Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: XIV/14/2011, Z dnia: 29.12.2011
PROTOKÓŁ NR XIV/14/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 grudnia 2011 Protokół Nr XIV/14/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja Prezesa LKS o działalności klubu. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok, - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012 rok, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012, - w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu z XII Sesji Rady Gminy Białaczów radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z XII Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Białaczów radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - odbytym przetargu na kanalizację w miejscowościach Radwan i Petrykozy oraz odcinka kanalizacji w Parczówku i Skroninie, w którym udział wzięło 16 firm, - zakończonym remoncie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - zakończonym remoncie drogi Zakrzów – Skronina, - uzupełnieniu sieci wodociągowej, - imprezie z okazji Dni Białaczowa, - nawałnicy, która przeszła nad naszą gminą w lipcu tego roku, - ukazaniu się 17 listopada bieżącego roku Rozporządzenia ujmującego naszą gminę w wykazie gmin klęskowych, - naprawieniu budynków użyteczności publicznej uszkodzonych w wyniku nawałnicy z 14 lipca 2011 roku, tj.: * dach na OSP Petrykozy, * dach na OSP Kuraszków, * dach szkoły Podstawowej w Petrykozach * szatnia sportowa, * orlik, * elewacja ratusza, - rozstrzygniętym przetargu na usunięcie eternitu, - wniosku na zwrot za awarie sieci kanalizacyjnej i sprzęt ratunkowy, - malowaniu elewacji budynku szkoły Podstawowej w Skroninie, - zakupie sprzętu dla szkół, - darowiznach dla Ochotniczych Straży Pożarnych, - usuwaniu awarii sieci wodociągowych, - pomocy finansowej w kwocie około 1,700 mln zł i rzeczowej dla ludzi poszkodowanych w wyniku nawałnicy, - zadłużeniu gminy, - utrzymaniu 5 szkół na terenie gminy, - zwiększeniu ilości dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Petrykozach, - zamiarze otworzenia oddziału przedszkolnego w Miedznej Drewnianej, - projektach rozbudowy świetlic w Skroninie, Miedznej Drewnianej, - projekcie szlaku turystycznego „Piekło – Niebo”, - wniosku Radnego Z. Kocemby na projekt szlaku turystycznego śladami walk 25pp AK ziemi piotrkowsko- opoczyńskiej, - opracowywaniu studium do planu zagospodarowania przestrzennego, - utrzymaniu przejezdności gminnych dróg asfaltowych, - dniu strażaka, dniu ekologii, - wnioskach na: * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radwanie, Sędowie, Wąglanach, * remont Małej Świetlicy w Miedznej Drewnianej, * dziecięcym zespole ludowym, - złożonych wnioskach w ramach tzw. „Małych grantów” – na koła gospodyń, orkiestrę dętą, zespół ludowy i Dni Białaczowa, - podziękowaniu dla: * Radnych, Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sołtysów * pracowników urzędu, Kierownika GOPS za wkład pracy włożony usuwanie skutków nawałnicy, * kół gospodyń wiejskich za promocję gminy na zewnątrz. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radna K. Jóźwik – nie podziękował Wójt organizatorom największej imprezy na terenie gminy jaką jest Międzynarodowy Konkurs Poezji – bardzo dziękuję za taką współprace. - Radny P. Szymczyk – czy kanalizacja będzie poprowadzona dalej niż do Pana Sosnowskiego? - Radny J. Kowalczyk – proszę o popodnoszenie studzienek kanalizacyjnych nad rzeką w Parczówku. W jakiej formie sprzedawane będzie drzewo z wiatrołomów? - Radny M. Franaszczyk – w jakiej formie zabierany będzie eternit z posesji? - Przewodniczący Z. Prusek – bardzo często zapominamy różne rzeczy. O pisaniu monografii gminy też Wójt nic nie wspomniał i nikt nie ma o to pretensji. Nie zawsze wypada wszystkim się chwalić. - Radna K. Ziębaczewska – a dlaczego nie trzeba się wszystkim chwalić? Inni właśnie wszystkim się chwalą. Uważam, że należy częściej pisać do TOP-u artykuły o tym co się robi na terenie naszej gminy. - Wójt – kontakt gminy z mediami jest rzeczywiście niewielki. To prawda wiele rzeczy umknęło mi w pkt. 4 – przepraszam. W budżecie gminy na 2012 rok przewidziane są środki finansowe na działania, których celem jest promocja gminy. Nad wykonaniem kanalizacji w stronę za Sosnowskiego trzeba się zastanowić. Studzienki w Parczówku miały być popodnoszone – taką miałem informacje od wykonawcy. W miejscowości Żelazowice na drodze do Pana Krawczyka gmina sama popoprawiała studzienki kanalizacyjne. Drewno będziemy sprzedawać w formie przetargowej. Na utylizacje eternitu dostaliśmy dofinansowanie z WFOŚi GW. Do wniosku który składaliśmy nie można było wstawiać konkretnych nazwisk tylko numery posesji. Firma, która będzie zabierać eternit dostała listę z nr posesji na konkretnych miejscowościach. Ma zabrać tylko tyle eternitu ile było wskazane we wniosku. - Radny M. Franaszczyk – w jaki sposób firma ma zabierać eternit? - Wójt – to wszystko jest określone w przetargu – z miejsca wskazanego. Ludzie mają się nie dotykać do niczego. - Rady J. Reszelewski – a co należy zrobić jeśli firma nie zechce zabrać eternitu ponieważ nie jest spakowany w worki? - Wójt – nie może tak zrobić. Ad.6. Informacja Prezesa LKS o działalności klubu. Głos w tej sprawie zabrał Prezes LKS – Pan I. Wilk. Przedstawił on sprawozdanie Ludowego Klubu Sportowego za rok 2011, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Sołtys E. Lasota – jak sport przekłada się na zmianę stylu życia w gminie? - Prezes LKS I. Wilk – Orlik jest dostępny dla wszystkich. Wcześniej jednak należy ustalić ze mną termin - Radny A. Martyka – uważam, że temat jest bardzo ciekawy. Dlaczego są takie słabe wyniki sportowe drużyn? - Radny J. Kowalczyk – inne kluby są finansowane przez sponsorów. Na LKS jest przeznaczane rocznie tylko 30 tys. zł. Czy wystarcza tych pieniędzy dla LKS? Czy klub szuka jakiś sponsorów? - Wójt – uważam, że w tym roku słabe wyniki drużyn są spowodowane mniejszym zainteresowaniem zawodników, którzy swoją uwagę skupili przede wszystkim na usuwaniu skutków wichury. Piłka nożna jest drogą dyscypliną. Nasi miejscowi piłkarze nie reprezentują dostatecznie wysokiego poziomu i nie osiągają imponujących wyników. - Prezes I. Wilk – dobrze funkcjonujące kluby mają swoich sponsorów. My jako klub nie jesteśmy w stanie utrzymać obcych zawodników. Nawet na diety za mecz dla naszych zawodników nie mamy pieniędzy. W dzisiejszych czasach coraz mniej ludzi chce dawać na sport. - Sołtys E. Lasota – czy w gminie jest program rozwoju gminy i rozwoju bazy sportowej. - Przewodniczący Z. Prusek –programu rozwoju bazy sportowej nie ma. Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o zmianach w budżecie gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012-01-27 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie Przewodniczący Rady Gminy oddał Wiceprzewodniczącej Rady Gminy – Pani J. Pawłowskiej. Odczytała ona: - opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy Białaczów na rok 2012, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 - opinię dotyczącą możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o koniczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 - Radny J. Kowalczyk – w §4 jest pomyłka, powinno być od 01.01.2012 roku. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa wnioskuje o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Wójta do kwoty 5300 zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Przeciwko przyjęciu uchwały była Radna K. Jóźwik, od głosu wstrzymał się Radny J. Reszelewski. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12 - Radny W. Świtkowski - komisja budżetowa proponuje pozostawienie dodatku specjalnego Wójta na poziomie 35%. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Przeciwko przyjęciu uchwały była Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy , który poinformował zebranych o konieczności uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. - Sołtys E. Lasota – uważam, że ten program jest ogólnikowy. Czy ten program jest spójny z prelimentarzem wydatków? Jaka jest atmosfera przy realizacji działań profilaktycznych? - Przewodniczący Z. Prusek - odpowiedzi na postawione przez Panią pytania uzyska Pani na Sesji, na której przedstawiona będzie informacja na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, poinformował on zebranych o konieczności uchwalenia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 15 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Pan W. Świtkowski. Poinformował zebranych, że w 2011 roku zmalała kwota bazowa od której naliczane są diety dlatego też w miesiącu grudniu potrącone będą nadpłacone diety. W roku 2012 kwota bazowa ma również pozostać na tym pomniejszonym poziomie. Dlatego też komisja budżetu proponuje zwiększenie diet o 2% . - Skarbnik I. Wilk – po podwyżce diety radnych wzrosną o 53 zł jeśli kwota bazowa będzie wynosić półtora krotność kwoty 1766,46 zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Przeciw przyjęciu uchwały głosowała radna K. Jóźwik. Od głosu wstrzymali się Radni – J. Reszelewski i Radny J. Kowalczyk. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 16 - Radny W. Świtkowski – komisja budżetu proponuje zwiększenie o 20 zł diet dla sołtysów. W roku 2012 wzrośnie podatek rolny i z tego tytułu Sołtysi dostaną większe prowizje. - Radna K. Ziębaczewska – na komisji budżetowej padła propozycja podniesienia diet dla sołtysów do kwoty 150 zł. Byłaby to jednak podwyżka aż o 50% - a to jest za dużo. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymali się Radni – J. Reszelewski i Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. - Przewodniczący Z. Prusek – na dzisiejszą sesję był zaproszony Marszałek A. Bagiński. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji dostaliśmy od niego fax z życzeniami, treść tego faxu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. - Radny P. Szymczyk – odczytam pismo Pana Utnickiego dotyczące - braku odpowiedzi Wójta na pisma, które będzie stanowić integralną część do protokołu jako załącznik Nr 17. - Radny J. Reszelewski – zwracam uwagę na poprawność wypowiadania roku 2012. - Wójt – prosiłem Pana Utnickiego o przywrócenie na działce stanu wcześniejszego. On się od tej decyzji odwołał w kolegium i wygrał ta sprawę. Ad. 9. Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 10.02.2012.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.02.2012 , wersja 1
Numer: XIII/13/2011, Z dnia: 14.12.2011
PROTOKÓŁ NR XIII/13/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 14 grudnia 2011 Protokół Nr XIII/13/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednej uchwały. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie uchwał: - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. - zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” 4. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie uchwał: Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3 - Radny J. Kowalczyk – uważam, że nie ma potrzeby głosować nad czymś czego i tak nie ma w rzeczywistości. - Skarbnik I. Wilk – musimy poprawić tą uchwałę, chociaż w naszej gminie nie ma takich podatków. Podatek od nieruchomości musi być ogłoszony w dzienniku urzędowym aby można było pobierać podatki. Brak poprawki spowoduje niezamieszczenie uchwały w dzienniku urzędowym. Na poprzedniej sesji rada uchwaliła podatek z 1m2 a powinien być z 1 ha. Wobec czego wynikł fakt iż rada podniosła faktycznie podatek czego robić nie może. Rada Gminy może tylko obniżać podatki. - Radny Z. Kocemba – czy w tym podatku mieszczą się podatki od stawów hodowlanych? - Skarbnik I. Wilk – nie, stawy opodatkowane są inaczej. - Radny J. Reszelewski – co w przypadku kiedy właściciel stawu zbuduje sobie turbinę wodną? Jaki wtedy będzie płacić podatek? - Z-ca Wójta – wtedy to już będzie zupełnie inny podatek. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 14 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 - Wójt – aktualizacja planu jest potrzebna do naniesienia poprawek do wniosku już złożonego do PROW na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Skroninie. - Radny J. Kowalczyk – czy można zapoznać się z tym planem zanim odda się głos? - Wójt – w planie ujęte są tylko te sprawy, które są niezbędne do wniosku, aby można było ubiegać się o pieniądze europejskie. - Radny j. Kowalczyk – zanim zagłosuje chcę przeczytać ten plan. - Radna K. Ziębaczewska – plan odnowy miejscowości Skronina był już uchwalony w poprzedniej kadencji. Uchwała, która mamy dziś podjąć będzie tylko uaktualniała wcześniejszą. Są wśród nas radni którzy nie byli radnymi w poprzedniej kadencji i plany odnowy są dla nich nowością. - Z-ca Wójta – zmiany w planie są tylko hipotetyczne. Sam plan odnowy miejscowości zatwierdzany jest przez sołectwo. Na sesji Rady Gminy głosowana jest tylko uchwała sołectwa. - Radny M. Franaszczyk – czy kwota 2,5 mln. zł to całkowity koszt remontu świetlicy w Skroninie? - Z-ca Wójta – tak. Dofinansowanie ze środków europejskich obejmuje 75% kosztów. - Radna K. Jóźwik – czy można uzyskać kserokopię spisu treści planu? - Z-ca Wójta – tak. - Radny M. Franaszczyk – czy budowa chodnika też obejmuje ten projekt? - Z-ca Wójta – nie. - Radny J. Reszelewski – czy droga przez Skroninę jest drogą powiatową? - Z-ca Wójta – tak. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 4. Zamknięcie obrad. Obrady XII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 9:40. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2012.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.01.2012 , wersja 1
Numer: XII/12/2011, Z dnia: 29.11.2011
PROTOKÓŁ NR XII/12/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 listopada 2011 Protokół Nr XII/12/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze dwóch uchwał. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z i XI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie sprostowania uchwały Nr XI/51/2011 Rady gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2011r. - w sprawie sprostowania uchwały Nr XI/52/2011 Rady gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na 2011 rok, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Białaczowie, - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miedzna Drewniana, - w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego z dnia 8 marca 2011 roku, znak: PNK-I 0552.10.2011, - zmieniająca uchwałę Nr XI/70/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze, - w sprawie wskazania gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Białaczów. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z XI Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - wpisaniu gminy Białaczów do wykazu gmin klęskowych, - naprawie zniszczonych w wyniku nawałnicy budynków użyteczności publicznej, tj.: * dach na OSP w Petrykozach, * dach na OSP w Kuraszkowie, * szatnia LKS, * boisko sportowe „Orlik” - konieczności poprawy elewacji i drzwi wejściowych w budynku Ratusza, - przetargu na remont dachu i wymianę okien w budynku gminy Białaczów, - kończącej się budowie drogi łączącej miejscowości Zakrzów – Skronina, - zakończonym remoncie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, - przeglądzie sztuki amatorskiej, - Dniach Białaczowa, które odbyły się 26 listopada 2011 roku, - udziale koła gospodyń wiejskich i kobiet strażaków z Wąglan na pierzarce w gminie Rzeczyca, - odwiedzinach poseł K. Ozgi, na których to posłanka przekazała 80 zaproszeń na 12 dniowe zimowiska w Zakopanem, - turniejach w piłkę siatkową, - przetargu na budowę kanalizacji w Radwanie i Petrykozach, który ma się odbyć w miesiącu grudniu, - wiadukcie w miejscowości Radwan, - wniosku na sprzątnięcie zniszczonego przez huragan eternitu, - podziękowaniu za pomoc w akcji pożarniczej, - mających się rozpocząć pracach przy sprzątaniu wiatrołomów na działce w miejscowości Petrykozy. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. - Przewodniczący Z. Prusek – czy można ograniczyć udział w przetargu firmy, która budowała kanalizacje w Żelazowicach i w Parczówku? Czy przesunięcie pieniędzy z dofinansowania remontu orlika na remont dachu i okien w budynku Urzędu Gminy nie skutkuje żadnymi konsekwencjami? - Wójt – nie. To jest tylko przesunięcie pieniędzy z jednego działania na drugie. Nie ma żadnej prawnej formy, która pozwalałaby wykluczyć jakąkolwiek firmę z możliwości startu w przetargu. - Radny J. Kowalczyk – wszystkie drogi pokanalizacyjne są w złym stanie. Firma, która robiła kanalizację w Parczówku do dziś ich nie poprawiła. Czy można zabezpieczyć się na przyszłość jakąś klauzula zawartą w umowie nakazującą naprawienie wszystkich zniszczonych dróg , w sytuacji kiedy znów ta sama firma wygra przetarg na wybudowanie kanalizacji w kolejnych miejscowościach? - Wójt – to wszystko zależy od tego czy chcemy wybudować samą kanalizacje w danej miejscowości czy wraz z całą infrastruktura drogową. Wszystko to zależy od ilości pieniędzy jakie przeznaczymy na wybudowanie kanalizacji. - Przewodniczący Z. Prusek – od 2016 roku mają być wprowadzone kary dla samorządów za to, że nie posiadają oczyszczalni ścieków i nie segregują odpadów. - Sołtys E. Lasota – kiedy gminę będzie stać na nowe drogi? Myślę, że nigdy. W gminie nic się nie robi, nie mamy żadnej strategii rozwoju, żadnej wizji. Wszystko o czym się mówi, jest, ale tylko na papierze. Jakie są plany krótkoterminowe i rozwojowe gminy? Bez dobrych dróg nasza gmina nie ma szansy na właściwy rozwój. A co ze świetlicą w Sobieniu? - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję tego typu kwestie przedyskutować w punkcie nr 7. Ad. 6. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sprostowania uchwały budżetowej Nr XI/51/2011 z dnia 27.10.2011 r. dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2011r. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Białaczów dot. Wieloletniej Prognozy finansowej na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. - Radny J. Reszelewski – dlaczego dokładamy aż 600 zł do rachunku na zakup energii dla szkoły w Białaczowie? Przecież ostatnio zostało zmienione oświetlenie w tej szkole? - Sołtys Z. Purgat – ile kosztuje brama wjazdowa na plac Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej? - Skarbnik I. Wilk – dokładamy na zakupie energii dla Szkoły w Białaczowie dlatego, że wcześniej obcięliśmy im pieniądze na ten zakup. Całkowity koszt bramy wyniósł 3700 zł netto. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 - Radny M. Franaszczyk – komisja rolnictwa i gospodarki gruntami po przeprowadzeniu konsultacji z innymi gminami zadecydowała o obniżeniu ceny skupu żyta do kwoty 40 zł za 1dt. - Sołtys M. Nowak – czy Rada Gminy wysłała projekt tej uchwały do Izb Rolniczych, aby ta mogła zaopiniować uchwałę? - Rady M. Franaszczyk – Izby rolnicze nigdy nie zajmowały się takiego typu sprawami. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny Z. Kocemba. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 - Radny j. Kowalczyk – jak się oblicza podatek leśny, czy ktoś może to wyjaśnić? - Skarbnik I. Wilk – na podstawie ceny drewna tarcicznego. Rada Gminy nie ustala tego podatku. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10 - Radny J. Kowalczyk – czy ceny za wodę i ścieki wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów ? Jak ustala się takie ceny? - Wójt – ceny są zdecydowanie za niskie. Myślę, że w niedługim czasie znów będziemy musieli podjąć uchwałę o kolejnych podwyżkach. - Przewodniczący Z. Prusek – uważam, że ta cena która jest zaproponowana w uchwale powinna zostać. - Radny J. Reszelewski – czy my wiemy dokładnie ile osób nie płaci za wodę, ścieki i przyłącza? - Wójt – ewidencja wody i ścieków jest prowadzona. Jeśli ktoś podłączył się do kanalizacji i nie powiadomił nas o tym a państwo wiecie, że taka sytuacja ma miejsce to proszę zgłaszać do urzędu. - Radny J. Reszelewski – w sprawie: sprawdzania kwitów za wywóz ścieków i legalności podłączeń do kanalizacji miała być powołana odpowiednia komisja. - Wójt – pracownik, który zbiera opłaty za wodę i ścieki sprawdza jednocześnie posiadanie kwitów za wywóz nieczystości i legalność podłączeń do kanalizacji. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 - Sołtys Z. Purgat – ile będzie kosztował teraz 1 m3 wody? Sołtysi nie mają żadnej wiedzy na ten temat. - Sołtys A. Krawczyk - uważam, że jest słuszna uwaga ponieważ mieszkańcy wiosek o takie rzeczy najczęściej pytają sołtysa a nie radnego. Żaden sołtys nic nie wie na temat kwot jakie były przeznaczone na naprawę dróg dojazdowych do pól. - Sołtys E. Lasota - sołtys jest osobą zaufania publicznego. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że uwaga dotycząca braku wskazania wysokości kwoty jest słuszna, ponieważ sołtysi nie dostają projektów uchwał. Dlatego też, należało powiedzieć o wysokości opłaty za wodę i ścieki w mijającym roku i o tej zaproponowanej na następny rok. -Sołtys E. Lasota – nie słyszałam opinii komisji na temat podwyżki za wodę i ścieki. Czy uchwały są tajne? Jeśli tak to od kiedy? Uważam, że sołtysi powinni dostawać wcześniej uchwały. - Przewodniczący Z. Prusek – na komisjach opiniuje się tego typu uchwały. Na samej sesji jest już tylko głosowanie nad nimi. - Sołtys E. Lasota – wcześniej prosiłam o harmonogram sesji i komisji. Do dziś go nie dostałam. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach wysokości kwot za dostarczanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Białaczowie w stosunku do mijającego roku. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia „Planu Odnowi miejscowości Miedzna Drewniana” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13 - Rady J. Reszelewski – u uchwale jest pomyłka w §2. powinno być z 10 grudnia 2009 roku. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego plan odnowy miejscowości jest uaktualniany co dwa lata? - Z-ca Wójta – w planie odnowy miejscowości, który był uchwalany 2 lata temu przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej nie była uwzględniona. Ponieważ do PROW złożyliśmy wniosek na dofinansowanie przebudowy tego budynku należy również uaktualnić plan miejscowości. Wszystkie dokumenty składane do PROW muszą być zgodne, dlatego też niezbędnym okazało się uaktualnienie planu o wpis – przebudowa budynku świetlicy wielskiej w Miedznej Drewnianej. - Radny J. Kowalczyk – to będzie tylko przebudowa świetlicy czy również tego budynku po salce katechetycznej? - Z-ca Wójta – przebudowa dotyczyć będzie obydwóch budynków. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego w Miedznej Drewnianej będą przebudowywane aż dwa budynki, a na innych miejscowościach nie remontuje się żadnych? - Przewodniczący Z. Prusek – przebudowa dotyczy budynków świetlicy i salki katechetycznej w Miedznej Drewnianej oraz budynku świetlicy w Skroninie. Wniosek jest złożony jednocześnie na obydwie te miejscowości. - Wójt – jeszcze nie jest przesądzone czy w ogóle dojdzie do przebudowy tych budynków. Jeśli nie będziemy mieć pieniędzy to nic nie zrobimy. Uważamy, że lepiej zrobić cos raz a porządnie, dlatego też zdecydowaliśmy o kompleksowych remontach tych budynków wraz z całym otoczeniem. - radny j. Kowalczyk - czy w Miedznej są potrzebne aż 2 budynki. Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby sprzedanie salki katechetycznej. - Wójt – do wniosku o remont katechezy jest podpięty zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Parczowie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymał się radny J. Reszelewski i Radny J. Kowalczyk. Uchwała została przyjęta. - Z. Pawik – w imieniu Pani poseł K. Ozgi dziękuję za oddane głosy w minionych wyborach parlamentarnych. Dzięki pani poseł, która wcześniej była Wicewojewodą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy dostały 40 tys. zł . W ostatnich dniach pani K. Ozga była w naszej gminie i przekazała dla dzieci z biednych rodzin 80 zaproszeń na 12- to dniowe zimowiska w Zakopanem. Opłata za zimowisko od każdego dziecka wynosi 100 zł. Oprócz tego każde dziecko dostanie wyprawkę w wysokości 150 zł Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14 - Wójt – w kończącym się roku może nie domknąć nam się budżet z powodu nakładów finansowych które musieliśmy podjąć związanych z sytuacją klęskową jaka nas spotkała w tym roku. Wielu mieszkańcom, w związku z tym umorzyliśmy podatek. W mijającym roku mieliśmy więc więcej wydatków niż wpływów do budżetu. W związku z tym, budżet gminy zmniejszył się znacznie. Dlatego też, aby zapłacić wszystkie zobowiązania musimy wziąć kredyt. - Skarbnik I. Wilk – wysokość kredytu jest przewidziana tylko do kwoty takiej jaką potrzebujemy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego z dnia 8 marca 2011 roku, znak: PNK- I.0552.10.2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 15 - Urbanista P. Szybilski – w latach 90-tych był robiony obowiązujący na terenie gminy Białaczów plan zagospodarowania przestrzennego. W 2002 roku nastąpiło jego uchwalenie. Uchwała zgodnie z procedurami była przesłana do Nadzoru Prawnego, ten nie stwierdził żadnych uchybień w planie. W ostatnich miesiącach do biura Rady Gminy przyszła wiadomość o zaskarżeniu w części dotyczącej działek położonych w miejscowości Miedzna Drewniana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Okazało się, że w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały brakuje symbolu G8 – a tym samym brakuje jednostki planistycznej. Do starostwa została złożona skarga na plan w związku z brakiem stosownego zapisu w załączniku. Pomyłki takie zdarzają się często i wynikają najczęściej one z niedopatrzenia pisarskiego. Po roku 2002 zmieniła się ustawa i dziś mamy już inną sytuację prawną. Ponieważ skarga się pojawiła należy przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury. Pierwszym krokiem jest stanowisko Rady Gminy dotyczące uznania skargi za zasadną lub bezzasadną. Później sprawa trafia do WSA. Tam następuje orzeczenie wyroku. Mogą być trzy rozwiązania: WSA uchyla plan w całości, tylko w części dotyczącej wspomnianej jednostki planistycznej bądź uznaje brak stosownego zapisu w załączniku za błąd pisarski. - Wójt – omówiona jednostka planistyczna znajduje się w Miedznej Drewnianej w części od młyna do Pana Kostka. - Urbanista P. Szybilski – takie pomyłki pisarskie zdarzają się bardzo często. W gminie Nowosolna sytuacja podobnego typu tez miała miejsce. WSA uchylił plan zagospodarowania przestrzennego w całości. Gmina się odwołała do NSA i ten po dwuletniej procedurze plan znów przywrócił. - Przewodniczący Z. Prusek – a jakie są konsekwencje w przypadku nieprzyjęcia przez Rade Gminy uchwały? - Urbanista P. Szybilski – wtedy Wojewoda Łódzki wyśle tę skargę do WSA, i wyrok w tej sprawie i tak zapadnie. - Sołtys A. Krawczyk – pamiętam jak plan ten był wywieszony w Urzędzie Gminy do wglądu dla mieszkańców gminy. Można było wtedy zgłaszać swoje poprawki. W miejscowości Sędów chcieliśmy aby teren w stronę północną od wioski był przeznaczony na budowę jednorodzinną. Nie pozwolono nam na to ponieważ okazało się, że jest to rejon archeologiczny. Czy do nowopowstającego planu zagospodarowania przestrzennego będzie można wnieść jakieś jeszcze poprawki? - Urbanista P. Szybilski – w Polsce jest bardzo dużo firm deweloperskich, które chcą wymusić na gminach zmiany w planie, aby można było zbudować osiedla. Samorządy jednak muszą pracować w oparciu o obowiązujące ustawy. - Radna K. Ziębaczewska – proszę, aby mógł Pan wyjaśnił nam wszystko w bardziej przystępnym języku. - Urbanista P. Szybilski – na każdą skargę, która wpłynie do Rady Gminy – rada powinna się wypowiedzieć w formie uchwały. - Przewodniczący Z. Prusek – na dzisiejszej sesji zajmujemy się stwierdzeniem nieważności uchwały z 2002 roku dotyczącej uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej jednostki planistycznej znajdującej się w Miedznej Drewnianej oznaczonej symbolem D8MN/MR. - Radny W. Świtkowski – wynika z tego, że my stwierdzamy, że skarga jest zasadna ponieważ nie było stosownego zapisu. - Wójt – tak, Rada Gminy głosuje uchwałę o stwierdzeniu, że skarga złożona jest w pełni zasadna. W dalszej części Wójt odczytał skargę, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 16. - Sołtys E. Lasota – jakie będą konsekwencje jeśli WSA wyda niekorzystny dla nas wyrok? - Urbanista P. Szybilski – WSA ma trzy możliwe wyjścia. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie ono będzie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. - Radny J. Reszelewski – a gdzie się znajduje załącznik? - Wójt – zostanie napisany wtedy jak Rada podejmie jakąś decyzję. Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/70/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 17 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował on zebranych o konieczności podjęcia uchwały w związku z tym, iż w uchwale poprzedniej nie było zapisu o publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wskazania gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 18 Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta , która poinformowała zebranych o konieczności podjęcia uchwały w związku z ustawą zobowiązującą wskazanie najbliższej gminy, w której funkcjonują przedszkola dla niepełnosprawnych dzieci pobierające opłatę. - Skarbnik I. Wilk – całkowity koszt utrzymania jednego niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu wynosi około 500 zł. miesięcznie. Nasza gmina będzie dopłacać za takiego jednego przedszkolaka około 200 zł. - Radna K. Ziębaczewska – jaka jest różnica pomiędzy przedszkolem publicznym a niepublicznym? - Z-ca Wójta – przedszkole publiczne prowadzone jest przez gminę. Niepubliczne zaś przez instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne. - Radny J. Reszelewski – czy niepubliczne przedszkole może prowadzić osoba prywatna. - Z-ca Wójta – tak, może. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.7. Zapytania i wolne wnioski. - Z. Pawlik – proszę o konkretne wnioski, które mogłabym przekazać Pani poseł K. Ozga, aby mogła ona wnieś je do komisji sejmowych. - Przewodniczący Z. Prusek – proszę podziękować Pani poseł za kolonie zimowe dla dzieci. - Wójt – złożyliśmy do Wojewody Łódzkiego wniosek na kwotę 200 tys. zł na pokrycie akcji ratowniczej po nawałnicy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek został przekazany do rządu. - Radny W. Świtkowski – jednostki OSP złożyły do Komendanta Głównego wniosek o doposażenie w sprzęt strażacki. - Przewodniczący Z. Prusek – czy istnieje możliwość dokończenia chodnika w Miedznej Drewnianej wzdłuż drogi wojewódzkiej? - Z. Pawlik – w tej sprawie większy wpływ ma Pan Marszałek A. Bagiński. - Sołtys T. Mastalerz – czy na następną sesję będzie można sprawdzić ile mamy długu z tytułu niepłacenia podatków? Czy urząd robi coś w tej sprawie? Czy firma, która wygrała przetarg na jakikolwiek remont, budowę na terenie naszej gminy ponosi jakieś konsekwencje za niewykonanie pracy w terminie? - Sołtys E. Lasota – co można zrobić aby poprawić tą sytuację? - Sołtys A. Krawczyk – czy na ścinkę drzew na posesjach i w lesie pozwolenie wydaje Urząd Gminy? - Z-ca Wójta – Urząd Gminy wydaje pozwolenie na ścinkę drzew tylko na posesjach. - Sołtys A. Krawczyk – jeśli będziemy wiedzieli, które osoby nie płacą podatku to czy możemy coś zrobić w tej sprawie, np. nie wydać pozwolenia na ścinkę drzew na posesji? - Wójt - wydanie pozwolenia na ścinkę drzew na posesji nie ma nic do płacenia podatków. Pani, która zajmuje się podatkami może na komisji przedstawić informację ile upomnień zostało wysłanych. Nic w sprawie wyciągania konsekwencji wobec firm wygrywających przetargi ogłaszane przez urząd gminy na remont czy budowę nie możemy zrobić. Jeśli dana firma nie wyrabia się z pracami to sama zabiega o to w Urzędzie Marszałkowskim, aby przesunąć termin zakończenia prac. Ze startowania w przetargu nie można wyeliminować najtańszego wykonawcy ponieważ zawsze wygrywa ten co daje najtaniej. - Radny J. Kowalczyk – czy pracownik, który zbiera opłaty za wodę i kanalizację mógłby chodzić częściej, np. co trzy miesiące? - Sołtys A. Świątek – czy ktoś może zabezpieczyć przepompownię koło Wąglan, ponieważ ciągle się tam coś psuje. - Radny J. Reszelewski – dzieci, które uczęszczały na zajęcia gry na instrumentach dętych nie chcą już dalej chodzić. W ubiegłych latach grający mieli wodę, coś słodkiego i wycieczkę, teraz mimo obietnic nic nie ma dla nich. - Wójt – wcześniej mieliśmy projekt, który przewidywał tego typu rzeczy. Teraz sami z funduszy gminnych płacimy za nauczyciela gry na instrumentach dętych. Nie stać już nas na poczęstunek, czy wycieczkę. Oferujemy naukę gry zupełnie za darmo, a dzieci i tak nie chcą chodzić. Musimy przekształcić dziecięcą orkiestrę dętą na taka, na którą mogą uczęszczać osoby dorosłe. Przepompownia pod lasem koło Wąglan była zabezpieczona. Niestety już ktoś zniszczył zabezpieczania. Za wodę i ścieki zbierane są opłaty tak często jak tylko można. Myślę, że należy pomyśleć o wzmocnieniu obsady pracowników gospodarczych. - Radny W. Świtkowski – jeśli ktoś chce częściej płacić za wodę i ścieki to może przyjść do gminy podać stan licznika i zapłacić w kasie. - Przewodniczący Z. Prusek – myślę, że należy się zastanowić nad istnieniem orkiestry dętej. - Sołtys E. Lasota – w gminach ościennych to sołtys pobiera pieniądze za wodę i ścieki. Myślę, że w orkiestrze dętej powinni grać ludzie dorośli. - Radna K. Jóźwik – proszę aby wstawić znak na Przedewsiu w Wąglanach oraz o plac zabaw dla dzieci. - Kierownik Biblioteki – w dniach 19-20 listopada odbyły się II-gie spotkania ze sztuką amatorską. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu serdecznie dziękuje. - Radny A. Martyka – uważam, że pretensje sołtysów na brak współpracy z radnymi są nieuzasadnione. W Białaczowie nie ma takiego typu problemów. Czy można naprawić lampę koło boiska? Czy jest w planach zakup jakiegoś nowego ciągnika i przyczepy na potrzeby urzędu? Czy będzie remontowany staw w Białaczowie? - Wójt – dziękujemy Pani Kierownik Biblioteki za zorganizowanie imprezy pod nazwą II-gie Białaczowskie spotkanie ze sztuką amatorską. Ustawienie znaku na Przedewsiu w Wąglanach nie jest takie proste ponieważ trudno będzie ustalić, która droga jest z pierwszeństwem przejazdu. To czy plac zabaw w Wąglanach będzie zrobiony zależy od budżetu gminy. Lampy po nawałnicy są naprawiane przez cały czas. Ciągniki są stare, dobrze byłoby zakupić jeden nowy. Niestety nie mamy na razie na to środków. Pani Sołtys Sobienia zarzuciła nam brak strategii rozwoju i wizji gminy. Myślę, że należy w tej sprawie cofnąć się o kilka lat i porównać sytuację co było kiedyś a co jest teraz. Budżet gminy wzrósł o kilka milionów dzięki pozyskaniu pieniędzy europejskich. Wizją gminy w XXI wieku jest dalsze pozyskiwanie takich właśnie środków. Dług gminy to kwota około 3,3 mln. zł z czego 1,2 mln to stare długi sprzed kilku lat. 5 lat temu było to prawie 5 mln zł. - Sołtys Z. Brzóska – proszę o naprawienie lampy w Zakrzowie koło Pani W. Lis. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Obrady XII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2012.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.01.2012 , wersja 1
Numer: XI/11/2011, Z dnia: 27.10.2011
PROTOKÓŁ NR XI/11/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 27 października 2011 Protokół Nr XI/11/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednej uchwały. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Ix i X Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja z działalności bibliotek działających na terenie gminy. 7. Informacja na temat przygotowania dróg do sezonu zimowego. 8. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Białaczów na lata 2011-2020, - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012rok - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Białaczów, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobień, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białaczów, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miedzna Drewniana, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazowice, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwan, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parczów, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parczówek, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuraszków, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ossa, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Petrykozy, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skronina, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sędów, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów, - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąglany, - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze, - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, - w sprawie zniesienia form ochrony przyrody-pomnikowej alei modrzewiowej położonej na terenie leśnictwa Białaczów 107007E przy drodze z Białaczowa do Ossy. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z X Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - przyznaniu pieniędzy na budowę kanalizacji w miejscowościach Radwan i Petrykozy, - zakończeniu remontu szkoły w Białaczowie, - pomocy materialnej i finansowej ludziom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, - darowiznach na likwidowanie skutków nawałnicy: * od gmin: Gorzkowice, Tomaszów , Rzeczyca, Rokiciny i Kleszczów, * od osób prywatnych, * od firm - dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego na remonty budynków użyteczności publicznej, - przyrzeczeniu telefonicznym na dofinansowanie w 80% remontu orlika, - odrzuceniu wniosków na: * zwrot kosztów akcji ratowniczej, * usuniecie eternitu, * wymianę uszkodzonych lamp energii elektrycznej, * wymianę uszkodzonego sprzętu strażackiego i wodno- kanalizacyjnego, - nie zamieszczeniu gminy Białaczów w wykazie gmin klęskowych, - wniosku na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej i w Skroninie, - kłopotach z opłatą adiacencką, - firmie, która za kwotę 20tys. zł sprzątnie wiatrołomy z działki gminnej położonej w Petrykozach, - ogrodzeniu boiska sportowego, - podjeździe dla niepełnosprawnych przy Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, - wiadukcie nad CMK w miejscowości Radwan, - spotkaniu 8 listopada 2011r. o 19-tej w Świetlicy wiejskiej w Białaczowie, na którym będzie poruszana sprawa montażu kolektorów słonecznych, Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny A. Martyka – skąd będą pochodzić pieniądze na remont orlika? - Wójt – z ministerstwa Sportu. - Sołtys E. Lasota – jaki jest związek między wyborami parlamentarnymi a wpisaniem gminy do wykazu gmin klęskowych? - Wójt – poprzedni rząd nie umieścił naszej gminy w wykazie gmin klęskowych a nowy nie jest jeszcze zaprzysiężony. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego są pozasypywane przepusty przy drodze Parczów- Parczówek? Czyja to była decyzja? Czy pracownicy gospodarczy urzędu mogą zająć się zasypaniem dużych dziur na drodze przy której mieszkam w Parczówku? - Wójt – nadzór uznał, że dwa przepusty przy drodze Parczów – Parczówek są nielegalne, a pozostawienie ich wiązałoby się z zmianą planu i koniecznością dołożenia dużej sumy pieniędzy, dlatego też uznaliśmy, że trzeba je zasypać. Drogę koło pana posesji postaramy się załatać. - M. Natkańska – droga z Ossy do Nadola jest w bardzo złym stanie, czy ktoś zajmie się jej poprawieniem? - Wójt – ta część drogi jest położona już na gminie Żarnów. Prawdopodobnie sami będziemy musieli zająć się poprawieniem stanu drogi z Ossy do Nadola. Ad. 6. Informacja z działalności bibliotek działających na terenie gminy. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik Gminnej biblioteki Publicznej w Białaczowie Pani I. Wiktorowicz. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Sołtys E. Lasota – uważam, że starania pracownika biblioteki są zbyt małe. Wnętrze budynku jest obskurne, komputery są nieczynne i nie ma żadnej współpracy biblioteki z sołectwami. Jak kwota przeznaczana jest każdego roku na zakup książek do bibliotek? Jaki jest roczny budżet biblioteki? - Kierownik biblioteki I. Wiktorowicz – biblioteka ma bardzo dobre kontakty z dyrektorami szkół. O wszystkich imprezach, wystawach czytelniczych, które organizujemy informowaliśmy zainteresowanych. Jeśli była to większa uroczystość to rozsyłaliśmy zaproszenia, rozwieszaliśmy plakaty. Komputery są cały czas pracy biblioteki udostępniane czytelnikom. A o tym, że były nieczynne dowiedziałam się od Pani właśnie przed chwilą. Corocznie zakupujemy książki za kwotę 5,5 tys. zł z czego 3,5 tys. zł pochodzi z dofinansowania Ministra Kultury. W dniach 19-20 listopada odbędzie się II-gie Spotkanie ze Sztuką Amatorską. Ad. 7. Informacja na temat przygotowania dróg do sezonu zimowego. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - samochodach strażackich wyposażonych w sprzęt dostosowany do odśnieżania, - kolejności odśnieżania dróg gminnych, - koniczności zastanowienia się nad rozwiązaniem odśnieżania dróg w miejscowości Sobień i Ossa, - M. Natkańska – myślę, że może być problem ze znalezieniem chętnych do odśnieżania drogi w Ossie. Nikt z mieszkańców nie ma u siebie stosownego sprzętu. Proponuję, aby porobić miejsca przy drodze, na których będzie gromadzony piasek wykorzystywany do posypywania odśnieżonej drogi. - Wójt – uważam, że pomysł z piaskiem jest dobry. - Radny Z. Kocemba – proponuję, aby wykorzystać do odśnieżania koparki, które są na stanie Urzędu Gminy. Należałoby do nich zakupić tylko pługi. - Sołtys T. Mastalerz – kierowcy samochodów, którzy odgarniają śnieg z dróg zasypują jednocześnie polne drogi. Autobus też nie może wykręcić bo ma zasypane miejsce wykręcania. Uważam, że kierowcy tych samochodów powinni odgarnąć drogę i miejsce które zasypią śniegiem. - Radny J. Kowalczyk – czy można zakupić jeszcze jeden pług do samochodu strażackiego w Petrykozach? Uważam, że miejscowości Parczówek, Petrykozy są odśnieżane na samym końcu. - Przewodniczący Z. Prusek – kierowcy odgarniający śnieg samochodami strażackimi mają wyznaczone trasy, którymi mają jeździć. - Sołtys E. Lasota – uważam, że w niektórych miejscowościach powinno się podpisać umowy z mieszkańcami na odśnieżanie. Czy można będzie tak zrobić, czy będą na to pieniądze w budżecie gminy? - Wójt – to, że samochód odgarniając śnieg zasypuje jednocześnie polne drogi – to nic na to się nie poradzi. Kierowcy odgarniający śnieg samochodami strażackimi mają swoje trasy. Jeśli znajdzie się ktoś z Sobienia i Ossy, kto będzie chciał odgarniać śnieg to podpiszemy z nim umowę na odśnieżanie. Ad. 8. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Szymczyk. Poinformował on zebranych o tym, że Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawą skargi na Wójta i zdecydowała o uznaniu skargi za bezzasadną. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012rok która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta – Pani Barbara Goworek. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały, która daje możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Sołtys E. Lasota – uważam, że ten program jest niezwykle ważny. Wnioskuję, aby tego typu dokumenty były przesyłane również sołtysom. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że zbędną rzeczą jest wysyłanie projektów uchwał dla sołtysów. Jeśli jest dobra współpraca na wsi między radnym i sołtysem to myślę, że sołtysi nie mają problemów z wcześniejszym niż na sesji wglądem do projektów uchwał. - Sołtys E. Lasota – zgadzam się z radną, ale ja dostaję zaproszenia zbyt późno, żebym mogła się wcześniej zapoznać z projektami uchwał. - Przewodniczący Z. Prusek – jeśli sołtysi będą chcieli mieć egzemplarz tej uchwały to mogą ją dostać dopiero po przegłosowaniu i podpisaniu. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta – Pani Barbara Goworek. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały, która daje możliwość korzystania z dofinansowania sportu stowarzyszeniom zwykłym. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Kierownik ZEAS- Pani G. Owsińska. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały, daje możliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze. - Radny A. Martyka – czy często są przekraczane pełne wymiary czasu pracy przez nauczycieli w naszych szkołach? - Kierownik ZEAS G. Owsińska – w naszych szkołach nauczyciele uzupełniają w bibliotece etat do pełnego wymiaru. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobień która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Przewodniczący Z. Prusek – statuty sołectw były konsultowane z mieszkańcami. W niektórych są uwzględnione poprawki mieszkańców. - Sołtys E. Lasota – czy gmina jest przygotowana do zmiany filozofii jaką niosą za sobą zmiany statutów? - Przewodniczący Z. Prusek – gmina to nie tylko urząd gminy, ale wszyscy ci co ją tworzą i płacą na jej rzecz podatki. - Radna K. Jóźwik – w skład Rady sołeckiej wchodzi sołtys i jeszcze dwie osoby? - Przewodniczący Z. Prusek – tak. Do tych wszystkich naszych uchwał ustosunkowuje się nadzór. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białaczów która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miedzna Drewniana która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazowice która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwan która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parczów która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parczówek która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuraszków która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ossa która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Petrykozy która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skronina która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sędów która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąglany która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy. Poinformował ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały, która stworzy możliwość utrzymania przedszkola w Petrykozach i pozwoli otworzyć jeszcze jedno w Miedznej Drewnianej. Koszty utrzymania przedszkoli będzie ponosić gmina, fundacja i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody-pomnikowej alei modrzewiowej położonej na terenie leśnictwa Białaczów przy drodze nr 107007E z Białaczowa do Ossy która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu - Wójt – aleja modrzewiowa wzdłuż drogi z Białaczowa do Ossy w wyniku nawałnicy 14 lipca została całkowicie zniszczona. Nadleśnictwo chciałoby te połamane drzewa jak najszybciej usunąć. Niestety nie może tego zrobić, dopóki Rada Gminy nie zniesie statusu formy ochrony przyrody- pomnikowej dla tej alei. Zanim jednak Rada Gminy zdecyduje o zniesieniu formy ochrony przyrody pomnikowej dla alei modrzewiowej musi mieć zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. My uzyskaliśmy już taką opinię i teraz możemy już zgodnie z prawem znieść tą formę ochrony przyrody. - Sołtys E. Lasota – czy już wiadomo czy będzie coś w zamian za zniszczoną aleję modrzewiową? - Wójt – o tym czy będzie coś w zamian za zniszczoną aleję modrzewiową zdecyduje nadleśnictwo. - Radny J. Reszelewski – czy można będzie przedłużyć aleję modrzewiową aż do boiska LKS w Białaczowie? - Wójt – myślę, że należy się nad tym zastanowić. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys M. Nowak – kogo uważa się, za stałego mieszkańca wsi? - Przewodniczący Z. Prusek – lista wyborców jest ustalona na podstawie spisu wyborców. - Sołtys M. Nowak – w poradniku sołtysa, które dostawali sołtysi było określone, kogo można uważać za stałego mieszkańca wsi. - Przewodniczący Z. Prusek – to czy kogoś można uważać za stałego mieszkańca wsi jest określone w stosownej ustawie. - Sołtys E. Lasota – stałym mieszkańcem wsi nazywamy tego, kto deklaruje zamiar stałego zamieszkiwania. - Sołtys T. Mastalerz – dlaczego pracownicy interwencyjni sprzątają tylko na Białaczowie, a na innych miejscowościach już nie? Czy tego połamanego drzewa na działce gminnej w Petrykozach będzie więcej niż 100m . Czy na koloni Brzeziny w Kuraszkowie będzie robione oświetlenie? Co ze stawem w Kuraszkowie, czy będzie wyremontowany? Kiedy będzie zakończony remont rowu na długości około 100m w miejscowości Kuraszków? - Wójt – sprzątanie trzeba zgłosić, stawy zostały zarybione, pracownicy interwencyjni przez cały czas pracują, huragan, który przeszedł nad naszą gminą 14 lipca zniszczył wiele linii energetycznych i lamp oświetleniowych. Te zniszczone lampy będą naprawiane w pierwszej kolejności. Na dzień dzisiejszy mamy do zrobienia około 23 lamp oświetleniowych. - Radna K. Ziębaczewska – na założenie oświetlenia na kolonii Brzeziny w Kuraszkowie był składany wniosek. - Wójt – był składany wniosek na założenie oświetlenia, ale nie ma pieniędzy w budżecie na jego realizację. Stawu w Kuraszkowie nie ma w systemie małej retencji. Remont rowu został rozpoczęty, i niestety nie został jeszcze zakończony. - Sołtys T. Mastalerz – na jakiej podstawie odbyły się przetargi na remont stawu w Kuraszkowie skoro ci co je wygrywali to rezygnowali z ich wykonania? Gdzie się podziały pieniądze ze sprzedaży szkoły i 130 ha ziemi? Za jaką kwotę będzie robiony remont dachu na świetlicy w Kuraszkowie? - Wójt – właściciel firmy, który wygrał przetarg zaoferował bardzo niską cenę, nie będąc świadomym ile to tak naprawdę może kosztować. Kiedy zobaczył staw to powiedział, że za ta cenę to on tego remontu nie zrobi. Dach na świetlicy będzie za kwotę 33 tys. zł. - Sołtys A. Krzysztofik – droga na zakręcie koło Kowalczyka w Parczówku jest w złym stanie, czy coś tam będzie zrobione? - Sołtys Z. Purgat – czy to prawda, że w Żelazowicach ma być remontowana stara remiza, mają być pobudowane korty tenisowe, boisko. Czy ktoś może zająć się sprzątnięciem eternitu przed posesjami? - Sołtys E. Lasota – czy sesje i komisje mogą być planowane z góry, tzn. czy można np. określić dokładnie ich daty. - Przewodniczący Z. Prusek – niestety nie można z dużym wyprzedzeniem określić dat sesji czy komisji. Sesje są robione wtedy kiedy istnieje tak potrzeba. - Radna K. Jóźwik – w statutach są błędy literowe. Na jakiej podstawie był zatrudniony rzeczoznawca do szacowania szkód spowodowanych przez huragan? Czy w związku z zatrudnieniem go był robiony na jakiś przetarg, w jaki sposób został przekazane rzeczoznawcy pieniądze? - Radny M. Franaszczyk – przed wieloma posesjami leży eternit, należałoby go sprzątnąć. Droga w kierunku żwirowni jest w bardzo złym stanie. - Radny P. Szymczyk – kolo szkoły Podstawowej w Skroninie są uszkodzone hydranty. - Radny A. Martyka - czy w ofercie przetargowej na dowożenie dzieci do szkoły było zawarte gdzie autobusy mają się zatrzymywać? Czy mają one dojeżdżać tylko do kościoła, czy maja jechać po dzieci aż koło szkoły w Białaczowie? Orlik jest zamknięty już od 3-ch miesięcy, czy pracownik, który się nim opiekuje pobierał za ten czas wynagrodzenie? - Wójt – droga koło Kowalczyka w Parczówku i oświetlenie w Kuraszkowie jest do zrobienia. OSP w Żelazowicach podjęło działania mające na celu remont II- giej remizy w Żelazowicach oraz budowę boiska i kortu tenisowego. Pozwalany przez huragan eternit powinien być składowany na posesjach a nie przed nimi. Niestety mieszkańcy nie stosują się do tego zalecenia. Nikt z naszych pracowników gospodarczych nie sprzątnie zeskładowanego eternitu. Musi to zrobić odpowiednio do tego typu pracy przystosowana firma. Na zapłacenie firmie sprzątającej i utylizującej eternit nie mamy pieniędzy w budżecie gminy. W przypadku szacowania szkód, które wystąpiły w wyniku klęsk żywiołowych należy zatrudnić rzeczoznawców, którzy w jakiś właściwy sposób wyceniliby je. GOPS miał z góry określone kwoty do jakiej wysokości może wydać pieniądze. O wysokości kwot dodatkowych, które miałyby być wypłacone poszkodowanym nie mógł zadecydować sam kierownik GOPS. Musiał się na czymś oprzeć, dlatego też zatrudniliśmy rzeczoznawcę do oszacowania szkód jakie powstały na wszystkich budynkach mieszkalnych. Szacowanie szkód robił ten sam rzeczoznawca co szacował szkody 2 lata temu w gminie Gorzkowice. Drogę w Parczowie w kierunku żwirowni i hydranty koło szkoły w Skroninie trzeba zrobić. Autobus zabierające dzieci po lekcjach podjeżdżają pod szkołę tylko wtedy, kiedy są to uczniowie szkoły podstawowej. Uczniowie gimnazjum są zabierani spod kościoła. Pracownik Orlika na czas zamknięcia obiektu nie bierze pieniędzy. - Sołtys E. Zielińska – na ulicy Łąkowej nie ma oświetlenia, kiedy będzie zrobione? Czy będzie robiony chodnik na ulicy Sobieńskiej? - Sołtys E. Lasota – lekarz pracujący w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie spóźnia się na dyżury, czy można coś w tej sprawie zrobić? - Sołtys Z. Purgat – autobusy przywożące parafian do kościoła w niedzielę mają zakaz postoju na placy koło kościoła. - Radny M. Jaworski – radnym z Białaczowa nie chodziło o to, aby autobus nie mógł parkować przy kościele w niedzielę, ale tylko w dni powszednie. 23-go października odbył się finał akcji charytatywnej. Organizatorzy zebrali kwotę w wysokości 4700 zł, które zostały przekazane mamie chorego chłopca. - Radny J. Franaszczyk –Urząd deklarował, że eternit będzie zabierany. - Wójt – oświetlenie na ulicy Łąkowej należy zrobić, chodnik zresztą też. Co do dyżurów lekarza w Ośrodku Zdrowia to nie mogę nic zrobić. Doktor się spóźnia, ale przyjmuje do ostatniego pacjenta. W sprawie eternitu były deklaracje od wyższych władz, że nam pomogą go usunąć natychmiast. Niestety tak się nie stało, a my jako gmina nie dysponujemy takimi środkami finansowymi, aby zapłacić specjalistycznym firmom za jego sprzątnięcie i utylizacje. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady XI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 09.12.2011 , wersja 1
Numer: X/10/2011, Z dnia: 13.10.2011
PROTOKÓŁ NR X/10/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 13 października 2011 Protokół Nr X/10/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 13 października 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o: - wykreśleniu z porządku obrad uchwały w sprawie wykreślenia alei modrzewiowej położonej przy drodze Nr 107007E z Białaczowa do Ossy z listy pomników przyrody, -wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów. - Wójt – uchwała o alei modrzewiowej potrzebna jest nadleśnictwu. Nas obowiązuje jednak pewna procedura. Dlatego tez zanim przyjmiemy tą uchwałę musimy uzyskać opinie rejonowego dyrektora ochrony środowiska. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 4. Zapytania i interpelacje radnych. 5. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów. 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - wyborach parlamentarnych, - dofinansowaniu z funduszy europejskich budowy kanalizacji w miejscowościach Radwan i Petrykozy, - zakończeniu remontu szkoły w Białaczowie, - dobiegającej końca budowie kanalizacji na kolonii Żelazowice, - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300tys. zł na: * remont dachu na szkole Podstawowej w Petrykozach, * dokończenie budowy drogi z miejscowości Zakrzów- Skronina, * remont dachu na remizie w Petrykozach i w Kuraszkowie, * remont szatni na boisku w Białaczowie, * remont dachu i naprawę elewacji ratusza, * remont dachu na budynku Urzędu Gminy, - darowiznach na usuwanie skutków nawałnicy od: * miasta Tomaszów Mazowiecki- w wysokości 5 tys. zł, * gminy Rzeczyca – w wysokości 5 tys. zł, * gminy Gorzkowice - w wysokości 10 tys. zł, * gminy Rokiciny – w wysokości 5 tys. zł, * gminy Kleszczów – w wysokości 100 tys. zł, * instytucji państwowych i prywatnych firm, - złożonym wniosku na naprawę uszkodzonego w czasie nawałnicy orlika, - braku rządowego dofinansowania na pokrycie kosztów akcji pożarniczej, -odrzuceniu wniosku na remont sieci wodociągowej, - odrzuceniu wniosku na wymianę oświetlenia, - wniosku na wymianę eternitu- czekamy na ujęcie gminy Białaczów w wykazie gmin klęskowych, - wnioskach na remont świetlicy w Skroninie i w Miedznej Drewnianej, - złożonym wniosku na budowę piekielnego szlaku w ramach LGD, - rozstrzygniętych wnioskach na remont budynku katechezy w Miedznej Drewniane i wyposażeniu świetlicy w Wąglanach, - podpisanej umowie na zakup sprzętu do świetlic w Parczówku i Sędowie, - kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków, - rozliczeniu budowy kanalizacji i świetlicy w miejscowości Żelazowice, - kłopotach z opłatą adiacencką, - kłopotach z usunięciem drzew na działce gminnej położonej przy budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach, - poszukiwaniu fachowców z uprawnieniami drwala i pilarza, - zakończonej budowie wodociągów w miejscowościach: Parczówek, Skronina, Ossa, Białaczów, - ogrodzeniu siatką boiska LKS - pomalowaniu szkoły w Skroninie, - podjeździe dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach, - pracach porządkowych, - wizycie kół gospodyń wiejskich w Sejmie, - nagrodzeniu strażaków ochotników. Ad.4. Zapytania i interpretacje radnych. - Radny J. Kowalczyk – czy jest coś robione w sprawie budowy drogi „na góry” w miejscowości Parczówek? Na jaką wysokość może zalegać woda w studzienkach kanalizacyjnych? Kto zajmie się zalewaniem betonów przy hydrantach? Czy powinna tym zająć się firma czy ludzie prywatni? - Radna K. Ziębaczewska – jaka firma wygrała przetarg na remont dachu na budynku remizy w miejscowości Kuraszków? Czy zniszczony przez nawałnicę płot też będzie naprawiony? Na czyje zaproszenie pojechały koła gospodyń do Sejmu? - Radny A. Martyka – co będzie z uszkodzona w wyniku nawałnicy linią energetyczną? - Radny W. Świtkowski – czy doposażenie w zakup sprzętu obejmuje również świetlicę w Radwanie? - Wójt – tak, świetlica w Radwanie też będzie doposażona w sprzęt. Budowa drogi „na góry” w Parczówku została odłożona w czasie. Zaleganie wody w studzienkach jest tylko problemem technicznym . Płot przy remizie w Kuraszkowie nie będzie teraz naprawiany. Przetarg na remont dachu na remizie w Kuraszkowie wygrał Dach Tam Kowalski z miejscowości Karwice. Koła gospodyń do Sejmu pojechały na wniosek poseł Radziszewskiej. Zgodę na ten wyjazd wyraził Marszałek Schetyna. Uszkodzona linia energetyczna będzie sukcesywnie naprawiana. - Radny Z. Kocemba – czy świetlica w Sobieniu też będzie doposażona? - Wójt – na razie nie. - Radny Z. Kocemba – kto zajmował się wytyczeniem „piekielnego szlaku”? Dlaczego inne, a ważne historycznie miejsca zostały pominięte przy ustalaniu trasy tego szlaku? - Przewodniczący Z. Prusek – czy przewidziane jest ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych, które wywożą drzewo z lasu należącego do nadleśnictwa Sitowa na drodze Ossa – Białaczów? - Wójt – nie, jest to jedyna droga dojazdowa do miejscowości Ossa. Gmina musi stworzyć wszelkie warunki po to aby na jej terenie mogła być prowadzona działalność gospodarcza. - Przewodniczący Z. Prusek – a na nowo wybudowanej drodze łączącej Zakrzów ze Skroniną może być postawiony znak ograniczający wjazd samochodów z tonażem większym niż 15 ton? - Wójt – na tej drodze może być ograniczony wjazd samochodów z takim tonażem. O wytyczeniu piekielnego szlaku turystycznego decydowali specjaliści. Dali nam na ten cel 100 tys. Jeśli sami dołączylibyśmy jakieś inne miejsca to koszt tego musiałby być już pokryty wyłącznie z budżetu gminy. - Radny M. Jaworski – koło budynku DPS pojawiła się ekipa usuwająca powywracane przez nawałnice drzewa. Niestety usuwa ona tylko te grubsze zwały, a resztę zostawia. Kto zajmie się sprzątaniem tych pozostałości? - Radna B. Szymańska – co z projektem rozbudowy świetlicy w Petrykozach? - Wójt – na rozbudowę świetlicy w Petrykozach nie mamy teraz pieniędzy. O sposobie uprzątania zwałów przed DPS współdecyduje konserwator. - Radny J. Reszelewski – co będzie z dwoma drzewami rosnącymi przy budynku Ratusza? - Wójt – na wycięcie jednego drzewa konserwator wyraził zgodę, a na ścięcie drugiego czekamy na jego odpowiedź. Na miejsce tych drzew mamy nasadzić nowe. Ad.5. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.6. Zapytania i wolne wnioski. - Przewodniczący Z. Prusek – w miejscowości Sobień mieszka bardzo ciężko chore dziecko. Radny M. Jaworski chciałby zrobić konkurs orkiestr z terenu gminy Białaczów. Impreza ta odbyłaby się w świetlicy wiejskiej w Białaczowie. Pojawiła się możliwość podjęcia tymczasowej pracy w Niemczech dla osób bezrobotnych z terenu gminy. Zainteresowanych zapraszam 19-go października na spotkanie, które się odbędzie w Świetlicy wiejskiej w Białaczowie o godz. 18-tej. - Rady M. Jaworski – konkurs orkiestr z terenu gminy zaplanowany jest na 23 października 2011 roku. W czasie imprezy zaplanowana jest licytacja przedmiotów. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na chore dziecko. Ad.7. Zamknięcie obrad. Obrady IX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 10:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 27.10.2011 , wersja 1
Numer: IX/9/2011, Z dnia: 31.08.2011
PROTOKÓŁ NR IX/9/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 sierpnia 2011 Protokół Nr IX/9/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja wójta z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - szkodach nawałnicy, która przeszła na terenie gminy 14-go lipca, - środkach pomocowych przeznaczonych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, - usuwaniu szkód nawałnicy, - przetargach na: • wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach i w Kuraszkowie • remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów , - wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwrot kosztów akcji ratowniczej, - wniosku na odbudowę Orlika , - wnioskach do WFOŚ i GW na: • usuniecie eternitu, • wymianę uszkodzonych lamp energii elektrycznej, • wymianę uszkodzonego sprzętu strażackiego i wodno- kanalizacyjnego, - wniosku na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej i w Skroninie, - wniosku na budowę kanalizacji w Radwanie, - wniosku na doposażenie świetlic w Radwanie, w Sędowie w Parczówku, - dobiegającym końca remoncie w szkole w Białaczowie, - dobiegającej końca budowie wodociągu, - remoncie drogi Zakrzów – Skronina, - mającym się odbyć 10-go września występie charytatywnym Pana A. Jurczyńskiego w Sali gimnastycznej w Białaczowie, - małych grantach. Ad.5. Zapytania i interpretacje radnych. - Radna B. Szymańska – czy wniosek na budowę kanalizacji dotyczy tylko miejscowości Radwan czy też i miejscowości Petrykozy? - Wójt – oczywiści wniosek ten dotyczy miejscowości Radwan i Petrykozy jednocześnie. Ad.6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie – Pani A. Kałuża, która mówiła o: - zatrudnionych na pełnym etacie 14-tu nauczycielach, - ilości dzieci w przedszkolu, - awarii centralnego ogrzewania, - reorganizacji klas związanej z dużą ilością dzieci, - zabezpieczeniu kontaktów elektrycznych, - zapewnieniu opieki dorosłych w autobusach szkolnych, - stołówce szkolnej, która będzie otwarta od 12-go września, - Radny A. Martyka – czy dalej na kuchni będą zamontowane termy? - Dyrektor A. Kałuża – pracownicy szkoły mają swoje łazienki i dzieci też mają swoje. - Radna J. Pawłowska – czy w każdym autobusie będzie opiekun? - Dyrektor A. Kałuża – to jest opiekun dla naszych dzieci. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – Pani M. zalega, która mówiła o: - ilości uczniów w szkole, - ilości dzieci w przedszkolu, - ogrzewaczu w łazience dla chłopców, - poprawionym dachu, który został uszkodzony podczas nawałnicy, - zmianie przydziału klas, - liczbie nauczycieli, - specjaliście logopedzie, który będzie pracował w szkole przez 2 godziny tygodniowo. - Przewodniczący Z. Prusek – czy brama wjazdowa na plac szkolny jest potrzebna? - Dyrektor M. Zalega – tak jest potrzebna. Kiedyś mieliśmy bramę, ale musieliśmy ją zdjąć ponieważ była zbyt wąska, aby mógł przejechać autobus. Teraz trzeba będzie założyć nową bramę, ponieważ wieczorami na placu szkolnym zbiera się młodzież, która niszczy elewację budynku. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – Pani Elżbieta Jaroszyńska, która mówiła o: - zabezpieczonym siatką dostępie do lasu, - odnowionych: kilku salach lekcyjnych, pomieszczeniu kuchni, stołówki i zapleczu kuchennym, - ilości uczniów, - liczbie przedszkolaków, - ilości dzieci w Punkcie przedszkolnym, - liczbie nauczycieli, - Radny A. Martyka – czy został już wywieziony styropian? - Dyrektor E. Jaroszyńska – tak. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie – Pani Ewa Raczyńska, która mówiła o: - odnowionych 3 klasach, zapleczu kuchennym, pokoju nauczycielskim, - drzewach, które stanowią zagrożenie, - uszkodzonej rynnie spustowej, - niepełnosprawnym dziecku, które ma uczęszczać do oddziału przedszkolnego, - ilości uczniów, - ilości dzieci w przedszkolu, - ilości nauczycieli, - zajęciach do przygotowania do życia w rodzinie, - kończącym się programie „Dobre praktyki lepsze perspektywy” - Przewodniczący Z. Prusek – czy pomierzone są już parapety w Szkole Podstawowej w Skroninie? Czy farba którą malowana jest szkoła nie spłynie po pierwszym deszczu? - Dyrektor E. Raczyńska – tak, parapety już są pomierzone. - Następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie – Pani A. Smolarczyk, która mówiła o: - pomalowanym pomieszczeniu do sprzątania, - ilości uczniów, - ograniczeniu kilku etatów nauczycieli, - zmniejszeniu liczby klas, - konieczności przesunięcia godziny odjazdu autobusu na późniejszą godzinę, - dodatkowych zajęciach. - Radny A. Martyka – czy będzie coś zrobione w sprawie zacieków wodnych na ścianach? - Dyrektor A. Smolarczyk – zacieki na ścianach są już od wielu lat. Powstają one wówczas, kiedy zapychają się rynny. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – do 15-go września można odbierać wnioski na stypendia i podręczniki dla uczniów. Aby dziecko mogło otrzymać stypendium dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 350zł netto. - Przewodniczący Z. Prusek – jaka była forma powiadomienia o możliwości odbioru wniosków. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – wnioski o stypendium są składane co roku. Nigdy nie było z tym żadnych problemów. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w internecie była zamieszczona taka informacja. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – nie, nie była. - Wójt – proszę o zamieszczanie tego typu informacji na stronie internetowej. - Radny A. Martyka – czy każdy może składać taki wniosek, czy liczba uczniów jest ograniczona? - Kierownik ZEAS G. Owsińska – każdy uczeń może składać wniosek, który spełnia określone kryteria. Jeśli chętnych uczniów będzie więcej, to stypendia będą niższe. - Przewodniczący Z. Prusek – czy starostwo ma już jakiś plan dotyczący usuwania powalonych przez huragan drzew w zespole pałacowo – parkowym. - Starosta J. Wieruszewski - do WFOŚ złożyliśmy wniosek na kwotę około 4 mln. zł, który, będzie obejmował miedzy innymi: koszty usunięcia powalonych i nasadzenia nowych drzew, naprawy płotu. Aby to wszystko można zrobić, trzeba czekać na pozwolenie konserwatora. Na usunięcie powalonych drzew przewidziane jest około 200tys zł, które będą pochodzić od Urzędu Marszałkowskiego. Na naprawę zniszczonego pałacu dostaliśmy od ubezpieczyciela kwotę 100tys. zł. To jest niewielka kwota, dlatego tez wnioskowaliśmy do Ministra Kultury o przyznanie środków na odbudowę elewacji. Chcielibyśmy, aby ten pałac stał się nasza wizytówką, dlatego też podejmujemy wszystkie możliwe starania aby tak się stało. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w zakresie remontu zespołu pałacowego znalazły się również budynki gospodarcze? - Starosta J. Wieruszewski – tak, projekt przewiduje remont wszystkich budynków. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w tym projekcie jest uwzględniona jakaś strefa bezpieczeństwa, tzn. czy są przewidziane jakieś minimalne odległości między budynkami, drogami a nowo nasadzonymi drzewami? - Starosta J. Wieruszewski – kwestią nasadzania drzew zajmuje się dendrolog który współpracuje w tej sprawie ściśle z konserwatorem. Przygotowanie dokumentacji powinno być zakończone do 31 grudnia bieżącego roku. Nawałnica, która przeszła nad terenem kilku gmin naszego powiatu wyrządziła ogromne straty. Do usuwania jej skutków zaangażowanych było kilkuset ludzi. Reakcje osób kierujących akcją były szybkie i właściwe. - Radny A. Martyka – na ulicy Szkolnej w Białaczowie zalegają niepozrzynane gałęzie. Kiedy będą one usunięte? - Wójt – dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji usuwania szkód po przejściu nawałnicy. Problem z konserwacją tych starych drzew uwidocznił się dopiero po wystąpieniu nawałnicy. Wiele dróg powiatowych po przejściu nawałnicy jest zniszczonych. Dostaliśmy pismo w sprawie budowy wiaduktu nad CMK. Niestety zarząd PKP stwierdził, że wiadukt w miejscowości Radwan nie jest potrzebny. Musimy coś z tą sprawą zrobić. Jeśli wiaduktu nie zbudują, to wielu mieszkańców Radwana zostanie odciętych od swoich pól. Szansa na wybudowanie wiaduktu nad CMK mogłaby być tylko wtedy, gdyby nastąpiła tam zamiana kwalifikacji drogi z gminnej na powiatową. - Starosta J. Wieruszewski – aby usunąć drzewa wystające przez płot na ulicę Szkolną należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli złożymy wniosek tylko o obcięcie gałęzi, to tylko zetną gałęzie i nic więcej. Sprawa budowy wiaduktu nad CMK będzie możliwa tylko wtedy, kiedy uda się przekwalifikować drogę, która tamtędy przechodzi z gminnej na powiatową. Jeśli dogadamy się z Wójtem Żarnowa i on zgodzi się przekwalifikować kawałek swojej drogi z powiatowej na gminną między Radwanem a Straszową Wolą to my wtedy zamienimy zakwalifikowanie tej drogi przechodzącej przez CMK. - Radny W. Świtkowski - z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Radwana, ale też i inni ludzie. - Starosta J. Wieruszewski – jeśli wiadukt nad CMK by powstał to służyłby mieszkańcom przez długie lata. Obecnie staramy się o to, aby pociągi przejeżdżające CMK mogły zatrzymywać się na peronach na stacji południe w Opocznie. - Radna B. Szymańska – a co będzie z drogą Opoczno- Końskie? - Starosta J. Wieruszewski – wniosek na remont tej drogi jest już w RPO. Jesteśmy na liście rezerwowej. Niestety musimy czekać na to aż rozliczą wszystkie środki. Jeśli coś zostanie to dopiero wtedy otrzymamy wnioskowaną kwotę i będziemy mogli zacząć remont drogi. Na terenie naszego powiatu mamy aż 340 km dróg powiatowych. Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Głos w tej sprawie zabrała Pani Irena Wilk - Skarbnik Gminy. Przedstawiła ona zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. - Radna K. Ziębaczewska – na szkołę w Skroninie zostało przyznanych 10 tys. zł, na szkołę w Petrykozach 2 tys. zł a co się stało z pozostałymi pieniędzmi? - Skarbnik I. Wilk- pozostałe pieniądze zostały przeznaczone na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. - Radny J. Reszelewski – od 1-go września zostaną przyjęci nowi pracownicy na prace interwencyjne. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy zatrudnianiu osób na takie prace? - Radna K. Jóźwik – proszę o zrobienie drogi do szkoły z Wąglan do Miedznej Drewnianej i przystanku w Wąglanach. - Radny W. Świtkowski – do kogo należy kierować pismo w sprawie wiaduktu nad CMK? - Wójt – to zależy od umowy z PUP Prace interwencyjne są finansowane w połowie przez PUP a w połowie przez Urząd Gminy. Jeszcze przez około 1 tydzień zajmować się będziemy nakrapianiem dróg. Do zrobienia w pierwszej kolejności jest chodnik przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach. Jeśli zrobimy ten chodnik to dopiero zajmiemy się chodnikiem na przystanku w Wąglanach. W sprawie zamiany kwalifikacji dróg trzeba porozmawiać z Wójtem Gminy Żarnów. Tą sprawą powinno zając się starostwo. W minioną niedzielę odbyły się dożynki powiatowo gminne w miejscowości Żarnów. Na pamiątkę nawałnicy został zrobiony krzyż wotywny. Gmina Gorzkowice dała nam 40 plandek i wyprawki do szkoły dla około 50- ciu dzieci. W planach mamy również zrobienie projektu na wyjazd na zielona szkołę dla I-szej klasy gimnazjum. - Radny J. Reszelewski – czy w planach jest zrobienie chodnika na ulicy Łąkowej? Kiedy możemy się spodziewać płytek na chodnik na tą ulicę? - Wójt – aby móc wyłożyć tam chodnik, trzeba zrobić najpierw projekt tego chodnika. - Radna K. Jóźwik – drzewo z lasu jest wywożone naszymi gminnymi drogami. - Przewodniczący Z. Prusek – nadleśnictwo organizując przetarg powinno wyznaczyć drogę, którą będzie wywożone drzewo z lasu. - Wójt – właściciel drogi musi zapewnić taką drogę aby można było wykonywać działalność gospodarczą. Lasy państwowe przeznaczyły na potrzeby gminy pewną sunę pieniędzy. - Radny A. Martyka – na czyje konto trafią pieniądze uzyskane ze sprzedaży drzewa? - Wójt – zastanawiamy się jak to zrobić. Najlepiej będzie zrobić przetarg. W najbliższych dniach będzie sporządzony protokół szkód. - Radna K. Ziębaczewska – czy droga w Kuraszkowie na tzw. stare pole będzie dalej remontowana? - Wójt – tak, będzie robiona. - Radna K. Ziębaczewska – na 27 września planowane jest podziękowanie dla Pani Kierownik GOPS i pozostałych pracowników opieki. - Wójt – po przejściu nawałnicy pracownicy GOPS mieli bardzo ciężko. Uważam, że należy im się za to odpowiednie podziękowanie. - Radna J. Pawłowska - czy pieniądze, które dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego są zasługą Pani Wicewojewody i Marszałka? - Wójt – nie, to są pieniądze na likwidacje skutków nawałnicy przeznaczone dla gminy Białaczów. Pani Wicewojewoda przekazuje pomoc finansową bezpośrednio na konta bankowe jednostek OSP. - Radna K. Jóźwik – kiedy ta droga do szkoły będzie robiona? Co mam mówić ludziom kiedy zapytają? - Wójt – w najbliższym możliwym czasie. - Przewodniczący Z. Prusek – na dożynkach powiatowo –gminnych, które odbyły się w Żarnowie nasza Pani Sołtys z Białaczowa zdobyła !!-gie miejsce w kategorii najlepszy sołtys roku. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady IX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 27.10.2011 , wersja 1
Numer: VIII/8/2011, Z dnia: 11.08.2011
PROTOKÓŁ NR VIII/8/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 11 sierpnia 2011 Protokół Nr VIII/8/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednej uchwały. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpretacje radnych. 6. Informacja na temat pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnicy. 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji. 8. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Białaczów. - Sołtys E. Lasota – w jak możliwie najszybszym terminie można odczytać protokół z ostatniej sesji? Zaznaczam, że nie byłam obecna na ostatniej sesji i chciałam przeczytać protokół na długo wcześniej niż następna sesja. Otrzymałam odpowiedź, że mogę odczytać protokół dopiero po przeczytaniu przez Przewodniczącego. - Przewodniczący Z. Prusek – z ostatnim protokołem były pewne opóźnienia. Wynikły one z tego, iż nie miałem czasu poprawić go w gminie i musiałem zabrać projekt protokołu do domu. - Radny J. Reszelewski – a czy wolno wziąć protokół do domu? - Przewodniczący Z. Prusek – ja nad nim pracuje w domu. - Radny J. Reszelewski – wydaje mi się, że protokół jest dokumentem, wiernym zapisem przebiegu sesji i nie można go tak sobie poprawiać. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - nawałnicy która przeszła na terenie gminy 14 – lipca, - szacowaniu szkód rolniczych, - wspólnym posiedzeniu komisji, - dwóch osobach poszkodowanych w nawałnicy, - akcji ratowniczej, w której uczestniczyło około 1000 osób, - wstępnych kosztach samorządu oszacowanych na kwotę około 1 mln. złotych, - wniosku o refundację kosztów akcji ratowniczej. Obowiązujący system prawny nie gwarantuje nam żadnego zwrotu jej kosztów, - kosztach akcji tj.: żywność dla wszystkich pomagających, ekwiwalent dla strażaków , zakup paliwa, sprzętu do ciecia drzewa, - wniosku do WFOŚ na utylizacje eternitu, - szkodach wodno- kanalizacyjnych, - uszkodzonych lampach energetycznych, których wymiana kosztować będzie około 200 tys. zł. Te, które uległy zniszczeniu zastąpiliśmy energooszczędnymi, dlatego też wyszła tak duża suma za ich zakup, - zniszczonych drogach, - pieniądzach przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski w kwocie około 1 mln zł na likwidację szkód budynków użyteczności publicznej uszkodzonych w wyniku nawałnicy, - wniosku o odbudowę orlika, - rozszczelnieniu sieci wodociągowej na odcinku Zakrzów – Skronina, - budowie drogi między miejscowościami Zakrzów- Skronina, - wniosku na budowę kanalizacji Radwan – Petrykozy, - otrzymaniu pieniędzy na realizację wniosków: remont budynku – katecheza w Miedznej Drewnianej i zakup sprzętu do świetlic w Sędowie, Radwanie, - pracach remontowych w szkole w Białaczowie. Ad.5. Zapytania i interpretacje radnych. - Radny J. Kowalczyk – jaki jest termin oczekiwania na podłączenie do kanalizacji? Kto zajmie się sprzątaniem drzewa koło Pana Wietrzyckiego? Czy ktoś może zająć się rozwiezieniem płytek? - Wójt – od 10- go sierpnia można już się wpinać do sieci. Jak skończymy naprawę awarii to zajmiemy się usuwaniem drzewa na drodze koło Wietrzyckiego. - Sołtys A. Krzysztofik – wnioskuję o geodezyjne wznowienie tej drogi? - Sołtys E. Lasota – czy w likwidacji szkód wyrządzonych przez nawałnice jest jakiś harmonogram? Po ostatnim huraganie na świetlicy w Sobieniu powstały szkody. Kiedy mogą one być naprawione? - Wójt – nie wiem nic na temat szkód na świetlicy w Sobieniu. Wszystkie wnioski, które składamy są pisane przez naszych pracowników. Ad.6. Informacja na temat pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnicy. - Kierownik GOPS T. Łukasik - pracownicy GOPS pracują na podstawie wytycznych MSWiA , strat w poszczególnych miejscowościach, protokołów komisji sporządzanych przez pracowników socjalnych i pracowników urzędu . Łącznie wszystkich szkód powstałych w wyniku nawałnicy było około 240-tu na kwotę 1 mln 70 tys. zł. Zasiłki celowe wypłacone były ( do 6 ty. każdy ) w kwocie 490 tys. zł. Na dzień dzisiejszy mamy złożonych 120 wniosków z czego pomoc otrzymało już 111 rodzin na kwotę 570 tys. zł. co stanowi około 60% potrzeb. Jeszcze nie otrzymaliśmy wszystkich wycen. Tam gdzie wycena strat jest można już składać 1-sze rachunki do kwoty 10 tys. zł., a później o kolejne 10 ty. zł. 49 dzieci z terenu gminy wyjechało na kolonie do Załęcza Wielkiego. Otrzymaliśmy również żywność z banku żywności. - Sołtys – H. Gwadera – czy każdy może składać rachunki najpierw na 10 tys. zł. a później na kolejne 10 tys. zł.? - Kierownik GOPS T. Łukasik – to zależy na ile jest oszacowana cała szkoda. Tylko do wysokości oszacowanej szkody można składać rachunki. - Inspektor K. Gołąb – komisja d/s szacowania szkód w rolnictwie szacuje szkody w gospodarstwie rolnym, czyli u tych rolników którzy opłacają składkę KRUS. Ci zaś, którzy mają powierzchnię gospodarstwa powyżej 1 ha przysługuje kredyt klęskowy. Wszyscy muszą mieć szkody na co najmniej 30% strat. Pod uwagę bierze się również zwierzęta gospodarskie. Od tego na ile będzie oprocentowany kredyt klęskowy zależy czy uprawy były ubezpieczone czy nie. Aby usunąć wiatrołomy z działki leśnej należy zgłosić się do leśniczego. - Sołtys H. Gwadera – Pani wojewoda K. Ozga i Pan poseł R. Telus obiecali, że dostaną wszyscy rolnicy. - Inspektor K. Gołąb – to prawda, że poseł tak obiecał, ale po rozmowie z ministrem Sawickim wycofał się z tego. - Kierownik GOPS T. Łukasik – pan poseł przyznał, że sam przesłał błędne informacje w kwestii odszkodowań dla rolników. - Sołtys M. Nowak – w ostatnich dniach w Żelazowicach odbyło się spotkanie w tej sprawie. Odszkodowanie do wysokości 2,5 tys. zł. mają dostać tylko Ci, którzy opłacają składkę KRUS. Ad.7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Szymczyk. Odczytał on sprawozdanie , która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Ad.8. Podjecie uchwał: Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. - Wójt – w uchwale przewidziana jest kwota 50 tys. zł na wymianę uszkodzonych lamp. Chcielibyśmy zwiększyć tę kwotę do wysokości 178 tys. zł. Remont wodociągu też będzie nas kosztował około 8 tys. zł. - Skarbnik I. Wilk – w przedstawionej uchwale zwiększymy wobec tego wydatki o 180 tys. zł. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w związku z awarią wodociągu w Zakrzowie jest miejsce na położenie jego drugiej nitki? - Wójt – tak jest miejsce o szerokości około 4 metry. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. - Radny J. Reszelewski – czy obwód głosowania musi być w DPS- ie? Wydaje mi się, że są tam pewne nieprawidłowości podczas głosowania. - Wójt – ustawa dopuszcza tworzenie nowych obwodów głosowania w zakładach zamkniętych. Jeśli nie utworzylibyśmy go wówczas musielibyśmy zapewnić dowóz osób w nim znajdujących się do innego lokalu wyborczego. A to są zapewne dużo większe koszty. Jeśli są jakieś przypadki nadużyć podczas głosowania to wówczas należy zgłaszać je do odpowiednich organów. - Sołtys Z. Brzóska - w Zakrzowie też jest dużo ludzi starych. Im też przydałaby się podwózka do lokali wyborczych. - Radny J. Reszelewski – a może dobrze by było ustanowić pełnomocnika dla tych pensjonariuszy w zakładzie. - Sołtys A. Krawczyk – myślę, że koszty opłacenia komisji wyborczej podczas wyborów nie są aż tak duże, żeby urząd miał na tym ucierpieć. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych. Przeciw przyjęciu uchwały był Radny J. Reszelewski i Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Ad.9. Zapytania i wolne wnioski. - Wójt – zarówno na konto gminy jak OSP w Petrykozach wpłynęły datki. Pieniądze na koncie gminy pochodzą od parafii Petrykozy. Teraz należy zastanowić się jak te pieniądze sprawiedliwie podzielić. - Radna K. Ziębaczewska - czy są to pieniądze Parafii? - Wójt – te pieniądze pochodzą ze zbiórki publicznej w diecezji radomskiej. - Przewodniczący Z. Prusek – firma VEOLIA, która chce stawiać wiatraki zaoferowała 30 tys. zł. . - Sołtys H. Gwadera – w gazecie było napisane, że te pieniądze będzie dzielić sołtys Parczowa. - Prezes OSP Petrykozy A. Urbańczyk – na konto OSP Petrykozy wpłynęło około 30 tys. zł. Z tych pieniędzy trzeba się rozliczyć. Strażacy w terenu gminy sprawdzili się podczas akcji porządkowania po przejściu nawałnicy. Władze województwa były pozytywnie zaskoczone naszym zorganizowaniem. Przy tak dużej ilości pracy jak była należało doposażyć strażaków w dodatkowy sprzęt. - Sołtys E. Lasota – obserwując prace strażaków stwierdzam, że wszystko sprawnie funkcjonowało. W miejscowości Sobień wystawione są kosze. Kto ma je opróżniać? Czy istnieje w gminie regulamin utrzymania czystości i porządku? Czy ktoś myśli nad tym, aby to uregulować? Czy na terenie gminy jest fundusz ochrony środowiska? Jaka jest na to pula pieniędzy i na co są one przeznaczane? Czy ktoś robi coś sprawie powywieszanych kartek na płocie urzędu? - Wójt - kartki z płotu nie są zdejmowane, ponieważ zawierają pewne informacje, które mogą przydać się mieszkańcom. Wcześniej były one wywieszane na tablicy ogłoszeń. Niestety silny wiatr podczas nawałnicy zabrał ją gdzieś ze sobą. Ostatnio weszła nowa ustawa regulująca sprawę śmieci, według której gminy mają czas do połowy przyszłego roku na dostosowanie do niej swoich przepisów. Śmieci z terenu gminy odbiera firma i wywozi je na składowisko śmieci, które spełnia wszystkie normy. Do 2009 roku fundusz ochrony środowiska regulowała uchwała. Obecnie jest to gminny fundusz, na który jest przeznaczona kwota 5 tys. zł. - Sołtys M. Nowak – w Parafii w Żelazowicach nie było żadnej zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. W miejscowości Żelazowice został zniszczony niezamieszkały jeszcze budynek mieszkalny. Czy jego właściciel dostanie jakieś odszkodowanie? Proszę o ustawienie znaku „zakaz ruchu pojazdów powyżej 5 ton „ na drodze koło stawu w Żelazowicach. Czy drogę do cmentarza w Żelazowicach będzie można poprawić? - Przewodniczący Z. Prusek – czy jakaś komisja ma dzielić pieniądze, które gmina otrzymała od Parafii Petrykozy na wszystkich. - Wójt – ustawodawca obiecał pomoc finansową tylko tam, gdzie było prowadzone gospodarstwo domowe. Właścicielom domów, które są w budowie nie należy się żadne odszkodowanie. Pieniądze, które otrzymaliśmy od Parafii Petrykozy będziemy dzielić na potrzebujących. Ustawienie znaku jest tylko sprawą techniczną. - Radny J. Reszelewski – tablice ogłoszeń zrobione są z takiego materiału, że ciężko wbić w nie cokolwiek. Każde ogłoszenie zaś jest z nich szybko zrywane. - Wójt – tablica informacyjna zamykana kosztuje około 5 tys. zł. - Radna k. Ziębaczewska – w Parafii Patrykozy była zbiórka pieniędzy na poszkodowanych w nawałnicy. Czy wszystkie zebrane pieniądze były przekazane do Kurii a stamtąd znów wróciły do Parafii a później do gminy? Czy inni proboszczowie też będą prowadzić zbiórkę – nie wiemy. Skoro Proboszcz Parafii Petrykozy przekazał pieniądze na konto gminy to widocznie uznał, że to gmina powinna nimi zadysponować i przekazać je tym najbardziej potrzebującym. - Radna K. Jóźwik – stowarzyszenie, którego jestem Prezesem też powysyłało prośby o pomoc dla poszkodowanych. Gdzie można zgłosić się o udostępnienie kosza na używaną odzież? Czy droga z Wąglan do Miedznej Drewnianej, którą chodzą dzieci do szkoły będzie zrobiona? Czy ktoś może wyłożyć kostkę na przystanku w Wąglanach? - Radny A. Martyka – słowa uznania kieruję dla Wójta, Prezesa Urbańczyka za pomoc udzieloną poszkodowanym po przejściu nawałnicy. Na ulicy Szkolnej w Białaczowie są zwisające z drzew gałęzie, które w każdej chwili mogą spaść. Czy można wysłać do Starostwa pismo w tej sprawie? - Wójt – ja już takie pismo wysłałem do Starostwa. Niestety do dziś się tym jeszcze nie zajęli. Każdy może wysłać pismo o uporządkowanie tych drzew do Starostwa. Pojemnik na zużyte ubrania jest w Miedznej Drewnianej. Niestety nie wiem kto go postawił. Wobec ważniejszych obecnie spraw kostka na przystanku w Wąglanach musi poczekać. Droga z Miedznej Drewnianej do Wąglan będzie wysypana płytkami. Niestety nie ma jej teraz czym zawieźć, bo mamy popsuty sprzęt. - Sołtys A. Krawczyk – każdy chciałby na wsi postawić kosze na śmieci, tylko kto ma je opróżniać? Dla gminy byłoby to dodatkowe obciążenie. Jeśli chodzi o makulaturę i szkło to jest firma, która daje na to dodatkowe worki. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady VI II Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 27.10.2011 , wersja 1
Numer: VII/7/2011, Z dnia: 28.06.2011
PROTOKÓŁ NR VII/7/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 28 czerwca 2011 Protokół Nr VII/7/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednej uchwały. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 w szkołach Podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Białaczów. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok, - w sprawie udzielenia/ nie udzielenia Wójtowi gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020, - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasa, - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji, - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji, - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Białaczów, - w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 02.06.2011 dot. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończonych pracach przy odnawianiu dróg, - odbytym przetargu na uzupełnieniu sieci wodociągowej i wygranej II-giej najmniejszej oferty, - ogłoszonym przetargu na remont drogi na odcinku Zakrzów- Skronina, - trwających pracach remontowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - proteście właściciela działki w Petrykozach na decyzję w sprawie budowy kanalizacji, - piśmie od Komendanta Policji w Opocznie, - rozpoczęciu naboru w ramach LGD, - odbytych imprezach plenerowych, - mających się odbyć w Sławnie w najbliższą niedzielę zawodach strażackich. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny J. Kowalczyk – czy droga w Parczówku będzie poprawiana? Kiedy będziemy mogli podłączyć się do kanalizacji? Co z mostem w Parczówku? - Wójt – w sprawie dróg pokanalizacyjnych trzeba się zwrócić do wykonawcy kanalizacji. Parczówek będzie podpięty do kanalizacji dopiero wtedy, kiedy będzie podpięta ostatnia przepompownia. Ten most w Parczówku nie jest mostem gminnym dlatego też na razie nic w tej sprawie nie będziemy na razie robić. Ad. 6. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 w szkołach Podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Białaczów. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie – Pani A. Kałuża, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uroczystościach w minionym roku szkolnym, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - klasyfikacji końcowej uczniów, - projekcie „I-sze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy”, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - kiermaszu, z którego dochód został przeznaczony na aktualizację sztandaru szkolnego, - wynikach egzaminu końcowego sześcioklasistów, - remoncie szkoły, - zakupie patelni i antybakteryjnego naświetlacza do jajek , Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – Pani M. zalega, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - konkursach, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - egzaminie sześcioklasistów, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - projekcie „Dobre podstawy lepsze perspektywy” i „I-sze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy”, - doposażeniu kuchni w nowe sprzęty dzięki pomocy GOPS w Białaczowie, - konieczności utworzenia II - giej klasy „O”, Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – Pani Elżbieta Jaroszyńska, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - egzaminie sześcioklasistów, - programach unijnych, - doposażeniu kuchni w nowe sprzęty dzięki pomocy GOPS w Białaczowie, - liczbie dzieci mających w przyszłym roku szkolnym uczęszczać do przedszkola. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie – Pani Ewa Raczyńska, która mówiła o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - egzaminie sześcioklasistów, - dużej ilości opinii o obniżonym poziomie i orzeczeniach o dysleksji, - mleku i owocach dostarczanych do szkoły, - współpracy z rodzicami, - warsztatach dla dzieci z problemami wychowawczymi - doposażeniu kuchni w nowe sprzęty dzięki pomocy GOPS w Białaczowie, - wyjeździe 40 uczniów na Zielona Szkołę do Zakopanego. Jako ostatnia zabrała głos Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie – Pani Anna Smolarczyk, która mówi o: - ilości uczniów i pracowników w szkole, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - poziomach nauczania, - ilości uczniów corocznie przyjmowanych do szkoły, - pierwszym roku reformy oświatowej, - wynikach nauczania, - dużej ilości opinii o obniżonym poziomie i orzeczeniach o dysleksji, - uczniach, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole, - samorządzie uczniowskim, - konkursach, w których uczestniczyli uczniowie szkoły, - problemach z uczniami którzy palą, piją i wagarują, - konieczności zmiany godzin dowozu uczniów, - konieczności modernizacji sprzętu komputerowego, - konieczności wymiany części mebli, - zmniejszeniu liczby klas o 1 i w związku z tym konieczności zmniejszenia liczby etatów. - Radny A. Martyka – dlaczego będzie mniej klas w gimnazjum? Czy wszyscy uczniowie z podstawówek na terenie gminy kontynuują dalej naukę w naszym gimnazjum? - Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – jest o jedną klasę mniej ponieważ dzieci jest coraz mniej. Część uczniów wybiera szkołę poza terenem gminy. - Wójt – w nadchodzącym roku dopłacimy do szkół około 1,3 mln. zł. Dzieci z terenu gminy są dowożone do szkół autobusami. - A. Kałuża – proszę o zmianę miejsca przystanku autobusu dla dzieci szkolnych? - Wójt – o zmianie miejsca przystanku należałoby porozmawiać z prezesem PKS. Ad.7. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował zebranych, że w/w uchwała była dokładnie omawiana na wszystkich komisjach. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Na wstępie Przewodniczący odczytał uchwałę nr II/…/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia … czerwca 2011 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, oraz uchwałę nr II/…./2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia …. czerwca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Białaczów z wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. - Wójt – dziękuje za powierzone mi zaufanie. W ubiegłym roku byliśmy w I-szej setce pod względem pozyskiwania funduszy unijnych. Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował on zebranych o konieczności podjęcia uchwały w związku ze zmianą sołtysa w miejscowości Sobień. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. - Wójt – w czasie trwania Dni Białaczowa policja zapewni bezpieczeństwo imprezy. - Radny J. Kowalczyk – ilu policjantów będzie zabezpieczało imprezę Dni Białaczowa? - Z-ca Wójta – siedmiu, ośmiu + pies. - Radny W. Świtkowski – ci wszyscy policjanci będą zabezpieczać imprezę w czasie kiedy mają dni wolne od pracy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował zebranych o konieczności podjęcia uchwały celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. - Radny J. Reszelewski – co z powołaniem komisji, które mają się zajmować sprawdzaniem legalności przyłączania kanalizacji. - Radna K. Jóźwik – czy na przystanku w Wąglanach będzie wykładana kostka? Proszę o zamontowanie lustra i kierunkowskazu do miejscowości Białaczów. - Radny W. Świtkowski – uważam, że kierunkowskaz do miejscowości Białaczów jest niekonieczny. - Radny J. Kowalczyk – czy rów w kierunku Parczowa jest już skończony? Co z rowem w kierunku przepustu? - Wójt – w ostatnich dniach została podpisana umowa na projekt oczyszczalni ścieków oraz udało się wynegocjować zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Zastanawiamy się nad zamontowaniem energooszczędnego oświetlenia LED. Na zamontowanie lustra jeszcze czekamy. Rów w kierunku Parczowa będzie skończony - Radny W. Świtkowski – czy wyjaśniło się już coś z protestem złożonym na budowę kanalizacji w Petrykozach? - Wójt –nie, jeszcze czekamy. - Radna K. Jóźwik – czy ktoś może wykosić chwasty przy cmentarzu od strony ulicy? - Radna J. Pawłowska – co z boiskiem do siatkówki w Skroninie? Lampa koło chodnika jest popsuta. - Wójt – właścicielem tej działki przy cmentarzu jest ksiądz ,lampa będzie zrobiona. Aby móc zrobić boisko, trzeba najpierw poczekać na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. - Radny J. Reszelewski – na ulicy Sobieńskiej jest zeskładowana kostka na chodnik, ciągle jej jednak ubywa. - Wójt – tak, zauważyliśmy już, że ginie kostka. Być może zmontujemy ekipę i wyłożymy kostkę. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady VI I Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:05. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2011.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 23.08.2011 , wersja 1
Numer: VI/6/2011, Z dnia: 28.06.2011
PROTOKÓŁ NR VI/6/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 2 czerwca 2011 Protokół Nr VI/6/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Białaczów. 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Białaczów na lata 2011 – 2013. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z V Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - poprawionych szkodach pokanalizacyjnych, - planowanym remoncie kilku drogi na odcinku Zakrzów - Skronina, - przekazaniu w użytkowanie kanalizacji w Miedznej Drewnianej, Żelazowicach i Parczówku, - problemie z przepompownią w miejscowości kol. Żelazowice, - przetargu na uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach: Ossa, Skronina , Parczówek na długości około 2,3 km, - pracach przy termomodernizacji szkoły w Białaczowie, - złożonym wniosku na budowę kanalizacji w miejscowości Petrykozy i Radwan w ramach PROW, - proteście właściciela działki w Petrykozach na decyzję w sprawie budowy kanalizacji, - pracach przy przygotowaniu studium uwarunkowań przestrzennych, - projekcie umowy obniżającym o około 18 tys. zł koszty zakupu energii elektrycznej, - uroczystościach zorganizowanych przez samorządy wiejskie i radnych, tj. Dzień Matki, dzień Dziecka, - gminnym zjeździe OSP, który odbył się w minioną sobotę. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w związku z protestem właściciela jednej działki w Petrykozach można będzie rozdzielić wniosek na budowę kanalizacji na dwa odrębne? - Wójt – nie, ponieważ do RPO można złożyć tylko jeden wniosek. Dlatego też zdecydowaliśmy złożyć jeden wniosek a nie dwa odrębne. - Radny W. Świtkowski – co się stanie w przypadku gdy właściciel działki w Petrykozach nie zgodzi się wycofać protestu? - Wójt – aby właściciel zgodził się wycofać protest trzeba będzie zmienić projekt . Ad.6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Białaczów. Informacji na bezpieczeństwa publicznego udzielił insp. Janusz Myga, który mówił o: - powołaniu zespołu interdyscyplinarnego, - roli samorządu w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, - alkoholizmie, - przemocy w rodzinie, - zdarzeniach przestępczych, - beztrosce, lekkomyślności, - wsparciu finansowym dzięki któremu udało się zakupić samochód. - Sołtys E. Lasota – na ile policja jest skuteczna w wykrywaniu przestępstw? Jak rozwiązuje problemy związane ze strategią rozwiązywania problemów społecznych? Jak statystycznie wygląda gmina Białaczów na terenie powiatu? Jaki jest mechanizm funkcjonowania i rozwiązywania problemów na policji? - Insp. Janusz Myga – o skuteczności policji trudno jest mówić. Praca policji jest oceniana przez pryzmat popełnionych błędów . Dalszych informacji, w których zawarte były odpowiedzi na pytania pani sołtys udzielił podinsp. W. Kuśmierczyk, który mówił o liczbie: - funkcjonariuszy – 25, - radiowozów – 7, - psów gończych - 2, - wniosków o ukaranie do sądu , - interwencji , - zatrzymań na gorącym uczynku, -zatrzymań osób, - konwojów i doprowadzeń, - zabezpieczonych imprez w tym: sportowych, rekreacyjnych, masowych, - niebieskich kart , - wywiadów, - kolizji drogowych, - czasie reakcji policji na zdarzenie – 16,40 min, - odmów wszczęcia dochodzenia, - postępowań zabezpieczenia majątku, - wskaźniku wykrywalności przestępstw - ogólnie– 62%, - wskaźniku wykrywalności przestępstw gospodarczych – 95%, - wskaźniku wykrywalności przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu – 100%, - wskaźniku wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu – 42,9%, - wskaźniku wykrywalności bójek i pobić – 100%, - wskaźniku wykrywalności kradzieży – 33,9%, - wskaźniku wykrywalności kradzieży z włamaniem – 34%, - zatrzymaniach, - wywiadach i opiniach, - mandatach. - Przewodniczący Z. Prusek – proszę o przeprowadzanie pogadanek w szkołach. Co będzie zamontowane na bramce na drodze w Miedznej Drewnianej? - Wójt – droga Opoczno – Końskie jest zamknięta dla ruchu tirów, kierowcy jednak bardzo często łamią ten zakaz. Czy można coś na ten temat poradzić? Dużym problemem jest również nieodpowiednie zachowanie młodzieży gimnazjalnej. - Radny A. Martyka – proszę o częstsze patrole na terenie Białaczowa. Na ulicy Wąskiej znajduje się pustostan, w którym młodzież zbiera się i rozrabia wieczorami. - Insp. J. Myga – pogadanki w szkołach są systematycznie przeprowadzane. Niestety walkę z łapaniem kierowców tirów przegrywamy. Drogi powiatowe są bardzo przeciążone. Rzeczywiście dzisiejsza młodzież jest niepokorna, prosiłbym jednak o rozwagę w działaniach przeciwko młodym ludziom. Ad. 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrał Komendant Gminny OSP - Pan J. Wiktorowicz. Odczytał on sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Sołtys Z. Purgat – żadna straż w gminie nie posiada na wyposażeniu pługa do przeorywania ziemi podczas akcji pożarowych. Wnoszę o podpisanie umowy z podwykonawcą na zlecanie takich prac, które bardzo ułatwią strażakom gaszenie pożaru. - Przewodniczący Z. Prusek – przy każdym pożarze jest dowódca akcji i to on podejmuje wszystkie decyzje. Przeorywanie ziemi w lesie należy do zakresu obowiązków wykonywanych przez nadleśnictwo. - Sołtys A. Krawczyk – jestem przeciwnikiem podpisywania tego typu umów. Przeorywanie 2 razy w roku pasów przeciwpożarowych należy do nadleśnictwa. - Sołtys E. Lasota – uważam, że w naszym interesie jest, aby dojazd samochodów strażackich do akcji pożarniczych był dogodny. Jaki jest stan hydrantów na terenie gminy? - Wójt – stan hydrantów jest sprawdzany co dwa lata. Przeorywanie pasów przeciwpożarowych należy do Lasów Państwowych. W minioną sobotę odbył się zjazd strażaków z terenu gminy, na którym zostały wybrany zarząd OSP. W minionych 4 latach na jednostki OSP gmina przeznaczyła około 4 mln zł. Ad. 8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. - Wójt – w miniony wtorek odbył się przetarg na uzupełnienie sieci wodociągowej. Najniższa oferta przewyższa jednak kwotę, którą zaplanowaliśmy w budżecie gminy na ten cel. Dziś jednak okazało się, że ta oferta zawiera wiele wad w kosztorysie. Jeśli nie zostaną usunięte to będziemy musieli ją odrzucić, Wtedy trzeba będzie przyjąć drugą, droższą ofertę. Proponuję więc przyjąć w budżecie gminy kwotę 310 tys. zł, aby na wypadek odrzucenia I – szej oferty nie brakło nam pieniędzy na przyjęcie II - iej oferty. - Radny Z. Kocemba – czy można powtórzyć przetarg? - Z- ca Wójta B. Goworek – można powtórzyć, ale środki w budżecie trzeba zabezpieczyć. - Wójt – nikt nie da nam gwarancji, że podczas drugiego przetargu zgłoszą się firmy, które podadzą niższe kwoty. A co jeśli oferty będą o wiele droższe niż teraz? - Radny W. Świtkowski – czy ta I- sza oferta już ostatecznie przepadła? - Z –ca B. Goworek – firma, która złożyła najniższą ofertę ma duże braki formalne, a ściśle mówiąc podała za krótki odcinek budowy sieci wodociągowej. Jeśli usunie tą wadę to oczywiście ostatecznie oferta złożona przez tą firmę wygra. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny Z. Kocemba. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Białaczów na lata 2011 – 2013 która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała kierownik GOPS– Pani T. Łukasik. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. - Przewodniczący Z. Prusek – w ostatnich dniach do biura rady wpłynęła informacja o zbliżających się wyborach ławników do: 1- do Sądu Rejonowego w Opocznie – 1 osoba 2 - do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - do sądu pracy - 1 osoba 3 - do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 2 osoby. - Sołtys E. Lasota – u kogo można uzyskać Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie? - Przewodniczący Z. Prusek – między innymi u kierownik GOPS – Pani T. Łukasik, oraz radnego Z. Kocemby. - Sołtys Z. Brzóska – na Zakrzowie połowa wsi jest nieoświetlona, czy można coś z tym zrobić? - Radny A. Martyka – koło gorzelni są brudne 3 osadniki, jeden nie jest w ogóle zabezpieczony. Proszę o zwrócenie się do właściciela gorzelni, aby ten doprowadził te osadniki do porządku. Most koło świetlicy jest niezabezpieczony. Proszę o interwencję w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych. - Radna K. Ziębaczewska – dziękuje za wykonane prace w Kuraszkowie. - Radna K. Jóźwik – dlaczego kosimy rowy na drodze powiatowej skoro mówi się o oszczędnościach? - Wójt – jeden z elektryków jest w szpitalu, lampy się będą świecić dopiero jak przyjdzie ze zwolnienia. Każdy radny może złożyć pismo zarówno do właściciela gorzelni o wyczyszczenie osadników, jak i do Zarządu Dróg Powiatowych o zabezpieczenie mostu. Miejsca pomiędzy chodnikiem i posesją należą do gminy dlatego je wykaszamy. - Przewodniczący Z. Prusek – uważam, że sprawa osadników powinna być załatwiona jak najszybciej. - Radny J. Reszelewski – nam nie chodzi o to aby pracownicy z gminy posprzątali osadniki, ale o to, aby Wójt porozmawiał z właścicielem gorzelni aby je doprowadził do porządku. Uważamy, że właściciel będzie inaczej rozmawiał z nami a inaczej z Wójtem. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady VI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2011.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.06.2011 , wersja 1
Numer: V/5/2011, Z dnia: 31.03.2011
PROTOKÓŁ NR V/5/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 marca 2011 Protokół Nr V/5/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednego pkt. pod tytułem ” Informacja pracowników Poczty Polskiej” w miejsce zaproponowanego w zaproszeniu pkt. 8. W rezultacie czego nastąpi zmiana kolejności pozostałych punktów Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku jeszcze jednego punktu Przewodniczący zarządził głosowanie. Za wprowadzeniem dodatkowego punktu opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja GOPS o formach pomocy i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 roku. 7. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. 8. Informacja pracowników Poczty Polskiej. 9. Apel w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. 10. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020, - zmieniająca uchwałę Nr IV/23/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki, - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z IV Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - bezpłatnym badaniu mammograficznym zaplanowanym na 14 kwietnia 2011 roku, - usuwaniu skutków podtopień, - wniosku na remont drogi Zakrzów – Skronina, - przetargu na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - złożonym wniosku na budowę kanalizacji w Radwanie i Petrykozach na kwotę ok. 5,7 mln, - uzupełnieniu wodociągów w poszczególnych miejscowościach, - zamiarze przeznaczenia kwoty ok. 3,5 tys. zł na budowę przystanku w Wąglanach, - zakończonych wyborach sołtysów, - powtórnych wyborach sołtysa w miejscowości Sobień mających się odbyć w dniu 9 kwietnia 2011 roku w związku z rezygnacją nowo wybranego sołtysa, - wnioskach złożonych do PUP w celu dofinansowania zatrudnienia pracowników interwencyjnych i staży. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny Z. Kocemba- kiedy w Sobieniu będą poprawiane drogi? - Radny K. Kowalczyk – czy w momencie odbioru budowy kanalizacji w miejscowości Parczówek mogliby uczestniczyć niektórzy mieszkańcy Parczówka? - Radny A. Martyka – kiedy będzie naprawiony asfalt na ulicy Kościelnej w Białaczowie? Kto może wystąpić do spadkobierców posesji Pruszyńskich na ulicy Wąskiej w celu doprowadzenia tej działki do porządku? Może tą sprawą powinien się zając nadzór budowlany? Co z zanieczyszczonym ciekiem wodnym na działce należącej do księdza Parafii Białaczów? - Sołtys Z. Purgat – dlaczego do wystąpienia Wójta nie mogą swoich pytań zadawać sołtysi? - Przewodniczący Z. Prusek – na pytania sołtysów jest miejsce w pkt. 11-tym. - Wójt – jak będzie lepsza pogoda to zajmiemy się łataniem dziur w drogach. Odbiór kanalizacji w Parczówku powinien odbyć się w kwietniu, myślę, że to jest dobry pomysł aby mieszkańcy uczestniczyli w odbiorze kanalizacji. Z posesji Pruszyńskich 2 tygodnie temu została wywieziona przyczepa śmieci. Około 3 lata temu nadzór budowlany wystąpił do spadkobierców o rozebranie budynków. Niestety spadkobiercy nic w tej sprawie nie zrobili. Oczywiście można w tej sprawie znów wystąpić do nadzoru budowlanego. Zanieczyszczony ciek wodny prawdopodobnie będą musieli wyczyścić nasi pracownicy. - Radny E. Mastalerz – a co z drogami rozjeżdżonymi przez firmę kanalizacyjną? Kto się zajmie ich naprawą? - Wójt – mamy już materiał na poprawę dróg pokanalizacyjnych. Teraz czekamy tylko na lepszą pogodę. Ad.5. Informacja GOPS o formach pomocy i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 roku. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani T. Łukasik. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Sołtys – Z. Purgat – czy informacja o tym kto z danej miejscowości bierze zapomogi z GOPS-u jest tajna? - T. Łukasik – tak, takie informacje są tajne. - Sołtys Z. Purgat – najczęściej zapomogi pobierają osoby, którym wcale tak źle się nie wiedzie. Bardzo często podopiecznymi GOPS-u są osoby posiadające po 2 samochody. - T. Łukasik – rzeczywiście tak jest. My przyznajemy zasiłki tylko tym co udokumentują, że nie posiadają dochodów. Ad.7. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Dyrektora Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie – Pani M. Pawlak. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. - Przewodniczący Z. Prusek – czy PUP rozpoczął już jakieś działania mające na celu poszukiwanie pracy bezrobotnym zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w Niemczech? - M. Pawlak – nie, jeszcze nie. - Wójt – sytuacja na rynku pracy jest bardzo zła. Aby móc zatrudnić pracownika na prace interwencyjne czy staże trzeba zapewnić efektywność zatrudnienia po zakończonej pracy. W ostatnich dniach złożyliśmy pismo do PUP o możliwość dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych osób na prace interwencyjne w celu usuwania skutków podtopień. - M. Pawlak – PUP stara się pozyskać środki na zatrudnienie bezrobotnych do usuwania skutków podtopień. Ad. 8. Informacja pracowników Poczty Polskiej. Głos w tej sprawie zabrali pracownicy Poczty Polskiej – Pani Goska i Pan A. Sadowski, którzy mówili o: - podjętych działaniach restrukturyzacyjnych na poczcie, - zamiarze przekształcenia urzędu pocztowego w agencję, - usługach finansowych, tj. bank pocztowy, ubezpieczenia, lokaty. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję, aby listonosze roznosili ulotki po domach z ofertą Poczty Polskiej. - Radny A. Martyka – po zakończeniu restrukturyzacji ile placówek Poczty zostanie na terenie powiatu opoczyńskiego i które to będą? - Goska – 4 placówki: w Żarnowie, Sławnie, Opocznie i Drzewicy. Pozostałe urzędy zostaną przekształcone w agencje pocztowe. - Radny A. Martyka – czy Poczta planuje w przyszłości zainstalować bankomaty? - A. Sadowski – nie, ale klienci mogą korzystać z innych bankomatów bez konieczności uiszczania opłaty prowizyjnej. Ad.9. Apel w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował zebranych o możliwości zwrócenia się do Rządu RP o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. w formie apelu Rady Gminy. Ad.10. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2011 rok. - Radny J. Reszelewski – wnioskuję, aby gmina zakupiła łychę do kopania rowów. - Wójt – poprzednia łycha zużyła się już. Dotychczasowe awarie łyżki były na bieżąco naprawiane, teraz już nic nie da się z tą łyżką zrobić. Obecnie rozważamy kilka wariantów łyżek. Ostateczną decyzję podejmiemy za około 1 tydzień. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Przeciw – Radna K. Ziębaczewska i radny J. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/23/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że uchwała powinna zostać wyjaśniona. - Wójt – w uchwale założyliśmy niewyodrębnienie funduszu sołeckiego ponieważ nie chcemy rozdrabniać i tak już niewielkich pieniędzy przeznaczanych na sołectwa. - Przewodniczący Z. Prusek – uważam, że fundusz sołecki jest dobrą rzeczą pod warunkiem, że dotyczy to bogatych gmin. - Sołtys M. Nowak – pieniądze przeznaczane na fundusz sołecki zależą od ilości mieszkańców w danej miejscowości. Jednym słowem im mniej mieszkańców tym mniej pieniędzy. - Radna K. Ziębaczewska – proponują, aby zagłosować za tą uchwałą. Są gminy, gdzie ustanowienie funduszu sołeckiego przyczyniło się do podziału mieszkańców. - Radny J. Reszelewski – uważam, że pieniądze są sprawiedliwie dzielone pomiędzy poszczególne miejscowości. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radny P. Szymczyk – komisja rewizyjna zapoznała się z sytuacją rodziny Matyniów z Parczówka. Rodzina ta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Dom, w którym mieszkają jest w bardzo złym stanie. Zaproponowaliśmy tej rodzinie, aby sami sobie poszukali mieszkania a my pomożemy im w opłatach. - Sołtys Z. Purgat – co to jest za rodzina? - Wójt – rada gminy musi podjąć stanowisko i ustosunkować się pozytywnie bądź negatywnie do tej skargi. Gmina nie ma pieniędzy na wybudowanie mieszkań socjalnych. Staraliśmy się pomóc tej rodzinie w znalezieniu mieszkania, niestety nikt już nie chce im wynająć. - Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to rodzina roszczeniowa, nie zaradna życiowo od wielu lat korzysta z różnych świadczeń socjalnych. Każdy członek rodziny ma swoje dochody. Nie dbają o porządek w mieszkaniu, nic nie remontują. - Radny J. Reszelewski – ci ludzie nic nie robią, już zdewastowali dwa budynki, rozebrali szopę. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad.11. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys Z. Purgat – musimy zmusić właścicieli kanalizacji do naprawy zniszczonych dróg. Czy ktoś zajmie się przekopaniem rowu na łąkach? - Sołtys T. Mastalerz – w Kuraszkowie w przepompowni znajdującej się w remizie przez 2 tygodnie stała woda. Jeśli w tej sprawie nic nie zrobimy to remiza w końcu się rozsypie. Na niektóre drogi polne na Kuraszkowie nie da się wjechać. - Radny M. Franaszczyk – na 7 lub na 12 kwietnia przewidziany jest wyjazd na farmę wiatrową w okolicę Iławy lub Konina. Termin wyjazdu do uzgodnienia. - Radny J. Kowalczyk – czy już coś wiadomo z przywozem ziemi na boisko w Parczówku? Czy już coś wiadomo o materiale na most? Proponuję, aby przypilnować firmę budującą kanalizację ponieważ pobierają prąd z przepompowni koło Ksyty. Proponuję powołać kilkuosobową komisję składającą się z mieszkańców Parczówka będącą przy odbiorze kanalizacji. - Sołtys A. Krzysztofik – firma budująca kanalizację bardzo zniszczyła drogi. Ponieważ asfalt się popsuł to kierowcy zaczęli jeździć przez pola. - Sołtys M. Nowak – droga z Żelazowic na Zachorzów jest w złym stanie. - E. Lasota – kiedy będzie remontowana droga w Sobieniu? - Wójt - rów na łąkach w Miedznej Drewnianej jest dziś już wykopywany. Właściciel drogi powinien zapewnić firmie prowadzenie działalności gospodarczej. Nie możemy firmie budującej kanalizacje zakazać jeździć naszymi drogami. Coraz większy problem jest z drogami. Jeśli będą dalej takie mokre lata to będzie coraz gorzej. Aby wyeliminować zalewanie przepompowni w Kuraszkowie należałoby zatrudnić tam kogoś do pilnowania na umowę zlecenie. - Radna K. Ziębaczewska – czy urządzenie pompujące wodę do wodociągu w Kuraszkowie nie jest prawdopodobnie wadliwe? - Wójt – każdy sprzęt się kiedyś zużyje. Uważam, że teraz najważniejsze są drogi, wiele rowów trzeba udrożnić. Ziemią na boisko i materiałem na most zajmiemy się w późniejszym terminie. Przepompownia w Parczowie jest położona na gruntach prywatnych. Właściciele tych gruntów domagają się od gminy rekompensaty w kwocie 10 tys. zł. Za energię elektryczną firma płaci rachunki. Nie widzę żadnych przeszkód w tym, aby mieszkańcy Parczówka uczestniczyli w odbiorze kanalizacji. W tym roku mamy bardzo ograniczony budżet na remonty dróg. Niestety na terenie gminy jest wiele popsutych dróg. Musimy najpierw remontować te, którymi jeździ najwięcej osób. Oczywiście jak tylko będziemy mieć emulsję drogową to zaczniemy poprawiać drogi. - Radna B. Szymańska – w najbliższą niedzielę wybieramy kandydatów do izb rolniczych. - Radna K. Ziębaczewska –uważam, że pracownicy urzędu powinni przepracować jeszcze 1 dzień przy udrażnianiu rowów w Kuraszkowie. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego właściciele działki na której zbudowana jest przepompownia żądają aż tyle pieniędzy? Czy to jest działka budowlana? Skoro w budżecie gminy jest przewidziana kwota na budowę przystanku w Wąglanach to proponuję, aby postawić również przystanek w Parczówku. - Przewodniczący Z. Prusek – czy ta przepompownia zbudowana jest na środku działki? - Radny J. Kowalczyk – nie, w rogu działki na powierzchni około 50m . - Wójt – przystanek z miejscowości Parczówek został zabrany na prośbę Pani Sołtys i stoi cały czas na bazie. - Radny A. Martyka – uważam, że należałoby zrobić 2 ławeczki koło ośrodka zdrowia w Białaczowie. - Radny J. Reszelewski – czy w dzisiejszych czasach możliwe jest wybudowanie jakiegokolwiek obiektu bez zgody właściciela? - Sołtys H. Gwadera – do wszystkich właścicieli działek chodziłem z formularzami i wszyscy wyrazili zgodę. Uważam, że właściciele tej działki na której jest przepompownia chcą wyłudzić od gminy trochę pieniędzy. - Radny J. Kowalczyk – uważam, że należy to sprawdzić. Ad. 12. Zamknięcie obrad. Obrady V Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:15. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: IV/4/2011, Z dnia: 01.03.2011
Protokół Nr IV/4/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Inwestycje w energię odnawialną – prelekcja. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 8. Podjecie uchwał: - w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020, - zmieniająca uchwałę Nr I/3/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji rady Gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków, - zmieniająca uchwałę Nr I/5/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, - w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, - w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2011 rok, - w sprawie: wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z IV Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - odśnieżaniu, - awariach samochodów strażackich, - złym stanie dróg gminnych, - planach remontu drogi na odcinku Zakrzów – Skronina, - wniosku o przesunięcie terminu oddania kanalizacji na dzień 15 kwietnia, - projektach na budowę kanalizacji w miejscowościach Radwan i Petrykozy, - wyznaczeniu terminu przez Urząd Marszałkowski na składanie wniosków do RPO, - odbytym przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - zamiarach budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Miedznej Drewnianej przez Zarząd Dróg Powiatowych, - zamiarach wytyczenia przechodzącego przez 9 sąsiednich gmin szlaku turystycznego pod nazwą „Piekielny szlak” przez Lokalną Grupę Działania, - projekcie drogi „na góry” w miejscowości Parczówek, - złym stanie mostu w Parczówku, - odbywających się wyborach sołtysów, - rezygnacji nowo wybranego sołtysa w Sobieniu i proteście złożonym przez mieszkańców Żelazowic, - wyborach zarządów OSP w poszczególnych jednostkach, - próbie udrożniania rowów przy drodze w Parczowie. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Nikt spośród obecnych radnych nie miał żadnych pytań dotyczący wystąpienia Wójta. Ad. 6. Inwestycje w energię odnawialną – prelekcja. Głos w tej sprawie zabrał Pan R. Sałaciński – pracownik firmy zainteresowanej budową wiatraków na terenie naszej gminy, który mówił o: - zakresie usług świadczonych przez firmę Veolia, - wysokości wiatraków, - procedurach wydzierżawienia i uzbrojenia gruntu pod budowę wiatraków, - rozmieszczeniu turbin, - korzyściach ekologicznych i ekonomicznych płynących z obecności farm wiatrowych, tj.: * podatek od nieruchomości odprowadzany do gminy, * 30-letni czynsz dzierżawny dla właścicieli, * poprawa infrastruktury drogowej na terenie przeprowadzanej inwestycji, * nowe miejsca pracy podczas budowy farmy wiatrowej, * możliwościach pozyskania dotacji z Unii Europejskiej dla gmin na działania pro-ekologiczne, * rozwój sieci elektroenergetycznych zwiększających bezpieczeństwo energetyczne kraju, * zwiększenie potencjału turystycznego poprzez proekologiczny wizerunek regionu i związane z tym możliwości promocji, * brak zanieczyszczeń gleby i zakłóceń w obiegu wodnym, * brak emisji płynów, * ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, - Radny J. Reszelewski - czy wysokość wiatraka 120m + długość śmigła 50m będzie wynosiła ok. 170m? - R. Sałaciński – tak to będzie ok. 170m. - Wójt – jak będzie się kształtować cena energii elektrycznej w gminie po wybudowaniu wiatraków? - R. Sałaciński – niestety cena energii elektrycznej będzie wzrastać. Jeśli Polska nie będzie budować coraz większej ilości obiektów wykorzystujących źródła energii odnawialnej to niestety będzie płacić coraz większe kary do Unii Europejskiej. - Radny J. Reszelewski – kto zajmie się po upływie 30 lat demontażem betonu, który pozostanie w ziemi? - R. Sałaciński – firma zabiera wiatrak, i betonową pokrywę do głębokości 1 metra w głąb ziemi. - Przewodniczący Z. Prusek – wnioskuję aby radni i sołtysi mogli obejrzeć farmę wiatraków i oczyszczalnię kontenerową. - R. Sałaciński – zawsze można zobaczyć farmę i oczyszczalnię. Proszę się zorganizować większą grupą, umówimy się na jakiś dzień i pojedziemy zobaczyć zasady działania tych obiektów. - Radny Z. Kocemba – dlaczego żadna z polskich firm nie inwestuje w energię odnawialną? - R. Sałaciński – polskie firmy również inwestują w energię odnawialną. Polska jest dużym krajem i każda z firm inwestujących w energię odnawialną na rynku ma swój terytorialny zasięg działania. - Radny J. Kowalczyk – czy za 29 lat będzie również zainteresowanie energią wiatrową? - R. Sałaciński – niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. - Wójt – czy już są znane wyniki badania siły wiatru? - R. Sałaciński – wiatry wiejące na badanej wysokości są korzystne. - Radca prawny W. Gorząd – czy coś wiadomo na temat zjawisk migotania, zjawisk wodnych gleby? - R. Sałaciński – zjawisko migotania ma miejsce tylko przez kilka dni w roku i w szczególnie sprzyjających warunkach. Jeśli chodzi o zjawisko wodne gleby to nic nie wiem ma ten temat. - Radna K. Jóźwik – uważam, że inwestycja w budowę wiatraków na terenie naszej gminy jest dobrym pomysłem. - Radny W. Świtkowski – czy decyzję w sprawie budowy wiatraków mamy dziś podjąć? - Przewodniczący Z. Prusek – oczywiście, że nie. Należy się tylko nad tą decyzja zastanowić. - Radny Z. Kocemba – czy firma Veolia planuje pobudować wiatraki również na innych terenach naszej gminy? - R. Sałaciński – najlepsze tereny pod budowę wiatraków są na terenach na wschód i północ od Białaczowa. - Rady W. Świtkowski – czy firma podjęła już jakieś działania na terenie naszej gminy w celu budowy wiatraków? - R. Sałaciński – tak, postawiliśmy już maszt, prowadzimy monitoring ptaków, nietoperzy, Urząd Gminy przystąpił do zmian w studium. - Radny Z. Kocemba – jaka musi być minimalna liczba wiatraków na farmie wiatrowej aby można było taką farmę uruchomić? - R. Sałaciński – to zależy od wielu czynników. Ad. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Alkoholowej – Pani Z. Kwaśniewska. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Radny A. Martyka – czy z pieniędzy przyznawanych przez komisją alkoholową może korzystać młodzież działająca w klubie sportowym? - Z. Kwaśniewska - jeśli młodzież zrzeszona w takim klubie złoży wniosek, w którym określi swoje cel to może uzyskać dofinansowanie z programu alkoholowego. Z Sali obrad wyszedł Radny P. Szymczyk Ad. 8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Na salę obrad wszedł Radny P. Szymczyk Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2011 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr I/3/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji rady Gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr I/5/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10 Głos w tej sprawie zabrała Z- ca Wójta Gminy – Pani Barbara Goworek, która udzieliła zebranym niezbędnych informacji na temat w/w uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy , który udzielił zebranym niezbędnych informacji na temat w/w uchwały. - Radny J. Kowalczyk – kogo będzie kontrolował Gminny Zespół Interdyscyplinarny? - Przewodniczący Rady Gminy – głównie młodzież. Uchwała ta musi być podjęta. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12 Głos w tej sprawie zabrała Z- ca Wójta Gminy – Pani Barbara Goworek, która udzieliła zebranym niezbędnych informacji na temat w/w uchwały. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny Z. Kocemba. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie: wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14 Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy, który udzielił zebranym niezbędnych informacji na temat w/w uchwały. - Radna K. Ziębaczewska – czy zakup fotela dentystycznego dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie był koniecznością czy łaską wyświadczoną przez dyrekcje Szpitala? - Wójt – dla Ośrodka Zdrowie w Białaczowie fotel dentystyczny zakupił Szpital. Dla innych zaś Ośrodków Zdrowia istniejących na terenie powiatu taki fotel zakupiły lokalne samorządy. - Radny A. Martyka – dlaczego wczoraj w Ośrodku Zdrowie nie było lekarza? - Radny J. Reszelewski – lekarza nie było z powodu choroby. - Sołtys Z. Purgat – proponuję aby zamieścić na stronie internetowej informację, że w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie potrzebny jest lekarz. - Wójt – Szpital co kwartał aktualizuje oferty pracy dla lekarzy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. - Radny M. Franaszczyk - na 12 marca 2011r. zaplanowany jest wyjazd na Agrotech do Kielc. Organizacją tego wyjazdu zajmuje się Pani A. Gołacka – pracownik Urzędu Gminy. - Przewodniczący Rady Gminy – na ile osób zaplanowany jest wyjazd? - Radny M. Franaszczyk – na tyle ile jest miejsc siedzących w autobusie. - Sołtys M. Nowak – na ile prawdziwy jest artykuł zamieszczony w Top-ie dotyczący wyborów sołtysa w Żelazowicach? Z kim w tej sprawie kontaktował się redaktor? - Wójt – redaktor TOP-u kontaktował się ze mną z żądaniem przesłania protestu mieszkańców z odbytych wyborów sołtysa w Żelazowicach. - Sołtys M. Nowak – czy redaktor prosił również o protokół z odbytych wyborów? - Wójt – nie, redaktor chciał tylko protest mieszkańców. - Radny J. Kowalczyk – skąd będzie pozyskane drzewo na most w Parczówku? Czy płyty znajdujące się na terenie dawnego SKR można będzie wykorzystać do remontów rowów? - Wójt – do remontu mostu weźmiemy specjalistów. Oni zajmą się już wszystkim. Nikt nie chce zająć się rozbiórką dawnego budynku SKR w tego powodu, że jest to bardzo niebezpieczne. Mamy w planie zamieszczenie informacji, w której podalibyśmy ofertę na rozbiórkę budynku SKR. Co się zaś tyczy jakości płyt z SKR-ru - to spośród 5-ciu oglądających płyty nikt nie był zainteresowany ich zakupem. - J. Pawłowska – wnoszę o poprawkę do protokołu z sesji wrześniowej, w którym było źle sformułowane zdanie dotyczące sprawy Państwa Utnickich. Treść tej poprawki stanowi pismo Pani J. Pawłowskiej, które jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 15 - Radna K. Ziębaczewska – każdy protokół jest czytany przez sesją. Nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych poprawek do protokołu. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję aby każdą obszerną sprawę spisywać na kartce i jako załącznik dołączać do protokołu. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady IV Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2011.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.04.2011 , wersja 1
Numer: III/3/2010, Z dnia: 29.12.2010
PROTOKÓŁ NR III/3/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 grudnia 2010 Protokół Nr III/3/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 11.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o zmianie w porządku obrad. Informacji na temat wprowadzenia jeszcze jednej uchwał udzieliła Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku obrad zaproponowanej uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV, I, II Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, - w sprawie przyjęcia planu Rady Gminy Białaczów na rok 2011, - uchylająca uchwałę Rady Gminy Białaczów z dnia 29 października 20010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie, - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie, - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV, I, II Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanych protokołów radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad ich przyjęciem Za przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Za przyjęciem protokołu z I Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Za przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zmianach w budżecie gminy za 2010 rok, - budżecie gminy na 2011 rok, - odśnieżaniu, - piśmie Wojewody Łódzkiego zobowiązujących wszystkich do odśnieżania, - popsutych samochodach strażackich, - podtapianiu gospodarstw, - pieniądzach na termomodernizację Szkoły w Białaczowie, - problemach z zakończeniem inwestycji ( droga Parczów – Parczówek, remont mostu w Parczówku, budowa kanalizacji Parczówku, Miedznej Drewnianej, Żelazowicach ) z powodu złej pogody, - nie uzyskaniu do dnia 15 grudnia 2010 roku decyzji w sprawie odbioru świetlicy w Żelazowicach, - przeciekających dachach, - projekcie na remont remizy strażackiej OSP w Skroninie, - zbliżających się wyborach sołtysów. Ad.5. Zapytania i interpelacje. - Radny J. Kowalczyk – w miejscowości Parczówek jest dużo inwestycji do zrobienia, tj. most , droga do Cerkoloru, remiza strażacka, droga koło Kow.. nie udrożnione rowy, most koło Czarnieckiego i inne. Kiedy te inwestycje będą robione? Dlaczego na stronie internetowej Gminy jest zamieszczone niewłaściwe zdjęcie mostu w Parczówku? - Wójt - myślę, że każdy z radnych chciałby aby na jego terenie było zrobione jak najwięcej inwestycji. Niestety Gmina nie ma na tyle funduszy, aby wszystkie inwestycje wykonać. Na stronie internetowej gminy jest zamieszczone niewłaściwe zdjęcie, ponieważ niemożliwe jest jak na razie sfotografowanie mostu z powodu grubej warstwy śniegu zalegającej na nim? Ad.6. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Przewodniczący Z. Prusek – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok był konsultowana już na komisjach. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa nie wnosi żadnych zastrzeżeń do tej uchwały i proponuje jej przyjęcie. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, odczytał on uchwały RIO, które stanowią integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 i 7. - Skarbnik I. Wilk – na rok 2011 przewidziane są większe dochody gminy. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe też będzie większa. W ciągu roku 2011 nie planujemy deficytu budżetowego. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa proponuje, aby w uchwale budżetowej znalazła się kwota w wysokości 1500zł, która byłaby przeznaczona na zakup nagrody dla najlepszego ucznia. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i inwestycji - Pan W. Świtkowski. Poinformował on zebranych o tym, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie przychyliła się do proponowanej w uchwale wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i inwestycji - Pan W. Świtkowski. Poinformował on zebranych o tym, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie przychyliła się do proponowanej w uchwale wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta Gminy – Pani B. Goworek. Poinformowała ona zebranych o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która to nałożyła na gminy dodatkowe obowiązki w postaci konieczności podjęcia w/w uchwały. - Wójt – w minionych latach, aby można było przeznaczyć jakieś pieniądze np. na sport wystarczyła tylko uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku nowa ustawa spowodowała znaczne utrudnienia. Nim gmina ogłosi konkurs np. „na dofinansowanie sportu” wcześniej będzie musiała przeprowadzić konsultacje a dopiero później podjąć uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Alkoholowej – Pani Z. Kwaśniewska. Poinformowała ona zebranych o tym, że uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowana jest w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego. Tym razem ustawa nałożyła również uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota zebrana ze sprzedaży napojów alkoholowych będzie rozdzielona więc na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Dieta członków komisji alkoholowej wynosiła w mijającym roku 115 zł. - Wójt – uważam, że należałoby podnieść dietę za udział w posiedzeniu komisji do wysokości 140zł. - Przewodniczący Z. Prusek - jeśli komisja obraduje w pełnym składzie wówczas dietę pobierają tylko 2, 3 osoby. Pracownicy urzędu nie pobierają takiej diety. - Radna K. Ziębaczewska – kto dokładnie jest członkiem komisji alkoholowej? - Z. Kwaśniewska – członkami komisji alkoholowej są następujące osoby: ja, A. Gołacka, T. Łukasik, B. Wilk, W. Świtkowski, Z. Prusek. Z członkowstwa w komisji zrezygnowała Pani I. Leśnicka. - Kierownik GOPS T. Łukasik – proponuję aby uzupełnić skład komisji alkoholowej. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się13-tu radnych. Przeciw był Radny J. Kowalczyk i Radny J. Reszelewski Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białaczów na rok 2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję wykreślić z planu pracy punkt w brzmieniu „Podsumowanie pracy rady gminy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”. - Radna K. Ziębaczewska - uważam, że to jest dobry pomysł. Ponieważ radni nie mieli więcej uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały, w załączniku której wykreślony będzie punkt „Podsumowanie pracy rady gminy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku uchylająca uchwałę Rady Gminy Białaczów z dnia 29 października 20010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik ZEAS – Pani G. Owsińska. Udzieliła ona wyjaśnienia zebranym konieczność uchylenia w/w uchwały. Na listopadowej sesji poprzednia rada gminy uchwaliła uchwałę sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie. Nadzór zakwestionował nam tą uchwałę. W związku z tym doszliśmy do wniosku, iż lepiej będzie uchylić jedną i uchwalić drugą uchwałę, w które uwzględnione zostaną wskazówki nadzoru. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Odczytał on Uchwałę Nr II/294/2010 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14. Niezbędnych wyjaśnień udzieliła również Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. - Wójt – z uchwały RIO wynika, że nasza gmina trzyma się ustawowych wskaźników. Aby Gmina mogła wziąć jakikolwiek kredyt musi posiadać własne dochody. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny J. Kowalczyk. Uchwała została przyjęta. Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys t Mastalerz – proponuję aby rada zastanowiła się nad możliwością podniesienia miesięcznego ryczałtu dla sołtysów. Czy na koloni Brzeziny będzie dokończony remont drogi oraz czy zrobią tam oświetlenie? - Wójta - nad podniesieniem ryczałtu dla sołtysów należy się zastanowić. Musimy zając się naprawą drogi na tej kolonii. - Sołtys M. Nowak – czy ktoś zajmie się naprawa dróg pokanalizacyjnych? Czy wykonawca je naprawi? - Wójt – trzeba będzie naprawiać te drogi. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady III Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:50. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.03.2011 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010
PROTOKÓŁ NR I/1/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 02 grudnia 2010 Protokół Nr I/1/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 12.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Ad.2. Złożenie ślubowania przez radnych. Na wstępie Przewodnicząca posiedzenia pogratulowała wszystkim wygranej i zarządziła przystąpienie do ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po treści roty ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" kolejno według listy obecności każdy z radnych wypowiadał słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Ad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Posiedzenia zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 5.Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy. 6. Podjecie uchwał w sprawach: - wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji, - wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Białaczów, - ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków, - wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, - powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, - powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. zamkniecie obrad. Ad. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodnicząca posiedzenia zarządziła: 1) wybór komisji skrutacyjnej - niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia głosowania w wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. Zaznaczyła przy tym jednocześnie, iż każda zgłaszana osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 2) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. Swoje kandydatury na członków komisji skrutacyjnej zgłosili: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Waldemar Świtkowski, - Radny Edward Mastalerz. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na objęcie funkcji członka komisji skrutacyjnej. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej Krystyny Ziębaczewskiej – zgłoszona przez Radnego Z. Kocembę - Radnego Zdzisława Pruska – zgłoszony przez Radną K. Ziębaczewską Radna Krystyna Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Białaczów został Radny Zdzisław Prusek. Załącznikiem do głosowania jest protokół komisji skrutacyjnej. Po odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Posiedzenia ustąpiła miejsca nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek podziękował za poparcie i zarządził zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Do objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej K. Ziębaczewskiej, - Radnej Barbary Szymańskiej, - Radnej Jadwigi Pawłowskiej. Radna K. Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie, Pozostałe kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostały: - Radna Barbara Szymańska, - Radna Jadwiga Pawłowska. Ad. 5. Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy. - Wójt – zgodnie z zapisem w statucie gminy Białaczów Rada Gminy powinna powołać 4 stałe komisje. Oprócz stałych komisji rada może również powoływać komisje doraźne. Te jednak powoływane są tylko w konkretnych sprawach. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie za ustaleniem liczby i rodzajów 4- ech komisji stałych. Za taką liczbą i rodzajami komisji opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 6. Podjecie uchwał w sprawach: Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego odbyło się w pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących odbyło się w pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków w odbyło się pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnego Zbigniewa Kocemby, - Radnego Piotra Szymczyka, - Radnego Edwarda Mastalerza. Kandydaci Piotr Szymczyk i Zbigniew Kocemba wyrazili zgodę na kandydowanie. Radny Edward Mastalerz nie wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ponieważ nie było więcej chętnych Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w takiej kolejności w jakiej zgłaszani byli poszczególni kandydaci: 1) za wyborem Radnego Zbigniewa Kocemby opowiedziało się 7 radnych, przeciw było 8 radnych, 2) za wyborem radego Piotra Szymczyka było 8 radnych, przeciw 7 radnych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Piotr Szymczyk. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zebrani radni spośród swojego grona zgłosili jedną kandydaturę Radnego Waldemara Świtkowskiego. Ponieważ nie było już więcej chętnych do objęcia tej funkcji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za obsadzeniem radnego w funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się radny W. Świtkowski. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został Radny W. Świtkowski. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zebrani radni spośród swojego grona zgłosili jedną kandydaturę Radnego Macieja Franaszczyka. Ponieważ nie było już więcej chętnych do objęcia tej funkcji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za obsadzeniem radnego w funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się radny M. Franaszczyk. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami został Radny M. Franaszczyk. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej Krystyny Ziębaczewskiej, - Radnego Andrzeja Martyki, - Radnej Krystyny Jóźwik. Kandydaci Andrzej Martyka i Krystyna Jóźwik wyrazili zgodę na kandydowanie. Radna Krystyna Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Ponieważ nie było więcej chętnych Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie na Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia w takiej kolejności w jakiej zgłaszani byli poszczególni kandydaci: 1) za wyborem Radnego Andrzeja Martyki opowiedziało się 10 radnych, przeciw było 5 radnych, 2) za wyborem Radnej Krystyny Jóźwik było 5 radnych, przeciw 10 radnych. Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia został Radny Andrzej Martyka. Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Do składu komisji rewizyjnej zgłosili się następujący radni: - Edward Mastalerz, - Józef Kowalczyk, - Jacek Reszelewski, - Piotr Adamus. Oprócz samo zgłaszających byli także Ci których wytypowali inni radni. Osobami których zgłoszono byli: - Radny Marek Jaworski, - Radna Jadwiga Pawłowska. Radny M. Jaworski i Radna J. Pawłowska nie wyrazili zgody na prace w komisji rewizyjnej. Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzą następujący radni: - Edward Mastalerz, - Józef Kowalczyk, - Jacek Reszelewski, - Piotr Adamus. Za przyjęciem uchwały z w/w składem osobowym opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosiły się następujące osoby: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Andrzej Martyka, - Radny Maciej Franaszczyk, - Radna Krystyna Jóźwik, - Radny Zbigniew Kocemba, - Radny Marek Jaworski. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zgłosiły się następujące osoby: - Radna Jadwiga Pawłowska, - Radna Barbara Szymańska, - Radny Józef Kowalczyk, - Radny Piotr Adamus, - Radny Waldemar Świtkowski Oprócz samo zgłaszających byli także Ci których wytypowali inni radni. Osobami których zgłoszono byli: - Radny Piotr Szymczyk, - Radny Marek Jaworski, - Radna Krystyna Jóźwik. Radny M. Jaworski i Radna K. Jóźwik nie wyrazili zgody na prace w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Do składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zgłosiły się następujące osoby: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Jacek Reszelewski, - Radny Edward Mastalerz, - Radna Krystyna Jóźwik, - Radny Zbigniew Kocemba, - Radny Marek Jaworski. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na pracę w Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z w/w składami osobowymi. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.7. Zapytania i wolne wnioski. - Radny A. Martyka – wnioskuję o większe oszczędności w urzędzie. W tym, celu proponuje zaprzestać podawania słodyczy na posiedzeniach Rady Gminy. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że to jest zły pomysł. - Radny J. Kowalczyk – jak duże są koszta zakupu słodyczy na sesję? - Wójt – to są niewielkie koszta. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję zastanowić się nad tym tematem i wrócić do niego w późniejszym terminie. - Radna K. Ziębaczewska – ponieważ niektórzy radni nie życzą sobie zakupu słodyczy na sesje proponuję, aby na każde kolejne obrady rady gminy inny radny był sponsorem sesyjnego poczęstunku. - Radny W. Świtkowski – uważam, że skromny poczęstunek na każdej sesji rady gminy powinien być. To nie są przecież duże koszty. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady I Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.03.2011 , wersja 1
Numer: II/2/2010, Z dnia: 02.12.2010
PROTOKÓŁ NR II/2/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 02 grudnia 2010 Protokół Nr II/2/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 13.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem porządku obrad opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Złożenie ślubowania przez Wójta. 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad. Ad.3. Złożenie ślubowania przez Wójta. Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi wygranej i zarządził przystąpienie do ceremonii ślubowania. Pa treści roty: "Obejmując Urząd Wójta Gminy Białaczów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę, tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy " Wójt podziękował wyborcom za zaufanie jakim obdarzyli go wyborcy powierzając mu ponownie Urząd Wójta Gminy. Zaznaczył jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań w pracę na rzecz gminy. Ad.4. Zapytania i wolne wnioski. - Radny J. Reszelewski – proponuję, aby wszyscy radni zostawili swój nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu. Czy obrady sesji rady gminy mogą się odbywać w późniejszych godzinach? - Wójt – obrady sesji zwykle zaczynają się około godziny 10.00 Zdarzają się również sesje ustalane na godzinę wcześniejszą. Godzina ustalania rozpoczęcia obrad uzależniona jest czasami od zdarzeń, do których to my musimy się dopasować. Ad. 5 Zamknięcie obrad. Obrady II Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 14:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.03.2011 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2010, Z dnia: 29.10.2010
Protokół z 29.10.2010 r.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 13.12.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony