Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: XXXII/32/2013, Z dnia: 30.08.2013
PROTOKÓŁ NR XXXII/32/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 30 sierpnia 2013 r. Protokół Nr XXXII/32/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych: 15 Obecni radni: 13 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białaczowie. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych uwag w związku, z czym przystąpiono do obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanych protokołów niewniesiona została żadna uwaga w związku, z czym przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik informując, iż miesiące letnie są najbardziej obfite w prace inwestycyjne. W pierwszej kolejności chciałbym poinformować, iż odbiór odpadów z terenu gminy funkcjonuje dobrze. Mieszkańcy mają dostarczone kosze a pracownicy Urzędu Gminy od dziś (tj. od 30 sierpnia 2013 roku) pracują w terenie i zbierają opłaty za wywóz śmieci za pierwsze dwa miesiące. Następnie Wójt poruszył temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. We wszystkich szkołach na terenie gminy trwają przygotowania sal do utworzenia eko- pracowni, na którą szkoły otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Największe prace remontowe były prowadzone w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej i w Skroninie. Pani Beata Piotrowska w dniu 29 sierpnia 2013 roku otrzymała nominację na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białaczowie. W dalszym ciągu trwa remont chodników przy drogach powiatowych na ul. Świerczewskiego i ul. Parczowskiej. Powiat dał na wykonanie tych remontów materiał natomiast my, jako Gmina wykonaliśmy prace. W trakcie realizacji jest również inwestycja dotycząca remontu drogi Białaczów – Ossa na odcinku o długości 1200 metrów. Koszt tej inwestycji to ok. 370 tys. zł. W Żelazowicach pomalowano hydrofornię. Jest problem z wykonaniem projektu dróg i chodników na osiedlu Małachowskiego w Białaczowie, ponieważ projektanci dostrzegli problem z odprowadzeniem wody po ulewnych deszczach. Na chwilę obecną szukamy najkorzystniejszego rozwiązania tego problemu. Sanepid zamieścił ogłoszenie, iż pogorszeniu uległa, jakość wody z wodociągu w Sobieniu. Na chwilę obecną trwają prace związane z uzdatnianiem wody. Wystąpiliśmy o zgodę na wpięcie wodociągu w Sobieniu do wodociągu w Białaczowie. W budżecie jest właśnie zmiana dotycząca tej inwestycji. Zakończyła się również realizacja inwestycji dotycząca oznakowania odcinka Piekielnego Szlaku i budowy miejsc odpoczynku. Również inwestycja dotycząca remontu małej świetlicy w Miedznej Drewnianej została zakończona. Jest problem z terminowym zakończeniem realizacji inwestycji dotyczącej remontu i rozbudowy dużej świetlicy w Miedznej Drewnianej. Ukończona jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radwan. Budowa sieci kanalizacyjnej w Parczówku ma być zakończona do 31 października niestety cały czas firma wykonująca tę inwestycje napotyka na utrudnienia związane z podciągającą wodą gruntową. W ramach LGD złożyliśmy cztery projekty dotyczące min.: wymiana dachu na świetlicy w Sobieniu i zakup wyposażenia do świetlicy w Petrykozach i Miedznej Drewnianej oraz wykonanie ogrodzenia placów w Parczówku, Sędowie i Sobieniu natomiast z projektów miękkich mamy zamiar kontynuować zajęcia w Taekwondo oraz zrealizować naukę śpiewu dla uczniów z gimnazjum. W najbliższą niedzielę tj. 1 września 2013 roku odbędą się dożynki gminne w Białaczowie oraz Dożynki Powiatowe w Sławnie. Dzieci z zespołu OWCZARECZEK występowały na dożynkach wojewódzkich w Białej Rawskiej. Ich występ bardzo się spodobał w związku z czy dostali zaproszenie do występu na dożynkach prezydenckich w Spale. Wójt poinformował również, iż ks. Proboszcz parafii Żelazowice Jan Wiktorowicz zakupił dwie działki i przekazał je w darowiźnie gminie Białaczów na budowę drogi, która połączy Gminę Białaczów z Gminą Żarnów. Na zakończenie Wójt poinformował, iż zakończeniu dobiega realizacja projektu pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. Podsumowanie ma odbyć się 28 września 2013 roku w Świetlicy wiejskiej w Białaczowie. W tym miejscu głos zabrał także Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek, który na ręce Pana Wójta J. Jóźwika złożył podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy Białaczów, którzy pomagali w realizacji projektu. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni nie podjęli żadnego tematu. Nie mieli również żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 6. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014. W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pan Andrzej Martyka, który poinformował, iż w Szkole Podstawowej w Miedznej wykonano remont przeciekającego dachu, obróbkę kominów, nowe orynnowanie oraz wyremontowano szatnie. W Białaczowie były prowadzone jedynie delikatne prace porządkowe. W Gimnazjum w Białaczowie wymienione będą skrzynki na hydranty zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym PSP Opoczno. Zarówno Szkoła Podstawowa w Białaczowie jak i Gimnazjum są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na boisku sportowym „Orlik” uszkodzonych zostało 10 przęseł ogrodzeniowych uszkodzone zostało również orynnowanie hali sportowej. W Skroninie wyremontowano i przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienkę. Wyremontowano także szatnie i korytarz. W planie jest również zamontowanie windy. W Petrykozach wymieniono lampy na stołówce i zrobiono malowanie. Wójt J. Jóźwik – Do Szkoły Podstawowej w Skroninie zaprojektowana została winda, ponieważ uczęszcza tam dwoje dzieci niepełnosprawnych. Złożony został wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o dofinansowanie tego przedsięwzięcia jednak na chwile obecną nie mamy żadnej odpowiedzi. Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku. W punkcie tym głos zabrała Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów, która poinformowała, iż podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Sprawozdanie to jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik nr 4. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 8. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXII/231/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białaczowie. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Temat likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Białaczowie był jednym z głównych punktów obrad posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.. Wójt J. Jóźwik – Decyzję o likwidacji Zeas-u podjęliśmy głównie ze względów ekonomicznych. Tak małej gminy nie stać na utrzymanie odrębnej jednostki organizacyjnej. Radni nie mięli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. 12 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymujący. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXII/232/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Wyjaśnień w związku z podejmowaną uchwałą udzieliła Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 12 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXII/233/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Głos w sprawie przedmiotowej uchwały ponownie zabrała Pani I. Wilk, która udzieliła niezbędnych wyjaśnień. Radni nie mieli pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawiało się w sposób następujący. 12 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymujący. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXII/234/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. W związku z podejmowaną uchwałą radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. Radna K. Jóźwik – Uważam, że wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Wąglanach nie zostało zakupione za całą kwotę przeznaczoną na ten cel. Dodatkowo za wynajem świetlicy wiejskiej w Wąglanach „zielony” pobierane są opłaty. Chciałabym wiedzieć, co dzieje się z tymi pieniędzmi? Ostatnie pytanie dotyczy wody z wodociągu w Wąglanach. Na końcu nitki jest ona bardzo zanieczyszczona. Wydaje nam się, że przedostają się do niej fekalia z kanalizacji. Wójt J. Jóźwik – Wszystko z wyposażenia, jakie miało być przeznaczone na świetlicę wiejską zostało zakupione. O pobieraniu opłat za wynajem świetlicy nic mi nie wiadomo. Jeśli chodzi o wodociąg to prawdopodobnie na końcówce linii zbierają się zanieczyszczenia z całej nitki wodociągowej. O fekaliach przedostających się do wodociągu nie możemy mówić, ponieważ jest to niemożliwe. Pracownik Urzędu Gminy pojedzie tam i przeczyści końcówkę nitki. Radna K. Jóźwik – Pytałam poprzednio, na którą świetlicę zakupiono wyposażenie i poinformowano mnie, że świetlicą jest budynek tzw. „zieleniak” tymczasem całe zakupione wyposażenie znalazło się w remizie OSP w Wąglanach. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Myślę, że sprawa ta jest do wyjaśnienia przez Komisję Rewizyjną. Radny J. Reszelewski – Mieszkańcy z Wąglan i Miedznej Drewnianej skarżą się, że rzeką płyną ścieki, co należy zrobić w tej sytuacji? Sołtys B. Pawlik – Ul. Świerczewskiego wygląda teraz bardzo ładnie, ale należałoby zrobić chodnik również z drugiej strony drogi, ponieważ ludzie tam mieszkający wychodzą z domu bezpośrednio na ulicę. Sołtys T. Mastalerz – Kto będzie sprzątał szlak turystyczny? Wójt J. Jóźwik – Próbkę wody należy przekazać odpowiednim organom, które powinny sprawdzić, kto zanieczyszcza rzekę. Problem chodnika poruszony przez Panią sołtys był tematem poruszonym na spotkaniu ze starostą i zarządem dróg. Zwracałem się z prośbą o wybudowanie tam chodnika, ale zarządca drogi nie chce się zgodzić na jej zwężenie. Szlak turystyczny ma wyznaczone dwa miejsca postojowe gdzie są kosze na śmieci i toaleta. W innych miejscach turyści nie powinni się zatrzymywać. Sołtys A. Świątek – Czy są jakieś informacje dotyczące budowy obwodnicy Wąglan? Wójt J. Jóźwik – Jest wolą, aby to wykonać. Jako samorząd chcemy doprowadzić do zaprojektowania tego objazdu oraz chodników w Wąglanach i w Miedznej Drewnianej niestety budowa ta nie jest sprawą priorytetową dla województwa. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 10:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXX/30/2013, Z dnia: 02.07.2013
PROTOKÓŁ NR XXX/30/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 02 lipca 2013 r. Protokół Nr XXX/30/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 lipca 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 08.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - zmieniająca uchwałę Nr XXVI/182/2013 Rady gminy Białaczów z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad zaproponowano wprowadzenie dodatkowych uchwał, których zasadność podjęcia wyjaśnił Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek. Radni przyjęli zaproponowane zmiany w związku, z czym porządek obrad wyglądał następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowicach - uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu wniesiona została jedna uwaga, która została uwzględniona. Za przyjęciem protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białaczów po wniesionej poprawce Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik informując na wstępie swej wypowiedzi, iż 12 czerwca podpisana została umowa o udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglanach. Dotacja ta jest głównym powodem zwołanej sesji, gdyż otrzymaną kwotę trzeba umieścić w budżecie gminy aby mogła zostać przekazana na rzecz OSP. Podpisana została również umowa na wywóz śmieci. Przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Obecnie firma ta jest na etapie dostarczania koszy do posesji. Kolejna z podpisanych umów dotyczy remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Skroninie. Następnie Wójt poinformował, iż gmina Białaczów otrzymała dotację na remont drogi Białaczów – Ossa. Remonty dróg stale trwają jednak nie wszystkie prace da się już wykonać, ponieważ na drogach stale stoi woda jak ma to miejsce w Zakrzowie. W związku z obfitymi opadami deszczu złożony został wniosek o przyznanie pomocy na usuwanie skutków podtopień. Cały czas trwają prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej oraz ogólne prace porządkowe na terenie całej gminy. W miesiącu lipcu będzie również robiony chodnik w stronę cmentarza w Białaczowie. Jest to chodnik przy drodze powiatowej, dlatego powiat zakupił materiał natomiast my będziemy wykonywać prace. Trwają również przygotowania do tegorocznych „Dni Białaczowa”, które odbędą się w dniach 27 – 28 lipca. Kolejny raz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowicach zgłosili się z prośbą o dotację. Kwota, o którą poprosili wynosi 10.000 zł. Na zakończenie Wójt poinformował, iż od 1 września 2013 obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białaczowie przejmie Pani Beata Piotrowska. W tym miejscu powitał obecną na Sali nową Panią dyrektor i oddał jej głos. Pani B. Piotrowska – Podjęcie tej pracy jest dla mnie wyzwaniem. Swoją pracę, jako nauczyciel zaczęłam w 1992 roku. Każda szkoła działa inaczej jednak najważniejsza jest współpraca z rodzicami oraz instytucją zarządzającą. Wszystkie działania powinny być również podejmowane z myślą o dobru dzieci. Sołtys E. Lasota – W jakich gminach pracowała Pani poprzednio i co w zarządzaniu szkołą będzie dla Pani priorytetowe? Pani B. Piotrowska – Poprzednio pracowałam w Gminach Opoczyńskich oraz na Pomorzu. Obecnie pracowałam w Szkole w Paradyżu, Ogonowicach i Białaczowie i były to głównie zastępstwa. Na drugie pytanie odpowiem Pani w chwili, gdy zapoznam się z dotychczasową dokumentacją i prowadzeniem szkoły. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Sołtys E. Lasota – Na jakim etapie są prace związane z wodociągiem i hydrofornią w Sobieniu? Radny A. Martyka – W jaki sposób będziemy wnosić opłatę za wywóz nieczystości? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – W związku z obfitymi opadami deszczu podtopieniu uległa remontowana świetlica wiejska w Miedznej Drewnianej. Uważam, że budowa 1 studzienki w zupełności załatwiłaby problem zalewania. Wójt J. Jóźwik – Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej. Projektant ma go wykonać w przeciągu 3 miesięcy. Jeśli chodzi o odbiór odpadów to na chwilę obecną rozważamy zakup programu komputerowego do ewidencjonowania wpłat i jesteśmy na etapie zapoznawania się z ofertami programowymi. Natomiast, co do budowy studzienki, to nie chcę wnikać w kompetencje firmy wykonującej. Mogę jedynie ten pomysł zasugerować. Ad. 6. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXX/224/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 02. 07. 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Stosownych wyjaśnień do podejmowanej uchwały udzieliła Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów, która poinformował, iż zmiany w budżecie dotyczą środków, które otrzymała OSP Wąglany. Radna K. Jóźwik – Co będzie zakupione dla OSP Wąglany w ramach tych środków? Wójt J. Jóźwik – Zaplanowano zakupić nożyce hydrauliczne za kwotę ok. 13 tys. zł oraz pompę pływającą. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. | Uchwała Nr XXX/225/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 02. 07. 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Pani I. Wilk wyjaśniła, iż tradycyjnie ze zmianami w budżecie wiążą się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022. Radni nie mieli pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXX/226/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 02. 07. 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowicach. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Zasadność podejmowanej uchwały wyjaśnił Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik, który poinformował, iż uchwała została sporządzona w związku z kolejnym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w związku z remontowaną strażnicą przez druhów z OSP Żelazowice. Radni nie mieli pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawia się następująco: 8 członków rady opowiedziało się za przyjęciem uchwały. 2 członków rady było przeciw podejmowanej uchwale 3 członków wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXX/227/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 02. 07. 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Głos w sprawie przedmiotowej uchwały zabrała Pani T. Łukasik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, która poinformowała, iż do poprzedniej uchwały zastrzeżenia wniosło Regionalne Centrum Polityki Społecznej w związku, z czym należało uwzględnić wszelkie poprawki. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXX/228/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 02. 07. 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz również trybu ich pobierania. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. Radni nie mieli żadnych potań dotyczących podejmowanej uchwały w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. Radny M. Jaworski – Czy jest już gotowy projekt budowy dróg i chodników na Osiedlu Małachowskiego w Białaczowie. Sołtys H. Gwadera – Stan dróg śródpolnych jest naprawdę bardzo zły a środki przeznaczane w budżecie na ten cel w porównaniu do lat ubiegłych są coraz mniejsze. Sołtys T. Mastalerz – Pierwsze moje pytanie dotyczy mostków w Kuraszkowie – Kto powinien je wyremontować? Natomiast drugie pytanie dotyczy wody w remizie w Kuraszkowie, która nie jest zrobiona już od 1, 5 roku. Kiedy wreszcie zostanie naprawiona? Sołtys E. Lasota – Czy jest szansa, aby wyremontować budynek świetlicy wiejskiej w Sobieniu? Sołtys Z. Pokrzywka – W Petrykozach dwie drogi zostały rozmyte i należy przywrócić je do stanu przed podtopieniami. Wójt J. Jóźwik – Na wykonanie projektu dróg na Osiedlu Małachowskiego zostanie ogłoszony przetarg. Niestety, jeśli chodzi o drogi śródpolne to ciężko jest utrzymać je w tak dobrym stanie jak do tej pory. Koszty na utrzymanie tych dróg zostały obcięte ze względu na trwające inwestycje. Jesteśmy zbyt biedną gminą i nie stać nas na tak duże inwestycje jak budowa kanalizacji i modernizacja dróg. Do skanalizowania zostało nam jeszcze 6 miejscowości oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. W Kuraszkowie mostki należą do właściciela danej posesji i każdy z tych właścicieli jest zobowiązany do dbania o niego. Wszelkie awarie wody należy zgłaszać do hydraulika. Jeśli chodzi o remont oraz rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Sobieniu to niestety bez pozyskania środków zewnętrznych nie ma takiej możliwości. Drogi w Petrykozach zostały zgłoszone do naprawy. Złożony został również wniosek na usuniecie skutków podtopień, więc musimy zaczekać na kontrolę. Radny A. Martyka – W Białaczowie mamy problem z agresywnymi psami, które biegają po osiedlu. Radny W. Świtkowski – Jeżeli odgórne prawo nie ureguluje spraw związanych ze zwierzętami to problem bezdomnych psów będzie stale powracał. Radny J. Kowalczyk – Kiedy zostanie ogrodzony plac zabaw w Parczówku oraz czy można powycinać gałęzie z drzew przy drodze „na góry”? Wójt J. Jóźwik – Rzeczywiście problem bezdomnych psów jest bardzo duży, ponieważ utrzymanie zwierzaka w schronisku kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną jest znalezienie bezdomnemu pieskowi właściciela, który się nim zaopiekuje. Jeśli chodzi o drogi to będą stale remontowane w miarę możliwości gminy. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw jest jedynie problemem czasu. Niestety nie wolno nam obcinać gałęzi przy drzewach, które mają właścicieli Radna K. Ziębaczewska – Czyją własnością jest przepust na strudze i w czyjej gestii leży jego naprawa? Wójt J. Jóźwik – Naprawa przepustu leży w gestii właściciela a mostek, o który Pani pyta nie jest własnością gminy. Radna K. Jóźwik – Chciałabym, aby został oczyszczony rów, który odprowadza wodę do rzeki w Wąglanach. Rów ten jest bardzo pozarastany. Radny M. Franaszczyk – Pragnę poinformować, iż istnieje możliwość zakupu wapna. Zakup ten będzie dofinansowany w wysokości 50% wartości. Zapisy robi Pani Krystyna Gołąb – Pracownik Urzędu Gminy Białaczów. Wójt J. Jóźwik – Rów w Wąglanach przechodzi przez grunty właścicieli, którzy nie pozwolą na wycięcie drzew, można jedynie wykosić trawę. Sołtys A. Krawczyk – Kto dopuścił do tego, aby rowy zarosły? Wójt J. Jóźwik – To właściciele rowów powinni o nie dbać. Ja, jako Wójt nie mogę nikomu nakazać oczyszczenia rowu. Sołtys A. Krawczyk – Kiedy istniały spółki wodne rowy były czyszczone. Musi być ktoś za to odpowiedzialny. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Obrady XXX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 09:40. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 15.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 15.10.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/29/2013, Z dnia: 11.06.2013
Protokół Nr XXIX/29/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2013 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 13.08.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/28/2013, Z dnia: 26.04.2013
Protokół Nr XXVIII/28/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 12.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 12.08.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/27/2013, Z dnia: 27.03.2013
Protokół Nr XXVII/27/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2013 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 12.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 12.08.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/26/2013, Z dnia: 11.02.2013
Protokół Nr XXVI/26/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 22.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 22.04.2013 , wersja 1
Numer: XXV/25/2012, Z dnia: 28.12.2012
PROTOKÓŁ NR XXV/25/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 28 grudnia 2012 Protokół Nr XXV/25/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad, który przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w 2012 roku oraz działań planowanych na 2013 rok. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2012 – 2021 - w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białaczów na 2013 rok - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Białaczów na 2013 rok 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w 2012 roku oraz działań planowanych na 2013 rok. W punkcie tym o zabranie głosu Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek poprosił Wójta Gminy Białaczów J. Jóźwika, który w pierwszej kolejności poinformował, iż budżet gminy wykonywany jest w wieloletnim cyklu rozwoju. Następnie poinformował, iż dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Petrykozy. W przeciągu 6 lat jest to już 6 skanalizowana miejscowość. Łącznie z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy uzupełniana jest sieć wodociągowa. Gmina dba również o utwardzanie dróg gminnych. W roku bieżącym utwardzono odcinek o długości 1,4km w miejscowości Sobień. Zachowywana jest także przejezdności pozostałych dróg. Dokonano zarazem inwentaryzacji mostów znajdujących się na drogach gminnych. Stale dokonywane są remonty w świetlicach, rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej, wyremontowano świetlicę w Parczówku i Wąglanach oraz zakupiono wyposażenie do Parczówka, Sędowa i Radwana. Nie zapomniano również o druhach OSP w Parczowie i Białaczowie, dla których zakupione zostały samochody pożarnicze. Podnosząc bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy dofinansowaliśmy zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Paradyżu. Stale inwestujemy w placówki oświatowe, co widać poprzez przeprowadzone remonty w szkole podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz w Skroninie. Dbamy również o utrzymanie porządku na terenach przy szkołach oraz o rozwój fizyczny uczniów poprzez wykonanie dwóch pełnowymiarowych boisk. Pierwsze przy szkole w Białaczowie i drugie przy szkole w Skroninie. Staramy się pomagać dzieciom w szkołach poprzez dowożenie, dożywianie, zajęcia świetlicowe, stypendia szkolne, pomoc w zakupie podręczników, indywidualne nauczanie, dopłaty do nauczania języków obcych. Planowane jest również otwarcie przedszkola w Miedznej Drewnianej i w Żelazowicach. Równie ważną sprawą dla gminy jest ochrona zdrowia mieszkańców. Wydzierżawiony został budynek w Petrykozach przeznaczony pod poradnię rodzinną, ponoszone są również dopłaty do stomatologa. Utrzymujemy porządek oraz poprawiamy estetykę gminy poprzez usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz sprzątanie wzdłuż dróg, placów i parkingów. Organizowane są również uroczystości patriotyczne w dniu 3 maja, 11 listopada oraz w miejscach pamięci narodowej. Dbając również o rozrywkę mieszkańców naszego terenu organizujemy Festyn Rodzinny pod nazwą „Dni Białaczowa”, organizowane są również imprezy przez Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysów i Rady Sołeckie. Staramy się również promować naszą gminę poprzez udział w uroczystościach takich jak dożynki powiatowe i inne święta ludowe na terenach innych gmin. Równie ważną sprawą jest walka z bezrobociem poprzez różne formy zatrudnienia. W roku 2012 czasowo zatrudnionych zostało 75 osób. Również GOPS stara się walczyć z bezrobociem realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą „Nowe Perspektywy”. Pomoc ubogim mieszkańcom przejawia się również poprzez wypłacanie zasiłków celowych i mieszkaniowych. Mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do zakupu opału, żywności, odzieży. Udzielana jest również pomoc w postaci wypłat becikowego oraz alimentów dla samotnych matek. Finansowane są pogrzeby oraz umieszczanie osób w DPS- ach. Gmina Białaczów stara się również o pozyskiwanie funduszy unijnych i tym samym w 2012 roku udało się uzyskać dotację do następujących przedsięwzięć: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Petrykozach i Radwanie, - remont świetlicy w Miedznej Drewnianej, - remont świetlicy w Skroninie, - remont małej świetlicy w Miedznej Drewnianej, - zakup wyposażenia do świetlic w Radwanie, Parczówku, Sędowie, - warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich - warsztaty taneczne dla dzieci, - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Białaczowie - remont drogi w Sobieniu, - budowa chodnika na ul. Sobieńskiej w Białaczowie, O pozyskiwanie środków zewnętrznych starają się również placówki podlegle Urzędowi Gminy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, który realizował projekt pod nazwą „Nowe Perspektywy” oraz szkoły z terenu gminy, które realizują projekt pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka”. Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt J. Jóźwik poinformował o planach na 2013 rok, w których mieści się min.: budowa sieci kanalizacyjnej w Radwanie, wykonanie projektu na kanalizację w Zakrzowie, wykonanie drogi „na Góry” w Parczówku, występowanie o środki w ramach LGD, remonty zabytków należących do Gminy Białaczów, wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą w ramach projektu „Piekielny Szlak”, rozbudowa świetlicy w Radwanie, zakup samochodu dla OSP Wąglany oraz wspieranie inicjatyw lokalnych. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – pragnę serdecznie podziękować Wójtowi oraz pracownikom gminy Białaczów za trud i pracę włożoną w ciągły rozwój gminy oraz ambitne podejście do pozyskiwania funduszy unijnych. Radna B. Szymańska – Chciałabym zwrócić się do Wójta Gminy z prośbą o podjęcie działań związanych z rozbudową świetlicy w Petrykozach ewentualnie o remont obiektu. Wójt J. Jóźwik – Projekt na rozbudowę świetlicy w Petrykozach jest już gotowy jednak czekamy na możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Przychylę się do prośby Pani Radnej i myślę, że możliwie jak najszybciej cząstkowe remonty zostaną przeprowadzone. Radni nie mieli innych pytań w związku, z czym przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Ad. 6. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXV/171/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Stosownych wyjaśnień, co do przedmiotowej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Białaczów Pani I. Wilk. Poinformowała ona zebranych, czego dotyczą zmiany w budżecie. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/172/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. W związku z podejmowaną uchwałą stosownych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Białaczów I. Wilk informując, iż wszelkie zmiany w budżecie wiążą się ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z powodu braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/173/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. W związku z podejmowaną uchwałą stosownych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Białaczów Pani I. Wilk, która poinformowała, iż w/w uchwała musi być podejmowana corocznie jednak na 2013 rok procent dodatku specjalnego nie uległ zmianie. Z powodu braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiają się w sposób następujący: 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały 1 radna była przeciwna przyjęciu uchwały Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/174/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. W pierwszej kolejności głos zabrała W – ce przewodnicząca Rady Gminy Białaczów J. Pawłowska, która w pierwszej kolejności odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie budżetu gminy Białaczów na 2013 rok. Z powodu braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/175/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. W – ce przewodnicząca Rady Gminy Białaczów J. Pawłowska w pierwszej kolejności odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Z powodu braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXIV/176/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Białaczów na 2013 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9. Stosownych wyjaśnień w sprawie przedmiotowej uchwały udzielił Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek, który następnie zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad.7. Zapytania i wolne wnioski. W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek dziękując wszystkim obecnym radnym, sołtysom, zaproszonym gościom oraz władzom lokalnym gminy za współpracę w 2012 roku. Złożył również wszystkim życzenia noworoczne. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Obrady XXV Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:50. Protokołowała : Karolina Świątek Przewodniczący Rady Gminy : Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/24/2012, Z dnia: 12.12.2012
Protokół Nr XXIV/24/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2012 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2012, Z dnia: 22.11.2012
PROTOKÓŁ NR XXIII/23/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 17.12.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 17.12.2012 , wersja 1
Numer: XXII/22/2012, Z dnia: 02.10.2012
Protokół Nr XXII/22/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 października 2012 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xxii.docx
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 27.11.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 27.11.2012 , wersja 1
Numer: XXI/21/2012, Z dnia: 30.08.2012
PROTOKÓŁ NR XXI/21/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 30 sierpnia 2012 Protokół Nr XXI/21/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Sprawozdanie z działalności LKS Białaczów za sezon 2011/2012. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku 8. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. 9. Podjęcie uchwał: - uchylająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Następnie do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zaproponował następujące zmiany: a) ze względu na wyjazd dyrektorów szkół do Kuratorium zaproponował przesunięcie punktu dotyczącego sprawozdania z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, b) wprowadzenie dwóch dodatkowych uchwał: - w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznej Drewnianej. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania radni przyjęli przedstawione zmiany w związku z tym porządek obrad wyglądał następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 5. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 7. Sprawozdanie z działalności LKS Białaczów za sezon 2011/2012 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku 9. Podjęcie uchwał: - uchylająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznej Drewnianej - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Kałuża Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie, która powiedziała, że w okresie wakacyjnym miały miejsce jedynie drobne prace remontowe. Wymieniono siatkę ogrodzeniową wokół szkoły ponieważ stare ogrodzenie zagrażało bezpieczeństwu dzieci. Wymieniono również uszkodzone płyty na schodach i pomalowano lamperię wewnątrz szkoły. Przygotowano kuchnię a dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono zmywarkę. Pani Dyrektor poinformowała również, że w tym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Białaczowie będzie uczęszczało 178 dzieci z czego 40 dzieci będzie w oddziale „0”. 96 dzieci objętych jest pomocą psychologiczną. W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli. Jako następna głos zabrała Pani Mariola Zalega Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej informując, że do szkoły uczęszcza 152 uczniów z czego 40 dzieci będzie uczęszczać do oddziału „0”. W związku z dużą liczbą dzieci będą 2 oddziały „0”. Okres wakacji był dla szkoły czasem wytężonej pracy. Trwało wiele remontów min.: wymieniono płytki w łazience i doprowadzono ciepłą wodę, wymieniono parapety, zaadaptowano mieszkanie nauczycieli na oddział zerowy, pomalowano sale lekcyjne. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Białaczów zakupiono pomoce dydaktyczne, wyłożono chodnik od strony boiska i pomalowano elewację zewnętrzną. Szkoła została również podłączona do kanalizacji, po wykonanym przyłączu poprawiono również wjazd. Wszystkie te prace udało się wykonać dzięki pomocy gminy, pracowników interwencyjnych i pracowników szkoły. W tym miejscu na ręce Pana Wójta Gminy Białaczów Pani Dyrektor złożyła gorące podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe przy wszystkich wykonywanych pracach. Kolejno o zabranie głosu poproszona została Pani Elżbieta Jaroszyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach, która oznajmiła, że w tym roku do szkoły uczęszczało będzie 62 uczniów z czego 24 uczniów będzie w oddziale zerowym i 20 dzieci w punkcie przedszkolnym. W szkole zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. W tym roku pomalowano 3 sale lekcyjne, kuchnię, stołówkę oraz elementy lamperii. Z większych prac remontowych wykonano naprawę przeciekającego dachu na hali sportowej. Radny J. Kowalczyk – Kiedy wykonywano remont dachu? Dyrektor E. Jaroszyńska – Prace były zakończone w tym tygodniu. Sprawozdanie z przygotowania Szkoły Podstawowej w Skroninie do rozpoczęcia roku szkolnego przedstawił Dyrektor Jacek Stępień. Poinformował on, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W szkole zatrudnionych jest 15 nauczycieli, którzy w tym roku obejmą opieką 94 uczniów z czego 17 uczniów będzie uczęszczało do oddziału „0”. W okresie wakacyjnym wykonywano drobne prace remontowe. Zakupiono lenteks, który zostanie wyłożony na podłogach w salach lekcyjnych. Wszyscy Dyrektorzy Szkół Podstawowych mówili iż od września rozpocznie się realizacja projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Indywidualizacja – szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka.” Jako ostatnia głos zabrała Pani Anna Smolarczyk Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie, która na wstępie podziękowała za zaufanie i ponowne powierzenie jej funkcji Dyrektora Gimnazjum. Oznajmiła, że szkoła w 100 % przygotowana jest do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Gimnazjum pracuje 20 nauczycieli, którzy nauczać będą 160 uczniów. W okresie wakacyjnym w szkole wykonywane były jedynie drobne prace remontowe polegające na: wyłożeniu płytek w pracowni komputerowej i wymianie sprzętu komputerowego, wymianie płytek na schodach przy hali sportowej, pomalowaniu lamperii. Cały czas trwają rozmowy dotyczące odbierania dzieci spod szkoły. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Czy rano dzieci będą wysiadały przy kościoła a zabierane będą do domu spod szkoły? Dyrektor A. Smolarczyk – Tak gdyż rano przyjazd autokaru pod szkołę mógłby stwarzać zagrożenie. Cały czas trwają rozmowy z przewoźnikiem dotyczące tej sprawy. Wójt Gminy J. Jóźwik – Tak jak powiedziała Pani Smolarczyk rano dzieci będą wysiadały przy kościele. Jeżeli chodzi o powrót to będziemy szukać dodatkowych rozwiązań. Radny M. Franaszczyk – Może autokar mógłby zawracać na parkingu przy Ośrodku Zdrowia? Z-ca Wójta B. Goworek – Jest to niemożliwe ponieważ w okresie zimowym autokar będzie miał problem z podjazdem pod górkę. Z powodu braku pytań Dyrekcja Szkół opuściła salę natomiast Rada przystąpiła do kolejnego punktu obrad. Ad. 5. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik, który na wstępie poinformował, iż na poprzedniej sesji Radny J. Kowalczyk poruszył temat przeciekającego dachu na hali sportowej w Petrykozach. Zajęliśmy się tym problemem, firma wykonała reperację dachu i poinformowała nas, że nie powinien on już przeciekać, ponieważ użyto najlepszych materiałów do jego reperacji. Następnie Wójt oznajmił, iż w wyniku awarii wodociągu w dniu jutrzejszym na terenie gminy nie będzie wody. Kolejno Wójt mówił o zebraniu wiejskim sołectwa Białaczów, na którym odwołana została sołtys Białaczowa. Nowe wybory przeprowadzone zostaną w dniu 15 września 2012 roku. Jak wynikało ze sprawozdania przedstawionego przez Dyrektorów szkoły są w 100% przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Obecnie trwają drobne prace kosmetyczne. Jeżeli chodzi o prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej to przebiegają one planowo choć z drobnymi problemami. Odbył się przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej. Ofertę rozstrzygnięto na kwotę 865 tys. zł. Kolejny przetarg, który rozstrzygnął się na kwotę 125 tys. zł, odbył się na budowę parkingu w związku z realizacją innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest „Piekielny szlak”. W dniu 31 sierpnia ma się rozstrzygnąć przetarg na budowę chodnika w Białaczowie natomiast we wrześniu odbędzie się przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Skroninie. Dobiegają końca prace przy budowie drogi na „Łuby” w Sobieniu, natomiast w dalszym ciągu trwają prace porządkowe oraz poprawiające stan infrastruktury polegające na dobudowie wodociągu w Sędowie. Kontynuując swą wypowiedź Wójt oznajmił, iż Msze Dożynkowe odbędą się we wszystkich parafiach w gminie w dniu 2 września 2012 roku. 9 września w Kowalowie odbędzie się Masza z okazji 70 rocznicy powstania AK natomiast 16 września w Ostrowie odbędą się Dożynki Powiatowe. Na zakończenie swej wypowiedzi zwrócił się do Radnych z prośbą aby zajęli stanowisko w sprawie Ośrodka Zdrowia w Petrykozach i jego przekształcenia w podmiot leczniczy. Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych. Radna J. Pawłowska – Będziemy wspierać Wójta w podjęciu decyzji ponieważ bardzo potrzebujemy lekarza w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach. Radna K. Ziębaczewska – Nie rozumiem wygaśnięcia umowy ze szpitalem. Jak wygląda to od strony prawnej? Wójt J. Jóźwik – Prawnie wygląda to w ten sposób, że jeśli od momentu wygaśnięcia umowy obie strony w dalszym ciągu przestrzegały jej warunków to umowa nie wygasła jednakże w każdej chwili strony mogą bez problemu od niej odstąpić. Radna K. Ziębaczewska – Rozumiem zatem, że umowa formalnie wygasła lecz prawnie trwa nadal? Wójt J. Jóźwik – Tak i dzięki temu teraz każda ze stron może bez problemu ją rozwiązać. Sołtys E. Lasota – Jeżeli chodzi o przekształcenie przychodni to myślę, że jest to bardzo dobra sprawa, jednak wymagane jest zaufanie do lekarza, który chce przejąć przychodnię. Radna K. Ziębaczewska – Panie Wójcie otrzymuje Pan od nas pełne poparcie w działaniach. Radny J. Kowalczyk – Czy oglądał Wójt te działki, gdzie wymagane są przepusty? Wójt J. Jóźwik – Tak. W dniu dzisiejszym ma przyjechać projektant i jechać tam z naszym pracownikiem w celu znalezienia rozwiązania. Ad. 7. Sprawozdanie z działalności LKS Białaczów za sezon 2011/2012. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie sprawozdania Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Białaczów Pana Ireneusza Wilka, który poinformował, iż klub składa się z dwóch drużyn. Pierwsza z nich to juniorzy z rocznika 1997 i młodsi natomiast druga to drużyna seniorów. Niestety LKS Białaczów cały czas boryka się z problemami, które w szczególności dotyczą kwestii finansowych. Ostatnio pojawił się również problem z powołaniem drużyny juniorów, która musi istnieć ponieważ LKS gra w klasie „A”. Główny problem polega na skompletowaniu dokumentacji. W tym miejscu Prezes I. Wilk poinformował o wymogach stawianych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz o kłopotach jakie wynikają w czasie kompletowania całej dokumentacji w szczególności wśród drużyny juniorów. Następnie Pan I. Wilk poinformował, iż obecnie zatrudniony jest jeden trener dla drużyny juniorów i seniorów. Drużyna seniorów składa się z 25 zawodników natomiast drużyna juniorów jest w trakcie kompletowania zawodników. Na najbliższym treningu wszystko się wyjaśni kto będzie grał i czy młodzi zawodnicy podejdą do tego poważnie. Radny A. Martyka – Jak się kształtuje frekwencja na treningach i jak wygląda przyszłość drużyny? Prezes I. Wilk – Chłopcy przychodzą na treningi. Zazwyczaj trenuje się wspólnie z młodzieżą. Bardzo nie chcemy rozwiązywać drużyny młodzieżowej. Mamy nadzieję, że uda nam się ją zebrać na najbliższy mecz. Sołtys E. Lasota – Widzę, że boryka się Pan z wieloma problemami w dziedzinie sportu. Wydaje mi się, że aby sport się rozwijał na każdej wiosce powinno być dobrze utrzymane boisko sportowe gdyż to nie jest tak, że tylko obiekt sportowy w Białaczowie jest wizytówką. Nie może być efektów LKS- u Białaczów jeśli nie ma odpowiednio przygotowanej bazy sportowej. Prezes I. Wilk – Nie da się utrzymać wszystkich obiektów sportowych na terenie całej gminy ponieważ są to zbyt wysokie koszty tym bardziej, iż dzisiejsza młodzież nie garnie się do uprawiania sportu. Spotykam się z tym problemem również jako organizator przeróżnych konkursów gminnych. Radny A. Martyka – Jak można wymagać bazy i zaplecza sportowego skoro nie można zebrać drużyny na wiosce do wzięcia udziału w turnieju. Wójt J. Jóźwik – Gmina stara się organizować różnorodne turnieje sportowe jednak problem polega również na braniu odpowiedzialności za zdrowie uczestników. Obiekty sportowe są ubezpieczone dlatego możemy na nich organizować turnieje. Gminy nie stać aby takie obiekty utrzymać na każdej wsi tym bardziej, że pomimo wychodzenia z inicjatywą do młodzieży brak jest chętnych. Ad. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy Białaczów. Sprawozdanie to jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 4. Radny J. Kowalczyk – Chciałbym się dowiedzieć czy wpłynęły pieniądze za sprzedaż drzewa w Petrykozach? Skarbnik I. Wilk – Tak. Pieniądze wpłynęły. Ad. 9. Podjęcie uchwał. UCHWAŁA Nr XXI/137/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 08. 2012 uchylająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek udzielając stosownych wyjaśnień. Odczytał również postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca w sprawie podziału Gminy Białaczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie to jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 6. Z powodu braku pytań dotyczących przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Radni opowiedzieli się w sposób następujący: 13 Radnych za przyjęciem uchwały 1 Radny przeciw przyjęciu uchwały 1 Radny wstrzymał się od głosu Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XXI/138/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 08. 2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Po udzieleni stosownych wyjaśnień do niniejszej uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy Radni rozpoczęli zadawanie pytań. Radny Z. Kocemba – Do kiedy mamy czas na podjęcie tej uchwały? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – 3 miesiące od dnia podziału na okręgi wyborcze czyli 3 miesiące od dnia 15 czerwca 2012 roku. Radna K. Ziębaczewska – Na spokojnie i bez emocji wyjaśnijmy sobie nad czym mamy głosować. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Poddaję pod głosowanie propozycje podziału gminy na obwody głosowania. Radny W. Świtkowski – W związku z tym, iż poprzednia uchwała dotycząca tego podziału została uchylona chciałbym dowiedzieć się nad którą propozycją będziemy głosować? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Tak jak powiedziałem wcześniej poddaję pod głosowanie dwie propozycje podziału gminy na obwody głosowania, które były wypracowane podczas wspólnego posiedzenia komisji. Radna K. Jóźwik – Podczas komisji mecenas poinformował nas, że możemy głosować również nad starą propozycją. Radna K. Ziębaczewska – Powinniśmy w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie pierwotną formę. Sołtys M. Nowak – Chciałbym zauważyć fakt, iż w Żelazowicach powinien być obwód. Radny Z. Kocemba – Wstrzymajmy się z podjęciem tej uchwały. Radny M. Franaszczyk – Wspólne posiedzenie komisji ustaliło, że będziemy głosować nad 3 propozycjami nie za 2. Radna K. Ziębaczewska – Zgłaszam formalny wniosek o odłożenie głosowania i zdjęcie tego punktu z obrad. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Zarządzam głosowanie nad wnioskiem Radnej K. Ziębaczewskiej. Wynik głosowania nad wnioskiem Radnej K. Ziębaczewskiej przedstawiały się następująco: 7 radnych za przyjęciem wniosku 8 radnych przeciwko przyjęciu wniosku W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. Radny J. Reszelewski – Powinien być z nami radca prawny. Radny M. Franaszczyk – Zatem w jaki sposób będziemy głosować? Przewodniczący Rady Z. Prusek – Będziemy w kolejności głosować propozycje wypracowane na komisjach. Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycjami: Za przyjęciem propozycji pierwszej, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu opowiedziało się 9 radnych natomiast 6 radnych wstrzymała się od głosu. Za przyjęciem propozycji drugiej, która stanowi załącznik Nr 9 nie opowiedział się żaden radny, 6 radnych było przeciwnych tej propozycji natomiast 9 radnych wstrzymało się od głosu.. W związku z powyższym głosowaniem jako załącznik do uchwały została przyjęta propozycja Nr 1. Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z propozycją Nr 1, które przedstawiało się w sposób następujący: 8 radnych za przyjęciem uchwały 5 radnych przeciw przyjęciu uchwały 2 radnych wstrzymało się od głosu Uchwała została przyjęta. Radna K. Ziębaczewska – Dlaczego w chwili kiedy powinniśmy usłyszeć wszystkie wyjaśnienia dotyczące tej uchwały nie otrzymaliśmy ich. W dniu 15 czerwca sądziliśmy, że głosujemy nad poprawną uchwałą. Dlaczego podano nam gotowe materiały w chwili kiedy to rada powinna sama je wypracować? Wójt J. Jóźwik – Faktem jest, że nie stało się tak jak stać się powinno. Osoba za to odpowiedzialna poniosła już konsekwencje służbowe. Za te błędy odpowiedzialna jest Pani Urszula Mazur. Radna K. Ziębaczewska – Czy tylko Pani Urszula Mazur jest za to odpowiedzialna? Wójt J. Jóźwik – Tak ponieważ to ona jest komisarzem wyborczym i w związku z tą funkcją pobiera dodatkowe wynagrodzenie. UCHWAŁA Nr XXI/139/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 08. 2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznej Drewnianej uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 10. Głos w sprawie przedmiotowej uchwały zabrała Skarbnik Gminy I. Wilk udzielając stosownych wyjaśnień. Z powodu braku pytań do niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wyniki głosowania przedstawiały się w sposób następujący: 14 radnych za przyjęciem uchwały 1 radny wstrzymał się od głosu Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XXI/140/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 08. 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11. Stosownych wyjaśnień do niniejszej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Białaczów Pani I. Wilk. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 14 radnych za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 10. Zapytania i wolne wnioski. Sołtys M. Nowak – Co wiadomo na temat odbioru śmieci przez gminę? Wójt J. Jóźwik – Gmina ogłosi przetarg na odbiór odpadów i wyznaczenie wysypiska śmieci. Rozpoczęliśmy już prace nad tym tematem. W stosownym terminie będzie ogłoszony przetarg. Radny J. Reszelewski – Czy pobieranie opłat będzie wyglądało w ten sam sposób jak opłaty za wodę i ścieki? Wójt J. Jóźwik – W chwili obecnej trwają prace nad regulaminem odbioru śmieci. Radny M. Franaszczyk – Czy na każdym z nas będzie ciążył indywidualnie obowiązek rozwiązania umowy. Wójt J. Jóźwik – Prawdopodobnie firmy same rozwiążą umowy po otrzymaniu informacji o przejęciu obowiązku wywozu śmieci przez gminę. Sołtys Z. Pokrzywka – Dlaczego tak późno dostajemy informacje, że nie będzie wody z powodu awarii? Wójt J. Jóźwik – Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć awarii. Staraliśmy się jak najszybciej udostępnić informację. Awaria zostanie usunięta jak najszybciej. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Czy odpowiednia komisja będzie mogła popracować nad regulaminem odbioru śmieci i wnieść swoje ewentualne uwagi? Wójt J. Jóźwik – Oczywiście, że tak. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Obrady XXI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:03. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 11.10.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 11.10.2012 , wersja 1
Numer: XX/20/2012, Z dnia: 10.08.2012
PROTOKÓŁ NR XX/20/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 10 sierpnia 2012 Protokół Nr XX/20/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad, który przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Białaczów. 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E, ul. Sobieńska m. Białaczów - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2012 – 2021 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik, który na wstępie poinformował o konkursie na Dyrektorów w Szkole Podstawowej w Skroninie oraz w Gimnazjum w Białaczowie. Oznajmił on, że w Gimnazjum Dyrektorem ponownie została Pani Anna Smolarczyk natomiast w Szkole Podstawowej w Skroninie funkcję tę objął Pan Jacek Stępień. W dalszej kolejności poruszył tematy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Petrykozach, rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę świetlicy w Miedznej Drewnianej na kwotę 865 tys. zł (przetarg wygrała firma z Piotrkowa Trybunalskiego i wykona zadanie w II etapach), rozpoczęciu prac przy drodze na Łuby w Sobieniu. Przetarg na tę inwestycję rozstrzygnął się na kwotę 211 tys. zł z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 120 tys. zł. Trwają również prace gospodarcze w poszczególnych miejscowościach. Następnie Wójt informował o imprezach plenerowych, które odbyły się w Gminie Białaczów. Ze względu na ograniczone środki finansowe tegoroczne „Dni Białaczowa” trwały tylko jeden dzień. W tym miejscu podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich, a w szczególności Kołu z Wąglan i z Sobienia za występy i przyszykowanie potraw regionalnych. Złożył również podziękowania na ręce Komendanta Policji w Paradyżu Wiesława Kuśmierczyka za współpracę i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania imprezy. W dalszej części Wójt Gminy mówił o opiece zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach, ponieważ pojawiła się koncepcja stworzenia tam „podmiotu leczniczego”. Znalazł się lekarz, który chciałby poprowadzić Ośrodek Zdrowia w Petrykozach. Następnie informował o pracach porządkowych na placu przy obiekcie sportowym w Białaczowie, o projekcie uchwały, w której zawarta jest prośba o przekazanie środków na budowę chodnika na ul. Sobieńskiej w Białaczowie oraz o postanowieniu, jakie przyszło od Komisarza Wyborczego o naruszeniach w uchwale dotyczącej obwodów głosowania, na której poprawę są 3 miesiące. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Radna K. Ziębaczewska – Dlaczego wracamy do uchwały o obwodach wyborczych? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Ponieważ uchwała ta została odrzucona przez Komisarza Wyborczego. Radny J. Kowalczyk – Dach na hali sportowej w Petrykozach znów przecieka, czy będzie on naprawiony? Należy uporządkować również teren przy przepompowniach ścieków. Wójt Gminy J. Jóźwik – Dach na hali w Petrykozach jest źle zrobiony i nie da się go naprawić. Błąd popełniony był na etapie tworzenia projektu, ponieważ projektant zadbał o estetykę a nie o funkcjonalność, dlatego nie jesteśmy w stanie go naprawić. Jedyne rozwiązanie to całkowite przeprojektowanie dachu. Jeżeli chodzi o teren wokół przepompowni ścieków to zostanie on uporządkowany. Radny J. Reszelewski – Jeżeli zostawimy halę w Petrykozach w takim stanie to ulegnie ona całkowitemu zniszczeniu. Wójt Gminy J. Jóźwik – Na przyszłą sesję postaram się przyszykować kosztorys. Trzeba zastanowić się skąd wziąć pieniądze na ten cel. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Chciałbym poruszyć temat Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Od dłuższego czasu borykamy się z problemem braku lekarza. Uważam, że należy ustosunkować się do zagadnienia, o którym mówił Wójt. Radna J. Pawłowska – Może pojedźmy z delegacją do Dyrektora Szpitala, aby wyjaśnić tą sprawę. Sołtys E. Lasota – Obie strony powinny przedstawić swoje racje i dojść do kompromisu. Wójt Gminy J. Jóźwik – Lekarz, który chce poprowadzić Ośrodek Zdrowia w Petrykozach jest gotowy pojawić się na sesji. Myślę, że ciężko będzie prowadzić negocjacje ze Szpitalem i Powiatem. Sprawa ta jest niezwykle trudna do rozstrzygnięcia. Ad. 6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Białaczów. O zabranie głosu poproszono Komendanta Komisariatu Policji w Paradyżu Wiesława Kuśmierczyka, który przedstawił sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Białaczów. Sprawozdanie to jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 4. Po zakończeniu swej wypowiedzi Komendant poprosił o zadawanie pytań? Radna J. Pawłowska – Dlaczego podczas interwencji nie są przesłuchiwane obie strony sporu? Komendant W. Kuśmierczyk – Każda interwencja ma charakter indywidualny i ciężko mi się odnieść do danego przypadku nie znając całej sprawy. Wójt Gminy J. Jóźwik – Z przedstawionego sprawozdania wynika, że jesteśmy w miarę bezpieczną gminą. Chciałbym podziękować Komendantowi za dobrą współpracę i wszelkie działania podejmowane na naszym terenie. Sołtys E. Lasota – Myślę, że gratulacje należą się również za dobór odpowiedniej kadry pracowniczej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z policjantami obsługującymi teren gminy. Z policją czujemy się bezpieczniej i cieszymy się, kiedy pojawiają się na wsi. Sądzę, że przeznaczona nagroda jest zbyt skromna. Wójt Gminy J. Jóźwik – Dzisiejsza nagroda jest indywidualna dla policjantów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników „Dni Białaczowa”. Komendant zwrócił się też z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Paradyżu w kwocie 7 tys. zł i te środki również zostaną przekazane. Ad. 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek poprosił o przedstawienie sprawozdania Komendanta Gminnego Związku OSP, Pana Jana Wiktorowicza, który udzielił bardzo szczegółowych informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa ogólnego i działalności jednostek OSP w Gminie Białaczów. Sprawozdanie, które przedstawił jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 5. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Białaczów odczytując podziękowania od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla Pana J. Wiktorowicza. Sołtys E. Lasota – Sprawozdanie, które Pan przedstawił było niezwykle interesujące. Mówiło o bardzo istotnych dla społeczeństwa aspektach. Widać również jak bardzo jesteście potrzebni. Dziękujemy za miłą współpracę i za udział we wszystkich uroczystościach. Ad. 8. Podjęcie uchwał. UCHWAŁA Nr XX/133/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 10. 08. 2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska m. Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik I. Wilk wyjaśniając stosowność niniejszej uchwały następnie Radni przystąpili do zadawania pytań. Radny M. Franaszczyk – Jakiej długości będzie ten chodnik i jak będą dzielone koszty jego wykonania? Zastępca Wójta B. Goworek – Jest to odcinek o długości ok. 400 metrów. Koszty dzielone są po połowie. Projekt został opracowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, ponieważ chodnik ten usytuowany jest przy drodze powiatowej. Ponieważ Radni nie mieli innych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska m. Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie w związku, z czym uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/134/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 10. 08. 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Pojawiły się uwagi, co do brzmienia paragrafu 1 niniejszej uchwał. Radny J. Reszelewski – Chodzi dokładnie o sformułowanie „osiągnięcia” – czy ten zapis jest prawidłowy? Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu W. Kuśmierczyk – Rada Gminy może przekazać środki finansowe w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to wydatki inwestycyjne natomiast drugi to nagroda za osiągnięcia w służbie Dokładnie wyjaśnia to ustawa o Policji (w tym miejscu Komendant odczytał treść stosownych paragrafów). Zapis ten jest więc prawidłowy. Ponieważ Radni nie mieli innych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji Radni opowiedzieli się w sposób następujący: 13 Radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 1 Radny wstrzymał się od głosu Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/135/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 10. 08. 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik Irena Wilk udzielając stosownych wyjaśnień dotyczących zmian w budżecie gminy na 2012 rok. W związku z tym, iż radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok radni opowiedzieli się jednogłośnie w związku, z czym uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XX/136/2012 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 10. 08. 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie nad przyjęciem przedmiotowej uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 radni opowiedzieli się jednogłośnie w związku, z czym uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. Radna K. Jóźwik – Czy Wójt, Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wiedzieli o zatajonej kwocie w wysokości 7.700 zł, jaka została przekazana po nawałnicy w 2011 roku do sołtysa wsi Białaczów? Dlaczego nie został przekazany dodatkowy 1.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan na realizację konkursu poetyckiego? Chciałabym również zgłosić potrzebę wykonania chodnika w Wąglanach od lasu „Borki” do zakrętu. Wójt Gminy J. Jóźwik – W mojej kompetencji nie leży sprawa rozstrzygnięcia tematu pieniędzy, jakie wpłynęły do Pani Sołtys. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na konkurs to zostały one przekazane dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan w takiej kwocie, w jakiej były zabezpieczone w budżecie gminy. Co do budowy chodnika to jak w każdej miejscowości również w Wąglanach jest on niezbędny, ale cały czas borykamy się z trudnościami finansowymi. Radny P. Szymczyk – Nie wiedziałem o żadnych środkach przekazanych do Pani Sołtys. Radny A. Martyka – Sprawa wniosku komisji o dofinansowanie konkursu poetyckiego została rozwiązana. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Pytania, które do mnie docierały dotyczyły odwołania Pani Sołtys. Wszystkim radziłem, aby stosować się do zapisów w statucie sołectwa. Radna J. Pawłowska – Mam pytanie do nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skroninie. Czy był Pan już w szkole i jak zamierza Pan podnieść poziom wyników w nauce? Dyrektor J. Stępień – Tak, byłem już w szkole. W środku jest kilka rzeczy, które wymagają remontu. Rzeczywiście poziom nauczania w tej szkole nie jest najwyższy, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie stwierdzić, jakie podejmę w związku z tym działania. Na wstępie muszę poznać kadrę nauczycielską. Sołtys T. Mastalerz – Jaka kwota została wypłacona dla straży w 2011 roku i jakie wydatki ponosi gmina za akcje strażackie? Skarbnik I. Wilk – Na to pytanie mogę udzielić odpowiedzi na kolejnej sesji, ponieważ muszę dokładnie sprawdzić te wydatki. Sołtys E. Lasota – Wiele mówi się o pieniądzach i wydatkach przekazywanych na Koła Gospodyń Wiejskich. Myślę, że ostatnie imprezy pokazały jak Koła Gospodyń potrafią się zaprezentować i widać, że pieniądze te nie idą na marne. Radny J. Kowalczyk – Cały czas szukamy oszczędności, może warto by było pomyśleć o wyłączaniu oświetlenia ulicznego? Moje drugie pytanie dotyczy drogi „na góry” w Parczówku. Jak wygląda jej sprawa? Wójt Gminy J. Jóźwik – Myślę, że robienie zupełnej ciemności na wsiach nie jest dobrym rozwiązaniem, ale można pomyśleć o wyłączeniu, co drugiej lampy. Wykonanie drogi w Parczówku wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, ponieważ w pierwszej kolejności należy wykupić działki od właścicieli. Przy okazji chciałbym poinformować Radnych, że w dniu 15. 08. 2012 rok o godzinie 15.00 w Parczówku odbędzie się lokalna uroczystość dotycząca poświęcenia odbudowanej przez mieszkańców figurki. Odbędzie się Msza Święta i poświęcenie figurki. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady XX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 07.09.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 07.09.2012 , wersja 1
Numer: XVII/17/2012, Z dnia: 19.03.2012
PROTOKÓŁ NR XVII/17/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 19 marca 2012 Protokół Nr XVII/17/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2012 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 13.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. 7. Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie sprostowania uchwały budżetowej Nr XV/99/2012 z dnia 31.01.2012 oraz uchwały Nr XVI/108/2012 z dnia 20.02.2012 dotyczących zmian w budżecie gminy na 2012 r., - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r., - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok, - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki, - w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Białaczów. Ponieważ do zaproponowanego protokołu z XVI Sesji Rady Gminy nie było więcej żadnych uwag Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się radni. Protokół został przyjęty. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - stanie dróg gminnych po zimie, - rozpoczętej budowie kanalizacji w miejscowości Petrykozy, - przetargu na wyposażenie świetlic w Radwanie, Parczówku i Sędowie, - zakwalifikowanym do dofinansowania wniosku na rozbudowę małej świetlicy w Miedznej Drewnianej i wyposażenie świetlic w Wąglanach i Sobieniu, - zakwalifikowaniu wniosku na rozbudowę świetlic w Miedznej Drewnianej i w Skroninie, - dofinansowanie w wysokości 146 tys. zł z WFOSiGW w Łodzi dla OSP Białaczów na zakupu samochodu strażackiego, - rozmowie ze Starostą na temat przyszłości pałacu w Białaczowie, - przetargu, który ma się odbyć 20 marca na sprzedaż drzewa pozyskanego z wiatrołomów, - pracach remontowych w świetlicy w Parczówku i w Parczowie, - wniosku do WUP w Łodzi na zatrudnienie stażysty w ramach projektu „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy”. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny J. Kowalczyk – ile m3 drzewa pozyskano z działki leśnej w Petrykozach? - Wójt – 158 m3 . Koszt usunięcia tych drzew wyniósł nas 17 tys. zł. Ad.6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Pan Mieczysław Koćmiel, który mówił o: - ilości osób bezrobotnych na terenie powiatu i gminy Białaczów, - stopie bezrobocia, - rejestracji bezrobotnych pracujących okresowo, - elektronicznej platformie, - ilości osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, - pracach stałych i sezonowych, - kwocie do dyspozycji w 2012 roku na zwalczanie bezrobocia w powiecie, - zaostrzonych kryteriach dla organizatorów prac interwencyjnych, staży i robót publicznych, - programie specjalnym dla osób powyżej 50 – go roku życia, - stażach, - dofinansowaniach na działalność gospodarczą, - wyposażeniu stanowiska pracy, - możliwości składania wniosków finansowanych z EFS w ramach prac interwencyjnych, - agencjach zatrudnienia, - spadku ofert pracy o 40 % - miejscach pracy dla kolejarzy w Drawsku Pomorskim, - wnioskach realizowanych w 2011 roku w ramach robót publicznych dzięki którym zatrudnienie znalazły 133 osoby z terenu powiatu, - planowanych zwolnieniach w 2012 roku w TP i PKOSA, - zasiłkach dla bezrobotnych. - Radny J. Kowalczyk – czy w firmie Cerkolor z Parczówka tez będą zwolnienia w 2012 roku? - Dyrektor M. Koćmiel – nie mamy takiej informacji. - Sołtys Z. Purgat – dlaczego tylko przez 6 miesięcy jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych? Ile pola można posiadać, aby móc zarejestrować się w Urzędzie Pracy? - Dyrektor M. Koćmiel – jeśli bezrobocie nie przekracza 150% bezrobocia krajowego to zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany maksymalnie przez 6 miesięcy. Osoba uznana za bezrobotną może mieć nie więcej niż 2 ha przeliczeniowych. Zasiłki dla bezrobotnych są przyznawane w zależności od stażu pracy. Dla osób mających mniej niż 5 lat pracy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 80%, dla bezrobotnych będących w przedziale miedzy 5 a 20 lat pracy zasiłek wynosi 100%, dla tych osób co mają przepracowane 20 lat zasiłek wynosi 120%. - Sołtys E. Lasota – czy np. z 6-ciu działalności gospodarczych została się chociaż jedna? Jak wygląda przekwalifikowanie się pracowników? Jak wyglądają punkty uzyskiwania zaświadczeń wydawanych przez PUP? Co to jest tzw. pracownik kluczowy? - Dyrektor M. Koćmiel - wszystkie wnioski z działalności gospodarczej muszą być monitorowane przez dwa lata po zakończeniu. Później już nie wiemy co się dzieje z tymi działalnościami. Po likwidacji szkół zawodowych pojawił się problem przekwalifikowywania bezrobotnych. Najchętniej szkolimy bezrobotnych wtedy, kiedy mamy konkretne zapotrzebowanie od pracodawcy. Nie zajmujemy się szkoleniem kierowców. Jesteśmy jedynym powiatem, który dojeżdża do bezrobotnych do gminy. Potrzebne zaświadczenia piszemy na miejscu. Nie ma czegoś takiego jak pracownik kluczowy. Mówiąc o kimś takim myślimy o konkretnym specjaliście, np. programiście. - Radny J. Reszelewski – jak często bezrobotny musi zgłaszać się do PUP? - Dyrektor M. Koćmiel – każdy bezrobotny musi potwierdzać gotowość do pracy. Jeśli nie ma potrzeby to nie wzywamy bezrobotnego. - Wójt – w PUP są coraz bardziej rygorystyczne wymogi zatrudnienia. Państwo daje pieniądze, ale jednocześnie stawia coraz większe wymagania, którym coraz trudniej jest sprostać. - Dyrektor M. Koćmiel – przyznając prace interwencyjne, roboty publiczne czy staże kierujemy się przede wszystkim wysokością bezrobocia w gminie. Ad.7. Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta – Pani B. Goworek. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Sołtys E. Lasota – czy projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był konsultowany? Czy było nim duże zainteresowanie? - Z-ca Wójta – tak był konsultowany. Bardzo małe było zainteresowanie programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Sołtys E. Lasota – uważam, że na ten temat trzeba przeprowadzić szerszą dyskusję. Na naszym terenie nie ma dużo organizacji pozarządowych ponieważ nie ma osób, które mogłyby pokierować taką organizacją. - Z-ca Wójta – ludzie boja się tworzyć organizacje pozarządowe ponieważ trzeba robić sprawozdania. Z Sali obrad wyszedł Radny M. jaworski. Ad.8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie sprostowania uchwały budżetowej Nr XV/99/2012 z dnia 31.01.2012 oraz uchwały Nr XVI/108/2012 z dnia 20.02.2012 dotyczących zmian w budżecie gminy na 2012 r. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. - Wójt – samochód należący do OSP Parczów popsuł się . Postanowiliśmy więc dofinansować zakup samochodu dla tej OSP w wysokości 17 tys. zł., 3 tys. zł pochodzić będzie od strażaków ochotników. W tym celu udaliśmy się do miejscowości koło Bełchatowa, od której to zamierzamy kupić samochód strażacki. Jest to samochód marki mercedes, 9-cio osobowy, podobny do tego, który jest w OSP w Skroninie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8 - Radny J. Reszelewski – dlaczego ta uchwała ma taką formę? - Wójt – forma uchwały jest zgodna z ustawą. Do końca marca musimy podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie bądź na niewyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Jeśli zdecydujemy się wyodrębnić to nastąpi rozczłonkowanie pieniędzy na poszczególne wsie. - Przewodniczący Z. Prusek – pozyskanie pieniędzy z zewnątrz wymaga wkładu własnego. Jeśli podzielimy pieniądze na poszczególne wsie to nie będziemy mieć środków na żadne większe inwestycje na wsiach. - Sołtys E. Lasota – najistotniejszym krokiem ustawy było stworzenie instytucji pomocniczości. Do 31 marca rada może jeszcze zmienić decyzję. Uważam, że takie argumentowanie jest niepoprawne. Sołtys nie może żebrać od Wójta na każdą rzecz pieniędzy. Lepiej by było aby dysponował jakąś kwotą, którą mógłby przeznaczać zgodnie z potrzebami. Na inwestycje na wsiach musi dawać gmina. Pieniądze funduszu sołeckiego przeznaczone by były na miękkie działania. Finanse publiczne muszą być jawne. Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób są przyznawane pieniądze np. w ramach odnowy wsi. Uzasadnianie takiego typu nie przekonuje mnie. Uchwały takie jak ta powinny być podejmowane np. w styczniu. Nie takie były intencje ustawodawcy. - Sołtys M. Nowak – jeśli wprowadzilibyśmy w gminie fundusz sołecki to doprowadził by on do wielu nieporozumień. Pieniądze bowiem są przyznawane według ilości mieszkańców. Uważam, że korzystniej jest jeśli nie ma u nas w gminie wyodrębnionego funduszu sołeckiego ponieważ można wtedy przeznaczać większe pieniądze na np. rocznie jedną wieś. Trzeba wprawdzie czekać w kolejce czasami po kilka lat na jakaś inwestycję na wsi, ale to i tak się opłaca. Fundusze sołeckie są dobre, ale dla dużych budżetów. - Wójt – obecnie mamy 2,8 mln deficytu i dwie duże inwestycje. Na drogi dojazdowe do pól w Sobieniu złożyliśmy wniosek. Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczyć pieniądze na np. projekt kanalizacji, czy budowę drogi niż rozdzielać je na poszczególne sołectwa. - Sołtys Z. Purgat – przeciwny jestem tworzeniu funduszu sołeckiego. Ja jako sołtys nie zamierzam bawić się w księgowego i rozliczać takiego typu pieniądze. - Sołtys E. Lasota – jeśli nie jest się gotowym na wykonywanie takich obowiązków to nie jest się przygotowanym do pełnienia funkcji sołtysa. Obowiązkiem każdego sołtysa jest przedstawienie planu rzeczowo- finansowego. Dlaczego utworzenie funduszu sołeckiego ma rodzić kłótnie. - Sołtys A. Krzysztofik – przecież jak sołtys chce coś zrobić na wsi to Wójt zawsze pomoże. Pewnie, że fundusz sołecki skłóci ludzi. Jedni dostaną więcej a inni mniej. - Radny J. Reszelewski – uważam, że pomysł Sołtys E. Lasoty skłóci mieszkańców. To są małe pieniądze z których i tak trzeba się rozliczyć. - Radna K. Ziębaczewska – wydaje mi się, że spór w sprawie tej uchwały wywiązał się o słowa „nie wyrażenie zgody”. Uchwałę tę jednak trzeba podjąć. - Radny W. Świtkowski – żeby móc skorzystać z funduszu sołeckiego trzeba najpierw napisać wniosek na co mają być przeznaczone pieniądze. Później trzeba się z tych pieniędzy rozliczyć. Nie można ich przeznaczyć np. na imprezę. Aby utworzyć fundusz sołecki należy najpierw doprowadzić do tego, aby wszyscy mogli startować z jednego pułapu. - Przewodniczący Z. Prusek – do 2011 roku wspólnie z gminą Sławno mamy 8 projektów rozliczonych. Władze gminy Białaczów starają się pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy ze środków zewnętrznych. - Wójt – procedury przyznawania funduszu sołeckiego są bardzo skomplikowane. Pieniądze mogą być przeznaczane tylko na, i tu cytuję ustawę o funduszu sołeckim: „przedsięwzięcia, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, są zgodne ze strategią rozwoju, służą poprawie warunków życia mieszkańców”. - Radna K. Jóźwik – to, że pieniądze funduszu sołeckiego przejdą na gminę jest dobre. Uważam jednak, że decydować o nich powinna również Rada Sołecka i mieszkańcy wsi . Zbieraliby się w świetlicach i decydowaliby na co przeznaczyć pieniądze. - Radna K. Ziębaczewska – wnoszę o przeczytanie jeszcze raz fragmentu z ustawy. - Przewodniczący Z. Prusek – nie przychylam się do wniosku. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9 - Wójt – ustawodawca narzucił na gminy obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. - Radny J. Reszelewski – kto będzie płacił za zwierzęta przebywające w schronisku? - Wójt – gmina. Ostatnio mięliśmy na naszym terenie przypadek zdechłej kozy. Całkowite koszty procedur wraz z utylizacją wyniosły nas 500 zł. - Przewodniczący Z. Prusek – a co do wyłapywania bezdomnych zwierząt ma straż.? - Radny J. Reszelewski – a czy nie taniej będzie zatrudnić hycla? - Z-ca Wójta – hycel tylko złapie zwierze. - Wójt – zgodnie z nową ustawą bezdomne zwierze musi być złapane bezstresowo , w obecności weterynarza. Każdy pies powinien mieć obrożę z danymi właściciela. - Przewodniczący Z. Prusek – a co z §2 pkt. 1. - Radny W. Świtkowski – policja i OSP nie odławiają psów, ale powiadamiają dalej. - Wójt – program ten pisała Pani K. Gołąb. - Radny J. Reszelewski – a nie możemy tej uchwały odłożyć w czasie? - Wójt – nie ponieważ musiałaby być jeszcze jedna sesja w marcu. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.9. Zapytania i wolne wnioski. - Przewodniczący Z . Prusek - corocznie w miejscowościach Miedzna Drewniana i Wąglany są zbierane z przydrożnych rowów zalegające po zimie śmieci. Jeśli inne wsie byłyby zainteresowane również takimi porządkami proszę o zgłaszanie się do gminy po worki na śmieci oraz o podstawienie przyczepy, na którą zostaną załadowane worki ze zebranymi śmieciami. - Radna K. Ziębaczewska – rozumiem, że mamy chodzić po wsi i zbierać i segregować śmieci z poboczy – nawet te wielkogabarytowe? . - Sołtys Z. Brzóska – w Zakrzowie są śmieci z ubiegłego roku. Proszę o uprzątnięcie ich. - Sołtys E. Lasota – propozycja sprzątania śmieci jest super. Tylko, ze na wsiach powinny być kosze i pojemniki na śmieci. Uważam że jedna przyczepa to za mało. - Sołtys Z. Purgat – to nie jest sprzątanie wielkogabarytowych śmieci, tylko tych drobnych. Sprzątanie poboczy dróg obejmuje tylko pobocza między wsiami, a nie przed posesjami. Jedna przyczepa spokojnie starczy. Ad.10. Zamknięcie obrad. Obrady XVI I Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 15:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2012.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.04.2012 , wersja 1
Numer: XVI/16/2012, Z dnia: 20.02.2012
PROTOKÓŁ NR XVI/16/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 20 luty 2012 Protokół Nr XVI/16/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 luty 2012 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białaczowie, - w sprawie udzielenia dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego w Białaczowie, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Białaczów. Ponieważ do zaproponowanego protokołu z XV Sesji Rady Gminy nie było więcej żadnych uwag Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się radni. Protokół został przyjęty. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - możliwości zakupu samochodu strażackiego dla OSP Białaczów z 40% dofinansowaniem z Unii Europejskiej, - stanie dróg gminnych, - uszkodzeniu pieca olejowego i sprężarki na oczyszczalni ścieków, - przetargu na wyposażenie świetlic w Radwanie, Parczówku i Sędowie, - wniosku na uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Sędów, Wąglany, Miedzna Drewniana, - wycenie rzeczoznawcy potrzebnej do opłaty adiacenckiej w miejscowościach Miedzna Drewniana, Żelazowice, Parczówek, - wniosku na przebudowę małej świetlicy w Miedznej Drewnianej i wyposażeniu świetlic w Wąglanach i w Sobieniu, - rozstrzygniętym konkursie na wspieranie organizacji pozarządowych, - mającej się odbyć za kilka godzin powiatowej Radzie Zatrudnienia, Ad.5. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu. - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie J. Filipecki – szpital w Opocznie ma pod opieką 78,5 tys. ludzi. Pięć lat temu zadłużenie szpitala wynosiło 17 mln złotych, dziś wynosi ono około 4 – 5 mln złotych. Mamy jeden długoletni kredyt w wysokości 1,4 mln. złotych, który musimy spłacić do końca 2014 roku. Wcześniej nie było w szpitalu przeprowadzanych żadnych inwestycji. Ośrodki Zdrowia i szpital nie były remontowane od momentu oddania. Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje pieniędzy na inwestycje. Płaci tylko za usługę medyczną. Wszystkie inwestycje musimy więc sponsorować z własnych środków. Czasami dostajemy jakieś środki na inwestycje od Starostwa albo płytki od ceramiki, które możemy kupić w promocyjnej cenie po 1 zł za 1m2 . Od 5-ciu lat uzyskujemy dodatni wynik finansowy. Opoczno nie jest miejscem atrakcyjnym do pracy dla młodych lekarzy. Około 20 osób z naszego terenu studiuje medycynę. Niestety ci ludzie już nie wracają do Opoczna. Z naszego terenu dwóch lekarzy i 6 pielęgniarek wyjechało do pracy za granicę. Tygodniowy czas pracy lekarzy wynosi 48 godzin. Zarobki lekarzy też są większe. Ogłoszenia o naborze lekarzy wysyłamy średnio co 3, 4 miesiące. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zatrudnić 15 – cie lekarzy. Tylko w ZOZ w Białaczowie jest potrzebnych do pracy dwóch lekarzy. Zatrudniamy głównie lekarzy – emerytów, bo młodych lekarzy niestety nie ma. Szpital powiatowy w Opocznie buduję pracownię tomografii komputerowej. Inwestycja ta zakończy się w marcu. Tomograf poprawi diagnostykę. Na wszystkich oddziałach mamy aparat USG. W przyszłości zakupimy taki aparat dla każdego ośrodka. Laboratorium w szpitalu jest bardzo dobrze wyposażone. Od kwietnia odchodzimy już od zdjęć RTG. Teraz zdjęcia rentgenowskie będą dostępne na nośniku CD. Pracownia gastroskopii i kolonoskopii też będzie nowa. Za ubiegły rok uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy. Ten rok niestety będzie dużo gorszy. Koszt ubezpieczenia społecznego wzrósł z 192 tys. zł do 800 tys. zł, ponieważ wprowadzono dodatkowe ubezpieczenie od tzw. zdarzeń medycznych. Składka na ZUS wzrosła o 2 pkt., czyli o około 600 tys. zł. Od stycznia 2012 roku straciliśmy pogotowie ratunkowe. Przetarg na świadczenie usługi dowozu pacjentów wygrała duńska firma FALK. Mamy bardzo duże zastrzeżenia do tej firmy, gdyż spychają swoje obowiązki. Sprawa firmy Falk jest rangi krajowej. Za pogotowie ratunkowe odpowiedzialny jest bezpośrednio Wojewoda. Wiele rzeczy, które firma ta wykazała nie było sprawdzonych. Obecnie Falk przechodzi liczne kontrole. Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny J. Reszelewski – szpital nie mógł zapewnić wystarczającej ilości lekarzy a firma Falk mogła? - Dyrektor J. Filipecki – ponieważ chcemy poznać kto opiekuje się nami to złożyliśmy odwołanie do Łodzi i do Warszawy. Niestety nie uzyskałem żadnych wyjaśnień. Na miejscu w Warszawie dostałem z powrotem swoją ofertę i informację, że dalsza część dokumentacji jest zastrzeżona. Tomograf komputerowy na początku swojego funkcjonowania ma być dostępny tylko dla oddziałów szpitala. Po dopuszczeniu pracowni tomograficznej przez wszystkie możliwe służby będziemy mogli wykonywać badania ambulatoryjne. Koszt badania będzie taki sam jak we wszystkich innych szpitalach. Mamy swoją brygadę remontową, w której zatrudniamy od 5-ciu do 8 osób. Brakujące okna do Ośrodka Zdrowia w Białaczowie zostały już zakupione i niedługo będą wymienione. - Radna B. Szymańska – dlaczego pediatra w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach przyjmuje tylko raz w tygodniu a w Białaczowie tylko 2 razy na tydzień? Czy o zatrudnieniu pediatry w tych ośrodkach na cały etat decydowała kwestia finansowa? - Dyrektor J. Filipecki –zatrudniliśmy dwóch pediatrów. Po kilku miesiącach jeden lekarz zrezygnował z powodu nawału pracy. Dlatego też nie mamy obsadzonego całego etatu pediatry w Białaczowie i w Petrykozach. Codziennie po godzinie 18-tej można skorzystać z poradni przy Szpitalu. Populacja ludzi mieszkających na naszym terenie maleje. - Radny J. Reszelewski - czyli na jednego lekarza przypada około 2,5 tys. pacjentów? - Dyrektor J. Filipecki – w szpitalu mamy aż 9 związków zawodowych. Musimy za każdym razem przechodzić mnóstwo procedur, zanim zdecydujemy się na jakąś zmianę. Pielęgniarki nie chcą w szpitalu pracować na kontrakt. W Vita Medzie lekarze nie pracują na etat, nie mają żadnych świadczeń. Pediatra, który miał wcześniej pracować w Petrykozach i w Białaczowie zdecydowała się dalej uczyć. - Radna B. Szymańska – lekarz Włodarski przyjmuje tylko 3 razy w tygodniu. - Dyrektor J. Filipecki – doktor Włodarski chciał się w ogóle zwolnić. Pracuje teraz tylko na pół etatu. - Przewodniczący Z. Prusek – czy jeżeli lekarz byłby zainteresowany pracą w naszych ośrodkach to Pan Dyrektor byłby gotów go przyjąć? - Radny A. Martyka – przychodnia w Białaczowie daje przecież jakiś zysk dla szpitala. Dlaczego pacjentom nikt nie otwierał wcześniej przychodni tylko musieli czekać na mrozie? Pracownicy interwencyjni tez pracują przy ZOZ w Białaczowie. - Dyrektor J. Filipecki – NFZ wydał zarządzenie, że przychodnie lekarskie pracują od godziny 8.00. Lekarze na wsi mogliby pracować nawet od godziny 7.00, ale niestety mamy harmonogram pracy przychodni i musimy się do niego stosować. Straciliśmy poradnię neurologiczną i psychiatryczną. Obydwie poradnie zyskał Vita Med. Startowaliśmy do konkursu, ale NFZ przychodnie przyznał niestety nie szpitalowi. Bardzo często NFZ wymaga corocznie dodatkowego wyposażenia, które czasami może w ogóle nie być ani razu użyte. - Przewodniczący Z. Prusek – jak jest procedura przy przepisywaniu specjalistycznych leków dla osób starszych i leżących? - Dyrektor J. Filipecki – na internecie pojawił się o godzinie 23.58 dnia 31 grudnia 2011 roku wykaz, który zaczął już obowiązywać od 01 stycznia 2012 roku. Jeśli ktoś bierze specjalistyczne leki od lekarza specjalisty to musi mieć od niego receptę. Kiedyś leki na kontynuację leczenia pacjenta mógł przepisywać lekarz pierwszego kontaktu. Teraz aby lekarz POZ mógł przepisać receptę na specjalistyczne leki musi mieć zaświadczenie od lekarza specjalisty. Obecnie sytuacja wygląda tak, że lekarze specjaliści wypisują zaświadczenia. Nie przewiduje się żadnych wizyt domowych w poradniach specjalistycznych. - Wójt – jestem członkiem Społecznej Rady Szpitala i wielokrotnie spotykałem się z zarzutem, że nic nie robie. Rada chce znaleźć pomysł na Ośrodki Zdrowia. Nasz samorząd utrzymuje Ośrodek Zdrowia w Petrykozach i stomatologię w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie. ZOZ w Białaczowie wymaga kompleksowego remontu. - Dyrektor J. Filipecki – według norm karetka pogotowia powinna przyjechać w ciągu 15 minut do pacjenta, a w mieście Opoczno w ciągu 10 minut. - Radny A. Martyka – ile karetek zostało w Szpitalu? - Dyrektor J. Filipecki – dwie karetki za które musimy zwrócić około 1 mln złotych. - Radny J. Reszelewski – czy NFZ nie interesuje to, że są to państwowe pieniądze? - Dyrektor J. Filipecki – szpital musi teraz zwrócić pieniądze za karetki i sfinansować odprawy dla pracowników pogotowia ratunkowego. Kiedy zwróciłem Pani Wojewodzie uwagę na fakt, że będziemy musieli ponieść tak duże koszty w związku z tym, że przegraliśmy przetarg na pogotowie ratunkowe to odpowiedziała mi, ze to dyrektor podejmuje ryzyko swoich decyzji. Ad. 7. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 20 lutego 2012 roku sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. - Wójt – dotacja dla OSP wynosi 60% wartości samochodu. Oczywiście jest to już maksymalna kwota wartości samochodu. Jest to lekki, nowoczesny samochód. Uważam, że te samochody są dla nas przyszłością. - Radna K. Jóźwik – czy gmina musi utrzymywać aż tyle straży? - Przewodniczący Z. Prusek – przeciwny jestem kupowaniu samochodów pożarniczych z drugiej reki. Musimy się rozwijać, dlatego też lepszym rozwiązaniem będzie kupno jednego ale za to nowego samochodu. Poza tym samochód ten posłuży nam przez kilkanaście lat. Jaki VAT będzie zapłacony od tego samochodu 8% czy 23%? - Wójt – jeśli samochód kupiłaby gmina zapłacilibyśmy 23% VAT. Jak pieniądze na zakup samochodu przekażemy straży to zapłacimy tylko 8% VAT. - Radna K. Jóźwik – czy te 350 tys. na samochód to jest razem z VAT? - Wójt – wszystko okaże się po przetargu. - Radny J. Kowalczyk – czy tylko ta jedna marka była brana pod uwagę? - Wójt – ten samochód posłużył nam tylko za model. Jaka będzie marka samochodu to dowiemy się dopiero w przetargu. Chcemy tylko, aby samochód który zamierzamy kupić miał określone parametry. - Radny J. Kowalczyk – czy w kolejnych latach planowane jest kupno jeszcze następnych samochodów strażackich? Co ile lat będzie kupowany taki samochód? Na zarządzie OSP powinny być poruszane takie tematy. - Wójt – samochód, który chcemy kupić dla OSP Białaczów pozostanie na naszym terenie. Będziemy kupować wtedy, kiedy będą pieniądze i dofinansowanie z zewnątrz. - Radny M. Franaszczyk – w tym miejscu chcielibyśmy usłyszeć, że następny samochód strażacki będzie kupiony dla OSP Parczów. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 - Z-ca Wójta – dotacja dla LKS obejmuje dofinansowanie sportów zimowych, które skierowane są dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy. - Radna B. Szymańska – czy to dofinansowanie już zostało przekazane dla LKS? - Z-ca wójta – dzieci już uczestniczą w tym projekcie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. - Radny M. Franaszczyk – na 17-go marca zaplanowany jest wyjazd na AGROTECH do Kielc. - Przewodniczący Z. Prusek – proszę wszystkich radnych o powiadomienie o wyjeździe wszystkich sołtysów. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego jest mniej pieniędzy na zakupy na wyposażenie świetlic? - Z-ca Wójta – pieniędzy jest ciągle tyle samo, tylko są rozbite na dwa załączniki. - Radna K. Jóźwik – czy projekt obejmuje tylko wyposażenie świetlic w sprzęt dla kół gospodyń wiejskich? Czy młodzież też coś skorzysta na tym projekcie? W protokole z poprzedniej sesji są błędy literowe. - Z-ca Wójta – projekt nie obejmuje zakupu dla młodzieży. Ad. 9. Zamknięcie obrad. Obrady XVI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:30. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: XV/15/2012, Z dnia: 31.01.2012
PROTOKÓŁ NR XV/15/2012 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 stycznia 2012 Protokół Nr XV/15/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze dwóch uchwał. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjecie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu. 8. Informacja na temat zaawansowania prac związanych z monografią Gminy Białaczów. 9. Podjecie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012 rok, - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady gminy na 2012 rok, - uchylająca uchwałę Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu {profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych w gminie Białaczów na rok 2012, - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na rok 2012. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjecie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Białaczów. Do zaproponowanego protokołu Radna K. Jóźwik wniosła poprawkę . Ponieważ do zaproponowanego protokołu z XIV Sesji Rady Gminy nie było więcej żadnych uwag Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - spotkaniu, które ma się odbyć w Opocznie w Państwowej Straży Pożarnej, - odmowie przyjścia na sesję dyrektora szpitala w Opocznie z powodu nawału obowiązków, - pomocy dla tych osób którzy będą mieli problemy z przetrwaniem nadchodzących mrozów, - imprezach sportowych, tj. turniej w piłkę halową i w piłkę siatkową, - Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, - spotkaniu opłatkowym Związku Emerytów i Rencistów, - choince w Sobieniu, Sędowie , Białaczowie, - wieczorze kolęd w Białaczowie, - spotkaniu noworocznym w Wąglanach, - orkiestrze dętej, - zebraniu sprawozdawczym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, - badaniach lekarskich i przeszkoleniach strażaków, - podpisaniu umowy na budowę kanalizacji w miejscowościach Petrykozy, Radwan, - spotkaniu wykonawcy kanalizacji mającym się odbyć w nadchodzący piątek z mieszkańcami Petrykóz, - zebraniu do utylizacji o 72 tony więcej eternitu niż przewidywał to protokół szkód, - podaniu pewnej osoby z Zakrzowa o nieusunięciu u niej eternitu zrzuconego podczas nawałnicy, - podpisaniu umów na wyposażenie świetlic w Radwanie, Parczówku i Sędowie, - podpisaniu umowy na naukę śpiewu i zakup stroi ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, - wniosku na przebudowę budynku katechezy w Miedznej Drewnianej i wyposażeniu świetlic wiejskich w miejscowościach Sobień i Wąglany, - planach wyremontowania remizy OSP Parczówek. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Przewodniczący Z. Prusek – na naszą dzisiejszą sesję nie przybył Dyrektor Szpitala Powiatowego. Przekazał nam informację, że ma bardzo dużo obowiązków i nie będzie mógł przyjść na naszą sesję. Informuję, że projekty uchwał dla sołtysów będą przesyłane. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że ze zbiórką eternitu powstało duże zamieszanie. Niewłaściwe wyliczenia ilości eternitu powstały w wyniku tego, że ludzie wymieniali całe dachy a nie tylko to co zerwała wichura. Nie da się przecież wymienić części eternitów na blachę po całym dachu a pozostałą część zostawić. O działalności kulturowej na terenie gminy już piszą. - Wójt – nie umiemy się chwalić tym co mamy. Ze zbiórką eternitu było faktycznie duże zamieszanie. Pomiędzy zadeklarowaną a faktyczną ilością eternitu były duże rozbieżności. Niestety ustawa o ochronie danych osobowych zabraniała nam posługiwać się konkretnymi nazwiskami. Dlatego też mogło dojść do pominięcia podczas zbiórki eternitu niektórych posesji. Na terenie naszej gminy jest jeden taki przypadek na Kuraszkowie a drugi na Zakrzowie. Dlatego też ten niezabrany eternit będzie zebrany wtedy kiedy będą zbierali go w gminie Żarnów. - Radny J. Reszelewski – fajnie to wygląda jak piszą coś w TOP -ie o naszej gminie. Czu my nie możemy zapraszać częściej kogoś z prasy na różne nasze uroczystości? - Radny A. Martyka – nigdy na sesji ani na komisji nie pojawił się dyrektor ośrodka zdrowia. Składam wniosek o zaproszenie na sesję Przewodniczącego Komisji zdrowia Rady Powiatu. - Wójt – organizatorzy imprez jeśli chcą zaprosić media to zaproszą, a jeśli nie chcą to nie zaproszą. My nie możemy ich do niczego zmuszać i nic im narzucać. Zawsze staramy się być obecni na różnych uroczystościach jeśli nas zapraszają. To jednak organizatorzy sami decydują czy chcę prasę czy nie. My ze swojej strony możemy im to tylko zaproponować zaproszenie prasy. - Radna K. Ziębaczewska – zgadzam się z faktem, że to organizatorzy imprezy decydują o tym czy zaprosić prasę czy nie. Ktoś z gminy może im to jednak zaproponować . - Sołtys M. Nowak – kilkakrotnie byłem w siedzibie Top i wiem od nich, że sami chcą przyjeżdżać na różne nasze uroczystości. - Sołtys E. Lasota –podoba mi się pomysł Przewodniczącego z wysyłaniem projektów uchwał do sołtysów. Zgadzam się z Wójtem co do promocji gminy. Jest przecież BIP, w którym można umieszczać informację o różnych wydarzeniach . Dużo w mediach mówi się o gminie Drzewica – oni mają jednak specjalnie wykupione strony – a to kosztuje. - Przewodniczący Z. Prusek – zaprosić kogoś nie jest sztuką. Ważne jest to aby ten zaproszony przekazał konkretne informacje. Jeśli organizator imprezy chce aby były na niej obecne media to ich zaprosi. Ni powinno się tego nikomu narzucać. Ad.6. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca komisji Ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Z. Kwaśniewska. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Przewodniczący z. Prusek – na ostatniej sesji Rady Gminy pani sołtys E. Lasota zadała kilka pytań dotyczących programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odpowiedzi na te pytania udzieli Przewodnicząca komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. - Z. Kwaśniewska - na ostatniej sesji zarzuciła nam Pani, że program Alkoholowy jest programem ogólnikowym – dziś uchylamy ten program i dzielimy go na dwie odrębne uchwały. Program piszemy zgodnie z ustawą i zawieramy w nim tylko te podpunkty, na które będziemy mieć pieniądze w tym roku. Program ten jest spójny z prelimentarzem. Co się zaś tyczy atmosfery przy realizacji programu to nie wiem o co dokładnie chodzi. - Przewodniczący Z. Prusek – komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa zgodnie z ustawą w oparciu o środki jakie posiada i realizuje zadania. - Sołtys E. Lasota – chciałabym się dowiedzieć jaka jest dokładnie diagnoza tego problemu. Ilu osób jest pijących miedzy 15-tym a 17 –tym rokiem życia? Czy ten nowy program zawiera załącznik dotyczący tej sprawy? Czy komisja ma wpływ na udostępnianie alkoholu dla młodocianych? Chciałabym aby takie dane były zawarte w programie. Program ten wiąże się z programem strategii rozwoju gminy. Jakie są korelacje między programem alkoholowym a europejską deklaracją czy deklaracją polską. Czy komisja zapoznała się z ankietą przeciwdziałania problemom alkoholowym? - Przewodniczący Z. Prusek – komisja alkoholowa musi trzymać się ściśle przepisów. Jeśli wyraża zgodę na sprzedaż alkoholu to musi najpierw skontrolować dany obiekt. Uważam, że należy zastanowić się nad tym aby Pani mogła uczestniczyć w pracach komisji alkoholowej, My musimy się opierać na programie, nie możemy wykraczać poza. - Sołtys E. Lasota – uważam, że wszystkie wnioski i diagnozy pozwolą nam w sposób merytoryczny sformułować program. - Wójt – w programie sesji jest punkt „Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” za ubiegły rok. Uważam, że Pani Przewodnicząca komisji przekazała nam stosowne informacje – czyli właśnie to co zostało zrealizowane. Nie było w tej informacji odpowiedzi na postawione przez Panią pytania, ale to co było zrealizowane zostało nam przekazane. Komisja ściśle współpracuje z osobami, które są z mocy prawa zobowiązane do pracy w takiej komisji, czyli między innymi z psychologiem. Osoby uzależnione kierujemy na leczenie. Mamy powołany specjalny zespół interdyscyplinarny. Dla dzieci z rodzin uzależnionych organizujemy różnego rodzaju pomoc. - Radny j. Reszelewski – mnie ta informacja zupełnie satysfakcjonuje. Jeśli Pani Sołtys chce wiedzieć więcej to proponuję, aby uczestniczyła w pracach komisji. Ad. 8. Informacja na temat zaawansowania prac związanych z monografią Gminy Białaczów. - Przewodniczący Z. Prusek – każda miejscowość na naszej gminie ma swoją historię. Kiedyś każda wioska miała swoją kronikę, którą aktualizował sołtys. Dziś próbujemy dotrzeć do wszystkich źródeł, które pozwoliłyby ukazać niezbędne informacje o życiu, kulturze, obyczajach, historii mieszkańców naszej gminy. W tym celu staramy się również o pozyskanie środków finansowych między innymi z Ministerstwa Kultury i Sztuki. - J. Łuczkowski – dziękuję za zaproszenie na sesję. Wiele okolicznych gmin już ma swoje monografie. My dopiero zaczęliśmy gromadzić wszystkie niezbędne materiały. Monografia jest to naukowa książka, która opisuje wszystkie dziedziny życia od momentu zawiązywania się społeczności do czasów współczesnych. Aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje w monografii odwiedzić musimy wiele archiwów na terenie kraju. Tak nieszczęśliwie się składa, że Opoczno – jedno z najstarszych miast w Polsce nie posiada własnego archiwum. Materiały archiwalne dotyczące miasta Opoczno i jego okolic znajdują się w kilku miastach Polski. Pisząc monografię gminy Białaczów, chcemy, aby różniła się ona od innych monografii. W tym celu zainteresowaliśmy naszym pomysłem wybitnych specjalistów, którzy zgodzili się napisać niezbędne rozdziały naszej monografii. Oprócz fachowców w projekcie wezmą udział również osoby z gminy Białaczów, które napiszą między innymi o strażach, szkołach, parafiach i cmentarzach. Sporządziliśmy sobie plan pracy, na którym pracujemy. Planujemy monografię wydać w dwóch częściach: tj. naukowa i obyczajowa. Chcielibyśmy aby prace nad naszą monografią zakończyły się w 2013 roku. Niestety bardzo mało materiałów archiwalnych zachowało się z okresu PRL. Wiele rzeczy musimy szukać wśród mieszkańców gminy. Są osoby, które już zaoferowały nam swoją pomoc. Aby przyspieszyć te prace przygotowaliśmy trzy główne tematy, które mogą przyczynić się do zebrania materiałów. Tematy te dotyczą: ludowych świątków w opoczyńskim, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5, ludzi zasłużonych który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 i kwestionariusza skróconego o muzykancie, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Zastanawialiśmy się tez nad tytułem monografii. Dużo rzeczy nie udało nam się jeszcze zrobić. - Wójt – wydanie monografii jest dużym wyzwaniem. Do tej pory nie przeznaczyliśmy na ten cel żadnych środków finansowych. Myślę, że należy zastanowić się nad przekazaniem jakiś funduszy na ten cel. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że monografia gminy jest bardzo potrzebna. Można było jednak zrobić to dużo wcześniej. - Radny A. Martyka – komisja kultury, oświaty i sportu też chciałaby współpracować z osobami zajmującymi się tworzeniem monografii. - Sołtys E. Lasota – uważam, że dobrym pomysłem jest napisanie monografii. Gratuluje pomysłu. Czy w gminnej bibliotece są monografie innych miejscowości? - Kierownik Biblioteki I. Wiktorowicz – tak, nie mamy tylko monografii Fałkowa. - Przewodniczący Z. Prusek – napisanie takiego rodzaju książki musi być zrobione fachowo. Dobrze byłoby aby ta pozycja ukazała się jeszcze podczas trwania tej kadencji rady gminy. Potomni powinni wiedzieć o tym wszystkim co się wydarzyło na terenie gminy na przestrzeni dziejów. - J. Łuczkowski – chcemy aby na każdej wsi była prowadzona kronika. Ad. 9. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Od głosu wstrzymali się Radny J. Reszelewski i Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący komisji Rewizyjnej – Pan P. Szymczyk. Poinformował on zebranych o tym, że komisja odbyła posiedzenie, na którym jednogłośnie uznała iż skarga pana Białeckiego jest bezzasadna. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, iż skarga Pana Białeckiego powinna być odczytana w całości na sesji Rady Gminy. - Kierownik GOPS T. Łukasik – z chwilą kiedy ta skarga wpłynęła do rady gminy, otrzymaliśmy decyzję z kolegium odwoławczego o podtrzymaniu naszej decyzji. - Radna K. Jóźwik – wydaje mi się, że gruz Panu Białeckiemu powinien być wywieziony. - Wójt – gmina nie ma obowiązku prawnego uprzątania mieszkańcom podwórek nawet po takich klęskach jak silna nawałnica. W tym czasie jednak mieliśmy inne ważniejsze obowiązki. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymała się Radna K. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady gminy na 2012 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował on wszystkich zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku uchylająca uchwałę Nr XIV/95/2011 Rady gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12 Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Poinformował on zebranych, o konieczności uchylenia tamtej wcześniejszej uchwały. Następnie odczytał pismo Nadzoru Prawnego, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13 - Z. Kwaśniewska - Nadzór Prawny zwrócił nam uwagę iż powinniśmy program alkoholowy uchwalić jedną uchwałą a program o narkomanii drugą uchwałą. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych w gminie Białaczów na rok 2012 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na rok 2012 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 15 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 10. Zapytania i wolne wnioski. - Radny J. Reszelewski – ludzie skarżą się, że zbyt rzadko chodzi za wodą inkasent. Czy można cos z tym zrobić? - Sołtys T. Mastalerz – czy są protokoły z komisji przetargowych? Kto podpisuje protokoły po wykonaniu zadania? Czy protokół ten podpisuje komisja rewizyjna? Na kolonii Brzeziny jest nic nie robione przez 8 lat- nawet nie ma tam oświetlenia ulicznego. Są miejsca na terenie gminy gdzie dla jednego domu doprowadza się oświetlenie a tam nic się nie robi, mimo że mieszkają tam upośledzeni ludzie. W tej sprawie już wielokrotnie interweniowałem i otrzymałem tylko pismo od pana Trębarczyka, że gmina zrobi, ale w późniejszym terminie. Do kiedy trzeba będzie czekać na to oświetlenie? Żądam konkretnych odpowiedzi. Kto płaci za światło do zakładu w Parczówku – zakład czy gmina? - Sołtys E. Lasota – pomysł otrzymywania przez tylko jedno dziecko z domu paczek od GOPS podczas choinki w Białaczowie spotkał się z wielkim niezadowoleniem. Czy nie można było tego zorganizować w jakiś inny sposób? - Kierownik GOPS T. Łukasik – zastanawialiśmy się jak zorganizować tą choinkę dla dzieci. Nie mieliśmy na tyle pieniędzy, aby dać wszystkim dzieciom paczki, dlatego też postanowiliśmy obdarować tylko dzieci niepełnosprawne i najmłodsze w rodzinie. Paczki dla dzieci były ufundowane przez GOPS w Białaczowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. - Sołtys E. Lasota – tylko te starania pracowników GOPS przyniosły nieoczekiwane efekty. - Przewodniczący Z. Prusek – z każdego dobrego pomysłu można zrobić absurd. - Sołtys E Lasota – jeśli byłyby fundusze sołeckie to tego typu imprezy organizowaliby sołtysi. - Sołtys A. Krzysztofik – w Parczówku też była choinka, na której były paczki dla dzieci. Znaleźliśmy sponsora i każde dziecko dostało paczkę. - Radna K. Ziębaczewska – byłam świadkiem jak proponowano rodzicom wyjazd ich dzieci na zimowiska. Bardzo często zdarzało się ,że rodzice dzieci które mogłyby jechać odmawiali wyjazdu. Skoro jedni odmówili to pojechali inni. - Radny J. Reszelewski – bardzo często zdarzało się, że rodzice, którzy wcześniej odmówili wyjazdu swoich dzieci na zimowiska po rozmowie z sąsiadami zmieniali zdanie. Tylko, że wtedy już było za późno. - Z-ca Wójta – w tym roku liczniki za wodę będą sprawdzane częściej. Oświetlenie do Brzezin będzie robione w tym roku. Gmina płaci za to oświetlenie, które przebiega wzdłuż drogi gminnej. - Sołtys T. Mastalerz – aby zrobić oświetlenie na Brzezinach to wystarczy tylko kawałek kabla. - Z-ca wójta – nie wystarczy tylko kawałek kabla. To jest zadanie inwestycyjne, na który musi być zrobiony projekt. Zadania inwestycyjne podpisuje inspektor i specjalnie powoływana w tym celu komisja. - Sołtys T. Mastalerz – a komisja rewizyjna nie podpisuje? - Z-ca Wójta – nie, komisja rewizyjna nie podpisuje zadań inwestycyjnych. Jeśli jakiś członek komisji rewizyjnej jest w składzie komisji odbierającej określone zadanie inwestycyjne to wtedy podpisuje protokół powykonawczy. - Radny Z. Kocemba – czy gmina jest przygotowana na usuwanie skutków intensywnych opadów śniegu? - Sołtys E. Lasota – czy Biblioteka prenumeruje Gazetę Sołecką i Poradnik Radnego i sołtysa na 2012 rok? - Kierownik Biblioteki I. Wiktorowicz – tak. - Z-ca Wójta – śnieg z dróg będzie usuwany samochodami strażackimi. - Radny z. Kocemba – do kogo mamy się zgłaszać w sprawie odśnieżania? - Z-ca Wójta – strażami dysponuje P. Kowalczyk. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Obrady XV Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 26.03.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony