Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: III/3/2014, Z dnia: 23.12.2014
PROTOKÓŁ NR III/3/2014               Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE             23 grudzień 2014    Protokół Nr III/3/2014   z Sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2014 r.     Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum                      Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00.                    W obradach uczestniczyli radni Rady Gminy Białaczów  zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną  część  do  protokółu  jako  załącznik Nr 1. Przewodniczący Rady Z. Prusek wyjaśnił radnym, że dzisiejsza Sesja Rady Gminy została zwołana na wniosek Wójta w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego p/n. Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO – CHIEF do przepustowości Q=715m³/dobę w miejscowości Białaczów.       Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 23 grudnia 2014 roku   w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego p/n. Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO – CHIEF do przepustowości Q=715m³/dobę w miejscowości Białaczów.    która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 2   Głos w tej sprawie zabrała Pani Irena Wilk - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo z WFOŚ i GW w Łodzi informujące że Rada Nadzorcza na posiedzeniu 18.12.2014 r. przychyliła się do wniosku o przyznanie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715 m³/dobę w miejscowości Białaczów. Warunkiem podpisania umowy będzie między innymi dostarczenie uchwały organu gminy o zaciągnięciu pożyczki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Wyżej wymienione pismo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Wójt J. Reszelewski – jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ kolejne miejscowości czekają na budowę kanalizacji. Radna E. Lasota – ponieważ każdy z nas wie o tym, że jest to dla nas ważnym przedsięwzięciem, czy nie można było dać Wójtowi wcześniej tego pełnomocnictwa. Jakie są to nieruchomości, które będą zabezpieczeniem pożyczki. Skarbnik Gminy I. Wilk – wcześniej nie można było podjąć uchwały, ponieważ nie wiedzieliśmy czy zostaną nam przyznane środki finansowe. Zabezpieczeniem pożyczki jest plac wraz z budynkiem Szkoły w Białaczowie. Radny M. Adamus – czy po tej rozbudowie oczyszczalni będą mogły być podpięte wszystkie miejscowości. Wójt J. Reszelewski – ta przepustowość zaspokaja nasze potrzeby. Radny A. Martyka – kiedy jest przewidywany przetarg na rozbudowę oczyszczalni. Wójt J. Reszelewski – jeszcze nie ma ustalonych konkretnych terminów. W związku z brakiem pytań do w/w uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 3. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy Białaczów. Posiedzenie III Sesji Rady Gminy zakończono o godz. 9:15 i protokół podpisano. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.01.2015 , wersja 1
Numer: II/2/2014, Z dnia: 09.12.2014
PROTOKÓŁ NR II/2/2014 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 9 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2/2014 Z Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2014 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 4. Zapytania i Interpelacje Radnych. 5. Podjęcie uchwał - ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy Białaczów oraz ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków, - wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Białaczów, - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, - powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów, - ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. 7. Zapytania i wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad. Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: - rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę i nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan na kwotę 612.115,15 zł. wykonawcą będzie ARCHIBUD Małgorzata Pluta, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom. - Starostwo Powiatowe w Opocznie podpisało umowę przetargową na zespół pałacowo – parkowy w Białaczowie z firmą z H.R. Trading sp. z o.o. z Warszawy na 25 lat, miesięczna kwota czynszu to 4.500 zł. Następnie głos zabrała Z-ca Wójta Barbara Goworek, która poinformowała na temat złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na zadanie „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715m3/dobę w miejscowości Białaczów na kwotę pożyczka – 1.457.984,00, dotacja – 1.457.984,00 co daje razem kwotę – 2.915.968,00 zł. Formą zabezpieczenia powyższych kwot jest hipoteka na działkę położoną w miejscowości Białaczów. Na nieruchomości znajdują się budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz hala sportowa. Ad. 4. Zapytania i Interpelacje Radnych . Radny M. Franaszczyk – jeżeli chodzi o kompleks pałacowo-parkowy czy do przetargu stanęła tylko jedna firma? Wójt J. Reszelewski - stanęły dwie firmy do przetargu. Przewodniczący Rady Z. Prusek- czy w kwestii zabezpieczenia kredytu na rozbudowę oczyszczalni istnieją zagrożenia? Z-ca Wójta B. Goworek – myśleliśmy o cesji ale są to wysokie koszty i dlatego po rozmowach wspólnie z Panią Skarbnik stwierdziliśmy, że najbardziej opłacalna będzie hipoteka. Przewodniczący Rady Z. Prusek –urzędnik powiatowy na zadane pytanie, czy Powiat brał pod uwagę przy przetargu na kompleks pałacowo-parkowy Gminę Białaczów, urzędnik stwierdził, że Gmina Białaczów dostała propozycję nieodpłatnego przejęcia obiektu, ale do mnie taka informacja nie dotarła. Z-ca Wójta B. Goworek – nic mi o tym nie wiadomo, żeby ze Starostwa była taka informacja. Ad. 5. Podjęcie uchwał - w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy Białaczów oraz ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze statutem gminy Rada Gminy powinna powołać 4 stałe komisje oraz odczytał projekt powyższej uchwały Radna E. Lasota – te kompetencje dotyczące komisji wynikające z projektu są tylko hasłowe, katalog ich kompetencji jest o wiele większy. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie, które przedstawiało się w sposób następujący: 15 radnych za przyjęciem uchwały Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr II/3/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji rady Gminy Białaczów oraz ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 3 - w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Białaczów, W pierwszej kolejności radni zgłosili następujących kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Radny M. Adamus zgłosił kandydaturę Radnej Jadwigi Pawłowskiej – Radna wyraziła zgodę, Radny W. Świtkowski zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Lasoty – Radna wyraziła zgodę. Ponieważ nie było więcej chętnych zamknięto listę kandydatów. Radny M. Franaszczyk – jak ma wyglądać forma głosowania? Mecenas – głosujemy zgodnie z ustawą. Radny M. Franaszczyk – jak będzie wyglądać głosowanie, czy to będzie jedno głosowanie czy dwa na poszczególnych kandydatów? Radny W. Świtkowski – wszystkie formy przyjęte. Mecenas M. Amanowicz – w jednym głosowaniu głosujemy na 2 kandydatów. Po ustaleniu powyższych zasad Przewodniczący zarządził głosowanie: Za wyborem Radnej Jadwigi Pawłowskiej opowiedziało się 9 radnych, Za wyborem Radnej Elżbiety Lasota opowiedziało się 6 radnych. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłoszona została następująca osoba. Radna J. Pawłowska zgłosiła kandydaturę Radnego Macieja Franaszczyka– Radny wyraził zgodę, Ponieważ nie było więcej chętnych zamknięto listę kandydatów i przystąpiono do głosowania. Za wyborem Radnego Macieja Franaszczyka opowiedziało się 11 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało się 2 radnych Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zgłoszeni zostali następujący kandydaci: - Radny Andrzej Martyka. Radny wyraził zgodę, - Radna Marzanna Paduszyńska. Radna wyraziła zgodę. Ponieważ nie było więcej chętnych zamknięto listę kandydatów. Radny Z. Wereszka – chciałbym zwrócić się do Rady z zapytaniem czy Przewodniczący Komisji Kultury może być osoba zależna od Wójta bo Wójt jest pracodawcą. Radny W. Świtkowski – czy Wójt jest pracodawcą? Radny E. Lasota – jest tego rodzaju sprawa – pracodawcą Pani Paduszyńskiej jest Pani Dyrektor, która podlega pod Wójta i oczywiście może wywierać wpływ. Radna B. Wilk – ani statut ani ustawa nie zabrania nauczycielowi być radnym ani Przewodniczącym Komisji. Radny Z. Wereszka – to jest moje zdanie bo może zaistnieć konflikt interesów. Radna E. Lasota – dobrym obyczajem jest przedstawienie kandydata. Radny Andrzej Martyki ma duże doświadczenie w ubiegłej kadencji był Przewodniczącym Komisji Kultury która była jego żywiołem. Przewodniczący Rady – wyraził pozytywną opinie pracy na temat wcześniejszego Przewodniczącego Komisji Kultury. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie. Za wyborem Radnego Andrzej Martyki – opowiedziało się 6 radnych, Za wyborem Radnej Marzanny Paduszyńskiej – opowiedziało się 9 radnych, Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zgłoszono dwóch kandydatów. - Radny Andrzej Martyka. Radny wyraził zgodę, - Radna Waldemar Świtkowski. Radny wyraził zgodę. Ponieważ nie było więcej chętnych zamknięto listę kandydatów i przystąpiono do głosowania. Za wyborem Radnego Andrzeja Martyki opowiedziało się 6 radnych, Za wyborem Radnego Waldemara Świtkowskiego opowiedziało sie 8 radnych Wstrzymał się od głosu 1 Radny. UCHWAŁA Nr II/4/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Białaczów, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, Do składu Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni : - Andrzej Martyka, - Tomasz Brzeski, - Marian Adamus, - Zbigniew Trębarczyk. Każdy z w/w radnych wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie Za przyjęciem powyższego składu opowiedziało się 14 radnych Wstrzymał się od głosu 1 radny. UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 - w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów, Do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosiły się następujące osoby 1. Elżbieta Lasota 2. Zbigniew Wereszka 3. Waldemar Świtkowski 4. Piotr Wijata 5. Tomasz Brzeski 6. Magda Kiraga Każdy z w/w radnych wyraził zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zgłosiły się następujące osoby: 1. Andrzej Martyka 2. Marzanna Paduszyńska 3. Magda Kiraga 4. Jadwiga Pawłowska 5. Maciej Franaszczyk 6. Piotr Wijata Każdy z w/w radnych wyraził zgodę na pracę w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Do składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty Zdrowia.: 1. Beata Wilk 2. Zbigniew Wereszka 3. Marek Jaworski 4. Elżbieta Lasota 5. Zbigniew Trębarczyk 6. Magda Kiraga Każdy z w/w radnych wyraził zgodę na pracę w Komisji Kultury, Oświaty Zdrowia. Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie Za przyjęciem uchwały z w/w składami osobowymi opowiedziało się 15 radnych. UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów , uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 Przewodniczący Rady zarządził przerwę 10 minut Po przerwie przystąpiono do podjęcia dalszych uchwał - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, Radny T. Brzeski – jak mamy rozumieć dodatek funkcyjny i jaka jest różnica wynagrodzenia do Wójta poprzedniego. Radna E. Lasota – wcześniej powinna być zwołana odpowiednia Komisja gdzie powinna być omawiana uchwała. Radna J.Pawłowska – jakie były zarobki poprzedniego Wójta. Radny M. Adamus – powinny być przedstawione zarobki poprzedniego Wójta Radny M. Franaszczyk – jakie są widełki w jakich mieści się wynagrodzenie Wójta. Skarbnik I. Wilk - zgodnie z Rozporządzeniem dodatek funkcyjny wynosi maksymalnie 1.900 zł. dodatek specjalny od 20% maksymalnie do 40% plus staż pracy, natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie poprzedniego Wójta to przedstawia się ono następująco wynagrodzenie zasadnicze 5.300, dodatek funkcyjny 1.700, dodatek specjalny 35% czyli plus staż pracy. Radny Z. Wereszka – ale jakie było wynagrodzenie na początku kadencji Wójta Radna E. Lasota – ja słyszę że idzie nowe, więc dlaczego mamy sie odwoływać do tego co było. Proszę o uzasadnienie tej kwoty. Radny W. Świtkowski – zawsze było tak, że Wójt który rozpoczynał kadencję to głosowaliśmy mniejszą kwotę a później podnosiliśmy ją. Przewodniczący Rady Z. Prusek – Wójt przygotował projekt uchwały a Rada przyjmuje była kwota 5.300, teraz jest 5.200 zł. Moje uzasadnienie osobiste zgodne z opinią radnego W. Świtkowskiego, otrzymałem taki projekt uchwały i dałem dla państwa pod obrady. Radny M. Adamus – dlaczego sam sobie Pan zaprzecza, mówi Pan żeby dać motywację do pracy Wójtowi, a kwota dla Wójta jest obniżona. Przewodniczący Rady Z. Prusek – ja sobie nie zaprzeczam. Kwoty te które są zaproponowane to jest propozycja Wójta. Radny M. Adamus - proponuję, żeby kwota była jaką miał poprzedni Wójt. Radny Z. Wereszka – Pani Radna E. Lasota proponuje uzasadnienie uchwały. Radny W. Świtkowski – będziemy głosowali nad uchwałą, jaki wniosek albo za lub przeciw. Radna E. Lasota – ja zwracam się do Wójta, proszę uzasadnić dlaczego Pan zaproponował taką a nie inną kwotę. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – w tym wypadku poproszę Wójta o zabranie głosu. Wójt J. Reszelewski - uznałem w dużej mierze i myślę że ta kwota jest adekwatna do obowiązków, które na mnie spoczywają. Radny M. Franaszczyk – uważam, że propozycja jest zasadna, jeżeli Wójt się nie wywiąże z zobowiązań to dodatek Rada może obniżyć. Po przedyskutowaniu przez radnych powyższych spraw Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych Wstrzymało się 6 radnych UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 radnych. Rada Gminy nie przyjęła projektu uchwały Nr II/8/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 9.12.2014 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Ad. 6. Zapytania i wolne wnioski Radna E. Lasota - chciałabym żeby w tej radzie rozmowy były merytoryczne i uzasadnione niechciałabym, żeby Pan mówił na temat kompleksu pałacowego np. że słyszał Pan, że Gmina miała informację na ten temat i nic nie zrobiła. Radny Z. Wereszka – jaki istnieje obowiązek powiadamiania mieszkańców o posiedzeniach sesji. A. Gołacka – informacje na temat posiedzeń sesji wcześniej były umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wysyłane do poszczególnych sołectw, obecnie są zamieszczane dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Gminy Białaczów. Radny T. Brzeski - czy można ustalić kiedy będą sesje i komisje? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - moja oferta, żeby odbywały się w środy kiedy pełnię dyżur, ale oczywiście przychylam się do Państwa propozycji. Przewodniczący Rady – wyjaśnił formę zwołania tzw. sesji nadzwyczajnych. Przewodniczący Rady Z Prusek – proponuje żeby 15 lub 16 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji. Propozycja 16 grudnia 2014 roku, godz. 9.00. Przewodniczący Rady Z. Prusek - z uwagi na terminy sesja proponowana jest na dzień 30 grudnia 2014 roku, godz. 9.00. Następnie propozycja radnych była, ażeby komisje w swoich składach ukonstytuowały się i wybrały ze swojego grona zastępcę Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Rady - poinformował na temat pism jakie są prenumerowane w Urzędzie dla Radnych Gminy. Radna E. Lasota - mnie chodzi o gazetę sołecką, pisma dotyczące sołtysa i radnego powinny być ogólnodostępne i w związku z tym mam serdeczną prośbę, żeby te pisma były w Bibliotece. Radny A. Martyka – nie wiedziałem, że dzisiaj podziękuje mi Pan za moją 40-letnią pracę, ale Panu też za parę lat koła gospodyń i młodzież podziękują. Ad. 7. Zamknięcie Sesji Rady Gminy Białaczów Przewodniczący Rady zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Białaczów o godzinie 11:15. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.01.2015 , wersja 1
Numer: I/1/2014, Z dnia: 01.12.2014
PROTOKÓŁ NR I/1/2014     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW         1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/1/2014  z I Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 1 grudnia 2014 r.   Przed otwarciem obrad głos zabrała Pani Urszula Mazur – Urzędnik Wyborczy, która poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 2c pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W wyniku wyborów, które odbyły się 16 listopada 2014 r. funkcję tę pełnić będzie wybrana z okręgu nr 4 Radna – Elżbieta Lasota. Radna Senior – Elżbieta Lasota, podziękowała Pani Urszuli Mazur za przedstawienie, przywiała wszystkich obecnych na sali, Radnym i Wójtowi pogratulowała wyboru. Następnie poproszona przez Radną Senior Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Milczarek wręczyła Radnym Gminy Białaczów VII kadencji, zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Białaczów oraz Panu Jackowi Reszelewskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Białaczów. Ad 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. Radna Senior – Elżbieta Lasota otworzyła w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 9:00 I  Sesję Rady Gminy Białaczów, na ogólną ilość 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, zgodnie z listą obecności – która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu co stanowi 100  % ogólnego składu rady. Po złożeniu ślubowania Rada jest władna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Jacek Reszelewski – Wójt Elekt 2. Barbara Goworek – Z-ca Wójta 3. Marek Amanowicz – Radca Prawny 4. Lech Lasota – mieszkaniec sołectwa Sobień. Następnie Radna Senior przedstawiła porządek obrad zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białaczów o następującej treści 1.      Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 2.      Złożenie ślubowania przez radnych. 3.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: a) zgłaszanie kandydatów, b) wybór komisji skrutacyjnej, c) przeprowadzenie głosowania. 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. 5.      Złożenie ślubowania przez Wójta. 6.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady: a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących, b) zgłaszanie kandydatów, c) wybór komisji skrutacyjnej, d) przeprowadzenie głosowania. 7.     Zamknięcie sesji.  Ad 2. Złożenie ślubowania przez radnych. Radna Senior – Elżbieta Lasota: zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo - „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: -  „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich o powstanie.             „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 1. P. Marek Jaworski                                         - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 2. P. Andrzej Martyka                                        - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 3. P. Marzanna Paduszyńska                               - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 4. P. Elżbieta Lasota                                           - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 5. P. Maciej Franaszczyk                        - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 6. P. Waldemar Świtkowski                                - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 7. P. Beata Wilk                                                 - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 8. P. Zdzisław Prusek                                         - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 9. P. Piotr Wijata                                                - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 10. P. Zbigniew Wereszka                        - „Ślubuję” 11. P. Zbigniew Trębarczyk                                  - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 12. P. Tomasz Brzeski                                          - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 13. P. Marian Adamus                                          - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 14. P. Jadwiga Pawłowska                                   - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” 15. P. Magda Kiraga                                      - „Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg” Elżbieta Lasota – Radna Senior: dziękuję bardzo i gratuluję, radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Białaczów. Ad 3. Wybór Przewodniczącego Rady: Radna Senior – Elżbieta Lasota: zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 12 ust. 4 Statutu  Gminy Białaczów Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego... Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Nim przystąpimy do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy przedstawię Państwu projekt regulaminu głosowania z prośbą o jego zatwierdzenie. Treść regulaminu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania. a) zgłaszanie kandydatów, Radna Senior – Elżbieta Lasota poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Andrzej Martyka – przedstawił Radnego Waldemara Świtkowskiego, wymienił jego osiągnięcia kiedy pełnił w ubiegłych kadencjach mandat radnego oraz zgłosił jego kandydaturę na Przewodniczącego Rady. Kandydat wyraził zgodę. Radny Marian Adamus – zgłosił kandydaturę Radnego Zdzisława Pruska. Kandydat wyraził zgodę. Radna Senior – Elżbieta Lasota: poddaję pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. Radni jednogłośnie przegłosowali zamknięcie listy kandydatów. b) wybór komisji skrutacyjnej Radna Senior – Elżbieta Lasota: zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Gminy głosowanie tajne przeprowadzane jest przy udziale Komisji Skrutacyjnej, proszę zatem o zgłoszenie osób do Komisji Skrutacyjnej. Radni ze swojego grona zgłosili następujące osoby do pracy w komisji skrutacyjnej: 1. Magda Kiraga. Radna wyraziła zgodę 2. Marzanna Paduszyńska. Radna wyraziła zgodę 3. Andrzej Martyka. Radny wyraził zgodę. Radni jednogłośnie zatwierdzili skład komisji skrutacyjnej. Członkowie komisji skrutacyjnej ze swojego składu na Przewodniczącego wybrali radnego Andrzeja Martykę. c) przeprowadzenie głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, następnie rozdała karty radnym według listy obecności. Po przeprowadzeniu aktu głosowania komisja przeliczyła karty oraz sporządziła protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Andrzej Martyka odczytał protokół. Z ważnie oddanych 15 głosów zgłoszeni kandydaci otrzymali: 1. Radny Zdzisław Prusek – 9 głosów, 2. Radny Waldemar Świtkowski – 6 głosów Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał Radny Zdzisław Prusek. Protokół wraz z kartami do głosowania Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 3. Radna Senior odczytała treść uchwały:  Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 4 Treść uchwały przez Radnych została przyjęta pozytywnie. Ad 4.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. Radna Senior – Elżbieta Lasota złożyła gratulacje wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów Radnemu Zdzisławowi Pruskowi, podziękowała wszystkim obecnym za uwagę oraz przekazała dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu. Przewodniczący Rady – Zdzisław Prusek podziękował radnym za zaufanie, jednocześnie licząc się z ciężką pracą jaka stoi przed przewodniczącym i całą radą. Ad 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białaczów Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi wyboru na tak zaszczytne stanowisko po czym poinformował, że związku z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie wójt przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków składa ślubowanie przed radą gminy, po czym poprosił wszystkich o powstanie a nowo wybranego wójta o złożenie ślubowania. Wójt Jacek Reszelewski: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Tak mi dopomóż Bóg”. Ad. 6 Wybór Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczący Rady Gminy odczytał regulamin głosowania na wiceprzewodniczących rady gminy- który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Na pytania Radnych dotyczących sposobu głosowania, informacji udzielili Pan Marek Amanowicz – Radca Prawny, oraz Pani Anna Gołacka – pracownik Urzędu Gminy. a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących Przewodniczący Rady – Zdzisław Prusek: zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 12 ust. 4 Statutu  Gminy Białaczów Rada Gminy wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. b) zgłaszanie kandydatów  Przewodniczący Rady – Zdzisław Prusek poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Radna Jadwiga Pawłowska – zgłosiła kandydaturę Radnej Beaty Wilk. Kandydatka wyraziła zgodę. Radny Zbigniew Wereszka – zgłosił kandydaturę Radnego Waldemara Świtkowskiego. Kandydat wyraził zgodę. Radna Jadwiga Pawłowska – zgłosiła kandydaturę Radnego Marka Jaworskiego. Kandydat wyraziła zgodę. Przewodniczący Rady – Zdzisław Prusek: poddaję pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. Radni jednogłośnie przegłosowali zamknięcie listy kandydatów.  c) wybór komisji skrutacyjnej Radni po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez członków, przegłosowali jednogłośnie wybrany poprzednio skład osobowy komisji skrutacyjnej. Członkowie komisji skrutacyjnej ze swojego składu na Przewodniczącego wybrali ponownie radnego Andrzeja Martykę. d) przeprowadzenie głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, następnie rozdała karty radnym według listy obecności. Po przeprowadzeniu aktu głosowania komisja przeliczyła karty oraz sporządziła protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Andrzej Martyka odczytał protokół. Z ważnie oddanych głosów zgłoszeni kandydaci otrzymali: 1. Radna Beata Wilk – 11 głosów, 2. Radny Waldemar Świtkowski – 8 głosów, 3. Marek Jaworski – 9 głosów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali radni: Beata Wilk i Marek Jaworski. Protokół wraz z kartami do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady stanowi załącznik nr 6. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały:  Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 7 Treść uchwały przez Radnych została przyjęta pozytywnie. Ad 7. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady – Zdzisław Prusek: Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam pierwszą Sesję Rady Gminy Białaczów. Dziękuję Paniom i Panom Radnym oraz pozostałym osobom za udział w sesji. Wobec powyższego I Sesję Rady Gminy Białaczów zakończono o godzinie 10:25 i protokół podpisano. Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek 
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.01.2015 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2014, Z dnia: 28.10.2014
PROTOKÓŁ NR XLIV/44/2014     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           28 października 2014 r.                                                            Protokół Nr XLIV/44/2014 Z Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2014 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum               Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3,. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.               Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.        Zatwierdzenie porządku obrad. 3.        Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4.        Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5.        Zapytania i Interpelacje Radnych. 6.        Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021, - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,            - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.          -  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów,          - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń  kanalizacji  sanitarnej na terenie gminy Białaczów,          -  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,          - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze gminy Białaczów. 7.        Zapytania i wolne wnioski 8.        Zamknięcie obrad.   Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zaproponował wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze gminy Białaczów. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.        Zatwierdzenie porządku obrad. 3.        Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4.        Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5.        Zapytania i Interpelacje Radnych. 6.        Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021, - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,            - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.          -  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów,          - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń  kanalizacji  sanitarnej na terenie gminy Białaczów,          -  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,          - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze gminy Białaczów. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 205 rok na obszarze gminy Białaczów. 7.        Zapytania i wolne wnioski 8.        Zamknięcie obrad. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.   Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Białaczów               Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Białaczów Radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami  W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik, który udzielił informacji na następujące tematy: zakończono remont wnętrza ratusza, zakończono, rozliczono i oddano do użytku świetlicę wiejską w miejscowości Skronina, zakończono budowę drogi w Petrykozach (usuwanie skutków powodzi i podtopień), zakończono budowę drogi w Białaczowie (drogi dojazdowe do pól), wspólnie z powiatem opoczyńskim zakończono budowę drogi Białaczów – Parczów (droga dojazdowa do pól), na ukończeniu uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy, zakończono projekt z Kapitału Ludzkiego – Dobre przedszkole, lepszy start w szkole. Zakończono remont chodnika pl. Wolności, Białaczów, przygotowanie sprzętu do utrzymania dróg w sezonie zimowym, przygotowanie parkingów na święto zmarłych, występ owczareczka na Dożynkach Prezydenckich w Spale, jubileusz 65-lecia funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Białaczowie połączony ze sztuką amatorską, nadanie imienia Szkole Podstawowej w Skroninie, podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wraz ze strażnicą w Radwanie, problemy z rozbudową oczyszczalni ścieków. Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych Radny A. Martyka poruszył problem parkingu przy cmentarzu. Radna K. Ziębaczewska zwróciła się z pytaniem na temat osób którzy przyłączają się do wodociągu, jaki ponoszą koszt. Wójt – Obecnie trwa naprawa drogi w Zakrzowie, a następnie pracownicy zajmą się uporządkowaniem parkingu przy cmentarzu. Osoby, które chcą się przyłączyć do sieci wodociągowej, robią na własny koszt projekt przyłącza i to jest wkład w budowę tych osób. Ad. 6. Podjęcie uchwał Uchwała Nr XLIV/301/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 4                   Głos w tej sprawie zabrała  Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk.  Poinformowała ona wszystkich zebranych o zmianach w budżecie gminy i konieczności podjęcia uchwały.                     Ponieważ radni  nie mieli żadnych pytań do powyższej uchwały w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta.     Uchwała Nr XLIV/302/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 5   Informacji na temat w/w uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk.              Radni  nie mieli żadnych pytań do uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych . Uchwała została przyjęta.   Uchwała Nr XLIV/303/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na ternie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 6   Głos w tej sprawie zabrała Pani Elżbieta Wiktorowicz przedstawiciel Fundacji „Dar Dla Potrzebujących”, która udzieliła stosownych informacji na temat funkcjonowania punktu przedszkolnego w Petrykozach. Podjęcie uchwały jest związane z przekształceniem punktu na niepubliczne przedszkole, co się wiąże z korzystniejszym finansowaniem placówki oraz z obniżeniem kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.            Radni  nie mieli żadnych pytań do uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych . Uchwała została przyjęta.  Uchwała Nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 7               Radni  nie mieli żadnych pytań do powyższej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych . Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLIV/305/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 8   Głos w sprawie powyższej uchwały zabrał Pan Waldemar Świtkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni zaproponowali kwotę w wysokości 2,60 zł. + Vat za m³.             Radni  nie mieli żadnych pytań do powyższej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie kwoty 2,60 zł. + Vat za m³. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw było 2 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLIV/306/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urzadzeń kanalizacji sanitarnej terenie Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 9   Głos w sprawie powyższej uchwały zabrał Pan Waldemar Świtkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni zaproponowali kwotę w wysokości 2,60 zł. + Vat za m³.             Radni  nie mieli żadnych pytań do powyższej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie kwoty 2,60 zł. + Vat za m³. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw było 2 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 10                   Głos w tej sprawie zabrała  Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk, poinformowała że radni zapoznali się z proponowanymi stawkami podatkowymi na wspólnym posiedzeniu komisji.               W związku z brakiem pytań do w/w uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2014 roku   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik  Nr 11                       Ponieważ radni  nie mieli żadnych pytań do powyższej uchwały w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził  15 – minutową przerwę.             Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. Przystąpiono do kolejnego punktu zgodnie z porządkiem obrad. Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. W powyższym punkcie Przewodniczący Rady Gminy, złożył podziękowania wszystkim obecnym, radnym, sołtysom, dyrektorom szkół oraz władzom gminy za współpracę. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który złożył podziękowania dla Przewodniczącego Rady Gminy za współpracę w kadencji 2010 – 2014 . Radna K. Ziębaczewska – w imieniu wszystkich radnych składam Przewodniczącemu Rady podziękowania za te cztery lata przewodniczenia nam. Sołtys E. Lasota – w imieniu sołtysów złożyła podziękowania dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wszystkich radnych i złożyła życzenia pomyślności i dalszych sukcesów. Dyrektor GBP I. Wiktorowicz – złożyła podziękowania Wójtowi, Zastępcy oraz wszystkim radnym i sołtysom za współpracę w ostatniej kadencji. Kierownik GOPS T. Łukasik – złożyła podziękowania w i imieniu swoim i swoich pracowników władzom gminy za ostatnie lata współpracy. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – w imieniu wszystkich dyrektorów szkół złożyła podziękowania za współpracę i życzyła dalszych sukcesów. Na zakończenie wręczono radnym i sołtysom drobne upominki oraz tabliczki okolicznościowe. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Obrady XLIV Sesji Rady Gminy zakończono o godz. 12:15 i protokół podpisano. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.12.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/43/2014, Z dnia: 04.10.2014
PROTOKÓŁ NR XLIII/43/2014 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 04 wrzesień 2014 Protokół Nr XLIII/43/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 04 wrzesień 2014 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyli radni Rady Gminy Białaczów zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja dotycząca zmiany podmiotu świadczącego usługi zdrowotne w Petrykozach. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 20121 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Ponieważ do zaproponowanych protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Gminy nie było żadnych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI Sesji Rady Gminy i XLII Sesji Rady Gminy. Za przyjęciem protokołów opowiedzieli się radni. Protokoły zostały przyjęte. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - rozstrzygniętym przetargu na budowę dróg dojazdowych do pól, - zmianie podmiotu leczenia świadczącego usługi zdrowotne w Petrykozach, - przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego. W ostatnich dniach sierpnia komisja oświaty osobiście sprawdzała stan przygotowania do roku szkolnego. W minione wakacje przeprowadzaliśmy remonty w szkołach. Nie zdążyliśmy tylko ukończyć na czas remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Skroninie. W ciągu tygodnia- dwóch powinna być jednak ukończona, - ukończeniu budowy, rozliczeniu i oddaniu do użytku świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej, - zakończeniu budowy ogrodzeń wokół świetlic w Sędowie, Parczówku i Sobieniu, - stanie dróg gminnych po ostatnich opadach deszczu, - wymianie dachu na świetlicy wiejskiej w Sobieniu, - remoncie dróg w Petrykozach i w Radwanie mającym się rozpocząć po najbliższej niedzieli, - ukończonym remoncie ratusza i przeniesieniu GOPS i biblioteki, - rozstrzygniętym przetargu na uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do końca miesiąca brakujące odcinki sieci powinny być ukończone, - remoncie chodników w Białaczowie, - wniosku na pracownie ekologiczną w szkole podstawowej w Skroninie, który uzyskał akceptacje zarządu WFOSiGW w Łodzi, - trwających pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Białaczów, - uniwersytecie III-wieku , na który uczęszcza około 60 osób, - zapisach na naukę tańca ludowego dla dorosłych. Ad. 5. Informacja dotycząca zmiany podmiotu świadczącego usługi zdrowotne w Petrykozach. - M. Szymański - dr Przybylak otrzymał dotację unijną na staż lekarski, który będzie odbywał przez około 2 lata. Warunkiem skorzystania z tej dotacji jest jednoczesna rezygnacja doktora z umowy, którą zawarł z NFZ . Nie może mieć bowiem miejsca sytuacja, w której doktor jednocześnie odbywa staż lekarski finansowany ze środków unijnych i ma zawarty kontrakt na świadczenie usług medycznych z NFZ-em. Dlatego też stwierdziliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli na ten czas, kiedy dr Przybylak będzie odbywał staż lekarski medyczna działalność gospodarcza, którą do tej pory prowadził będzie zarejestrowana na innego lekarza. My już rozpoczęliśmy działania zmierzające ku temu, aby doktor Przybylak mógł odbywać staż lekarski i przychodnia funkcjonowała w godzinach takich jak do tej pory. Ustaliśmy, iż lekarzem, który będzie pracował w godzinach takich jak dr Przybylak będzie doktor Tomasz Stolarski. Doktor Przybylak zaś będzie przyjeżdżał do Przychodni 2 razy w tygodniu. - dr T. Stolarski – jestem lekarzem z 25 letnim doświadczeniem . Jestem lekarzem medycyny rodzinnej i mam specjalizację z chorób wewnętrznych. Pracuję głównie poza miastem, myślę więc , że będę mieć dobry kontakt z pacjentem. Dla ludzi ważna jest świadomość, że mają opiekę lekarską, czasem można uleczyć tylko słowem. - Przewodniczący Z. Prusek – czy godziny otwarcia ośrodka ulegną zmianie? - M. Szymański – nie, godziny otwarcia przychodni pozostają bez zmian. Przychodnia musi być dostępna przez 7 godzin dziennie. Tak jak do tej pory będzie dwóch lekarzy , personel pozostanie również ten sam. - Przewodniczący Z. Prusek – myślę, że podobne są problemy medyczne zarówno w mieście jak i na wsi. - M. Szymański - nasilenie różnego typu chorób jest inne na wsiach i inne w miastach. Dlatego też myślimy o wprowadzeniu w ofertę przychodni również rehabilitacji. - Radna K. Ziębaczewska – czy oprócz dr Stolarskiego będzie przyjmował również dr Przybylak? - M. Szymański – tak. Dr Stolarski będzie dyżurował w takich samych godzinach jak przyjmował dr Przybylak. Dr Przybylak będzie przyjeżdżał na dyżur 2 razy w tygodniu. - Wójt – praca, która była rozpoczęta 2 lata temu została poprawnie wykonana. Dziś, kiedy stoimy przed zmianą podmiotu świadczącego usługi mamy pewność, że zostanie ona sprawnie wykonana. Dr Stolarski , czy pan będzie wychodził poza swój zakres działania, tzn. czy myśli dr o zatrudnieniu w przychodni innych specjalistów? - dr T. Stolarski – tak, myślę o zatrudnieniu specjalistów. W wielu przypadkach niezbędna jest konsultacja specjalisty. Nie zapoznałem się jeszcze ze wszystkimi kartami pacjentów i dlatego nie mogę powiedzieć jaki specjalista będzie najbardziej potrzebny. Z mojej dotychczasowej pracy wynika, iż pacjenci chcą chodzić do specjalisty. Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny J. Reszelewski – czy trelinki betonowe i bloczki można będzie wykorzystać na poprawę zjazdów na ul. Polnej, Łąkowej. Po większych deszczach droga jest w fatalnym stanie. - Radna K. Jóźwik – most w Wąglanach i droga dzieci do Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej są w złym stanie, należałoby je poprawić. - Radny Z. Kocemba – rok szkolny się już zaczął, ale dowóz dzieci do szkoły jest źle zorganizowany. - Przewodniczący Z. Prusek – kto robi Strategię Rozwoju Gminy i na jakim jest ona etapie? - Radny M. Adamus – przystanek w Sędowie jest w złym stanie, ciągle jest dewastowany. Może należałoby go w ogóle zabrać. - Radny A. Martyka – co z projektem oddziału przedszkolnego który nie przeszedł dla dzieci 3-4 letnich? Czy we wrześniu możemy spodziewać się jakiejś odpowiedzi? - Przewodniczący z. Prusek – przy drodze 726 również należałoby postawić 2 wiaty przystankowe. - Wójt – wszystkie bloczki i trelinki będziemy starali się zagospodarować na terenie Białaczowa wszędzie tam gdzie spływająca podczas ulewnego deszczu woda powoduje uszkodzenia. Będziemy rozmawiać jeszcze z powiatem w sprawie tych bloczków i trelinek ponieważ to jest ich własność, my natomiast zajęliśmy się ich demontażem. Most w Wąglanach został źle zrobiony. Poza progiem mostu na zjeździe są ubytki. My to poprawiamy, uzupełniamy, ale to ciągle nie wystarcza. Być może należałoby zakwalifikować naprawę mostu pod jakiś większy remont i ostatecznie potraktować remont mostu go jako inwestycję. Dzieci do szkoły przewozi nowa firma. My już wiemy że są zastrzeżenia dotyczące przewozu. Myślę, że taka sytuacja potrwa jeszcze około tygodnia i wszystko się poprawi. Strategię rozwoju gminy robi nasz pracownik K. Drabik. Nie wiadomo co zrobić z przystankiem w Sędowie. Jedni chcieliby wiaty przystankowe tak jak np. kol. Żelazowice gdzie już podjęte są działania zmierzające do postawienia takiej wiaty na przystanku, a inni je dewastują. Wniosek na przedszkole dla 3 i 4 - latków nie składała gmina tylko fundacja. Z tego co wiem to w pierwszej fazie wniosek przeszedł a odpadł dopiero później. Odwołanie podobno zostało złożone. - Przewodniczący Z. Prusek – te 2 wiaty przystankowe na drodze 726 to: przystanek na kol. Żelazowice i przystanek przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że przystanki robi za jednoczesną zgodą mieszkańców i Urzędu Gminy. Dobrze by było, aby obydwie wiaty powstały jednocześnie. - Radny J. Kowalczyk – do kogo należą grunty przy drodze wzdłuż torów kolejowych od Parczówka do Parczowa? - Wójt – sprawę własności gruntów można sprawdzić od razu po sesji rady gminy. Ad.7. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 04 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o zmianach w budżecie gminy i konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLIII/300/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 04 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad.8. Zapytania i wolne wnioski. - Radny A. Martyka – przed rozpoczęciem roku szkolnego była komisja oświaty we wszystkich szkołach na terenie gminy Białaczów . - Wójt – wnioski z komisji dotarły do mnie. Są to jednak wnioski do dyrektorów szkół. To oni powinni zadbać o wyciszenie drzwi, czy lejąca się rynnę. - Przewodniczący Z. Prusek – witamy dr Arkadiusza Przybylaka. - dr A. Przybylak – ponieważ od października rozpoczynam specjalizację z dofinansowaniem funduszy unijnych więc nie mogę jednocześnie pracować na pełny etat w przychodni i szkolić się. - Przewodniczący Z. Prusek – menadżer przychodni wykonał dobra pracę. - M. Szymański – moim zadaniem jest tak kierować pracami przychodni, aby wybrnąć z każdej sytuacji. Przebadaliśmy już wszystkich ludzi zarejestrowanych w naszej przychodni. Teraz mamy trudny okres, bo zostało mało czasu a wszystko musi być zrobione szybko. - Przewodniczący Z. Prusek – dziękujemy za wszystko dobre co robicie dla społeczeństwa z terenu gminy. Oczekujemy ciągłości dotychczasowej pracy przychodni i spełnienia zadeklarowanych zadań – czyli dalszej opieki społeczności. - Wójt - kiedy około 2 lata temu w Petrykozach powstawała w miejsce ośrodka zdrowia przychodnia lekarska mieliśmy wielkie obawy. Teraz możemy powiedzieć, że krok który wówczas zrobiliśmy był w dobra stronę. Bardzo dziękuję dr Przybylakowi za te 2 lata pracy i życzymy wszystkiego dobrego. Dla doktora Stolarskiego również mamy najlepsze życzenia. Dobro pacjentów chorych jest bardzo ważne. - Przewodniczący Z. Prusek – przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej powstał plac zabaw dla dzieci. Miejsce na parking samochodów jest w bardzo złym stanie. Może należałoby rozważyć możliwość zrobienia parkingu przed szkołą. Ad.9. Zamknięcie obrad. Obrady XLIII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Mazur Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2014 , wersja 1
Numer: XLII/42/2014, Z dnia: 05.08.2014
PROTOKÓŁ NR XLII/42/2014 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 05 sierpień 2014 Protokół Nr XLII/42/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpień 2014 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 4. Zapytania i interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 20121 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - konieczności naprawy nawierzchni dróg gminnych, - awarii ciągnika, - remoncie ratusza, - remoncie świetlicy w Skroninie, - remoncie świetlicy w Kuraszkowie, - budowie infrastruktury wokół remizy w Miedznej Drewnianej, - remoncie drogi w Petrykozach, - remoncie dachu na świetlicy w Sobieniu, - projektach kanalizacji dla miejscowości Zakrzów, Skronina, Sędów, - projekcie zagospodarowania stawu w Białaczowie, - zakończonej budowie ogrodzeń wokół świetlic w Parczówku, Sobieniu i Sędowie, - konieczności zmiany aglomeracji dla gminy Białaczów w związku ze zmianą sposobu odbiorów ścieków z kanalizacji na oczyszczalnie przydomowe z miejscowości Kuraszków, Sobień i Ossa, - remontach chodników w Białaczowie, - ostatecznym zakończeniu sprawy własności pałacu, który decyzją Wojewody przeszedł na własność powiatu, - rozstrzygniętym przetargu na remont drogi Białaczów –Parczów, - przetargu na drogę dojazdową do pól w miejscowości Białaczów, który powinien się odbyć w przyszłym tygodniu, - budowie placów zabaw w Miedznej Drewnianej, Petrykozach i w Skroninie, - budowie Sali ekologicznej w Szkole Podstawowej w Skroninie, - remontach w szkołach , - problemach z wodą pitną w wodociągu grupowym mającym ujęcie w miejscowości Miedzna Drewniana, które pojawiają się po obfitych opadach deszczu. Próbki wody z wodociągu pobierane są co 2 tygodnie . W ubiegły poniedziałek w wodzie pojawiła się bakteria. Natychmiast podjęliśmy wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie bakterii. Powiadomiliśmy również miejscową ludność, wywieszając w tym celu stosowny komunikat. I tak już w środę okazało się, że woda jest już dobra do spożycia. W dniu dzisiejszym będą przeprowadzone kolejne badania wody. Jeśli one również wyjdą pomyślnie, to dopiero wtedy powiadomimy ludzi, iż woda jest już dobra do picia. Dotychczasowe działania, które podejmowaliśmy w celu poprawy jakości wody pitnej są niewystarczające. Dlatego też chcielibyśmy zamontować urządzenie, które emitując promieniowanie ultrafioletowe pochłaniałoby pojawiające się w wodzie bakterie. Po dokładniejszym rozpoznaniu zasad działania urządzenia jesteśmy pewni, iż w pełni rozwiązałoby ono nasz powracający problem z wodą z wodociągu w Miedznej Drewnianej, - rozstrzygniętym przetargu na uzupełnienie wodociągu. Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny Z. Kocemba – ile kosztuje takie urządzenie? - Wójt – około 30 tys. zł razem z montażem oraz oczywiście z małymi wahaniami w jedną lub druga stronę. Te 30 tys. zł obejmuje tylko wartość netto urządzenia wraz z montażem. Do kwoty tej należy jeszcze doliczyć podatek VAT. - Radna B. Szymańska – a co z drogą wzdłuż torów i na galasówkę? - Wójt – będą poprawiane. Drogi pokanalizacyjne ciągle jeszcze siadają. Bardzo trudno jest znaleźć wykonawcę, który chciałby wykonać takie krótkie odcinki drogi. Cały czas szukamy rozwiązania naprawy tych dróg. Dla przykładu podam fakt, iż do przetargu na uzupełnienie wodociągu zgłosiła się tylko jedna firma. - Radna B. Szymańska – czyli rozumiem, że na tych drogach będzie zalany nowy dywanik? - Wójt – do jesieni będziemy chcieli naprawić te drogi. - Przewodniczący Z. Prusek – woda jest zadaniem bardzo istotnym. Co w przypadku, kiedy do zamontowania urządzenia będą potrzebne jeszcze inne niezbędne elementy? Wtedy też pojawią się dodatkowe koszty? Czy na pewno zaplanowana w budżecie kwota wystarczy? - Radna K. Ziębaczewska – zgadzam się, ale jesteśmy na sesji i tutaj wszystkie pytania zadajemy oficjalnie na forum. - Przewodniczący Z. Prusek – przed przyjściem na sesje sprawdziłem , czy do urządzenia emitujące promieniowanie ultrafioletowe będą potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Okazało się, że tak. Myślę więc, że ta zaplanowana w budżecie kwota może nie wystarczyć. Woda z wodociągu grupowego w Miedznej Drewnianej jakościowa jest bardzo dobra i spełnia wszystkie parametry. - Radna K. Jóźwik – a jeśli to nowe urządzenie nie sprawdzi się, to co wtedy? Woda na końcówce wodociągu w Wąglanach leci ruda z kranu i nie nadaje się w ogóle do picia. Ludzie pijący tą wodę chorują. Temat tej wody był poruszany od wielu lat. - Wójt - to urządzenie już jest sprawdzone między innymi przez DPS w Niemojowicach, Szpital w Ciechanowie w Opocznie, ale tam była innego typu bakteria niż u nas. Ponieważ dotychczasowe działania przez nas podejmowane nie wystarczają więc postanowiliśmy podjąć kolejny krok jakim będzie zakup urządzenia emitującego promieniowanie ultrafioletowe. Ciągle szukamy nowych, skutecznych rozwiązań. Temat końcówki wodociągu w Wąglanach chcielibyśmy rozwiązać w taki sposób aby przed ostatnią posesją zrobić odstojnik, który by zabierał rudą barwę wodzie. - Radna K. Jóźwik – problem brudnej wody dotyczy kilku domów. Sanepid już tam był, widział tę wodę i stwierdził, że coś należy z nią zrobić. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję, abyśmy po zakończonej sesji udali się na ujęcie wody do hydroforni do Miedznej Drewnianej. Ad.5. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XLII/297/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 05 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr38 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. Poinformowała ona wszystkich zebranych o zmianach w budżecie gminy i konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XLII/298/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 05 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych . Uchwała została przyjęta. Ad.6. Zapytania i wolne wnioski. - Radna K. Jóźwik – ile kosztowało wynajęcie sceny dla Stachurskyego? - Radny J. Kowalczyk – kiedy będzie rozebrany budynek na placu po dawnym SKR-ze? Jeśli nie można tego zrobić we własnym zakresie, to może należałoby wynająć jakąś firmę. Czy pan zbierający za wodę mógłby posprawdzać hydranty? Wiele z nich jest nieczynnych. - Radny M. Franaszczyk – kiedy będzie remontowana droga z Parczowa do Białaczowa? - Wójt – w tym roku musimy zająć się tym starym budynkiem. Do tej pory nie znalazł się chętny, który chciałby zająć się rozbiórką budynku po SKR-ze. Jeśli założymy urządzenie emitujące promieniowanie ultrafioletowe to będziemy musieli posprawdzać wszystkie hydranty na terenie gminy. Droga powinna być gotowa do końca września 2014 roku. - Z-ca Wójta – całkowity koszt za wynajem sceny + wszystkie dodatki ( energia) to suma 18 tys. zł z tego 4,5 tys. zł otrzymaliśmy dofinansowania z LEADERA. Jeszcze czekamy na pozostałe faktury . - Przewodniczący Z. Prusek – zapraszam wszystkich radnych na oddanie remizy w Miedznej Drewnianej. - Wójt – w oparciu o grupę działania z Miedznej Drewnianej realizowane są dwa projekty: - półkolonie dla dzieci z terenu gminy – już zakończony - Uniwersytet III wieku dla osób powyżej 60 - ego roku życia – termin rozpoczęcia w sierpniu. Ad.7. Zamknięcie obrad. Obrady XLII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 10:00. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Mazur Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.09.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.09.2014 , wersja 1
Numer: XLI/41/2014, Z dnia: 11.06.2014
PROTOKÓŁ NR XLI/41/2014 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 11 czerwca 2014 r. Protokół Nr XLI/41/2014 Z Sesji Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2014 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3, a także przybyłych dodatkowo na posiedzenie mieszkańców Żelazowic tj. Panów Marcina Bąk i Zdzisława Bąk. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Informacja z działalności bibliotek. 7. Informacja Prezesa LKS Białaczów z działalności klubu za sezon 2013/2014. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego, - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021, - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uzupełnienie budowy wodociągów na terenie gminy Białaczów”. 9. Zapytania i wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zaproponował wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Konieczność wprowadzenia tej Uchwały wynika z braku uwzględnienia tych środków w budżecie gminy na 2014r. Następnie Radny J. Reszelewski wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad uchylenie Uchwały Nr XXI/138/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek stwierdził, iż wniosek ten jest formalny i poinformował zgromadzonych o wniosku Sołectwa Żelazowice jaki wpłynął w dn. 21.05.2014r. do Wójta Gminy Białaczów, Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy Białaczów w sprawie przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice – Kolonia) oraz ustanowienie Punktu Wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice. Wyjaśnił, iż na okoliczność tego wniosku Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek, Radny Waldemar Świtkowski oraz Radny Edward Mastalerz przeprowadzili rozmowę z Komisarzem Wyborczym w obecności Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim. Komisarz Wyborczy Delegatury stwierdził, iż nie widzi możliwości uchylenia Uchwały Nr XXI/138/2012 z dn. 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie ma pewności czy Rada Gminy jest władna uchylenia tej Uchwały oraz zaapelował aby nie działać zbyt pochopnie. Dodał, że zgodnie z przepisami zmiany podziału można dokonać najpóźniej na 3 miesiące przed wyborami. Zaproponował aby na razie wstrzymać się z podejmowaniem decyzji by nie popełnić jakiegoś błędu. Radna K. Ziębaczewska - Dlaczego dopiero teraz sprawa ta jest poruszana skoro uchwała była podjęta już w 2012r.? Radny J. Reszelewski – wcześniej nie zgłębialiśmy się odnośnie podziału Żelazowic i Petrykóz, a ponieważ mieszkańcy tych miejscowości zwrócili się z prośbą o zmianę to zwracam się z pytaniem Panie Mecenasie czy jest możliwość uchylenia wymienionej wcześniej uchwały. Następnie o zabranie głosu w tej sprawie został poproszony Radca Prawny Pan Wojciech Gorząd, który dokonał stosownych wyjaśnień: Radca Prawny W. Gorząd – Kodeks wyborczy wchodził w życie w 2012 roku i do tego czasu był obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze. W innych gminach podział ten poszedł bardzo sprawnie. Uchwały dotyczące podziału powinny być podejmowane na dwóch oddzielnych sesjach Rady Gminy, to jest najpierw powinny by uchwalone okręgi, a następnie obwody. Obie te uchwały tj. Uchwała Nr XIX/129/2012 z dn. 15 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz Uchwała Nr XXI/138/2012 z dn. 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych były wówczas kontrolowane przez Komisarza Wyborczego. Także nadzór wojewody nie stwierdził w nich naruszenia prawa, czyli uznał je za prawidłowe. Również nikt z zainteresowanych wyborców w określonym terminie nie złożył odwołania zatem aktualnie uchwały te są obowiązującymi aktami prawnymi. Pozytywne załatwienie przedmiotowego wniosku tj. uchylenie dotychczasowej uchwały dotyczącej podziału gminy na obwody nie jest możliwe ze względu na obowiązujące w tym zakresie prawo. Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j.Dz.U.2011r. Nr 21,poz. 112) głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania. Przesłanki dopuszczalności dokonania zmian w podziale na stałe obwody głosowania określa art. 13§ 1 Kodeksu Wyborczego. Zmiany w podziale zgodnie z tym opisem winny nastąpić jedynie w wypadkach konieczności spowodowanej zmianami granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub obwodzie głosowania. Żadna z wymienionych sytuacji nie zaistniała to też nie można wprowadzać zmian do obowiązującej Uchwały. Jeżeli Rada podejmie się uchylenia uchwały to będzie wówczas naruszenie dotychczasowej uchwały i ona nie przejdzie. Zachowany jest pewien rygoryzm. Jeśli nie ma odpowiednich przesłanek aby ją uchylić, to nie można jej zmieniać. Ponieważ nie było więcej pytań Pan Przewodniczący Rady Z. Prusek przyznał, że nie sposób się nie zgodzić z Radcą Prawnym. Zaapelował również do Radnych aby wniosek ten jeszcze raz przemyśleć i poświęcić jego przepracowaniu więcej czasu, a na obecnej sesji pochylić się raz jeszcze nad decyzją jego wprowadzenia. Radny J. Reszelewski – Na chwilę obecną wycofuję wniosek i czekam na dalszy przebieg sprawy. Wniosek zgłoszony przez Radnego J. Reszelewskiego wycofano. W następnej kolejności Radna J. Pawłowska odczytała Wniosek mieszkańców Sołectwa Żelazowice w sprawie: 1) Przywrócenia jednolitego obwodu wyborczego dla Sołectwa Żelazowice (wieś: Żelazowice, Żelazowice-Kolonia), 2) Ustanowienie Punktu Wyborczego Żelazowice (budynek: Świetlica Wiejska Żelazowice), który stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek dokonał ponownych wyjaśnień odnośnie odczytanego wniosku. Poinformował, że dotychczasowa Uchwała odnośnie podziału gminy na obwody wyborcze jest zgodna z prawem. Wcześniej sołectwa nie miały zastrzeżeń co do podziału podjętego przez Radę Gminy. Zaapelował aby się zastanowić czy podjąć się raz jeszcze tego tematu ponieważ każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale należy zachować pewne zasady. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Informacja z działalności bibliotek. 7. Informacja Prezesa LKS Białaczów z działalności klubu za sezon 2013/2014. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego, - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021, - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uzupełnienie budowy wodociągów na terenie gminy Białaczów”, - w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 9. Zapytania i wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Białaczów Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu z XL Sesji Rady Gminy Białaczów Radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik, który udzielił informacji o stanie dróg w gminie. Stwierdził, iż stan dróg po sezonie zimowym został już poprawiony i są one już wszędzie przejezdne. Pozostała natomiast naprawa dróg, które uległy zniszczeniu podczas budowy kanalizacji. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze decyzji Zarządu Dróg Powiatowych na temat napraw dróg dojazdowych do pól. Prace na drodze w Petrykozach rozpoczną się w lipcu 2014 i będą finansowane ze środków popowodziowych. W dalszej kolejności Wójt poinformował, iż zakończyły się prace przy budowie świetlicy w Miedznej Drewnianej. Na ukończeniu są prace przy świetlicach w Skroninie, Parczowie i Kuraszkowie. Trwają prace wykonawcze ogrodzeń wokół budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Parczówek, Sędów, Sobień. Rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie terenu działki nr 1269/2 w Miedznej Drewnianej, przebudowę i budowę zjazdów (tj. prace wokół świetlicy). Następnie Wójt wspomniał o pracach dotyczących wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Sobieniu. Przypomniał o trwającym remoncie w budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie. Podczas tych prac wyniknęły drobne komplikacje, których nie dało się wcześniej przewidzieć lecz one nie wpłyną na całkowitą wartość wykonania zadania. W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt udzielił informacji dotyczących konieczności zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji. Wyjaśnił, iż dopiero w chwili przyjęcia uchwały w tej sprawie, która będzie podejmowana na dzisiejszej sesji możliwe jest przeprowadzenie przetargu. Wójt wyjaśnił także, iż środki uzyskane w ramach projektu „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pracy, zostaną przeznaczone na wykonane placów zabaw przy szkołach w Miedznej Drewnianej, Petrykozach i Skroninie. Poruszony został również temat złożonych wniosków odnośnie przeprowadzenia poprawek na budynku oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy świetlicy w Radwanie. Pomyślnie został rozpatrzony wniosek na eko-pracownię w Szkole Podstawowej w Skroninie. Wójt Jan Jóźwik omówił wyniki sprawdzianów klas 6 ze Szkół Podstawowych na terenie naszej gminy. Poinformował, iż wyniki uczniów z Gminy Białaczów zajęły I miejsce w Powiecie Opoczyńskim. Najlepiej w Gminie Białaczów wypadli zaś uczniowie klasy 6 ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Wójt udzielił także wyjaśnień co do jakości wody z wodociągu publicznego w Miedznej Drewnianej. Poinformował, że w ostatnim czasie wystąpiło pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli, ale sytuacja ta już została opanowana. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż woda już nadaje się do spożycia. Wójt Gminy Białaczów omówił pokrótce uroczystości społeczne jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy. Wspomniał o akcjach podejmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Przypomniał także o uroczystościach jakie odbyły się na Łubach Sobieńskich w 70 rocznicę Bitwy. Podkreślił, że inscenizacja bitwy przygotowana przez Jednostkę Strzelecką 2036 im. Oddziału Partyzanckiego „Błysk” z Paradyża, została wykonana w dość profesjonalny sposób. Wójt poinformował również o obchodach 50 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglanach jakie miały miejsce dn. 07.06.2014r. W trakcie tych uroczystości został przekazany i poświęcony nowy wóz bojowy dla OSP Wąglany, który został zakupiony dzięki dotacji ze środków własnych Gminy Białaczów w kwocie 412 760 złotych oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zaznaczając, iż OSP Wąglany jest jedną z wiodących jednostek strażackich naszej gminy, Wójt złożył podziękowania dla Pani A. Świątek - Sołtysa miejscowości Wąglany. Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt poinformował, iż poprawione zostały chodniki w Białaczowie, które były w najgorszym stanie m.in. na ul. Kościelnej. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie obiecał sfinansować zakup kostki brukowej na chodnik na ul. Parczowskiej i na Pl. Wolności. Na ukończeniu są prace przy stawie w Białaczowie. Ad.5. Zapytania i Interpelacje Radnych Radny J. Reszelewski – Jak często są wykonywane badania wody? Czy są normy, które przewidują dopuszczalną ilość chloru? Czy będzie może wykonywana nowa studnia ujęcia wody? Mamy bowiem środki na cele inwestycyjne, a dobra woda jest tu raczej sprawą priorytetową? Radna B. Szymańska – Co ze środkami na świetlicę wiejską w Petrykozach? Sołtys E. Lasota – Czy wyniki sprawdzianów szóstoklasistów z naszej gminy są najlepsze w całym Powiecie? Wójt J. Jóźwik – Wiem że jest to okazja do robienia zamieszania. Informuję, że woda pobierana ze studni w Miedznej Drewnianej jest jedną z najlepszych na terenie gminy. Pobieranie próbek do badań przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie i kierowanie ich na badania do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i każde z nich jest dokumentowane. W oparciu o przyjęte normy skażenia wody uzyskiwany jest dany wynik, według którego podejmowana jest decyzja jakie należy podjąć dalsze działania, aby stan wody był zgodny pod względem mikrobiologicznym z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku gdy stan jakości wody pogorszył się dokonywana jest dezynfekcja i prowadzone są częstsze badania kontrolne. Wówczas to również o stanie tym informowani są mieszkańcy gminy. Ilości chloru używanego do uzdatniania wody w przypadku skażenia stosowana jest również w oparciu o przyjęte normy, które nie są przekraczane. Wójt uspokajając zgromadzonych stwierdził, że absolutnie nie zachodzi potrzeba kopania nowej studni gdyż woda jest dobrej jakości. Podkreślał, że budowa nowego ujęcia to nie tylko dużo włożonej pracy, począwszy od wykonania projektów, przez sporządzenie kosztorysu po samą realizację, ale również bardzo wysokie koszty. Odnośnie środków na remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Petrykozach Wójt wyjaśnił, iż są to te same środki, które wchodzą również w zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobień. Jeśli chodzi o wyniki sprawdzianów szóstoklasistów, są to zbiorcze wyniki ze Szkół Podstawowych z całej Gminy Białaczów. Uplasowały się one na najwyższym miejscu wśród gminnych wyników Szkół w całym Powiecie Opoczyńskim. Spośród Szkół naszej gminy najlepiej wypadły wyniki Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Sołtys H. Gwadera – Dlaczego wsypywane jest tyle chloru do wody? Wójt J. Jóźwik – Ponieważ zagrożenie bakterii grupy coli jest większe. Jeśli woda jest skażona bakterią musimy ją wówczas zdezynfekować, a odbywa się to właśnie przy pomocy chloru. Radny J. Reszelewski – Pragnę zaznaczy, że zostałem Radnym Gminy Białaczów nie z własnego widzimisię tylko dlatego, ponieważ wybrali mnie mieszkańcy. Wójt J. Jóźwik – Każdy jest odpowiedzialny za wypowiedziane przez siebie słowo. Nie ma głupich pytań lecz z pytającymi jest różnie. Ponieważ pytania mogą by zadawane wszędzie to musimy zdawać sobie sprawę w jakiej treści i celu zostało ono zadane. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Możliwe, że do ujęcia wody dostała się woda z pobliskich pól. Wraz z Wójtem zwracaliśmy się do Lasów Państwowych w sprawie działki, którą znajduje się tuż obok studni. Możliwe jest, że ujęcie wody w Miedznej Drewnianej nie jest odpowiednio zabezpieczone. Zgłaszam Wniosek, aby przeznaczyć odpowiednie środki na dobre zabezpieczenie ujęcia wody w Miedznej Drewnianej. W tej Sprawie powinniśmy współpracować z Nadleśnictwem Opoczno w celu ewentualnego przejęcia (np. zamiany) działki znajdującej się w pobliżu studni, aby móc ją uporządkować powiększając w ten sposób strefę ochronną ujęcia wody. Przebudowa studni jest bardzo kosztowna, a chlor w odpowiednich ilościach nie jest szkodliwy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zróbmy coś odnośnie skutecznego zabezpieczenia studni, która znajduje się przy działce należącej do Lasów Państwowych. Proszę aby pochylić się nad zgłoszonym wnioskiem. Sołtys E. Lasota – To teren obok studni nie jest dostatecznie zabezpieczony? Wójt J. Jóźwik – Prosiliśmy Pana Nadleśniczego, aby grunty znajdujące się w pobliżu studni przeznaczył dla Gminy Białaczów, aby strefę ochronną studni można poszerzyć. Problemy ze skażeniem wody może powodować woda z Zalewu, lub może jakaś istniejąca w pobliżu stara studnia przerobiona na szambo. Zgłaszaliśmy do Nadleśniczego, że na gruntach obok studni są miejsca, które mogą być problemem w sprawie jakości wody, ale temat ten przez ówczesnego Nadleśniczego nie został podjęty. Radny J. Reszelewski – Czy możemy wykluczyć całkowicie zanieczyszczenie pochodzące z oczyszczalni ścieków? Wójt J. Jóźwik – Jeśli chodzi o ścieki to na oczyszczalni również prowadzone są badania kilka razy w roku. Nigdy wyniki nie wykazały przekroczonych norm. Zawsze wynik jest prawidłowy. Mało prawdopodobne więc jest, że zanieczyszczenie wody pochodzi od oczyszczalni ścieków. Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15 minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. Przystąpiono do kolejnego punktu zgodnie z porządkiem obrad. Ad. 6. Informacja z działalności bibliotek W punkcie tym głos zabrała Pani I. Wiktorowicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, udzielając informacji z działalności bibliotek Gminy Białaczów w 2013 roku, które stanowią integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 5. Sołtys E. Lasota podsumowując sprawozdanie z działalności biblioteki podkreśliła znaczne zmiany jakie zaszły w działalności biblioteki od czasu jej pierwszego zetknięcia się z tą placówką. Stwierdziła, iż obecnie biblioteka ma imponujący dorobek swojej działalności, a atmosfera w niej panująca jest bardzo przyjemna. Dodała również, że docenia pracę jaką wykonuje Pani Dyrektor Biblioteki, będąc wspaniałym animatorem kultury. Pani Sołtys E. Lasota zwróciła się także z prośbą o prenumeratę w bibliotece czasopism dla Radnych i Sołtysów, a o sfinansowanie jej kosztów poproszony został Wójt Gminy Białaczów. Wójt J. Jóźwik – Pragnę podzielić słowa Pani Sołtys Sobienia. Zwłaszcza działania mające na celu zainteresowanie dzieci książką organizowane przez biblioteki zasługują na uznanie. W najbliższy piątek to jest 13.06.2014r. odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Białaczowie maraton czytania od godz. 0800 do godz. 2400. Remont zabytkowego budynku Ratusza w Białaczowie to stworzenie nowych, lepszych warunków dla funkcjonowania biblioteki, np. małego ośrodka kultury. Dyrektor Biblioteki I. Wiktorowicz – Dziękuję za miłe słowa. Jeśli chodzi o prenumeratę czasopism dla Radnych i Sołtysów to była ona już wcześniej w naszej bibliotece, ale z powodu bardzo małego zainteresowania została ona zawieszona. Ad. 7. Informacja Prezesa LKS Białaczów z działalności klubu za sezon 2013/2014 Pan Ireneusz Wilk – Prezes LKS zapoznał radnych się z informacją z działalności Ludowego Klubu Sportowego za rok 2014, które stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik nr 6. Radny A. Martyka – Trochę mnie nie zadowala to sprawozdanie. Wcześniej gdy byłem Prezesem LKS Białaczów były one bardziej obszerne. Ponieważ wiem, że niektórzy zawodnicy narzekają na Klub, dlatego temat jego działalności jest bardzo ważny. Sposób i cele wydatkowania środków LKS są bardzo istotne i to właśnie powinno być ujęte w przykładowym sprawozdaniu złożonym do protokołu. Prezes LKS I. Wilk – W przyszłości postaram się przygotowywać szersze sprawozdania jeśli jest taka potrzeba. Mamy zarejestrowanych 30 zawodników, a na mecze jeździ zwykle tylko około 12 zawodników. Ciężko jest utrzymać wszystkich. Radny J. Reszelewski – Co miało wpływ na spadek formy drużyny, że spadła z miejsca 6 na 9? Prezes LKS I. Wilk dokonał wyjaśnień jakie czynniki mają wpływ na spadek miejsca LKS Białaczów. Poinformował, iż słabsze są wyniki tym bardziej atmosfera wśród zawodników ulega pogorszeniu. Można zauważyć brak zaangażowania i motywacji do walki o lepsze miejsce. Sołtys E. Lasota – Różnie rozumiane jest pojęcie „informacje”. Pani Dyrektor Biblioteki przedstawiła sprawozdanie, zaś Pan Prezes LKS przedstawił jedynie informację. Jest to różnica. Myślę, że może gdyby Klub prowadził swoją stronę internetową miałby większe zainteresowanie. Co będzie się działo z boiskiem ORLIK w czasie wakacji? Prezes LKS I. Wilk – Obecnie nie posiadamy własnej strony internetowej, ale wszelkich informacji dotyczących LKS Białaczów, udziela na swojej stronie jeden z kibiców Klubu. Jeśli chodzi o ORLIK to wszystkie informacje na ten temat umieszczone są na stronie OZPN Piotrków Trybunalski. W trakcie wakacji ORLIK będzie czynny. Następnie Radny A. Martyka poruszył temat dotyczący trenowania drużyny seniorów i juniorów, na który to Prezes LKS Białaczów udzielił wyjaśnień. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Sprawozdanie, z działalności Biblioteki zostało odebrane bardzo pozytywnie wśród Radnych, ale Pani Dyrektor zajmuje się prowadzeniem Biblioteki zawodowo, natomiast Pan Prezes LKS wykonuje swoją pracę jedynie dodatkowo, nie wymagajmy więc tego samego. Następnym razem proszę jednak o szersze sprawozdanie na temat działalności Klubu. Radny A. Martyka – W sobotę byłem na spotkaniu z piłkarzami z okazji zakończenia wiosennego sezonu piłkarskiego 2014 r. Złożyłem również podziękowania za efekty pracy Klubu. Prezes LKS I. Wilk podziękował za obecność radnego podczas zakończenia sezonu. Ad. 8. Podjęcie uchwał UCHWAŁA Nr XLI/290/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 7 Na wstępie Radna J. Pawłowska odczytała uchwałę Nr II/77/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Białaczów z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała ta stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Radni nie mieli żadnych pytań odnośnie przedmiotowej uchwały w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie, które przedstawiało się w sposób następujący: 14 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymany. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XLI/291/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 9 Radna J. Pawłowska odczytała Uchwałę Nr II/121/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białaczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Uchwała ta stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Radna K. Jóźwik – Słowo „WÓJT” znaczy dosłownie „przywołany ku pomocy”, uważam, że Wójt na udzielenie absolutorium powinien sobie zasłużyć. Zachowanie Wójta i jego kultura daje dużo do życzenia. Wójt nie wszystkie działania bierze pod uwagę. Radna K. Ziębaczewska – Bardzo źle słuchało mi się tych słów, które uważam za niestosowne. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium przysługuje tylko z tytułu wykonania budżetu nie należy więc mieszać w to innych spraw i osobistych uraz. Uważam, iż uwagi Pani Radnej K. Jóźwik są nie na miejscu i powinny znaleźć się raczej w punkcie wolne wnioski. Ponieważ Radni nie zgłaszali więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie: 14 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos przeciw przyjęciu uchwały. Uchwała została przyjęta. W miejscu tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik, który podziękował za udzielone mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wyraził również swoje zadowolenie za docenienie jego pracy. Przypominając, że jest to ostatnie udzielone absolutorium w tej kadencji, podziękował również za zaufanie jakim został obdarzony. UCHWAŁA Nr XLI/292/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 11 Wszystkie zmiany jakie wystąpiły w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Białaczów – Irena Wilk. Przypomniała również o wprowadzonej do porządku obrad uchwale w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji i wyjaśniła, iż także w związku z tą uchwałą należy zwiększyć wydatki w budżecie gminy o kwotę 1200 zł. Radny J. Reszelewski – Czy prawidłowa jest kolejność podejmowanych uchwał? Czy może najpierw nie powinniśmy się pochylić nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, a dopiero potem podjąć uchwałę odnośnie zmian w budżecie gminy? Skarbnik Gminy I. Wilk – Kolejność nie ma tu znaczenia, więc wszystko odbywa się prawidłowo. Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie: 14 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymany. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XLI/293/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2021 uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 12 Skarbnik Gminy Białaczów I. Wilk poinformowała, iż wszystkie zmiany w budżecie gminy muszą pokrywać się ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego koniecznym jest podjęcie również tej uchwały. Radni nie zgłaszali uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XLI/294/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 13 W punkcie tym Skarbnik Gminy I. Wilk udzieliła informacji odnośnie przedmiotowej uchwały. Radni nie mieli pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XLI/295/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie budowy wodociągów na terenie gminy Białaczów” uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 14 Stosownych wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Białaczów I. Wilk. Ponieważ Radni nie zgłaszali żadnych uwag, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XLI/296/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 15 Głos w tej sprawie zabrała Pani I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów, która omówiła podejmowaną uchwałę. Ponieważ nie było żadnych pytań przystąpiono do głosowania: 15 głosów za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski Radna J. Pawłowska poinformowała o Prośbie jaka wpłynęła o wsparcie finansowe na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Skroninie, która jest integralną częścią protokołu jako załącznik Nr 16. Radna K. Ziębaczewska w imieniu wszystkich uczestników wycieczki w Góry Świętokrzyskie, podziękowała za zorganizowanie takiego wyjazdu i uprzyjemnienie w ten sposób czasu Radnym i Sołtysom z naszej gminy. Radny M. Franaszczyk – Kiedy będą realizowane prace dotyczące drogi Białaczów – Parczów? Pan Marcin Bąk – Wraz z Panem Zdzisławem Bąk jesteśmy dziś obecni na sesji Rady Gminy w związku z Wnioskiem złożonym przez Radę Sołecką Żelazowic do Wójta Gminy Białaczów, Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy Białaczów. Prosimy aby odbiorcy wniosku złożyli stosowne wyjaśnienia naszym mieszkańcom. Sołtys E. Lasota – Tablice informacyjne znajdujące się w wioskach służą do umieszczania informacji przeróżnej treści. Czy można by było postawić zamykane na kluczyk oszklone tablice, gdzie informacje np. tak ważne dotyczące jakości wody lub składowania azbestu byłyby zabezpieczone przed deszczem. Radna K. Jóźwik – Szkoła w Skroninie ma nadane imię Św. Jana Pawła II, a teraz staramy się o sztandar. To bardzo piękna inicjatywa. Przydałoby się jednak uregulować również sprawę placu przy szkole. Trzeba by było najpierw budynek szkoły w Skroninie ocieplić, a dopiero później malować, a nie odwrotnie. Zgłaszałam również sprawę aby wykonać oświetlenie w Kuraszkowie i Wąglanach ale myślę, że w tym roku nie ma nawet żadnej inwestycji, aby to oświetlenie dofinansować. Przypominam również o postawieniu lustra na skrzyżowaniu w Wąglanach w celu poprawienia warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wójt obiecywał również zrobienie placu zabaw w Wąglanach, a do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Radny J. Reszelewski – Do Pani Sołtys z Sobienia, należy sobie samemu zakupić tablice ogłoszeń tak jak my Radni z Białaczowa zrobiliśmy. Pan Zdzisław Bąk – Dziękujemy za zakupione mundury bojowe dla OSP w Żelazowicach. Na razie otrzymaliśmy 3 mundury, a sekcję strażacką mamy 6 osobową. Czy otrzymamy jeszcze dodatkowe 3 mundury i jeśli tak to w jakim terminie to nastąpi? Wójt J. Jóźwik w pierwszej kolejności poruszył temat zorganizowanej wycieczki podkreślając, iż w istocie jest to bardzo dobry sposób na spędzenie czasu wolnego oraz stworzenie dobrego gruntu pod budowanie pozytywnych relacji między członkami Rady Gminy oraz przedstawicielami Sołectw. W dalszej części swej wypowiedzi Wójt J. Jóźwik udzielił wyjaśnień odnośnie drogi Białaczów-Parczów, w sprawie której o informacje prosił Radny M. Franaszczyk. Powyższa inwestycja nie nastąpiła w tym roku, ponieważ nie ma decyzji o jej dofinansowaniu. W następnej kolejności Wójt poinformował przedstawicieli miejscowości Żelazowice, iż odpowiedź do Wniosku złożonego przez Sołectwo Żelazowice jest przygotowywana i będzie przekazana w najbliższym terminie. Odnośnie tablic informacyjnych Wójt stwierdził, iż trudno powiedzieć czy właśnie takie oszklone są najbardziej odpowiednie. Natomiast jeśli chodzi o informacje dotyczące jakości wody czy składowania azbestu to znajdują się one u pracownika Urzędu Gminy Pani Anny Prusek. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową w Skroninie to wymieniony zostanie stary piec do centralnego ogrzewania. Wójt poinformował, że na wykonanie projektu oświetlenia zaplanowane są środki w budżecie i tego się trzymamy. Odnośnie lustra w Wąglanach na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą prowadzącą na Białaczów to decyduje Zarząd Dróg, który nie chce się zgodzić na jego umieszczenie w tym miejscu. Należy jednak pamiętać, aby takiego lustra nie traktować też jako jedynego środka bezpieczeństwa i na razie trzeba zachowywać w tym miejscu szczególną ostrożność. Wniosek na budowę placu zabaw w Wąglanach został odrzucony, czekamy na nowe nabory wniosków. Następnie Wójt J. Jóźwik zwracając się do Pana Z. Bąk wyjaśnił, iż z uzyskanych wcześniej informacji wywnioskował, że OSP Żelazowice posiadała już wcześniej 3 mundury dlatego zostały dokupione tylko kolejne 3 stroje dla strażaków mimo wniosku o 6 kompletów. Sołtys E. Lasota – W Sobieniu mieszka wielu aktywnych ludzi i posiadamy wykonaną tablicę informacyjną, nie spełnia ona jednak wystarczająco swojej funkcji ponieważ w czasie opadów deszczu przywieszone na niej informacje mokną. Dlatego właśnie potrzebna jest tablica oszklona. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Znam miejsca gdzie mieszkańcy mają oszklone tablice i odpowiednio dbają o nie. Proszę więc Pana Wójta aby jak najszybciej zorganizować dla Sobienia oszkloną tablicę informacyjną i zobaczymy czy taka lepiej się sprawdzi i jak długo wytrzyma. Dyrektor Biblioteki I. Wiktorowicz – Na ręce Pana Wójta i Pani Zastępcy Wójta oraz Pana Przewodniczącego Rady Gminy chciałabym złoży serdeczne podziękowania za współpracę i pomoc w funkcjonowaniu Biblioteki oraz udział w podejmowanych przez Bibliotekę inicjatywach. Chciałabym również zaprosić wszystkich Państwa do udziału w „Akcji 16-godzinnego czytania”, które odbędzie się 13.06.2014r. Chciałam prosić także Radnych o wsparcie w postaci zakupu cukierków i wody dla dzieci, które to będą czytały. Radny A. Martyka – Jest to bardzo piękna inicjatywa Pani Dyrektor, ale nie wiem czy Radni wytrzymają tak długo uczestniczyć w tej akcji czyli o godziny 800 aż do 2400. Proszę Radnych o wsparcie tego przedsięwzięcia. Dyrektor Biblioteki I. Wiktorowicz – nie ma oczywiście obowiązku czytania 16 godzin, najważniejsze jest aby była zachowana ciągłość. Ad. 10. Zamknięcie obrad Obrady XLI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:18. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.09.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.09.2014 , wersja 1
Numer: XL/40/2014, Z dnia: 29.04.2014
PROTOKÓŁ NR XL/40/2014 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 kwietnia 2014 r. Protokół Nr XL/40/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje Radnych. 6. Informacja z realizacji zadań GOPS za 2013 rok. 7. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021 - w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Radwan. - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białaczów. - w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na 2014 rok. 8. Zapytania i Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zaproponował wprowadzenie następujących zmian: - Proponuję, aby w punkcie 4 obrad wprowadzić podziękowania za pomoc w organizacji programu artystycznego: „Mieszkańcy Gminy Białaczów Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości”. Dodatkowo na wniosek Wójta proponuję w punkcie 8 dołączyć do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Skroninie. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Podziękowania za pomoc w organizacji programu artystycznego: „Mieszkańcy Gminy Białaczów Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości” 5. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 6. Zapytania i interpelacje Radnych. 7. Informacja z realizacji zadań GOPS za 2013 rok. 8. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021 - w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Radwan. - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białaczów. - w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na 2014 rok. - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Skroninie. 9. Zapytania i Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Białaczów Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Białaczów Radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Ad.4. Podziękowania za pomoc w organizacji programu artystycznego: „Mieszkańcy Gminy Białaczów Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości” Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek złożył podziękowania Wójtowi Gminy Białaczów Panu Janowi Jóźwikowi oraz Zastępcy Wójta Gminy Białaczów Pani Barbarze Goworek za pomoc w organizacji programu artystycznego „Mieszkańcy Gminy Białaczów Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik składając podziękowanie Przewodniczącemu Rady Gminy Białaczów, Radnym Gminy Białaczów i wszystkim zaproszonym gościom. Zostały złożone oficjalne podziękowania osobą, które aktywnie uczestniczyły w organizacji programu artystycznego. Dyplomy oraz publikacje o Świętym Janie Pawle II w ramach podziękowań powędrowały na ręce: Marzanny Paduszyńskiej, Beaty Wilk, Małgorzaty Leśniewskiej, Agnieszki Dziubek, Elżbiety Krajewskiej-Al-Khouri, Joanny Świątek, Anny Kowalczyk, Elżbiety Krabownik, Izabeli Wiktorowicz oraz Alicji i Jerzego Milcarz. Następnie głos zabrała Sołtys Sobienia Pani Elżbieta Lasota, która stwierdziła, iż to bardzo miło, że władze Gminy doceniają wysiłki mieszkańców oraz, że chodź była już na kilku imprezach organizowanych przez szkoły, to ta zorganizowana 25-26 maja 2014 przeszła jej oczekiwania. Podkreśliła, iż wszystko było zorganizowane pięknie i bardzo wzruszająco. Pani Sołtys przyznała również, że nie zdawała sobie sprawy, że w gminie Białaczów są tacy artyści. Na zakończenie podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy Białaczów i wszystkim zgromadzonym na sesji za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy artystycznej. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek na zakończenie punktu 4 obrad jeszcze raz podziękował wszystkim za przygotowanie i uczestnictwo w tej uroczystej imprezie, podkreślając przy tym szczególnie wysiłek i pracę jaką włożyli najmłodsi zdolni artyści z Gminy Białaczów. Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami W punkcie tym głos oddano Wójtowi Gminy Białaczów Janowi Jóźwikowi, który na wstępie poinformował, że w ciągu ponad miesiąca jaki minął od ostatnio odbytej sesji stan dróg w gminie został znacznie poprawiony. Wiele dróg zniszczonych po sezonie zimowym zostało już naprawionych, a jeszcze około tygodnia potrwają dalsze prace, aby już wszystkie drogi w gminie były w lepszym stanie. Stale trwają również prace dotyczące oczyszczania poboczy i przejezdności dróg gruntowych. Następnie Wójt oznajmił, że 05 maja 2014r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę drogi działki nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 położonych w miejscowości Petrykozy. Wyłoniona zostanie firma, która zajmie się remontem tej drogi uszkodzonej w skutek nawałnicy. W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt poinformował o odbytym przetargu na zadanie „Dobre przedszkole – lepszy start w szkole” na wykonanie prac tj. organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów oraz zakup wyposażenia, przy przyszkolnych przedszkolach na terenie Gminy Białaczów. Kontynuując swoją wypowiedź Wójt oświadczył, że w dniu jutrzejszym zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ogrodzenia wokół budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Parczówek, Sędów, Sobień. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz z Sołku. Wartość inwestycji wyniesie 71 806,05 zł. Remontowany ma być również dach na budynku świetlicy w Sobieniu. Kolejno Wójt przypomniał o trwających pracach remontowych budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie, które zostały podjęte w oparciu o rozstrzygnięty przetarg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała z Białej koło Sulejowa. Wartość inwestycji wyniesie 221 765,94 zł. Na czas remontu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna zostały przeniesione do małej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Sprawnie trwają prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Skroninie oraz na ukończeniu już jest odbiór świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej. Stale dokonywane są prace remontowe w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy. Wójt J. Jóźwik krótko omówił również rodzaje zmian jakie będą wprowadzane do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. oraz omówił jakie jeszcze uchwały będą podejmowane na dzisiejszej sesji. Wójt przypomniał i zaprosił wszystkich na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które rozpoczną się Mszą Św. o godz. 10:00, a także na rocznicową, wieczorną Mszę Św., która ma się odbyć 09.05.2014r. o godz. 18:00 na Łubach Sobieńskich oraz na uroczystości związane z 70 rocznicą Bitwy Na Łubach Sobieńskich, które odbędą się 11.05.2014r. Ad.6. Zapytania i Interpelacje Radnych Radny Z. Kocemba – Jeśli podczas trwających prac remontowych przy świetlicy w Sobieniu, zajdzie konieczność wykonania innych napraw, to czy znajdą się na to odpowiednie środki? Wójt J. Jóźwik – Został przygotowany projekt, wykonana została ekspertyza. Zobaczymy jak to będzie wyglądało już podczas remontu. Dopiero gdy okaże się czy konieczne są jakieś dodatkowe prace wówczas będziemy omawiali tą kwestię. Radna K. Jóźwik – Ja w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wąglan zapraszam wszystkich na 04 maja 2014r. na godzinę 14:00 na 33 Wąglański Maj Poezji. I część tej imprezy poświęcona będzie Św. Janowi Pawłowi II. Przewodniczący Rady Gminy – Z. Prusek – Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ad.7. Informacja z realizacji zadań GOPS za 2013 rok Radni zapoznali się ze Sprawozdaniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z realizacji zadań i wykonania planu finansowego za 2013 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok. Sprawozdanie to jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 4. W punkcie tym Kierownik GOPS w Białaczowie Pani T. Łukasik przypomniała również o trwających pracach remontowych w Ratuszu, a co za tym idzie o przeniesionej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek oraz Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik złożyli podziękowania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie za realizację zadań GOPS i pracę jaką wykonują Kierownik i pozostali pracownicy GOPS dla społeczeństwa naszej Gminy. Sołtys E. Lasota – Bardzo doceniam pracę jaką wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie jest bardzo obszerne. Proszę jeszcze o informację na temat zapotrzebowania mieszkań socjalnych, a także jak wygląda współpraca GOPS z Organizacjami Pozarządowymi i z Kuratorem. Kierownik GOPS T. Łukasik – Obecnie na terenie gminy mamy 1 mieszkanie socjalne przekazane w akcie darowizny. Zgłaszały się 2 rodziny, ale po czasie obie zrezygnowały. Kolejki na mieszkania socjalne nie ma. Jeśli chodzi o Organizacje Pozarządowe to nie współpracujemy obecnie z organizacjami ponieważ trzeba by było zlecać usługi opiekuńcze, ale my takich potrzeb nie mamy gdyż posiadamy swoich pracowników, natomiast z Kuratorem współpracujemy odnośnie Przemocy w Rodzinie, uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Ad. 8. Podjęcie uchwał UCHWAŁA Nr XL/283/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 Wszystkie zmiany jakie wystąpiły w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Białaczów – Pani Irena Wilk. Skarbnik odczytała również wniosek jaki wpłynął do Urzędu Gminy Białaczów od Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” w Miedznej Drewnianej na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczący dofinansowania w 2014r. realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszkańców gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie, które przedstawiało się w sposób następujący: 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciw uchwale Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/284/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6 Skarbnik Gminy Białaczów Pani I. Wilk wyjaśniła, iż wszystkie zmiany w budżecie muszą pokrywać się ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni nie zgłaszali uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/285/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7 W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik udzielając informacji do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego, która stanowi załącznik do protokołu Nr 8. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/286/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Radwan” uchwała ta stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9 W punkcie tym stosownych wyjaśnień odnośnie potrzeby przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Radwan” udzieliła Zastępca Wójta Gminy Białaczów Pani B. Goworek. Ponieważ Radni nie mieli żadnych pytań, Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/287/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Białaczów uchwała ta stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 10 Informacji dotyczących podejmowanej uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie – Pani T. Łukasik. Radni nie mieli żadnych pytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/288/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na rok 2014 uchwała ta stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11 W punkcie tym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie – Pani T. Łukasik zapoznała zgromadzonych z programem aktywności lokalnej na rok 2014. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr XL/289/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Skroninie uchwała ta stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 12 O zabranie głosu odnośnie podejmowanej uchwały poproszono Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skroninie Pana Jacka Stępnia, który przedstawił krótką informację na ten temat. Nikt z Radnych nie miał pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zarządził głosowanie: Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Pan Andrzej Martyka oraz Radni ze Skroniny Pani Jadwiga Pawłowska i Pan Piotr Szymczyk przekazali na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skroninie Portret Św. Jana Pawła II. Następnie głos zabrała Radna K. Ziębaczewska – myślę, że dotrzymaliśmy obietnicy o nadaniu imienia Jana Pawła II. Szkole Podstawowej. Wierzę, że społeczność lokalna będzie godnie czcić swojego patrona. Ad. 9. Zapytania i Wolne wnioski Radni nie mieli żadnych zapytań oraz wniosków. Ad. 10. Zamknięcie obrad Obrady XL Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 10:50. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/39/2014, Z dnia: 19.03.2014
PROTOKÓŁ NR XXXIX/39/2014 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 19 marca 2014 r. Protokół Nr XXXIX/39/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2014 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.30 w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 8. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2022 - w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Białaczów - w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonowania Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy. - w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów. 9. Zapytania i Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zaproponował wprowadzenie dodatkowych uchwał. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 8. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2022 - w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Białaczów - w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonowania Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy. - w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów. - w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. - w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. - w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu opoczyńskiego - w sprawie wyrażenia zgody dla powiatu opoczyńskiego. 9. Zapytania i Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanych protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołów. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos oddano Wójtowi Gminy Białaczów Janowi Jóźwikowi, który swą wypowiedź rozpoczął od informacji na temat złego stanu dróg gminnych po zimie. Poinformował, że w najbliższych dniach zostanie zakupiona emulsja i rozpocznie się naprawianie dróg aby ich stan na zbliżające się święta wielkanocne był znacznie lepszy. Stale poprawiana jest również przejezdność dróg gruntowych. Pracownicy wyczyścili zarastające pobocza i poprawili przejezdność. Następnie Wójt oznajmił, iż zakończono i rozliczono projekt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Petrykozach i Radwanie. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina, Sędów gm. Białaczów. Złożono 21 ofert. 2 oferentów, którzy przedstawili najtańsze propozycje zrezygnowało natomiast z 3 się zastanawia. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na naprawę dróg dojazdowych do pól na Osiedlu Małachowskiego. Ogłoszono przetarg na remont wewnątrz zabytkowego ratusza, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 kwietnia 2014 roku. Do użytku oddana została winda przy Szkole Podstawowej w Skroninie. Sprawnie przebiegają prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Skroninie i Miedznej Drewnianej. Podpisana został umowa w Urzędzie Marszałkowskim na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Sobieniu i zakup wyposażenia do świetlic w Petrykozach i Miedznej Drewnianej oraz wykonanie ogrodzenia wokół budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Parczówek, Sędów, Sobień. Prace remontowe trwają także w świetlicy wiejskiej w Kuraszkowie i Wąglanach. Rozliczono dotację na zakup samochodu pożarniczego dla Wąglan. Złożono również 2 wnioski na zorganizowanie warsztatów tanecznych i zakup strojów ludowych oraz na prowadzenie dziecięco młodzieżowej orkiestry dętej. Oba wnioski przeszły pozytywnie ocenę. W dniu 20 kwietnia 2014 roku złożony zostanie wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ok. 4 mln zł. Jest możliwość złożenia wniosku z Odnowy Wsi na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radwanie w związku z tym zabezpieczona została kwota na ten cel w budżecie. Na zakończenie Wójt poinformował, iż rok ten jest spokojny pod względem wypalania traw. Wyraził on nadzieję, ze wśród ludzi wzrasta świadomość odnośnie skutków jakie niesie ze sobą wypalanie traw. Ad. 5. Zapytania i interpelacje Radnych. Radny A. Martyka – Czy remont obejmie cały budynek ratusza czy tylko część GOPS lub Biblioteki i gdzie na czas remontu zostaną przeniesieni pracownicy? Radna B. Szymańska – Czy w Petrykozach będzie poprawiona droga na tzw. Galasówkę oraz droga koło cmentarza? Wójt J. Jóźwik – Zakres remontu obejmie głównie wymianę elektryki na wszystkich poziomach, wymianę pieca C.O. oraz wymianę podłóg. Pracownicy zostaną przeniesieni do budynku, w którym obecnie mieści się Bank Spółdzielczy. Jeśli chodzi o drogi to musimy się wcześniej skontaktować z wykonawcami kanalizacji, którzy powinni dokonać bieżących napraw. Odnośnie drogi koło cmentarza nie jestem w stanie nic powiedzieć ponieważ to pierwsza informacja jaką otrzymałem. Muszę najpierw pojechać na miejsce. Radna K. Jóźwik – Czy korytka, które przechodzą przez drogę w Wąglanach zostaną usunięte? Wójt J. Jóźwik – Rzeczywiście jest to problem, ponieważ na tym terenie nie ma odwodnienia. Droga jest bardzo wąska i nie ma możliwości wykopania rowu. Nie da się załatwić problemu wyjścia wody bez załatwienia problemu jej wejścia. Rozwiązanie jakie można tam zastosować to umieszczenie znaków ostrzegawczych. Radna K. Jóźwik – Czy jeśli właściciele posesji, które są tam stale zalewane zgodzą się na przekopanie rowu mogą mieć szansę, że to odwodnienie zostanie wykonane? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Myślę, że to właściciele tych posesji powinni zgłaszać się bezpośrednio do urzędu i prowadzić rozmowy w tym zakresie. Sołtys Z. Brzózka – Myślę, że najwyższa pora podjąć decyzję dotyczącą świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Jest propozycja aby przekopać rów i wodę puścić w kierunku Skroniny. Wójt J. Jóźwik – Możemy spróbować przekopać rów. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Jeżeli przekopiemy rów to woda z wyższego poziomu będzie przechodziła na niższy i tym samym będzie szybciej przepływać przez budynek co spowoduje jego zniszczenia. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. Sprawozdanie to jest integralną częścią do niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 4. Radna K. Jóźwik – Czy z tych środków nie można zakupić szachów i warcabów do świetlicy wiejskiej w Wąglanach? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i odpowiednio go uzasadnić. Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią sprawozdania Radni nie wnieśli żadnych zapytań i uwag. Sprawozdanie jest częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 5. Ad. 8. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Wszelkie zmiany jakie nastąpiły w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawiało się następująco: 12 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciw uchwale 1 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta Uchwała Nr XXXIX/275/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie zmian zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Pani I. Wilk wyjaśniła, iż analogicznie do zmian w budżecie zmienia się również Wieloletnia Prognoza Finansowa. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie, które przedstawia się w sposób następujący: 13 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciw uchwale W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/276/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów, która poinformowała, iż środki zostają przekazane na utrzymanie magazynu żywności unijnej. Z terenu naszej gminy 688 osób korzysta z tej formy pomocy. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/277/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9. Radni nie mięli żadnych pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/278/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 10. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzielił Jan Jóźwik – Wójt Gminy Białaczów informując zebranych, iż uchwał ta jest jednym z dokumentów ramowych, który umożliwi nam współpracę z innymi gminami i pozwoli nam lepiej funkcjonować w następnym okresie programowania. Dokument ten pozwoli nam również umieścić się w Strategii Województwa Łódzkiego. Radni nie mieli pytań do przedmiotowej uchwały w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/279/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11. Wójt poinformował, iż podjęcie tej uchwały wynika z obowiązku jaki narzuca ustawodawca. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Białaczów w roku 2014 tworzony jest w porozumieniu z weterynarią. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – W programie tym pojawia się zagadnienie dotyczące współpracy z jednostkami OSP. W jakim zakresie ma być ta współpraca? Wójt J. Jóźwik – Chodzi o umocowanie prawne jednostek OSP w pomocy np.: zabezpieczenia terenu wypadku z bezdomnym psem. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się z przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/280/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 12. W związku z podejmowaną uchwałą między Radnymi i Sołtysami wywiązała się dyskusja dotycząca zasadności wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Swoją opinię w tej sprawie wyrazili min: Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek, Sołtys E. Lasota, Radny W. Świtkowski, Sołtys A. Krawczyk, Radna K. Ziębaczewska oraz Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik. Po dyskusji dotyczącej zasadności wyodrębnienia środków na fundusz sołecki Radni podjęli dyskusję nad formą głosowania nad projektem w/w uchwały. Główne zastrzeżenie dotyczyło formy zapisu jaki znalazł się w uchwale a mianowicie „ wyrażam/ nie wyrażam.” W związku z zaistniałą sytuacją Radny M. Franaszczyk wystąpił z wnioskiem o skreślenie w projekcie uchwały stwierdzenia „nie wyrażam” Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wnioskiem Radnego M. Franaszczyka w związku z czym tytuł projektu uchwały brzmiał następująco: „ w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.” Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały, które przedstawiało się następująco: 1 głos za przyjęciem uchwały 13 głosów przeciw przyjęciu uchwały W wyniku głosowania Radni opowiedzieli się przeciwko projektowi uchwały. Uchwała nie została przyjęta. W wyniku nie przyjęcia uchwały Nr XXXIX/280/2014 do realizacji zmianie uległa numeracja pozostałych uchwał. Uchwała Nr XXXIX/280/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 13. Wyjaśnień odnośnie przedmiotowej uchwały udzielił J. Jóźwik – Wójt Gminy Białaczów, który poinformował, iż Policja z Paradyża zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w zakupie nowego radiowozu. Z taką samą prośbą zwrócili się do wszystkich gmin jakie obsługują. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. 13 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciwko przyjęciu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta Uchwała Nr XXXIX/281/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu opoczyńskiego uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 14. Stosowność podjęcia wyżej wymienionej uchwały wyjaśnił Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/282/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 19. 03. 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu opoczyńskiego uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 15. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały również udzielił Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. Radny J. Reszelewski – Uważam, że powinniśmy pochylić się nad sprawą świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Rozwiązaniem może być zasypanie fundamentów pod warunkiem dobudowania nowych pomieszczeń. Kolejna sprawa dotyczy ulicy Świerczewskiego. Czy jeśli zostaną jakieś środki z remontu drogi Parczów – Ostrów można przeznaczyć je na remont tej ulicy? Sołtys E. Lasota – Przyjęta została uchwała dotycząca współpracy z powiatem. W przygotowaniu jest Strategia Powiatu Opoczyńskiego. Chciałam zapytać czy w gminie zostaną przeprowadzone konsultacje odnośnie tej strategii? W naszej gminie istnieje również problem wywozu nieczystości. Czy przy przystankach powinny stać kosze na śmieci? Chciałabym, aby mocniej wyartykułować sprawę remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Sobieniu. Sołtys Z. Brzóska – Bardzo dziękuję Radnemu J. Reszelewskiemu, że wstawił się w sprawie świetlicy w Zakrzowie. Radna K. Jóźwik – Zwracałam się z prośbą o umieszczenie lustra na zakręcie w Wąglanach niestety dostałam odpowiedź odmowną i poinformowano mnie aby o umieszczenie lustra wystąpił Wójt Gminy. Zakręt ten jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Sołtys B. Pawlik – Przy okazji naprawy dróg należy zwrócić uwagę na zapadnięte studzienki kanalizacyjne na Ulicy Świerczewskiego. Ważną sprawą jest również fakt iż ludzie na dziko podłączyli się do kanalizacji. Również wygląd rynku w Białaczowie budzi wielkie zastrzeżenia. Radny J. Reszelewski – W najbliższym czasie trzeba będzie wykonać drogę na nowym osiedlu jakie powstało w Białaczowie. Wójt J. Jóźwik – Świetlicę można rozbudować pod warunkiem, ze piwnice zostaną zasypane. Jeśli chodzi o drogi to będą stale modernizowane. Ul. Świerczewskiego ma być modernizowana do skrzyżowania z ul. Polną. Ma być wykonany również nowy dywanik asfaltowy na ul. Sobieńskiej do końca Piekielnego Szlaku. Mają być również wykonywane chodniki. Jeśli chodzi o Strategię Powiatu Opoczyńskiego to Gmina Białaczów jest wpisana w jej założenia a konsultacje prowadzone są przez Starostwo Powiatowe. Przystanki są sprzątane przez pracowników gminy. Kosze na śmieci na przystanku w Sobieniu były więc musiały zostać skradzione. Przetarg na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Sobieniu zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu więc uważam, że jest to wystarczająco zaakcentowane. Problem nielegalnego podłączenia się do kanalizacji trzeba będzie rozwiązać choć sprawa jest dość skomplikowana. Droga na nowym osiedlu nie może zostać wykonana bez wcześniejszego zrobienia projektu. Sołtys A. Świątek – Jeśli chodzi o lustro to składane było pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich i w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Wójt może umieścić lustro w drodze gminnej. Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek poinformował o zbliżającym się dniu papieskim i o uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Następnie Radny A. Martyka mówił o organizacji wycieczki i o terminach jakie odpowiadają na taki wyjazd. Okazało się, ze wcześniej ustalony termin będzie kolidował z obchodami 70 rocznicy śmierci oddziału „Błysk” na Łubach Sobieńskich. Obchody upamiętniające ten dzień organizowane są wspólnie z Wójtem Gminy Paradyż. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/38/2014, Z dnia: 12.02.2014
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/38/2014 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 14 lutego 2014 r. Protokół Nr XXXVIII/38/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 14 lutego 2014 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1 i zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: I Część merytoryczna 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Prezentacja dorobku Gminy Białaczów. 4. Założenia PROW na lata 2014 – 2020 5. Wystąpienia gości zaproszonych. 6. Część wyjazdowa. 7. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Białaczów zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwał. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: - zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 31. 01. 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. - zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 31. 01. 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022. 4. Prezentacja dorobku Gminy Białaczów. 5. Założenia PROW na lata 2014 – 2020 6. Wystąpienia gości zaproszonych. 7. Część wyjazdowa. 8. Zamknięcie obrad. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach. Ad. 3. Podjęcie uchwał Uchwała Nr XXXVIII/272/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 14. 02. 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/261/2014 z dnia 31. 01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 3. Stosownych wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani Irena wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVIII/273/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 14. 02. 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 31. 01.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Stosownych wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały również udzieliła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 4. Prezentacja dorobku gminy Białaczów. W punkcie tym głos zabrał Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy Białaczów przedstawiając zebranym w formie prezentacji, jakie projekty zostały zrealizowane przez Gminę Białaczów w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych. Wójt poinformował o środkach, jakie udało się pozyskać na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, remonty świetlic, termomodernizację szkoły, zakupy wozów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy Białaczów, remont zewnętrzny i wewnętrzny zabytkowego ratusza, oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z budową miejsc odpoczynku, utworzenie ekopracowni oraz utworzenie dziecięco – młodzieżowej orkiestry dętej, dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Owczareczek”, zajęć taekwondo, warsztatów wokalnych dla młodzieży gimnazjalnej oraz dla członkiń KGW. Gmina pozyskała również środki na modernizację zbiorników małej retencji oraz na modernizację dróg gminnych. Na zakończenie Wójt poruszył temat nawałnicy, jaka przeszła przez teren gminy w 2011 roku i strat, jakie spowodowała. Poinformował również o tym, jakich napraw dokonano dzięki uzyskanej pomocy finansowej. Ad. 5. Założenia PROW na lata 2014 – 2020 W punkcie tym na wstępie głos zabrał ponownie Wójt Gminy Białaczów Jóźwik przedstawiając Syntetyczny opis PROW 2014 – 2020, który jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 5. Wójt poinformował, iż PROW 2014 – 2020 ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno środowiskowych. Wójt zapoznał również zebranych z planowanymi działaniami PROW 2014 – 2020 w układzie priorytetów rozwoju obszarów wiejskich. Następnie Glos zabrał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, który rozpoczynając przedstawianie swej prezentacji poinformował jak wyglądało pozyskanie funduszy zewnętrznych w Powiecie Opoczyńskim. Prezentacja ta jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 6. Ad. 6. Wystąpienia gości zaproszonych. Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek dziękując za przedstawienie tak istotnych informacji zarówno Wójtowi Gminy Białaczów Janowi Jóźwikowi jak i Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego Arturowi Bagieńskiemu. Złożył również podziękowania dla Rady Gminy w Śławnie za owocną współpracę a następnie oddał głos Staroście Powiatu Opoczyńskiego Markowi Ksycie. Na wstępie Starosta podziękował Wicemarszałkowi za wspieranie Powiatu Opoczyńskiego. Przedstawione przez Marszałka liczby świadczą o tym ile można zyskać dzięki współpracy. Jako Zarząd Powiatu Opoczyńskiego Pan Marek Ksyta zaproponował współpracę wszystkich gmin z terenu Powiatu Opoczyńskiego. Następnie Starosta mówił o najważniejszym dokumencie, który wyznacza nam działanie a mianowicie o Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Jako Powiat Opoczyński jesteśmy w tej strategii ujęci. Główne cele Powiatu to poprawa infrastruktury transportowej. Na zakończenie swej wypowiedzi serdecznie podziękował obydwu gminom za bardzo dobrą współpracę. Jako następny głos zabrał Pan Stanisław Jędryka – Dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, który poinformował, iż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi jest samorządową jednostka budżetową utworzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego i działa w oparciu o statut. Wykonuje on zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, do których w szczególności należą: utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych, utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego, utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego itp. Następnie Pan S. Jędryka poinformował, iż w planach ZMiUW jest turystyczne zagospodarowanie brzegów Pilicy. Należy również pochylić się nad pomysłem rozwoju turystyki nad brzegami Zalewu w Miedznej. ZMiUW w Łodzi posiada w swej ewidencji ponad 3,5 tyś. km rzek, około 162 tyś. km wałów przeciwpowodziowych. Kolejnym planem jest modernizacja urządzeń wodnych. Blisko 14 mln zł zostało już przeznaczonych na swobodny przepływ rzek w korytach. Niestety nie wszystkie prace da się wykonać ze względu na ochronę środowiska oraz na zamieszkujące nasze rzeki bobry. Szkody, jakie spowodowały bobry kosztowały skarb państwa 25 mln. zł. Na zakończenie swej wypowiedzi zwrócił się z prośbą do Marszałka o przekazywanie środków na budowę zbiorników retencyjnych oraz na zabezpieczanie środków na poprawę melioracji na naszym terenie. Następnie głos zabierali w kolejności: Przewodniczący Rady Gminy Sławno, Skarbnik Gminy Sławno, Przewodniczący Rady Gminy Białaczów oraz Wójt Gminy Białaczów dziękując sobie wzajemnie za owocną współpracę i za wymianę informacji dzięki temu wspólnie można więcej osiągnąć. Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik wręczył również zaproszonym gościom proporczyki z herbem gminy. Ad. 7. Część wyjazdowa. Po zakończeniu wystąpień wszyscy zebrani udali się do nowoczesnego gospodarstwa rolnego Pana Wojciecha Szołowskiego oraz do odnowionej Szkoły w Białaczowie. Ad. 8. Zamknięcie obrad. Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 15:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/37/2014, Z dnia: 31.01.2014
PROTOKÓŁ NR XXXVII/37/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 stycznia 2014 r. Protokół Nr XXXVII/37/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 i zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Stałych Rady Gminy Białaczów za 2013 rok 6. Zapytania i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu opoczyńskiego. - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo Energetyczne - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.” - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Skroninie. 8. Zapytania i wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad wniesiono następujące uwagi: Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Proponuję, aby zamienić kolejność punktów 5 i 6. Kolejną propozycją jest przyjęcie protokołu również z XXXV Sesji Rady Gminy. Na wniosek Wójta proponuję wprowadzenie do obrad dodatkowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. W zapisie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy nastąpił błąd w zapisie daty. Powinien być to rok 2014. Wójt J. Jóźwik - Zaproponowaliśmy uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2.000 zł dla Powiatu Opoczyńskiego. Kwota ta przeznaczona będzie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie, który zwrócił się do nas z prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na zakup nowego samochodu. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego bardzo pomógł nam po nawałnicy w 2011 roku. Teraz zwrócili się do nas z prośbą o pomoc i myślę, że powinniśmy się im odwdzięczyć, ale decyzja należy do szanownej Rady. Radny J. Reszelewski – Szkoła Podstawowa w Skroninie chce nadać szkole imię św. Jan Pawła II. Kanonizacja będzie dopiero w kwietniu natomiast w tej chwili Jan Paweł II jest błogosławiony. Czy możemy zatem podjąć taką uchwałę? Radna K. Ziębaczewska – Uważam, że powinniśmy poczekać z podjęciem tej uchwały do chwili kanonizacji, aby nie popełnić błędu. Radny J. Reszelewski – Wnoszę o zdjęcie tej uchwały z punktu obrad. W wyniku głosowania nad wnioskiem Radnego J. Reszelewskiego, które przedstawiało się w sposób następujący: 13 radnych za przyjęciem wniosku, 2 radnych wstrzymało się od głosu, uchwała została zdjęta z obrad. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się w sposób następujący: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Stałych Rady Gminy Białaczów za 2013 rok 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu opoczyńskiego. - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo Energetyczne - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.” - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” 8. Zapytania i wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie w związku z czym protokół został przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy wniesiona została jedna uwaga, która została uwzględniona. Po wprowadzeniu uwagi Radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się jednogłośnie w związku z czym protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów, który na wstępie poinformował, iż głównym tematem posiedzenia jest podjecie uchwał odnośnie dożywiania. Następnie Wójt poruszył temat zimy, która stała się bardzo uciążliwa ze względu na oblodzenie dróg. Na szczęście wszystkie drogi gminne są ubezpieczone. Kolejno Wójt poruszył temat wyborów sołtysa w Kuraszkowie, które odbyły się w dniu 12 stycznie 2014 roku. Poprzedni sołtys Tadeusz Mastalerz złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji ze względu na stan zdrowia. Na jego miejsce decyzją mieszkańców wybrano Pana Zbigniewa Trębarczyka. W dalszej części swej wypowiedzi Wójt poinformował, że cały czas trwają prace inwestycyjne w świetlicach. Podpisana została umowa na remont wewnątrz zabytkowego ratusza. Składane są również wnioski na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zakrzów, Skronina i Sędów oraz na modernizację dróg dojazdowych do pól na Osiedlu Małachowskiego w Białaczowie. Następnie Wójt mówił o zamontowanej windzie w Szkole Podstawowej w Skroninie, o wypłaconym dodatku wyrównawczym dla nauczycieli w wysokości ok. 180 tys. zł, o trwających zebraniach sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz po raz kolejny odniósł się do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. Na zakończenie poinformował, iż na ostatniej sesji Powiatowej został poruszony temat Pałacu Małachowskich. Na posiedzeniu byli obecni członkowie fundacji, którzy chcieli zająć się tym obiektem i mieli pomysł na jego zagospodarowanie jednak chcą oni wsparcia finansowego od powiatu oraz od gminy, na co nie wyrazimy zgody, ponieważ uważamy, że fundacja powinna ulokować tam własne finanse. Ad. 5. Zapytania i interpelacje Radnych. Radna K. Ziębaczewska – Czy wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego udzielają pomocy finansowej w proponowanej w uchwale kwocie? Wójt J. Jóźwik – Tylko nasza gmina, ponieważ Pan Inspektor zwrócił się z taką prośbą właśnie do naszej gminy. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek – Wracając do sprawy Pałacu Małachowskiego chciałem poinformować, ze sprawa ta jest mi znana, ponieważ również razem z Wójtem byłem na sesji w powiecie i zasugerowałem, aby wyjść z szerszą ofertą do biznesu w celu utrzymania obiektu. Bardzo ważną sprawą jest fakt konieczności jak najszybszego zajęcia się tym budynkiem, ponieważ z roku na rok ulega on coraz większemu zniszczeniu. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Stałych Rady Gminy Białaczów za 2013 rok. Jako pierwszy w punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Pan Waldemar Świtkowski, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2013 rok. Sprawozdanie jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi załącznik Nr 4. Następnie o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia za 2013 rok poproszono Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Martykę, który z powodu niedyspozycji głosowej poprosił o przedstawienie sprawozdania Pana Marka Jaworskiego Członka Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Kolejno sprawozdanie przedstawił Pan Piotr Szymczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Na zakończenie głos zabrał Pan Maciej Franaszczyk przedstawiając sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami za 2013 rok. Sprawozdanie to jest załącznikiem Nr 7 do protokołu. Sołtys E. Lasota – Chciałabym, aby sprawozdania z prac komisji były bardziej merytoryczne. Jeśli w sprawozdaniu Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji pojawia się wniosek o jak najszybszą naprawę dróg tych najbardziej zniszczonych to powinno być jeszcze wyszczególnione, które to są drogi. Radny J. Reszelewski – Pani Sołtys, wszystkie takie szczegółowe informacje są zawarte w protokołach z posiedzeń poszczególnych komisji. Ad. 7. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXVII/261/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w budżecie gminy przedstawiła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie, które przedstawiało się w sposób następujący: 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/262/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9. Pani I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów poinformowała, iż wszelkie zmiany w budżecie muszą znaleźć odzwierciedlenie w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/263/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 10. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek poinformował, że przedmiotowa uchwała podejmowana jest w związku ze zmianą sołtysa w Sołectwie Kuraszków. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/264/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/265/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 12. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani Teresa Łukasik, która poinformowała, że środki te przeznaczone są na Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie. Środki te przekazywane są ze względu na fakt, iż mieszkańcy z terenu naszej gminy, korzystają z takiej pomocy. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/266/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 13. O zabranie głosu odnośnie podejmowanej uchwały poproszono Panią Teresę Łukasik – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, która udzieliła wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Radny J. Reszelewski – Na jak długo przyznawany jest ten dodatek? Pani T. Łukasik – Ustawodawca przewidział to do kwietnia. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/267/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 14. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani T. Łukasik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie. Radny J. Kowalczyk – Rozumiem, że kwota dochodu nie może przekroczyć 684 zł na osobę w rodzinie oraz kwoty 813 zł na osobę samotnie gospodarującą, aby ubiegać się o pomoc w postaci dożywiania. Pani T. Łukasik – Dokładnie tak przewidział to ustawodawca. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/268/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 15. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/269/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 16. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani T. Łukasik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie. Radna J. Pawłowska – Na jakiej zasadzie GOPS zakłada niebieską kartę? Pani T. Łukasik – Niebieska Karta jest zakładana w chwili, kiedy w rodzinie występuje przemoc. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/270/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 17. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXVII/271/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 31. 01. 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Opoczyńskiego. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 18. Głos w sprawie podejmowanej uchwały zabrał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tadeusz Zdulski informując zebranych, iż budżet Nadzoru Budowlanego przechodzi przez budżet powiatu, ponieważ jest to administracja zespolona. Niestety nie możemy przesunąć środków między paragrafami na zakupy inwestycyjne. Brakuje nam 2.000 zł do zakupu nowego samochodu, dlatego zwróciłem się z prośbą do Gminy Białaczów o wsparcie finansowe. Otrzymujemy również pomoc od innych gmin w różnych formach. Kwota 2.000 zł nie jest bardzo dużą sumą, dlatego nie rozbijaliśmy jej i nie zwracaliśmy się z taką prośbą do pozostałych gmin w powiecie. Następnie Radny A. Martyka poruszył temat opuszczonych budynków na ulicy Ogrodowej i Świerczewskiego, które grożą zawaleniem, przez co stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów. Inspektor Nadzoru Wyjaśnił, iż za stan techniczny obiektu odpowiada jego właściciel bądź użytkownik. Właściciele tych budynków nie dostosowali się do wydanych przez Nadzór decyzji. Radni nie mieli innych pytań w związku z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski Dyrektor SP w Skroninie J. Stępień – Wystąpiłem z wnioskiem o nadanie imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Skroninie już teraz, ponieważ chcieliśmy przeprowadzić uroczystości związane z kanonizacją. Rozmawiałem z księżmi czy już teraz mogę nadać szkole imię Św. Jana Pawła II skoro na chwilę obecną jest on błogosławionym. Poinformowano mnie, że dla naszej społeczności Jan Paweł II jest już święty i nie ma żadnego problemu w związku z ty. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Proszę, aby głos w tej sprawie zabrał radca prawny Urzędu Gminy Pan W. Gorząd. Radca Prawny W. Gorząd – Uważam, że w przypadku nadawania nazw znanych osób wszystkie procedury związane z wcześniejszą kanonizacją powinny zostać zachowane, więc lepiej wstrzymać się z podejmowaniem tej uchwały. Radna K. Jóźwik – Drogi gminne są bardzo śliskie i niebezpieczne. Powinny jak najszybciej zostać posypane. Czy Gmina wypłaciła karę za to, że droga nie była posypana i samochód wpadł do rowu? Proszę również, aby przy projektowaniu chodników na terenie gminy uwzględnić budowę chodnika w Wąglanach. Radny Z. Kocemba – Czy będzie remontowany dach na świetlicy wiejskiej w Sobieniu? Sołtys E. Lasota – Proszono mnie o interwencję w związku z nieprzyjmowaniem pacjentów przez lekarza pediatrę w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie. Stan dróg w Sobieniu byłby lepszy gdyby przywieziono piach. Ludzie sami by posypywali drogi. Chciałabym również otrzymać informację o ulgach dla rolników opłacających KRUS. Wójt J. Jóźwik – Odpowiadając na blok pytań chciałbym na wstępie poinformować, że gmina nie zapłaciła żadnej kary, ponieważ drogi są ubezpieczone. Jeśli dostarczylibyśmy sam piasek to z pewnością by zamarzł. Wczoraj wykupiliśmy sól i mieszamy ją z piachem a następnie posypiemy drogi. Dzieci rolników opłacających KRUS, korzystają z ulg. Każdego roku organizowane są np.: wyjazdy na kolonie. Jeśli chodzi o lekarza to wszelkie zastrzeżenia, co do jego pracy należy kierować do Dyrektora Szpitala. Następnie glos zabrał Radny M. Franaszczyk wyjaśniając, na czym polegają ulgi dla rolników opłacających KRUS i kto dokładnie może z nich skorzystać. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Chciałbym poinformować zebranych, że na terenie gminy działa grupa osób, która przygotowuje uroczystości związane z wejściem Papieża Polaka Jana Pawła II w poczet świętych. Zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się we współpracę z tymi osobami. Kolejna informacja, jaką chciałbym Państwu przekazać dotyczy tego, iż w dniu 14 lutego 2014 roku odbędzie się rewizyta Radnych z Gminy Sławno. Ad. 9. Zamknięcie obrad. Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:00. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/36/2013, Z dnia: 30.12.2013
PROTOKÓŁ NR XXXVI/36/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 30 grudnia 2013 r. Protokół Nr XXXVI/36/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 i zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: I Część merytoryczna 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w 2013 roku 4. Zapytania i interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwał: - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022. 6. Zapytania i wolne wnioski 7. Zamknięcie obrad. II Część uroczysta 1. Występ chóru z Gimnazjum w Białaczowie 2. Życzenia noworoczne Do przedstawionego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych poprawek w związku, z czym został on jednogłośnie zatwierdzony. Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w 2013 roku. Na początku swej wypowiedzi Wójt Gminy Białaczów J. Jóźwik poinformował, iż mijający rok był dość dobry dla mieszkańców naszej gminy. Pogodne miesiące letnie oraz jesienne skutkowały obfitymi zbiorami oraz udanymi jesiennymi pracami polowymi. Długa zima, bo trwająca, aż do polowy kwietnia a następnie szybkie ocieplenie sprawiły, że wypalanie traw było niższe od przeciętnego. Nie ominęły nas jednak gwałtowne ulewy, które spowodowały liczne podtopienia szczególnie w Sędowie i Skroninie. Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji inwestycji, jakie miały miejsce w 2013 roku i te przygotowane do realizacji na lata następne. Wśród nich znalazły się: • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Petrykozach – Koszt to ok. 2.768 tys. zł. dofinansowanie z PROW i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanie – wartość projektu to ok. 1.333 tys. zł dofinansowanie z PROW i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parczówku i Skroninie - wartość projektu to ok. 423 tys. zł pożyczka z WFOŚiGW w połowie umarzalna. • Budowa budynku małej świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Sobieniu i Wąglanach. Wartość projektu to ok. 179 tys. zł. w tym dofinansowanie z PROW to ok. 117 tys. zł. • Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Miedznej Drewnianej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską – wartość projektu to około 840 tys. zł. Dofinansowanie z PROW wyniosło około 425 tys. zł. W roku 2013 wykonano prace za około 230 tys. zł. • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie. Wartość projektu wynosi 1.198 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW to około 473 tys. zł natomiast reszta to wkład własny. • Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej w Białaczowie i Parczowie – Koszt inwestycji to około 123 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW wyniosło około 92 tys. zł • Wykonanie szkolnych ekopracowni w Szkołach Podstawowych w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach oraz w Gimnazjum w Białaczowie. Wartość projektu wyniosła w przybliżeniu 120 tys. zł. Na ten cel pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi wysokości ok. 106 tys. zł. • Indywidualizacja – szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka – Wartość projektu wynosiła blisko 108 tys. zł. Projekt ten był w 100% finansowany ze środków POKL. • Budowa drogi dojazdowej do pól Białaczów – Ossa. Wartość inwestycji wynosiła około 336 tys. zł. Na ten cel pozyskane zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. • Budowa chodników i położenie asfaltu na ul. Parczowskiej w Białaczowie. Zadanie współfinansowane było przez Powiat Opoczyński a jego wartość wyniosła około 100 tys. zł. • Dotacja dla OSP Wąglany w wysokości 280 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi na zakup samochodu pożarniczego. OSP Wąglany otrzymało również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu ratowniczego. Dotacja ta wyniosła 18.000 zł. • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radwan – wartość inwestycji to 40 tys. zł. • Budowa windy w Szkole Podstawowej w Skroninie. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z PFRON. Ponadto otrzymano dofinansowanie z PUP w Opocznie na zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. Przy współpracy z OSP Miedzna Drewniana i Stowarzyszeniem „Źródełko” zrealizowany został projekt „Ocalić od zapomnienia.” W 2013 roku przy udziale środków zewnętrznych projekty realizował również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie. Wnioski, które gmina złożyła do realizacji: • Remont zabytkowego ratusza w Białaczowie • Wykonanie ogrodzenia wokół budynków świetlic wiejskich w Sędowie, Parczówku i Sobieniu. • Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobień oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Petrykozach i Miedznej Drewnianej. Gmina realizuje i nadal chce realizować również tzw. projekty miękkie, w których mieszczą się min: • Warsztaty wokalne i zajęcia sportowe dla młodzieży sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia bez uzależnień. • Baw się i śpiewaj na ludowo – warsztaty taneczne dla młodzieży. • Dobre przedszkole – lepszy start w szkole. Wartość wymienionych zadań znacznie przekracza sumę 9 mln. zł. Z tego ponad 6 mln. zł. to pozyskane dofinansowanie a pozostała kwota to wkład własny gminy. Gmina cały czas planuje nowe inwestycje. Bardzo istotną sprawą będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w Zakrzowie, Skroninie i Sędowie. W planach jest również zmodernizowanie zbiornika retencyjnego w Białaczowie modernizacja dróg. Stale ulega poprawie baza dydaktyczna szkół. Dzięki temu dostrzec można nowy kierunek w funkcjonowaniu szkół. Dyrekcja i nauczyciele doskonale rozumieją, że dziecka tylko i wyłącznie w murach szkoły wykształcić się nie da. Dodatkowo zaplanowano zaprojektowanie sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej i Skroninie. Planowane jest również utworzenie przedszkoli przy każdej ze szkół. Wójt poinformował również, że gotowe są projekty na rozbudowę świetlic wiejskich w Sobieniu, Petrykozach i Radwanie. Będą modernizowane drogi oraz chodniki. Stale uzupełniane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Gmina prowadzi również dopłaty do wapnowania gleb. Następnie Wójt poruszył temat wdrożonej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Białaczów oraz o dobrze funkcjonującej poradni rodzinnej w Petrykozach. Gmina dba również o rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez coroczne organizowanie „Dni Białaczowa”. Różne imprezy organizują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne i Rady Sołeckie. Na terenie gminy funkcjonuje orkiestra dęta i zespół ludowy „Owczareczek”. Prowadzona jest grupa sportowa teekwondo. Powstał chór gimnazjalny i organizacja „Strzelec”. Upamiętnione zostaną również obchody 70 rocznicy bitwy partyzantów AK na Łubach Sobieńskich. Gimnazjum w Białaczowie organizuje zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Organizowane są również uroczystości podczas obchodów świąt 3 Maja i 11 listopada. W roku 2013 uczczono również pamięć Kapelana z Białaczowa, który zginął w rzezi wołyńskiej Wójt poinformował także, iż ważną sprawą było zatwierdzenie Herbu Gminy. Oznajmił również, iż poprzez zmniejszenie subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej potrzebne jest dalsze oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Na zakończenie złożył podziękowania Radnym, Sołtysom, Pani Zastępcy – Wójta Barbarze Goworek, Pani Skarbnik Irenie Wilk, wszystkim pracownikom urzędu, Kierowniczce GOPS i Kierowniczce Biblioteki, Dyrektorom Szkół, organizacjom pozarządowym, policjantom, strażakom, Proboszczom poszczególnych parafii, druhom OSP, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, sportowcom i organizacji „Strzelec”. Ad. 4. Zapytania i interpelacje radnych. Glos w punkcie tym zabrał Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek, który również złożył podziękowania za współpracę. W szczególności podziękował tym, którzy pracują przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Radna K. Jóźwik – Jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, które działa od 33 lat a mimo to Wójt nie wymienia Towarzystwa Przyjaciół Wąglan i nie wspomina, że coś takiego jest organizowane na terenie gminy Ad. 5. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXIV/258/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 12. 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/259/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 12. 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w budżecie gminy przedstawiła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/260/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 12. 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Pani I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów poinformowała, iż wszelkie zmiany w budżecie muszą znaleźć odzwierciedlenie w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie, które przedstawiało się w sposób następujący: 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymany. Ad. 6. Zapytania i wolne wnioski W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek informując zebranych, iż Rada Gminy Białaczów wyraziła chęć włączenia się w uroczystość kanonizacji Jana Pawła II. Chcielibyśmy, aby w organizację tego przedsięwzięcia włączyła się również gmina, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Białaczów, szkoły z terenu gminy i tym podobne instytucje. Polega to głównie na zorganizowaniu uroczystości, która przybliży wszystkim postać Jana Pawła II. Na zakończenie swej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek poprosił, aby patronat honorowy nad obchodami objął Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński. Ad. 7. Zamknięcie obrad. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zamknął I część merytoryczną a następnie otworzył II Część uroczystą posiedzenia, podczas, której wszyscy obecni na posiedzeniu złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczno – noworoczne a następnie mieli możliwość obejrzenia występu Chóru z Gimnazjum w Białaczowie oraz występu uczniów Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:40 . Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2013, Z dnia: 16.12.2013
PROTOKÓŁ NR XXXV/35/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 16 grudnia 2013 r. Protokół Nr XXXV/35/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje Radnych. 6. Informacja Starosty Opoczyńskiego o planach powiatu dotyczących Kompleksu Parkowo – Pałacowego. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Miedzna Drewniana.” - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2022. - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2014 rok. - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na rok 2014 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2014 - w sprawie udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglanach. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych poprawek w związku, z czym został on jednogłośnie zatwierdzony. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się w sposób jednogłośny. Protokół został przyjęty Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Wójta Gminy Białaczów, który w pierwszej kolejności poinformował, iż głównym punktem w obradach sesyjnych jest przyjęcie budżetu na 2014 rok. Jeśli chodzi o tegoroczny budżet to cały czas wpływają zmiany. Główną sprawą w ostatnich działaniach było rozliczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa została zakończona i można się już podłączać, gotowe jest również rozliczenie finansowe. Rozliczona została także inwestycja dotycząca utworzenia eko-pracowni w szkołach. Czekamy na zwrot środków. Jesteśmy w okresie zimowym, który jak do tej pory przechodzi bardzo łagodnie. W każdej chwili jesteśmy w stanie uruchomić sprzęt, jeśli warunki atmosferyczne ulegną pogorszeniu. Mogę stwierdzić, że jesteśmy przygotowani do zimy. Jedna z uchwał, które będą dziś podejmowane dotyczy udzielenia dotacji dla OSP Wąglany na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka ta otrzymała dotacje w wysokości 40% wartości inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reszta kwoty to wkład własny. Jest propozycja, aby do podanej w projekcie uchwały kwoty dołożyć jeszcze 10 tys. zł. na zakup wyciągarki, która jest bardzo istotnym sprzętem na wyposażeniu wozu strażackiego. Została również podpisana umowa dotycząca zorganizowania imprezy przy „Piekielnym Szlaku”. Do podpisania są jeszcze umowy na zorganizowanie warsztatów wokalnych, zajęć taekwondo, remont zabytkowego ratusza, wymianę dachu na świetlicy wiejskiej w Sobieniu i ogrodzenie placów zabaw. Ad. 5. Zapytania i interpelacje Radnych. Radny J. Kowalczyk – Dlaczego tak dużo musimy dopłacać do zakupu samochodu pożarniczego do Wąglan? Dlaczego strażacy tak mało środków pozyskali sami? Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Czy będzie zakupiony pług skośny do odśnieżania? Wójt J. Jóźwik – Jednostka OSP Wąglany była na pierwszym miejscu na liście jednostek ubiegających się o dofinansowanie. Nie wiem, dlaczego pieniądze te trafiły do innych jednostek. Dostaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod warunkiem, że w tym roku kupimy nowy samochód. Trudno było nie wykorzystać takiej okazji i zrezygnować z otrzymanego dofinansowania. Jeżeli chodzi o zakup pługu skośnego to na chwilę obecną zakup taki jest zbędny ze względu na dobre warunki atmosferyczne. Jeżeli pojawi się konieczność takiego zakupu zostanie to wykonane. Radny J. Reszelewski – Dlaczego kwota dotacji dla OSP Wąglany jest tak duża. Początkowo rozmawialiśmy o znacznie niższych kosztach, które gmina będzie musiała ponieść na ten cel. Wójt J. Jóźwik – Odpowiedź na to pytanie jest prosta i już dziś informowałem, że kwota dotacji jest tak duża, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania ze wszystkich źródeł gdzie złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy na ten cel. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi od wszystkich osób, które obiecały pomoc. Ad. 6. Informacja Starosty Opoczyńskiego o planach powiatu dotyczących Kompleksu Parkowo – Pałacowego. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Starostę Opoczyńskiego M. Ksytę, który w pierwszej kolejności podziękował za zaproszenie. Powiedział również, iż współpraca między Starostwem Opoczyńskim a Gminą Białaczów układa się bardzo dobrze. Następnie w swej wypowiedzi poruszył temat kompleksu Pałacowo – Parkowego. Zlikwidowany został Dom Pomocy Społecznej mieszczący się w budynku Pałacu Małachowskiego, ponieważ budynek nie był przystosowany do pensjonariuszy. Nie dało się wprowadzić żadnych zmian architektonicznych, ponieważ jest to obiekt zabytkowy. W 2011 roku wichura, która przeszła przez teren Gminy Białaczów nie oszczędziła również kompleksu pałacowo – parkowego. Renowacja trwa, ponieważ Starostwo ubiega się o środki zewnętrzne. Koszty związane z utrzymaniem obiektu są bardzo wysokie a należy dbać przy tym o finanse powiatu. Mamy zabezpieczone środki na nowe nasadzenia. Jeśli chodzi o sam budynek pałacu to są duże trudności. Naprawione zostały uszkodzenia po przejściu nawałnicy jednak zepsuty jest system grzewczy. Dopóki Powiat Opoczyński jest właścicielem obiektu zobowiązany jest do dbania o niego, ponieważ jest z tego rozliczany przez konserwatora zabytków oraz przez mieszkańców Gminy Białaczów. Postępowanie o uznanie własności kompleksu pałacowo – parkowego prowadzone jest od 2001 roku. Potomkowie Platerów zwrócili się o zwrot obiektu. W dniu 31 grudnia 2013 roku ma się odbyć rozstrzygnięcie. Nie jest wykluczone, że termin ten ulegnie przesunięciu. Cały czas pojawiają się pomysły dotyczące sposobu użytkowania. Jednym z najlepszych jest utworzenie w budynku pałacu obiekty kulturalnego. W związku z takimi planami dobrym rozwiązaniem byłoby wydzierżawienie budynku. W chwili obecnej przez grupę ludzi zakładana jest Fundacja Pałacu Małachowskich. Fundacja ta chciałaby zorganizować teatr muzyczny, warsztaty teatralne oraz hotel z kawiarnią. Starostwo Powiatowe nie ustaje w poszukiwaniu możliwości zagospodarowania obiektu jednak wszystkie rozwiązania ograniczone są przez sprawy formalno – administracyjne. Na zakończenie Starosta Opoczyński M. Ksyta poinformował, iż w porozumieniu z Gminą Białaczów planowana jest inwestycja dotycząca remontu drogi powiatowej na odcinku Białaczów – Parczów. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Wszystkim nam zależy na dobru tego obiektu. Wójt J. Jóźwik – Bardzo dziękujemy Staroście Opoczyńskiemu za wyczerpujące informacje na temat kompleksu pałacowo – parkowego. Nadmienić również należy, że dzięki działaniu Starosty mamy 24 h monitoring. Cały czas zastanawiamy się nad ogrzewaniem, aby obiekt nie uległ zniszczeniu przez okres zimowy. Radny A. Martyka – Dziękujemy Panu Staroście za wizytę. Cieszę się, że Powiat dba o pałac. Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda sprawa ogrzewania i nowych nasadzeń. Radny J. Kowalczyk – Czy jest określony termin budowy przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej? Czy planowana jest dalsza inwestycja dotycząca budowy drogi Opoczno – Końskie? Czy będzie więcej połączeń na linii kolejowej Opoczno – Tomaszów oraz czy Starosta posiada jakieś informacje dotyczące zakładu CERKOLOR w Parczówku? Starosta Opoczyński M. Ksyta – Zakład CERKOLOR posiada autonomię biznesową i osobiście nie angażowałem się w tą sprawę. Ostatnio prowadziliśmy z Burmistrzem Opoczna rozmowy dotyczące podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby połączeń kolejowych. Kolej przychyliła się do budowy przystanku Opoczno – południe. Z pewnością zwiększy to dostęp do miejsc pracy. Budowa przystanku ma się zakończyć w listopadzie 2014 roku. Na tej inwestycji skorzystają mieszkańcy powiatu opoczyńskiego jak również mieszkańcy powiatów ościennych. Jeżeli chodzi o remonty dróg to Powiat planuje dokończenie remontu drogi Opoczno – Końskie, ale również planowany jest remont drogi Opoczno - Drzewica i Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. Na ten cel chcemy pozyskać jak najwięcej środków europejskich. Inwestycja ta zależy od terminu pozyskania środków. Jeśli chodzi o ogrzewanie to zwróciliśmy się do konserwatora zabytków z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, ponieważ nie stać nas na tak dużą inwestycję, jaką jest remont ogrzewania. Na chwilę obecną będziemy się starali jakoś doraźnie rozwiązać ten problem. Jeśli chodzi o nasadzenia to jesteśmy na etapie projektu, którego kwota wynosi ok. 200 tys. zł. Radny J. Reszelewski – W planach jest wykonanie remontu drogi Parczów – Białaczów. Uważam, że remontu wymaga również ul. Świerczewskiego w Białaczowie. Radny W. Świtkowski – Czy Starosta posiada jakiekolwiek informacje na temat budowy wiaduktu kolejowego w Radwanie? Kierownik GOPS T. Łukasik – Czy spadkobiercy ubiegają się o cały kompleks czy tylko o sam pałac? Radny M. Franaszczyk – W jakim terminie realizowana będzie inwestycja dotycząca remontu drogi powiatowej na odcinku Ostrów – Parczów? Starosta Opoczyński M. Ksyta – Postępowanie toczy się o cały kompleks a dokładna ilość spadkobierców nie jest mi znana. Jeśli chodzi o realizację inwestycji dotyczących modernizacji dróg to przewidziane są one na 2014 rok. Będziemy się starać pozyskać na ten cel środki zewnętrzne musimy jednak poczekać aż pojawi się nowy okres programowania. Sieć dróg powiatowych jest bardzo szeroka i mamy wiele pomysłów na ich rozwój i modernizację. Radny M. Franaszczyk – Czy przy okazji modernizacji drogi Białaczów – Parczów możliwe jest wykonanie ok. 100 metrów chodnika w stronę przystanku? Radny A. Martyka – W imieniu mieszkańców ul. Parczowskiej pragnę serdecznie podziękować Panu Staroście za remont chodnika. Mamy również nadzieję, że Starostwo przychyli się do remontu chodnika na ul. Świerczewskiego w stronę cmentarza. Starosta Opoczyński M. Ksyta – Jeżeli chodzi o budowę chodnika przy drodze w Parczowie to jest pewne ograniczenie. Remont ten będzie wykonywany w ramach środków przeznaczonych na remont dróg dojazdowych do pól a w takiej sytuacji środki te nie obejmą budowy chodnika. Dodatkowo na wykonanie takiej inwestycji potrzebny jest projekt. Ogólnie rzecz ujmując wszelkie przedsięwzięcia dotyczące remontów chodników przy drogach powiatowych planowane są na 2014 rok. Współpraca z Wójtem Gminy Białaczów bardzo dobrze się układa, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Wracając do sprawy kompleksu pałacowo – parkowego to mam głęboką nadzieję, że jeśli dojdzie do negocjacji wydzierżawienia obiektu to cena nie będzie jedynym wyznacznikiem, między starostwem a osobami chcącymi zająć się tym obiektem. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek złożył życzenia dla Starosty Opoczyńskiego oraz Wójta Gminy Białaczów i wszystkich obecnych na sali obrad gości, radnych i sołtysów. Życzenia z okazji zbliżających się świąt złożył również Wójt Gminy Białaczów i Starosta Opoczyński. Ad.7. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXIV/248/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Stosowność podjęcia przedmiotowej uchwały wyjaśniła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Poinformowała ona, iż do projektu uchwały wprowadzone zostały poprawki ze względu na decyzję Wojewody Łódzkiego o zmianach w dotacjach. Następnie zapoznała zebranych z wprowadzonymi zmianami. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/249/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów oznajmiając, iż zmiany dokonane w budżecie gminy muszą mieć odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/250/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Miedzna Drewniana” uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Pani I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów poinformowała zebranych, że konieczność podjęcia uchwały wynika z tego, że na wyżej wymienioną inwestycję była zaciągnięta pożyczka. Wykonawca zrealizował zakres prac w mniejszym stopniu w związku, z czym zmianie ulegnie kwota transzy. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/251/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7 W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek oddał głos Radnej J. Pawłowskiej, która odczytała Uchwałę Nr II/297/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Białaczów na 2014 rok. Opinia ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawiało się następująco: 13 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciwko przyjęciu uchwały Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/252/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9 Uchwałę Nr II/298/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów odczytała Radna Jadwiga Pawłowska. Uchwała ta stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/253/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11 Pani Skarbnik I. Wilk poinformowała zebranych, że wartość dodatku specjalnego nie uległa zmianie i stanowi 35%. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawiało się następująco: 12 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos przeciwko przyjęciu uchwały 1 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/254/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 12 Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/255/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na rok 2014. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 13 Radni nie mieli żadnych pytań w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/256/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2014. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 14 Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/257/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 16. 12. 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglanach. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 15 Radni nie mieli żadnych pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym przystąpiono do głosowania, które przedstawiało się w sposób następujący: 10 głosów za przyjęciem uchwały 2 głos przeciwko przyjęciu uchwały 2 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. Sołtys E. Lasota – Chciałabym, aby informowano sołtysów o posiedzeniach poszczególnych komisji, ponieważ chciałabym w nich uczestniczyć. Drugą sprawa, którą chciałabym poruszyć jest sprawa drogi, na tzw. „płaczków”. Ekipa, która robiła tą drogę pomówiła jednego z mieszkańców, że ten uniemożliwia prace. Mieszkaniec ten miał do tego prawo, ponieważ droga była wykonana niewłaściwie. Radny Z. Kocemba – Faktycznie była taka sytuacja jednak ekipa pracująca miała rację. Między Radnym Z. Kocembą a Panią Sołtys E. Lasotą wywiązała się dyskusja dotycząca sprawy remontu drogi. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Przewodniczący poszczególnych komisji podejmują decyzje o tematach posiedzeń i zapraszają gości. Sołtys A. Świątek – Chciałabym zwrócić uwagę Wójta na drogę śródpolną między Wąglanami a Parczowem. Niestety stan tej drogi znacznie się pogorszył i jest ona trudno przejezdna. Ad. 9. Zamknięcie obrad. Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXIV/34/2013, Z dnia: 27.11.2013
PROTOKÓŁ NR XXXIV/34/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XXXIV/34/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia listopada 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 08.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 2. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Podjęcie uchwał: - uchylająca uchwałę Nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013. 5. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych poprawek w związku, z czym został on jednogłośnie zatwierdzony. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się w sposób następujący: 15 radnych za przyjęciem protokołu Protokół został przyjęty Ad. 4. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXIV/246/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27. 11. 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 30. 10. 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 3. Stosowność podjęcia przedmiotowej uchwały wyjaśniła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/247/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27. 11. 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 4. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały również udzieliła Pani I. Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Ad. 5. Zamknięcie obrad. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 08:45. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2013, Z dnia: 30.10.2013
PROTOKÓŁ NR XXXIII/33/2013 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXIII/33/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 09.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich Radnych obecnych na posiedzeniu, których lista obecności stanowi załącznik Nr 1, sołtysów, według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 oraz zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik Nr 3. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych - 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy, pracowników urzędu oraz radnych. 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Białaczów - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów. - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów - w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Białaczowie. - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. - w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Białaczów oraz zasad ich używania - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Białaczów. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Do przedstawionego porządku obrad Radni nie wnieśli żadnych poprawek w związku, z czym został on jednogłośnie zatwierdzony. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Pan Zdzisław Prusek poinformował, że do zaproponowanego protokołu Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Białaczów Radni opowiedzieli się w sposób następujący: 15 radnych za przyjęciem protokołu Protokół został przyjęty. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik informując, że głównym tematem posiedzenia jest ustalenie stawek podatkowych na 2014 rok oraz zatwierdzenie herbu gminy. Komisja heraldyczna przychyliła się do naszej propozycji, zatem mamy do przyjęcia herb gminy, sztandar, flagę gminy oraz pieczęcie: gminy, wójta gminy oraz rady gminy. Następnie Wójt poinformował, iż zakończona została realizacja projektu „Ocalić od Zapomnienia” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miedznej Drewnianej. Projekt angażował dużą liczbę osób, którzy pracowali nad stworzeniem zeszytów historycznych poszczególnych miejscowości w Gminie. W ramach projektu zorganizowane zostały również warsztaty wikliniarskie. W dalszej kolejności Wójt poruszył temat zbliżającej się zimy i związanym z tym planem zakupu pługu śnieżnego. Rozliczono i zakończono projekt „Piekielny Szlak”, skierowano do rozliczenia wniosek końcowy na remont małej świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej. Oddana do użytku została droga Białaczów – Ossa i w chwili obecnej oczekujemy na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego. Rozliczono I etap budowy świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej. Na ukończeniu jest również rozliczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanie. W Parczówku i Skroninie trwają jeszcze prace przy budowie kanalizacji. Z pomocą Powiatu Opoczyńskiego wykonaliśmy chodnik na ulicy Świerczewskiego i ulicy Parczowskiej w Białaczowie. Powiat przekazał materiał natomiast prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy. Pojawił się problem z wyłonieniem wykonawcy podnośnika przy Szkole Podstawowej w Skroninie, do której uczęszcza dwoje niepełnosprawnych dzieci. Problem polega na tym, iż należy wykonać również obudowę podnośnika musi on być ogrodzony oraz zadaszony. Projekt na tą inwestycję jest już gotowy teraz należy wyłonić wykonawcę. Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach otrzymała dotację w kwocie 280 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Niestety wciąż brakuje środków na zakup nowego wozu, dlatego druhowie będą się starać o dodatkowe środki. Cały czas trwają prace porządkowe i przygotowawcze do Święta 1 listopada oraz prace związane z budową boiska sportowego w Skroninie. Mamy otrzymać dotację od Wojewody Łódzkiego w kwocie ok. 217 tys. zł na usuwanie skutków nawalnych deszczy, jakie przeszły przez naszą gminę. Środki te mają być przeznaczone na odbudowę dróg w Petrykozach. Na ukończeniu są prace związane z budową Eko-pracowni w szkołach. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości ok. 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gotowy jest projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków, aby podwoić przepustowość. Dofinansowanie w wysokości 75% można uzyskać z programu „Podstawowe usługi dla ludności” Złożono wniosek na wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w ratuszu w Białaczowie, budowę ogrodzeń, wyposażenie świetlic wiejskich itp.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór na odnawianie zabytków. Warunkiem uzyskania dofinansowania ma być przeznaczenie budynku na cel publiczny. W ramach takich środków chcielibyśmy wyremontować budynek służby folwarcznej. Niestety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budynek nie jest przeznaczony na cele publiczne. Trwają również prace związane z opracowaniem programu usuwania azbestu na terenie gminy. Na zakończenie chciałbym poruszyć temat odbioru odpadów komunalnych. Drugi raz zostały wywiezione odpady segregowane. Tylko pojedyncze przypadki mieszkańców niewłaściwie sortują śmieci. Niestety nie wystarczy nam pieniędzy na zapłatę za wywóz nieczystości. Konkretny bilans zostanie przedstawiony w grudniu. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. Radny J. Reszelewski – Jak wygląda ściągalność opłat za śmieci? Wójt J. Jóźwik – Ściągalność opłat jest dość wysoka i wynosi ok. 90%. Oczywiście są mieszkańcy, którzy uchylają się od wszelkich płatności zarówno podatkowych jak i za wodę i ścieki oraz śmieci. Radna B. Szymańska – Czy środki na wyposażenie świetlicy w Petrykozach są zagwarantowane? Wójt J. Jóźwik – Dopóki nie podpiszemy umowy nie mamy żadnej pewności. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – Czy jest możliwość przekwalifikowania budynku służby folwarcznej na cele publiczne? Wójt J. Jóźwik – Oczywiście należy dokonać zmian w planie i przeprowadzić standardową procedurę. Sołtys B. Pawlik – Nie zgadzam się ze źle naliczoną opłatą za śmieci. Od kwoty naliczone zostały nienależnie odsetki. Kolejna sprawa dotyczy parkingu za cmentarzem, który jest źle oznaczony i ludzie o nim nie wiedzą. Ulica Świerczewskiego powinna być oświetlona, ponieważ znajdują się tam zakłady pracy i ludzie chodzą tamtędy wieczorami. Następna sprawa dotyczy sfory bezdomnych psów, które są niebezpieczne i agresywne. Nie wiem również, co zrobić z liśćmi z dębów, które nawiewane są stale na moją posesję. Sołtys E. Lasota – Proces skanalizowania gminy ma się już ku końcowi. Chciałabym wiedzieć, kiedy zacznie się budowa kanalizacji w Sobieniu? Wójt J. Jóźwik – Mogę wyrazić ubolewanie nad źle naliczoną opłatą za śmieci. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. Miejsce za cmentarzem gdzie stają samochody nie jest parkingiem, ponieważ podłoże nie pozwala na utworzenie w tym miejscu parkingu. Światło przy cmentarzu jest na chwilę obecną zainstalowane i będzie świeciło się od dziś przez okres świąt. Projekt oświetlenia tej ulicy powinien jednak zostać wykonany. Bezdomne psy są bardzo dużym problemem jednak większość z tych, które biegają po Białaczowie ma swoich właścicieli. Radca Prawny W. Gorząd – Problem liści jest bardzo trudny do rozwiązania, ponieważ nie reguluje go ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Wójt J. Jóźwik – Zakończyły się dotacje na budowę kanalizacji z PROW. Nowe nabory będą z RPO niestety nie ma jeszcze harmonogramu, dlatego ciężko odpowiedzieć, kiedy dalej będziemy budować kanalizację. Ad. 6. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy, pracowników urzędu oraz radnych. Informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych udzielił Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek oznajmiając, iż wszystkie oświadczenia majątkowe złożone zostały w terminie a wszystkie niejasności zostały w sposób wyczerpujący sprostowane. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie dotycząca oświadczeń majątkowych jest integralną częścią protokołu i stanowi załącznik Nr 4. Ad. 7. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XXXIII/235/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 5. Głos w sprawie przedmiotowej uchwały zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy Białaczów, która zapoznała radnych ze wszystkimi zmianami, jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2013 rok. Ponieważ Radni nie mieli pytań przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/236/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 6. Głos ponownie zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy Białaczów, która oznajmiła, iż zmiany w budżecie gminy ściśle wiążą się ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni nie mieli pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/237/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 7. Wyjaśnień odnośnie podejmowanej uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani I. Wilk Radni nie mieli pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/238/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 8. Głos ponownie zabrała Pani Irena Wilk Skarbnik Gminy Białaczów, która poinformowała, że Radni zapoznali się z proponowanymi stawkami podatkowymi podczas wspólnego posiedzenia komisji. W związku z brakiem pytań do projektu powyższej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie, którego wyniki przedstawiają cię następująco: 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzyma W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.. Uchwała Nr XXXIII/239/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 9. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/240/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 10. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/241/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 11. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym przystąpiono do głosowania Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/242/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Białaczowie. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 12. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/243/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 13. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/244/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Białaczów oraz zasad ich używania. uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 14. Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Z. Prusek – Myślę, że to ogromny zaszczyt dla tej kadencji Rady Gminy Białaczów, że dane jest nam zatwierdzić herb gminy. Radni nie mieli żadnych pytań w związku, z czym przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/245/2013 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30. 10. 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia uchwała stanowi integralną część protokołu, jako załącznik Nr 15. Radni nie mieli pytań odnośnie podejmowanej uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie, którego wyniki przedstawiają się następująco; 14 głosów za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymany Uchwała została przyjęta. Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. Radna K. Jóźwik – Coraz częściej czuć w domach nieprzyjemne zapachy z kanalizacji sanitarnej. Radny J. Kowalczyk – Czy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach może ktoś przeprowadzać przez ulicę? Sołtys E. Lasota – Czy można przywieść grys na drogę w Sobieniu na tzw. „płaczków”? Chciałabym również dowiedzieć się czy jest w gminie jakiś dokument, który analizuje stan rolnictwa oraz jaką funkcję spełniają we wsi hydranty i czy można je zamykać na kłódkę? Wójt J. Jóźwik – Jeżeli występują nieprzyjemne zapachy z kanalizacji wynika to z nielegalnego przepompowywania szamba do studzienki kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o przeprowadzanie dzieci przez drogę to jeszcze dziś porozmawiam na ten temat z dyrektorką. Droga na „placzków” zostanie wykonana. Dane statystyczne dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie zamieszczone są w rocznikach statystycznych Województwa Łódzkiego, które dostępne są w bibliotece gminnej. Hydranty zostały zabezpieczone przez gminę ponieważ ludzie wykorzystują z nich wodę do budowy lub nawadniania. Strażacy wiedzą o zabezpieczeniach i mają klucze do otwierania hydrantów. Sołtys B. Pawlik – Co dalej będzie się działo z Pałacem Małachowskiego i czy w Białaczowie otwarte zostanie przedszkole? Wójt J. Jóźwik – W najbliższym czasie ma się rozstrzygnąć przetarg na zagospodarowanie parku wokół pałacu. Sam pałac natomiast jest tylko we władaniu powiatu natomiast powiat nie jest jego właścicielem. Na następną sesję zaprosimy Pana Starostę, aby udzielił informacji, co dalej z Pałacem. Jeśli chodzi o przedszkola to dyrekcja szkół wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o organizację przedszkoli we wszystkich szkołach. Pani I. Wiktorowicz – Pragnę zaprosić wszystkich Państwa na IV Białaczowskie Spotkania ze Sztuką Amatorską, które odbędą się w dniach 16 i 17 listopada 2013 r. Chciałabym również zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w kontakcie z osobami z Państwa miejscowości, które zajmują się sztuką aby zgłaszały swoje prace do udziału w konkursach. Radny E. Mastalerz – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu „Ocalić od Zapomnienia” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miedznej Drewnianej. W dniu dzisiejszym po sesji będą wręczane w pokoju Przewodniczącego dla Sołtysów zeszyty ze wszystkich miejscowości natomiast dla Radnych zeszyt z miejscowości danego Radnego. Ad. 9. Zamknięcie obrad. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 11:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Karolina Świątek Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 27.06.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony