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. - Radny N. Jóźwik - czy opinia RIO jest uwzględniana w sprawie udzielenia absolutorium? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – zawsze w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium opinię swą wystawia najpierw RIO. Mając taką pozytywną opinię możemy dopiero głosować uchwałę o absolutorium. Następnie Przewodnicząca odczytała uchwałę nr II/117/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, oraz uchwałę nr II/118/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Białaczów z wykonania budżetu za 2008 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/161/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIV/162/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała kierownik ZEAS– Pani Grażyna Owsińska , która wyjaśniła zebranym dlaczego zachodzi potrzeba ponownego uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów. - Radny I. Wilk – czy dysponuje Pani protokołem w sprawie uchwalenia regulaminu przez związek nauczycieli zatrudnionych w naszej gminie? - Kierownik ZEAS G. Owsińska – tak, protokół jest do wglądu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski. - Radny S. Goworek – sprawozdanie z działalności straży na terenie naszej gminy powinno dotyczyć również kwestii finansowej w wyszczególnieniem na co dokładnie przeznaczane są pieniądze. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – uważam, że komisje są po to aby na nich poruszać tego typu sprawy. - - Radny S. Sikora – uważam, że wszystkie komisje powinny się spotykać na tydzień przed sesją. Już niedługo zbliża się termin końca gwarancji na kanalizację w Parczowie. Droga nadal nie jest poprawiona przez firmę, która tą kanalizację zakładała. Uważam, że należy jak najszybciej zmobilizować tą firmę aby poprawiła poczynione szkody na drodze. - Wójt – na budowie kanalizacji w miejscowościach Wąglany i Parczów zaoszczędziliśmy ponad 1 mln zł. Wszystkie drogi uszkodzone podczas zakładania kanalizacji będą naprawiane. - Sołtys T. Kwiel – czy w miejscowości Sobień tez planowana jest kanalizacja? Czy można umówić się z Wójtem na jakiś termin spotkania? - Wójt – oczywiście, że tak, proszę tylko wyznaczyć konkretny termin i miejsce spotkania. Sobień i Ossa są dość daleko od głównej sieci kanalizacyjnej i dla tych miejscowości trzeba będzie zastosować jakieś inne rozwiązania na podłączenie kanalizacji. Do końca 2013 roku zamierzamy podłączyć wszystkie wioski do sieci kanalizacyjnej. Czy nam się to uda to czas pokaże. - Radny Z. Prusek – na komisji rolnictwa była poruszana droga dojazdowa dla mieszkańców tzw. „Małachowa”. Czy będzie tam zrobiony jakiś dojazd? - Wójt – tak, mamy już na ten cel destrukt. Ad.8 Zamknięcie obrad. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 05.06.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.06.2009 , wersja 1
Numer: XXI/21/2009, Z dnia: 11.02.2009
PROTOKÓŁ NR XXI/21/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 11 lutego 2009 Protokół Nr XXI/21/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 11 lutego 2009 r Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na wstępie XXI sesji Rady Gminy Białaczów nastąpiło powitanie: Panów Jefa Potera i Radosława Sałacińskiego – przedstawicieli firmy zajmującej się pozyskiwaniem źródeł energii odnawialnej, Pana Józefa Roga – starostę Powiatu Opoczno, Pani Izabeli Wiktorowicz nowego pracownika Gminnej Biblioteki w Białaczowie. W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zebranym zamianę kolejności pkt 5 i 7. Radny S. Sikora zaś wnioskował o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej diet dla radnych. W wyniku głosowania nad zmianami w porządku obrad zdecydowano o tylko o zamianie pkt 5 z 7. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Sady Gminy w Białaczowie. 4.Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5.Informacja na temat pozyskiwania źródeł energii odnawialnej 6.Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7.Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. 8.Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9.Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2008 roku. 10.Zapytania i interpelacje. 11.Podjecie uchwał: - w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Białaczowie - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008 rok, - w sprawie przystąpienia przez Gminę Białaczów do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok. 12.Zapytania i wolne wnioski. 13.Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 15 radnych. Po zatwierdzeniu protokołu Przewodnicząca oddała głos staroście opoczyńskiemu – Panu – Józefowi Rogowi. J. Róg – w Białaczowie będzie budowany nowy Dom Pomocy Społecznej, ponieważ ten obecny nie spełnia nowych standardów. Miejsce, w którym planujemy wybudować nowy DPS będzie prawdopodobnie znajdować się koło Ośrodka zdrowia . W gminie Białaczów nie ma dróg krajowych. Jest tylko jedna droga wojewódzka, której remont planowany jest na przyszły rok. Remonty dróg powiatowych będą realizowane przy dotacjach pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Kompleks Pałacowy, w którym znajduje się obecnie DPS będzie prawdopodobnie sprzedany Panu Ignacemu Dembińskiemu, a następnie przeznaczony na hotel konferencyjny. Radny K. Kowalczyk – ile powstało nowych miejsc pracy za kadencji starosty? Dlaczego na drodze przez Parczówek przejeżdżają samochody ciężarowe pomimo, że są znaki zakazu? Sołtys T. Kwiel – kiedy droga z Sobienia do Kopanin będzie robiona? Radny W. Świtkowski – czy już coś wiadomo w sprawie wiaduktu w miejscowości Radwan? Radny S. Sikora – czy będzie remontowana droga z Ostrowa przez Parczów aż do Białaczowa? Radny S. Goworek – czy możemy sprzedać kompleks pałacowy? Starosta J. Róg: - nie mamy jeszcze odpowiedzi, czy możemy sprzedać kompleks pałacowy, - to, czy znaki drogowe są przestrzegane, czy nie egzekwuje policja, starostwo nie ma na to żadnego wpływu, - jak dotąd mamy tylko deklaracje starosty koneckiego o zamiarze wybudowania drogi z Sobienia do Kopanin, - środki finansowe ze starostwa nie przewidują remontu drogi z Ostowa do Białaczowa przez Parczów, - wiadukt nad torami w miejscowości Radwan nie będzie teraz robiony. Kolej zdecydowała, że jako pierwszy będzie wybudowany wiadukt na trasie Pilichowice – Zdyszewice, a dopiero w następnej kolejności w Radwanie, Radny S. Goworek – czy starostwo jest pewne, że nowego właściciela kompleksu pałacowego będzie stać na regularne płacenie podatków? Starosta J. Róg – osoba zainteresowana kupnem kompleksu deklaruje, że ją stać jednocześnie na zakup i niezbędne remonty Ad. 4 Informacja Wójta z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: wniosku na kanalizację sklasyfikowanym na 6 miejscu, wniosku na rozbudowę strażnicy w Białaczowie, możliwościach uzyskania zwrotu części pieniędzy za wnioski realizowane w latach 2004 – 2006. Przede wszystkim są to wnioski dotyczące sal gimnastycznych, energii wiatrowej, zamiarze zakupu stawu w Białaczowie, planach budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Żarnów Ogonowice, zawieszeniu na ten rok planu ułożenia chodnika na odcinku Parczówek-Petrykozy, naborze wniosków w ramach PROW, obcięciu dla szkół gminy Białaczów subwencji oświatowej o 60 tys. Zł, Sołtys E. Zielińska – czy będzie w tym roku robiony chodnik przy ulicy Sobieńskiej w stronę ulicy Partyzantów w Białaczowie? Wójt – na ten rok zaplanowane jest ułożenie chodnika tylko wzdłuż ulicy Parczowskiej. Radny K. Kowalczyk – czy ktoś mógłby powiedzieć dlaczego zostaliśmy sklasyfikowani dopiero na 6 miejscu z wnioskiem na kanalizację? Może są jakieś wyniki procentowe? Z-ca Wójta – niestety nie zostaliśmy poinformowani dlaczego nie znaleźliśmy się w pierwszej piątce – gwarantującej otrzymanie dofinansowań na realizacje projektów. Ad. 5 Informacja na temat pozyskiwania źródeł energii odnawialnej Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Panom Jefowi Poterowi i Radosławowi Sałacińskiemu – przedstawicielom firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem energii wiatrowej. Panowie Ci opowiedzieli o swojej firmie, czym się ona zajmuje, jakie ma osiągnięcia na rynku europejskim i polskim. Poinformowali zebranych, że są zainteresowani wybudowaniem farmy wiatrowej na terenie naszej gminy. Warunkiem, aby taka farma powstała jest przede wszystkim obecność dość silnego wiatru na wysokości 100, 70 m nad ziemią. Prędkość takich wiatrów należy badać przez cały rok za pomocą specjalnych masztów pomiarowych. Kiedy wynik będzie zadowalający wtedy dopiero można przystępować do realizacji projektu budowy wiatraków. Realizacja tego jest jednak bardzo skomplikowana, czasochłonna i wymaga ogromnych nakładów finansowych, które może pokryć jedynie duża, bogata firma. Jeśli jednak się powiedzie to gmina może mieć z tego tytułu wiele korzyści w postaci: opłaty za jeden wiatrak od 1% - do 2%, utworzenia się nowych miejsc pracy, czynszu dzierżawnego dla rolnika, na którego działce stoi wiatrak ( przez 25 – 30 lat), pozyskania sponsora dla gminy, obustronnej współpracy. Radny Z. Prusek – jaki będzie obszar działki przeznaczonej na jeden wiatrak, ile powinno być tych wiatraków? Jakie są uwarunkowania dotyczące lokalizacji wiatraków oraz jakie są ograniczenia? Pan R. Sałaciński – gmina to jedna farma na której stoi min. 10 wiatraków. Jedna taka turbina emituje hałas 45 dB w ciągu nocy w związku z tym powinna być postawiona min. 500 m od zabudowań mieszkalnych, z daleka od lasu i drogi. Każdy wiatrak ma wysokość od 100 do 120 m + śmigło długości 50m. Idealna działka to 100 m długości i 100m szerokości, jeden wiatrak od drugiego powinien być oddalony co najmniej o 500 metrów. Radny S. Goworek – czy wiadomo już w którym miejscu będą te wiatraki budowane? Radny N. Jóźwik – ile wynosi koszt budowy jednej turbiny? Jaki jest termin realizacji takiego przedsięwzięcia? Pan R. Sałaciński – koszt jednego wiatraka to 1 mln Euro dla mocy 1 MW. Radny N. Jóźwik – jaką moc będą miały wiatraki budowane na terenie naszej gminy? Pan R. Sałaciński - ok. 2,5 MW. Jeśli otrzymamy pozwolenie od gminy na budowę farmy to wtedy dopiero zaczynamy rozmowy z właścicielami działek na których chcielibyśmy przeprowadzić pomiary prędkości wiatru. Następnie omawiamy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, sprowadzamy ornitologa , badamy wpływ oddziaływania na środowisko i sprawdzamy możliwości wpięcia się do sieci. Radny K. Kowalczyk – niedaleko Kielc są wiatraki, które ustawione są w mniejszych odległościach od siebie niż 500 metrów. Od czego to zależy? Pan R. Sałaciński - to jest wyłącznie sprawa inwestora. Radny S. Goworek – czy wybudowaliście już jakieś wiatraki w Polsce? Jaką macie gwarancje, że polskie firmy energetyczne pozwolą się podpiąć do sieci? Pan R. Sałaciński – tak wybudowaliśmy. To prawda, że podpiąć się do sieci energetycznej nie jest tak łatwą sprawą. W regionie łódzkim jest jednak duże zagęszczenie sieci i myślę, że z podłączenie nie będzie aż tak trudne. Radny Z. Prusek – jaką kwota jest przewidziana za wydzierżawienie działki? Czy będzie jakaś możliwość negocjacji? Pan R. Sałaciński – cena dzierżawy zależy od wielkości działki. Przewidujemy, że będzie to około 15 – 20 tys złotych za rok od wiatraka. Umowy dzierżawne chcemy zawierać na 30 lat. Sołtys H. Gwadera – jaką siłę wytwarza jeden wiatrak? Czy wytwarza on jakieś dodatkowe wiatry? Pan R. Sałaciński – nie wytwarza żadnych dodatkowych wiatrów. Na końcu śmigła siła wiatru wynosi ok 200 km na godzinę. Firma nasza może zorganizować autobus i zawieźć zainteresowanych celem pokazania jak wygląda taka farma z wiatrakami. Radny K. Kowalczyk – ile będą wynosić podatki? Pan R. Sałaciński – przewidujemy 1 – 2% za jeden wiatrak. Radny Z. Prusek – jaki wpływ na środowisko ma taka farma wiatrakowa? Czy prowadzicie jakieś badania? Pan R. Sałaciński – dla wszystkich naszych projektów prowadzone są badania oddziaływania wiatraków na środowisko. Sołtys Z. Purgat - jaka jest strefa wiatru w gminie Białaczów? Pan R. Sałaciński – w internecie dostępna jest mapa strefy wiatrów w całej Polsce. Wyniki, które tam są przedstawione ukazują pomiary wiatru na wysokości 10 metrów nad ziemią. Nas interesuje jednak siła wiatru na wysokości 70 i 100 metrów. Dlatego też należy wykonać odpowiednie pomiary za pomocą specjalnych masztów. Wójt – jeśli będziemy chcieli postawić własny wiatrak na potrzeby Urzędu Gminy to , czy możemy liczyć na współpracę z waszą firmą? Pan R. Sałaciński – oczywiście, że tak. Radny K. Rek – czy wstępnie już wiecie w którym miejscu chcielibyście postawić wiatraki? Pan R. Sałaciński – myśleliśmy o terenach na północ od Białaczowa. O tym wszystkim jednak zadecydują odpowiednie pomiary siły wiatru. Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Przewodniczącym Stałych Komisji Rady Gminy. Odczytali on swoje sprawozdania z realizacji zadań , które stanowią integralną część do protokołu jako załączniki Nr 4, 5, 6 i 7. Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła Pani Krystyna Ziębaczewska które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 8. Ad. 8 Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Pani Zofia Kwaśniewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej, które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 9. Ad. 9 . Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2008 roku. Sprawozdanie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Pani Teresa Łukasik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 10. Radny S. Sikora – czy jest to możliwe aby opłacać posiłki dla dzieci, które uczęszczają do łódzkich przedszkoli z naszych środków? Kierownik GOPS T. Łukasik – tak ponieważ ostatni meldunek matki był dokonany na terenie naszej gminy. Kobieta ta wraz z dziećmi przebywa w domu samotnej matki w Łodzi. - Sołtys T. Kwiel – czy odprowadzane są też składki ZUS od tej kobiety? - Kierownik GOPS T. Łukasik – nie odprowadzamy ZUS. Radny Z. Prusek – czy GOPS stara się o jakieś dotacje? Kierownik GOPS T. Łukasik – tak, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej. Ad. 10 Zapytania i interpelacje. Wójt – musimy się zdecydować, czy chcemy zająć się tematyką wiatraków. Projektami na kanalizację dla Petrykóz i Żelazowic zajmują się już geodeci. Sytuacja prawna OSP Żelazowice jest skąplikowana. Mamy problemy z akcyzą i opłatą recyklingową, ponieważ właściciel zniknął. Pani K. Gołąb - w 2004 roku w Parczówku zostały skomunalizowane drogi dojazdowe do zabudowań. Bieg tych dróg jest nie spełnia jednak potrzeb mieszkańców. W wyniku czego ludzie wyjeździli sobie drogę, którą teraz chcielibyśmy skomunalizować. Przebiega ona przez około 100 działek, które trzeba będzie wykupić. Koszt wykupu jednej działki to kwota około 500 zł. Nie do wszystkich właścicieli uda się jednak dotrzeć z różnych powodów. W ubiegłym roku wyszła ustawa, która daje na możliwość skomunalizowania drogi w Parczówku. Chcemy z tej możliwości skorzystać. Dlatego też musimy zabezpieczyć w budżecie pieniądze na ten cel. Radny K. Rek – ta droga będzie również drogą dojazdową do firmy Cerkolor. Czy ten zakład może pokryć część kosztów? Wójt – niestety nie. Radna J. Pawłowska – nie można pozyskać tej drogi przez zasiedlenie? Wójt – nie można. Radna Z. Brzózka – czy będzie wycinka lasu na odcinku Skronina - klin? Czy można wystąpić o ścięcie tych drzew? Pani K. Gołąb – nie można, ponieważ dawni właściciele tych działek zdali grunty. Pan M. Trębarczyk – gmina uzyskała zgodę na podłączenie wiatraka o mocy 2MW do sieci. Teraz należy postawić maszt na górce w Białaczowie i zrobić pomiary wiatru - Sołtys T. Kwiel – czy można dołączyć się do firmy, która chce stawiać u nas wiatraki? Pan M. Trębarczyk – można, wszystko będzie jednak trwać o kilka lat dłużej. Koszty takiego wiatraka mogą się zwrócić dopiero po 15 – 20 latach. - Radny S. Goworek – czy były robione już pomiary wiatrów? - Pan M. Trębarczyk – nie. - Radny N. Jóźwik – czy firma, która chce postawić u nas wiatraki mogłaby dofinansować nam takie badania? - Wójt- firma ta jest gotowa od nas kupić badania wiatru. Radny Z. Prusek – czy Urząd Gminy może sprzedawać energię? Wójt- to założymy gospodarkę komunalną. Radny Z. Prusek – czy firma telekomunikacyjna może wystąpić do nas o odszkodowanie w razie ewentualnych zakłóceń fal? Radny S. Sikora – czy u nas w gminie są najwyższe podatki od działalności gospodarczej? Wójt- nie wiem czy to jest prawda. Radny K. Kowalczyk – wnioskuję o sprostowanie informacji o dietach radnych w lokalnej gazecie. Sołtys T. Kwiel – czy ktoś z gminy może przejść po ludziach i posprawdzać czy mają prawidłowo po podawane powierzchnie zabudowań mieszkalnych i gospodarskich. Przewodnicząca K. Ziębaczewska- w ubiegłym roku była taka komisja w Kuraszkowie. Niestety ludziom się to nie podobało i mieli pretensje o to do sołtysa i radnej. Radny S. Goworek – od momentu jak doktor Leśnicka poszła, na urlop nie ma komu przepisywać skierowań na badania. Doktor Włodarski przyjmuje tylko dwa razy w tygodniu. Czy Wójt może coś w tej sprawie zrobić? - Wójt- ja nie mogę w to w żaden sposób ingerować. Z sali obrad wyszła radna B. Szymańska Ad. 11 Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXI/147/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 11. Wójt- na ostatniej sesji rozmawialiśmy na temat stawu w Białaczowie. Zastanawialiśmy się wtedy nad kupnem bądź dzierżawą. Uchwałą, którą chcemy dziś podjąć przewiduje kupno stawu. Wycena stawu już jest gotowa. Radny S. Goworek – uważam, że cena stawu jest zdecydowanie za wysoka. Nie powinniśmy zgodzić się na tak dużą cenę, dlatego, że grunty pod staw zostały wycenione jako działki rekreacyjne a nie jak grunty rolne. Ta uchwała nie powinna się znaleźć w dzisiejszym porządku obrad. Wójt - wycenę robił rzeczoznawca. Rada powinna zadecydować dziś czy kupić tą działkę czy nie. Radny K. Rek – jeśli radny z Białaczowa jest przeciwny wyremontowaniu stawu, to uważam, że należy to powiedzieć na zebraniu wiejskim. Radny W. Świtkowski – jeśli będziemy podchodzić do wszystkich nowych inwestycji w taki sposób, to może nic nie warto robić. Radny I. Wilk – przecież wycenę działki na której znajduje się staw zrobił ktoś, kto się na tym zna. Radny Z. Prusek – to są poważne oskarżenia. Może dla porównania należy zrobić drugą wycenę tej działki? Wójt – jeśli ktoś nie zgadza się na kupno to proszę głosować przeciw. Radny S. Sikora – Radny Goworek ma prawo mieć rację, ponieważ obecni właściciele stawu być może chcą skorzystać i zarobić na tym interesie. Wójt – ci właściciele z tytułu podatku od nieruchomości płacą duże pieniądze. Sołtys T. Kwiel – czy po wycenie możliwa jest jeszcze negocjacja ostatecznej ceny? Wójt – właściciel i tak już ją obniżył. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 radnych, przeciw 6 radnych ( K. Rek, K. Kowalczyk, Z. Prusek, P. Szymczyk, S. Sikora, S. Goworek), wstrzymała się od głosu Pani K. Ziębaczewska. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/148/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 12.                      Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji. Radny S. Sikora- co to za orkiestra dęta i czego dotyczą umowy zlecenia? Skarbnik Gminy – te pieniądze nie pochodzą z budżetu gminy. Dostaliśmy je w ramach porozumienia współpracy. Jeśli ich nie wykorzystamy na określone cele to trzeba będzie je zwrócić. Z-ca wójta – porozumienie współpracy dotyczy integracji społecznej. Otrzymaną kwotę podzieliliśmy przede wszystkim na dzieci. Wójt - zanim przystąpiliśmy do tego porozumienia to uczestniczyliśmy w specjalnych warsztatach, na których padł pomysł utworzenia orkiestry dętej.                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/149/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 13. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radnemu – Z. Pruskowi. Poinformował on zebranych o projekcie podwyżki miesięcznych diet dla radnych gminy o 1%. Propozycja taka padła no komisji budżetu. Radny S. Sikora – wydaje mi się, że ktoś miał jakiś interes w tym, aby podnieść radnym diety. Powszechnie mówi się o kryzysie a my ciągle robimy jakieś podwyżki.                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – S. Sikora , wstrzymał się od głosu- S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/150/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 14. Radny S. Goworek – apeluję do Wójta gminy, aby zrezygnował z trzynastki. Wójt – wynagrodzenie Wójta mieści się w widełkach, Trzynasta pensja jest ustawowa i należy ją wypłacić. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, przeciw – S. Goworek , wstrzymał się od głosu- N. Jóźwik. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/151/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia przez gminę Białaczów do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 15. Radny N. Jóźwik – o co chodzi w tej uchwale? - Z-ca Wójta – uchwała ta musi być podjęta, abyśmy mogli starać się o dofinansowanie z EFS .                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 16.    Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Ad. 12 Zapytania i wolne wnioski. Radny S. Sikora – proponuję, aby posiedzenia komisji odbywały się przed sesjami Rady. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w powiecie tuż przed sesją zbierają się kluby radnych. Jeśli zachodzi potrzeba zwoływania wszystkich komisji przed sesją to z naszej strony nie ma żadnego sprzeciwu. Radna Z. Brzózka – jeśli już takowa komisja jest to bądźmy na niej do samego końca. Radna A Grzesińska - na komisji oświaty pan Radny S. Sikora zaproponował, aby przeznaczyć na sport w naszej gminie 1% swojego podatku. Z-ca Wójta – nie można tego zrobić, ponieważ nie jest to organizacja pożytku publicznego. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – tuż przed sesją wpłynęło pismo od posła Telusa, w który znajduje się zaproszenie do stowarzyszenia. Ad. 13 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XXI Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 15.30 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 13.03.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 13.03.2009 , wersja 1
Numer: XX/20/2008, Z dnia: 11.02.2009
PROTOKÓŁ NR XX/20/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 30 GRUDNIA 2008 Protokół Nr XX/20/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. XX Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na wstępie ostatniej w 2008 roku sesji Rady Gminy Białaczów odbyła się część uroczysta, na która złożyły się podziękowania dla:: - Pani Jadwigi Drzazgi, za długoletnią pracę w Gminnej Bibliotece z związku z przejściem na emeryturę, - Pana Piotra Jachowicza i Pana Mariusza Leśnickiego za wkład w działalność sportową i promocję gminy. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów oraz o przesunięciu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta Gminy z pozycji siódmej na pierwszą. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta Gminy, - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym, - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia planu Rady Gminy Białaczów, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 15 radnych. Ad. 4 Informacja Wójta z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - stanie dróg na terenie gminy, - likwidacji awarii wodociągu w Białaczowie, - konieczności poszerzenia mostu na ulicy Sobieńskiej, - awarii wody w Sobieniu, - wprowadzeniu dwutaryfowego oświetlenia ulicznego. Ad. 5 Zapytania i interpelacje. Radni nie mieli żadnych pytań dotyczących wystąpienia Wójta. Ad. 6 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta Gminy która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Wójt – temat stawu w Białaczowie nie został jeszcze rozwiązany. Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy właścicieli tego stawu: Pana Kazimierza Pszczółkowskiego i Wacława Dąbrowskiego. Jak powszechnie wiadomo zbiornik ten jest zaniedbany i wymaga remontu. Są trzy drogi wyjścia z tej sytuacji: - gmina może zmusić właścicieli do wyremontowania stawu na własny rachunek. Koszty jakie wówczas poniosą Ci panowie będą bardzo duże, ponieważ całą sumę będą musieli zapłacić z własnej kieszeni, - właściciele mogą sprzedać staw gminie. Cena jaką zaproponowali jest jednak zdecydowanie za wysoka, - oddać w dzierżawę zbiornik gminie, która go wyremontuje za pieniądze pochodzące w 85 % z funduszu Ochrony Środowiska przy 15 % wkładzie własnym. Okres tej dzierżawy wynosiłby 5 lat. - K. Pszczółkowski – staw ten potrzebny nam jest do produkcji surowego spirytusu, do poboru wody. Interes ten jest w chwili obecnej nie opłacalny, wobec czego nie dysponujmy tak dużą kwotą aby zainwestować w remont zbiornika. Stawu nie zamierzamy sprzedawać, ale wydzierżawić gminie go możemy. - Radny S. Goworek – dlaczego dzierżawa ma być tylko na 5 lat a nie na 10? - K. Pszczółkowski – agencja od której odkupiliśmy staw podsunęła nam takie rozwiązanie i uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Oczywiście na dzierżawę przez dziesięć lat też możemy się zgodzić. - Wójt – zgoda na 10 lat dzierżawy znacznie ułatwia nam podjęcie decyzji. Nikt przecież nie zagwarantuje nam, że za 5 lat znajdziecie lepszego niż gmina kupca na staw. Myślę, że skoro zależy Wam tylko na dostępie do wody to możemy się dogadać. Koszt remontu zbiornika, który musiałaby pokryć gmina na wypadek remontu, mieściłby się w granicach 300 tysięcy. - K. Pszczółkowski – z poborem wody to nie jest taka prosta sprawa i zapewne są odpowiednie przepisy prawne komu i kiedy gmina może udostępniać wodę. - Radny K. Rek – czy Panowie zgadzają się na sprzedaż zbiornika gminie jeśli mieliby zagwarantowany nieodpłatny dostęp do wody? - K. Pszczółkowski – musimy się nad tym zastanowić. - Radca W. Gorząd – uchwała ta nie dotyczy bezpośrednio samego stawu, ale ustalenie kierunków działań Wójta. Jeśli dojdzie do długotrwałego użytkowania przez gminę wówczas sprawa zacznie się komplikować, ponieważ nie chodzi tu tylko o grunt ale również o pobór wody. Jeśli już zostaną ustalone konkretne postanowienia wówczas będzie trzeba zastanowić się co można a co nie w tej sprawie zrobić. - Radny K. Rek – kiedy Panowie kupowali staw, to czy agencja oszacowała Wam wartość samego stawu bez gorzelni? - K. Pszczółkowski – nie, to była ogólna cena za wszystkie nieruchomości: staw, drogę i gorzelnię z działką - Radny K. Rek – czy gwarantując Wam pobór wody ze stawu możemy liczyć na rozsądną cenę? - Radca W. Gorząd – gmina nie ma możliwości negocjacji ceny. W takich przypadkach zaciąga się opinii biegłego, który wycenia wartość nieruchomości. Wobec czego gmina nie może zapłacić więcej niż ustali biegły. - Radny N. Jóźwik – proponuję aby Wójt przedstawił na sesji sprawozdanie z podjętych działań po pierwszym kwartale 2009 roku. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Na salę obrad wszedł Radny W. Świtkowski Zanim radni przeszli do dyskusji nad kolejną uchwałą Przewodnicząca oddała głos Pani Kierownik Ośrodka Zdrowia w Białaczowie Iwonie Leśnickiej. - I. Leśnicka – bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i personelu za: wymianę okien, założenie żaluzji i malowanie w Ośrodku w Białaczowie oraz za zakup nowych mebli dla ośrodka w Białaczowie. - Radna B. Szymańska – czy doktor Czerniak odchodzi od nas? - I Leśnicka – jeszcze na 100 procent nie wiadomo Uchwała Nr XX/137/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 - Wójt – dodatkowo w projekcie budżetu na 2009 znalazły się takie pozycje jak: - zakup działki ( około 2 ha ) dla DPS w Białaczowie, - przygotowanie projektu kanalizacji Żelazowic i Patryków, - budowa wodociągu w Skroninie, - badania związane z energią odnawialną. Budżet gminy nie dopina się na kwotę ok. 3,5 mln. zł. , dług wyniesie 3,2 min. zł. Wobec tego trzeba będzie wziąć kredyt. - Radny N. Jóźwik – a co z elektrownią wiatrową i projektem budowlanym w Parczówku? - Wójt- projekt budowlany w Parczówku przewiduje remont nawierzchni mostu od młyna do Pana Czarneckiego. Koszt tego remontu wynosić będzie około 40 tys. zł. Na tym moście Pan Czarnecki chce zamontować sobie turbinę wodną. - Radny N. Jóźwik – skoro most należy do Urzędu Gminy to dlaczego właściciel prywatny ma czerpać zyski z piętrzenia wody? - Sołtys A. Krzysztofik – jeżeli ten pan dostanie zgodę na piętrzenie wody to ludzie będą mieli wodę w zabudowaniach gospodarczych. - Radny K. Kowalczyk – najlepszym rozwiązaniem byłoby pogłębienie rzeki. - Radna B. Szymańska – a co z budynkiem gospodarczym przy ośrodku zdrowia w Petrykozach? - Wójt – wyremontujemy ten budynek. - Radna B. Szymańska – karosacja samochodu przewidziana jest na 2009 rok, a czy przewidziany jest remont garażu? - Wójt – na 2009 rok zgłoszona jest karosacja samochodu strażackiego. Jeszcze jednak nie wiadomo do końca jaka będzie polityka zarządu na nadchodzący rok. Być może zarząd będzie się przychylał do zakupu nowych samochodów. Najlepiej będzie poczekać na decyzję zarządu i wtedy dopiero podejmować jakieś działania. - Radna Z. Brzózka – budynek w Sobieniu jest w złym stanie. Może na jego remont przeznaczymy jakieś pieniądze? - Wójt – takich budynków jest wiele na terenie gminy. W Sobieniu będą wstawione nowe drzwi wejściowe. Mamy też blachę na dach. - Radna B. Szymańska – na hali w Petrykozach przecieka woda, czy można tą wadę usunąć jeszcze w ramach gwarancji? - Wójt – tym zajmuje się pracownik od inwestycji. - Radny K. Kowalczyk – czy lokalizacja na nowy budynek DPS jest już wskazana? Może gmina dysponuje już jakąś działką? - Wójt – nie dysponuje działką na budowę nowego budynku DPS. Najlepiej jednak byłoby aby działka ta znajdowała się w miejscowości Białaczów. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Radni nie mieli już żadnych pytań wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 Przewodnicząca poinformowała zebranych o tym, że Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji miała w sprawie wynagrodzenia Wójta spotkanie. - Radny W. Świtkowski – propozycja Komisji budżetu: - 4500 zł –wynagrodzenie zasadnicze, - 1600 zł - dodatek funkcyjny - Radny S. Sikora – ile wynagrodzenie Wójta wynosiło w ubiegłym roku? - radny W. Świtkowski – 4200 zł – wynagrodzenie zasadnicze i 1500 zł. dodatek funkcyjny - Rady S. Sikora – czym komisja kierowała się zwiększając na rok 2009 wynagrodzenie dla Wójta? - Radny W. Świtkowski –wzrostem płac na 2009 rok o 3,9 %. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Przeciw przyjęciu uchwały - Radny S. Sikora Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 - Radny W. Świtkowski – w tym roku było to 30% i na 2009 rok proponujemy taki sam procent. Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10 - Radca W. Gorząd –nadzór zwrócił uwagę na fakt iż uchwała powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym. Zmiana dotyczy więc tylko tego zapisu. Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 - Kierownik GOPS T. Łukasik – strategia taka pozwala nam starać się o środki z Unii Europejskiej . Co roku powinna być aktualizowana. Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12 Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13 Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14 - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – zmiana w tej uchwale dotyczy skreślenia z § 21 ustępu 4 i 5 Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski. - Radny K. Kowalczyk – czy są już zabezpieczone pieniądze na podwyżki dla nauczycieli? - Skarbnik I. Wilk – tak, płace dla nauczycieli mają wzrosnąć wraz z początkiem roku o 5 % i o kolejne 5% we wrześniu. - Sołtys T. Mastalerz – w bardzo złym stanie jest przepompownia w Kuraszkowie. Czy będą przeznaczone jakieś pieniądze na remont tej przepompowni? - Wójt – po nowym roku będziemy wymieniać instalacje na nową w tej hydroforni. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XX Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 12.00 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 12.02.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.02.2009 , wersja 1
Numer: 0063/XII/12/2008, Z dnia: 28.12.2008
XII – tą sesję Rady Gminy Białaczów otworzyła Pani Krystyna Ziębaczewska – Przewodnicząca Rady Gminy. Powitała przybyłych radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności sołtysów, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista obecności zaproszonych gości, stanowi załącznik na 3 do protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że plan pracy dzisiejszego zebrania będzie mieć zmienioną kolejność. Zaproponowała, aby pierwszym punktem spotkania była część uroczysta. Tak zaproponowany porządek spotkał się z 100 procentowym przyjęciem. Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy w Białaczowie. Na wstępie swojego przemówienia podziękował wszystkim za tak liczne przybycie. Poinformował również o tym, że dzisiejsze spotkanie jest doskonała okazją do wyróżnienia wszystkich tych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla naszej gminy. Po tych słowach nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i kwiatów i odczytanie gratulacji dla: - Pani Elżbiety Krajewskiej Al. Khouri – za działalność społeczną i szczególne zaangażowanie w promocje gminy poprzez prowadzenie grupy wokalnej odnoszącej sukcesy - Pana Andrzeja Martyki – za działalność społeczną i szczególne zaangażowanie w promocję gminy poprzez popularyzowanie sportu wśród młodzieży i duże zdolności wychowawcze, - Pani Haliny Wijaty – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wąglanach, - Pani Teresy Jach – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, - Pani Bogumiły Czerskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Miedznej Drewnianej. Nieobecne: - Pani Honorata Grabowska – Przewodnicząca Koła gospodyń Wiejskich w Żelazowcach, - Pani Iwona Jarząb – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Parczowie, Wszystkie w/w panie otrzymały podziękowania za pracę społeczną i szczególne zaangażowanie w popularyzowanie tradycji ludowych. Spośród wyróżnionych nieobecny był Pan Mariusz Adam Wiśniewski – działacz sportowy ze Skroniny O głos poprosił Pan Andrzej Martyka. W imieniu wszystkich wyróżnionych serdecznie podziękował za życzenia i dowody uznania. Wspomniał o tym, że praca działacza sportowego jest pracą ciężką. Są jednak ludzie, którzy mimo wszystkich przeciwności z jakimi wiąże się praca społeczna robią coś co służy dobru ogółu. Dzisiejsza uroczystość dodaje sił na dalszą pracę. Apeluję do władz gminy i do wszystkich radnych, aby zajęli się szukaniem ludzi, którzy w przyszłości zajmą nasze miejsca. Po tych słowach zakończyła się część oficjalna spotkania. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska na podstawie listy obecności stwierdziła że spośród 15 radnych obecnych jest 13. W związku z powyższym Rada zdolna jest do podejmowania uchwał. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Podjęcie uchwał w sprawach : - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białaczów. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Nim radni przeszli do dyskusji nad zaproponowanym projektem budżetu na 2008 rok przewodnicząca odczytała dwa pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowią one załącznik nr 5 do protokołu. Jako pierwszy głos w sprawie budżetu zabrał Wójt Gminy. Poinformował on zebranych o: - bardzo trudnym okresie finansowym naszej gminy, - zadłużeniu gminy wobec innych jednostek, - zmianach jaki nastąpiły w budżecie w związku z zamiarem przekazania pewnych kwot na dofinansowanie radiowozu dla policji i samochodu strażackiego dla OSP w Skroninie, - konieczności przeprowadzenia remontu samochodu strażackiego w Petrykozach, - zakończonych projektach kanalizacji Parczówka i Miedznej Drewnianej. Na temat dofinansowania zakupu samochodu strażackiego w Skroninie i remontu (karosacji) samochodu strażackiego w Petrykozach wywiązała się dyskusja. Nie wszyscy radni byli zachwyceni planem przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie straży. Radny S. Goworek zapytał o to, czy konieczny jest zakup samochodu strażackiego w tym roku? Radny W. Świtkowski zadał pytanie o to czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby kupno nowego samochodu strażackiego np. co 10 lat? Radny K. Rek poinformował, że stan techniczny samochodów strażackich, które obecnie są w używaniu jest bardzo zły. Pojazdy te są stare, koszt ich utrzymania duży a skuteczność w sytuacjach kryzysowych jest minimalna. Radny Z. Prusek stwierdził, że zaproponowana suma przeznaczona na straże zwiększa deficyt gminy. W związku z tym , że dyskusja toczyła się nad projektem budżetu na 2008 roku wielu radnych zgłosiło swoje postulaty. Radna J. Pawłowska odczytała swoje sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radna A. Grzesińska wspomniała o obiecanych podwyżkach dla nauczycieli. W sprawie podwyżek dla nauczycieli wypowiedział się Wójt. Poinformował zebranych o tym, że: - minister nie dał wystarczającej ilości pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, - dzieci z terenu naszej gminy mają zapewniony: dowóz do szkoły, opiekę dorosłego w czasie drogi do i ze szkoły w miejscowościach Radwan i Żelazowice, dożywianie, możliwość nauki języków obcych. Ponieważ do zaproponowanego projektu budżetu nie było już żadnych uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęcie budżetu w takiej formie jaka została zaproponowana opowiedziało się 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XII/76/2007 z dnia 28 grudnia została przyjęta. Uchwała Nr XII/77/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Do powyższej uchwały radni wnieśli zapytania: Radny K. Rek zadał pytanie czy komisja alkoholowa może przeznaczyć pieniądze na świetlicę wiejską i kto może korzystać z tych pieniędzy? Radna A Grzesińska poinformowała, że szkoły korzystają z pieniędzy, które otrzymują od komisji alkoholowej. Radny K. Kowalczyk zapytał o wysokość kwoty w § VII pkt. 1? Odpowiedzi na pytania radnych udzieli Wójt. Poinformował zebranych, że pieniądze z budżetu komisji alkoholowej przeznaczane są między innymi na dofinansowywanie świetlic szkolnych i środowiskowych. Pełna informacja dotycząca na co przeznaczane są pieniądze z komisji alkoholowej znajduje się w załączniku do uchwały. Kwota pieniężna w § VII pkt. 1 będzie wynosić 80 zł. Ponieważ nie było już żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Pani K. Ziębaczewska – Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że proponowany plan jest planem otwartym i jego realizacja będzie dostosowywana do aktualnych potrzeb. Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białaczów stanowi załącznik nr10 do protokołu. Do proponowanej uchwały radni wnieśli zapytania: Radny S. Goworek stwierdził, że jest zła kolejność uchwał. Stwierdził, że najpierw powinna być ustalana pensja Wójta a później dopiero dodatki do niej. Radny Z. Prusek przedstawił opinię Komisji Budżetu, która uzgodniła, poszczególne składniki wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Zaznaczył jednocześnie, że pensja Wójta nie jest poddawana pod rewaloryzację. Zachodzi wobec tego obowiązek ustalania jakichkolwiek podwyżek dla Wójta na sesji Rady Gminy. Komisja budżetu zaproponowała podniesienie Wójtowi wynagrodzenia o procent rewaloryzacji. Do powyższego stwierdzenia radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Za podwyższeniem Wójtowi wynagrodzenia głosowali wszyscy radni. Uchwała przeszła jednogłośnie. Ad.5. Zapytania i wolne wnioski. A Martyka poinformował o złym stanie okien w budynku sportowym należącym do gminy. Sołtys S. Goworek z Białaczowa zrezygnował z funkcji. Swoją decyzję umotywował częstymi pobytami w szpitalu w związku ze złym stanem zdrowia. Rezygnacja Sołtysa S. Goworka stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 6. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zamknęła obrady XII sesji Rady Gminy w Białaczowie o godzinie 11 Ostatnią częścią sesji było spotkanie świąteczno – noworoczne z udziałem wszystkich obecnych na sesji i zaproszonych gości takich jak: - Józef Róg – Starosta Opoczyński, - Krzysztof Nawrocki – Przewodniczący Rady Powiatu, - Gabriel Olejnik – Komendant Powiatowy Policji, - Wiesław Kuśmierczyk – Komendant Posterunku Policji w Paradyżu, - Andrzej Górski – Dyrektor Zakładu Drzewnego, - Rafał Szymański – Kierownik Oddziału BS w Białaczowie, - Ksiądz Waldemar Gula – Proboszcz Parafii Petrykozy, - Ksiądz Henryk Wójcik – Proboszcz Parafii Białaczów. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIX/19/2008, Z dnia: 02.12.2008
PROTOKÓŁ NR XIX/19/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 02 GRUDZIEŃ 2008 Protokół Nr XIX/19/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudzień 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 7. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - w sprawie zmian w budżecie gminy, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na Tereni gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/121/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, - w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończonej kompleksowej kontroli z RIO, która trwała przez dwa miesiące i nie wykazała większych nieprawidłowości, - uroczystościach związanych z dniem 11 listopada, w których udział wzięli strażacy, - poświęceniu samochodu strażackiego w Żelazowcach, - programie PROW, który ostatecznie nie ruszy w tym roku. W związku z tym wnioski na świetlicę w Żelazowcach i Hermes w Białaczowie zostaną złożone w przyszłym roku, - Lokalnej Grupie Działania i PP Obszarów Wiejskich, które w nadchodzącym czasie zaczną już korzystać ze środków europejskich, - wniosku na kanalizację złożonego w ramach ROP, - remoncie drogi w Petrykozach na odcinku cmentarz, strażnica, - potrzebie zatrudnienia jeszcze jednej osoby do zajmowania się awariami studzienek kanalizacyjnych, - zatrudnieniu ok. 95 osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego, staży i prac społecznie użytecznych, - problemie własności stawu w Białaczowie. Właściciele tego zbiornika nie chcą go sprzedać gminie a jedynie wypożyczyć na 5 lat. Gmina nie ma w tym remoncie żadnego interesu, dlatego też decyzję co z tym zrobić pozostawiam Radzie Gminy. Ad. 5 Zapytania i interpelacje. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować odpowiednie władze bardzo złym stanem tego stawu, - Radny W. Świtkowski – na wyremontowanie tego zbiornika gmina dostanie 80% dotacji, resztę musi wyłożyć z własnej kieszeni, a i tak nie będzie jego właścicielem. Dużym plusem będzie jednak pozbycie się tego okropnego zapachu i poprawienie ogólnego wizerunku Białaczowa. - Radna A. Grzesińska – proponuję zaprosić tego właściciela na sesję rady, aby się wypowiedział w tej sprawie. - Wójt - właścicielem tego stawu nie jest jeden Pan, ale kilka osób. - Radny S. Sikora – nad tą sprawą należy się zastanowić, bo gmina poniesie koszty a i tak nic z tego nie będzie miała. - Radny I. Wilk – ale poprawi się wygląd Białaczowa i zniknie ten przykry zapach. - Radny N. Józwik – może należy zadbać najpierw o prawo pierwokupu na wypadek gdyby właściciele zdecydowali się kiedyś sprzedać tan staw. - Radny Z. Prusek – gmina może stosować różne formy nacisku na właścicieli stawu, aby coś zrobili w tej sprawie . Nie byłoby jednak dobrym rozwiązaniem zapłacić za remont czegoś co i tak nie będzie do nas należało. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować tą sprawa sanepid i ochronę środowiska. - Radny K. Kowalczyk – czy w ramach remontu drogi w Petrykozach przewidziane jest odwodnienie placu przed kościołem? Czy ktoś może przygotować wykaz prac, które w tym roku wykonało te 95 osób? - Wójt – remont drogi nie przewiduje odwodnienia terenu, ponieważ na takie prace jest zdecydowanie za mało pieniędzy. Studzienka, która ma za zadanie zbierać wodę opadową jest zdecydowanie za wąska na zbieranie takich ilości wody. Bardzo trudno jest wycenić pracę tylu osób na przestrzeni całego roku. Należałoby prowadzić rejestr prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, interwencyjnych przygotowania zawodowego i staży. Myślę, że najbardziej precyzyjnej odpowiedzi w tej sprawie mogą udzielić sołtysi poszczególnych wsi, w których pracowali zatrudnieni ludzie. - Radny S. Sikora – wnioskuję, aby Wójt swoje sprawozdanie między sesyjne sporządzał na piśmie i dawał do wglądu radnym. - Wójt – to dla mnie byłaby dodatkowa praca. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – sprawozdanie takie jest do wglądu w protokole z sesji. - Radny Z. Prusek – Komisja Alkoholowa przeznaczyła pieniądze na naukę pływania dla szkół podstawowych. Ad. 6 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy– Pani Krystyna Ziębaczewska. Odczytała sprawozdanie dotyczące informacji oświadczeń majątkowych radnych nadesłane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego , które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 7 Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. - Wójt – dojazd do każdej miejscowości w gminie jest dobry. Na zimę mamy przygotowany piasek i dwa pługi na jednostkach OSP. W najbliższym czasie mamy przejąć ok. 2 tony emulsji, która będzie przeznaczona do łatania dziur, powstałych na drogach. Wierzymy jednak, że tegoroczna zima nie będzie aż tak mroźna i śnieżna. Ad. 8 Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. - Radny N. Jóźwik – czy to są już wszystkie zmiany w budżecie do końca roku? - Skarbnik I. Wilk – nie, praktycznie przez cały czas są jakieś zmiany. Wraz z końcem roku będzie ich jeszcze więcej. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – ile wynosiła cena żyta w tym roku? - Skarbnik I. Wilk – było to 55 zł. ale my ją obniżamy do kwoty 40 zł. W ubiegłym roku też obniżaliśmy cenę do kwoty 40 zł. - Radny Z. Prusek – z uwagi na to, że nie zwiększamy ceny skupu żyta to podatki pozostają na tym samym poziomie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – o ile została zwiększona kwota w stosunku do minionego roku, i czym się kierowano? - Wójt – o 10 groszy. Zwiększając cenę wody chcemy chociaż w jakimś procencie pokryć wydatki związane z dokupywaniem sprzętu do wodociągów. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – jak kształtują się ceny wody i ścieków w innych gminach? - Wójt – na tle innych, okolicznych gmin mamy stosunkowo tanią wodę i ścieki. - Radny N. Jóźwik – czy oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane warunki? W ostatnim czasie wody Wąglanki są bardziej zanieczyszczone Może należy pomyśleć nad drugą oczyszczalnią. - Wójt – zanieczyszczenie Wąglanki nie pochodzi od oczyszczalni ścieków. Co dwa tygodnie pobierane są próbki wody z oczyszczalni, które są regularnie badane w Piotrkowie. Zanieczyszczenie Wąglanki pochodzi od zalewu. Oczyszczalnia pracuje tylko w 1/3 swojej maksymalnej pracy. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/129/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Radny N. Jóźwik – czy jest zabezpieczony agregat prądotwórczy na oczyszczalni na wypadek awarii prądu? Jeśli zdarzy się taka sytuacja to może zalać przepompownie w Wąglanach. Może na każdej przepompowni powinien być agregat. - Wójt – tak, projektodawca przewidział taką sytuacje. Jeśli nie będzie prądu to będzie zalewać wszystkie przepompowanie równocześnie. - Radny K. Rek – stan sieci energetycznej jest dość dobry i nie ma większych awarii. Projektant kanalizacji z pewnością przewidział możliwe braki w dostawie prądu i zadecydował, że nie ma konieczności stawiania agregatów przy przepompowniach. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 20008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – czy ktoś może przedstawić powód tych zmian? - Wójt – uchwała dotycząca WPI i PRL są wynikiem błędu na kwotę ok. 05 grosza. W takiej sytuacji należało zmienić cały plan. - Radna A. Grzesińska – dlaczego na tym planie jest na pierwszym miejscu szkoła w Petrykozach a nie w Białaczowie? - Wójt – ponieważ wcześniej będą nabory na wnioski finansowane z programu, na który będzie zgłaszana szkoła w Petrykozach. - Radny K. Rek – należy podjąć jakieś kroki, aby te wnioski jednak nie przepadały. - Wójt – są gminy, w których wnioski przygotowywane są przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach, a mimo to wnioski tych gmin i tak przepadają. Problem polega na tym, że wniosków składanych jest zbyt dużo a pieniędzy do podzielenia jest o wiele za mało. W pierwszej kolejności pieniądze przydzielane są tym gminom, które położone są w okolicy dużych miast. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu - Wójt – w ostatnich miesiącach weszła w życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakazuje określić stawki za udział w szkoleniu pożarniczym i działaniu ratowniczym. - Radny Z. Prusek – proponuję podnieść kwotę z 10 zł. do 12 zł., ponieważ strażaków ochotników jest coraz mniej. - Radny S. Sikora – jestem przeciwko podniesieniu tej kwoty ponieważ nie można traktować straży jako instytucję przynoszącą dochód. Czy jest jakiś harmonogram szkoleń strażackich? Jak te ćwiczenia przebiegają? Czy równo są traktowane wszystkie jednostki OSP? - Wójt – ustawodawca określił z góry zasady, według których strażacy powinni postępować na wypadek akcji ratowniczej. Żaden strażak odpowiednio nie przeszkolony nie może uczestniczyć takiej akcji. Harmonogram szkoleń strażackich jest dostępny u pracownika, który zajmuje się sprawami strażackimi w urzędzie. Uczestnictwo w szkoleniach uzależnione jest od gotowości bojowej jednostki OSP, a więc od stanu technicznego. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – uchwała ta podejmowana już była na poprzedniej sesji, ale wtedy brakowało zapisu, o publikacji w Dzienniku Urzędowym. W tej uchwale i w następnej nic nie zmieniamy tylko dodajemy ten zapis. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – do zadań realizowanych przez GOPS doszły dodatkowe obowiązki : podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz załatwianie indywidualnych zadań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z tym należy rozszerzyć Statut GOPS uzupełniając go o powyższe zapisy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/135/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu - Radna A Grzesińska – niezadowolenie wśród nauczycieli jest duże. Dlaczego największe cięcia są w oświacie? - Wójt - jeśli komuś zabiera się pieniądze to nikt z tego nie jest zadowolony. Gmina do oświaty dokłada około kilkaset tysięcy złotych. Jesteśmy biedną gminą i nie mamy zbyt dużych możliwości finansowych aby podwyższyć pensje dla nauczycieli. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Z Sali obrad wyszli P. Szymczyk i Z. Prusek. Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest corocznie na każdy następny rok. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz – czy sołtysi mogą dostać uchwały dotyczące podatków do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach? Czy należy się ulga podatkowa komuś kto otwiera zakład pracy? - Wójt – ulga nie należy się. Sołtysi dostaną uchwały o podatkach do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. - Radny A. Grzesińska – co z tym podjazdem przy szkole podstawowej w Białaczowie. Kiedy będzie poprawiony? - Wójt - myślę, że w przyszłym roku. - Radna B. Szymańska – wnoszę o włączenie do przyszłorocznego budżetu opracowanie projektu OSP w Petrykozach i na skończenie remontu ośrodka zdrowia. - Wójt – remont ośrodka będzie skończony w nadchodzącym roku. Projekt OSP w Petrykozach będzie przedmiotem konfliktu z projektem OSP w Żelazowcach. W tym roku już nie ruszą wnioski w ramach których miał być składany wniosek na remont OSP w Żelazowcach. Obydwie zainteresowane jednostki OSP muszą się więc dogadać między sobą. - Radna B. Szymańska –na kiedy planowany jest remont samochodu OSP w Petrykozach? - Wójt – w przyszłym roku. - Radny N. Jóźwik – kto odpowiada za drzewa przy DPS w Białaczowie? Stanowią one zagrożenie. - Wójt – jest to własność zarządu powiatowego dróg i tam należy składać pisma o likwidację tego zagrożenia. - Radny I. Wilk – zapraszam na finały ligi siatkowej, które odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie13.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009 , wersja 1
Numer: 0063XVIII/18/2008, Z dnia: 09.10.2008
PROTOKÓŁ NR XVIII/18/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 09 PAŹDZIERNIK 2008 Protokół Nr XVIII/18/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 09 październik 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad projektu jeszcze jednej uchwały. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach. 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac Komisji Rewizyjnej. 8. Podjęcie uchwał : - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, - w sprawie zmiany Statutu Gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę nr XVII/109/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015, Zmieniająca uchwałę nr XIV/96/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 15 radnych. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - kolejnym terminie, na składanie wniosków w ramach RPO. Będą jeszcze raz składane wnioski na kanalizacje, remont dachu i termomodernizacje szkoły Białaczów, - naborze wniosków PROW. W ramach tego programu będzie składany wniosek na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Żelazowcach, - procedurze wdrażania Poakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich, - ukończeniu stawu w Zakrzowie i remoncie stawu w Radwanie i Sędowie, - dotacji w wysokości kilkudziesięciu tysięcy na remont drogi gminnej na odcinku Parczówek – Kuraszków, - remoncie świetlic w Miedznej Drewnianej i w Parczowie, - kontroli RIO, która trwać będzie przez 6 tygodni do 7 listopada, - wymianie pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Skroninie, - wymianie okien w ośrodku zdrowia w Petrykozach, - zaplanowanej budowie chodnika na 2009 rok na odcinku Petrykozy – Parczówek, - wycince drzew przy drodze Białaczów – Ossa, - zakupie samochodu dla OSP w Parczówku za kwotę 16 tys. złotych, - awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wąglanach, - komunalizacji działki w Białaczowie położonej naprzeciwko budynku Hermes. Ad. 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radny S. Sikora – czy zaplanowany był zakup samochodu strażackiego dla OSP w Parczówku? - Wójt - nie był zaplanowany. W tym roku jednak nie było wiele akcji, w których uczestniczyliby strażacy. Mamy wobec tego pewne oszczędności, które mogliśmy przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego. - Radny Z. Prusek – czy ten samochód będzie własnością gminy? - Wójt – tak to będzie własność gminy. - Radny J. N. Józwik – dlaczego nie doposażamy wszystkich jednostek OSP w równym stopniu w potrzebny sprzęt? - Wójt – ponieważ nie wszystkie jednostki wyposażone są w równym stopniu. OSP w Petrykozach i w Wąglanach mają swój dochód i mogą wobec tego w jakiejś części sfinansować swoje potrzeby. Ad. 6 Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach. - Radna A. Grzesińska – z Komisji Oświaty wpłynęły dwa wnioski, które dotyczyły problemów z pozyskiwaniem pieniędzy ze szpitala w Opocznie. - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk – do ośrodka zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach zadeklarowanych jest 3,5 tys. osób. Rocznie udzielanych jest około 700 porad lekarskich w Białaczowie i 380 w Petrykozach. Na każdego pacjenta przydzielona jest określona kwota pieniędzy. W obecnych czasach nie ma w szpitalach funduszu: remontowego, płacowego i innych. Przez wiele lat nie było prowadzonych żadnych inwestycji. Należałoby wobec tego teraz prowadzić potrzebne remonty we wszystkich ośrodkach zdrowia jednocześnie. Niestety na takie inwestycje szpital nie ma pieniędzy. Obecnie szpital w Opocznie stara się o dofinansowanie z Uni Europejskiej, nie będą to jednak pieniądze na remonty i podobnego typu inwestycje. - Radna A. Grzesińska – czy jest jakaś szansa na wymianę okien i pieca centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie? - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk – obecnie mamy tylko jedną ekipę remontową i nie ma możliwości aby pracowała w dwóch miejscach jednocześnie. - Radny S. Goworek – jaka jest sytuacja finansowa szpitala i jak przedstawia się sytuacja oddziału wewnętrznego? - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk – obecnie szpital się bilansuje, ale zadłużenie pozostało. Z oddziału wewnętrznego zwolniło się 4 lekarzy. Ostatnio został zatrudniony jeden lekarz, a część osób pracuje w ramach kontraktów. Dyrektor naczelny też pracuje na oddziale wewnętrznym. Na stan dzisiejszy oddział wewnętrzny liczy 6 lekarzy. - Radny S. Goworek – jak przedstawia się sytuacja oddziału ratunkowego i ile jest sprawnych karetek? - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk – stare karetki uległy zużyciu. Szpital dysponuje karetkami typu: R – z lekarzem, P- bez lekarza. Mamy jeszcze jedną karetkę, która służy do południa do celów transportowych, po południu zaś wykorzystywana jest do wizyt lekarskich. - Radny S. Sikora – sytuacja Ośrodka Zdrowia w Białaczowie jest bardzo zła, potrzebny jest natychmiastowy remont, kiedy on będzie przeprowadzony? - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk – pod szpital podległych jest kilkanaście Ośrodków Zdrowia i wszystkie wymagają remontu. Nie jest mi wiadomo kiedy będzie remont w Ośrodku Zdrowia Białaczowie. - Wójt – na ten rok Dyrektor Szpitala obiecał sfinansować zakup okien do Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Nie dostaniemy jednak tych pieniędzy ponieważ spaliła się karetka i obiecane dofinansowanie dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie zostało przekazane na ten cel. Dług szpitala zmniejszył się o kilka milionów złotych. - Radna A. Grzesińska – czy Ośrodki Zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach są ujęte w planie remontów, a jeśli tak to na kiedy są one zaplanowane? - Z-ca Dyrektora Szpitala R. Wilk - dowiem się i prześlę taką informację niezwłocznie. - Radny Z. Prusek – ilu lekarzy jeździ w pogotowiu? - Z-ca Dyrektora Szpitala J. Wilk – w karetce typu R jeździ jeden lekarz. Mamy trzech lekarzy w pogotowiu, jednego pediatrę i możliwość konsultacji przez lekarzy dyżurujących. - Radny Z. Prusek – czy Doktor uważa, że jedna karetka ratunkowa jest wystarczająca/ - Z-ca Dyrektora Szpitala J. Wilk – na co dzień jedna karetka jest zupełności wystarczająca. Zdarzają się jednak takie sytuacje, że musimy korzystać z uprzejmości innych placówek medycznych. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady gminy podziękowała Z- cy Dyrektora Szpitala do spraw medycznych Panu Ryszardowi Wilkowi. Ad. 7 Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Piotrowi Szymczykowi. Informacja z działań Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Radny S. Sikora – czy komisja sprawdziła zaległości podatkowe? - Radny S. Goworek – czy były składane wnioski do Wójta po kontroli szkól? - Wójt – zaległości podatkowe to są konkretne przypadki i trzeba je rozpatrywać indywidualnie. Wnioski z komisji po kontroli szkól były składane i można je jeszcze skorygować. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – po każdym posiedzeniu komisji są składane wnioski do Wójta i Przewodniczącej. Należałoby jednak sprawdzić ile z nich zostało zrealizowanych. - Radny Z. Prusek – proponuję, aby na następna sesję informacja z prac Komisji Rewizyjnej została uzupełniona. Z Sali obrad wyszli Radny S. Goworek i Radny I. Wilk. Ad. 8 Podjęcie uchwał : Uchwała Nr XVIII/116/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji. - Radny Z. Prusek- na czym polegają zmiany w szkołach? - Skarbnik I. Wilk – budżet szkół jest ten sam, zmiany są tylko na różnych paragrafach. - Radny S. Sikora – skąd są wzięte środki na samochód strażacki? - Skarbnik I. Wilk – z wolnych środków. - Radny J. N. Józwik – o co chodzi z uzupełnieniem wodociągów? - Wójt – w ramach tych środków dobudowywane są odcinki wodociągów dla ludzi budujących sobie nowe domy. - Radny J. N. Józwik – czy przewidziane są remonty dróg w Wąglanach w ramach tych dotacji na drogi? - Wójt – nie, to dofinansowanie jest przeznaczone tylko na remont odcinka Parczówek – Kuraszków. - Radny J. N. Józwik – o co chodzi z tymi planami na kanalizację? - Wójt – jeszcze raz składamy wnioski na kanalizację. - Radny S. Sikora – czy aż tak w złym stanie jest droga z Parczówka do Kuraszkowa? Wydaje mi się, że na terenie gminy są drogi w dużo gorszym stanie. Kto decyduje o tym, która droga ma być remontowana? - Wójt – na następny rok będziemy składać 2 wnioski na remonty dróg w Wąglanach i w Parczowie. Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest ukończenie całego odcinka drogi. - Radny S. Sikora – w którym miejscu znajduje się remontowana droga w Żelazowcach? - Wójt – na odcinku od Skarbka do Kościoła. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Sikora wstrzymał się od głosu. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/117/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 - Kierownik GOPS T. Łukasik – do tej pory przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się pracownik Urzędu Gminy. Teraz obowiązki te będzie wykonywać Kierownik GOPS. - Radny J. N. Józwik – kto może ubiegać się o taki dodatek mieszkaniowy? - Skarbnik I. Wilk – dodatki mieszkaniowe przyznawane są tylko kilku osobom w blokach. Osoby starające się o taki dodatek muszą mieć odpowiednio niskie dochody na jednego członka rodziny. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 - Kierownik GOPS T. Łukasik – od 1 października weszła ustawa regulująca działania wobec dłużników alimentacyjnych. Świadczenia alimentacyjne będą wypłacane wszystkim tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Wobec dłużników alimentacyjnych będą podejmowane działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności za zobowiązanie alimentacyjne. - Radny Z. Prusek – kto będzie ściągał te alimenty? - Kierownik GOPS T. Łukasik – komornicy. - Radny Z. Prusek – czy w związku z ta zmianą będą informowane osoby zainteresowane tą formą świadczeń? - Kierownik GOPS T. Łukasik – osoby te już zostały poinformowane. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 - Radca Prawny W. Gorząd – statut gminy jest poprawnie napisany. Zmiany wymagają jednak dwa paragrafy, w których wymienia się z nazwy sołectwa i jednostki organizacyjne. Zapis taki nie jest jednak wymagany. -Radny Z. Prusek – czy my będziemy zmieniać jakieś nazwy miejscowości? - Radca Prawny W. Gorząd – nie będziemy. Chodzi o to aby na przyszłość uniknąć zmian uchwały w przypadku pojawienia się jakiś nowych nazw jednostek organizacyjnych. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/120/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/109/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 - Wójt – zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dotyczą wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej . - Radny S. Sikora – co jest dokładnie zmienione w WPI? - Skarbnik I. Wilk – w planie tym są podane konkretne kwoty za niektóre inwestycje. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/121/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/96/2998 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 -2015” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10 - Radny S. Sikora – co zmieniło się w tym planie? - Wójt – plan jest dostosowany do wniosków, które będziemy składać. Każdy z zainteresowanych radnych może zapoznać się z planem, który jest dostępny do wglądu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVIII/122/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 09 października 2008 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 - Radca Prawny W. Gorząd – gmina ma możliwość poboru podatków w drodze inkasa. Ustawa nakazuje wskazać na terenie każdego sołectwa konkretne osoby– sołtysów uprawnionych do zbierania należnych podatków oraz rozgraniczyć należności podatkowe na trzy kategorie, takie jak: podatek leśny, rolny i od nieruchomości. - Radna A. Grzesińska – czy w kasie Urzędu Gminy nadal będzie można wpłacać podatek? - Skarbnik I. Wilk – tak, będzie można. - Sołtys S. Chałubiński – a jaka data będzie pisana na nakazie? - Skarbnik I. Wilk –należności podatkowe sołtysi muszą zebrać do 15- go każdego miesiąca, w którym zbierany jest podatek, a później mają jeszcze trzy dni na rozliczenie się z Urzędem Gminy. - Radny J. N. Józwik – a jeśli 18 –ty wypada w sobotę lub niedzielę? - Skarbnik I. Wilk – to w takim przypadku należy rozliczyć się jak wcześniej. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Nieobecni na Sali obrad radni: I. Wilk i S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Radna A. Grzesińska – na dzisiejszej sesji miała być obecna Pani Doktor Iwona Leśnicka, niestety nie przyszła. Proponuję, aby przekazać jej aby dokładnie wskazała potrzeby Ośrodka Zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach. - Wójt – proponuję, aby wszystko co potrzebne jest do tych ośrodków przedstawiła nam na piśmie. - Radna B. Szymańska – kiedy będzie gotowy projekt rozbudowy strażnicy w Petrykozach? - Wójt – trzeba będzie znaleźć projektanta, ponieważ odmówił nasz pracownik Pan Marek Trębarczyk ze względu na zbyt duży nakład pracy. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – na czym ma polegać ta rozbudowa? - Radna B. Szymańska – w strażnicy mają być rozbudowywane garaże. - Sołtys H. Gwadera – bardzo mała jest ściągalność podatku leśnego. Często nawet sołtysi nie wiedzą w którym miejscu ludzie mają działki w lasach. Nic nie da się z tym zrobić. - Sołtys M. Nowak – kiedyś każdy sołtys miał książkę, w której było wykazane kto ma działkę leśną. Gdzieś jednak te książki zaginęły i dziś już nikomu nie można udowodnić, że jest właścicielem określonej działki w lesie. - Radny S. Sikora – czy już zakończone jest rozliczenie kanalizacji? - Wójt – jeszcze nie mamy ostatecznego rozliczenia. - Sołtys T. Kwiel – w Sobieniu w trakcie trwania tej kadencji nic się nie robi, nic nie remontuje. We wszystkich wsiach prowadzone są jakieś remonty, inwestycje a o Sobieniu zapomniano. Dlaczego tak się dzieje? - Wójt – w ostatnim dziesięciu w Sobieniu zrobiono drogę, wyremontowano drogi na Jeżów i na Łuby. Problem w Sobieniu jest dostarczenie wody z hydroforni w Miedznej Drew. Na kanalizacje Sobień musi jeszcze poczekać. - Radny J. N. Józwik – do kogo należy zgłaszać awarie pomp? Wnioskuję, aby postawić znaki ograniczające prędkość na drodze w Wąglanach. - Wójt – awarie należy zgłaszać do Pana Tomasza Gwadery i Henryka Gwadery. O takich znakach należy pomyśleć. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XVIII Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 12.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 10.12.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.12.2008 , wersja 2
Numer: XVII/17/2008, Z dnia: 27.08.2008
Protokół Nr XVII/17/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady gminy w Białaczowie. 4. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających. 5. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 6. Zapytania i interpelacje. 7. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2008/2009. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelazowice”, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białaczów”, - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białaczów, - w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białaczowie, - w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy w Białaczowie, - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych. Radny Józef Nikodem Józwik wstrzymał się od głosu. Ad.4. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zgromadzonych o wynikach głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i odczytała obwieszczenie PKW, które stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 4. Nowo wybranym radnym w wyborach zarządzonych na 20 lipca 2008 roku został Pan Józef Nikodem Józwik. Złożył ślubowanie, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad.5. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - wyborach uzupełniających do rady gminy, - uzupełnianiu wodociągów w Parczowie, Radwanie i w Miedznej Drewnianej, - remoncie zbiornika w Wąglanach, który został sfinansowany z pieniędzy OSP, - remoncie zbiornika w Zakrzowie, - budowie chodnika w Skroninie, - przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, - remontach dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Żelazowice i w Białaczowie ( ul. Partyzantów ), - pracach w świetlicach w miejscowościach: ▪ Radwan – całkowity remont obiektu ▪ Miedzna Drewniana – adaptacja piwnic pod świetlicę, remont i malowanie pomieszczeń, ▪ Zakrzów – tynkowanie elewacji zewnętrznej, ▪ Sędów – malowanie ławek i stołów, ▪ Kuraszków – malowanie, wymiana oświetlenia, położenie płytek, ▪ Parczów – wymiana papy na dachu, rozpoczęcie remontu garażu i świetlicy, - zakończeniu prac pokanalizacyjnych w miejscowościach Wąglany i Parczów, - Dniach Białaczowa, które odbyły się w dniach 26 – 27 lipca 2008 roku, W ramach tej imprezy odbył się bieg masowy im. Zdzisława Banasia. - rozgrywkach wakacyjnej ligi drużyn niezrzeszonych, - obchodach pięćdziesięciolecia OSP Radwan, - imprezie powiatowej „Opoczyńskie jadło śpiewką kraszone”, - dożynkach powiatowych, - partyzanckiej Mszy św. w Kowalowie, - zawodach strażackich w Petrykozach, - wizycie Pana zainteresowanego inwestycją w energią wiatrowa na terenie naszej gminy, - funduszach unijnych o które zabiegała gmina składając wnioski na: ▪ kanalizację Miedznej, kol. Żelazowice, ▪ termomodernizację dachu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, ▪ komputeryzacje 6 gmin. Niestety żaden z tych wniosków nie przeszedł. Kolejny nabór takich wniosków rusza już listopadzie tego roku. - zbiórce darów dla poszkodowanych przez wichury, - wycince drzew przy drodze Białaczów – Ossa, - zatrudnianiu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego i staży, - kupcu zainteresowanym działką gminną w Skroninie, - niesprawnych hydrantach na terenie gminy. Ad. 6. Zapytania i interpelacje. - Radna A. Grzesińska – czy będzie dokończona ulica Partyzantów dochodząca do zabudowań Państwa Wieczorków? - Wójt – na poprawienie tej drogi potrzebny jest destrukt. Niestety nie ma obecnie na ten cel pieniędzy. - Radny Z. Prusek – czy są przewidziane jakieś konsultacje w czasie składania wniosków o fundusze europejskie? Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku? Ile można uzyskać pieniędzy ze sprzedaży działki w Skroninie i jaka jest pewność, że kupujący chce ją przeznaczyć rzeczywiście na to na co się deklaruje? Czy znane są współczynniki pieca co dla szkoły w Skroninie? Wniosek : pracownik z gminy powinien sprawdzić hydranty na wszystkich wsiach i zrobić wykaz tych , które są sprawne. - Z – ca Wójta – na ocenę formalną wniosku przewidziane jest 70 dni, na ocenę merytoryczną zaś 45 dni - Wójt – na etapie składania wniosków nie ma żadnych konsultacji. Zainteresowany kupnem działki w Skroninie chce tam założyć stadninę koni. Każdy zainteresowany może złożyć ofertę kupna i ma prawo zobaczyć działkę, którą chce zakupić. Była już przeprowadzona analiza pieca co. przeznaczonego do szkoły w Skroninie. - Radna A. Pawłowska – który kawałek wodociągu jest do uzupełnienia w Skroninie ? - Wójt – aby móc uzupełnić wodociąg w Skroninie potrzebna jest zgoda wszystkich zainteresowanych. Niestety na dzisiejszy dzień brakuje nam zgody jednego właściciela. - Radny K. Kowalczyk – na ten rok na straże przeznaczona jest duża kwota pieniężna wnioskuję , aby nadzorem nad hydrantami zajęli się strażacy. - Wójt – przejęcie nadzoru nad hydrantami przez straże nie jest możliwe. Za stan hydrantów w gminie odpowiada Wójt. - Radny S. Sikora – czy z destruktu muszą być robione drogi polne? Kanalizacja w Parczowie jest już zakończona? - Wójt – to są drogi dojazdowe przede wszystkim do zabudowań mieszkalnych i mają tylko taką nazwę tj. „drogi dojazdowe do pól”. Powinny więc być zrobione z dobrego, materiału. W projekcie kanalizacji Parczowa i Wąglan było dużo zmian. Na dzień dzisiejszy brakuje tylko ostatecznych uzgodnień z telekomunikacją. - Radny Z. Prusek – na komisji budżetu był wysunięty wniosek w sprawie opłat za pobór wody wykorzystywanej przy budowach. Czy ta sprawa jest już uregulowana? - Wójt – nie jest jeszcze uregulowana. - Radny P. Szymczyk – OSP w Skroninie ma szansę wymienić samochód na lepszy. Ten, który obecnie straż posiada był zakupiony w ostatnim roku i został dofinansowany z pieniędzy Urzędu Gminy. Dlatego też zwracamy się w tej sprawie do Rady Gminy, Wójta z zapytaniem „ co o tej zamianie samochodu sądzi:” - Wójt – ja nie mam w tej sprawie zdania. Wszystko zależy od decyzji Rady. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – proponuję sprawę zamiany samochodu przemyśleć i wrócić do niej na następnym spotkaniu. Ad. 7. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2008/2009. Głos w tej sprawie zabrała Pani Anna Grzesińska. Udzieliła ona zebranym informacji na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego: - Szkoła Podstawowa w Skroninie: w ramach dotacji otrzymanej z rezerwy celowej na dofinansowanie remontów wymieniono podłoże, położono płytki na dolnym korytarzu, w pokoju nauczycielskim oraz w bibliotece, wymieniono także drzwi wejściowe, pomalowano blok kuchenny i pokój nauczycielski. wyremontowano łazienki dla personelu w których zostały założone płytki ścienne i podłogowe. Potrzeby szkoły: wymiana podłóg w klasach, zakup koszy, tablicy informacyjnej z napisem „ Szkoła Podstawowa w Skroninie” oraz pomalowanie izolacji w stołówce. - Szkoła Podstawowa w Petrykozach: pomalowano lamperie w trzech salach lekcyjnych oraz kotłownię, zaplecze kuchenne i korytarz przy oddziale przedszkolnym. Założono płytki na ściany w kuchni i na parapetach w sali komputerowej. Wykonano kraty w sali komputerowej oraz furtkę do sali gimnastycznej. Potrzeby szkoły: zadaszenia nad schodami oraz nad wejściem głównym, meble do oddziału przedszkolnego oraz nowe luksfery, nowa pompa do szamba. Niepokojący jest również stan techniczny sali gimnastycznej, czego dowodem jest protokół z przeglądu technicznego sali gimnastycznej w Petrykozach z dnia 02.07.2008 r. - Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej: zainstalowano sieć elektryczną, pomalowano ściany i lamperie w pracowni komputerowej, pomalowano pomieszczenia dwóch szatni dla uczniów, kuchnię szkolną oraz ogrodzenie przed szkołą, wykonano zabezpieczenie kotłowni przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych w postaci uzupełnienia wylewki przed szkołą i chodnik od strony wjazdu na plac szkolny. Potrzeby szkoły: wymiana podłogi w świetlicy. - Szkoła Podstawowa w Białaczowie: pomalowano wejście do szkoły i częściowo odnowiono lamperie na sali gimnastycznej. - Gimnazjum w Białaczowie: pomalowano dwie sale, korytarz i ubikacje na dolnym korytarzu. Potrzeby szkoły: brak parkingu w pobliżu szkoły, siatkołaty oraz podjazd obok hali, przeciekające okno w szatni. Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku. Głos w tej sprawie zabrała Pani Irena Wilk. Przedstawiła ona sprawozdanie, którego treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. - Wójt - w minionym półroczu wydatki wyniosły ponad 50 % zaplanowanego budżetu. Została zapłacona kanalizacja. Już wiadomo ile powinna wynieść rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie. Będzie to prawdopodobnie kwota ok. 1 mln. zł. Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XVII/108/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. - Radny S. Sikora – jaka działka została sprzedana i o jaką kwotę chodzi w sprawie remontu drogi w Petrykozach? - Wójt – sprzedaliśmy działkę po zmarłej podopiecznej DPS. Kobieta ta pochodziła z gminy Mniszków. Spadek, który posiadała z chwilą jej śmierci przeszedł na naszą gminę. Kwota w sprawie remontu drogi wynosi 80 tys. zł. - Radny S. Sikora – skąd weźmiemy taką dużą kwotę na remont drogi? - Wójt – prawdopodobnie nie ruszą w tym roku wnioski PROW, wobec czego zostaną nam pieniądze zabezpieczone na remont świetlicy. - Radny S. Goworek – dlaczego w Białaczowie wzrasta koszt inwestycji do kwoty 1 mln zł.? - Wójt – ponieważ ceny poszły do góry. Kwota, którą zakładamy jest na razie wirtualna. Ostateczną wartość tej inwestycji będziemy wiedzieć dopiero wtedy, kiedy będzie przetarg. - Radny S. Goworek – dlaczego upadły wnioski na kanalizację? - Wójt – na ponad czterdzieści wniosków z różnych gmin pieniądze otrzymały tylko 3 gminy. Jedyny wniosek z tego jest taki, że droga do uzyskania tych pieniędzy jest bardzo trudna. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/109/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w nr XVI/107/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. - Radny S. Sikora – czego będą dotyczyć zmiany w tym planie? - Z- ca Wójta – to jest przede wszystkim zwiększenie kwot na rozbudowę budynków świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie i w Żelazowcach. - Wójt – w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaproponowali nam, że lepszym rozwiązaniem będzie kompleksowy remont OSP w Żelazowcach niż tylko wymiana centralnego ogrzewania. - Radny S. Sikora – czy gmina dokłada do tego własne pieniądze? - Wójt - tak, dokłada własne środki w wysokości 25 % sumy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelazowice” stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Z-ca Wójta – aby złożyć wniosek do PROW potrzebny jest Plan Odnowy Miejscowości zatwierdzony przez Radę Sołecką. - Sołtys T. Kwiel – dlaczego te plany odnowy dotyczą tylko miejscowości Żelazowice i Białaczów? - Z-ca Wójta – ponieważ rocznie można złożyć tylko jeden wniosek na dofinansowanie z: gminy, organizacji pożytku publicznego i stowarzyszenia. Gmina Białaczów składa wniosek na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie, a Żelazowice po konsultacjach z OSP Petrykozy, które mają statut organizacji pożytku publicznego, składają wniosek na remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Żelazowcach. - Radny S. Goworek – proponuję głosowanie nad tym planem odłożyć na następną sesję. - Radny S. Świtkowski – ja uważam, ze należy zagłosować nad przyjęciem tej uchwały jak najszybciej. Jeśli będziemy to odkładać to może zdarzyć się tak, że przepadną nam pieniądze i wtedy nic nie zrobimy. - Radna Z. Brzózka – czy miejscowość może sama wystąpić z takim wnioskiem? - Z- ca Wójta – nie może wystąpić. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Radny Stanisław Goworek wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białaczów” stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Z-ca Wójta – to jest taka sama uchwała jak poprzednia, tyle tylko, że dotyczy miejscowości Białaczów. - Radna J. Pawłowska – nie byłoby lepszym rozwiązaniem postawić ten budynek od nowa? - Z-ca Wójt – nie można ponieważ jest to zabytek. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radca Prawny W. Gorząd – ustawa o samorządzie gminnym wymaga w pewnych sprawach zaciągnięcia konsultacji z mieszkańcami danej gminy. Określa też dokładnie co powinno być konsultowane. Uchwała ta jest niezbędna do tego abyśmy mogli zająć się uchwaleniem nowych statutów sołectw. - Radny S. Sikora – czy w gminie nie było uchwalonej już takiej uchwały? - Radca Prawny W. Gorząd – nie, w latach dziewięćdziesiątych nie było potrzeby zaciągać konsultacji od mieszkańców gminy aby uchwalić statuty. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/113/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białaczowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – od dziś mamy w naszym składzie nowego radnego. Wszyscy wiemy, że poprzedni radny był członkiem dwóch komisji: rewizyjnej i budżetu. Zachodzi więc konieczność uzupełnienia składu tych komisji. Proszę o zgłaszanie kandydatur. - Radny K. Kowalczyk – proponuję uzupełnić skład komisji rewizyjnej o Panią Zofię Brzózkę, która jest członkiem tylko jednej komisji. Pana Józefa Nikodema Jóźwika proponuję przydzielić do Komisji budżetu. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy radni wyrażają zgodę? - Radna Z. Brzózka – tak, wyrażam zgodę. - Radny J. N. Józwik – nie widzę żadnych przeszkód. Ponieważ radni nie mieli żadnych wątpliwości Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Radna Z. Brzózka wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta. Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony o panią Zofię Brzózkę. Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy w Białaczowie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uzupełnieniem składu osobowego komisji Budżetu, Finansów i inwestycji. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Radny J. N. Józwik wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Skład Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został uzupełniony o Pana Józefa Nikodema Jóźwika. Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy. stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca, która poinformowała zebranych o konieczności wyboru nowego przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Poprosiła też o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego spośród członków tej komisji. - Radna A. Grzesińska – proponuję na Przewodniczącego Radnego Waldemara Świtkowskiego. Ponieważ już nie było żadnych innych kandydatur Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Radny W. Świtkowski wstrzymał się od głosu. Radny K. Rek opuścił salę wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Waldemar Świtkowski. Ad. 10. Zapytania i wolne wnioski. - Radna A Grzesińska – czy sprawa wymiany samochodu strażackiego w Skroninie będzie zgodna z prawem? - Sołtys H. Gwadera – dlaczego co pół roku chcecie zmieniać samochód strażacki? - Radny P. Szymczyk – ponieważ ten samochód co chcemy kupić jest lepszy od tego który obecnie posiadamy. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska –samochód strażacki czyją jest własnością? - Wójt – to jest własność OSP w Skroninie. Gmina dołożyła jednak do jego zakupu część pieniędzy i dlatego nic nie chce zrobić bez zgody rady gminy. - Radca W. Gorząd – OSP dysponuje swoim majątkiem sama, liczy się jednak również ze zdaniem gminy. Na salę obrad wszedł Radny K. Rek. - Radny K. Kowalczyk – jak będą koszty paliwa tego nowego samochodu? - Radny P. Szymczyk – koszty będą takie same. - Radny Z. Prusek – wnioskuję aby od tej decyzji zwolnić radę gminy skoro nie musi ona w tej sprawie zabierać zdania. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – rada nad decyzją zakupu samochodu strażackiego nie może głosować. Radny P. Szymczyk zwrócił się do Rady Gminy tylko z informacją, że taka sytuacja ma miejsce. - Radny P. Szymczyk – zarząd OSP w Skroninie nie robi nic pochopnie. Kupując pół roku temu samochód, który mamy obecnie, wiedzieliśmy jakie są jego wady. Teraz jednak możemy mieć lepszy i to za taką samą cenę. - Radny N Jóźwik – czy kanalizacja Wąglan jest już dokończona? Czy możemy przytrzymać finansowo wykonawcę dopóki nie pouzupełnia wszystkich poprawek? - Wójt – tak, nie zapłacimy im dopóki wszystkie wady nie będą usunięte. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w ciągu ubiegłych lat na terenie naszej gminy odbywały się mecze siatkówki drużyn niezrzeszonych. W tym roku zabrakło nam terminów. Chcemy jednak aby ten turniej odbył się w dniu 21 września. Początek rozgrywek zaplanowany jest na godzinę 10.00. Ad.11. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XVII Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 13 . Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 16.10.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 16.10.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XVI/16/2008, Z dnia: 26.06.2008
PROTOKÓŁ NR XVI/16/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 26 CZERWCA 2008 Protokół Nr XVI/16/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie. 7. Informacja Prezesa LKS Białaczów na temat działalności klubu. 8. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008 w Szkołach Podstawowych na terenie gminy i w Gimnazjum w Białaczowie. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany w budżecie gminy na 2008 roku, b) zmieniająca uchwałę nr XV/104/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - najważniejszym celu spotkania, którym jest uchwalenie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, - złożonych 5 – ciu wnioskach na: ▪ kanalizację Miedznej, kol. Żelazowice, ▪ termomodernizację dachu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, ▪ komputeryzacje 6 gmin, ▪ Dni Białaczowa, ▪ obóz sportowy. - 25 –go czerwca odbyło się spotkanie dotyczące Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Przyznaną nam kwotę w wysokości 840 tys. euro. - na dzisiaj zaplanowanie jest również spotkanie LGD. Grupa ta posiada już wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności, - wyborach uzupełniające do Rady Gminy, zaplanowanych na 20 lipca, - otrzymaniu pieniędzy na remonty dróg w Żelazowcach koło Skarbka i w Białaczowie. W Żelazowcach należy położyć asfalt, - zmianach w budżecie na kwotę około 100 tys. złotych, W bardzo złym stanie jest ulica Partyzantów w Białaczowie, - pasach na drodze przy Szkole Podstawowej w Petrykozach i w Skroninie, - zamiarach zarządu kolei dotyczących wprowadzenia pociągów mogących rozwinąć prędkość powyżej 300 km/h na trasie CMK. W związku z tymi planami powstał problem związany z likwidacją przejść przez tory. Według wstępnych ustaleń w miejscowości Radwan na powstać wiadukt nad torami, - oddaniu kanalizacji w Węglanach i Parczowie, - obchodach sobótki, - zbliżającym się terminie Dni Białaczowa, które będą odbywały się w dniach 26 – 27 lipca. W ramach tej imprezy zaplanowany jest bieg masowy im. Zdzisława Banasia. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny K. Rek – kiedy będzie kanalizacja Radwana i Żelazowic? - Wójt – to zależy od tego kiedy otrzymamy pieniądze z RPO? - - Sołtys H. Gwadera– droga w Parczowie jest w złym stanie, kiedy będzie naprawiona? - Wójt – ostateczny termin, według którego droga w Parczowie ma już być wyremontowana przypada na koniec sierpnia. - Radny S. Goworek – czy były robione już jakieś badania siły wiatru lub wstępne projekty według których zaplanowano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym budowę elektrowni wiatrowej? - Wójt – na ostatniej sesji kwestia dotycząca elektrowni wiatrowej została omówiona. W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na energię odnawialną. Oczywiście nie robiliśmy żadnych projektów. Na terenach naszej gminy wieją odpowiednio silne wiatry, których siła jest wystarczająca do poruszania skrzydłami wiatraka. Budowa elektrowni wiatrowej jest planowana dopiero za kilka lat. W najbliższym czasie musimy zająć się centralnym ogrzewaniem w Szkole w Skroninie. Mamy w planie doprowadzić do szkoły ogrzewanie z tartaku w Petrykozach. - Radny S. Goworek – kiedy będą usunięte wkręty w hali sportowej? Czy planowany jest remont ulicy Kościelnej ? A co z tą strugą w Białaczowie? - Wójt – problem w tym, że wykonawca woli corocznie kupować nowe piłki niż zająć się usunięciem wystających wkrętów. Struga w Białaczowie jest stawem prywatnym. Właściciel nie chce go sprzedać za sumę, którą proponowaliśmy. Nie można więc nic w tej sprawie zrobić. Droga na ulicy Kościelnej nie będzie remontowana ponieważ nie ma pieniędzy. - Radny Z. Prusek – z kim można ustalić sprawę zajazdu koło szkoły w Miedznej Drewnianej. - Wójt – spróbuję skontaktować się w tej sprawie w dyrektorem dróg powiatowych. Niedługo będzie robiona droga Żarnów – Opoczno. Pan który zajmuje się projektem tej również popiera projekt zatoki koło szkoły. - Radna B. Szymańska – na kiedy planowana jest wymiana okien w budynku straży i w Ośrodku zdrowia w Petrykozach? - Wójt – na wakacje planowana jest wymiana okien. - Radna A. Grzesińska – niedaleko szkoły w Białaczowie i Ośrodka zdrowia znajduje się stary, niezabezpieczony osadnik. Czy będzie można zabezpieczenia go? - Wójt – tak, zajmiemy się tym osadnikiem. - Radny I. Wilk – podjazd do szkoły w Białaczowie jest w złym stanie. Czy można go zrobić w tym samym czasie co będzie robiona ulica Partyzantów? - Wójt – myślę, że to jest dobry pomysł. - Radny I. Wilk – czy będzie robiony parking koło Sali gimnastycznej? - Wójt – tak, zamierzamy zrobić ten parking. Ad.6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik Gminnej Biblioteki – Pani Jadwiga Drzazga. Odczytała sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad.7. Informacja Prezesa LKS Białaczów na temat działalności klubu. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Prezesowi LKS – Panu Andrzejowi Martyce. Poinformował on wszystkich zebranych o: - małym zainteresowaniu piłką nożną wśród młodzieży. W sezonie 2007/2008 mieliśmy 2 drużyny : juniorów i seniorów. Byli oni trenowani przez 2 trenerów. Obecnie zrezygnowaliśmy z usług jednego z nich. Wraz z końcem sezonu rozwiązujemy drużynę młodzieżową, ponieważ jest zbyt mało chętnych wśród młodzieży, - przelewie 15 tys. zł. z konta Urzędu Gminy na konto LKS. To są zbyt małe pieniądze na prowadzenie klubu sportowego. Nie można z nich opłacić wszystkich wydatków. Należy więc szukać sponsorów, a tych jest niestety coraz mniej, - konieczności zamontowania hydrantu koło boiska w Białaczowie, - swojej rezygnacji z funkcji prezesa LKS. - Wójt – na terenie naszej gminy nie ma wielu przedsiębiorców. Bardzo trudno jest wobec tego znaleźć chętnych na sponsorowanie piłki nożnej. Ad.8. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008 w Szkołach Podstawowych na terenie gminy i w Gimnazjum w Białaczowie. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Dyrektorkom Szkół Podstawowych na terenie naszej gminy i Dyrektorce Gimnazjum w Białaczowie. Wszystkie z Pań Dyrektorek podsumowały miniony rok szkolny 2007/2008, szczególną uwagę zwracając na: - wykonanie planów pracy na miniony rok, - liczbę zatrudnionych nauczycieli, - liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, - wynikach w nauce osiągniętych przez uczniów, - sukcesach w konkursach, - stypendiach dla uczniów, - frekwencję, - dużej liczbie uczniów posiadających zaświadczenia o dysleksji i o konieczności obniżenia wymagań. Sprawozdania z pracy w minionym roku szkolnym nie dotyczyły jedynie pracy z uczniami, ale również przyszłych planów, które dotyczyły: - pomalowania sal lekcyjnych, korytarza w Gimnazjum w Białaczowie, - przeprowadzenia drobnych remontów w Szkole Podstawowej w Białaczowie, - konieczności wymiany podłóg i, drzwi i pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Skroninie. Ponieważ nie było żadnych pytań, przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi. Poinformował on zebranych o przedłużeniu na kolejną kadencje funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Białaczowie Pani Annie Kałuży. Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. - Wójt – w projekcie tych zmian budżetu zamieszczona jest rubryka w której chcemy zwiększyć dochody budżetu na kwotę 100 tys. zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Radny Stanisław Sikora, Zdzisław Prusek i Stanisław Goworek wyszli z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVI/107/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/104/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. - Radny W. Świtkowski – proponuję dopisać do pkt. 25, który brzmi „Remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Sobień, Sędów” także miejscowość Radwan - Radna J. Szymańska – czy na przebudowę zbiornika w retencyjnego w Zakrzowie potrzebna jest aż taka kwota? - Wójt – zawsze, kiedy zabiega się o pieniądze wpisuje się większą kwotę niż jest ona rzeczywista. Wtedy brakująca część środków potrzebnych do sfinansowania danego przedsięwzięcia jest mniejsza dla zainteresowanej gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny Stanisław Sikora, i Stanisław Goworek wyszli z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Ad. 10. Zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca oddała głos Pani. B. Kaźmierczyk – osobie, która przyszła na sesję rady gminy przedstawić radnym swój osobisty problem. Sprawa, o której mówiła dotyczyła działki siedliskowej po rodzicach. Ad.11. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XVI Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 13 . Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 09.09.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 09.09.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XV/15/2008, Z dnia: 26.05.2008
PROTOKÓŁ NR XV/15/2007 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 26 MAJA 2008 Protokół Nr XV/15/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 maja 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat możliwości aplikowania o środki unijne. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Białaczów, - w sprawie akceptacji wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015, - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Białaczów do przedsięwzięcia Pt. Informatyzacja oraz wdrożenie e - usług publicznych szansą rozwoju gmin powiatu opoczyńskiego. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - rozpoczętych pracach naprawczych dróg gminnych, - pracach porządkowych tj. wycinka drzew w Petrykozach koło Kościoła , sprzątaniu śmieci, koszeniu traw, - pracach przy świetlicy w Zakrzowie, - zatrudnieniu bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, - ponownym składaniu wniosku na remont stawu w Zakrzowie, - wyborach uzupełniających do Rady Gminy, - obchodach z okazji 3 – go maja , na których nastąpiło oddanie wozu bojowego w Skroninie, - sprawie sądowej dotyczącej próby zawłaszczenia działki należącej do gminy przez właściciela sklepu w Parczowie, - sukcesie Emila Wydry w konkursie strażackim, - pojawieniu się inwestora zainteresowanego wykupem placu w miejscowości Parczówek przeznaczonego pod usługi przemysłowe, - planowanym remoncie drogi do Cerkoloru w miejscowości Parczówek, - zadłużeniu gminna kwotę ponad 3 mln zł Ad.5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radna J. Pawłowska – czy to zadłużenie obejmuje również długi GOPS? - Wójt – nie, zadłużenie GOPS wobec ZUS jest liczone osobno. Ad. 6 Informacja na temat możliwości aplikowania o środki unijne. Głos w tej sprawie zabrała Z- ca Wójta Pani Barbara Goworek. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Wójt – przygotowanie wniosku o środki unijne jest bardzo trudne. Planujemy stworzyć komórkę, która by zajmowała się sporządzaniem takich wniosków. Zamierzamy w tym celu zatrudnić kilka osób. - Radny Z. Prusek – jakie będą zasady zatrudniania tych osób? - Wójt – rekrutowanie tych osób powierzyłem Z-cy Wójta. Ad.7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca głos w tej spawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zgromadzonych o wszystkich zmianach w budżecie gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/102/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 maja w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Z- ca Wójta Pani Barbara Goworek. Przedstawiła ona wymagania jakie gmina musi spełniać, aby móc ubiegać się o przyznanie planu aglomeracji. - Radny K. Kowalczyk – co oznacza w tabeli nr I - 1 działka x 3,5 ? - Z- ca Wójta – tzn. na jedną działkę przypadają 3,5 osoby. - Radny Z. Prusek – czy uchwalenie tego planu jest niezbędnym warunkiem o ubieganie się o środki unijne? - Wójt – tak, to jest konieczne. - Radny S. Sikora – czy uchwalając ten plan działamy zgodnie z prawem? - Wójt – tak, wszystkie dane zawarte w planie są danymi rzeczywistymi. Każdy kolejny krok w procesie tworzenia planu aglomeracji był konsultowany z ministerstwem. Ponieważ radni nie mieli już pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/103/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 maja w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „ U Źródeł” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. - Wójt - Gmina Białaczów wspólnie z dwoma gminami powiatu opoczyńskiego i kilkoma z województwa świętokrzyskiego przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Modliszewicach. Kilka dni temu odbyło się szkolenie dotyczące zadań jakimi LGD będzie się zajmować. - Radny S. Sikora - co to będą za zadania? - Wójt – LGD ma za zadanie stworzyć program, w którym określone będą konkretne cele jakie zamierza zrealizować. Na jednego mieszkańca gminy przewidziana jest kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ponad 42 euro. Pozostałą część każda gmina zobowiązana jest dopłacić ze środków własnych . Wysokość tej składki została już ustalona i wynosi 1 zł. od jednego mieszkańca. Ponieważ radni nie mieli już pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 maja zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu - Z- ca Wójta – zmiany uwzględnione w planie są związane z nowymi kosztorysami na projekty kanalizacji i termomodernizacji dachu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie. - Radna A. Grzesińska – w pozycji 23 znajduje się budowa elektrowni wiatrowej. Czy to oznacza, że gmina ma zamiar zbudować taki obiekt? - Wójt – obecnie jest duży nacisk na energię odnawialną. Mamy w planach zbudować wiatrak na górach w Białaczowie. Energia uzyskana w taki sposób byłaby przeznaczona na potrzeby gminy. Dwie gminy w Polsce wybudowały już wiatraki i zapewniają, że mają z tego tytułu korzyści. Procedura uzyskania wszystkich pozwoleń na samą budowę jest jednak bardzo trudna. - Radny S. Sikora – może należałoby zlecić jakiejś firmie wybudowanie wiatraków pod warunkiem, że jeden z nich udostępni dla potrzeb gminy. - Wójt – nad tym należałoby się dobrze zastanowić, ponieważ na naszym rynku są firmy które nie zawsze działają w sposób uczciwy. Ponieważ radni nie mieli już pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/105/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 maja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Białaczów do przedsięwzięcia Pt. „Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju gmin powiatu opoczyńskiego” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta . Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. - Radna A. Grzesińska – kiedy będzie zrobiony podjazd na terenie boiska? -Wójt – do 1 – ego września 2008 r. podjazd będzie zrobiony. Wszystkie materiały potrzebne do remontu już mamy. - Radny K. Kowalczyk – czy wiadomo już coś w sprawie gazyfikacji? - Wójt – gazyfikacja jest odłożona o rok. - Radny S. Sikora – czy będzie zrobiony staw w Parczowie? - Wójt – musimy dowiedzieć się co można zrobić w tej sprawie. - Radny W. Świtkowski – czy są już jakieś wiadomości na temat przejazdu przez tory w Radwanie? - Wójt – nic jeszcze nie jest postanowione. Najlepszym rozwiązaniem byłby wiadukt, ale koleje nie chcą go zbudować. Proponuję, aby mieszkańcy Radwana spisali protest i rozesłali do wszystkich możliwych instytucji. - Radna J. Pawłowska – dlaczego sprzedawane jest drzewo z parku koło szkoły a nie przeznaczane na potrzeby gminy? Kiedy będzie żwirek na drogi? Co z zaległymi podatkami od działalności? - Wójt – drzewem dysponuje dyrektorka szkoły, a gmina nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści. W sprawie żwiru na drogi nic mi nie wiadomo. Zaległe podatki nikomu nie będą umorzone. Firmy, które mają z tego tytułu zaległości spłacają swoje zobowiązania w ratach rozłożonych na wiele miesięcy. - Radny Z. Prusek – komisja budżetu zajmie się sprawą zaległych podatków. Wniosek: Proponuję aby zrobić spotkanie z osobami, które służą pomocą naszej gminie w pozyskiwaniu różnych dotacji. - Radny K. Kowalczyk – czy otrzymaliśmy już jakieś odpowiedzi dotyczące cofniętych wniosków? - Z-ca Wójta – tak. Zarzut w sprawie braku wersji elektronicznej okazał się nieuzasadniony. Jutro ponownie składamy wniosek uzupełniony o dwa brakujące punkty. - Radna Z. Brzóska – zapraszam na uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Zakrzowie w najbliższą sobotę. Ad.9 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XV Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 11 . Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 27.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIV/14/2008, Z dnia: 22.04.2008
PROTOKÓŁ NR XIV/14/2007 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 22 KWIETNIA 2008 Protokół Nr XIV/14/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2007 rok, - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2015, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015” - w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Białaczów, W sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, - sprawie uchylenia uchwały ustalającej Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Białaczów wraz z uchwałą zmieniającą, - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - przygotowaniach wniosków aplikacyjnych, - zakończeniu prac związanych z kanalizacją Wąglan i Parczowa, - remontach dróg, zniszczonych podczas budowy kanalizacji w miejscowości Parczów, - wyznaczonym terminie na składanie wniosków na projekt kanalizacji w Parczówku i Miedznej Drewnianej, - o uroczystości w Skroninie ku czci pomordowanym w czasie II wojny światowej, - zatrudnianiu bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych, - likwidacji dzikich wysypisk śmieci i sprzątaniu dołów, - zamiarze remontu dróg w Sobieniu, Sędowie, Kuraszkowie, Ossie, - remoncie figurki w Białaczowie, - odrzuconym wniosku na dofinansowanie Dni Białaczowa i obozu dla młodzieży, - dotacji w wysokości kilka tysięcy euro na wsparcie problemów społecznych, - rozpoczętym remoncie muszli, w której na trzeciego maja zaplanowana jest msza plenerowa, - sukcesie wokalnym uczennicy z Petrykóz, która za zajęcie pierwszego miejsca wygrała wyjazd do Brukseli, - remoncie cmentarza w Białaczowie za pieniądze zebrane w dzień Wszystkich Świętych. Ad.5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radny K. Kowalczyk – dlaczego został cofnięty wniosek na dofinansowanie Dni Białaczowa i obozu dla młodzieży? - Z – ca Wójta – każdy wniosek składa się z części pisemnej i elektronicznej. Zarzucili nam, że nie dostarczyliśmy im wersji elektronicznej, co było oczywistą nieprawdą. - Radny S. Sikora – ludzie w Parczowie są zadowoleni z kanalizacji. Mają jednak pewne zastrzeżenia co do przykrego zapachu który się unosi ze studzienek kanalizacyjnych. Czy można coś w tej sprawie zrobić? - Wójt – sytuacja ciągle się powtarza. Ludzie wylewają jednorazowo zbyt duże ilości ścieków do studzienek kanalizacyjnych. - Radna Z. Brzóska – świetlica w Zakrzowie jest już ukończona. Na koniec maja zaplanowane jest uroczyste oddanie. Niestety pozostawiony jest w niej wielki nieporządek. Zwracam się z prośbą o to aby pracownicy interwencyjni zajęli się uporządkowaniem tej świetlicy. Radny. Z. Prusek i W. Świtkowski poprosili Wójta o udzielenie bliższej informacji na temat remontu dróg na terenie Miedznej i Radwana. Radny P. Szymańska poprosiła o uprzątnięcie piachu znajdującego się wokół kapliczki w Petrykozach. Piach ten przywieziony był zimą na posypywanie dróg. - Wójt – na remont Ośrodków zdrowia mamy ok. 30 tys. zł. Planujemy ok. 5 tys. zł. przeznaczyć na Ośrodek w Petrykozach. - Radny W. Świtkowski – proponuję aby porozmawiać z przedstawicielem PKS o tym, żeby autobusy dowożące dzieci do szkoły w Miedznej Drewnianej zmieniły miejsce zatrzymywania się na bardziej bezpieczniejsze dla dzieci lub mogły wjeżdżać na plac szkolny. - Wójt – obecnie ruch na terenie Opoczno – Końskie jest zamknięty i dlatego tak duża ilość pojazdów przejeżdża przez Miedznej. - Radny Z. Prusek – dlaczego w budżecie jest przewidziana duża ilość środków finansowych na remont stawu w Zakrzowie? -Wójt – zasady przyznawania dotacji na remonty stawów uległy zmianie. Komisja opiniująca wnioski zbiera się raz na kwartał. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie remontu zbiornika w Zakrzowie – niestety było to już po terminie. - Sołtys Z. Gwadera – czy gmina może zgłosić zapotrzebowanie na oznakowanie z napisem „Uwaga dzieci?” oraz na pomalowanie pasów ? - Wójt – zarząd dróg nie chętnie zgadza się na pomalowanie pasów tam gdzie nie ma chodnika. Proponuję aby mieszkańcy Miedznej złożyli petycję do Wójta w tej sprawie. Wtedy to będzie podstawa do tego, aby wniosek można było przekazać dalej. Ad. 6 Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrał Komendant Gminny OSP – Pan Jan Jóźwik. Odczytał on sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Wójt – na terenie naszej gminy znajduje się kilka jednostek OSP. Chciałbym złożyć wyrazy podziękowania dla wszystkich strażaków ochotników, którzy z narażeniem życia walczą z pożarami. Na rok 2008 przeznaczono znacznie większą kwotę na dofinansowanie jednostek OSP. W tym roku planowane są zawody strażackie, oraz uczczenie rocznicy powstania OSP w Radwanie. Wszyscy nasi strażacy są ubezpieczeni i mają aktualne badania lekarskie. Ad.7 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że na każdej komisji Rady Gminy przedstawiane było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Następnie oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Odczytał on wniosek z Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XIV/91/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2007 rok która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Radny S. Goworek - opuścił obrady. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/92/ 2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zgromadzonych z uchwałami z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowią one załączniki nr 8 i 9 do niniejszego protokołu Uchwałę z Komisji Rewizyjnej odczytał również Przewodniczący tej Komisji – Pan Piotr Szymczyk, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. - Radny K. Rek – złożył propozycję, aby przedstawić na którejś sesji Rady Gminy przyczyny zadłużenia GOPS wobec ZUS. - Radny S. Sikora – zaproponował, aby zrobić spotkanie , na którym przedstawione byłoby sprawozdanie wyjaśniające zadłużenie GOPS. - Kierownik GOPS T. Łukasik – stwierdziła, że radni już wcześniej byli informowani o zadłużeniu GOPS. Poinformowała również o tym, że przez cały ubiegły rok robiona była korekta dla ZUS, i wszystko konsultowane było z radcą prawnym. Pani Kierownik GOPS poinformowała, że wszyscy zainteresowani bliżej tą sprawą mogą w każdej chwili przejrzeć wszystkie dokumenty, które są dostępne w budynku GOPS. Nie podjęcie zaś stosownej uchwały pozwalającej na spłatę zadłużenia wobec ZUS może spowodować zablokowanie konta przez ZUS. - Wójt – poinformował wszystkich o konieczności spłaty zadłużenie wobec ZUS, gdyż nie ma żadnej możliwości jego umorzenia. Jedynym ustępstwem na jakie zgodził się ZUS jest możliwość rozłożenia na raty. Będą one spłacane do roku 2013 roku. - Radny W. Świtkowski – proponuję, aby przygotować na którąś sesję dokładną informację dotyczącą tej sprawy. - Radny K. Kowalczyk – czy przychodziły we wcześniejszych latach jakieś upomnienia z ZUS do GOPS i Urzędu Gminy dotyczące zadłużenia. - Kierownik GOPS T. Łukasik – po kilku monitach tylko do GOPS zaczęły również przychodzić upomnienia do Urzędu Gminy. Nie znajdowały one wówczas żadnej odpowiedzi. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/93/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poinformowała wszystkich, że Komisja Budżetowa miała spotkanie, na którym wyjaśnione zostały wszystkie zmiany w budżecie. Oddała następnie głos Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk, która wyjaśniła zgromadzonym, że nie ma zmiany w samym budżecie, ale tylko na poszczególnych paragrafach. Radni nie mieli żadnych pytań wobec czego Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/94/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady gminy na 2008 rok. która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o tym, że wszystkie Komisje obradowały nad zatwierdzeniem swoich planów. Wobec tego, że nikt z zebranych nie miał żadnych pytań zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/95/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. - Radny K. Kowalczyk – czy to jest już ostateczny plan? Poproszę o wyjaśnienie pkt. 7, 12, 13, 19 . - Wójt – w punkcie pkt. 7 jest to Żelazowice kolonia, pkt. 12- dotyczy przebudowy drogi Opoczno – Końskie, pkt. 13 – jest to remont świetlicy wiejskiej w Wąglanach ( tego starego budynku ) oraz pkt. 19 dotyczy opracowania projektu kanalizacji w miejscowościach Petrykozy, Radwan, Skronina, Żelazowice - Radny K. Kowalczyk – czy jest konieczność remontu świetlicy w Wąglanach? - Wójt – tak, ten nowy budynek, który stoi obok należy bowiem do OSP a nie do Urzędu Gminy. - Radna Z. Brzóska – czy kwota w przewidziana w planie na pokrycie dachu nie jest zbyt wysoka? - Wójt – zawsze wnioskuje się o maksymalnie wysoką kwotę, gdyż wtedy istnieje większa szansa na otrzymanie wyższej dotacji. - Radny K. Kowalczyk – w pkt. jest przewidziana budowa elektrowni wiatrowej – czy mógłby ktoś przybliżyć ten temat? - Wójt – jest taki pomysł. Zgłosiła się już do nas firma, która chciałaby postawić na terenie naszej gminy wiatraki. Jest już wiele gmin, które posiadają własne wiatraki i mają z nich pewne korzyści. Procedura z wybudowaniem wiatraka jest jednak bardzo trudna. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/96/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy. Mówił on o konieczności podjęcia takiej uchwały dla potrzeb gminy. Plan taki jest zaś niezbędny do składania różnych wniosków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/97/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. - Radny K. Kowalczyk – jaka będzie wysokość opłaty za obiady? - Kierownik ZEAS – G. Owsińska – odpłatność za obiad będzie wynosić 1,20 zł. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/98/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Pani Kierownik GOPS T. Łukasik. Poinformowała zebranych o korzyściach związanych z przystąpieniem do projektu. Warunkiem przystąpienia jest jednak podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/99/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Białaczów wraz z uchwałą zmieniającą tą uchwałę która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wobec tego, że radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/100/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy. Odczytała pismo dotyczące rezygnacji Radnego St. Józwika , które stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Radny W. Świtkowski –czy możemy liczyć na wypełnienie dołów w Radwanie? - Sołtys S. Chałubiński – droga we wsi i do Nadola jest w złym stanie, kiedy będzie poprawiona? - Wójt – o tych dwóch sprawach będziemy pamiętać. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XIV Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 14 . Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: XIII/13/2008, Z dnia: 08.02.2008
Protokół Nr XIII/13/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 08 lutego 200 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.30. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska poinformowała zebranych, o zmianie kolejności uchwał w proponowanym porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnego sprzeciwu, przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. 9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie, - zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki, - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w uchwale XII/76/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów, - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok, - uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim, - w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, - zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym zarządziła głosowanie . Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - odbytych wyborach na sołtysa wsi Białaczów. W wyniku głosowania mieszkańców nowym sołtysem Białaczowa została Pani Elżbieta Zielińska, - ustalonym terminie na nabory wniosków na kanalizację, - zakończonej umowie na kanalizację Wąglan i Parczowa w wyniku czego znany jest już całkowity jej koszt, - rezygnacji z dwóch uchwał w wyniku rezygnacji części potencjalnych partnerów, - wyznaczonym terminie na poświęcenie pomnika w Skroninie, w związku z uczczeniem pamięci o tragicznie pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, - prowadzonych rozmowach z Gminą Żarnów na odbiór ścieków z dwóch wiosek sąsiadujących z naszą gminą. Dzięki takiej umowie moglibyśmy zarabiać rocznie dość dużo pieniędzy. Nasza oczyszczalnia jest wykorzystywana obecnie tylko w części swoich możliwości. - ostatecznym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na składanie wniosków na remonty dróg, - zakupie kontenera mieszkalnego dla Pani Henryki Jach, w którym została wymieniona podłoga i podłączona energia elektryczna, - zmianie warunków odbioru padliny z terenu naszej gminy, - ciągle zwiększającej się ilości śmieci w przydrożnych rowach, - o terminie spotkania dotyczącego projektu „e - opoczyńskie”. Dzięki temu projektowi możemy otrzymać duże dofinansowanie, - zatrudnianiu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży i przygotowania zawodowego, - drodze gminnej na terenie wsi Żelazowice, która kawałkiem biegnie przez prywatne pole, - bardzo małych funduszach na remonty dróg. - projekcie drogi powiatowej przechodzącej przez Parczówek, - zadłużeniu gminy, spłacanym kredycie i dziurze budżetowej jaka jest przewidywana na koniec tego roku. Ad.5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła pani Krystyna Ziębaczewska, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Pani Anna Grzesińska. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Piotr Szymczyk, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ad.7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Pani Zofii Kwaśniewskiej, która odczytała sprawozdanie dotyczące realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Ad.8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. Głos w tej sprawie zabrało Pani Teresa Łukasik- Kierownik GOPS Przedstawiła ona sprawozdanie dotyczące form pomocy i zasad pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku, stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ad.9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Mieczysławowi Koćmielowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Na wstępie Pan Mieczysław Koćmiel podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim sprawozdaniu mówił o: - aktualnej liczbie z podziałem na płeć, przedziały wiekowe, rodzaj wykształcenia bezrobotnych zamieszkujących na terenie naszej gminy, integralną część tego zagadnienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, - współpracy z samorządami, - przyroście bezrobocia w miesiącach zimowych, - sytuacji kobiet pozostających bez pracy, - długotrwale bezrobotnych, - próbach zdiagnozowania rynku pracy w powiecie opoczyńskim dzięki czemu można by ustalić największe zapotrzebowanie na konkretne zawody, Po zakończonym sprawozdaniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie głos zabrał Wójt Gminy. Podziękował on Panu Mieczysławowi Koćmielowi za dotychczasową współpracę i przybycie na sesję Rady Gminy Białaczów. Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XIII/89/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały Głos w sprawie regulaminu korzystania z Hali Gimnastycznej zabrał radca prawny – Pan Wojciech Gorząd. Wyjaśnił on zebranym przyczynę dlaczego wszczęto postępowanie w stosunku do tej uchwały. Odpowiedział także na wszystkie pytania, które dotyczyły między innymi: ustalenia kto ma określić zasady odpłatności korzystania z hali sportowej i jak je ustalić? Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny Stanisław Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach. stanowi załącznik na 12 do niniejszej uchwały Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziała się 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. stanowi załącznik nr 13 do uchwały. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy – Pan Jan Jóźwik, który mówił o potrzebie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 1 mln zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań dotyczących tej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Stosownych informacji dotyczących zmian w tej uchwale udzieliła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/84/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. stanowi załącznik nr 16 do protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Wójtowi Gminy – Panu Janowi Jóźwikowi. Poinformował on zebranych o zamiarze podwyższenia diet dla sołtysów z kwoty 70 zł. na 100 zł. miesięcznie. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok. stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny – Pan Wojciech Gorząd. Poinformował wszystkich zebranych o konieczności uchwalenia takiej uchwały, ponieważ ustawa nie przewiduje takiego typu świadczeń. Nie wypłacenie zaś Wójtowi dodatkowego rocznego wynagrodzenia będzie zaś potraktowane jako sprzeczne z konstytucją. Wójt jest również pracownikiem samorządowym, z tą jednak różnicą, że jest wybierany w wyniku głosowania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/86/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim. stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Drabik. Poinformował zebranych o tym, że nie doszło do powstania Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar w/w gmin. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały uchylającej w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/87/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł z siedzibą w Modliszewicach. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Krzysztofowi Drabikowi. Powiadomił on zebranych o możliwościach przyłączenia do Stowarzyszenia, którego celem będzie pozyskanie pieniędzy od Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Przystąpienie do tego typu stowarzyszenia zobowiązuje nas jednak do opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca naszej gminy. Kilku radnych zadało pytania dotyczące powstania nowego stowarzyszenia. Byli to: - Radna A. Grzesińska – zapytała o to czy zgłosili się do stowarzyszenia jacyś chętni z naszego województwa? - Radny K. Kowalczyk – spytał o to czy z naszego powiatu opoczyńskiego nie powstanie żadna grupa? - Radny Z. Prusek – zapytał o to co można stracić w wypadku naszej rezygnacji ze stowarzyszenia? Na pytania zadane przez radnych odpowiedział Wójt Gminy Pan Jan Jóźwik: - rozpadła się Lokalna Grupa Działania i w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do szukania nowych sojuszników, - przystąpienie do tego stowarzyszenia jest korzystne dla nas ponieważ możemy otrzymać na jednego mieszkańca kilkadziesiąt euro, - chętnymi do współpracy z terenu naszego województwa są także gmina Paradyż i Żarnów, - nie ma znaczenia fakt, że stowarzyszenie to będzie skupiało sojuszników z różnych województw. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie i tak są kierowane na zainteresowane gminy. Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Radny Stanisław Sikora wszedł na salę obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIII/88/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radcy Prawnemu – Panu Wojciechowi Gorządowi. Wyjaśnił on wszystkim zebranym przyczyny dla których zachodzi potrzeba ponownego głosowania za przyjęciem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. - Radny S. Goworek – czy w regulaminie czystości nie powinna być uregulowana sprawa, kto ma wywozić śmieci z terenu naszej gminy? - Radca Prawny W. Gorząd- sprawa nazwy firmy zajmującej się wywozem śmieci nie powinna być zawarta w regulaminie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych innych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad.11 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz- czy będą powoływane komisje, których celem będzie sprawdzanie właściwej powierzchni budynków znajdujących się na terenie naszej gminy? Niepokoi mnie sprawa Pani Jach, która ciągle obarcza gminę swoimi problemami z mieszkaniem. - Kierownik GOPS T. Łukasik – obowiązkiem każdej gminy jest zabezpieczenie mieszkań tym osobom, które ich nie mają. - Radna A. Grzesińska – na ulicy Szkolnej ostatnio nie świeciły lampy, jaka była tego przyczyna? - Wójt – to była awaria. - Radna Z. Brzózka – świetlica w Zakrzowie dostała firanki, nie mamy ich jednak na czym powiesić. W związku z tym czy możemy liczyć na to, że otrzymamy je w najbliższym czasie? - Wójt – zamierzamy dostarczyć do świetlicy do Zakrzowa ławki. Nad zdobyciem karniszy musimy się zastanowić. - Sołtys T. Kwiel – w Sobieniu 2 razy do roku remontuje się około 2 kilometry dróg. Myślę, że należałoby zastanowić się nad tym, aby zrobić ten kawałek raz ale porządnie. - Wójt – w budżecie mamy zbyt mało pieniędzy na remonty dróg. - Sołtys Z. Pokrzywka – droga w Petrykozach jest w złym stanie, należałoby ją poprawić. - Wójt – to jest droga powiatowa. Ad.12 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 14.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIII/13/2008, Z dnia: 08.02.2008
PROTOKÓŁ NR XIII/13/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 08 LUTEGO 2008 Protokół Nr XIII/13/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 08 lutego 200 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.30. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska poinformowała zebranych, o zmianie kolejności uchwał w proponowanym porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnego sprzeciwu, przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. 9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie, - zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki, - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w uchwale XII/76/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów, - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok, - uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim, - w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, - zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym zarządziła głosowanie . Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - odbytych wyborach na sołtysa wsi Białaczów. W wyniku głosowania mieszkańców nowym sołtysem Białaczowa została Pani Elżbieta Zielińska, - ustalonym terminie na nabory wniosków na kanalizację, - zakończonej umowie na kanalizację Wąglan i Parczowa w wyniku czego znany jest już całkowity jej koszt, - rezygnacji z dwóch uchwał w wyniku rezygnacji części potencjalnych partnerów, - wyznaczonym terminie na poświęcenie pomnika w Skroninie, w związku z uczczeniem pamięci o tragicznie pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, - prowadzonych rozmowach z Gminą Żarnów na odbiór ścieków z dwóch wiosek sąsiadujących z naszą gminą. Dzięki takiej umowie moglibyśmy zarabiać rocznie dość dużo pieniędzy. Nasza oczyszczalnia jest wykorzystywana obecnie tylko w części swoich możliwości. - ostatecznym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na składanie wniosków na remonty dróg, - zakupie kontenera mieszkalnego dla Pani Henryki Jach, w którym została wymieniona podłoga i podłączona energia elektryczna, - zmianie warunków odbioru padliny z terenu naszej gminy, - ciągle zwiększającej się ilości śmieci w przydrożnych rowach, - o terminie spotkania dotyczącego projektu „e - opoczyńskie”. Dzięki temu projektowi możemy otrzymać duże dofinansowanie, - zatrudnianiu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży i przygotowania zawodowego, - drodze gminnej na terenie wsi Żelazowice, która kawałkiem biegnie przez prywatne pole, - bardzo małych funduszach na remonty dróg. - projekcie drogi powiatowej przechodzącej przez Parczówek, - zadłużeniu gminy, spłacanym kredycie i dziurze budżetowej jaka jest przewidywana na koniec tego roku. Ad.5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła pani Krystyna Ziębaczewska, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Pani Anna Grzesińska. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Piotr Szymczyk, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ad.7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Pani Zofii Kwaśniewskiej, która odczytała sprawozdanie dotyczące realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Ad.8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. Głos w tej sprawie zabrało Pani Teresa Łukasik- Kierownik GOPS Przedstawiła ona sprawozdanie dotyczące form pomocy i zasad pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku, stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ad.9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Mieczysławowi Koćmielowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Na wstępie Pan Mieczysław Koćmiel podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim sprawozdaniu mówił o: - aktualnej liczbie z podziałem na płeć, przedziały wiekowe, rodzaj wykształcenia bezrobotnych zamieszkujących na terenie naszej gminy, integralną część tego zagadnienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, - współpracy z samorządami, - przyroście bezrobocia w miesiącach zimowych, - sytuacji kobiet pozostających bez pracy, - długotrwale bezrobotnych, - próbach zdiagnozowania rynku pracy w powiecie opoczyńskim dzięki czemu można by ustalić największe zapotrzebowanie na konkretne zawody, Po zakończonym sprawozdaniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie głos zabrał Wójt Gminy. Podziękował on Panu Mieczysławowi Koćmielowi za dotychczasową współpracę i przybycie na sesję Rady Gminy Białaczów. Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XIII/89/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały Głos w sprawie regulaminu korzystania z Hali Gimnastycznej zabrał radca prawny – Pan Wojciech Gorząd. Wyjaśnił on zebranym przyczynę dlaczego wszczęto postępowanie w stosunku do tej uchwały. Odpowiedział także na wszystkie pytania, które dotyczyły między innymi: ustalenia kto ma określić zasady odpłatności korzystania z hali sportowej i jak je ustalić? Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny Stanisław Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach. stanowi załącznik na 12 do niniejszej uchwały Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziała się 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. stanowi załącznik nr 13 do uchwały. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy – Pan Jan Jóźwik, który mówił o potrzebie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 1 mln zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań dotyczących tej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Stosownych informacji dotyczących zmian w tej uchwale udzieliła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/84/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. stanowi załącznik nr 16 do protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Wójtowi Gminy – Panu Janowi Jóźwikowi. Poinformował on zebranych o zamiarze podwyższenia diet dla sołtysów z kwoty 70 zł. na 100 zł. miesięcznie. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok. stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny – Pan Wojciech Gorząd. Poinformował wszystkich zebranych o konieczności uchwalenia takiej uchwały, ponieważ ustawa nie przewiduje takiego typu świadczeń. Nie wypłacenie zaś Wójtowi dodatkowego rocznego wynagrodzenia będzie zaś potraktowane jako sprzeczne z konstytucją. Wójt jest również pracownikiem samorządowym, z tą jednak różnicą, że jest wybierany w wyniku głosowania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/86/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim. stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Drabik. Poinformował zebranych o tym, że nie doszło do powstania Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar w/w gmin. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały uchylającej w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/87/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł z siedzibą w Modliszewicach. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Krzysztofowi Drabikowi. Powiadomił on zebranych o możliwościach przyłączenia do Stowarzyszenia, którego celem będzie pozyskanie pieniędzy od Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Przystąpienie do tego typu stowarzyszenia zobowiązuje nas jednak do opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca naszej gminy. Kilku radnych zadało pytania dotyczące powstania nowego stowarzyszenia. Byli to: - Radna A. Grzesińska – zapytała o to czy zgłosili się do stowarzyszenia jacyś chętni z naszego województwa? - Radny K. Kowalczyk – spytał o to czy z naszego powiatu opoczyńskiego nie powstanie żadna grupa? - Radny Z. Prusek – zapytał o to co można stracić w wypadku naszej rezygnacji ze stowarzyszenia? Na pytania zadane przez radnych odpowiedział Wójt Gminy Pan Jan Jóźwik: - rozpadła się Lokalna Grupa Działania i w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do szukania nowych sojuszników, - przystąpienie do tego stowarzyszenia jest korzystne dla nas ponieważ możemy otrzymać na jednego mieszkańca kilkadziesiąt euro, - chętnymi do współpracy z terenu naszego województwa są także gmina Paradyż i Żarnów, - nie ma znaczenia fakt, że stowarzyszenie to będzie skupiało sojuszników z różnych województw. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie i tak są kierowane na zainteresowane gminy. Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Radny Stanisław Sikora wszedł na salę obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIII/88/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radcy Prawnemu – Panu Wojciechowi Gorządowi. Wyjaśnił on wszystkim zebranym przyczyny dla których zachodzi potrzeba ponownego głosowania za przyjęciem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. - Radny S. Goworek – czy w regulaminie czystości nie powinna być uregulowana sprawa, kto ma wywozić śmieci z terenu naszej gminy? - Radca Prawny W. Gorząd- sprawa nazwy firmy zajmującej się wywozem śmieci nie powinna być zawarta w regulaminie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych innych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad.11 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz- czy będą powoływane komisje, których celem będzie sprawdzanie właściwej powierzchni budynków znajdujących się na terenie naszej gminy? Niepokoi mnie sprawa Pani Jach, która ciągle obarcza gminę swoimi problemami z mieszkaniem. - Kierownik GOPS T. Łukasik – obowiązkiem każdej gminy jest zabezpieczenie mieszkań tym osobom, które ich nie mają. - Radna A. Grzesińska – na ulicy Szkolnej ostatnio nie świeciły lampy, jaka była tego przyczyna? - Wójt – to była awaria. - Radna Z. Brzózka – świetlica w Zakrzowie dostała firanki, nie mamy ich jednak na czym powiesić. W związku z tym czy możemy liczyć na to, że otrzymamy je w najbliższym czasie? - Wójt – zamierzamy dostarczyć do świetlicy do Zakrzowa ławki. Nad zdobyciem karniszy musimy się zastanowić. - Sołtys T. Kwiel – w Sobieniu 2 razy do roku remontuje się około 2 kilometry dróg. Myślę, że należałoby zastanowić się nad tym, aby zrobić ten kawałek raz ale porządnie. - Wójt – w budżecie mamy zbyt mało pieniędzy na remonty dróg. - Sołtys Z. Pokrzywka – droga w Petrykozach jest w złym stanie, należałoby ją poprawić. - Wójt – to jest droga powiatowa. Ad.12 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 14.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: XI/11/2007, Z dnia: 17.12.2007
Protokół Nr XI/11/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. XI Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych , sołtysów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 13 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Na obrady XI Sesji Rady Gminy w Białaczowie przybył Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński. Spotkał się on z niezwykle miłym przyjęciem wśród zebranych. W związku z objęciem nowego stanowiska otrzymał kwiaty i życzenia. - Marszałek A. Bagieński – szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że mogę być tu dzisiaj obecny. Bardzo dziękuję za życzenia i piękne kwiaty. Mam nadzieję, że współpraca między nami będzie układać się dobrze. Gmina Białaczów jest mi szczególnie bliska. Sąsiaduje bowiem z moją rodzinna Gminą w Paradyżu. Chciałbym aby władze Gminy Białaczów opracowały strategię najważniejszych inwestycji na terenie gminy. Będę starał się o możliwie jak największe wsparcie finansowe dla tego regionu. Jak dotąd najważniejszą kwestią jest budowa drogi wojewódzkiej przechodzącej przez Wąglany, Miedzne Drewnianą aż do Żarnowa. Władze wojewódzkie zdecydowały się , że nie mają obecnie środków na jednoczesną budowę dwóch ważnych tras w powiecie opoczyńskim. Droga przechodząca przez Gminę Białaczów okazała się w dużo lepszym stanie technicznym, niż trasa z Opoczna do Inowłodza. Dlatego też nie otrzymacie w najbliższym czasie środków na budowę drogi przechodzącej przez miejscowości Wąglany i Miedzna Drewniana. Mam nadzieję jednak, że za czasów trwania tej kadencji uda mim się przekonać Dyrektora Dróg Wojewódzkich do jak najszybszej budowy/ remontu wyżej wymienionej trasy. Niejednokrotnie spotykam się z zarzutem, że nie patrzę na niektóre sprawy pod względem politycznym lecz sentymentalnym. Na terenie naszego województwa są bowiem jeszcze miejsca gdzie nie ma kanalizacji, chodników, dróg czy oczyszczalni ścieków. Bardzo żałuję, że nie mogę zostać dłużej na sesji. Muszę jednak wracać do obowiązków służbowych. Jeszcze dziś wyjeżdżam bowiem do Brukseli. Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia chciałbym złożyć Wam najlepsze życzenia świąteczne, dużo zdrowia, pogody ducha i oby nadchodzący rok 2008 był lepszy niż ten mijający. - Wójt – proponuję aby nowa droga, która powstanie nosiła imię Artura Bagińskiego. Po tychże słowach i świątecznych życzeniach Marszałek Województwa Łódzkiego opuścił obrady XI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Zapytała zgromadzonych radnych czy są jakieś uwagi dotyczące proponowanego porządku obrad. - Radny I. Wilk – proponuję przesunąć uchwałą dotyczącą ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w miejsce uchwały o dodatku specjalnym dla Wójt Gminy, ponieważ na Sali obrad znajdują się dyrektorki szkół, które zapewne chciałyby jak najszybciej wrócić do swoich obowiązków. Ponieważ była to tylko jedna propozycja zmiany Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przestawieniem kolejności uchwał. W wyniku głosowania zatwierdzono zmieniony porządek obrad jednogłośnie. Treść przyjętego porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z podejmowanych zadań w okresie od 04 grudnia 2006 r. do 17 grudnia 2007. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie, - w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie, - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy, - w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie. 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca Rady gminy poinformowała o tym, że do chwili rozpoczęcia sesji nikt nie zgłosił żadnych uwag dotyczących treści protokołu. Zarządziła więc głosowanie, którego wynikiem było jednogłośne przyjęcie treści zawartej w protokole. Ad.4 Sprawozdanie Wójta Gminy z podejmowanych zadań w okresie od 04 grudnia 2006 r. do 17 grudnia 2007. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy w Białaczowie – Pan Jan Jóźwik, który mówił o: - kredycie gminy wynoszącym obecnie 1,2 mln zł, - nie rozwiązanej sprawie kanalizacji Wąglan i Parczowa, -zatrudnianiu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Opocznie. W minionym roku w naszej gminie pracę sezonową znalazło 70 osób, w tym duży procent stanowiły kobiety, - pomocy ludziom starszym, - komunalizacji działek, - porządkowaniu systemu prawnego gminy, - współpracy z radnymi, sołtysami, strażakami, Kołami Gospodyń wiejskich, - pozyskiwaniu nowych sojuszników w inwestycjach takich jak: remonty dróg wojewódzkich i powiatowych, - pomocy materialnej przeznaczonej na rozwój fizyczny i intelektualny dzieci, - oszczędnościach prowadzonych w każdej placówce finansowanej z budżetu gminy, - promocji gminy poprzez: - organizowanie imprez takich jak: Dni Białaczowa, obchody 50 – lecia OSP w Żelazowcach, Dni Miedznej Drewnianej, - uczestnictwo Kół Gospodyń Wiejskich w dożynkach powiatowych, - Mszach Świętych zainicjowanych przez Urząd Gminy, - organizowanie imprez sportowych, w których uczestniczy młodzież z terenu naszej gminy, - staraniach zmierzających do stworzenia podstaw rozwoju inwestycji na następne lata, - porządkowaniu systemu prawnego gminy, - niesprawnym agregacie prądotwórczym w Żelazowcach, - zepsutych hydrantach. W swoim sprawozdaniu Wójt Gminy przedstawił koszty utrzymania hydroforni w: Miedznej Drew. - 16 tys. zł, Żelazowcach - 4 tys. zł, Sobieniu - 17 tys. zł, Oczyszczalni - 27 tys. zł. - Wójt – koszt utrzymania hydroforni w Sobieniu zdecydowanie zmalał odkąd wymieniono wadliwą rurę. - Radny K. Rek – może trzeba obniżyć koszty utrzymania hydroforni w Sobieniu i w Miedznej poprzez założenie elektrycznych czujników. - Wójt – piece akumulacyjne w hydroforni w Miedznej są włączane jeśli na zewnątrz jest ponad -10 C. Tak duże koszty związane są z obsługą urządzeń w hydroforni. - Radny S. Goworek – po remoncie drogi ze Skroniny do Zakrzowa jest wciąż tak samo dużo dziur jak było wcześniej. Może ta masa asfaltowa jest złej jakości? Czy zespół pałacowy na terenie naszej gminy podlega pod starostwo? - Wójt – zespół pałacowo – parkowy podlega pod skarb państwa. Na ulicy Sobieńskiej też jest taki budynek, którego stan prawny nie jest jasny. Dziury na drodze ze Skroniny do Zakrzowa były łatane. Są tam jednak pasy gliny, które mimo zacerowania ciągle odklejają się. - Sołtys Z. Purgat– czy budowa sal gimnastycznych dla szkół w Skroninie i w Miedznej Drew. będzie w czasie trwania tej zrealizowana? - Wójt - jeśli zajmiemy się budową sal gimnastycznych to musimy zrezygnować z kanalizacji. Wokół szkoły w Skroninie nie ma płotu. Dachy szkół wymagają pilnego remontu. Nie mamy w budżecie gminy środków na to, aby zająć się jednocześnie budową kanalizacji, sal gimnastycznych i remontami dachów. - Radna A. Grzesińska – drogi do Sobienia i do ośrodka zdrowia nie są niczym posypane. Bardzo ciężko jest dowozić dzieci do szkoły, gdy jest tak śliska nawierzchnia . - Radny K. Rek – wszędzie są takie drogi, a dzieci nie są tylko dowożone z Sobienia ale również i z innych wsi. - Radny Z. Prusek – proponuję dowiedzieć się jaki byłby koszt budowy sal gimnastycznych w Skroninie i w Miedznej Drew. , aby móc w przyszłości zająć się zabieganiem o możliwie jak największe dotacje dla tych inwestycji. - Wójt – w Białaczowie nie ma miejsca, gdzie mogłaby młodzież przebywać w wolnym czasie. W Hermesie nie można przebywać bo dach grozi zawaleniem. W przyszłości planujemy wybudować Strażnice w Białaczowie. Są to jednak plany daleko wybiegające w przyszłość. Bez środków europejskich nie podejmiemy się żadnej budowy. Wykonawca Sali gimnastycznej w Petrykozach przybliżył nam koszty budowy małych salek gimnastycznych przeznaczonych dla około 100 dzieci. Wybudowanie jednej takiej salki to koszt około 600 tys. złotych. Pamiętajcie państwo, że mamy do spłacenia dług. Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: Przewodnicząca poinformowała wszystkich, że na wniosek radnego Ireneusza Wilka została zamieniona kolejność dwóch uchwał. Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów stanowi załącznik na 4 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Kierownik ZEAS Pani Grażyna Owsińska, która poinformowała wszystkich zebranych o tym, że regulamin ten był ustalany ze związkami zawodowymi nauczycieli istniejącymi na terenie naszej gminy. Nie spełnił on jednak oczekiwań nauczycieli. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy są jakieś pytania dotyczące regulaminu? Ponieważ nie było żadnych uwag, przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem proponowanego regulaminu głosowało 9 radnych. Pozostałe osoby głosowały przeciw. Uchwała Rady Gminy Białaczów dotycząca regulaminu wynagradzania nauczycieli została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radnemu Z. Pruskowi, który przedstawił propozycje zmian w dwóch miejscach uchwały: - § 1. pkt. 2a dotyczący stawek podatku od budynków mieszkalnych z proponowanej 0,35 zł do 0,30 zł. od 1m powierzchni użytkowej, - § 1. pkt. 2 e dotyczący stawek podatku od pozostałych budynków z proponowanej 4,10 zł do 4,00 zł. od 1m powierzchni użytkowej. Pierwsza zmiana dotyczy wszystkich mieszkańców, druga zaś uderzy w tych gorzej usytuowanych materialnie. - Wójt – obniżenie w tych miejscach podatku wiąże się z tym, że do gminy wpłynie mniej pieniędzy. Przez cały rok jestem zasypywany podaniami o umorzenie podatków. Są ludzie, którzy stan m powierzchni użytkowej budynków podają zdecydowanie zaniżony w stosunku do faktycznie istniejącego. - Radny S. Goworek – podatek rolny wzrósł o 36 %, od działalności gospodarczej o 10 %, zostawmy więc ten od mieszkań według ubiegłorocznych stawek. Ludzie płacą duży podatek od stodół, szop, garaży i komórek. Jeśli podniesiemy stawkę to cała suma wzrośnie z 60 tys. zł do 61,6 tys. zł Ponieważ już nie było żadnych pytań dotyczących tej uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie z proponowanymi zmianami. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały z zaproponowanymi zmianami. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy sprawa dotycząca stawek podatku od środków transportowych była poruszana na komisji budżetowej? - Wójt – stawki uzgadniane były tak, aby za młodsze samochody opłata była mniejsza niż za te starsze. Proponowany podatek wzrósł o około 2 – 3%. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Wszyscy zebrani radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XI/68/2007 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr XI/69/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. - Radny K. Kowalczyk – czy możemy odwołać z tym dniem ta panią? - U. Mazur – tak, możemy. Pani Elżbieta Prusek złożyła podanie o przejście na emeryturę, w którym poprosiła aby 24 grudnia 2007 roku był jej ostatnim dniem w pracy. - Wójt – to jest osobista prośba Pani Eli Prusek. Ponieważ nie było już więcej pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XI/70/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu - Wójt – w związku z przejściem Pani Elżbiety Prusek na emeryturę ogłosiliśmy nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie. Zgłosiła się tylko jedna kandydatka – Pani Zofia Kwaśniewska – dotychczasowy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Posiada ona wszystkie niezbędne kwalifikacje potrzebne do objęcia tego stanowiska. Przewodnicząca zarządziła głosowanie w wyniku którego wszyscy radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XI/71/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białaczowie. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu Ponieważ nie było żadnych pytań dotyczących treści uchwały, przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie , wynikiem którego było jednogłośnie podjęcie uchwały. Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich o corocznym obowiązku uchwalania takiej współpracy. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały, przewodnicząca zarządziła głosowanie. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? - Radny Z. Prusek – sprawa podniesienia dodatku specjalnego dla Wójt była rozpatrywana na komisji budżetowej. Radni zgromadzeni na tej komisji zaakceptowali proponowaną zmianę. -Przewodnicząca K. Ziębaczewska- dodatek specjalny dla Wójta Gminy mieści się w granicach od 20 do 40 %. W ubiegłym roku było to 20 %. Ponieważ nie było już żadnych pytań dotyczących tej uchwały, przewodnicząca zarządziła głosowanie. 10 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, pozostałych 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Kierownik GOPS. Poinformowała zebranych o konieczności nadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nowego Statutu, ponieważ poprzedni nie zawierał wszystkich stosownych ustaw. Treść propozycji nowego Statutu nie wzbudziła żadnych pytań radnych, wobec czego Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały wraz z dołączonym do niej statutem głosowali wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy przekazała radnym informacje o tym, że wszystkie wątpliwości dotyczące treści tej uchwały zostały wyjaśnione na Komisji Budżetu. Wobec powyższego nie było żadnych pytań związanych z treścią uchwały nr XI/75/2007. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Wszyscy zebrani radni głosowali za przyjęciem uchwały. Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski. - Radny I. Wilk – czy są już rozwiązane wszystkie sprawy dotyczące firmy, budującej Hale Sportową w Białaczowie? Firma ta nie pousuwała wkrętów, na skutek czego niszczy się sprzęt sportowy. - Wójt – takie usterki powinny być już usunięte. - Radny Z. Prusek – apeluję o to, aby zrobić zmiany całego planu drogi łączącej Wąglany z Żarnowem, a przechodzącej prze Miedznę Drewnianą. W tym celu musimy szukać porozumienia z Gminą Żarnów. - Wójt - budowa drogi z Wąglanach do Żarnowa jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Pan Marszałek Artur Bagieński obiecał nam, że będzie szukał sojuszników w realizacji tego projektu. - Radny K. Rek - apeluję do Sołtysów z Wąglan i z Miedznej Drew. aby na spotkanie wiejskie zaprosili Pana Marszałka Artura Bagieńskiego. - Sołtys - lampy na wsi wciąż się nie świecą. Kiedy będą naprawione? - Wójt – sprawami oświetlenia zajmują się elektrycy. - Sołtys A. Świątek – kiedy ostatecznie będzie podłączona kanalizacja w Wąglanach? - Wójt – nie znam dokładnego terminu. - Radna J. Pawłowska – od nowego roku zostaje podniesiona opłata za śmieci. Będzie teraz wynosić 36 złotych kwartalnie. Są tacy ludzie co mają kosz na śmieci raz na pół roku a rachunki płacą takie same. - Wójt – nie możemy nic w tej sprawie zrobić. Każdy obywatel, który uważa, że płaci za duże rachunki za śmieci powinien osobiście negocjować z zakładem zajmującym się wywózką śmieci. - Radna B. Szymańska –czy garaże z blachy też są do opodatkowania? - Wójt – tylko te na stałych fundamentach. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – wnioskuję o to, aby został zakupiony dyktafon, co usprawni prace przy protokołowaniu Sesji Rady Gminy. - Radny Z. Prusek – czy będą oczyszczane rowy wzdłuż dróg powiatowych? - Radny W. Świtkowski – na wielu drogach stoi woda. - Radny K. Rek – wzdłuż drogi z Miedznej Drew. do Żelazowic pozostawiane są w rowach gałęzie. - Wójt – trzeba pomyśleć o pogłębieniu rowów w Żelazowicach i w Miedznej Drewnianej oraz o zrobieniu drogi do Nałęczowa. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy już coś wiadomo w sprawie drogi powiatowej w Parczówku? - Wójt – nic jeszcze nie wiemy, ponieważ odszedł Pan Biniek. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska - razem z materiałami na sesje dostali państwo formularze dotyczące lustracji. Każdy z radnych jest zobowiązany osobiście je dostarczyć do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ nie było już żadnych innych pytań przewodnicząca złożyła zebranym świąteczne życzenia i zapowiedziała termin następnej sesji na 28 grudnia 2007 roku. Ad. 7 Zamknięcie obrad. Obrady XI Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony