Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: XLII/42/2010, Z dnia: 30.09.2010
PROTOKÓŁ NR XLII/42/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 30 września 2010 Protokół Nr XLII/42/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. . Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała zebranych o zmianie w porządku obrad. Informacji na temat wprowadzenia jeszcze jednej uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Irena Wilk. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku obrad zaproponowanej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja z realizacji wniosków składanych przez stałe komisje Rady Gminy Białaczów w 2010 roku. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, - w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu z XLI radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - podtopieniach gospodarstw w miejscowościach Petrykozy, Parczówek, Parczów, Wąglany, Radwan, - niedrożności przydrożnych rowów, - piśmie do zarządu dróg powiatowych w sprawie regulacji: * rowów biegnących wzdłuż dróg powiatowych, * rzeki Drzewiczki, - awariach wodociągów, - problemach z budową kanalizacji w miejscowościach Żelazowice i Parczówek, - działaniach podjętych w celu zmiany harmonogramów prac przy budowie kanalizacji, - zakończonej wymianie dachu na szkole Podstawowej w Białaczowie, - brakach w projekcie budynku szkoły w Parczowie, - pracach przy wymianie dachu na świetlicy wiejskiej w Sędowie, - ostatnich wynikach wody w wodociągach, - doniesieniach do prokuratury w związku z przekroczeniem uprawnień przy zakupie stawu w Białaczowie. - Radna A. Brzozowska – czy sprawa brakującego włazu na dach świetlicy wiejskiej w Parczowie będzie rozwiązana? - Wójt – tak. - Radny Z. Prusek – czy ktoś z gminy interweniował do nadleśnictwa w Sitowej w celu przeczyszczenia niedrożnego rowu w okolicy łąk należących do Miedznej Drewnianej. - Wójt – nic nie wiem o tej sprawie. - Radna Z. Brzóska – co z piwnicami w świetlicy w Zakrzowie? - Wójt – najlepszym rozwiązaniem będzie zasypanie tych piwnic. - Radna Z, Brzóska – w miejscowości Zakrzów w niektórych gospodarstwach położonych po prawej stronie drogi zalega woda, która spływa z okolicznego lasu. Czy ktoś może zająć się tym problemem? - Wójt – proszę w tej sprawie udać się do właścicieli lasu. - Radna Z. Brzóska – proponują aby zaprosić na sesją przedstawiciela nadleśnictwa w Sitowej. - Radna J. Pawłowska – czy ktoś może zając się sprawą wykopania rowu mającego przebiegać wzdłuż działki Pana Utnickiego w miejscowości Skronina? - Wójt – ta sprawa już była wielokrotnie wyjaśniana. Pan Utnicki sam powinien wykopać rów wzdłuż swojej działki. Jeśli tego nie wykona to trzeba będzie skierować sprawę do sądu. - Radny K. Rek – uważam, że jest możliwość odwodnienia piwnic świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. - Radny Z. Prusek – czy my jako radni mamy sami zając się sprawą interwencji do nadleśnictwa w Sitowej. - Wójt – tak. - Radna B. Szymańska – czy ktoś może zając się nawiezieniem grysu na drogę koło Galasów. - Wójt – tak nawieziemy na tą drogę grys. - Radny J. Jóźwik – czy w tym roku będzie jeszcze zakupywany grys na drogi? - Wójt - nie, nie mamy już pieniędzy. Ad. 5. Informacja z realizacji wniosków składanych przez stałe komisje Rady Gminy Białaczów w 2010 roku. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Białaczów. Przedstawił on zebranym informację na temat realizacji wniosków składanych przez stałe komisje Rady Gminy Białaczów. - Radna A Brzozowska – czy jest szansa na zrobienie inwentaryzacji w budynku szkoły Podstawowej w Skroninie? - Wójt – do końca września ma być już zrobiona pierwsza faza inwentaryzacji. Ad 6. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny Z. Prusek – w każdej wsi na terenie gminy są gospodarstwa w których nie ma koszy. W dwóch miejscowościach znaczna cześć ich mieszkańców nie ma koszy. Na ostatnią komisję rolnictwa był zaproszony Pan Cz. Pawlik, który poinformował zebranych o podjęciu przez Panią M. Górnik działań zmierzających do poprawy stawu. - Radny N. Jóźwik – a co z drogą z Wąglan do Miedznej Drewnianej? Kiedy będzie ona będzie wreszcie wyremontowana? - Wójt – firma robiąca kanalizację powinna doprowadzić ją do takiego stanu w jakim była zanim została rozkopana. Niestety do dziś dnia tego nie zrobili. - Radny K. Rek – wnioskuję o spotkanie po sesji. Celem tego spotkania byłoby podjęcie jakiś działań w sprawie Domu Pomocy Społecznej. - Wójt – uważam, że na obecną chwilę nic się nie da już zrobić w sprawie DPS -u. Poczekajmy do wyborów, może zmienią się wtedy relacje w powiecie. Obecne zwolnienia wynikają z coraz mniejszej ilości pensjonariuszy. - Kierownik GOPS T. Łukasik – w DPS są zwalniani pracownicy dlatego, że jest coraz mniej pensjonariuszy. Ci którzy wymierają nie są automatycznie zastępowani nowymi. - Radna Z. Brzozowska – czy w tym nowym studium będzie uwzględniona działka pod budowę DPS? - Wójt – tak. - Radny z. Purgat – gdzie jest to miejsce? - Wójt – w Białaczowie. - Radny W. Świtkowski – kiedy studium będzie gotowe? - Wójt – to zależy od tego ile będzie wszystkich protestów - Kierownik GOPS T. Łukasik – czy w Niemojowicach muszą robić plan zagospodarowania przestrzennego? - Wójt – nie, nie muszą. - Radny z. Prusek – czy w planie można ująć 2 miejsca które mogłyby być przeznaczone pod budowę DPS- u? - Wójt – w planie będą ujęte wszystkie potrzebne kwestie. Ad.7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XLII/229/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Wyjaśniła ona zebranym konieczność podjęcia uchwały. - Radny Z. Prusek – czy nie uchwalana była na ostatniej sesji podobna uchwała? - Skarbnik I. Wilk – tak była uchwalana. Teraz musimy wprowadzić do niej tylko kilka niezbędnych zmian. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z Sali obrad wyszedł Radny I. Wilk. Uchwała Nr XLII/230/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 września 2010 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił on zebranym konieczność podjęcia takiej uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad 8. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys A. Krzysztofik – pomiędzy Parczowem a Parczówkiem została wyremontowana droga. Czy już wiadomo gdzie będzie odprowadzana woda z tej drogi? - Wójt – nie jeszcze nie wiadomo. Z odwodnieniem tej drogi będzie duży problem. - Sołtys T. Mastalerz – w Kuraszkowie na strudze miały być usunięte zastawki - niestety tak się nie stało. W związku z tym trzeba będzie złożyć w tej sprawie pismo do powiatu. Około 17- stu gospodarzy nie ma koszy na miejscowości Kuraszków. W związku z tym proszę wysłać im pisemne upomnienia. Proszę ująć w przyszłym roku w budżecie gminy remont świetlicy wiejskiej w Kuraszkowie. - Radna A. Brzozowska – czy w tym roku na okres zimowy będą zatrudnione osoby do odśnieżania? Co z rowem koło Hermesu? - Wójt – trzeba się zastanowić nad tym co można zrobić w sprawie koszy. Na okres zimowy chcieliśmy zakupić pług do odśnieżania. Planowaliśmy, że pieniądze na ten cel weźmiemy ze sprzedaży starej koparki. Wszyscy pracownicy interwencyjni są zatrudnieni do końca listopada. Teraz mamy bardzo dużo pracy i ciężko będzie z wybieraniem urlopów przez stałych pracowników. Rów koło Hermesu będzie zlikwidowany. - Radna B. Szymańska – a co z kanalizacją w Petrykozach? - Wójt – na ostatnim spotkaniu kilka problemów z budową kanalizacji zostało rozwiązanych. Niestety pozostał jeszcze jeden problem. - Kierownik GOPS T. Łukasik – w tym roku została zatrudniona do prac interwencyjnych pani T. Szkatulnik. Chciałam tą panią oficjalnie pochwalić. - Wójt – tak, ta pani rzeczywiście solidnie pracuje. - Sołtys Z. Purgat – koło szkoły podstawowej w Miedznej Drewnianej jest zajazd dla autobusów. Niestety ciężko tam jest wykręcić, ponieważ pracownicy parkują tam samochody. Czy gmina może nawieść szlakę i grys na ten zajazd? - Wójt – na tym zajeździe nie powinny parkować żadne samochody. Ten problem powinna rozwiązać Pani Dyrektor szkoły podstawowej w Miedznej Drewnianej. - Sołtys E. Zielińska – dla których dzieci będzie dostępny plac zabaw koło Hermesu? - Wójt – dla wszystkich dzieci. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w ostatnich dniach dostaliśmy pismo od Pana Dziedzica, w którym proponuje nam aby przystanek w Białaczowie, z którego zabierane są dzieci przenieść w inne miejsce. Ad.8 Zamkniecie obrad. Obrady XLII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11:30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Kałużyńska Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.11.2010 , wersja 1
Numer: XLI/41/2010, Z dnia: 23.08.2010
PROTOKÓŁ NR XLI/41/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 23 sierpnia 2010 Protokół Nr XLI/41/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. . Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011. 7. Zapoznanie z pismem Wojewody Łódzkiego o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białaczów za I półrocze roku budżetowego, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu z XXXIX radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Do protokołu Nr XL radni również nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4. Informacja wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - dużej ilości czasu poświęcanej na likwidację skutków gwałtownych i obfitych ulew, - odwadnianiu przez powiat drogi w Parczowie, - zbliżającym się przetargu na remont mostu w Parczówku, - wizycie marszałka województwa łódzkiego – Pana Włodzimierza Fisiaka, - rozstrzygniętym przetargu na budowę chodnika przy ulicy Parczowskiej, - ukończonych remontach dróg w miejscowościach Skronina i w Białaczowie przy ul. Polnej, - problemach z odprowadzaniem wody do rowu w miejscowości Skronina, - pracach przy budowie muszli, - pracach przy budowie kanalizacji w miejscowościach Parczówek i Żelazowice, - opóźniających się pracach przy świetlicach wiejskich w Żelazowicach i w Białaczowie, - spisie rolnym, - dniach Białaczowa, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia, - dożynkach powiatowych w Drzewicy zaplanowanych na najbliższą niedzielę, - imprezie mającej się odbyć w dniu 5 września, na której nastąpi oficjalne oddanie samochodu strażackiego dla OSP Petrykozy, - odstąpieniu firmy GEN Gaz od zamiaru gazyfikacji gminy, - zbliżającym się końcu kadencji. Ad 5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny S. Sikora – kto sprawuje opiekę nad stawem w Parczowie? Jeśli nie będzie się odpowiednio dbać o ten zbiornik to ulegnie on zniszczeniu. Dlaczego ciągle jest podpisywana umowa o wywóz śmieci z ta sama firmą? - Sołtys H. Gwadera – ludzie sobie sami podpisują umowy o wywóz śmieci. Ani sołtys ani radny nie może mieszkańcom nic narzucać. - Wójt – całkowitą opiekę nad stawem w Parczowie sprawuje OSP w Parczowie. - Radna Z. Brzózka – czy można coś zrobić z przeciekającą wodą w Zakrzowie koło gospodarstw: Kowalczyka, Lisa i Kupisa, oraz z nieprzejezdną drogą koło domu Koliczkowskich? - Wójt – w miejscowości Zakrzów w jednym miejscu pękła rura i dlatego ciągle tam przecieka. Dopóki deszcze nie przestaną padać nic nie da się zrobić. Droga koło domu Koliczkowskich należy do powiatu. - Radny N. Jóźwik – co z drogą z Wąglan do szkoły w Miedznej Drewnianej? Kiedy będzie zrobiona? - Wójt – ta droga tak wygląda źle dlatego, że drugi raz była w ostatnich dniach rozkopywana. - Radna B. Szymańska – co z budową kanalizacji w Petrykozach? Czy dach na ośrodku zdrowia będzie zrobiony? - Wójt – na spotkaniu sprawie kanalizacji z mieszkańcami Petrykóz wszystkie wątpliwości miały być wyjaśnione. W ostatni piątek dach na ośrodku zdrowia został naprawiony. Ad 6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik ZEAS – Pani G. Owsińska. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Radna A. Brzozowska – jeśli prace przy remoncie dachu na szkole w Białaczowie się przedłużą to czy możliwe będzie jeszcze przetrzymanie mebli w szkole? - Wójt – myślę, że tak . - Radny I. Wilk – czy firma, która remontuje dach może również zrobić tę rynnę, która umieszczona jest koło klatki schodowej? - Wójt – tak. Ad 7. Zapoznanie z pismem Wojewody Łódzkiego o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani K. Ziębaczewska. Odczytała ona pismo, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białaczów za I półrocze roku kalendarzowego która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk, która poinformowała zebranych o konieczności podjęcia w/w uchwały. - Wójt – nowa ustawa budżetowa przewiduje konieczność ustalenia przez radę gminy zakresu i formy uchwały budżetowej. Dlatego też projekt uchwały, którą proponujemy będzie o wiele bardziej czytelniejszy niż dotychczas obowiązujący. - Radny N. Jóźwik - czy uchwała, w tej nowej formie może być bardziej zrozumiała niż ta, którą ostatnio dostawaliśmy. - Skarbnik – uchwała budżetowa, którą otrzymywaliście państwo dotychczas była przedstawiana w specjalnym programie. Teraz proponujemy projekt uchwały o wiele bardziej czytelniejszy. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny N. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLI/228/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2010 rok. - Wójt – w najbliższy poniedziałek odbędzie się przetarg na remont mostu w Parczówku. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.9. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys S. Chałubiński – droga do lasu w Ossie jest w złym stanie. Trzeba będzie utwardzić ją grysem. - Radna A. Brzozowska – czy ktoś może przestawić lusterko na rynku w Białaczowie. Uważam, że Rada Gminy powinna zastanowić się nad ufundowaniem dla Prezesa LKS jakiejś nagrody. - Sołtys Z. Purgat – uważam, że powinniśmy ufundować Prezesowi LKS jakiś upominek. - Radny K. Rek – może oprócz nagrody odznaczmy również Prezesa jakimś odznaczeniem. - Sołtys Z. Purgat – czy po budowie kanalizacji będzie kładzony na drogach asfalt? Jeśli będzie modernizowana droga wojewódzka w Miedznej Drewnianej to czy możliwe jest pozostawienie chodnika? - Wójt – również uważam, że osoby takie jak prezes LKS powinny być doceniane. Temat drogi wojewódzkiej w Miedznej Drewnianej będzie poruszany na spotkaniu, które odbędzie się w szkole Podstawowej w Miedznej w tym tygodniu. Firma budująca kanalizację zapewnia nas, że naprawi wszystkie szkody w drogach, które wyrządziła. -Radna J. Pawłowska – czy w tym roku gmina zakupi jeszcze grys? - Wójt – nie, nie mamy już pieniędzy. - Sołtys t. Mastalerz - na Kuraszkowie trzeba będzie wykopać około 100 metrów rowu oraz zakupić 6 metrów dryn, w celu odwodnienia. Uważam, że nasza gmina powinna wspomóc finansowo jedną gminę poszkodowaną podczas tegorocznej powodzi. Na Kuraszkowie w około 40 posesjach nie ma koszy na śmieci. Uważam iż w związku z tym powinniśmy zrobić komisję sprawdzającą czy wszyscy mieszkańcy wywiązują się z posiadania kosza. - Wójt – ja również uważam, ze to jest dobry pomysł z tą komisją. - Radny K. Kowalczyk – jak wygląda sprawa z utylizacją eternitu na terenie gminy? Czy ktoś zajmie się naprawieniem zalanej drogi biegnącej na polach należących do wsi Parczówek? - Wójt – sprawę utylizacji eternitów określa ustawa. Eternit zdjęty ze szkoły w Białaczowie został właściwie zabezpieczony. Jeżeli chodzi o zalaną drogę to na chwilę obecną nie mamy czasu aby zająć się jej naprawą. - Radny Z. Prusek – podczas budowy kanalizacji w Miedznej Drewnianej została zniszczona droga. Czy firma, która robiła kanalizację zajmie się naprawieniem tej drogi? Na kiedy przypada termin oddania kanalizacji? - Wójt – na 15 – go listopada wypada termin odbioru kanalizacji. Droga zniszczona podczas budowy kanalizacji ma być naprawiona. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady XLI Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11.10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Kałużyńska Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: XL/40/2010, Z dnia: 02.07.2010
PROTOKÓŁ NR XL/40/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 02 lipca 2010 Protokół Nr XL/40/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 lipca 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Podjęcie uchwały : Uchwała Nr XL/226/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. - Wójt – dzisiejsza sesja zwołana jest w trybie natychmiastowym. Tak pilna potrzeba jej zwołania wynikła z dofinansowania jakie nasza gmina dostała na usuwanie skutków powodzi. - Z-ca wójta – pieniądze te muszą być szybko zagospodarowane. Na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów mamy czas do końca lipca. W tym czasie trzeba również przeprowadzić przetarg i wyłonić inwestora. - Wójt – za pieniądze otrzymane na usuwanie skutków powodzi zamierzamy wyremontować most w Parczówku i drogę z Parczowa do Parczówka. - Radny S. Goworek – czy istnieje ryzyko, że przygotujemy wszystkie dokumenty a mimo to okaże się, że zostały one niezaliczone? - Wójt – ryzyko takie zawsze istnieje. Na most w Parczówku projekt już mamy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego widział drogę i zrobił jej ekspertyzę. Teraz czekamy na przyjazd komisji, która ma zbadać most i ocenić stan drogi. - Radny N. Jóźwik – czy 320 tys. wystarczy na wyremontowanie całej drogi? - Wójt – na odcinek od Parczowa do torów tak kwota powinna w zupełności wystarczyć. - radny N. Jóźwik – czy pieniądze przeznaczone na remont mostu również wystarczą? Czy gmina do tej inwestycji musi dołożyć jakąś kwotę z własnych środków? Wójt –projekt przewiduje wymianę tylko części wierzchniej mostu. Projektant będzie starał się również zamieścić w projekcie wymianę części nośnej mostu i wzmocnienie fundamentów. - Radny N. Jóźwik – czy nie będzie lepszym rozwiązaniem wyremontowanie całego mostu niż zrobienie tylko jakiejś jego części? - Wójt – projekt mostu zrobiony w ubiegłym roku przewiduje niekompletny remont mostu. Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego nakazuje nam, aby most wyremontować w całości. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 4. Zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca oddała głoś Wójtowi, który odczytał pismo, w którym to znalazły się podziękowania dla strażaków za uczestnictwo w akcji przeciwpowodziowej. - Radna B. Szymańska – składam serdeczne podziękowania za samochód strażacki przeznaczony dla OSP w Petrykozach. Ad. 5 Zamknięcie obrad. Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 15.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2010, Z dnia: 28.06.2010
PROTOKÓŁ NR XXXIX/39/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 28 czerwca 2010 Protokół Nr XXXIX/39/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 12.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała zebranych o zmianie w porządku obrad. Informacji na temat wprowadzenia dwóch uchwał udzielili: - Wójt – w ostatnich dniach wyniknęła konieczność podjęcia uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska m. Białaczów. Powiat opoczyński zamierza sfinansować nam budowę chodnika przy ulicy Parczowskiej. Gmina będzie musiała wobec tego z własnych środków sfinansować budowę chodnika przy ulicy Sobieńskiej. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku obrad zaproponowanej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. - Kierownik GOPS Pani T. Łukasik – ponieważ zmieniła się ustawa, która wprowadziła zmianę dotyczącą możliwości podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych musimy uchylić uchwałę dotyczącą upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku obrad zaproponowanej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Białaczów. 7. Informacja z działalności: - bibliotek na terenie Gminy Białaczów, - opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. 8. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie na terenie gminy Białaczów. 9. Podjęcie uchwał: - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska m. Białaczów, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010, - uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad 3 Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu z XXXVII radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Do protokołu Nr XXXVIII radni również nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4. Informacja wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - szkodach popowodziowych w miejscowościach Parczówek i Parczów, - wykupie gruntu pod drogę w miejscowości Miedzna Drewniana, - komisji szacowania szkód w plonach, - rozstrzygniętym przetargu na wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parczowie, - rozstrzygniętym przetargu na drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Skronina – Zakrzów, i ul. Polna w Białaczowie, - opóźniających się pracach przy kanalizacji w związku ze śmiercią właściciela, - trwających pracach przy budowie: * świetlic: w Białaczowie, Żelazowicach, Parczowie, * dachu na Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, * muszli, * wjazdu do budynku OSP Petrykozy, * pracach przy drogach i usuwaniu skutków powodzi, - samochodzie pożarniczym dla OSP Petrykozy, - nakładce dywanikowej w Skroninie, - planach budowy chodników w Białaczowie przy ulicy Parczowskiej i Sobieńskiej, - wniosku na dofinansowanie LKS Białaczów, - kłopotach związanych z dużą ilością ścieków pojawiających się po dużych opadach, - ujęciach wodnych w Miedznej Drewnianej, Sobieniu i w Żelazowicach, - pieniądzach przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, - wyborach prezydenckich, - spisie rolnym, - XX- leciu samorządu terytorialnego, - wniosku sołtysa w sprawie zajęcia określonego stanowiska w stosunku do tych mieszkańców gminy, których dotknęła tegoroczna powódź, - dniach Białaczowa na przełomie lipca i sierpnia. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny K. Kowalczyk – czy były już podjęte jakieś kroki mające na celu wyjaśnienie dlaczego kanalizacja nie przyjmuje zwiększonej ilości wody pojawiającej się po deszczach? Teraz oczyszczalnia przyjmuje ścieki z trzech miejscowości. Co będzie kiedy zostaną podłączone do sieci sanitarnej jeszcze dwie kolejne wsie? - Wójt – tak sytuacja pojawia się tylko po bardzo obfitych deszczach. Musimy się zastanowić nad zwiększeniem wydajności oczyszczalni. - Radny Z. Prusek – podczas budowy drogi w Miedznej Drewnianej okazało się, iż jeden z właścicieli ma swoją działkę położoną na terenie tejże właśnie drogi. Czy ktoś mógłby zająć się ta sprawą? - Wójt – gmina reguluje sprawy tylko trzech właścicieli. Ad 6. Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 w szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Białaczów. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie – Pani A. Kałuża, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uroczystościach w minionym roku szkolnym, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - projekcie „I-sze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy”, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - komputerze „Picmart”, - kiermaszu bożonarodzeniowym połączonym z jasełkami, - sali zabaw, - zbiórce surowców wtórnych, - remoncie dachu na szkole, - wyposażeniu do kuchni zakupionym na kwotę 5,5 tys. zł, - nakazie rozbioru starych ubikacji, - pismach od pana Dziedzica w sprawie zmiany przystanku, Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – Pani M. zalega, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - konkursach, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - współpracy z policją w ramach której były organizowane pogadanki dla uczniów, - egzaminie sześcioklasistów, - wyposażeniu kuchni, - współpracy z OSP i sołectwem przy organizowaniu „dnia sąsiada”, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - dofinansowaniu w ramach projektu: Radosna szkoła”, - zbiórce surowcach wtórnych, - projekcie „I-sze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy”, Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – Pani Elżbieta Jaroszyńska, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - egzaminie sześcioklasistów, - bibliotece i punkcie przedszkolnym, - gwarancji dachu na sali gimnastycznej, - decyzji sanepidu, który wybrał szkołę w Petrykozach jaką jedną z trzech najlepiej wyposażonych. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie – Pani Ewa Raczyńska, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - egzaminie sześcioklasistów, - dużej ilości opinii o obniżonym poziomie i orzeczeniach o dysleksji, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - projekcie na dodatkowe zajęcia, - pieniądzach na wyposażenie sali zabaw, - zbiórce surowców wtórnych, - współpracy z policją, - warsztatach dla dzieci z problemami wychowawczymi - wyposażeniu kuchni. Jako ostatnia zabrała głos Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie – Pani Anna Smolarczyk, która mówi o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - poziomach nauczania, - ilości uczniów corocznie przyjmowanych do szkoły, - pierwszym roku reformy oświatowej, - wynikach nauczania, - dużej ilości opinii o obniżonym poziomie i orzeczeniach o dysleksji, - dodatku dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - samorządzie uczniowskim, - konkursach, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - współpracy z gimnazjum w Moszczenicy, - problemach z uczniami którzy palą, piją i wagarują, - dodatkowym autobusie, - konieczności modernizacji sprzętu komputerowego. - Radny K. Rek – dlaczego jak był organizowany konkurs przez OSP to Pani Dyrektor zakazała wyjazd na szczebel powiatowy jednej z uczennic? - Dyrektor A. Smolarczyk – w tym roku o konkursie organizowanym przez OSP dowiedziałam się w tym dniu co był konkurs. W innych gminach straże organizują dowozy dla dzieci, które uczestniczą w takich konkursach i odpowiednio wcześnie o nich zgłaszają. Ad. 7. Informacja z działalności: - bibliotek na terenie Gminy Białaczów, - opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. Głos w sprawie działalności bibliotek na terenie gminy zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Pani Anna Brzozowska. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz poinformowała zebranych o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy a w szczególności o: - braku osoby do sprzątania przez okres zimowy w ośrodku zdrowia w Białaczowie, - problemach z pediatrą , - prośbie pracowników ośrodka zdrowia w Petrykozach o sprezentowanie im starego ksera. Ad.8. Informacja na terenie bezpieczeństwa publicznego na terenie na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrał mł. asp. Dariusz Białek – policjant Komisariatu Policji w Paradyżu. Odczytał on sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. - Radny S. Goworek – na jakich zasadach funkcjonuje orlik? Dlaczego przy opiece orlika zatrudniony jest radny? - Wójt – na zatrudnianie pracownika do opieki nad orlikiem pieniądze pochodzą od ministra sportu. - Radny S. Goworek – dlaczego w tym tygodniu nie był otwarty orlik? Dlaczego dzieci zamiast grać w piłkę na boisku grają na ulicy Kościelnej do późnych godzin nocnych ? Dlaczego korzystanie z orlika jest tak źle zorganizowane? Czy na okres wakacji przygotowany jest jakiś program zajęć dla dzieci? - Wójt – na to co robi młodzież nie mamy wpływu. Fakt, że dzieci grają w piłkę na ulicy należy zgłaszać na policję. Orlik pracuje w określonych godzinach. Regulamin pracy boiska jest wywieszony i każdy zainteresowany może się z nim zapoznać. - Radny S. Goworek - uważam, że to co się dzieje na ulicy Kościelnej ma związek z funkcjonowaniem orlika. - Radny I. Wilk – regulamin pracy orlika jest wywieszony. Zasady zatrudniania pracownika opiekującego się boiskiem są określone przez stosownego ministra, z czego wynika, że to musi być osoba, która posiada określone uprawnienia. W regulaminie orlika jest przewidziany taki termin jak rezerwacja. Każdy wiec, kto lubi grać w piłkę może sobie zarezerwować boisko na określoną godzinę. Osoba opiekująca się orlikiem nie przebywa na boisku przez cały czas, ale ma określone godziny pracy. W roku szkolnym z boiska do godziny 16-tej korzystają szkoły, później dopiero jest ono udostępniane dla innych. - Radny S. Goworek – uważam, że radny nie powinien opiekować się orlikim. - Radny K. Rek – uważam, że powinniśmy zając się młodzieżą, która nie wie co z sobą zrobić. - Radny Z. Prusek – czy policja może prowadzić różne pogadanki w szkołach przeciwdziałające narkomanii, piciu alkoholu? - mł. asp. D. Białek – przez cały okres roku szkolnego prowadzone są w szkołach takie pogadanki. - Radny Z. Prusek – czy jest możliwe przeszukiwanie uczniów celem znalezienia, np. narkotyków? - mł. asp. D. Białek - tak, dopuszczalna jest taka forma, ale musi być zrobiona na konkretny sygnał? Ad.9. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska m. Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia tej uchwały. - Radny S. Sikora – czy te same procedury obowiązują również radę powiatu? - Wójt – tak. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2010 rok Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/224/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010 roku uchylająca uchwalę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Białaczów z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.10. Zapytania i wolne wnioski. - H. Krajewski – dlaczego w kosztorysie wymiany dachu nie był uwzględniony koszt wymiany podłóg? Firma remontowa, która zmienia dach zniszczyła podłogi. Kto ma teraz za ich wymianę zapłacić? - Wójt – dach i strop od dawna już wymagał remontu. Kiedy planowany był nikt nie zastanawiał się nad wymianą podłóg. Wykonawca zanim przystąpił do remontu sfilmował stan mieszkań, który zastał. Uważam, że należy dla mieszkańców szkoły zorganizować spotkanie i zastanowić się nad ewentualnym naprawieniem szkód. -Radna A. Brzozowska – mieszkańcy szkoły zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem byłaby naprawa wszystkich szkód przy okazji remontu dachu. - Radny Z. Prusek – czy drogi zniszczone podczas budowy kanalizacji będą naprawione? - Wójt – na razie nie ma właściciela firmy, któryby mógł się tym zająć, Kierownik budowy kanalizacji zapewniał nas, że wszystko będzie zrobione w terminie. - Radny K. Rek – droga w Żelazowicach do Gołębia jest w złym stanie. Czy ktoś może zając się jej naprawą? W Żelazowicach w ostatnich dniach przeprowadzona była zbiórka zboża dla powodzian. Teraz tylko trzeba zorganizować transport, aby móc zawieść zboże powodzianom. - Radna A. Brzozowska - w sprawie zawiezienia zboża powodzianom należy powiadomić Pana Szołowskiego. - Dyrektor E. Raczyńska – aby móc zorganizować zbiórkę publiczną należy założyć komitet. Ta ostatnia zbiórka zboża była organizowana przez stowarzyszenie promocji i rozwoju gminy Białaczów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę zboża. Czy wójt będzie organizował załadunek zboża? - Sołtys T. Kwiel – kiedy będzie przeprowadzony remont świetlicy w Sobieniu? - Wójt – zaczynamy 5 –go lipca. - Radna J. Pawłowska – chciałam podziękować za remont drogi w Skroninie. - Radny P. Szymczyk – ktoś załamał w Skroninie płyty i popsuł przepusty odprowadzenia wody. - Sołtys A. Świątek – czy droga z Wąglan do szkoły w Miedznej Drewnianej będzie wyremontowana? - Wójt – wszystko zależy od pogody. - Sołtys K. Krawczyk – czy skraplarka będzie pracować? - Wójt – tak. Ad. 11 Zamknięcie obrad. Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 15.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Kałużyńska Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXVII/37/2010r., Z dnia: 29.04.2010
PROTOKÓŁ NR XXXVII/37/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 kwietnia 2010 Protokół Nr XXXVII/37/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 11.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu, jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – proponuję wprowadzenie jeszcze jednego projektu uchwały do porządku obrad i proszę Pana Wójta o wyjaśnienie, dlaczego jest to uchwała z ostatniej chwili? -Wójt Jan Jóźwik- uchwała ta potrzebna jest w celu uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w związku z wnioskiem o włączenie projektu uchwały do punktu obrad proponuję głosowanie. Za umieszczeniem projektu uchwały w porządku obrad opowiedzieli się wszyscy radni. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” został włączony do punktu obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad: 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 9. Podjecie uchwał: - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2009 rok. - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania- „Przebudowa, rozbudowa budynków strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej”. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina”. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - stanie dróg po zimie (gminne Ossa, Sobień, Kuraszków, Radwan, Wąglany, po kanalizacji: Żelazowice- dojazdowe do pól: Sobień, Skronina, Wąglany, Miedzna Drewniana, Żelazowice, Kuraszków, Białaczów) - równiarka Parczów- Wąglany, i do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, „gościniec”. - wnioskach do rozstrzygnięcia na modernizację budynku po Szkole Podstawowej w Parczowie i wyposażeniu świetlicy w Skroninie, oraz na drogi dojazdowe do pól. - przetargu organizowanym przez starostwo na drogę powiatową w Skroninie. - przetargu na wykonanie muszli, który ma się rozstrzygnąć 5 maja. - pracach przy remoncie dachu w Szkole Podstawowej w Białaczowie oraz o modernizacji i rozbudowie świetlic w Białaczowie i Żelazowicach. - projektach chodników w Białaczowie. - wymianie złóż frakcji w hydroforach w Sobieniu. - zatrudnieniu bezrobotnych - dofinansowaniu zakupu samochodu dla policji w Paradyżu. - konkursie poetyckim, który odbędzie się 2 maja o godz. 14.30 oraz o Mszy za Ojczyznę i w intencji strażaków, która odbędzie się 3 maja o godz. 10.00 - planowanej na 27 maja uroczystej sesji z okazji XX- lecia samorządu terytorialnego. Ad 5 Zapytania i interpelacje. -Radny Z. Prusek – czy droga w Miedznej, o której Wójt mówił jest drogą śródpolną czy w miejscowości? - Pan Wójt- jest to droga śródpolna. Do naprawy zniszczonych dróg po budowie kanalizacji zobowiązany jest inwestor. -Radny I. Wilk- Czy gdy przyjedzie równiarka będą wykonywane prace wokół orlika? - Pan Wójt- głównie chodzi o wypoziomowanie terenu na boisku przy orliku a drogi będą robione przy okazji. -Radny K. Kowalczyk – chciałbym się dowiedzieć jak wygląda postęp prac związanych z wytyczeniem drogi „na góry” w Parczówku oraz kiedy zostanie zakończone wykonanie drogi za wsią? - Wójt- do zakończenia tej drogi pozostało jeszcze ok. 20% jednak na chwilę obecną nie jestem w stanie określić daty zakończenia. Jeśli chodzi o drogę „na góry” projekt ma być gotowy w sierpniu. -Radna B. Szymańska- podczas wycinki drzew zniszczono drogę wzdłuż lasu do posiadłości Galasa. - Pan Wójt- droga została zniszczona przez nadleśnictwo w związku, z czym będę prowadził rozmowy z nadleśnictwem, aby dojść do jakiegoś porozumienia w tej sprawie. -Radna Z. Brzózka- czy Wójt wie o przeciekającej wodzie z wodociągu w Zakrzowie? Czy będzie zrealizowany zakup sprzętu do świetlicy w Zakrzowie, o którym rozmawiałam wcześniej z Panem Wójtem? - Pan Wójt- jeśli chodzi o przeciekający wodociąg to temat ten jest mi znany jednak wymaga on dużego nakładu pracy a obecnie nie dysponuję tyloma pracownikami abym mógł ich tam wysłać a prace trzeba będzie tam prowadzić przez minimum trzy dni. Jeśli chodzi o świetlicę i wyposażenie do niej to sprawa będzie rozpatrywana. - Radny S. Sikora- czy będzie naprawiona droga z Parczowa do Wąglan? - Pan Wójt- tak droga ta będzie naprawiona niestety na chwilę obecną nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy. - Radna J. Pawłowska – czy droga do lasu w Skroninie będzie naprawiona i co stało się z obiecanym gruzem z remontu w szkole do naprawy tej drogi? - Pan Wójt- droga ta będzie wysypana szlakom gdyż gruz ze szkoły nie nadawał się do jej naprawy, ponieważ były w nim gwoździe. -Radny S. Goworek – czy gmina zakupi destrukt? - Pan Wójt – na chwilę obecną nie ma możliwości zakupu destruktu. - Radny N. Józwik – na drodze między Wąglanami a Parczowem była już równiarka i droga była wysypywana żwirem uważam, że nie ma sensu wysyłanie kolejny raz równiarki gdyż i tak robią się rowy i błoto. - Pan Wójt – znam ten problem, ale na chwilę obecną brakuje nam funduszy dla zapewnienia tej drodze lepszego stanu, dlatego obecnie mogę wysłać tam tylko równiarkę. - Radny K. Rek – skąd gmina miała fundusze na położenie asfaltu na drodze między Wąglanami a Białaczowem? - Pan Wójt – drogi między Wąglanami a Białaczowem a Zakrzowem i Skroniną są drogami o dużym natężeniu ruchu, dlatego konieczne było jej naprawienie teraz mam zamiar wykonać drogę asfaltową między Zakrzowem a Skroniną. - Sołtys S. Chałubiński – na wstępie chciałbym podziękować za zrobienie drogi w Ossie i chciałbym poprosić o modernizację kolejnej drogi między Ossą a Nadolem. - Pan Wójt- problem ten jest mi dobrze znany i niestety droga ta wymaga całkowitej reorganizacji. - Sołtys S. Chałubiński –chciałbym też poinformować, że konieczne jest postawienie znaku koło mojej posesji, która droga jest z pierwszeństwem przejazdu i proszę o likwidację znaku z zakazem wjazdu przy zalewie. - Pan Wójt- wstawiane znaki są ciągle niszczone i wywracane a gdy umieścimy je na metalowych rurkach są zaraz kradzione. Uważam, że znak koło Pana posesji nie jest konieczny gdyż obowiązują zasady ruchu drogowego, które są znane kierowcom. Co do znaku przy zalewie został on postawiony w porozumieniu z zarządem melioracji i uważam, że nie powinien zostać usunięty, ponieważ teren wreszcie jest czysty. Ad 6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów: W punkcie tym o zabranie głosu Przewodnicząca Rady Gminy Białaczów Krystyna Ziębaczewska poprosiła Panią Małgorzatę Pawlak Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Pani M. Pawlak na wstępie powitała wszystkich zebranych i przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie za 2009 rok. Następnie poinformowała, jakimi środkami dysponuje obecnie Urząd Pracy oraz o pozyskanie, jakich środków się stara. Mówiła również o organizowanych stażach, pracach interwencyjnych, robotach publicznych a także o możliwości skierowania bezrobotnego na kurs w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz swej atrakcyjności na rynku pracy. Poinformowała również o możliwości pozyskania dofinansowania pracy poprzez składanie wniosków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po zakończeniu swojej wypowiedzi poprosiła o zadawanie pytań. - Radna J. Pawłowska – jakie szkolenia i kursy organizuje Urząd Pracy? - Pani M. Pawlak – obecnie są to kursy na wózki jezdniowe, kursy komputerowe, księgowo – kasowe, obsługi programu auto – cad, kucharz z obsługą cateringową. - Pan Wójt – ubiegły rok był bardzo dobrym rokiem aktywizacji ludzi bezrobotnych. Zatrudnienie takich osób kosztowało gminę 171 tyś zł. niestety obecnie problem polega na opóźnieniu w kierowaniu osób bezrobotnych. Kiedy ruszą prace w tym roku? - Pani M. Pawlak – niestety nastąpiła zmiana w ustawie o finansach publicznych, dlatego obecnie występują te opóźnienia. Na chwilę obecną nie jestem w stanie dać Państwu gwarancji, kiedy my, jako PUP będziemy mieć środki na koncie. -Radny S. Goworek – kto zwraca środki za kształcenie młodocianych pracowników? - Pani M. Pawlak – refundacji udzielają hufce pracy. Z powodu wyczerpania się tematu Pani Przewodnicząca K. Ziębaczewska zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad. Ad. 7 Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. Pani Przewodnicząca K. Ziębaczewska poprosiła o zabranie głosu Gminnego Komendanta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Jana Wiktorowicza. Pan J. Wiktorowicz powitał wszystkich zabranych a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Białaczów. Sprawozdanie to stanowi integralną część niniejszego protokołu, jako załącznik Nr 4. - Radny S. Sikora – jak wygląda organizacja straży? Kto decyduje o dysponowaniu środkami finansowymi i kto otrzymuje gratyfikacje? - Pan J. Wiktorowicz – na spotkaniach zarządu spisywane są potrzeby, które kolejno przekazywane są do Wójta Gminy. Natomiast, jeśli chodzi o wynagrodzenie to otrzymuję je ja oraz konserwatorzy samochodów, którzy są jednocześnie kierowcami. Ad. 8 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta gminy. Pani Krystyna Ziębaczewska zwróciła się do radnych o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania z budżetu gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Szymczyka o zapoznanie wszystkich radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2009 rok oraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad. Ad. 9 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2009 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych natomiast 2 radnych było przeciw(S. Goworek, oraz S. Sikora). Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Szymczyk zapoznając wszystkich zebranych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska, która zapoznała Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. - Radny S. Sikora – będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy, ponieważ rok 2009 był rokiem bardzo złym dla gminy. Straciliśmy Dom Pomocy Społecznej co spowodowało utratę wielu miejsc pracy. - Pan Wójt – Uważam, że należy odnieść się do budżetu z lat ubiegłych, aby zaobserwować proporcję zmian. Ponieważ radni nie mieli więcej pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych było przeciw(S. Goworek, S. Sikora), nikt nie powstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Z Sali obrad wyszedł Radny P. Szymczyk Uchwała Nr XXXVII/215/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania – „Przebudowa, rozbudowa budynków strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej. która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 7. - Radny S. Sikora – dlaczego nie trzymamy się budżetu ustalonego na początku roku? - Pan Wójt – ponieważ wiele przedsięwzięć nie zostało sfinansowanych, co spowodowane było tym iż nie otrzymaliśmy dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tą sytuacją wiele inwestycji przesunęło się na ten rok. - Radny N. Józwik – jak finansowany będzie projekt, którego dotyczy ta uchwała? - Radny Z. Prusek – środki te są nam potrzebne, aby uregulować sprawy prawne dotyczące obiektu. Gdy rozwiążemy ten problem będziemy mogli wystąpić o środki z Unii Europejskiej. Temat ten był już poruszany na komisjach. - Radny S. Goworek – nie pamiętam, aby kiedykolwiek był ten temat poruszany. -Przewodnicząca K. Ziębaczewska – potwierdzam, iż temat dokumentacji budynku strażnicy w Miedznej Drewnianej był już poruszany. Ponieważ radni nie mieli więcej pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się11 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych(S. Goworek, S. Sikora). Nikt nie głosował przeciwko uchwale. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 8. W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy Irena Wilk wyjaśniając, czego dotyczą wprowadzone zmiany do budżetu i z czego wynikają. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych(S. Goworek, S. Sikora), nikt nie był przeciwko przyjęciu uchwały. Uchwała została przyjęta. Wszedł radny P. Szymczyk Uchwała Nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 9. W punkcie tym głos zabrała Pani Grażyna Owsińska Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białaczowie wyjaśniając, dlaczego nastąpiły zmiany w uchwale i czego one dotyczą. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Białaczów Pan Jan Jóźwik wyjaśniając stosowność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” która stanowi integralną część do protokołu, jako załącznik Nr 11. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski. - Radny I. Wilk – Uszkodzenie studni było skutecznie i szybko naprawione w związku, z czym chciałbym serdecznie podziękować Panu Wójtowi. - Sołtys T. Kwiel – Mam nadzieję, że zostaną podjęte działania w związku z remontem budynku starej szkoły w Sobieniu. - Komendant W. Kuśmierczyk – Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tą sesję a w szczególności składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta za udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Paradyżu. - Radny N. Józwik – Czy są jakieś informacje dotyczące obwodnicy w Wąglanach oraz o co chodzi z informacją o możliwości kupna działek przy boisku sportowym w Białaczowie przecież one były własnością gminy? Dlaczego gmina je sprzedała? - Pan Wójt – Zarząd Wojewódzki Dróg poinformował, że w tym roku ma być zrobiony projekt nic więcej na ten temat nie wiem. Jeśli chodzi działki można je kupić od Pana Pejskiego, który jest ich właścicielem. Ja nie odpowiadam za sprzedaż działek, ponieważ nie byłem wtedy wójtem. Po rozmowach przeprowadzonych z Panem Pejskim udało mi się uzyskać od niego 15 m 2 działki przylegającej do boiska. Przekazane zostały one na rzecz gminy. - Radny W. Świtkowski – czy wiadomo coś na temat wiaduktu nad linią kolejową c.m.k? - Pan Wójt – na chwilę obecną nic mi na ten temat nie wiadomo. - Radny S. Goworek – czy zgodne z prawem jest przekazywanie informacji na temat głosowania podczas Komisji Rady Gminy? - Radca prawny W. Gorząd – nie widzę tu uchybień pod względem prawnym gdyż głosowanie nie jest tajne. - Radny K. Kowalczyk – zupełnie zużyte jest boisko do gry w piłkę nożną w miejscowości Parczówek, czy jest możliwość jego naprawy? - Pan Wójt – muszę tam pojechać i ocenić jego stan. Ad. 11 Zamknięcie obrad. Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 14:30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Świątek Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2010, Z dnia: 07.04.2010
PROTOKÓŁ NR XXXVI/36/2010 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 7 kwietnia 2010 Protokół Nr XXXVI/36/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 7 kwietnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 . Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja na temat planów budowy gazyfikacji na terenie Gminy Białaczów. 6. Zapytania i interpelacje. 7. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice”, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą ‘Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie, - w sprawie przystąpienia przez Gminę Białaczów i jej jednostki organizacyjne do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamkniecie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych. Radny Z. Prusek wstrzymał się od głosu. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zapowiadanej wizycie Pana reprezentującego firmę G.EN Gaz z Poznania, - przesunięciach wszystkich prac w związku z długa zimą, - przetargu na wymianę stropu na Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - przetargu na opracowanie studium uwarunkowań przestrzennych, - przetargu na samochód pożarniczy dla OSP w Petrykozach, - braku zgody właścicielki jednej z działek na budowę kanalizacji w Żelazowcach, - kanalizacji w Miedznej Drewnianej, - gotowym projekcie na budowę mostu w Parczówku, - punkcie przedszkolnym w Petrykozach, - zamiarach złożenia wniosku na wielostronne szkolenie bezrobotnych, - wstępnym koszcie budowy muszli w Białaczowie, - prośbach komendantów policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego, - wniosku na remonty dróg dojazdowych do pól w Skroninie i w Białaczowie, - przetargu na wyłonienie praw odcinka drogi w Parczówku, - projektach chodnika w Białaczowie, - projekcie obwodnicy Węglan, - dofinansowaniu dla szkół w wysokości 200 tys. Zł, - zamiarze złożenia wniosku na dni Białaczowa, - wniosku na wyposażenie świetlicy w Skroninie, - kłopotach z wodociągiem w Sobieniu związku ze zbyt dużą zawartością żelaza w wodzie, - zamiarach rozbudowy oczyszczalni ścieków, - zebraniach w sprawie budowy kanalizacji w Radwanie i w Skroninie, - projekcie budowy kanalizacji w Petrykozach, Ad. 5 Informacja na temat planów budowy gazyfikacji na terenie Gminy Białaczów. Ponieważ Przedstawiciel firmy reprezentującej G.EN Gaz nie pojawił się na posiedzeniu sesji powyższy punkt nie został omówiony . Ad 6. Zapytania i interpelacje. - Radna A. Brzozowska – czy firma, która wygrała przetarg na remont dachu na Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie zrobi wszystko? Czy konieczne będą jeszcze jakieś dodatkowe poprawki? Czy ten remont wydłuży się w czasie? Czy mieszkańcy muszą demontować wszystkie krany i rury? Od kiedy mieszkańcy nie będą płacić za mieszkania w związku z remontem? Czy jest możliwość wydłużenia pracy przedszkola? - Wójt – firma, która wygrała przetarg robi wszystkie prace remontowe wraz z wymiana stropu. Krany powinny być poodkręcane a rury pozalepiane. Trzeba w związku z tym porozmawiać z hydraulikiem, aby się tym zajął. Za wynajem mieszkań mieszkańcy nie będą płacić od 10-go 12-go kwietnia. Nie ma możliwości wydłużenia pracy przedszkola ponieważ takie były założenia projektu. Nic w tej sprawie nie można zrobić. - Radna A. Brzozowska – jeśli rodzice będą zawozić dzieci do Opoczna to gmina będzie płacić za każde dziecko. - Radny K. Rek – czy jeśli dziecko będzie dowożone z Petrykóz do przedszkola Opoczna to też za takie dzieci będzie gmina płacić? - Z-ca Wójta – zawsze rodzice dzieci mogą założyć stowarzyszenie. - Radny S. Goworek – uważam, że temat przedszkola powinien być jeszcze wielokrotnie poruszany. Ile ma kosztować projekt muszli? Czy muszla będzie gotowa na dni Białaczowa? - Wójt – projekt budowy muszli wraz z robocizną to koszt w granicach ok. 200 tys. zł. Pan Pejski Właściciel działki obok muszli daje gminie ok. 15 metrów działki. - Radny S. Goworek – czy przetarg na budowę muszli będzie ogłoszony? - Wójt – tak, wszystko musi się odbyć zgodnie z procedurami. - Radna A. Grzesińska – czy na obiekcie sportowym można by założyć kraty w drzwiach i oknach? - Wójt – tak na obiekcie sportowym założy się kraty. - Radna A. Brzozowska – kto ma nadzór nad budową dachu? - Wójt – nasz pracownik Marek Trębarczyk. - Radny Z. Prusek - czy 15 metrów działki będzie obejmować również drogę? - Wójt – to będzie na własność na dowolne wykorzystanie dla gminy. - Radny N. Jóźwik – czy w Parczówku nie można by zrobić drugiej oczyszczalni ścieków? Co Pan Pejski chce w zamian za darowiznę działki? - Radny S. Goworek – dlaczego oczyszczalnia ma być rozbudowywana, chociaż ciągle się mówi, że moc przerobowa naszej oczyszczalni jest wystarczająca? - Wójt – na dzień dzisiejszy oczyszczalnia może przerobić 80 m ścieków na dobę. Zakres maksymalnych możliwości tej oczyszczalni wynosi 600 m na dobę. Rezerwy mamy więc jeszcze duże. Problem pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się zbyt duże opady deszczu. W takim przypadku oczyszczalnia nie jest w stanie przerobić tak dużej ilości napływających ścieków. Nie będziemy budować drugiej oczyszczalni ścieków, ponieważ jest to zbyt duży koszt. W zamian za darowiznę działki Pan Pejski chce przekształcenia działek rolnych na budowlane. - Radny N. Jóźwik – czy byłby możliwość połączenia ścieków ze Skroniny, Sędowa i Zakrzowa nitką przez Białaczów? - Wójt – tylko ścieki z Sędowa i Zakrzowa mogą być ciągnięte przez Białaczów, te ze Skroniny będą puszczone inną nitką. - Radny S. Goworek – kto zawinił przy budowie oczyszczalni ścieków skoro na dzień dzisiejszy przerób ścieków jest zbyt mały? Czy projekt oczyszczalni różnił się od wykonania? - Wójt – nie zawsze wszystko wychodzi tak jak powinno. Wraz z powstawaniem nowych obiektów pojawiają się również nowe problemy. - Radny Z. Prusek – czy są podjęte już jakieś kroki w sprawie budowy drogi w stronę rzeki i za remiza w Miedznej Drewnianej? Czy już coś wiadomo w sprawie wykupu działki? - Wójt – musimy poprawić te dwie drogi, nad działką się zastanawiamy. - Radna J. Pawłowska – czy ludzie ze Skroniny mieszkający wzdłuż drogi do Petrykóz będą mogli podłączyć się do kanalizacji , wtedy kiedy będą kanalizowane Petrykozy? - Wójt – to wszystko będzie jeszcze ustalane. Ad 7. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym zmiany w budżecie gminy na 2010 rok. - Radny Z. Prusek – 10 tys. na ośrodek zdrowia w Petrykozach – o co tu chodzi? - Wójt – ta kwota została rozbita ze względów taktycznych. Na dzień dzisiejszy nie wiemy skąd otrzymamy pierwsze pieniądze na ten ośrodek. - Radna B. Szymańska – czy projekt kanalizacji Petrykóz jest już skończony? - Wójt – jeszcze nie. Mieszkańcy Petrykóz muszą zapoznać się z projektem jeszcze w fazie projektowania. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Wójt – budowa kanalizacji i świetlic jest współfinansowana z funduszy europejskich. W związku z takimi inwestycjami ustawodawca przewidział możliwość wzięcia pożyczki na takie cele z budżetu państwa. - Radny S. Goworek – czy pożyczka jest tylko na tą wnioskowaną z funduszy europejskich kwotę? - Wójt – tak. - Radny S. Sikora - czy my odzyskamy te pieniądze? - Wójt – tak. Z Sali obrad wyszedł Radny P. Szymczyk. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą ‘Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Białaczów i jej jednostki organizacyjne do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta – Pani Barbara Goworek, która wyjaśniła zebranym konieczność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad 8. Zapytania i wolne wnioski. - A Urbańczyk – serdeczne podziękowania za udostępnienie środków na zakup samochodu dla OSP Petrykozy. Uroczyste przekazanie samochodu odbędzie się na 90- cioleciu OSP w Petrykozach. - Radny S. Goworek – na poprzedniej sesji pytałem o kwoty za ścieki. Stosownej informacji w tej sprawie udzieliła Pani Skarbnik I. Wilk. - Radny S. Goworek – z tych danych wynika, że ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi stanowią znikoma ilość wszystkich ścieków. - Wójt – najlepszym rozwiązaniem byłoby szybkie skanalizowanie całej gminy. - Radna J. Pawłowska – czy jeśli ktoś prywatny może zawiezie sobie taką beczkę do kanalizacji? - Wójt – nie może, do oczyszczalni mogą być przywożone ścieki tylko beczkami z atestem. - Radny K. Rek – nie wszyscy mieszkańcy gminy maja kosze na śmieci. Czy będą podjęte w tej sprawie jakieś kroki? - Wójt – cos w tej sprawie trzeba będzie zrobić. Musimy zastanowić się nad powołaniem stosownej komisji. - Radny S. sikora – czy na sesji będzie podjęta rozmowa w sprawie realizacji budżetu? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – taka rozmowa będzie na sesji absolutoryjnej. - Radny S. Sikora – czy ktoś zajmie się poprawieniem stawu w Parczowie? - Wójt – o staw w Parczowie mają dbać strażacy. - Radna Z. Brzózka – czy można by zakupić termę do świetlicy wiejskiej w Zakrzowie? - Wójt – terma ma być zakupiona na święta. - Radny N. Jóźwik – czy w tym roku przewidywany jest zakup grysu? - Wójt – to wszystko zależy od tego ile dostaniemy pieniędzy na zakup grysu i na remonty dróg. Radna J. Pawłowska – czy byłaby możliwość przewiezienia gruzu pochodzącego ze szkoły w Białaczowie na drogi w Skroninie. - Wójt – inwestor przeprowadzający remont ucieszy się z pewnością z tego rozwiązania, bo już się martwił co ma zrobić z tym gruzem. - Radna A. Brzozowska – co z zatrudnianiem osób bezrobotnych? - Wójt – lista bezrobotnych jest już sprawdzana w Powiatowy Urzędzie Pracy. Ad 9. Zamkniecie obrad. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 21.05.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/34/2010, Z dnia: 27.01.2010
PROTOKÓŁ NR XXXIV/34/2010 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 27 stycznia 2010 Protokół Nr XXXIV/34/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad - Radny S. Goworek – wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednego punktu, który dotyczyłby apelu w sprawie ratowania Domu Pomocy społecznej w Białaczowie, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Wójt - uważam, że już jest za późno na jakiekolwiek działania w celu ratowania DPS w Białaczowie . Od Rady jednak zależy czy apel ten znajdzie się w porządku obrad. Sadze, jednak, że w tej wersji ten apel nie może być przedstawiony Radzie Powiatu. - Radny Z. Prusek – skoro taka dyskusja jest potrzebna to proponuje omówić sprawę DPS dokładnie, - Radny K. Rek - uważam, że wniosek Radnego Goworka można by złożyć do rozpatrzenia przez Radę Powiatu. Niech Powiat wie, ze Rada Gminy w Białaczowie chce aby nowy DPS został zbudowany w Białaczowie. - Radny Z. Prusek – skoro ten apel ma być przedstawiony Radzie Powiatu to może dobrze by był poprawiony. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – proponuje, aby przedyskutować ta sprawę w pkt. 11 – zapytania i wolne wnioski. - Radny N. Jóźwik – uważam, że w porządku obrad powinien się znaleźć punkt dotyczący budowy nowego DPS. - Radna A. Brzozowska - również uważam, że pkt ten powinien być wprowadzony do porządku obrad. Ponieważ już nie było żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie na wprowadzeniem nowego punktu do porządku obrad. Za wprowadzeniem punktu „Apel radnych Rady Gminy Białaczów w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 8. Sprawozdanie z realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2009 roku. 10. Podjecie uchwał : - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów. 11. Apel radnych Rady gminy Białaczów w sprawie Domu Pomocy Społecznej. 12. Zapytania i wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych. Radny Z. Prusek wstrzymał się od głosu. Na salę obrad wszedł radny S. Sikora. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - wizycie u wojewody łódzkiego w sprawie budowy nowego DPS w Białaczowie, - odśnieżaniu dróg i chodników, - rozstrzygniętym przetargu na budowę kanalizacji w Żelazowicach, - zmianach w budżecie gminy, - o wniosku na budowę stawu w Kuraszkowie, - wnioskach miękkich z kapitału ludzkiego, - wnioskach w Urzędzie Marszałkowskim na termomodernizację Szkoły w Białaczowie, - urlopach pracowników gospodarczych. Ad.5. Zapytania i interpelacje. - Radna A. Brzozowska – czy jest jeszcze piasek i sól do posypywania dróg i chodników? - Wójt – tak, ale nie ma kto teraz tego zrobić, bo pracownicy są na urlopach. - Radny S. Goworek – uważam, że to jest wymówka, że pracownicy są na urlopach. - Radny S. Sikora – czy przetarg na budowę kanalizacji w Żelazowicach wygrała ta sama firma co robi kanalizację w Miedznej Drewnianej? - Wójt – tak to jest ta sama firma. - Radny S. Świtkowski - na posiedzeniu komisji budżetowej radni zgłosi wniosek o zakup rozsiewacza do piasku. - Wójt - pomyślimy nad tym. - Rady Z. Prusek – czy prawdą jest, że na terenie powiatu będzie zakupywanych więcej samochodów strażackich? - Wójt – tak, inne gminy też otrzymały pieniądze na zakup samochodów strażackich. - Radny Z. Prusek - może należałoby się dogadać z tymi gminami w sprawie wspólnego zakupu samochodów strażackich. Może moglibyśmy wtedy liczyć na jakąś obniżkę? - Wójt – myślę, że to trzeba dokładnie przeanalizować. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska . Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Pani Anna Grzesińska. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji przedstawił Pan Zdzisław Prusek, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawił Pan Zdzisław Prusek, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Piotr Szymczyk, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. - Radna A. Brzozowska – czy stary piec do centralnego ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach będzie sprzedawany? - Wójt – zamierzamy ten piec wstawić do Hermesa w Białaczowie. - Radna A. Brzozowska – czy już coś wiadomo na temat przedszkola w Petrykozach? - Wójt – jeszcze wszystko jest w fazie negocjacji. Ad.8. Sprawozdanie z realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Pani Zofia Kwaśniewska . Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Ad.9. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2009 roku. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik GOPS Teresa Łukasik. Odczytała w tej sprawie sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. - Rady Z. Prusek – ile osób zatrudnionych w GOPS pracuje w terenie? - Kierownik GOPS T. Łukasik – 2 osoby. Jedna pracuje w ośrodku, druga zajmuje się podopiecznymi w terenie. - - Radny S. Goworek – dlaczego nie można znaleźć na BIP żadnych informacji na temat ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych? - Kierownik GOPS T. Łukasik – takie informacje są na bieżąco zamieszczane na BIP w zakładce „Konkursy ofert” - Radna Z. Brzózka – a co z pieniędzmi przeznaczanymi na Monar - Kierownik GOPS T. Łukasik - obecnie 3 osoby przebywają w placówce w Monarze, za które musimy płacić ze środków opieki społecznej. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czego dotyczą dodatki mieszkaniowe i kto je pobiera? - Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to dofinansowanie do mieszkania dla osób, które mają niskie dochody. Dotyczą kilku rodzin mieszkających w blokach. Ad. 10 Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym zmiany w budżecie gminy na 2010 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z Sali obrad wyszła Radna Z. Brzózka Uchwała Nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – ponieważ na ostatniej sesji projekt tej uchwały był zdjęty z porządku obrad, to na dzisiejszym posiedzeniu zagłosujemy jeszcze raz nad tą samą uchwałą - Radny S. Sikora – uważam, że wynagrodzenie Wójta nie powinno być podwyższane, ponieważ wiele zeszłorocznych inwestycji Wójta było nietrafionych. Czy przed sesją były robione w tej sprawie jakieś komisje? Jakie są ich stanowiska? - Radny W. Świtkowski – w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta obradowała przed sesją komisja budżetu. Po burzliwych dyskusjach komisja postanowiła opowiedzieć się za proponowaną podwyżką dla Wójta. - Radny S. Goworek – na posiedzeniu komisji dość długo ważyły się głosy. Przez długi czas był stosunek 3:3. Według moich obliczeń podwyżka będzie znacznie wyższa niż ta, która jest przewidziana na ten rok przez ministerstwo finansów. Uważam, że Wójtowi nie należy się tak duża podwyżka, ponieważ nie zabiegał wystarczająco o pobudowanie nowego DPS w Białaczowie. - Radny W. Świtkowski – komisja zatwierdziła ostatecznie projekt uchwały. Każdy z członków komisji może glosować za przyjęciem bądź odrzuceniem uchwały. - Radny S. Sikora – podzielam zdanie radnego Goworka, że ta podwyżka się nie należy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych , przeciw było 4 radnych ( A. Brzozowska, S. Goworek, S. Sikora, N. Jóźwik) od głosu wstrzymał się 1 radny – P. Deperas. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14. Głos w tej sprawie zabrał Radca prawny – Pan W. Gorząd, który wyjaśnił zebranym konieczność zmian w uchwale w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – jak będzie naliczana opłata od beczek asenizacyjnych? - Radny S. Sikora – uważam, że podwyżka za ścieki nie jest potrzebna, będę głosować przeciwko uchwale. - Radca W. Gorząd – nad opłatą od beczek asenizacyjnych należy się zastanowić. Na przyszłą sesję postaram się przygotować stosowną uchwałę. - Radny Z. Prusek – czy ktoś może przedstawić mi dokładną informacje dlaczego zmieniamy tą uchwałę. - Przewodnicząca k. Ziębaczewska – nie zmieniamy całej uchwały. Skreślamy tylko zapis dowożenie beczkami asenizacyjnymi. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Od głosu wstrzymali się radni – S. Sikora i Z. Prusek. Uchwała została przyjęta. Ad.11 Apel radnych Rady Gminy Białaczów w sprawie Domu Pomocy Społecznej. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – podczas przerwy radca przygotował nam w tej sprawie uchwałę skierowaną do Rady i Zarządu Powiatu w Opocznie. Radny S. Goworek nie zgadza się jednak na to aby apel w sprawie Domu Pomocy Społecznej był w formie uchwały. - Radca W. Gorząd – rada gminy jest organem, który nie może występować ze zwykłym pismem. Wszystkie decyzje rady są podejmowane w drodze uchwały. - Radny S. Goworek – radni powiatowi dziwią się dlaczego władze gminy i radni gminy Białaczów nic nie robią w sprawie DPS. Wszyscy wiemy, że teoretycznie sprawa jest już przegrana. Starosta nie odwołał się od decyzji. Wszystkie decyzje zapadły poza naszymi plecami. W efekcie czego w Białaczowie nowy DPS nie powstanie. Pani wicewojewoda radziła nam abyśmy się nie poddawali i walczyli do końca. Uważam jednak, że jako radni powinniśmy cos zrobić w sprawie DPS. Dlatego tez proponuję, abyśmy jutro pojechali na sesje powiatową i przedstawili radnym powiatowym swoje stanowisko. - Wójt – w sprawie budowy nowego DPS byłem wraz z Przewodniczącą u Pani Wojewody. Ona również stwierdziła, że brak stosownego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeszkodą, której nie można w żaden sposób ominąć. Jedyną możliwością byłaby zmiana tego zapisu. Niestety jest już na to za późno. - Radny S. Goworek – musimy jak najszybciej zrobić zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Z tego co mi wiadomo to Żarnów nie ma jeszcze takiego planu. Na sesji marcowej, na dożynkach sierpniowych starosta opoczyński zapewniał nas że sprawy z budową DPS idą pomyślnie. Dlaczego przez tyle czasu byliśmy wprowadzani w błąd? - Wójt – od miesiąca sierpnia do października nie mieliśmy żadnych sygnałów ze starostwa o niepomyślnym biegu spraw dotyczących budowy nowego DPS w Białaczowie. - Radny K. Rek – ile czasu zajęłaby nam zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ile ona będzie nas kosztowała? Uważam, że powinniśmy zrobić tą zmianę najszybciej jak to jest możliwe. - Wójt – jeśliby wszystkie sprawy potoczyły się pomyślnie dla nas to minimalny okres czasu na zmianę planu wynosiłby 8 miesięcy. Koszt tej zmiany to wydatek w granicach 40-50 tys. zł. - Radny S. Sikora – czy już cos wiadomo na temat oświadczenia lustracyjnego Wójta? Czy Przewodnicząca zamierza zrobić już coś w tej sprawie? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – nie. Nie dostałam żadnego pisma w sprawie oświadczenia lustracyjnego Wójta. Nie mam więc żadnego obowiązku dowiadywać się czegokolwiek w tej sprawie. - Radny N. Jóźwik – czy budowa wiatraków wpłynie na wydłużenie terminu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? - Wójt – tak. - Prezes Zarządu Gminnego PSL Z. Pawlik – ponieważ zależy mi na tym, aby pobudowano nowy DPS w Białaczowie zwracam się do radnych z apelem o interwencje w tej sprawie u starosty. Uważam, że sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przegrana. Dlatego też sądzę, że radni Gminy Białaczów powinni zdecydowanie dążyć do tego, aby starosta opoczyński zmienił zdanie i odwołał się od decyzji starosty tomaszowskiego. - Radny Z. Prusek – zarówno na komisji budżetu jak i na ostatniej sesji zastanawialiśmy się nad wyjazdem do starosty opoczyńskiego w celu zainterweniowania w sprawie budowy nowego DPS. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – na podstawie apelu, który wystosował Radny S. Goworek Radca prawny napisał stosowną uchwałę. - Radna A. Brzozowska – czy zdążymy z załatwieniem wszystkich formalności do jutra? Czy wpuszczą nas na jutrzejsze posiedzenie sesji rady powiatu? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – tak, musimy ich tylko wcześniej uprzedzić o naszym zamiarze. - Radny S. Goworek – uważam, że mamy wystarczająco dużo argumentów na to, aby nowy DPS powstał w Białaczowie. - Radny Z. Prusek – uważam, że nie potrzebny jest w uchwale w sprawie wystąpienia z apelem do Rady i Zarządu Powiatu w Opocznie zapis „Niemojowic Górki”. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – sesja Rady Powiatu odbędzie się jutro o godzinie 10.00 Uchwała Nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wystąpienia z apelem do Rady i Zarządu Powiatu w Opocznie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 15. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 12 Zapytania i wolne wnioski. - Radny K. Kowalczyk – czy już coś wiadomo w sprawie gazyfikacji? Czy już wiadomo gdzie trafi stary samochód strażacki z OSP Petrykozy? - Wójt – w sprawie gazyfikacji nic się jeszcze nie ruszyło. Na dzisiejszą sesję miał być zaproszony pan, który zajmuje się tymi sprawami - niestety nie udało mi się z nim skontaktować. Prezes OSP Petrykozy nie chce żadnej jednostce strażackiej oddać tego starego samochodu. - Radny Z. Prusek – na terenie gminy jest wiele nieogrzewanych strażnic. Czy w przyszłości możemy się spodziewać założenia ogrzewania w strażnicach? - Wójt – spróbuję cos w tym kierunku zrobić. - Radny S. Goworek – jak się przedstawia sytuacja z wiatrakami? Dlaczego ludzie nic w tej kwestii nie wiedzą? Na poprawę ochrony środowiska można pozyskać dużo pieniędzy. Dlaczego nic w tej sprawie się nie robi? - Wójt –podpisaliśmy z RPO umowę, że nie będziemy korzystać z innej pomocy. Firma, która zajmuje się wiatrakami sama kontaktuje się z ludźmi. Wójt nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. - Radna A. Brzozowska – czy jest w gminie punkt oddawania sprzętu elektronicznego? - Wójt – w szkole w Białaczowie można zostawić zużyte baterie. - Radna B. Szymańska – czy sedes w ośrodku w Petrykozach będzie wymieniony? - Wójt – tak. - Sołtys T. Mastalerz – w Kuraszkowie mieszka starsza osoba, której zamarzła woda w sieci. Proszę o przysłanie pracownika, aby zakręcił jej wodę. - Wójt – wyślę tam pracownika urzędu. - Radny Z. Prusek – proszę o interwencję Pani kierownik GOPS u mieszkanki Miedznej Drewnianej w sprawie psów, które u niej przebywają. - Wójt – niestety w tej sprawie nic nie mogę zrobić. - Radny s. Goworek - coraz więcej jest takich bezpańskich psów. Cos należy z tym zrobić. - Radny W. Świtkowski – właściciel psa odpowiada za psa. Te bezpańskie odwożone są do schroniska i wtedy za to odpowiada Urząd gminy. Problem jest w tym, ze takiego psa bardzo ciężko jest złapać. Ad.13 Zamkniecie obrad. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2009, Z dnia: 29.12.2009
PROTOKÓŁ NR XXXIII/33/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 29 grudnia 2009 Protokół Nr XXXIII/33/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. - Radny N. Jóźwik – wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – dlaczego ta uchwała zdaniem radnego powinna być zdjęta z porządku obrad? - Radny N. Jóźwik - ta uchwała nie była omawiana na posiedzeniu komisji budżetowej dlatego uważam, że nie powinna się znaleźć w dzisiejszym porządku obrad? - Radny S. Goworek – takiego typu uchwały powinny być najpierw omawiane na posiedzeniach komisji. Dlaczego mamy podnosić wynagrodzenie Wójta skoro powszechnie wiadomo, że borykamy się z wielkim kryzysem? - Radny S. Sikora – wnoszę o wycofanie z porządku obrad uchwał: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów i w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – uchwała w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów nie może być zdjęta z porządku obrad. Tego typu dodatek ustalany jest z końcem roku na każdy następny rok. Głosowanie nad przyznaniem dodatku specjalnego dla Wójta jest obowiązkiem rady gminy. - Radny N. Jóźwik – uważam, że na dzisiejszej sesji powinien być radca prawny, dlaczego nie ma go tu dziś? - Radna A. Brzozowska – jeśli dziś odrzucimy ten wniosek to czy on wróci na następnej sesji? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – tak, na następne obrady sesji wróci ten sam wniosek. Powód dla którego radcy prawnego dziś z nami nie ma to - duży nawał obowiązków służbowych. Są wśród nas radni, którzy uważają, że na dzisiejszej sesji nie powinna się znaleźć uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponieważ padł wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad proponuję głosowanie. Za odrzuceniem uchwały opowiedziało się 5 radnych –S. Goworek, S. Sikora, N. Jóźwik, A. Brzozowska, Z. Brzózka. Przeciw odrzuceniu uchwały było 3 radnych – P. Szymczyk, K. Ziębaczewska, K. Rek. Od głosu wstrzymało się 6 radnych . Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy został zdjęty z porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad: 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Podjecie uchwał: - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina”. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zanieczyszczeniu wody bakterią coli w miesiącach letnich mijającego roku, - budowie kanalizacji w Miedznej Drewnianej i w Parczówku, - przetargu na budowę kanalizacji w Żelazowicach, który odbędzie się na początku 2010 roku, - przyznaniu pieniędzy w ramach wniosku na zakup samochodu dla OSP Petrykozy, - przyznaniu pieniędzy w ramach wniosku na organizacje przedszkola w Petrykozach, - pozytywnej formalnej ocenie wniosków na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie - planach złożenia wniosku na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skroninie, - trwających pracach przy rozbudowie świetlic w Żelazowicach i w Białaczowie, - zakupie koparki i beczki asenizacyjnej, - zakończeniu projektu budowy świetlicy w Sobieniu, - pracach przy projekcie budowy strażnicy OSP w Petrykozach, - trwających pracach przy projekcie drogi i mostu w Parczówku, - dopłatach do paliwa za 2009 rok, - planowanym deficycie na rok 2010 w wysokości około 6 mln zł - nie złożeniu przez starostę odwołania w sprawie budowy nowego Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Ad 5 Zapytania i interpelacje. - Radny S. Goworek – dlaczego w tym roku nie otrzymaliśmy 1,2 mln zł na budowę kanalizacji w Miedznej Drewnianej i w Parczówku? - Wójt – to dofinansowanie będzie przekazane gminie w przyszłym roku. Ad 6. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym projekt budżetu gminy na 2010 rok. - Radny N. Jóźwik – czy pieniądze na LKS będą zwiększone? Czy są jeszcze jakieś zmiany w budżecie na przyszły rok? - Skarbnik I. Wilk – tak, na LKS będzie zwiększone dofinansowanie. W 2010 roku zaplanowane są środki na dofinansowanie: świetlicy wiejskiej w Skroninie i drogi w Parczówku. - Radny N. Jóźwik – ile wynosi zadłużenie gminy w mijającym roku? - Skarbnik I. Wilk – na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłużenie gminy wyniesie ponad 2,5 mln zł. - Radny S. Goworek – na jaką kwotę planowane jest zaciągnięcie kredytów w przyszłym roku? - Skarbnik I. Wilk – na około 6 mln zł. Ponieważ nie było już więcej pytań Przewodnicząca K. Ziębaczewska odczytała pisma z RIO, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym zmiany w budżecie gminy na 2009 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z Sali obrad wyszedł Radny K. Rek Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. - Radny S. Sikora – proponuję obniżyć wysokość dodatku specjalnego z 35% do 30 %. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – proponuję przegłosować podany projekt uchwały. - Radny S. Sikora – czy na sesji już nie można zgłaszać żadnych uwag dotyczących uchwał? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – można, najpierw jednak zagłosujemy nad projektem który mamy. Jeśli nie przejdzie w takiej wersji jaka mamy podaną to wtedy dopiero można będzie zgłaszać swoje uwagi i propozycje. - Radny S. Goworek – w ubiegłych latach nie była podana konkretna propozycja dodatku funkcyjnego. Takie uchwały były omawiane na komisji budżetowej. W tym roku jest inaczej, dlaczego tak się stało? - Radny N. Jóźwik – uchwały takiego typu powinny być opiniowane wcześniej na komisjach. - Radny W. Świtkowski – uważam, że w kwestii ustalania dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia Wójta nie było potrzeby zwoływania komisji budżetowej. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw było 3 radnych – S. Goworek, S. Sikora, N. Jóźwik, od głosu wstrzymały się 2 radne – A. Brzozowska i Z. Brzózka. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. - Radny S. Sikora – czym można uzasadnić podwyżkę wody? - Wójt – coraz wyższymi opłatami za energie elektryczną. Duże pieniądze wydawane są również na badanie wody i ścieków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw był Radny S. Sikora, od głosu wstrzymało się 2 radnych - N. Jóźwik, S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Wszedł radny K. Rek, wyszedł radny P. Szymczyk Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw był Radny S. Sikora, od głosu wstrzymało się 2 radnych - N. Jóźwik, S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani K. Ziębaczewska. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski. - Radna Z. Brzózka – w świetlicy w Zakrzowie wycieka woda. Czy ktoś może pokazać w którym miejscu można zakręcić wodę w tej świetlicy? - Wójt - z ta sprawą proszę się zwrócić do Pana H. Gwadery. - Radna A. Brzozowska – ostatnio doszły mnie pogłoski o uszkodzonej kanalizacji. Czy są one prawdziwe? -Wójt – tak, taka sytuacja powtarza się co jakiś czas. Coraz częściej otrzymujemy różne oferty dotyczące monitorowania oczyszczalni, niestety są one bardzo drogie. - Radny K. Kowalczyk – czy coś już wiadomo na temat gazyfikacji? Czy był ktoś z Urzędu Gminy Białaczów na spotkaniu w sprawie wznowienia przejazdów na linii kolejowej na trasie Końskie - Opoczno? - Wójt – na następną sesję zamierzamy zaprosić kogoś kto zajmuje się gazyfikacją. Na spotkaniu w sprawie wznowienia przejazdów na linii kolejowej na trasie Końskie – Opoczno był obecny pracownik Urzędu Gminy. - Komendant W. Kuśmierczyk – dla komisariatu w Paradyżu rok 2009 był dobrym rokiem. Z terenu Gminy Białaczów do pracy w komisariacie policji w Paradyżu przyszło kilku nowych policjantów. - Radna A. Brzozowska – wczoraj w kilka osób udaliśmy się na spotkanie do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Opocznie. Chcieliśmy dowiedzieć się od niego czy zamierza zatrudnić w ZOZ w Białaczowie lekarza pediatrę, oraz czy obecny doktor internista będzie miał przedłużoną umowę. Niestety w czasie rozmowy dowiedzieliśmy się, że ZOZ w Białaczowie raczej nie ma szans na posiadanie w swych kadrach lekarza pediatry. Czym to jest spowodowane? – brakiem specjalistów w tej dziedzinie. Ta druga informacja jest dla nas bardziej pocieszająca, bowiem obecny internista pozostaje w naszym ośrodku na kolejny rok. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12:10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010 , wersja 1
Numer: XXXII/32/2009, Z dnia: 10.12.2009
PROTOKÓŁ NR XXXII/32/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 10 grudnia 2009 Protokół Nr XXXII/32/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Informacja o lokalizacji i budowie DPS przez powiat opoczyński. 6. Zapytania i interpelacje. 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 8. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowania służb do sezonu zimowego. 9. Podjęcie uchwał: - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - w sprawie zmian do aneksu do Programu Aktywności lokalnej na rok 2009 – 2010, - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Miedzna Drewniana”, - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wąglany” - w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Białaczów. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończeniu budowy I-go etapu kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drewniana, Parczówek, - dokończeniu budowy wodociągów w miejscowości: Ossa, Sobień, Zakrzów, - zakupie koparki i beczki asenizacyjnej, - przyznaniu pieniędzy na kanalizację Żelazowic, - wniosku na samochód pożarniczy dla OSP Petrykozy, - wnioskach na termomodernizację szkoły w Białaczowie i budynku po szkole w Parczowie, - całodobowym monitoringu chlorowania wody pochodzącej ze studni w Miedznej Drewnianej, - wykreśleniu z planu budżetu na 2010 rok budowy nowego ujęcia wodnego, - zamiarze przeprowadzenia rozmów z księżmi parafii położonych w naszej gminie w sprawie możliwości złożenia wniosków w ramach programu LEADER, - Radny N. Jóźwik – dlaczego w wodzie pochodzącej z wodociągu Miedzna Drewniana czuć chlor? Tak sytuacja zdarza się zazwyczaj podczas weekendu. - Wójt – taka sytuacja zdarzyła się około trzy tygodnie temu. Wtedy do wody została wprowadzona jednorazowo zbyt duża dawka chloru. Było to jednak zdarzenie jednorazowe. Monitoring wody prowadzony jest przez cały czas. Ad 5. Informacja o lokalizacji i budowie DPS przez powiat opoczyński - S. Plewa – jak powszechnie wiadomo DPS w pałacu w Białaczowie musi przestać istnieć ponieważ nie spełnia odpowiednich standardów. Dlatego też starostwo wystąpiło z wnioskiem o wybudowanie nowego DPS w innym miejscu. Wójt Gminy Białaczów wskazał nam już takie miejsce na terenie gminy. Niestety nie można na nim wybudować DPS-u ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma odpowiedniego zapisu. Ponieważ starosta opoczyński sam nie może wydać sobie pozwolenia na budowę Wojewoda łódzki sprawę budowy nowego budynku DPS-u w Białaczowie powierzył staroście tomaszowskiemu. Ten po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów zdecydował, że we wskazanym przez Wójta Gminy Białaczów miejscu nie może powstać budynek o przeznaczeniu na Dom Pomocy Społecznej. - Wójt – starostwo tomaszowskie odmówiło nam wydania decyzji pozwolenia na budowę nowego DPS. Gmina niestety nie jest w tej sprawie stroną ale starosta opoczyński. To od niego zależy bowiem czy złoży odwołanie od odmownej decyzji starosty tomaszowskiego. Zapewne zadacie państwo pytanie dlaczego w naszym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma takiego zapisu. Odpowiem od razu, że nasz plan był uchwalany w 2002 roku jeszcze przed zmianą ustawy o planie zagospodarowania przestrzennego. Teraz cała nadzieja w staroście opoczyńskim od którego dobrej woli zależy czy złoży odwołanie od decyzji. Pracownicy DPS – u wystosowali pismo do Wójta Gminy i Starosty opoczyńskiego celem wyjaśnienia przyczyny dlaczego w naszej gminie DPS powstać nie może, treść pisma stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Z-ca Wójta – w sprawie budowy DPS – u byliśmy u Wicewojewody Pani K. Ozgi. Zaoferowała nam pomoc w rozwiązaniu tej sprawy pod warunkiem, że Starosta opoczyński złoży odwołanie od decyzji tomaszowskiego. Jest jednak kilka pytań, które chciałabym zadać. Kto był z projektem budowy nowego DPS u Starosty tomaszowskiego? Dlaczego staroście tomaszowskiemu przedstawione zostało pismo Wójta Gminy a nie opinia urbanisty? - S. Plewa - z dokumentami u starosty tomaszowskiego byłem osobiście. Zarówno pismo Wójta Gminy jak i opinia urbanisty zostały przedstawione Staroście. Opinia urbanisty była dostarczona jednak w późniejszym terminie. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami starosta tomaszowski odmówił, przyznania pozwolenia na budowę nowego DPS w Białaczowie. Głównym przyczyną dla której starostwo powiatowe w Opocznie nie otrzymało pozwolenia na budowę jest brak stosownego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. Ad 6. Zapytania i interpelacje. - D. Baran – jak powinien więc brzmieć odpowiedni zapis? - S. Plewa – nie wiem tego. - Z – ca Wójta – gdzie znajdziecie taki zapis? - S. Plewa – z tego co wiem to w Gminie Żarnów. - Radny K. Rek – czy Gmina Żarnów posiada właściwy zapis w planie zagospodarowania? - S. Plewa – nie, ponieważ gmina Żarnów nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. - Radny I. Wilk – czy starostwa opoczyński ma zamiar odwołać się od decyzji. - S. Plewa – od decyzji starosty tomaszowskiego musi odwołać się zarząd powiatu a nie starosta. - Radny I. Wilk - czy jest podstawa do odwołania się? - S. Plewa – ja nie widzę takiej podstawy. - Wójt – teraz pozostaje nam przekonać zarząd do złożenia odwołania od decyzji starosty tomaszowskiego. - Radny S. Goworek – mniej więcej od wiosny starosta opoczyński przekonywał nas, że w Białaczowie powstanie nowy DPS. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Apeluje o to aby DPS pozostał w Białaczowie. Zróbmy w tej sprawie wszystko co w naszej mocy. - Wójt – w najbliższych dniach wybieramy się do starostwa w sprawie DPS? - S. Plewa – jeśli państwo chcecie to wystosujcie pismo do starosty opoczyńskiego, umówcie się z nim na rozmowę. Być może uda Wam się wpłynąć na jego decyzję. - Radny S. Goworek – dlaczego nikt nas nie poinformował wcześniej o tych wszystkich przeszkodach? - S. Plewa – dlatego, że nikt o nich nie wiedział. Wynikły one dopiero podczas przeanalizowania dokumentów. - Radny N. Jóźwik – czy starostwo nie może wydać decyzji warunkowej na budowę DPS? - S. Plewa - nigdy nie spotkałem się z terminem decyzja warunkowa. - Dyrektor DPS R. Konecka – o tym, że DPS nie spełnia odpowiednich wymogów wiadomo było już od 10 lat. Dlaczego przez te minione lata nic się w tej kwestii nie robiło? Koszty funkcjonowania DPS w przyszłym roku przewyższą dochody. - Radny S. Sikora – starostwo nic nie robiło w sprawie DPS – u ponieważ nie uregulowana była kwestia prawna. O obecny budynek DPS upominali się poprzedni właściciele. - Wójt – DPS w Białaczowie już nie może przyjmować nowych podopiecznych. To jest teraz największy problem. - Dyrektor DPS R. Konecka – nie zgadzam się z wypowiedzią Radnego Sikory. Uważam, że jakby było robione coś w sprawie DPS to z pewnością dziś nie stalibyśmy przed faktem jego zamknięcia. Ad 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy. Przeczytała ona pismo dotyczące analizy informacji majątkowych radnych, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ad 8. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowania służb do sezonu zimowego. - Wójt – na okres zimy mamy przygotowane dwa samochody strażackie z pługami do odśnieżana i piasek do posypywania. Wszyscy kierowcy, którzy będą jeździć tymi samochodami mają odpowiednie przeszkolenia. Miejmy nadzieję, że zima nie dokuczy nam w tym roku. W naszej gminie jest wiele domów położonych z dala od wiosek. Jak spadną duże śniegi to właśnie z dojazdem do tych ludzi jest największy kłopot. W ciągu tego roku poszerzaliśmy pobocza dróg. Zyskaliśmy więc w ten sposób miejsce, gdzie będzie można odrzucać zalegający na drogach śnieg. Ad 9. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. - Radny W. Świtkowski – na komisji budżetowej rozpatrywane były stawki podatku od nieruchomości. Z pośród wszystkich zaproponowanych stawek komisja zdecydowała aby w pozycji dotyczącej pozostałych budynków kwota wynosiła – 4,10 zł od 1m powierzchni użytkowej. - Radny S. Sikora – ile w ubiegłym roku wynosiły wszystkie stawki przedstawione w uchwale? Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik I. Wilk, która przedstawiła zebranym stawki podatku od nieruchomości za ubiegły rok. - Wójt – wzrost tych podatków w stosunku do ubiegłego roku jest niewielki. Obecnie wpływy z podatku rolnego nie starczają nam na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Na ostatniej Komisji Rolnictwa padła propozycja aby podnieść ceny wody i ścieków. - Radny S. Goworek – to nie jest prawda, że ceny podatków wzrosną o niewielki procent w stosunku do ubiegłego roku. Musimy wziąć pod uwagę fakt, ze na terenie naszej gminy jest dużo ludzi, których nie stać na podwyżkę podatku. Proponuję, aby wstrzymać niektóre inwestycje. - Wójt – czyli mamy przerwać inwestycje, które już zaczęliśmy? Gmina powinna mieć środki własne, aby mogła się dalej rozwijać. - Radny S. Goworek – uważam, że powinniśmy inaczej dysponować pieniędzmi, niektóre inwestycje nie były wcale potrzebne. - Radny S. Sikora – jestem przeciwko podwyżce podatków. W naszej gminie robi się zdecydowanie za dużo imprez, które wcale nie są potrzebne. - Radny W. Świtkowski – pieniądze na imprezy, np. strażackie nie są dotowane przez urząd gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. - Radny W. Świtkowski – na posiedzeniu komisji budżetowej były omawiane stawki podatku od środków transportowych. Komisja po zapoznaniu się z tymi stawkami nie miała żadnych poprawek. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw był – Radny S. Sikora, od głosu wstrzymał się Radny S. Goworek. Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. - Z-ca Wójt – program współpracy z organizacjami pozarządowymi musi być uchwalany corocznie na każdy nadchodzący rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Głos w tej sprawie zabrała Pani T. Łukasik, która poinformowała zebranych o konieczności podejmowania corocznej takiej uchwały. - Radny I. Wilk – ile w ubiegłym roku wynosiła dieta za posiedzenie komisji? - Skarbnik I. Wilk – było to 100 zł brutto za jedno posiedzenie komisji. - Radny N. Jóźwik – jaka kwota rocznie jest przeznaczana na diety członków komisji? - Skarbnik I. Wilk – rocznie jest to kwota około 2000 zł. - Radny K. Rek – proponuje aby w tym roku dieta za posiedzenie komisji wynosiła 115 zł brutto. - Radny S. Sikora – wnioskuję aby pozostać przy diecie w wysokości 100 zł brutto. - Radny S. Goworek – czy diety za posiedzenie komisji alkoholowej otrzymują także pracownicy urzędu, którzy zajmują się zawodowo? - Wójt – nie, pracownicy Urzędu Gminy nie biorą za pracę dla komisji alkoholowej żadnych pieniędzy. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – którzy członkowie komisji alkoholowej nie biorą diet za udział w posiedzeniach? - Radny W. Świtkowski – pracownicy urzędu nie biorą tylko diet. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych. Przeciw był Radny S. Sikora i Radny S. Goworek, od głosu wstrzymał się Radny W. Świtkowski. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do aneksu do Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009 – 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrała Pani T. Łukasik, która poinformowała zebranych o konieczności wprowadzenia zmian do Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009 – 2010. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Miedzna Drewniana” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. - Radny N. Jóźwik – czy te wszystkie inwestycje zaplanowane w tych planach odnowy są realizowane? - Wójt – plany te są potrzebne nam do składania wniosków o fundusze europejskie. To nie są konkretne plany ale prognozy na przyszłe lata. - Radny S. Sikora – od kiedy funkcjonują fundusze europejskie w ramach, których składane są wnioski na odnowę poszczególnych miejscowości? - Z-ca wójta – od 2007 roku do 2013 roku. - Radny S. Sikora – czy już jakieś wsie skorzystały z tego programu? - Z-ca Wójta – tak, są to Parczów, Białaczów, Żelazowice. - Wójt – w pierwszym naborze do PROW zgłosiliśmy dwa wnioski: na rozbudowę świetlic w Białaczowie i w Żelazowicach, w drugim zaś zgłosiliśmy wniosek na termomodernizację budynku po szkole w Parczowie. - Radna B. Szymańska – czy te wszystkie plany nie ulegną przedawnieniu? - Wójt – nie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wąglany” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2010 rok stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13. - Radny S. Goworek – wnioskuję, aby obniżyć cenę skupu żyta do 25 zł. - Wójt – proponuję poddać uchwałę pod głosowanie w takiej wersji jaka jest. Kto nie zgadza się z proponowaną stawką niech zagłosuje przeciw. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – co należy w takim wypadku zrobić? - Radca prawny W. Gorząd – pod głosowanie poddaje się to co jest w uchwale. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa pozytywnie przychyliła się do proponowanej kwoty. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych. Przeciw był Radny S. Goworek, od głosu wstrzymał się Radny S. Sikora. Uchwała została przyjęta. Ad 10. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz – dlaczego za staw są płacone takie niskie podatki? Uważam, że wiele podatników oszukuje przy płaceniu podatków i powinniśmy coś w tej sprawie zrobić. Proponuję, aby Rada Gminy zrobiła protest u starosty w sprawie DPS. - Radny S. Goworek – staw na działce rolnej jest traktowany jako grunt orny. - Skarbnik I. Wilk – podatki zależą od zakwalifikowania gruntu oraz od rodzaju gleby. - Radny S. Sikora – czy ktoś może poprawić rozpadający się staw w Parczowie? - Wójt – tym stawem opiekują się strażacy i to oni powinni się tym zająć. Ad. 11 Zamknięcie obrad. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12:50. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 29.12.2009.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 29.12.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/31/2009, Z dnia: 23.11.2009
PROTOKÓŁ NR XXXI/31/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 23 listopada 2009 Protokół Nr XXXI/31/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - zmieniająca uchwałę nr XXX/182/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2009 – 2016, - zmieniająca uchwałę nr XXX/183/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2016”. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4 Podjęcie uchwał: Uchwał Nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3 - Wójt – zmiany w budżecie gminy są związane z koniecznością wprowadzenia poprawek do wniosku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie. - Radny I. Wilk – czego dotyczą te poprawki? - Z-ca Wójta – poprawki są związane z ubieganiem się o środki kwalifikowane. - Radny Z. Prusek – ile będą wynosiły procentowo kwoty dofinansowania termomodernizacji ze strony gminy? - Z-ca Wójta – gmina ze swojej strony na termomodernizację Szkoły w Białaczowie wyłoży ok. 50% całej sumy. - Radny S. Goworek – ile to będzie dokładnie? - Z-ca Wójta – ponad 700 tys. zł. - Radny S. Sikora – kto pisze dla nas wnioski o środki unijne? - Z-ca Wójta – wszystkie wnioski piszemy sami, a studium wykonalności robi dla nas firma. - Radny. S. Goworek – z czego wynikają poprawki we wniosku na termomodernizację? - Z-ca Wójta – jak zawozimy napisany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego to nikt go tam od razu nie rozpatruje. Dlatego też o ewentualnych poprawkach dowiadujemy się później. Ponieważ nie było więcej pytań dotyczących wniosku o termomodernizację Przewodnicząca oddała głos Pani Skarbnik Gminy –Irenie Wilk, która poinformowała zebranych o zmianie w budżecie. - Radny Z. Prusek – ostatnia pozycja w załączniku nr 4 do uchwały czego dotyczy? - Skarbnik – zmniejszenia nadmiaru środków na finansowych na opiekę społeczną. - Radny N. Jóźwik – ile wynosi zadłużenie gminy za 2009 rok? - Skarbnik - 1,3 mln zł. - Radny S. Goworek – o co chodzi z tym paliwem? Dlaczego za samo paliwo jest aż tak duża suma? - Skarbnik – ta kwota obejmuje koszty zakupu paliwa i węgla razem. - Radny Z. Prusek – czy na ten rok zaplanowany jest jeszcze zakup grysu? - Wójt – nie planujemy tego, ponieważ nie mamy już pieniędzy. Jeśli zima będzie surowa to będziemy musieli pomyśleć o zakupie grysu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwał Nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/182/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2009 - 2016 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 - Skarbnik – zmiany w WPI dotyczą tylko pozycji dotyczącej termomodernizacji Szkoły. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwał Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/183/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2016” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 5 Zapytania i wolne wnioski. - Radny S. Goworek – jak się przedstawia budowa nowego DPS? - Wójt – w miniony piątek otrzymaliśmy decyzję starosty tomaszowskiego, w której zawarta jest informacja o cofnięciu zgody na wybudowanie DPS w Białaczowie. Starostwo w Tomaszowie zarzuciło nam brak stosownego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. - Radny I. Wilk – czy w tym planie chodzi o brak zapisu o opiece społecznej? - Wójt – starosta tomaszowski zarzucił nam brak w planie zagospodarowania przestrzennego zapisu o możliwości powstania DPS w tym miejscu. - Radny N. Jóźwik – czy nie można zmienić tego planu? - Wójt – zmiana planu potrwa min. rok. starostwo tomaszowskie daje nam na to tylko 2 tygodnie. - Radny S. Goworek – dlaczego decyzję o wybudowaniu nowego DPS –u podejmuje starosta tomaszowski? - Wójt – starostwo w Opocznie nie może samo sobie wydać pozwolenia. Wojewoda Łódzki wyznaczył więc inne i tak się złożyło, że wypadło na starostwo tomaszowskie. - Radny Z. Prusek – czy na terenie gminy jest jakieś miejsce na którym można by wybudować DPS? - Wójt – nie, nie ma takiego miejsca. Wszystkie możliwe lokalizacje były już sprawdzane. - Radny N. Jóźwik – gmina powinna podjąć jakieś kroki aby utrzymać DPS w Białaczowie. - Wójt – w tej sprawie gmina nie jest strona ale powiat Opoczno. - Radny S. Sikora – dlaczego nasza gmina na liście rankingowej gmin jest na szarym końcu? - Wójt – to są listy prawdopodobnie za 2008 rok. Z wnioskami o fundusze unijne ruszyliśmy dopiero w tym roku. Z pewnością na przyszły rok będziemy na dużo wyższej pozycji rankingowej. - Radna Z. Brzózka – w Zakrzowie tylko połowa wioski jest oświetlona. W kilku miejscach na wsi wycieka z hydrantów woda. Czy ktoś może się tym zająć? - Wójt – zajmiemy się tym. Problem pojawia się natomiast z przeciekającą w Zakrzowie wodą w kierunku Skroniny. W tym miejscu sytuacja jest skąp likowana, ponieważ znajduje się tam trakcja elektryczna. - Radny S. Sikora – kiedy będzie po Parczowie chodził inkasent zbierający pieniądze za wodę? - Wójt – był już w ubiegłym tygodniu. - Radny N. Jóźwik – droga z Wąglan do Parczowa jest w złym stanie. Firma, która robiła boisko „Orlik” woziła tą drogą materiał. Kiedy ta firma naprawi ta drogę? Czy ktoś zajmie się poprawieniem drogi z Wąglan do szkoły w Miedznej Drewnianej? Kiedy będzie naprawiony przeciek wody koło Deperasa? Czy pracownicy Urzędu Gminy mogliby częściej czyścić studzienkę kanalizacyjną znajdującą się blisko świetlicy w Wąglanach. - Wójt – inna firma robiła boisko a inna woziła materiał. Dlatego też wykonawcy „Orlika” nie zamierzają nam naprawić tej drogi. Tłumaczą, że to nie oni ją zniszczyli. Na poprawę drogi do szkoły nawieziony jest już materiał. Nic nie wiem o przeciekającej wodzie koło Deperasa. Przekaże swoim pracownikom aby częściej czyścili tą studzienkę. Ona często się zapycha ponieważ jednorazowo wpływa do niej zbyt dużo ścieków. - Radny S. Goworek – czy nie można jakoś zapobiec temu częstemu zapychaniu, np. prze wlewanie do zlewów jakiś środków chemicznych? - Wójt – nic to nie da, ponieważ jednorazowo zbyt duża ilość tych ścieków jest wlewana. - Radna A. Brzozowska – dlaczego w Petrykozach w dzień pali się światło? - Wójt – rzeczywiście przed niedzielą była taka awaria na Petrykozach. Teraz już jest wszystko naprawione. - Radny Z. Prusek – czy dołki po kanalizacji ktoś zasypie? - Wójt – tak, dziś są już zasypywane. - Radny P. Szymczyk – czy ktoś zajmie się zapadniętym chodnikiem w Skroninie? - Wójt – musimy to zobaczyć. - Radny N. Jóźwik – czy na przyszły rok przewidziany jest większy zakup grysu? - Wójt – nie, to wszystko zależy od podatków. - Radny N. Jóźwik – czy cos będzie robione w sprawie funduszy sołeckich? - Wójt – jeśli uważacie, że fundusz sołecki jest konieczny to uchwalimy go. Uważam jednak, że środki się rozdrobnią i nie będzie możliwe przeprowadzenie poważniejszej inwestycji na żadnej wsi. - Przewodniczącą K. Ziębaczewska – problem koszy na śmieci jest wciąż nierozwiązany. Na terenie gminy jest dużo gospodarstw które nie mają jeszcze koszy. - Radny K. Rek – w Żelazowicach o ostatnich dniach odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zajmuje się wywożeniem śmieci. Od przyszłego roku cena za wywóz śmieci wzrośnie do 42 zł. Wnioskuję, aby Wójt Gminy wystąpił do tej firmy o kalkulację kosztów. - Wójt – wójt nie może interweniować w tej sprawie. - Radna A. Brzozowska – rada gminy ma możliwość zmiany firmy w przetargu. - Radny W. Świtkowski – czy ktoś może zająć się naprawą dziur w drodze we wsi Radwan? - Wójt – zajmiemy się tym. - Radny K. Rek – na spotkaniu w Żelazowicach padło stwierdzenie, że nie wszyscy ludzie płacą za kosze. - Radna Z. Brzózka – są takie sytuacje, że ludzie nie płacą wszystkich rat za kosze w ciągu roku. Niektórzy przyjeżdżają tylko na wakacje na wieś i płacą za korzystanie z kosza tylko za jeden kwartał Ad. 6 Zamknięcie obrad. Obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 15:50. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 10.12.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.12.2009 , wersja 1
Numer: XXX/30/2009, Z dnia: 12.10.2009
PROTOKÓŁ NR XXX/30/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 12 października 2009 Protokół Nr XXX/30/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 października 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja o działaniach podjętych w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości korzystających z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. 7. Informacja Przewodniczącego Komisji z prac Komisji ze pierwsze półrocze 2009 roku. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy miejscowości Sobień” - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy miejscowości Petrykozy” - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy miejscowości Parczów” - zmieniająca uchwałę nr XXIX/176/2009 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2009 – 2016, - zmieniająca uchwałę na XXIX/176/2009 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2008 – 2016”. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - rozstrzygnięciu przetargu na remont i rozbudowę budynku OSP w Żelazowicach, - planach rozwoju miejscowości Petrykozy, Parczów i Sobień, - propozycji rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę ludności korzystającej z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana, - złożonych wnioskach na: • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Petrykozy, • budowę kanalizacji w Żelazowicach, • wymianę dachu i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Białaczowie, • otwarcie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Petrykozach. - zamiarze złożenia wniosku na termomodernizacje budynku po szkole w miejscowości Parczów, - wnioskach do POKL, - uzupełnieniu wodociągów w Ossie, Zakrzowie i Sobieniu, - rozmowach prowadzonych z Panem Cieślakiem o zamiarze odkupienia prywatnego wodociągu , - wniosku nadleśnictwa dotyczącego podciągnięcia wody do osiedla Kowalów, - pracach porządkowych na terenie gminy, - pracach przy budowie kanalizacji w Miedznej Drewnianej, - zamiarze kupna nowej koparki i zbiornika asenizacyjnego - pracach wykończeniowych przy budowie orlika, - odebraniu chodnika w Białaczowie. - złym stanie dróg zniszczonych przez budowę kanalizacji. Ad 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radny S. Goworek – po kolejnym wyniku przetargu nie starcza pieniędzy zabezpieczonych w budżecie gminy. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest zaplanowana jakaś inwestycja obok orlika w Białaczowie ? - Wójt – nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć kwoty, którą zaoferują oferenci. - Z – ca Wójta – budżet gminy jest jawny. Jeśli my zaoferujemy wyższą kwotę to oferenci natychmiast to zauważą i automatycznie podniosą swoje stawki. - Wójt – obok orlika planowane jest w przyszłości boisko do piłki nożnej i plac zabaw dla dzieci. - Radny Z. Prusek – ile będzie wynosił koszt odkupienia wodociągu? Co z zawracaniem autobusu za szkołą w Białaczowie? - Wójt – będzie to około 10 tys. zł. W najbliższym czasie będziemy prowadzić rozmowy z Panem Cieślakiem w sprawie odkupienia wodociągu. Warunki dla zawracania autobusów za szkołą w Białaczowie nie są najlepsze. - Radna A. Grzesińska – czy w przyszłości powstanie przedszkole w Białaczowie? - Wójt – w Białaczowie nie ma warunków na zrobienie przedszkola. - Radna A. Grzesińska – czy nie można by wyburzyć tego budynku naprzeciwko gminy i tam zrobić przedszkole? - Wójt – nie można wyburzyć tego budynku ponieważ jest on objęty ścisłą ochroną konserwatora zabytków. - Radny K. Kowalczyk – czy już wiadomo, ile wynosiłoby wybudowanie wodociągu przechodzącego obok nitki Pana Cieślaka? - Wójt – na jutro postaram się dowiedzieć ile ewentualnie wynosiłby taki koszt. Ad 6 Informacja o działaniach podjętych w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości korzystających z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. - Wójt – problem z zarażeniem wody bakterią coli się już uspokoił. Teraz trzeba podjąć decyzję co dalej robić z wodociągiem. Na ostatniej sesji był obecny geolog J. Jakusik, który przedstawił nam propozycje wykopania nowej studni w miejscu dawnej mleczarni w Białaczowie. Odmienne zdanie na temat wydajności tej studni ma geolog powiatowa w Opocznie. Według Pani geolog studnia, którą wybudowalibyśmy nie dostarczałaby wystarczającej ilości wody na dobę. - Geolog B. Wiktorowicz – projekt, który zaproponował geolog J. Jakusik przewiduje wykopanie studni na głębokość 90 metrów. Na terenie gminy Białaczów mamy dwie sytuacje hydrogeologiczne. Tam gdzie ma być kopana studnia sytuacja hydrogeologiczna jest niekorzystna. Dlatego też uważam, że wydajność wody w nowej studni nie byłaby wystarczająca. - J. Mlonka - jaka byłaby jakość wody w nowej studni? - Geolog B. Wiktorowicz – stężenie żelaza i manganu w wodzie byłoby minimalnie przekroczone. - J. Mlonka – czy ewentualną bezpośrednią przyczyną zanieczyszczenia wodociągu w Miedznej Drewnianej mogło być bezpośrednie wlanie do studni nieczystości? - Geolog B. Wiktorowicz – tak, mogła być taka przyczyna. Zagrożenia wody w wodociągu w Miedznej Drewnianej będą się jeszcze zdarzać. Warstwy skalne pod terenem gminy są tak ułożone, że o zanieczyszczenia bardzo łatwo. Dlatego też uważam, ze należy zatrudnić dobrego geologa aby wykreślił obszar bezpośredniego zagrożenia wokół hydroforni w Miedznej Drewnianej. - Radny W. Świtkowski – czy możliwe jest przepłynięcie wody ze studni 20 metrowej do studni głębinowej? - Geolog B. Wiktorowicz - tak. - Sołtys A. Krawczyk – w Sędowie są 3 studnie głębinowe. Proponuje aby z tych studni doprowadzić wodę do wodociągu. Wielu ludzi na wsiach twierdzi, że od 10 lat nie wyciągało szamba. Czy możliwa jest taka sytuacja? - Geolog B. Wiktorowicz - z pewnością te szamba są nieszczelne i ścieki pochodzące z nich uciekają w głąb skał. W Sędowie są studnie badawcze i sądzę, że nie jest możliwe, aby instytut, który je wybudował chciał nam je udostępnić. - Sołtys A. Krawczyk – w linii prostej od dawnej mleczarni w Białaczowie znajduje się źródło. Może w tym miejscu mogłaby być studnia? - Geolog B. Wiktorowicz – nie wiem nic na temat tego źródła. - Radny z. Prusek – czy kanalizacja w Miedznej Drewnianej przyczyni się do wyeliminowania ponownego zagrożenia wody w wodociągu? Przez jaki okres zanieczyszczenia pozostają w skałach? - Geolog B. Wiktorowicz - przez 1,5 roku. Kanalizacja z pewnością przyczyni się do wyeliminowania zagrożenia, ale nie zlikwiduje go całkowicie. - Wójt- o możliwość wykorzystania tych studni w Sędowie już zwracaliśmy się do odpowiednich władz kilka lat temu. Niestety nie uzyskaliśmy pozwolenia. Czy oczyszczone ścieki z oczyszczalni mogą przyczynić się do zanieczyszczenia wodociągu? - Geolog B. Wiktorowicz – każda oczyszczalnia jest potencjalnym zagrożeniem. - Radny S. Goworek – czy na zanieczyszczenie wody mógł mieć wpływ remont rur, którymi przepływa woda pod strugą w Białaczowie? - Geolog B. Wiktorowicz – mogło być wiele przyczyn. Z pewnością było to zanieczyszczenie punktowe. - J. Pacan – o zamiarze kopania studni przez Gminę Białaczów przeczytałem w prasie. Gmina Opoczno planuje wybudować przepompownie w Sielcu. W związku z tym moglibyście dopiąć się do tamtego wodociągu. - J. Mlonka – jeśli zdecydujecie się na połączenie wodociągów to my waszą decyzję musimy znać wcześniej. Koszt połączenia wodociągów powinien zmieścić się w kwocie około 700 tys. zł. - Radny S. Goworek – kto pokryje koszty od przepompowni do naszego wodociągu? - J. Mlonka – nie wiem. - Radny K. Rek – w wodociągu w Kuraszkowie są rury o małym przekroju. Czy będą one w stanie wytrzymać obciążenie jeśli połączymy się z wodociągiem z Opoczna? - J. Mlonka – niestety nie znam budowy waszej sieci kanalizacyjnej. - Radny K. Kowalczyk – jakiej mocy powinny być pompy, które byłyby w stanie wtłoczyć wodę z rur o mniejszym przekroju do rur o większym przekroju? - J. Mlonka – żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba znać dokładnie budowę całego wodociągu. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy już jest wiadomo gdzie będzie wybudowana przepompownia? - J. Mlonka – w Sielcu koło szkoły. Ad 7. Informacja Przewodniczącego Komisji z prac Komisji ze pierwsze półrocze 2009 roku. Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Piotrowi Szymczykowi. Przedstawił on sprawozdanie z prac komisji za pierwsze półrocze 2009 roku, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Radny S. Sikora – gdzie są wszystkie protokoły ze spotkań komisji? - Radny P. Szymczyk – w sekretariacie Ad 8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianie w budżecie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy miejscowości Sobień” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. - Wójt – wszystkie plany odnowy robione są pod obecne projekty. - Radny Z. Prusek – kiedy będziemy uchwalać plan odnowy dla Miedznej Drewnianej? - Wójt – na następnej sesji. - Radny S. Goworek – czy jest jakaś szansa na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na dofinansowanie odnowy wsi? - Wójt – tak jest szansa, na każdą wieś jest przewidziane około 500 tys. zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/180/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Petrykozy” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/181/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Parczów” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/182/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIX/176/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 09 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2009 - 2016 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. - Skarbnik I. Wilk – zmiana WPI dotyczy zabezpieczenia środków na remont świetlicy wiejskiej w Żelazowicach. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXX/183/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 października 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/177/2009 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju lokalnego Gminy na lata 2008 – 2016” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie Ad 9. Zapytania i wolne wnioski: - Sołtys T. Mastalerz – myślę, że połączenie wodociągów będzie naszą gminę bardzo dużo kosztowało. Trzeba najpierw się zastanowić nad najlepszym rozwiązaniem. - Radny K. Rek – może dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie wodociągów z Miedznej Drewnianej i Żelazowic. - Wójt – rozważaliśmy już taką możliwość. Niestety nie jest ona możliwa ponieważ wody z Żelazowic nie wpompuje się do zbiorników wyrównawczych w Miedznej Drewnianej. - Radny K. Kowalczyk – gdzie znajdują się zbiorniki wyrównawcze, do których tłoczona jest woda z wodociągu? - Wójt – w Białaczowie. - Radny A. Grzesińska – czy jest w planach zatrudnienie kierownika ośrodka zdrowia w Białaczowie? Czy jest szansa na zatrudnienie pediatry w ośrodku? - Wójt - na razie nie możemy liczyć na zatrudnienie pediatry. Na dzień dzisiejszy nie wiem co będzie z kierownikiem ośrodka w Białaczowie. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12:10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/29/2009, Z dnia: 09.09.2009
Protokół Nr XXIX/29/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 09 września 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6.Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę ludności korzystającej z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. 7. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2009/2010. 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach. 9. Informacja o stowarzyszeniach i organizacjach działających na terenie gminy Białaczów. 10. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - zmieniająca uchwałę nr XXVIII/174/2009 Rady gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2009 – 1016, - zmieniająca uchwałę nr XXII/156/2009 Rady gminy w Białaczowie z dnia 11 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2009 – 2015”. 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - problemach związanych z wodą pochodzącą z wodociągu Miedzna Drewniana, - kontroli skarbowej z Urzędu Skarbowego w Opocznie - podpisaniu umów na rozbudowę świetlic wiejskich w Białaczowie i Żelazowicach, - dożynkach powiatowych i gminnych , które odbyły się w Białaczowie w dniach 22- 23 sierpnia, - wniosku na budowę kanalizacji Żelazowic, - rozpoczęciu budowy boiska „Orlik” w Białaczowie, - rozpoczęciu kompleksowego remontu świetlicy w Białaczowie, - pracach przy budowie chodnika w Białaczowie, - konieczności zakupu kruszywa na nakrapianie, - przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie samochodu strażackiego i termomodernizacji szkoły podstawowej w Białaczowie, - przełożeniu remontu stawów w Kuraszkowie i w Białaczowie, - pracach porządkowych na terenie gminy. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Nie było pytań dotyczących wystąpienia Wójta Gminy. Ad 6. Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę ludności korzystającej z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - aktualnej sytuacji wody pochodzącej z wodociągu w Miedznej Drewnianej, - konieczności wybudowania nowej studni w innym miejscu. Na salę obrad wszedł Radny W. Świtkowski - Geolog Jan Jakusik – na prośbę Wójta przeanalizowaliśmy wszystkie miejsca na terenie gminy gdzie mogłaby się znajdować nowa studnia. Na podstawie wyników badań przedstawiających strukturę geologiczną ziemi można stwierdzić, że najlepszym miejscem gdzie mogłaby być wykopana studnia jest teren byłej mleczarni w Białaczowie. Wstępny projekt przewiduje wykopanie studni na głębokość ok. 90 metrów. Podłoże ziemskie pod terenami gminy Białaczów zbudowane jest w przeważającej części z nie zwięzłego piaskowca. Z tego też powodu niezbędne będą odwierty studni w trzech obok siebie położonych miejscach, w które trzeba będzie wsunąć rury. Na budowę studni potrzebne będzie więc około 230 metrów rur. To znacznie powiększy całkowity koszt budowy. Szacujemy, że wyniesie on około 150 tys. zł. Nowo wykopana studnia będzie dostarczać ok. 800 m wody na dobę. Jakość tej wody będzie dobra z minimalnie tylko przekroczonym stężeniem żelaza. - Radny Z. Prusek – czy przy takich kosztach wybudowania nowej studni przewidziany jest jakiś odwiert próbny w celu stwierdzenia podwyższonego stężenia żelaza? - Geolog Jan Jakusik – kwota 150 tys. zł. nie przewiduje odwiertu próbnego. Aby pozbyć się nadmiernej ilości żelaza umieszcza się w wodzie odżelaziacze. - Radny S. Sikora – czy już jest oficjalnie potwierdzone, że woda w studni w Miedznej Drewnianej nie nadaje się do spożycia? - Geolog Jan Jakusik – woda ze studni w Miedznej Drewnianej nadaje się do spożycia. Próby skażenia wody wykonuje sanepid. Nie znamy dokładnie skąd pochodzi skażenie studni w Miedznej Drewnianej. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowej studni w zupełnie innym miejscu. - Radny S. Sikora – czy możliwe jest aby skażenie studni w Miedznej Drewnianej pochodziło z kanalizacji? - Geolog J. Jakusik – nie, to nie jest możliwe. - Radny S. Goworek – kiedy robiony będzie odwiert? Kiedy będzie uruchomiona studnia? - Wójt – wszystko zależy od przyjętej procedury przetargowej. - Radny S. Goworek – czy w tym roku będzie już studnia? - Geolog J. Jakusik – samo wykopanie studnie będzie trwało ok. 2 miesięcy. - Sołtys A. Krawczyk – jaką mamy pewność, że w tej nowej studni nie będzie podobnego zdarzenia z zakażeniem bakterią coli? - Geolog J. Jakusik – to zagrożenie bakterią coli pochodzi od rzeki Wąglanki. Nowa studnia będzie wykopana kilka kilometrów od rzeki. Nie powinno się więc wydarzyć nic podobnego. - Radny P. Deperas – w poprzednich planach WPI był uwzględniony remont świetlicy w Sędowie. Dlaczego teraz ten remont jest pominięty? - Wójt – ta kwestia będzie wyjaśniona przy uchwalaniu budżetu. - Radny K. Kowalczyk – a co z tą ostatnio zakupioną pompą do studni w Miedznej Drewnianej? Czy będzie ona pasować do tej nowej studni? - Geolog J. Jakusik – miejmy taka nadzieję. Ad 7. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2009/2010. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie dyrektorkom szkól działających na terenie gminy. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie – Pani A. Kałuża, która mówiła o : - liczbie uczniów w szkole, - ilości oddziałów klasowych, - przeprowadzonych remontach, - zakupie nowych pomocy do szkoły, - nieczynnym boisku, - zabezpieczeniu starych ubikacji za śmietnikiem. Następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie – Pani A. Smolarczyk, która mówiła o: - liczbie uczniów w szkole, - ilości oddziałów klasowych, - liczbie nauczycieli w szkole, - reformie programowej obejmującej pierwsze klasy gimnazjum, - obowiązkowych, dodatkowych zajęciach do wyboru, - przeprowadzonych remontach. Jako trzecia głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – Pani E. Jaroszyńska, która mówiła o : - liczbie uczniów, - przeprowadzonych remontach, - usunięciu usterek w sali gimnastycznej. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – Pani M. Zalega, która mówiła o: - ilości uczniów w szkole, - liczbie nauczycieli, - przeprowadzonych remontach, - zakupie stolików i krzeseł do świetlicy, Jako ostatnia głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie- Pani E. Raczyńska, która mówiła o: - liczbie uczniów w szkole, - przeprowadzonych remontach, - zatoczce dla autobusów, - Wójt – od nowego roku w szkole podstawowej w Petrykozach planujemy zrobić przedszkole. Projekty sal gimnastycznych dla szkoły w Miedznej Drewnianej i Skroninie są już przygotowywane. Zespół muzyczny, który gra w szkole w Białaczowie powstał dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. - Radny S. Goworek – czy jest w planach otworzenie przedszkola w szkole w Białaczowie? - Wójt – nie, w szkole w Białaczowie nie ma miejsca na przedszkole. - Radna J. Pawłowska – czy jest w planach zrobienie jakiejś wiaty na przystanku w Skroninie dla dzieci czekających na autobus? - Wójt – pomyślimy o tym. - T. Długowolska – w okolicy szkoły ginie dużo ptaków. Czy można jakoś temu zaradzić? - Dyrektor A. Kałuża – znam ten problem. Niestety nic nie można na to poradzić. - Wijata – proszę aby utwardzić drogę z Wąglan do Miedznej Drewnianej, którą chodzą dzieci do szkoły. - Wójt – ta droga będzie robiona za rok. Ad 8 . Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie pani Izabeli Wiktorowicz. Przedstawiła ona sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Ad 9. Informacja o stowarzyszeniach i organizacjach działających na terenie Gminy Białaczów. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Pani T. Długowolska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów, która mówiła o: - założeniu stowarzyszenia, - gablocie stowarzyszenia, - akcji ukwiecania gminy, - mszy w rocznice śmierci papieża Jana Pawła II, - walentynkach poetyckich - dwóch rajdach, - turnieju piłki nożnej na zakończenie roku szkolnego, - stronie internetowej stowarzyszenia, - wystawie dożynkowej, - planach zorganizowania wystawy fotografii starej, - zamiarze ożywienia życia kulturalnego i sportowego, - planach pozyskania funduszy na tworzenie nowych miejsc kultury, sportu i rekreacji, - planach utworzenia stałego kalendarza imprez w Białaczowie, - planach wydania monografii gminy, - planach częściowego uaktywnienia plaży nad zalewem i przeprowadzenia szkolenia ratowników, - środkach na finansowanie stowarzyszenia - Radny Z. Prusek – ile osób liczy stowarzyszenie? - T. Długowolska – 29 osób Kolejnym stowarzyszeniem na terenie gminy jest Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglanach. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca KGW – Pani J. Wijata, która mówiła o: - 40 latach istnienia KGW, - liczbie członków, - uroczystościach w których uczestniczy KGW, tj.: choinki, dożynki, stoły wielkanocne Następnym stowarzyszeniem działającym na terenie gminy Białaczów jest OSP Petrykozy. Głos w tej sprawie zabrał prezes stowarzyszenia – Pan A. Urbańczyk, który mówił o: - prawie 90 - letniej historii istnienia OSP w Petrykozach, - zbieraniu środków na dziecko chore na białaczkę, - kafejce internetowej, -drużynie młodzieżowej, - szkoleniu w zakresie ratownictwa medycznego, - finansowaniu stowarzyszenia. Czwartym stowarzyszeniem działającym na terenie gminy jest Towarzystwo Przyjaciół w Wąglan. Głos w tej sprawie zabrał członek stowarzyszenia – Pan Waldemar Jóźwik, który mówił o: - 20 – letniej tradycji istnienia towarzystwa, - liczbie członków, - ilości wydanych przez towarzystwo pozycji książkowych, - swoich corocznych trasach rowerowych po Polsce Kolejnym towarzystwem działającym na terenie gminy jest OSP Miedzna Drewniana. Głos w tej sprawie zabrał zastępca prezesa OSP Pan Z. Prusek, które mówił o: - ponad osiemdziesięcioletniej tradycji istnienia OSP Miedzna Drewniana, - uroczystościach, w których uczestniczy OSP, - organizowaniu turnieju tenisa stołowego, - środkach z unii europejskiej za które została wyremontowana świetlica wiejska, dokonano zakupu komputera, - zamiarze kupna działki, która będzie przeznaczona na boisko gminne. Następnym stowarzyszeniem działającym na terenie gminy jest OSP Wąglany. Głos w tej sprawie zabrał prezes stowarzyszenia – Pan N. Jóźwik, który mówił o: - ponad 50-cio letniej tradycji OSP, - źródłach finansowania stowarzyszenia, - uroczystościach, w których uczestniczy stowarzyszenie. - Wójt – na terenie naszej gminy działa wiele stowarzyszeń. Gminy Białaczów nie stać niestety na ich finansowanie. - W. Jóźwik – wnioskuję, aby postawić tablicę „Gmina Białaczów wita” - Przewodnicząca K. Ziębaczewska - znaki drogowe stawia służba drogowa. - Radny S. Goworek – wnioskuje aby była lepsza współpraca z pracownika od działu promocji ze stowarzyszeniami. - Wójt – w gminie nie ma takiego stanowiska. Ad 10. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXIX/175/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. - Wójt – w tym roku będzie złożony wniosek na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego. - Radny S. Goworek – dlaczego są takie różnice w dochodach i wydatkach? - Skarbnik I. Wilk – poprawiamy to. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny W. Świtkowski i Radna B. Szymańska. Uchwała Nr XXIX/176/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 09 września 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 - 2016 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 - I. Wilk – zmiana w WPI dotyczy zabezpieczenia środków na samochód strażacki. Jeśli chodzi o świetlice w Sędowie to jest to tylko zwykła pomyłka, która się pojawiła po przepisywaniu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny W. Świtkowski i Radna B. Szymańska. Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 09 września 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/156/2009 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2016” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 - Z-ca Wójta B. Goworek – jeśli zmieniamy WPI to automatycznie musimy zmienić PRL. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny W. Świtkowski i Radna B. Szymańska. Ad 11. Zapytania i wolne wnioski. - Radny S. Sikora – dlaczego Zarząd Dróg robiąc drogę w Parczowie nie wykopał rowów? - Wójt – nie wiem nic na ten temat. - Sołtys T. Mastalerz – czy mogę dostać grupę interwencyjną, aby oczyściła plac przy remizie w Kuraszkowie? - Wójt – tak, musimy się tylko umówić co do terminu. Ad. 12 Zamknięcie obrad. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 12.10.2009.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 12.10.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/28/2009, Z dnia: 12.08.2009
Protokół Nr XXVIII/28/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 sierpnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała zebranych o zmianach w porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości korzystających z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku. 8. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie zmian w Statucie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie przyjęcia aneksu do Programu Aktywności lokalnej na lata 2009 – 2010, - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego - zmieniająca uchwałę nr XXII/155/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Białaczów na lata 2008 – 2016 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - konieczności zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości korzystających z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana, - potrzebie wybudowania nowego ujęcia wody, - zmianie dofinansowania budowy kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drewniana, Parczówek z 70% na 85%, - zakończeniu termomodernizacji szkoły podstawowej w Petrykozach, - rozpoczęciu prac przy rozbudowie Hermesu i budowie chodnika, - przekazaniu terenu pod budowę Orlika, - przełożeniu remontów zbiorników wodnych w Kuraszkowie i Białaczowie na przyszły rok, - pojawieniu się szansy na remonty stawów w Parczowie i Radwanie w ramach puli WZMiGW, - pracach przygotowawczych do dożynek powiatowych i gminnych, - pracach porządkowych we wszystkich miejscowościach, - oddaniu do użytku wyremontowanych odcinków drogi w Parczowie i w Wąglanach. Ad 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radny N. Jóźwik – czy na nowo wyremontowanej drodze w Wąglanach będą lezący policjanci? Jakie jest przewidziane odwodnienie tej drogi? - Wójt - woda opadowa zbierająca się na drodze będzie spływać do przydrożnych rowów. - Radny S. Goworek – czy ktoś zajmie się naprawieniem urwanej rury na ul. Parczowskiej? - Wójt – tak, do naprawienia tej rury będą wysłani pracownicy. - Sołtys Z. Purgat – czy będzie dokończona droga w Miedznej Drewnianej? - Wójt – prawdopodobnie nie, ponieważ nie starczy nam pieniędzy. - Radny Z. Brzózka – czy ktoś zajmie się awarią hydrantów w Zakrzowie? - Wójt – tak, hydranty będą zrobione. - Sołtys A. Świątek – kiedy będzie zrobiona droga, którą uczęszczają dzieci do szkoły? - Wójt – przed 1-szym września będziemy oglądać tą drogę. Z pewnością nie zrobimy jej w tym roku. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – dlaczego staw w Kuraszkowie nie jest ujęty w systemie małej retencji? - Wójt – nie jest wiadomo kto tworzył system małej retencji i dlaczego nie ujęto w nim stawu w Kuraszkowie. Ad 6. Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości korzystających z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Gminnemu Komendantowi OSP w Białaczowie - Panu Janowi Wiktorowiczowi , który mówił o: - natychmiastowym zwołaniu sztabu antykryzysowego zaraz po pojawieniu się informacji o zakazie używania wody z wodociągu w Miedznej Drewnianej, - rozwożeniu przez strażaków wody do poszczególnych miejscowości, - pomocy udzielanej naszej gminie przez jednostki OSP pochodzące z okolicznych gmin, - ilości beczek wody dostarczonych przez strażaków mieszkańcom wsi korzystających z wodociągu Miedzna Drewniana, - liczbie przejechanych kilometrów przez jednostki OSP. Po zakończeniu sprawozdania Pana Jana Wiktorowicza głos zabrał Wójt Gminy. Uzupełnił on wypowiedź poprzednika o informacje dotyczące: - skażenia bakterią coli wody pochodzącej z wodociągu grupowego Miedzna Drewniana - komunikatu Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Opocznie o zakazie spożycia wody pochodzącej w w/w wodociągu, - bieżącego monitorowania dwóch ujęć wodnych zaopatrujących wodociąg, - całodobowych dyżurów pracowników urzędu gminy, - bieżącego informowania mieszkańców o stanie skażenia wody, - podjęcia działań mających na celu oczyszczenie wodociągu ze skażonej wody, - podjęcia działań w celu znalezienia nowego ujęcia wody pitnej, - kosztów akcji zaopatrzenia w wodę. - Sołtys M. Nowak – jaka jest odległość jednego ujęcia wody od drugiego? - Wójt – kilkanaście metrów. - Sołtys A. Krawczyk – czy chlor wsypany do jednej studni nie przedostaje się do drugiej? - Wójt – nie - Sołtys – Z. Pokrzywka – dlaczego na ogłoszeniach zamieszczanych przez Urząd Gminy nie było stosownych pieczątek? - Wójt – na komunikatach wydawanych przez Sanepid były zamieszczone pieczątki. To właśnie te komunikaty były najbardziej aktualnym i wiarygodnym źródłem informacji. Ogłoszenia wystawiane przez urząd były tylko uzupełnieniem informacji zawartej w komunikatach. - Sołtys T. Mastalerz – wnioskuję o powołanie stosownej komisji mającej na celu zbadanie czy ludzie mają szamba i gdzie wywożą z niego nieczystości? - Radny S. Goworek – dlaczego w Białaczowie na ulicy Parczowskiej nie było stosownego komunikatu po 17 lipca tylko dopiero po 24 -tym? Dlaczego przez rok woda nie była badana? Dlaczego nie były przez rok wymieniane filtry? - Wójt - pierwszy komunikat pochodził z 24-go lipca. Wcześniejszy komunikat zawierał treść informującą o oczyszczeniu wody w wodociągu. Ostatnie badania wody robione były w okresie przedwakacyjnym. Filtry nie były wymieniane bo ich po prostu nie ma. - Radny K. Rek – wnioskuję o powołanie komisji sprawdzającej nie tylko szamba ale również posiadanie koszy na śmieci . Drugi wniosek dotyczy zbyt dużego składu osobowego strażaków jeżdżących w samochodach rozwożących wodę. - Radny Z. Prusek – samochód strażacki rozwożący wodę musi być w każdej chwili gotowy do akcji. Oznacza to, że w każdej chwili powinien mieć podstawowy i ilościowy skład. - Wójt – aby zwołać taką komisje należałoby zatrudnić dodatkowych pracowników. - Radny K. Rek – proponuję powołać 4 osobowe komisje składające się z mieszkańców danej wsi. - Radny S. Goworek – uważam, że w gminie jest wystarczająco pracowników, aby móc z nich powołać komisje. Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - dochodach z podatku od osób fizycznych, - spłacie zadłużenia, - terminie rozbudowy OSP w Żelazowicach, - zaliczce na budowę kanalizacji w Miedznej Drewnianej i w Parczówku Z Sali obrad wyszedł radny K. Kowalczyk Ad 8. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik GOPS – Pani Teresa Łukasik, która poinformowała zebranych o konieczności zmian Statutu GOPS w Białaczowie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do Programu Aktywności Lokalnej w Białaczowie na rok 2009 – 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. - Kierownik GOPS – T. Łukasik – zmiany w PAL w Białaczowie na lata 2009-2010 wynikają z opóźnień w otrzymaniu funduszy unijnych na realizację w/w programu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez wójta gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta– Pani Barbara Goworek, która poinformowała zebranych o konieczności uchylenia tej uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/155/2009 rady gminy Białaczów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Ad 9. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Kwiel – na rowie przebiegającym przez łąki w Sobieniu zagnieździły się bobry. Budując żeremia robią ogromne szkody rolnikom. Czy ktoś może zająć się tym problemem? - Wójt – bobry są pod ochroną. Wobec czego nie można ich stamtąd usunąć. Może należy zastanowić się nad odszkodowaniami dla tych rolników, którym bobry najbardziej dają się we znaki. - Sołtys T. Mastalerz - w 2002 roku był robiony przetarg na remont stawu w Kuraszkowie. Niestety wykonawca, który miał się zając remontem zbiornika zrezygnował. Czy wtedy już było wiadome, że staw w Kuraszkowie nie jest wpisany do rejestru małej retencji? - Wójt – nie było wiadomo. Cały czas prowadzone są działania mające na celu wyremontowanie stawu w Kuraszkowie. Radny S. Goworek i Radny Z. Prusek pochwalili pracowników interwencyjnych za pracę wykonaną w miejscowościach : Białaczów ( ul. Kościelna) i Miedzna Drewniana. - Radny K. Rek – czy radny ma prawo zlecić pracownikom interwencyjnym prace, jeśli wykonali już tą wskazaną przez przełożonego z urzędu? - Wójt – o wszystkich pracach, które wykonują pracownicy interwencyjni powinien wiedzieć ich bezpośredni przełożony. - Radny N. Jóźwik - co z obecnym usytuowaniem przepompowni w Wąglanach? Dlaczego nie są wypłacane w całości zasiłki celowe? - Wójt - usytuowanie przepompowni w Wąglanach jest niestety inne niż na mapie. Jeśli przepompownia pobudowana byłaby zgodnie z mapą to okazałoby się, że znajdowała by się na terenie drogi. - Kierownik GOPS – T. Łukasik – zasiłki celowe są zakwalifikowane do zadań zleconych, na które to otrzymujemy pieniądze z zewnątrz. Niestety nie otrzymaliśmy na czas wszystkich obiecanych funduszy. Dlatego też wypłaciliśmy zasiłki w takiej ilości na ile wystarczyło nam pieniędzy. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 24.11.2009 , wersja 2
Numer: XXVII/27/2009, Z dnia: 13.07.2009
PROTOKÓŁ NR XXVII/27/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 13 lipca 2009 Protokół Nr XXVII/27/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 13 lipca 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała zebranych o zmianach w porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat funkcjonowania Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie opoczyńskim. 7. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących przygotowania dożynek powiatowych i gminnych. 8. Informacja prezesa firmy „Cerkolor” na temat spłaty zadłużenia wobec Urzędu Gminy w Białaczowie. 9. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009 – 2010, - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zmianach w budżecie gminy, - rozstrzygnięciu przetargu na budowę orlika, - wymianie dachu na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Petrykozach, - samochodzie pożarniczym dla OSP Petrykóz, - uzupełnieniu sieci wodociągowej w Zakrzowie, Ossie i Sobieniu, - przygotowaniach do Dożynek Powiatowych i Dni Białaczowa, - pracach przy budowie kanalizacji, - projekcie rozbudowy ośrodka zdrowia i strażnicy w Petrykozach, - rozbudowa strażnicy w Białaczowie, - dywanikach asfaltowych w Parczowie i Wąglanach, - wymianie CO w Szkole Podstawowej w Petrykozach, - pracach projektowych przy drodze gminnej w Parczówku, - projektach stawów w Kuraszkowie, Białaczowie, - proteście mieszkańca Białaczowa w związku z remontem stawu w Białaczowie, - projekcie mostu w Parczówku, - projektach budynków po SP Parczowie i Sobieniu, - próbie odzyskania pieniędzy na wybudowaną halę sportową w Białaczowie, - próbie odzyskania pieniędzy za kanalizacje Wąglan i Parczowa, - projektach sal gimnastycznych w Skroninie, Miedznej Drewnianej, - projekcie kanalizacji w Żelazowicach, - rozbudowie budynku po szkole podstawowej w Żelazowicach, - projekcie chodnika w Białaczowie, - pracach projektowych przy drodze powiatowej na trasie Opoczno – Końskie, - pracach przy drogach na terenie gminy, - problemach finansowych firmy „Cerkolor”, - gazyfikacji gminy. Ad. 5 Zapytania i interpelacje radnych. -Radny K. Rek – skoro mieszkańcy Białaczowa nie chcą odnowy stawu to proponuje poczekać z tym remontem. - Wójt – protest został złożony tylko przez jednego mieszkańca Białaczowa. W związku z tym ochrona przyrody zacznie narzucać nam swoje warunki. Trzeba będzie zastosować np. specjalną otulinę wokół stawu, albo liczyć się z koniecznością przesadzania drzew. - Radny S. Goworek – czy w związku z tymi ewentualnymi żądaniami ochrony przyrody koszty remontu będą większe? - Wójt – tak. - Radna Z. Brzózka – czy będzie wysypana droga od Wilka do lasu w Zakrzowie? - Wójt – nie wszyscy chcą, aby ta droga była wysypana. Ad. 6 Informacja na temat funkcjonowania Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie opoczyńskim. Głos w tej sprawie zabrała – Pani Paulina Nita – aspirant pracy socjalnej w PCPR. Poinformowała zebranych o funkcjonowaniu rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu. Ulotka „rok rodzicielstwa zastępczego” stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. - Radna A. Grzesińska – czy na terenie gminy Białaczów są niepełnosprawne osoby dla których przewidziane są kursy zawodowe finansowane przez PCPR? - P. Nita – tak, są takie osoby. Wszystko zależy od zajęć jakie będą prowadzone w tym roku. - Radna A. Grzesińska – czy z PCPR jest bezpośredni kontakt? - Radna J. Pawłowska – czy dla rodzin zastępczych ograniczeniem jest np. wiek? - P. Nita – najlepiej jest, kiedy rodzina jest w wieku produkcyjnym. Nie ma jednak jakiś szczególnych ograniczeń wiekowych. Ad. 7 Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących przygotowania dożynek powiatowych i gminnych. - Wójt – w tym roku dożynki powiatowo i gminne połączone są z dniami Białaczowa. Będą trwały przez 2 dni. W pierwszy dzień odbędzie się II bieg białaczowski poświęcony pamięci Banasia oraz pokaz umiejętności w ramach programu „niosąc pomoc innym pomagasz również sobie”. Na drugi dzień zaplanowana jest: msza, przemarsz korowodu dożynkowego, występy artystyczne, rozstrzygnięcie konkursu na sołtysa powiatu opoczyńskiego. Starostami dożynek będą: Pani Ewa Skalska i Pan Maciej Franaszczyk. Dożynki powiatowe będą sponsorowane w połowie przez powiat i w połowie przez gminę. - Rady I. Wilk – wnioskuję, żeby radni nie ingerowali w program i organizacje dożynek. - Radny K. Rek- wnioskuje, aby do czasu dożynek odbyła się komisja rolnictwa i sesja poświęcona ciężkiej sytuacji w rolnictwie. - Radny Z. Prusek – komisja rolnictwa odbędzie się przed dożynkami. - Radny I. Wilk – proponuję aby zamknąć drogę na Ossę wokół stadionu. - Radna A. Grzesińska - czy w tym roku będą występy szkół na dożynkach? - Z- ca Wójta – w tym roku nie będą występowały dzieci ze szkół z terenu gminy Białaczów. - Radny N. Jóźwik – czy głównym organizatorem dożynek jest Starostwo? - Wójt – organizatorem jest gmina i powiat. - Radny N. Jóźwik – czy te wszystkie stragany pomieszczą się na placu koło boiska? - Wójt – będziemy musieli poradzić sobie z tym problemem. Ad. 8 Informacja prezesa firmy „Cerkolor” na temat spłaty zadłużenia wobec Urzędu Gminy w Białaczowie. - Piotr Ulatowski – w przemyśle ceramicznym sytuacja jest niełatwa. Firma Cerkolor powstała z końcem lat 90- tych. Na początku istnienia firmy przemysł świetnie się rozwijał, później pojawiły się problemy. Sytuacja finansowa firmy za ostatnie kilka lat przedstawia się następująco: - 2005 rok – 5 mln zadłużenia - 2006 rok – 200 tys. zysku - 2007 rok - ogromny spadek obrotów firmy, co doprowadziło w konsekwencji do zamknięcia zakładu w Żelazowicach. - 2008 rok – 5 mln zadłużenia i zamknięcie zakładu w Czeladzi. W związku tak dużym zadłużeniem wierzyciele firmy zaczęli podejmować działania w celu odzyskania swoich pieniędzy. Cerkolor zdecydował się na rozmowy z wierzycielami o możliwych spłatach zadłużenia, ale tylko w obecności sądów. Jeśli sprzedamy zakład w Czeladzi to pieniędzy wystarczy tylko na spłatę zadłużenia wobec banków. Inni wierzyciele nie otrzymają wtedy nic. Firma „Cerkolor” jest również dłużnikiem wobec Urzędu Gminy Białaczów. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy pieniędzy na spłatę tego zadłużenia to zwracamy się z prośbą do Rady Gminy o możliwość rozłożenia na raty. Zobowiązujemy się do spłacenia zadłużenia do końca 2009 roku - za pierwsze półrocze bieżącego roku w wysokości połowy zaległej kwoty. Jeśli sytuacja na rynku w 2010 roku się nie poprawi, to spłatę drugiej raty zadłużenia za pierwsze półrocze 2009 roku uiścimy dopiero w 2011 roku. Jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę na rozłożenie na raty spłatę zadłużenia za pierwsze półrocze 2009 roku to firma Cerkolor będzie w stanie dalej utrzymywać swoich pracowników. Firma obecnie zatrudnia 220 osób. - Radny S. Goworek – ile wynosi zadłużenie wobec banku? Czy już były jakieś rozmowy z wierzycielami? Czy zakład w Czeladzi jest już sprzedany? - Piotr Ulatowski – zadłużenie wobec banku wynosi 9 mln zł. Zakład w Czeladzi przewidziany jest do sprzedaży. Spodziewamy się za ten zakład uzyskać kwotę około 4 mln złotych. Pod koniec sierpnia będzie ustalona przez sąd ostateczna lista wierzycieli firmy. Na dzień dzisiejszy większość naszych wierzycieli zgadza się na rozłożenie spłaty długów na raty. Jeśli Rada Gminy nie wyrazi zgody w ilości 2/3 głosów to cała ugoda z pozostałymi wierzycielami upadnie i trzeba będzie sprzedać firmę. - Radna A. Grzesińska – od kiedy firma „Cerkolor” nie płaci podatku dla Urzędu Gminy? - Piotr Ulatowski – od 2008 roku. - Radna B. Szymańska – ile osób z terenu gminy Białaczów jest zatrudnionych w firmie? - Piotr Ulatowski – nie wiem tego dokładnie. - Radny Z. Prusek – jeśli dojdzie do porozumienia między wierzycielami firmy to jak będzie wyglądała płatność podatku w roku 2010? - Piotr Ulatowski – będzie płacony na bieżąco. - Radny S. Goworek – czy zarząd firmy rozważa możliwość zawieszenia na jakiś czas produkcji? - Piotr Ulatowski – nie. - Radny K. Kowalczyk – może dobrym pomysłem byłoby otworzenie sklepu z płytkami w Parczówku? - Piotr Ulatowski – płytki najlepiej się sprzedają w dużych miastach. Otworzenie sklepu z płytkami na wsi jest złym rozwiązaniem. - Radny K. Rek – we wniosku który składaliście zwracacie się z prośbą o umorzenie długów za 2008 i 2009 rok? - Piotr Ulatowski – to nie jest umorzenie tylko prolongata spłaty zaległego podatku. - Wójt – należy się zastanowić nad najlepszym rozwiązaniem dla firmy „Cerkolor” - Radny S. Goworek – apeluję o dalsze niezwalnianie pracowników firmy. - Piotr Ulatowski – nie planujemy już zwolnień. Na sale obrad wszedł komendant Policji w Paradyżu W. Kuśmierczyk, Złożył on serdeczne podziękowanie dla Urzędu Gminy za przekazanie środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu w Paradyżu. Z Sali obrad wyszedł Radny K. Kowalczyk Ad. 9 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. - Radny N. Jóźwik – ile wynoszą dochody majątkowe gminy i co na to się składa? - Skarbnik I. Wilk – na dochody majątkowe składają się wszystkie dotacje otrzymane na inwestycje gminne. - Radny W. Świtkowski – dlaczego przy niektórych kwotach są gwiazdki? - Skarbnik I. Wilk – ponieważ jest to wymóg do niektórych wniosków. - Radna A. Grzesińska – czy jest już robiony nowy projekt na wymianę dachu na szkole w Białaczowie? - Wójt – tak, jeśli uda nam się uzyskać pieniądze na wymianę dachu w tym roku to sam remont będziemy robić w przyszłym. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009 – 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Głos w tej sprawie zabrała Pani Ilona Zdral – pracownik socjalny GOPS w Białaczowie, która poinformowała zebranych o konieczności przyjęcia uchwały w ramach projektu poddziałanie 7.1 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk. Uchwała Nr XXVII/169/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Nie głosował Radny K. Kowalczyk Ad. 10 Zapytania i wolne wnioski. - Radny S. Goworek – mimo, że przekazaliśmy policji pieniądze na zakup samochodu, to oni i tak nie wykonują należycie swoich obowiązków. W Białaczowie jest rozbity przystanek, zginęły gdzieś metalowe barierki. Czy ktoś sprawdzał to na punktach złomu? - Wójt – od sprawdzania i pilnowania porządku jest policja. Barierki zostały zebrane i schowane na bazie przez pracowników urzędu. - Radny N. Jóźwik – a co z konserwacją kanalizacji? Dlaczego nie można dodzwonić się w sobotę i niedzielę do tych panów co czyszczą studzienki? - Wójt – w każda sobotę jest objazd każdej studzienki przez pracownika urzędu. W studzienkach znajdują się rzeczy które nie powinny się znaleźć i dlatego tak często się one zapychają. - Radny N. Jóźwik – czy ci panowie są zobowiązani do czyszczenia przepompowni? - Wójt – tak. Ad. 11 Zamknięcie obrad. Obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 12.08.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.08.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/26/2009, Z dnia: 18.06.2009
PROTOKÓŁ NR XXVI/26/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 18 czerwca 2009 Protokół Nr XXVI/26/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad 3 Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - przetargu na rozbudowę OSP w Białaczowie. Do przetargu zgłosiło się 6 oferentów. Wygrała firma z Opoczna, która zaproponowała kwotę 1,3 mln zł. To była najniższa oferta, - projektach świetlic w Sobieniu i w Parczowie, - przetargu na drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Wąglany i Miedzna Drewniana, - łataniu dziur w drogach, - pracach przy budowie kanalizacji w miejscowości Miedzna Drewniana, Na salę obrad weszli radni: W. Świtkowski, A. Prusek - pracach przy ośrodku zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach, - zbiornikach wodnych w Białaczowie i w Kuraszkowie, - wniosku na remont dachu i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Białaczowie, - robotach publicznych, które ruszają od 22 czerwca, - dożynkach powiatowych, które odbędą się w 3, 4 – tą niedzielę sierpnia w Białaczowie, - zawodach strażackich w naszej gminie, które odbędą się w najbliższą niedziele, - wnioskach składanych w celu pozyskania funduszy europejskich, - zadłużeniu „Cerkoloru” , które wynosi ok. 10 mln. zł. wobec wszystkich dłużników. Firma ta ogłosiła upadłość i przekształciła się w inna firmę. Zadłużenie „Cerkoloru” wobec gminy wynosi 208 tys. zł. za poprzednie lata i ponad 20 tys. za ten rok. Wczoraj wpłynęło pismo od „Cerkoloru” dotyczące umorzenia zadłużenia, Ad 5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radna J. Pawłowska – aby umorzyć zadłużenie to są chyba jakieś procedury. - Wójt – o umorzeniu długów dla tej firmy nie ma mowy. Najlepiej będzie dogadać się z ta firmą, aby odzyskać część pieniędzy. - Radny Z. Prusek - firma ta ma z pewnością bardzo dobrych prawników. Należy się dokładnie przyjrzeć sytuacji tej firmy, bo uważam, że oni próbują narzucić nam swoje warunki. Owszem idźmy na ugodę, ale na swoich warunkach. - Wójt – sprawa tej firmy jest już w sądzie. Może umorzylibyśmy im część zadłużenia, a oni w zamian przyjmą np. 30 osób do pracy z terenu naszej gminy. - Radny S. Goworek – czy ten zakład w Czeladzi jeszcze istnieje? Jaka jest jego wartość? - Wójt – około 9 mln zł. Tylko czy ten zakład ktoś kupi? - Radny S. Goworek – jaka jest polityka płacowa w tym zakładzie? Ile zarabiają prezesi tej firmy? - Wójt – na następną sesje zaprosimy prezesa tej firmy to go sami zapytacie? - Radny – czy „Cerkolor” miał zadłużenie wobec gminy w ubiegłym roku? - Wójt – tak - Radny K. Kowalczyk – gmina nie może ingerować w zarobki prezesów tej firmy. Kiedyś zakład ten zatrudniał 400 pracowników, obecnie jest to 240 osób. Uważam, że umorzenie części zadłużenia w zamian za zatrudnienie 30 osób to jest dobry pomysł. - Radny K. Rek – należy przerwać zadłużenie tej firmy. Uważam, że zakład ten celowo nie reguluje podatków ponieważ liczy na umorzenie. - Wójt – my jako gmina nie możemy nic w tej sprawie zrobić, poza tym, że skierować sprawę do sądu Ad. 6 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXVI/166/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych konieczności podjęcia uchwały. - Radny N. Jóźwik – co to są za pieniądze te 135 tys. zł? - Skarbnik I. Wilk – na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Białaczowie. Taką kwotę zabezpieczamy już na przyszły rok. - Radna A. Grzesińska – czy na dzisiejszej sesji będą zabezpieczone również pieniądze na dożynki ? - Skarbnik I. Wilk – nie, zrobimy to na następnej sesji. - Radny S. Goworek – czy dożynki i Dni Białaczowa będą w tym samym terminie? - Wójt – tak, będzie to jedna impreza. Dobrze by było aby pieniądze na występ gwiazdy wieczoru były wyłożone przez starostwo. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski - Radna J. Pawłowska – czy ta zepchnięta droga w Skroninie będzie czymś posypana? - Wójt – tak. - Radny N. Jóźwik – na kiedy jest przewidziany termin remontu drogi w Wąglanach? Czy będą w Wąglanach tzw. „leżący policjanci”? Co z garbami na drodze?. Na kiedy jest przewidziane założenie rury odwadniającej? - Wójt – policjanci będą. Remont drogi w Wąglanach będzie rozpoczęty po podpisaniu umowy. Rura będzie zamontowana i garby na drodze też będą wyrównane. - Radna Z. Brzózka – kiedy będzie zrobiony porządek wokół stawu w Zakrzowie? Czy ktoś zajmie się poprawianiem płyt w tym stawie? - Wójt – jak będzie zrobiony plan kompletnego zagospodarowania wokół stawu to dopiero wtedy zajmiemy się porządkowaniem terenu. - Radny S. Sikora – czy będzie poprawiony staw w Parczowie? - Wójt – zajmiemy się tym. - Radny K. Kowalczyk – w Parczówku jest jeden budynek do rozbiórki. Czy grupa interwencyjna może zająć się jego rozbiórką? - Wójt – rozbierzemy ten budynek, ale nie tą grupą. - Radna B. Szymańska – czy będzie w tym roku składany wniosek na strażnice OSP w Petrykozach? - Wójt – w tym roku zrobimy tylko projekty. - Radna B. Szymańska – czy będzie w tym roku samochód dla OSP w Petrykozach? - Wójt – tak. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady XXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 17.07.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 17.07.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony