Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.XVII/17.2015, Z dnia: 02.02.2016
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 02.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0002.XVIII/18.2015, Z dnia: 02.02.2016
Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 02.02.2016 , wersja 2
Numer: RG.0002.XVI/16.2015, Z dnia: 25.11.2015
Protokół Nr XVI/16/2015 z Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 25.11.2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 25.11.2015.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 21.12.2015 , wersja 3
Numer: RG.0002.XV/15.2015, Z dnia: 30.10.2015
Protokół Nr XV/15/2015 z Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 30 października 2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2015.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 21.12.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.XIV/14.2015, Z dnia: 29.09.2015
Protokół Nr XIV/14/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2015 r.  
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.XIII/13.2015, Z dnia: 10.09.2015
Protokół Nr XIII/13/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xiii.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.XII/12.2015, Z dnia: 28.08.2015
Protokół Nr XII/12/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xii.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.XI/11.2015, Z dnia: 19.08.2015
Protokół Nr XI/11/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xi.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.X/10.2015, Z dnia: 30.06.2015
Protokół Nr X/10/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz x sesji.docx
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 21.08.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.IX/9.2015, Z dnia: 27.05.2015
PROTOKÓŁ NR IX/9/2015     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           27 maja 2015 r. Protokół Nr IX/9/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2015 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum  Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości - według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr1, sołtysów i radnych , których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 i 3 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  Wójt wnioskował, żeby w pierwszej kolejności w porządku obrad były podejmowane uchwały dotyczące: zmian w budżecie gminy na 2015 r, oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022, w związku z pilnymi obowiązkami Skarbnika Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Nr IX/50/2015 w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego tematu Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który po zmianach przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Perspektywy opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian w budżecie gminy na 2015 r. - zmian w WPF na lata 2015-2022 - zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, - wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie, - udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. - ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Białaczów. Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował że był wyłożony do wglądu protokół z ósmej sesji, w tym czasie nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do protokołu w związku z czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: - zakupiono kosę spalinową za kwotę 2.700 zł. - wykonano prace remontowo-porządkowe na stadionie w Białaczowie, - przeprowadzono prace porządkowe przy pomniku w Kowalowie, - uporządkowano teren zielony na rynku i wokół pomnika w Białaczowie, - odnawiany jest budynek hydroforni w Miedznej Drewnianej, - wykorzystany został w całości materiał na naprawę dróg ( 330 ton kruszywa i 10 tys. l. emulsji), - odbudowano rowy i wykonano przepusty, - na bieżąco wykaszane są tereny zielone, - wykonano prace porządkowe przy świetlicy w Miedznej Drewnianej, - prowadzone są na bieżąco naprawy dróg gminnych, - przy urządzeniu do skrapiania nawierzchni dróg wymienione zostały węże i koła zębate, - odnawiany jest kompleksowo "piekielny szlak", - w budynku Urzędu Gminy wykonywane są prace remontowe, Na zakończenie Wójt poinformował, że w miniony poniedziałek odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Parczówek dotyczące planowanego miejsca gdzie miałaby znajdować się oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy wyrazili zgodę na budowę oczyszczalni ale zdecydowanie nie w tym miejscu w którym była planowana. Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych . Radny W. Świtkowski - czy coś więcej wiadomo na temat budowy wiaduktu w Radwanie, Wójt J. Reszelewski - wystosowaliśmy pismo, czekamy obecnie na odpowiedź od PKP, powinni podać szerokość i długość terenu jaki będzie im potrzebny na ten cel. Radny Z. Wereszka - czy w jakikolwiek sposób posunęły się prace w kwestii drogi na tzw. "Góry" w Parczówku i na jakim etapie jest projektowanie hali sportowej w Miedznej Drewnianej. Wójt J. Reszelewski - obecnie gmina nie ma środków zabezpieczonych w budżecie na ewentualny wykup działek w stronę tzw. "Gór", w bieżącym roku jest planowane zlecenie rzeczoznawcy wyceny tych działem, celem zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rok przyszły. Jeżeli chodzi o halę sportową w Miedznej Drewnianej to obecnie jest na etapie projektowania. Radna E. Lasota - zwróciła się z pytaniem jak wygląda sytuacja z odgromieniem w Zakrzowie i osuszeniem świetlicy w tej miejscowości. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że w kwestii odgromienia, obecnie nie ma żadnych możliwości żeby zdobyć środki zewnętrzne na ten cel. W sprawie świetlicy wykonane zostanie przekopanie rowu, jeżeli woda z piwnicy nie zejdzie wówczas trzeba będzie je zasypać. Radny W. Switkowski - w w/w sprawie zasugerował obniżenie poziomu wody w stawie sąsiadującym z budynkiem świetlicy. Wójt J. Reszelewski - możliwe jest że w tym temacie będzie potrzebna decyzja specjalisty od odwodnień, która może okazać się bardzo kosztowna. Radna E. Lasota - oświadczyła, że mimo to że ekspertyza będzie kosztowna to warto się nad tym tematem zastanowić, bo koszt rozbudowy może okazać się dużo większy. A. Martyka - jak wygląda sprawa działki za "Lewiatanem", na której zagospodarowanie dostaliśmy 20.000 zł. (Garnier). Przewidywane jest przeznaczenie kwoty 8.000 zł. na wykonanie projektu zagospodarowania tej działki, czy te środki są wystarczające, oraz czy ta działka znajduje się w strefie zabytkowej i czy nie poniesiemy dodatkowych opłat za wydanie opinii Konserwatora Zabytków. Wójt J. Reszelewski - środki w wysokości 20.000 zł. które otrzymaliśmy można przeznaczyć jedynie na zakup zieleni, ławeczek lub wykonanie ścieżek, projekt musimy wykonać we własnym zakresie. Przedmiotowy teren znajduje się pod opieką konserwatora i dlatego koszty są tak wysokie. Radna B. Wilk - zwróciła się z pytaniem kiedy powstanie wiata przystankowa na Kolonii Żelazowice, Wójt J. Reszelewski - poinformował, że gmina posiada wszystkie zgody, lecz nie ma jeszcze dokładnego terminu powstania wiaty. Radny M. Franaszczyk - zwrócił się z pytaniem odnośnie odwodnienia drogi powiatowej w Parczowie oraz przyspieszenia skomunalizowania działki pod boiskiem, Wójt J. Reszelewski - oczyszczenie terenu wzdłuż drogi spowoduje że woda będzie częściowo zalewała pola okoliczne a z drugiego fragmentu drogi będzie wpływała do wsi Dyrektor Zarządu Dróg sugerował, żeby zostawić to na takim etapie jak jest obecnie. Ad. 6. Perspektywy opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. W pierwszej kolejności o zabranie głosu został poproszony Pan Michał Szymański współwłaściciel Przychodni rodzinnej w Białaczowie - poinformował że zostały zakontraktowane usługi z NFZ, na obecną chwilę przychodni posiada: jednego - lekarza rodzinnego, dwóch - internistów, dwóch - pediatrów. Wszystkie świadczenia dla pacjentów udzielane są bezpłatnie. Podjęte zostały starania dotyczące rozbudowy przychodni, gdzie planowana jest rehabilitacja, ginekologia i stomatologia. Przychodnia chce również zapewnić pacjentom w najbliższym okresie raz w miesiącu opiekę Kardiologa, Diabetologa i Pulmonologa. Na obecną chwilę z usług przychodni korzysta 2.500 osób. Przychodnia posiada własny transport sanitarny, planowany jest również zakup aparatu do USG. Radna E. Lasota - zabierając głos poinformowała, że widząc tak duże zaangażowanie właścicieli przychodni, którzy dla mieszkańców z zakresu opieki zdrowotnej wyszli z tak bogatą ofertą, nastraja optymistycznie, że nasze zdrowie będzie w dobrych rękach oraz życzyła innym przychodnią i szpitalom takiego zaangażowania i takiego wyjścia naprzeciw ludziom. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poprosił o poparcie ogłoszenia do NFZ konkursu ofert na terenie gminy Białaczów z zakresu rehabilitacji leczniczej. Sołtys Parczówka A. Krzysztofik - zwróciła się z pytaniem czy wymienieni specjaliści, którzy będą przyjmować w przychodni Białaczów, będą również przyjmować pacjentów w przychodni Petrykozy. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poinformował, że jeżeli lekarz będzie przyjmował w Białaczowie to również będzie przyjmował w przychodni Petrykozy. (W dalszej części radni poruszyli temat przyjmowania pacjentów w porze nocnej i świątecznej) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Opocznie Maria Sołtysiak - poinformowała że Vita-met jest tą firmą która wygrała konkurs na zapewnienie opieki lekarskiej w porze nocnej i świątecznej. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Szpitala w Opocznie Jerzego Filipeckiego czy w kwestii Ośrodka Zdrowia w Białaczowie przewidywane jest rozszerzenie oferty. Dyrektor Szpitala w Opocznie J. Filipecki - poinformował, że żeby działać bezpłatnie na danym terenie wszystko musi być zakontraktowane i za zgodą NFZ. Na terenie powiatu Opoczyńskiego są cztery ośrodki, które mają rehabilitację jest jej o wiele za mało, pacjenci w kolejce na rehabilitacje czekają nawet do pół roku, powodem tego jest mały kontrakt z z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital niejednokrotnie występował o zwiększenie kontraktu, ale do tej pory nie było możliwości jego zwiększenia. Dyrektor poinformował obecnych, że nie ma możliwości stworzenia wszystkich przedsięwzięć bezpłatnie tj. opieka kardiologa, gastrologa lub innych specjalistów bez zapewnienia im. zaplecza i profesjonalnego sprzętu, oświadczył również, że Szpital nie planował i nie planuje likwidacji Ośrodka Zdrowia w Białaczowie. Do Ośrodka Zdrowia w Białaczowie dojdzie jeszcze jeden lekarz, który jest w trakcie specjalizacji chirurgicznej. (W dalszej części wśród osób na sali wywiązała się dyskusja dotycząca jakości świadczonych usług przez Szpital w Opocznie) Radny A. Martyka - zwrócił się do Dyrektora z pytaniem czy szpital jak również ośrodki zdrowia posiadają wystarczają ilość lekarzy i pielęgniarek. Dyrektor J. Filipecki - w odpowiedzi poinformował że brakuje zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, obecnie na naszym terenie jest dużo zatrudnionych lekarzy, którzy jednocześnie pobierają świadczenia emerytalne. Dyrektor Wydziału Zdrowia M. Sołtysiak - poinformowała, że choroby które są przypadkami kosztownymi spadają na szpitale powiatowe. Szpital w Opocznie ma w swoich strukturach funkcjonowanie POZ, oraz podała kilka przykładów zapewnianej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej przez inne placówki opieki medycznej. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poinformował, na temat wszystkich usług diagnostycznych świadczonych przez przychodnię rodzinną w Białaczowie oraz o specjalistach z Tomaszowa i Końskich, którzy w ramach kontraktu będą zapewniać bezpłatnie swoją opiekę. Poruszony został również temat zapewnienia przez przychodnię transportu sanitarnego. Na zakończenie omawianego tematu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - podziękował gościom za przybycie i przedstawienie informacji opieki zdrowotnej na terenie gminy. Właściciele przychodni w Białaczowie Michał Szymański i Mariusz Kuśmierski podziękowali za zaproszenie i prosili o dobrą współpracę. Ad. 7. Podjęcie uchwał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Głos zabrała I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie. Zmiany w planie dochodów: W rozdz. 80101: 39.262 zł. - środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu ekopracowni w Szkole Podstawowej w Skroninie. W rozdz. 80195: 50495 zł. - środki otrzymane na realizację projektu "Nasze przedszkole jest najlepsze w Szkole". W rozdz. 90004: 20.000 zł.- środki otrzymane na realizację projektu "upiększanie z Garnierem". W rozdz. 92109: zmniejsza się dochody o kwotę 99.989 zł. na rozbudowę świetlicy w Radwanie zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Zmiany w planie wydatków: W rozdz. 01010: zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł. na uzupełnienie wodociągu na terenie gminy. W rozdz. 60016: zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł. na zakup kosiarki wraz z osprzętem. W rozdz. 70005: zwiększa się wydatki o kwotę 37.000 zł. z przeznaczeniem na zakup działki w Petrykozach i w Białaczowie. W rozdz.75023: zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł. na szkolenie pracowników. W rozdz. 80195: zwiększa się wydatki w wysokości 50.495 na doposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. W rozdz. 90001: zwiększa się wydatki w wysokości 61.500 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Białaczów. W rozdz. 90004: zwiększa się wydatki o kwotę 28.000 zł. - w tym 20.000 zł. na urządzenie terenu zieleni w Białaczowie i 8.000 zł. na wykonanie projektu wymienionego terenu. W rozdz. 90005: zwiększa się wydatki w wysokości 30.000 zł. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. W rozdz. 90015: zwiększa się wydatki o kwotę 11.100 na opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wąglany, Sędów, Skronina, Kuraszków, Parczów. W rozdz. 92109: zmniejsza się wydatki o kwotę 73.000 zł. na rozbudowę świetlicy w Radwanie. W rozdz: 92605: zwiększa się wydatki o kwotę 855 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za Animatora prowadzącego zajęcia sportowe na boisku "Orlik" w Białaczowie. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/45/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 - projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/46/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Z. Prusek - poinformował radnych o konieczności zmiany w/w uchwały ze względu na zawarcie w niej zapisu dot. bezpańskich kotów oraz wskazanie adresu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/47/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie, Głos zabrała Dyrektor A. Smolarczyk poinformowała że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2012r., poz. 1129) oddziały sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych. Szkoła posiada bazę sportową, uczniowie będą korzystać z hali gimnastycznej, boiska sportowe typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko asfaltowego do piłki ręcznej. Ponadto, po rozpoznaniu oczekiwań i potrzeb uczniów zaobserwowano zainteresowanie nauką w oddziałach sportowych. Dyrektor poinformowała, że obecnie do klasy sportowej chętnych jest 21 uczniów, a podstawą utworzenia takiego oddziału na podstawie w/w przepisów jest co najmniej 20 uczniów w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu oraz co najmniej 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych. Radny A. Martyka - zwrócił się z pytaniem, czy nie będzie dużym obciążeniem dla szkoły organizacja 2 razy w roku obozów sportowych dla uczniów tego oddziału oraz co w sytuacji jeżeli okaże się że liczba uczniów w klasie zmniejszy się poniżej 20 osób. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - w odpowiedzi poinformowała, że przedmiotowe Rozporządzenie nakłada obowiązek organizacji obozów dla uczniów oddziału sportowego, jednak szkoła przewiduje zorganizowanie jednego takiego obozu na terenie gminy Białaczów co obniży koszty. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę uczniów to obowiązkiem jest, żeby taka klasa funkcjonowała musi liczyć minimum 20 osób, w związku z tym szkoła będzie się starać ażeby tą klasę utrzymać. Radna E. Lasota - zwróciła się do Pani Dyrektor z następującymi pytaniami: - czy w otrzymanej informacji przez radnych ujęte są wszystkie koszty dot. utrzymania takiej klasy, ponieważ jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dla uczniów oddziału sportowego muszą być zapewnione obozy szkoleniowe oraz jeden pełnowartościowy posiłek dziennie, - czy szkoła zapewnia warunki sanitarne, - czy klub sportowy LKS w ramach porozumienia może zapewnić zaplecze, - czy są osoby z uprawnieniami, które mogą prowadzić zajęcia w takiej klasie. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - w odpowiedzi poinformowała, że organizowanie posiłków jak również obozów szkoleniowych finansowane jest na zasadach ogólnych, gmina może dofinansować wyjazdy na obozy w ramach swoich możliwości. Szkoła nie jest zobligowana zawierać porozumienia z miejscowym klubem sportowym ponieważ w pełni zapewnia zaplecze sanitarne dla uczniów. Placówka zatrudnia nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadają uprawnienia trenerskie i instruktorskie w różnych dyscyplinach sportowych. Po omówieniu powyższych Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/48/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że są to środki przeznaczone na projekt przebudowy drogi, po pozytywnym przyjęciu uchwały Gmina wspólnie z Powiatem Opoczyńskim w ramach porozumienia będzie partycypować w wydatkowaniu środków przeznaczonych na przebudowę dróg powiatowych wymienionych w w/w projekcie. Radny A. Martyka - zwrócił się z pytaniem czy przy ul. Świerczewskiego w Białaczowie jest planowana budowa chodnika, oraz czy na ulicy Piotrkowskiej planowana jest budowa zatoczki i przejście dla pieszych w nowym miejscu. Wójt J. Reszelewski - w odpowiedzi wyjaśnił, że przy ul. Świerczewskiego nie będzie budowany chodnik, ponieważ że względu na bezpieczeństwo droga ta musi być poszerzona, natomiast przy ul. Piotrkowskiej nie jest planowana budowa zatoczki, przystanek autobusowy jak również przejście dla pieszych zostanie przeniesione na przeciwko sklepu "lewiatan". W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/49/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 8 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało 13 - radnych 1 - radny wstrzymał się od głosu Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/50/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 9 Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski W powyższym punkcie tematu w pierwszej kolejności głos zabrał Wójt J. Reszelewski - poruszył tema wniosku złożonego przez Pana Z. Szpotona założyciela strony EKG. Wniosek dotyczył tematu Medal - zasłużony dla Gminy Białaczów. Wójt poinformował, że zwracają się do niego osoby z pytaniami czy ta kwestia przez radnych będzie wznowiona oraz zasugerował ażeby Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia ponownie podjęła się tej sprawy. Radna J. Pawłowska - zaprosiła wszystkich obecnych na Festyn Integracyjny, który odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. o godz. 15:00 w Skroninie na placu szkolnym. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - odczytał pismo Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego skierowane do Rady Gminy dotyczącego projektu "Archiwum - Przełomu". Głównym celem wymienionego projektu jest stworzenie ogólnopolskiego elektronicznego i internetowego katalogu zasobów na potrzeby naukowców, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych historią najnowszą, gdzie będą mogli znaleźć interesujące ich dokumenty z lat 1989 - 1991 w jednym miejscu. Wójt J. Reszelewski - przedstawił informację na temat osób które zapłaciły za śmieci za rok z góry. Zapłata za śmieci za cały rok z góry, nie zwalnia płacących z obowiązku uzupełnienia opłaty za okresy przyszłe, jeśli na mocy uchwały Rady Gminy opłaty zostaną podniesione w ciągu roku. Sołtysi z miejscowości Wąglany, Miedzna Drewniana i Skronina zgłosili potrzebę wybudowania wiat przystankowych w tych miejscowościach oraz Sołtys Miedznej Drew. Z. Purgat zgłosił do uporządkowania rowy wzdłuż drogi na odcinku Miedzna Drew. - Żelazowice. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że od 1 czerwca kompleksowo będzie porządkowana droga na odcinku Białaczów - Petrykozy, po wykonaniu prac grupa porządkowa przejdzie na następną drogę wymagającą uporządkowania. Sołtys Zakrzowa Z. Brzóska - zgłosiła awarię wodociągu w miejscowości Zakrzów, obok następujących posesji: Kupis, Kędziora i Mastalerz. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - zwrócił się z pytaniem do Wójta czy można zobowiązać właścicieli przy ulicy Świerczewskiego, przeznaczonej do przebudowy o zabezpieczenie budynków, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Wójt J. Reszelewski - w odpowiedzi oświadczył, że taka informacja dotarła do właścicieli budynków i zostały one zabezpieczone. Radny M. Jaworski - zgłosił do naprawy drogę na ul. Wąskiej w Białaczowie. Ad. 9. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem powyższych tematów Przewodniczący zamknął IX Sesję Rady Gminy o godz. 13:34 Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek Protokołowała Anna Gołacka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: VIII/8/2015, Z dnia: 29.04.2015
PROTOKÓŁ NR VIII/8/2015     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           29 kwietnia 2015 r. Protokół Nr VIIII/8/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum  Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości : Wójta Gminy – Jacka Reszelewskiego, Sekretarza Gminy – Andrzeja Urbańczyka, Skarbnika Gminy - Irenę Wilk Kierownika GOPS – Teresę Łukasik., sołtysów i radnych , których lista obecności stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.              Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.        Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. 4.        Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5.        Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnie 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r. 7.        Podjęcie uchwał w sprawach: - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, - terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białaczów - ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie przez część roku. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Białaczów Zmian w budżecie gminy na 2015 r. Zmian w WPF na lata 2015-2022 zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014 8.        Zapytania i wolne wnioski 9.        Zamknięcie obrad. VIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował że był wyłożony do wglądu protokół z siódmej sesji, w tym czasie nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do protokołu w związku z czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: założono instalację elektryczną po nawałnicach na dachu Urzędu Gminy w Białaczowie, zakupiono nową antenę do radiostacji w Urzędzie Gminy w Białaczowie, w miejscowości Wąglany poprawione zostały korytka na drodze na tzw. przedewsiu, dokonano doraźnie naprawy dróg w miejscowościach , Sędów, Ossa, Wąglany, Skronina, Sobień, odbyło się spotkanie na wodomistrzówce dotyczące zagospodarowania linii brzegowej zbiornika w Miedznej Mur., na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Białaczowie wymieniono zepsute elementy, przeprowadzono prace dotyczące przepustowości rowu wzdłuż posesji Pani Skorupa w miejscowości Skronina, wzdłuż drogi w Wąglanach przycięto drzewa, odbył się przetarg na zakup kruszywa, w miejscowości Sobień wymieniono przepust na drodze dojazdowej do pól, gmina Białaczów w konkursie Garniera zajęła 8 miejsce i otrzyma 20.000 na zagospodarowanie wyznaczonego terenu., został odnowiony teren w centrum Białaczowa, przy pomniku, na ujęciu wodnym w Miedznej Drewnianej została zakupiona lampa do uzdatniania wody, koszt z montaże wyniósł 59.581,20 zł. Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych . Radny Z. Wereszka – jakie są podjęte działania w sprawie nieszczelności dachu na hali sportowej w Petrykozach i w Białaczowie, oraz kiedy będą przeprowadzone remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Parczówek (na Górach) Wójt J. Reszelewski – na temat nieszczelności dachu na hali w Białaczowie nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, natomiast dach na hali w Petrykozach jest do przeprojektowania. Jeżeli chodzi o naprawę dróg w miejscowości Parczówek to w pierwszej kolejności musi być uregulowany stan prawny. Radny M. Franaszczyk – jaki będzie przydział kruszywa na poszczególne miejscowości. Sekretarz A. Urbańczyk – zakupiono 300 ton grubszego kamienia i 50 ton drobnego kruszywa. Planowane jest przeznaczenie jednego zestawu na miejscowość ok. 25 ton. Radny A. Martyka – złożył podziękowania w imieniu swoim i mieszkańców Gminy Białaczów, że wszystkie interwencje są podejmowane do realizacji na bieżąco. Wnioskował również o uporządkowanie posesji na ulicy Wąskiej oraz o uporządkowanie zieleni na rynku w Białaczowie. Wójt J. Reszelewski – w kwestii uporządkowania zieleni na rynku pismo zostanie skierowane do konserwatora o otrzymanie stosownych zezwoleń. Radny W. Świtkowski – jak wygląda sytuacja dotycząca nowego wiaduktu w Radwanie. Wójt J. Reszelewski- z informacji jaką otrzymałem wynika, ze w 2016 zostaną rozpoczęte prace, które umożliwiłyby powstanie tego wiaduktu. Radny M. Franaszcyk – ilu obecnie jest zatrudnionych w urzędzie pracowników interwencyjnych. Wójt – J. Reszelewski – obecnie na prace interwencyjne zatrudnionych jest 11 osób, kolejnych 20 osób planowanych jest do zatrudnienia w miesiącu maju. Roboty publiczne dotyczą osób po 50 roku życia, w maju również planowane jest zatrudnienie 10 osób do 30 roku życia, 6 osób na staż oraz 8 osób na prace społeczno-użyteczne. Radna E. Lasota – zwróciła się z następującymi pytaniami: jak wygląda sprawa odgromienia mieszkań w Zakrzowie, kiedy będą rozpoczęte prace związane z osuszeniem świetlicy w Zakrzowie, czy regulamin organizacyjny urzędu jest opracowany i kiedy można się z nim zapoznać, kiedy będzie udostępniony protokół z przeprowadzonego audytu w Urzędzie Gminy, dlaczego na stronie BIP nie było informacji dotyczącej wyboru nowego wykonawcy na opracowanie projektu budowy hali sportowej w Miedznej Drewnianej. Wójt J. Reszelewski – regulamin organizacyjny jest w trakcie opracowywania, nie jest jeszcze zakończony proces reorganizacji urzędu, przy pomocy Sekretarza będzie regulamin zmieniany po opracowaniu będzie można zapoznać się z jego zapisami. Informacja z przeprowadzonego audytu, będzie na dzisiejszej sesji przedstawiona. Jeżeli chodzi o wyłonienie nowego wykonawcy na opracowanie projektu budowy hali sportowej w Miedznej Drewnianej, unieważniliśmy wcześniejsze postępowanie ponieważ po sprawdzeniu oferenta, który przedstawił najniższą kwotę okazało się że jest to firma nierzetelna w 2 przypadkach na 6 sprawdzonych nie dotrzymał warunków umowy w związku z czym zleceniodawca poniósł wysokie koszty a w innym przypadku sprawa toczyła się w sądzie. Po konsultacjach z Mecenasem przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe, które ma na celu ograniczenie liczby osób które będą brać udział w takim zapytaniu , wystosowane zostały pisma do trzech kolejnych oferentów biorąc pod uwagę cenę i dodatkowo referencje. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 49.500 zł. Złożona została przez firmę, którą reprezentuje Pan Joseph Al Khuri z Białaczowa. Radna E. Lasota – bardzo dobrze, że zgłosiła się firma z Białaczowa. Czy są informacje dotyczące kompleksowego ujęcia kosztów budowy hali w Miedznej Drewnianej. Wójt J. Reszelewski – na tym etapie można opierać na szacunkowej kwocie, która wynosiła by 3 mln brutto. Radny Z. Wereszka – czy w szacunkowej kwocie ujęte jest wyposażenie hali jej zaplecze oraz jaki jest przewidywany koszt utrzymania tej hali. Wójt J. Reszelewski – na chwilę obecną nie można powiedzieć jaki będzie koszt utrzymania hali, w przyszłości jeżeli by ta hala powstała to chcielibyśmy założyć pompy ciepła. Natomiast jeżeli chodzi o zaplecze sanitarne to myślę, że wszystko będzie ujęte w tych środkach jakie są planowane. Następnie Wójt poinformował, na temat świetlicy w Zakrzowie, gdzie planowane jest zasypanie piwnic oraz są założenia żeby w sposób nieznaczny powiększyć budynek, natomiast w kwestii odgromienia budynków w Zakrzowie Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną nie posiada informacji na ten temat. Radny W. Świtkowski – na chwilę obecną nie mamy dokładnych informacji jaki będzie koszt inwestycji budowy hali w Miedznej Drew. może lepszym rozwiązaniem by było wybudowanie mniejszej sali niż pełnowymiarowej. Wójt J. Reszelewski – możemy dostać dofinansowanie na budynek którego nie mamy, mniejsze sale już są w miejscowościach Białaczów i Petrykozy, natomiast hali pełnowymiarowej na naszym terenie nie ma. Radny M. Franaszczyk – na posiedzeniu Komisji Budżetowej wypracowany został wniosek do Wójta o przedstawienie alternatywy budowy mniejszej hali sportowej w Miedznej Drewnianej. Przewodniczący Rady Z. Prusek wyjaśnił, że obecnie przygotowywany jest wniosek i nie wiadomo jak zostanie oceniony i czy te środki gmina otrzyma. W związku z brakiem pytań przystąpiono do następnego punktu tematu Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnie 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r. Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy radny otrzymał komplet dokumentów w tym przedmiotowe sprawozdanie i w związku z tym poprosił o zgłaszanie uwag, bądź pytań do wymienionego dokumentu. Sekretarz Gminy A. Urbańczyk – zwrócił się z prośba do przedstawicieli poszczególnych miejscowości, żeby grupy nieformalne typu KGW bądź inne działające na terenie gminy zawiązały stowarzyszenie, ponieważ taka organizacja ma większe możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań publicznych. Radna E. Lasota poinformowała na temat stowarzyszeń działających w gminie Sławno. W związku z brakiem uwag sprawozdanie przez radnych zostało przyjęte pozytywnie. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnie 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 7. Podjęcie uchwał projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Radny M. Adamus - poruszył temat stawki za śmieci od jednej osoby, gdzie jego zdaniem jest ona o wiele za wysoka. Radny A. Martyka – zwrócił się do Przewodniczącego Rady, żeby na posiedzenie poprosić pracownika urzędu odpowiedzialnego za gospodarkę śmieciową , między innymi po to aby wyjaśnił jaka jest ściągalność i zadłużenia w opłatach. Radny M. Franaszczyk – wyjaśnił, że ściągalność i zadłużenia w opłatach za śmieci szacuje się w granicach 90%, oraz wyjaśnił opłatę za dzierżawę koszy. Radna J. Pawłowska zwróciła się z prośbą do Wójta o przedstawienie informacji dotyczącej opłat za śmieci w gminach sąsiednich. Wójt przedstawił informację na temat stawek za śmieci w powiecie, które cenowo są porównywalne ze stawkami zaproponowanymi w omawianym projekcie uchwały. Radna B. Wilk – oświadczyła, że podwyżka opłat jest skierowana do osób, które systematycznie płacą za śmieci. Radny M. Franaszczyk – wyjaśnił że zamysłem podwyżek opłat za odpady komunalne było to, żeby gmina nie dopłacała ze środków budżetowych i żeby zbilansować koszty oraz że jeżeli brane by były pod uwagę osoby które nie płacą za śmieci to zaproponowane kwoty byłyby o wiele wyższe. Radna E. Lasota – poinformowała, ze osoby które przygotowały propozycję opłat ze strony urzędu, bardzo profesjonalnie podeszły do tematu i dobrze przygotowały rożne symulacje. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 radnych Przeciw - 5 radnych Wstrzymało się – brak 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. (Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat obowiązku głosowania przez radnego) Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/37/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 - projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białaczów W związku z brakiem pytań do powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białaczów W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/38/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych W związku z brakiem pytań do powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/39/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 projekt uchwały w sprawie:ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie przez część roku. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie przez część roku. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/40/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie przez część roku. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Białaczów Kierownik GOPS udzieliła informacji do przedmiotowego projektu, który zawiera ocenę zasobów pomocy społecznej i wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej Gminy Białaczów, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący – szczegółowe informacje zawiera uzasadnienie do uchwały. Radna E. Lasota – jakie są prognozy dalszego funkcjonowania GOPS na przyszłe lata. Kierownik GOPS T. Łukasik – poinformowała że w prognozach GOPS istnieje zamysł powstania w gminie klubu integracji społecznej oraz małego ośrodka wsparcia . Następnie Kierownik GOPS poruszyła temat warunków przyjmowania interesantów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Białaczów W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/41/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 8 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 – minutową przerwę Po przerwie wznowiono obrady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Głos zabrała I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie. Zmniejsza się dochody o 1.784.218 zł. , natomiast wydatki zmniejsza się o 1.620.882 zł. Po zmianach dochody gminy planowane są na 16.664.614 zł. a wydatki na 18.748.299 zł. w tym majątkowe - 3.908.300 zł Po uwzględnieniu powyższych zmian deficyt wyniesie 2.503.145 zł. Radny M. Franaszczyk – poinformował że na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 27 kwietnia 2015 r. członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie zmiany w budżecie z zastrzeżeniem wyłączenia środków w wysokości 10.000 zł. na wykonanie projektu map. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/42/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 9 - projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, Skarbnik I. Wilk - poinformowała, że w ślad za zmianami w budżecie idą zmiany do WPF-u. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/43/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 10 projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014 Radna E. Lasota – poinformowała, że do przedstawionego planu ma wiele zastrzeżeń, brakuje wiele informacji, które ma nadzieję pojawia się w Strategi Rozwoju Gminy. Informacji na powyższy temat udzielił pracownik UG M. Trębarczyk - jest to nowelizacja planu aglomeracji, która jest podyktowana zmianami w ustawie, wyjaśnił że z wcześniejszego planu, który obejmował wszystkie miejscowości w gminie Białaczów i dwie miejscowości w gminie Żarnów wykreślono miejscowości : Kuraszków, Ossę, Zakrzów i Sobień ze względu na zbyt długi przesył co nie spełniało wymogu intensywności, gdzie na kilometr sieci kanalizacyjnej musi zamieszkiwać 100 osób., wyjaśnił że ten plan jest niezbędny dla gminy do ubiegania się o środki finansowe z PROW-u. Radny M. Adamus – poruszył temat ogrodzenia przy budynku świetlicy w Sędowie, zwracając się do pracownika urzędu M. Trębarczyka z pytaniem, czy wszystkie środki na ten cel zostały wykorzystane. Pracownik Urzędu M. Trębarczyk – udzielił twierdzącej odpowiedzi. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014 W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych 2 radnych wstrzymało się od głosu Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29.04.2015 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Białaczów 2014 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 11 Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski Sołtys Ossa M. Sadowska – zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie naprawiana doga na odcinku od "Gajówki" w stronę Ossy. Sołtys Sobienia K. Kocemba – wnioskował o naprawę mostku na Starej Wsi oraz prosił o zakup bramek na boisko przy świetlicy wiejskiej. Sołtys Zakrzowa Z. Brzóska – zwróciła się z pytaniem odnośnie drogi powiatowej Zakrzów – Sędów, kto ma wystosować pismo do zarządu o naprawę tej drogi czy zrobi to gmina czy mieszkańcy wsi. Sołtys Sędowa A. Krawczyk – wyraził swoją opinię dotyczącą naprawy w/w drogi i zasugerował, żeby to gmina wystąpiła z takim pismem. Kierownik GOPS T. Łukasik - zadała następujące pytanie: czy zainstalowanie lampy w hydroforni jest jednoznaczne z tym, że woda nie będzie już chlorowana. Radny A. Martyka – poruszył problem szamb za ośrodkiem zdrowia w Białaczowie, które obecnie są niezabezpieczone oraz poinformował, że w budżecie były uchwalone środki na modernizację stawów w Kuraszkowie i w Białaczowie i czy zostały skierowane odpowiednie wnioski do WFOŚiUW o przeznaczenie dotacji na ten cel. Sołtys Wąglan K. Jóźwik – podziękowała Wójtowi za udzieloną pomoc przy wykonaniu prac porządkowych w miejscowości Wąglany, oraz poprosiła o wstawienie tablicy z nazwą miejscowości od strony Białaczowa, Radny Z. Wereszka – zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii na temat osób które zapłaciły za śmieci za rok z góry, czy po zmianie stawek od lipca będą zobligowane dopłacać różnicę. Sołtys Zakrzowa Z. Brzóska – kto powinien wykonać tablicę ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Radna E. Lasota – wyjaśniła, że taką tablicę można wykonać ze środków funduszu sołeckiego lub we własnym zakresie. Sołtys Białaczowa B. Zielińska - w sprawie tablicy ogłoszeń poinformowała, że w Białaczowie taką tablicę z własnych środków ufundowali radni tej miejscowości. Sołtys Radwana A. Gwadera – kto jest odpowiedzialny za porządek na przystankach. Sołtys Parczówka A. Krzysztofik - zgłosiła do naprawy tzw. "białą droga". Sołtys Petrykóz Z. Pokrzywka - zgłosiła do naprawy drogę od Petrykóz w stronę tartaku oraz w stronę "Galasów". Wójt Gminy J. Reszelewski na powyższe pytania udzielił następujących odpowiedzi: nie ma dokładnych informacji w jakim terminie będzie zrobiona droga na tartak oraz w stronę "Galasów", za porządek na przystankach odpowiada przedstawiciel miejscowości czyli sołtys, tablice w miejscowościach we własnym zakresie wykonali sołtysi lub przy współpracy z radnymi. w spr. wyrażenia opinii na temat osób które zapłaciły za śmieci za rok z góry, radni otrzymają wykładnie prawną na powyższy temat na następną sesję, gmina nie wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiUW na modernizację stawów w miejscowościach Białaczów i Kuraszków. lampa może w niedalekiej przyszłości w zupełności wystarczy aby woda nie była chlorowana, obecnie niewielkie dawki chloru są dawane. droga Zakrzów – Sędów jest drogą powiatowa i w związku z tym w najbliższym czasie gmina wystąpi z odpowiednim pismem do zarządu o naprawę tej drogi, w najbliższym czasie; pracownicy zajmą się naprawą mostku w miejscowości Sobień na Starej Wsi oraz obiecał że będzie miał na uwadze zakup bramek na boisko przy świetlicy, odcinek drogi od "Gajówki" do Ossy, należy do Lasów Państwowych, są prowadzone rozmowy co do przejęcia tej drogi. Sołtys Wąglan K. Jóźwik – zwróciła uwagę że na drodze Białaczów – Wąglany koło oczyszczalni ścieków powinny być przeprowadzane kontrole samochodów ciężarowych tamtędy przejeżdżających, mimo widniejącego zakazu jazdy takich pojazdów. Radna E. Lasota – poinformowała, na temat spotkania KGW z terenu powiatu opoczyńskiego jakie odbyło się w dniu 25 kwietnia br. w Sławnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek przypomniał o zaproszeniu na otwarcie prywatnego środka zdrowia w Białaczowie oraz wspólnie z Wójtem zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość 3 maja. Sołtys Wąglan K. Jóźwik – zaprosiła na 34 Wąglański Maj Poezji, który odbędzie się 24 maja 2015 r, w Wąglanach, oraz poinformowała o planowanym rajdzie rowerowym w dniu 3 maja. Wójt J, Reszelewski – zapoznał radnych z nieprawidłowościami ujawnionymi w protokole z przeprowadzonego audytu w Urzędzie Gminy w Białaczowie. Radny Z. Wereszka - wnioskował ażeby pochylić się nad sposobem informowania mieszkańców gminy o planowanych inwestycjach czy wdrażanych procesach w Gminie. Radny W. Świtkowski – wyjaśnił że wobec przedstawionych informacji zawartych w protokole z przeprowadzanego audytu nie dopuszczono się żadnych przestępstw, są to jedynie nieprawidłowości, oraz zwrócił się do Wójta jaki był koszt przeprowadzonego postępowania. Wójt J. Reszelewski – poinformował, że koszt audytu wyniósł 12.000 zł. Ad. 9. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem powyższych tematów Przewodniczący zamknął VIII Sesję Radę Gminy o godz. 12:45 Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.05.2015 , wersja 5
Numer: VII/7/2015, Z dnia: 31.03.2015
PROTOKÓŁ NR VII/7/2015               Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE             31 marzec 2015 Protokół Nr VII/7/2015 z Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2015 roku Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9:30. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście według listy obecności - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi z terenu gminy według listy obecności-stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu, oraz radni gminy według listy obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie I. Część merytoryczna 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie za 2014 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2015 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022, członkostwa Gminy Białaczów w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ”, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego, przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, diet dla radnych rady Gminy Białaczów, ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków Sołtysa, ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białaczów, w sprawie wyrażania zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o pow. 0,0242 ha, położonej w Radwanie. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Białaczów Ad. 3. Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów Do zaproponowanego protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białaczów nie było żadnych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sesji. Protokół został przyjęty. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami: W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który udzielił informacji na następujące tematy: naprawa dróg w miejscowościach na terenie naszej gminy, m.in. w Sobieniu, Żelazowicach, Miedznej Drewnianej, Ossie; dofinansowanie w kwocie 10. 000 złotych „Animator Sportu na Orliku” przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych; pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dla dzieci trenujących tekwondo; zakończenie zebrań sprawozdawczych dla OSP; pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na zawody tenisa ziemnego, na mecz Polska-Litwa; rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy Białaczów; przyłączenie budynku OSP w Żelazowicach do sieci kanalizacyjnej; po ostatnio pobranych próbkach wody z wodociągu w Żelazowicach Sanepid podaje do informacji, że woda nadaje się do spożycia. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych Radna Elżbieta Lasota - zwróciła się z pytaniem o rozbudowę oczyszczalni ścieków, o to jakie są dalsze losy tego przedsięwzięcia. Podziękowała za naprawę drogi na Płaczkowie, ale zaapelowała, że wymagają także naprawy drogi na Starej Wsi, Piaskach a szczególnie na Łubach, gdzie są duże wyrwy. Radny Tomasz Brzeski - zgłosił wniosek o przyśpieszenie oględzin dachu w Szkole Podstawowej w Petrykozach na hali gimnastycznej, gdzie po ulewnych deszczach zalane są ściany wewnątrz hali. Wójt Gminy Jacek Reszelewski - poinformował, że w sprawie oględzin przeprowadzi rozmowę z osobą odpowiedzialną w urzędzie za inwestycje, natomiast co do dróg w Sobieniu oznajmił, że nie ma jeszcze odpowiednich warunków klimatycznych na tego rodzaju prace i trzeba będzie poczekać na lepszą pogodę, aby móc rozpocząć prace na drogach, odniósł się także do tematu oczyszczalni i wyjaśnił, że jeśli nic się nie zmieni to całą procedurę trzeba będzie rozpocząć od nowa. Radna Elżbieta Lasota - nawiązała do pisma dotyczącego szkoleń na temat przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostało nadesłane w okresie wyborów sołeckich, zapytała czy pismo jest nadal aktualne. Wójt Gminy Jacek Reszelewski- w sprawie szkoleń dot. przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdził. iż było to pismo które miało na celu rozpoznanie czy jest sens i zapotrzebowanie na takie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sołtys Wąglan Krystyna Jóźwik- zgłosiła do naprawy drogę w Wąglanach. Sołtys Zakrzowa Zofia Brzóska- zgłosiła do naprawy drogę od Zakrzowa w stronę lasu. Wójt Gminy Jacek Reszelewski - poinformował, iż droga w Zakrzowie o której wspomniała Pani Sołtys jest drogą powiatową. Radny Waldemar Świtkowski- Zapytał czy w tym roku jest przewidziana droga do utwardzenia poprzez położenie dywaniku . Wójt Gminy Jacek Reszelewski - w odpowiedzi poinformował, że do utwardzenia taką metodą są przewidziane drogi w Białaczowie są to: ul. Łąkowa, dokończenie ul. Partyzantów, uzupełnienia na osiedlu Małachowskiego, łącznik między ul. Partyzantów a ul. Polną. Białaczów w tym roku ma być zamknięty i mamy zająć się innymi miejscowościami. W związku brakiem dalszych pytań przystąpiono do następnego punktu obrad: Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zofia Kwaśniewska przedstawiając sprawozdanie z przedmiotowych programów - które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Po przedstawieniu sprawozdania Radni zwrócili się z następującymi pytaniami: Radny Andrzej Martyka - czy są efekty prac GKRPA i czy ktoś wyszedł z alkoholizmu? Jakie są efekty profilaktyki wśród młodzieży. Wyraził opinie, że jeśli nie ma efektów to szkoda pieniędzy. Radna Elżbieta Lasota- zwróciła się z pytaniem o to jaka jest skala osób pijących alkohol, jaka skala spożycia alkoholu wśród młodzieży, jaka jest skala narkomanii. Zapytała o to ile jest nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu w gminie. Przewodnicząca GKRPA Zofia Kwaśniewska - poinformowała, że z tego jakie Komisja ma informacje to w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie naszej gminy nie było przypadków narkomanii. Co się tyczy nielegalnych punktów to był w 2013 zgłoszony jeden przypadek nielegalnej sprzedaży, który został przekazany na policję. Przewodnicząca wytłumaczyła, że jeśli chodzi o problem związany z alkoholizmem w rodzinie to potrzebna jest interwencja rodziny, GOPSu lub Policji. GKRPA prowadzi spotkania konsultacyjne i może motywować do leczenia, a w sytuacji kiedy występuje rozkład rodziny, demoralizacja nieletnich, uchylanie się od pracy bądź systematyczne zakłócanie spokoju, wówczas Komisja kieruje osobę na badanie przez biegłych w celu wydania opinii oraz występuje do Sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. W związku z brakiem pytań radni przystąpili do następnego punktu tematu Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie za 2014 rok Głos zabrała Kierownik GOPS Teresa Łukasik udzielając informacji na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Sprawozdanie to zawiera załącznik nr 5 do protokołu. Kierownik GOPS podziękowała za pomoc i współpracę, Sołtysom, Radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o tym, że raz w miesiącu w GOPS-ie będzie przyjmował terapeuta Rodzinny z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Jest to specjalista w tym zakresie z wykształceniem pedagogicznym. Radna Elżbieta Lasota - nawiązując do sprawozdania zapytała o aktywizację bezrobotnych, czy ktoś z grupy tych osób znalazł stałą pracę, oraz odniosła się do informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu i zapytała kim są osoby bezdomne z terenu naszej gminy. . Kierownik GOPS Teresa Łukasik - w odpowiedzi dot. aktywizacji osób bezrobotnych poinformowała, że pracę znalazły dwie osoby, w odpowiedzi na drugie pytanie poinformowała, że z terenu naszej gminy mamy obecnie jedną osobę bezdomną. Jest przepis, który mówi, że osoby mające ostanie stałe zameldowanie na terenie gminy, a znajdujące się gdziekolwiek na terenie Polski w noclegowni czy schronisku czy innych tego typu ośrodkach podlegają opiece gminy w zakresie płatności za te noclegownie. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę. Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad. Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr VII/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 - która stanowi załącznik nr 6 do protokołu Głos zabrała Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie gminy Skarbnik Irena Wilk- „ Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 320.551 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 48.771 zł zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 522.118 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 334.783 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 1. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody- 18.448.726 zł w tym: dochody bieżące 16.222.548 zł oraz dochody majątkowe 2.226. 178 zł; wydatki- 20.359.075 zł w tym: wydatki bieżące 14.829.873 zł oraz majątkowe 5.529.202 zł. Deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 665.694 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi. 2.576.043 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 665.694 zł; kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym- 1.910.349 zł z tego w WFOSGW w Łodzi-1.457.984 zł. Ustala się przychody w wysokości 3.545.170,52 zł w tym: wolne środki w wysokości 711.931,39 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; kredyty i pożyczki w wysokości 2.833.239,13 zł: a) zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie w BGK-665.649 zł, b) zaciągnięte na rynku krajowym-2.167.545,13 zł. Ustala się rozchody w wysokości 1.634.821,52 zł w tym spłaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 969.127,52 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 665.694 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty-1.000.000 zł; finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty-2.567.043 zł w tym na wyprzedzające finansowanie do kwoty- 665.694 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty- 257.196,13 zł, koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań-55.000 zł. Po przedstawieniu przedmiotowej uchwały przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania nad przedmiotową uchwałą oddano 14 głosów za. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr VII/28/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022 - która stanowi załącznik nr 7 do protokołu W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr VII/29/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Białaczów w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ”- która stanowi załącznik nr 8 do protokołu W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania nad przedmiotową uchwałą oddano 14 głosów za. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki - która stanowi załącznik nr 9 do protokołu W pierwszej kolejności głos zabrała Radna Jadwiga Pawłowska - poprosiła Panią Skarbnik o podanie prognozowanych kwot na każde sołectwo. Skarbnik Irena Wilk - przedstawiła informacje na temat prognozowanych kwot przypadających na poszczególne sołectwa: Białaczów- 29.158,30 zł; Kuraszków- 10.817,73 zł; Miedzna Drewniana- 22.860,11 zł; Ossa- 8.106 zł; Parczów- 16.707,70 zł; Parczówek- 18.398,89 zł; Petrykozy- 21.402,19 zł; Radwan- 12.800,49 zł; Sędów- 15.891,27 zł; Skronina- 29.158,30 zł; Sobień- 13.383,66 zł; Wąglany- 17.115,92 zł; Zakrzów- 11.634,16 zł; Żelazowice- 15.803,80 zł. Ogółem 243.238,52 złote. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek - poinformował na temat zwrotu w zależności od kwoty bazowej w kraju i w gminie. Sołtys Sędowa Andrzej Krawczyk - zapytał o całkowitą kwotę prognozowaną na fundusz sołecki. Skarbnik Irena Wilk - jest to około 240 tys. złotych. Sołtys Miedzna Drewniana Zdzisław Purgat - poinformował, że zamiast gminy to sołectwa będą dysponować tymi środkami. Sołtys Sędowa Andrzej Krawczyk - wyraził opinie informując, że czym innym są środki na fundusz, a czym innym na inwestycje. Skarbnik Irena Wilk - do powyższej wypowiedzi wyjaśniła, że jak są środki na fundusz, to na inwestycje dodatkowych nie będzie, bo nie będą przeznaczane środki z gminy i funduszu np. na remont drogi. Radny Maciej Franaszczyk- stwierdził, że aby ocenić fundusz sołecki potrzebny jest okres próbny, który jego zdaniem musi wynosić minimum 2 lata. Radna Jadwiga Pawłowska - wyraziła opinie, iż czas pokaże jak to będzie funkcjonować. Waldemar Świtkowski - zaapelował, aby się zastanowić dobrze nad tym zagadnieniem, bo budżet zmniejsza się o blisko 250 tys. a planujemy jako gmina inwestycje. Po omówieniu przedmiotowego projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania nad przedmiotową uchwałą oddano 12 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Uchwałę przyjęto. Uchwała VII/31/2015 r z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego - załącznik nr 10 do protokołu W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała VII/32/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów - załącznik nr 11 do protokołu W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania nad przedmiotową uchwałą oddano 14 głosów za. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała VII/33/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Białaczów - załącznik nr 12 do protokołu W pierwszej kolejności do projektu przedstawionej uchwały odniósł się Radny Andrzej Martyka - zwracając się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Budżetu od jakiej wysokości maksymalnej diety określane są procentowe stawki diet radnego? Dlaczego nie ma uchwały i stawki jaką Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał ? Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek - w odpowiedzi poinformował, że na Komisji Budżetu otrzymał propozycję zmiany uchwały dot. diety Przewodniczącego Rady i zwrócił się z tym już do Wójta. Radny Andrzej Martyka - zaproponował o zmianę statutu gminy tak, aby nie było dwóch wiceprzewodniczących tylko jeden jak w większości gmin Radny Maciej Franaszczyk - udzielając odpowiedzi wytłumaczył, iż wysokości diet naliczana jest procentowo od kwoty bazowej, która wynosi 2.649,69 zł. Wyraził pogląd, iż nie ma miejsca podwyżka diety tylko jego zdaniem jest to jej waloryzacja, która to wynosi 53 zł. W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów za. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa - załącznik nr 13 do protokołu W pierwszej kolejności głos zabrała Skarbnik Irena Wilk - poinformowała, że do tej pory była to kwota120 zł, a teraz proponowane jest 140 zł. Sołtys Miedznej Drewnianej Zdzisław Purgat - poprosił o udzielnie informacji na temat tego jakie wynagrodzenie mają radni i przewodniczący poszczególnych Komisji, ile mieli, a ile mieć będą. Skarbnik Irena Wilk- w odpowiedzi poinformowała, że radni otrzymywać będą 450 zł, a wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji 530 zł. U sołtysa podwyżka procentowo wynosi 16,67%, u radnego 11,11%. Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę w wysokości 1324, 85 zł. Po omówieniu proponowanego projektu uchwały Radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała VII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białaczów - załącznik nr 14 do protokołu Głos zabrała Pani Grażyna Owsińska Podinspektor w UG - poinformowała o procedurze rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Białaczów. Wyjaśniła, że są dwa etapy rekrutacji, rekrutacja podstawowa oraz rekrutacja uzupełniająca. W związku z brakiem pytań Radni przystąpili do głosowania nad przedmiotową uchwałą. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała VII/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o powierzchni 0,0242 ha, położonej w Radwanie - załącznik nr 15 do protokołu W związku z brakiem pytań Radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek - podał do informacji wiadomości o kampanii „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem” w której bierze udział Gmina Białaczów oraz o akcji „Podwórko Nivea”. W ramach pierwszej akcji Gminy, które znajdą się w pierwszej 10 tzn. uzyskają największą liczbą głosów otrzymają dofinansowanie na rewitalizację terenu zielonego w kwocie 20.000 złotych. Do konkursu zgłoszony został teren w Białaczowie, pomiędzy świetlicą a marketem "Lewiatan". Obecnie Gmina Białaczów jest na 7 miejscu. W ramach drugiego przedsięwzięcia dla 40 lokalizacji, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną wybudowane place zabaw dla dzieci. Przewodniczący Rady Gminy zachęcił do głosowania oraz prosił obecnych, aby sami zachęcali do wzięcia udziału w konkursie. W dalszej wypowiedzi poinformował, że w dniu 10 kwietnia odbędzie się spotkanie na wodomistrzówce na temat turystycznego wykorzystania zbiornika w Miedznej Murowanej. Przewodniczący poinformował o szerokiej współpracy z WZMiUW w Łodzi. Na spotkanie zaproszone są gminy sąsiednie, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Lokalna Grupa Działania-U Źródeł, i inni. Wójt Gminy Jacek Reszelewski - poprosił o czynny udział w głosowaniu na teren zielony na rzecz Gminy Białaczów w konkursie „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem”. Radny Andrzej Martyka - wypowiedział się na temat Gimnazjum w Białaczowie: prawdopodobnie duża grupa osób odchodzi nam z gimnazjum. Uczniowie klas 6 Szkół Podstawowych z naszej gminy, nie idą do Gimnazjum w Białaczowie, oraz poinformował o zaniedbanym placu zabaw o popsutych huśtawkach i innych elementach, które trzeba naprawić. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem gdzie pracują pracownicy gospodarczy? Wspomniał o tym, że zwracał się z tą sprawą w tamtej kadencji, aby postawić wc, gdzie są słabe warunki sanitarne. Radna Beata Wilk - udzielając odpowiedzi do pierwszego pytania Radnego A. Martyki poinformowała, że deklaracje cały czas napływają. Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Białaczowie i Skroninie w 100 % przychodzą do Gimnazjum w Białaczowie, z Petrykóz i Miedznej Drew. jest w chwili obecnej zadeklarowanych 50 % uczniów. Podsumowując stwierdziła, że Gimnazjum w Białaczowie ma dobrą ofertę kształcenia i chętnych nie zabraknie. Radna Jadwiga Pawłowska - zgłosiła , że w Skroninie naprzeciwko świetlicy jest nieruchomość posiadająca kilku właścicieli i jest bardzo zaniedbana. Gdyby zaprószył się ogień, szybko by się rozprzestrzenił i mogłyby zapalić się sąsiednie budynki. Poprosiła o interwencje w tej kwestii, poprosiła również o pogłębienie rowu koło posesji Pani Skorupy w Skroninie ponieważ woda zalewa suteryny domu, co jest spowodowane płytkim rowem obok posesji. Radna Elżbieta Lasota - poinformowała, że jedna z mieszkanek Zakrzowa poprosiła ją, aby wystąpiła na sesji i powołała się na rozmowę sprzed kilku miesięcy z Wójtem w sprawie piorunochronu. Mieszkańcy czują się niebezpiecznie. Chciałabym, aby Pan to rozpatrzył. Druga kwestia to świetlica w Zakrzowie która stoi na wodzie. Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy. Sołtys Radwana Andrzej Gwadera - zapytał kto jest odpowiedzialny za czystość na przystankach i wokół? Drugą kwestię jaką poruszył jest prośba od hodowców bydła mlecznego, którzy proszą o oznaczenie drogi, postawienie znaków chociaż na drodze gminnej. Sołtys Białaczowa Bożena Zielińska - poruszyła kwestię oświetlenia za cmentarzem w stronę Petrykóz, a także naprawy drogi polnej za cmentarzem, gdzie jest bardzo mokro. Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Ad. 10. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Białaczów O godzinie 12:55 nastąpiło zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Białaczów. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.04.2015 , wersja 1
Numer: VI/6/2015, Z dnia: 25.02.2015
Protokół nr VI/6/2015 r. z Sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 roku I. Część merytoryczna Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9:00. W obradach uczestniczyli goście zaproszeni na Sesję Rady Gminy- listę zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi z terenu gminy-listę sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz Radni Gminy - listę obecnych radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: I. Część merytoryczna 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z IV i V Sesji Rady Gminy Białaczów 4.Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia na terenie gminy Białaczów 7. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy. 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. 9.Podjęcie uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Białaczów. II. Część uroczysta 1. Pożegnanie sołtysów kończących kadencję oraz powitanie nowo wybranych Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Przyjęcie Protokołu z IV i V Sesji Rady Gminy Białaczów Do zaproponowanego protokołu z IV i V Sesji Rady Gminy Białaczów nie było żadnych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Za przyjęciem protokołów z IV i V Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Protokoły zostały przyjęte. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami Przewodniczący Rady Gminy oddał w tej sprawie głos Wójtowi, który mówił o: – wręczeniu dyplomu dla M. Karbownika za osiągnięcia sportowe w szermierce – montażu i wymianie lamp na słupach – przetargu na oczyszczalnie ścieków, który został unieważniony. Podmiot który podjął się pierwotnie wykonania odmówił realizacji podając za przyczynę to, iż nie dokładnie zapoznał się z warunkami umowy, chodziło głównie o kwotę realizacji zadania jak i czas- kwota za niska, czas za krótki. – przetargu na wektoryzację Gminy, który został pomyślnie rozstrzygnięty. Wójtw skrócie wyjaśnił co to jest wektoryzacja - osoby w sposób elektroniczny będą mogły przejrzeć gdzie są tereny rolne, budowlane czy przemysłowe. Odchodzi się od wersji papierowej, a zastępuje elektryczną możliwością wglądu w wymienione wyżej informację. – wykonaniu bezpiecznego miejsca do zawracania dla autobusów przy SP w Białaczowie – zakończeniu wyborów na sołtysów, przedstawił czterech nowych sołtysów – wyborach Komendanta Zarządu Gminnego OSP Pana Rafała Purgata – wyborach nowego Prezesa LKS Białaczów Pana Przemysława Kowalczyka – o udaniu się razem z Przewodniczącym Rady Gminy do MPK w Opocznie w sprawie przedłużenia trasy autobusu miejskiego do Kuraszkowa, jest to odcinek długości 1 km. Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych – Radna E. Lasota- chciałam podziękować za uhonorowanie Pana M. Karbownika, jeśli chodzi o informację na temat wyborów Przewodniczącego LKS to cieszę się, że został nim Pan Przemysław Kowalczyk. Chciałam zawnioskować, aby uregulować stan świetlic i uregulować sposób korzystania z nich, bo do tej pory to było nieuregulowane. Chciałam także prosić, aby zabezpieczyć przed roztopami drogę w Sobieniu na Płaczków, dzieci chodzą tamtędy do szkoły, droga jest w ciężkim stanie. Proszę aby wysypać tam żwir, albo inny materiał. – Radny A. Martyka - Ubolewam nad tym,że jedna firma tylko zgłosiła się do rozbudowy oczyszczalni. Z tego co pamiętam do 30 maja ma być dokonana rozbudowa, a do 30 czerwca trzeba dokonać rozliczenia tej inwestycji do Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Co będzie jeśli nie rozbudujemy tej oczyszczalni? Czy trzeba będzie zwrócić pieniądze? Co z pieniędzmi z kredytu na tą inwestycję? Jest ładna pogoda, pracę powinny już trwać. – Wójt - odnośnie regulaminu korzystania ze świetlic, jak wiadomo nie było go do tej pory, ale są już podjęte działania w tym kierunku. Takie regulaminy niedługo będą obowiązywać. To są zaniedbania sprzed lat, ja w 3 miesiące tego nie naprawię. Co do drogi na Płaczków myślę, że zostanie szybko naprawiona. Panie Radny Martyka jeśli nic się nie zmieni nie skorzystamy z tych środków, a całą procedurę trzeba będzie uruchomić od nowa. To nie po naszej stronie jest wina, bo można było starać się o te pieniądze na inwestycję dużo wcześniej. – Sołtys Parczowa M. Młynarczyk - czy ta sieć kanalizacji będzie przebiegać przez Parczów? – Wójt - nie jestem w tym momencie przygotowany, muszę sięgnąć do map. – Radny M. Franaszczyk - jak wygląda sprawa bezpłatnego przejęcia nieruchomości, która wynosi 4 hektary? – Wójt - jest to nieruchomość należąca do Agencji Nieruchomości Rolnych. Dostaliśmy odpowiedz odmowną. ANR jest zainteresowana tylko sprzedażą. – Ad. 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia na terenie Gminy Białaczów O udzielenie informacji została poproszona Pani Małgorzata Pawlak Zastępca Dyrektora PUP. – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie - udzieliła informacji na temat bezrobocia i podjętych działań przez PUP na terenie Gminy Białaczów - informację te zawiera załącznik nr 4 do protokołu. – Kierownik GOPS T. Łukasik - na czym polegają bony stażowe ? – Zastępca Dyrektora PUP- przysługuje osobie bezrobotnej wykazującej chęć do podjęcia pracy, w wieku do 30 roku życia, osoba ta ma zagwarantowane środki z PUP na staż, 6 miesięcy stażu i 6 miesięcy zatrudnienia. – Sołtys Żelazowic Z. Gorzela - mam pytanie odnoście osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna i osoba poszukująca pracy. Czy osoby poszukujące pracy w tym sprawozdaniu przedstawionym przez Panią Dyrektor PUP figurują jako bezrobotni? – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie- Nie, osoby poszukujące pracy nie figurują jako bezrobotni, maja osoby status na tle przepisów. Mamy obecnie 200 osób zarejestrowanych w PUP, ale nie są bezrobotnymi w świetle ustawy. Osoby te mają ograniczone uprawnienia-nie mogą korzystać ze stażu, prac interwencyjnych itp. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne, są osoby zainteresowane pracą, ale też takie, które są zarejestrowane wyłącznie ze względu na ubezpieczenie. – Radny A. Martyka - Pani Dyrektor było duże zróżnicowanie bezrobocia w poszczególnych gminach. U nas chyba największe. Jak się to ma do osób przysyłanych na interwencje? Jaki przydział ma gmina? – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie - Nie ma ograniczeń, jest to przyznawane ze względu na zapotrzebowanie gminy, na jej wniosek odbywają się prace interwencyje. Pracodawca musi dołożyć środki, refundacja to 950 złotych. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, do ustalenia wynagrodzenia minimum na najniższym obowiązującym poziomie oraz utrzymać to stanowisko po okresie refundacji z własnych środków. Jeśli chodzi o roboty publiczne to mogą występować o nie gminy, Ministerstwo ma wymagania pod względem efektywności, czyli zatrudnienia po okresie refundacji. – Sołtys Zakrzowa Z. Brzóska - na jaki czas podejmuje się prace interwencyjne, na 3 czy 6 miesięcy? – Zastępca Dyrektora PUP- na 3 miesiące, a potem minimum 3 miesiące obowiązku zatrudnienia przez pracodawcę, jeśli pracodawca nie zapewni wymaganego okresu zatrudnienia to refundacja zostaje zwracana. – Wójt - jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych ważna jest liczba mieszkańców danej gminy. – Zastępca Dyrektora PUP - nie mam przygotowanych tych informacji o liczbie osób na terenie gminy, mam tylko o liczbie bezrobotnych. Ad. 7. Sprawozdanie z ochrony przeciwpożarowej i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Białaczów Głos zabrał Jan Wiktorowicz przedstawiając informacje z działania OSP na terenie gminy-informację tą zawiera załącznik nr 5 do protokołu. Po odczytaniu sprawozdania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie st. bryg. Stanisław Sagalara odczytał list gratulacyjny w którym podziękował za wieloletnią służbę na rzecz straży Janowi Wiktorowiczowi. Przewodniczący Rady Gminy Zdziasław Prusek podziękował również za prace na rzecz straży w naszej gminie w imieniu wójta, radnych i sołtysów. Jan Wiktorowicz również podziękował za wieloletnią współpracę. – Radna E. Lasota - chciałam serdecznie podziękować za współpracę, jako sołtys niejednokrotnie miałam okazję spotkać się z Panem i strażakami. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do wydatków na straż to po Pańskim sprawozdaniu na pewno już ich nie ma. Nie wyobrażam sobie uroczystości bez udziału straży, pamiętam jak informowaliście jak udzielić pierwszej pomocy, jak pokazywaliście wozy i sprzęt dzieciakom z Sobienia. Pomoc strażaków jest nieodzowna. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie st. bryg. Stanisław Sagalara opuszcza salę ze względu na wykonywanie innych obowiązków służbowych. Zarządzono 10 minut przerwy. Ad. 8. Informacje na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu podinspektor Wiesław Kuśmierczyk poinformował na temat bezpieczeństwa na terenie gminy - informacje na ten temat zawiera załącznik nr 6 do protokołu. Komendant podziękował Gminie za pomoc przy zakupie samochodów dla Policji oraz poinformował o planach budowy budynku Komisariatu Policji w Paradyżu. Komendant zapewnił o tym, że Policja dokłada wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi za współpracę i wyraził nadzieję, że dalej będzie przebiegać tak owocnie. Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu opuszcza salę ze względu na wykonywanie innych obowiązków służbowych . Ad. 8. Podjęcie uchwał Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso która stanowi integralną część protokołu jako załącznik nr 7. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Ad. 9. Zapytania i interpelacje – sołtys z Miedznej Drewnianej Z. Purgat - proponuje aby radni utworzyli komisję, która będzie jeździła i sprawdzała stan dróg. W których miejscowościach są najgorsze dziury, raz na rok łatanie nic nie daje. Czy sołtysi mogą konsultować się z radcą prawnym ponieważ mieszkańcy mają problemy i chciałbym, aby taki dostęp był. – Przewodniczący Rady Gminy - Komisja Rolnictwa corocznie jeździ po drogach, proponuję aby sołtysi jeździli razem z Komisją. Proszę o kontaktowanie się w tej sprawie sołtysów z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Co do Pana Mecenasa to jest on w poniedziałki od godziny 12:00, w pokoju w którym ja rezyduje. Myślę, że wcześniej było by dobrze aby zadzwonić, aby mecenas mógł się przygotować do tego zagadnienia. – Przewodniczący Komisji Rolnictwa W. Świtkowski - w marcu będziemy sprawdzać stan dróg i skontaktuje się z sołtysami w tej sprawie. – sołtys z Wąglan K. Jóźwik - chciałam zgłosić problem wylewającej wody na drodze między Wąglanami a Miedzną Drewnianą, dzieci nie mają przejścia jak idą do szkoły, bo w ty miejscu woda często wylewa i muszą chodzić naokoło przez co czasami spóźniają się na lekcje. – sołtys z Żelazowic Z. Gorzela- chciałem poruszyć temat funduszy sołeckich, mam prośbę aby przygotować ile mniej więcej pieniędzy przypada na wioskę, przygotować takie zestawienie na następną sesję. – Przewodniczący Rady Gminy - co do Wąglan na pewno podejmę jak najszybciej te działania, odpowiedzi udzieli Pani pracownik urzędu Pan Trębarczyk. Jeśli chodzi o fundusz sołecki przygotuję taką informację dla państwa, ale nie jesteśmy w stanie przygotować tego merytorycznie ze względu na czas, do końca marca. – Skarbnik - do końca marca Rada Gminy będzie podejmować uchwałę czy w budżecie gminy wyodrębnia się środki na fundusz sołecki, czy też nie. Najpierw trzeba podjąć taką uchwałę i te wyodrębnione środki będą w budżecie gminy na rok 2016. Wtedy zostanie uruchomiona następna procedura. Będzie trzeba poczekać na te informację. – Przewodniczący Komisji Rolnictwa M. Franaszczyk - myślę, że przed podjęciem uchwały dobrze było by podać kwotę prognozowaną dla poszczególnych sołectw oraz na co można przeznaczyć te środki, aby było wiadomo czy w ogóle jest sens ją podejmować. – Sołtys Zakrzowa Z. Brzózka - zgłaszam awarie wodociągu, są z tym problemy już 3 lata, boję się że asfalt się rozwali, pęka nawierzchnia. To jest ważna sprawa, bo asfalt będzie do wymiany. – Przewodniczący Rady Gminy - w tej sprawie po sesji proszę udać się do pracownika urzędu Pana Trębarczyka i poinformować mnie o otrzymanej odpowiedzi. – Radna E. Lasota - problem funduszy sołeckich jest poruszany co roku. Mam nadzieję, że wreszcie się go uchwali. Przypominam, że Pan Przewodniczący w zeszłym roku obiecał nam udzielić takiej informacji. Wójt do końca lipca powinien odpowiedzieć jaka pulą będzie dysponować dane sołectwo. W tym roku sołectwa powinny ustalić projekt, zarysować te kwoty. Trzeba się solidnie do tego przygotować. Cieszę się natomiast, że coraz więcej osób zauważa potrzebę ustalenia funduszu sołeckiego. – Przewodniczący Rady Gminy - Firma, która zaproponowała szkolenie na temat funduszu sołeckiego wyceniła to szkolenie na 3.900 złotych. Miało by ono trwać 3 godziny. Uważam, że powinniśmy znaleźć tańsze szkolenie, bo trzeba racjonalnie gospodarować środkami. Na tym szkoleniu powinni być obecni radni i sołtysi. – Komendant Gminny OSP Rafał Purgat - Witam Panie Przewodniczący, Droga Rado. Nie mam żadnych pytań, chciałem powiedzieć parę słów o sobie. Nazywam się Rafał Purgat. Jestem od urodzenia mieszkańcem naszej gminy, dokładnie Miedznej Drewnianej. Od tygodnia pełnię funkcję Komendanta Gminnego OSP. Chciałem na wstępie podziękować Panu Janowi Wiktorowiczowi za zaufanie jakim mnie obdarzył. Pragnę przedstawić Państwu krótką charakterystykę mojego działania. Mam na celu wpieranie jednostek OSP w sprzęt do działań, do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Wiadomo, że jak będzie sprzęt to oczywiście potrzebujemy ludzi. Będziemy także prowadzić szkolenia według harmonogramu prowadzonego przez Komendę Powiatową PSP, taki harmonogram już dostaliśmy. Będziemy także współdziałać z zarządem gminnym i PSP w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy oraz przeprowadzać pogadanki prewencyjne w szkołach. Minimum 2 razy do roku przed feriami i wakacjami. Miało by to na celu przestrzec dzieci, zapewnić im większe bezpieczeństwo. Będziemy kontrolować poszczególne jednostki OSP w gminie pod względem dbałości o sprzęt i porządku. Wiadomo,że jeśli będzie dbać się o sprzęt to on dłużej posłuży. Moje wystąpienie ma także na celu zapoznanie się z państwem. Jeśli są jakieś wnioski to proszę o kontakt ze mną, będzie to rozpatrzone i będą podejmowane dalsze kroki. – Radny Z. Wereszka - chciałbym poprosić czy poza przygotowaniem do zawodów odbywają się jakieś ćwiczenia ? Ilość wymienionego sprzętu prezentuje się zadowalająco. Ale czy strażacy uczą się go używać ? Jaki jest stan podstawowej infrastruktury, czyli hydrantów które wydają się nie zawsze być w stanie do użytku. Czy są one kontrolowane, jak często i kto dokonuje tej kontroli. – Komendant Gminny OSP Rafał Purgat- są prowadzone ćwiczenia na obiekcie corocznie. Jest to corocznie inny obiekt, aby poznać topografie danego obiektu. Takie ćwiczenia nadal też będą organizowane. Jeśli chodzi o najmłodszych, wprowadzenie ich do świata strażackiego, to corocznie organizowany jest otwarty turniej wiedzy przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o stan hydrantów nie jestem w stanie udzielić teraz tych informacji, ale 2 razy do roku planuję sprawdzać stan hydrantów. Myślę zresztą, że to nie będzie tak, że przeprowadzi się kontrolę i od razu wjedzie koparka i wymieni sieć hydrantów. Na to potrzeba czasu oraz ścisłej współpracy z Panem Wójtem. Trzeba by było w poszczególnych miejscowościach zrobić mapę topograficzną i zadbać o to, aby 3,4 lub 5 hydrantów w danej miejscowości było sprawnych. Dać to do wiadomości strażaków, że w tej miejscowości, w tym miejscu mogą polegać na sprawnych hydrantach. – Radna E. Lasota - Panie Komendancie nie wiem jak w innych miejscowościach, ale w Sobieniu jest basen przeciwpożarowy. Nie zauważyłam go na początku, ale on niszczeje. – Komendant Gminny OSP Rafał Purgat - jak już wspomniałem trzeba zgłaszać wnioski, prowadzić rozmowy, dyskutować na temat pożarnictwa, aby podjąć odpowiednie kroki. – Przewodniczący Komisji Rolnictwa - 28 marca będzie organizowany wyjazd do Kielc na targi rolnicze. Mam prośbę do sołtysów, aby to ogłosić w miejscowościach i poinformować rolników. Ad. 10. Zamknięcie obrad części merytorycznej o godzinie 12:00. O godzinie 12:00 nastąpiło zamknięcie części merytorycznej VI Sesji Rady Gminy. II. Część uroczysta VI sesji Rady Gminy Białaczów Ad. 1. Pożegnanie sołtysów kończących kadencję oraz powitanie nowo wybranych Przewodniczący Rady Gminy podziękował sołtysom kończącym kadencję Annie Świątek, Elżbieta Lasocie, Henrykowi Gwaderze oraz nieobecnemu Jackowi Natkańskiemu za pracę na rzecz gminy, oraz życzył wszelkiej pomyślności. Przewodniczący powitał także nowych sołtysów Krystynę Jóźwik, Mirosławę Młynarczyk, Marzenę Sadowską i Kamila Kocembę oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę. Ad. 2. Zamknięcie obrad części uroczystej O godzinie 12:06 nastąpiło zamknięcie części uroczystej VI Sesji Rady Gminy. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 31.03.2015 , wersja 1
Numer: V/5/2015, Z dnia: 28.01.2015
PROTOKÓŁ NR V/5/2015     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           28 stycznia 2015 r. Protokół Nr V/5/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum  Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości, podczas wyczytywania nazwisk gości Przewodniczący Rady poinformował obecnych o przyznaniu dla Dyrektor Biblioteki Pani Izabeli Wiktorowicz Przez Starostwo Powiatowe w Opocznie wyróżnienia za promowanie powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury oraz za działanie na rzecz rozwoju gminy Białaczów, po czym złożył Pani Dyrektor serdeczne gratulacje. – lista obecności gości na sesji stanowi załącznik nr 1, następnie Przewodniczący powitał sołtysów a w szczególności nowo wybraną Panią Mirosławę Młynarczyk sołtys wsi Parczów – lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu, oraz radnych - według listy obecności, która stanowi stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad a mianowicie o zdjęcie z porządku obrad uchwały Nr V/201/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 688/2 o powierzchni 0,0242 ha, położonej w Radwanie, uzasadnienia do powyższej zmiany udzielił Przewodniczący Komisji Budżetu Maciej Franaszczyk: W dniu wczorajszym Komisja obradowała na temat przedstawionej uchwały a mianowicie działka ta znajduje się przy rozbudowywanej remizie w Radwanie, na dzień dzisiejszy uważamy że powinniśmy przeprowadzić szerokie rozpoznanie w tym temacie, zastanowić się i dopiero wtedy podjąć decyzję o sprzedaży tej działki. W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego tematu Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który po zmianach przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa, wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie, zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, zmian w budżecie gminy na 2015 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Białaczów. Porządek obrad przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy Białaczów Przewodniczący Rady Gminy poinformował że były wyłożone do wglądu protokoły z drugiej i trzeciej sesji, nikt w tym czasie nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do tych protokołów w związku z czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowych protokołów. W wyniku głosowania radni uczestniczący w Sesji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołów. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: przywieziono kilkanaście zestawów płytek, które będą służyć do naprawy dróg śródpolnych, już takich napraw dokonano w miejscowości Żelazowice, Radwan w kierunku przejazdu kolejowego Gmina wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie działki o pow. ok. 4 ha od Agencji Nieruchomości Rolnej, obyło się spotkanie z firmą OPTIMUM LEATING, która udzieliła informacji oraz przedstawiła analizę dotycząca wymiany oświetlenia na terenie gminy na ledowe energooszczędne, odbyły się już wybory sołtysów w Radwanie, Parczowie, Skroninie, Parczówku oraz w Petrykozach, w poniedziałek tym tygodniu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które miało na celu przekazać informację dotyczące sposobu pozyskiwania środków zewnętrznych i gdzie można się o nie ubiegać, zostało wysłane zapytanie ofertowe do przedstawicieli firm dotyczące urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Miedzna Drewniana. Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych Radna E. Lasota – ja chciałam zapytać co to za 4 ha, gdzie są one położone i w jakim celu Gmina wystąpiła z wnioskiem. Wójt J. Reszelewski – jest to przy drodze w kierunku do Ossy po prawej stronie, ANR wystąpiła z chęcią sprzedaży tej działki za bardzo duże pieniądze, my jako Gmina możemy wystąpić o nieodpłatne przekazanie na konkretny cel a mianowicie na cele sportowo – rekreacyjne. Radny A. Martyka – Panie Wójcie czy to jest działka Pejskiego. Wójt J. Reszelewski – ta działka o której mówiłem należy do Agencji Nieruchomości Rolnej. Radny M. Franaszczyk – oświetlenie w Parczowie gaśnie zbyt wcześnie i uczniowie, którzy jadą do szkoły idą na przystanek po ciemku. Sołtysi potwierdzili ten sam problem w innych miejscowościach na terenie Gminy. Radna E. Lasota – czy ten materiał na drogi to jeszcze jest. Wójt J. Reszelewski – tej jakości jaką byśmy chcieli to już nie ma, na daną chwilę jest materiał ale bardziej twardy. Ad. 6. Podjęcie uchwał uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok Radny A. Martyka – przygotowując się do dzisiejszej Sesji, zawsze staram się materiały przejrzeć, przejrzałem plany pracy komisji, jeżeli chodzi o komisje rewizyjną i Komisje Rolnictwa na tych komisjach byłem, jestem z tych komisji zadowolony bo komisja przyjęła plany ja trochę podpowiedziałem nowych tematów i wydaje mi się,że plany są dosyć ciekawie opracowane. Jeżeli chodzi o komisje budżetową, dziękuję panie przewodniczący że została ujęta inwentaryzacja niepodłączeń do kanalizacji i niepodłączeń do wody niektórych w wykazie posesji. Jeżeli chodzi o komisję kultury i oświaty troszkę mam uwagi, bo ona blisko leży mi na sercu, przy nowej sile przy nowych radnych myślałem, że będzie trochę lepiej opracowany ten plan jednak z pomocą pana przewodniczącego, bo wiem że pan przewodniczący był na komisji tak się nie stało zostało spisane z poprzednich lat plan pracy, jeden punkt który bardzo mnie zabolał to jest punkt dot. spotkania z proboszczem w sprawie opieki nad grobami na cmentarzu parafialnym w Białaczowie, ja przykładowo nad tym punktem nie będę głosował, mamy tyle innych spraw np. szlak piekielny o który trzeba zadbać, obiekt sportwy, muszlę mamy festiwal pieśni patriotycznej. Nie jest tak, żebym ja się tymi uwagami mścił za to że nie jestem w Komisji Przewodniczącym, myślę że te uwagi komisja powinna przyjąć do siebie a w przyszłości przyjąć do pracy. Radna B. Wilk - Panie radny Martyko, wydaje mi się że ten plan komisji kultury, oświaty i zdrowia został zmieniony i nie powielany tak jak pan tu podkreślił wcześniej, jeżeli chodzi o spotkanie z proboszczem w sprawie opieki nad grobami na cmentarzu parafialnym w Białaczowie chodziło nam o groby, które zostają bez opieki i chodzi nam o włączenie młodzieży, chodzi nam również o problem kwesty żeby zaangażować społeczeństwo, następnie jeżeli chodzi o uroczystość pieśni patriotycznej to nie wiem czy pan przeglądał plan, bo jednym z punktów jest sporządzenie takiego harmonogramu uroczystości i imprez sportowych, kulturalnych także my zaplanowaliśmy sobie że takie imprezy będą się odbywały i przekażemy je państwu tylko po sporządzeniu tego planu. Radna M. Paduszyńska – Panie radny Andrzeju nie zgadzam się z pana uwagami. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – drodzy państwo Rany z Białaczowa Pan Andrzej Martyka, poruszył temat komisji kultury słusznie ma doświadczenie w kwestii, nie neguje tego. Panie radny jestem przekonany będąc na komisji że osoby które weszły w jej skład bardzo twórczo podchodzą do zagadnienia szeroko pojętej problematyki całości zakresu kultury, myślę że wspólnie wszyscy razem będziemy bardzo mile i pozytywnie zaskoczeni. Przysłuchiwałem się obradom i zapewniam że wszystkie te osoby podchodzą bardzo profesjonalnie i otwarcie tylko dajmy im czas do wykazania się. Sołtys Parczówka A. Krzysztofik – jeżeli jest poruszony cmentarz w Białaczowie, to dlaczego nic nie mówimy o cmentarzu w Petrykozach tam również są groby o które należy zadbać. Przewodniczacy Rady Gminy Z. Prusek – bardzo słuszna uwaga w zapisie planu tak to wygląda, natomiast ten problem dotyczy wszystkich cmentarzy na terenie gminy. Radna B. Wilk – ja chciałam tutaj sprostować informację dla pani sołtys z Parczówka, dlaczego tylko Białaczów otóż proszę Pani nasza komisja reprezentuje różne parafie i z Białaczowa, Petrykóz i Żelazowic, my skupiliśmy się na cmentarzu w Białaczowie ponieważ są tu groby osób z domu pomocy społecznej i Platerów ale nie ma przeszkód, żebyśmy zajęli się wszystkimi cmentarzami jak najbardziej. Radna E. Lasota – te plany pracy poszczególnych komisji są planami ramowymi, tutaj są sprawy bieżące, można wprowadzać tematy, którymi komisja się zajmie. Proszę się nie martwić, jeżeli będą sprawy do rozważenia proszę je zgłaszać i współpracować z poszczególnymi komisjami. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – przysłuchując się dyskusji i uczestnicząc w niej chciałbym poinformować, że po to tu jesteśmy żebyśmy się wszystkimi tematami zajęli i razem współpracowali. Radna E. Lasota – chciałabym powiedzieć parę słów do planu pracy komisji rewizyjnej, otóż wydaje mi się że tak sformułowany polan zatracił istotę i funkcje jakie ta komisja powinna pełnić i nie będę tutaj cytowała ustawy o samorządzie gminnym i statutu ale tam zadania komisji rewizyjnej są bardzo szczegółowo wyliczone. Komisja ma zadania przede wszystkim kontroli, każda komisja w jakiś sposób może to czynić a komisja rewizyjna szczególnie. Radna Elżbieta Lasota odczytała plan pracy Komisji Rewizyjne na 2015 r i zwróciła uwagę na sformułowanie poszczególnych punktów, gdzie zdaniem radnej zamiast użytych w punktach słów analiza, informacja czy omówienie powinno być użyte słowo kontrola, oraz poprosiła przewodniczącą komisji rewizyjnej o odniesienie się do tych punktów. Radna J. Pawłowska – jak zauważyła pani radna na końcu jest, że plan pracy ma charakter otwarty i podlega korektom wynikającym z planu pracy rady gminy, to uważa pani że plan pracy został źle sformowany. Radna E. Lasota – mnie chodzi o to że punkty zostały źle sformowane co wynika z ustawy i statutu gminy. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – ja myślę że z uwagi na to że komisja zaczyna działać dajmy jej czas, efektem analizy, czy zapoznania się również może być kontrola. Radny T. Brzeski - jeżeli chodzi o to że w planie jest zapisane zamiast kontrola analiza to żeby dokonać analizy to trzeba to wszystko skontrolować. Uważam że sformowanie słowa analiza nie jest błędem w tym momencie. Radny A. Martyka – radna pani Lasota popieram pani uwagi w całej rozciągłości ale tak jak powiedział radny Brzeski analiza może być dopiero wykonana po skontrolowaniu. Polemika słów może istnieć między nami i to jest wskazane jak powiedział wcześniej Przewodniczący Rady Gminy po to jesteśmy tu żebyśmy między sobą opracowali plany pracy, żeby ta rada mogła istnieć, żeby mogła pracować i po to jesteśmy żeby dojść do wspólnego konsensusu. Uwagi pani są najbardziej na miejscu ale wcześniej żeśmy nad tym słowem pracowali jak powiedział Radny Brzeski, że analiza to jest już po kontroli i dopiero analizujemy. Radnego Brzeskiego popieram a uwaga Pani radnej Lasoty jest jak najbardziej na miejscu. Radny M. Franaszczyk – do radnego Andrzeja Martyki, ja nie jestem członkiem komisji rewizyjnej i takiego wpływu na plan pracy nie miałem, myślę że pan będąc członkiem komisji rewizyjnej miał duży wpływ na plan pracy. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia planu pracy komisji rady gminy na 2015 r. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych Wstrzymał się - 1 radny Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/18/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego Głos w tej sprawie zabrała Pani Wiesława Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na wstępie powitała wszystkich , przedstawiła się poinformowała że PCPR na co dzień współpracuje z GOPS w Białaczowie poinformowała, że w kosztach działalności Powiatowego Centru Pomocy Rodzinie partycypują wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego. Kierownik PCPR W. Kurowska przedstawiła zadania jakie podlegają współfinansowaniu: W zespole interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego który działa w strukturach PCPR są zatrudnieni na umowę zlecenie specjaliści: psycholog, pedagog – terapeuta rodzinny, pedagog – specjalista do spraw uzależnień, pedagog – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prawnik. W 2012 roku w związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozszerzono pracę zespołu interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego o współpracę z ośrodkami pomocy społecznej na rzecz wsparcia rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy i dokonano zmiany nazwy zadania na Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Z terenu gminy Białaczów w 2014 roku skorzystało z różnych form wsparcia prawnego, psychologicznego, terapeutycznego łącznie: 76 osoby w tym 10 osób w ramach punktu. Od 2013 roku został dodatkowo uruchomiony punkt konsultacyjny na terenie gminy Białaczów w którym raz w miesiącu zatrudniony w zespole interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego specjalista udziela wsparcia umówionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osobom. Praca terapeutyczna oznacza w zależności od sytuacji osób, spotkania 1,5 godzinne o częstotliwości przynajmniej raz na dwa tygodnie. Pracownik często prowadzi indywidualne sprawy od napisania pozwu, aż po zakończenie procedury sądowej. Zespół interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego rozwija formy wsparcia i stał się już rozpoznawalny wśród mieszkańców powiatu. Świadczy o tym zwiększająca się liczba korzystających. Aby wszystkie te formy mogły funkcjonować już od stycznia należy jak najszybciej podjąć decyzję o współfinansowaniu Zespołu Interwencji Kryzysowej i poradnictwa Specjalistycznego. Radna E. Lasota – 76 osób jak było oddelegowane bo jak rozumiem 10 osób to przez GOPS? Kierownik PCPR W. Kurowska – 76 osób są łącznie osoby z terenu gminy Białaczów, które skorzystały w PCPR z różnych form wsparcia a 10 osób skorzystało w ramach punktu konsultacyjnego w GOPS w Białaczowie, pozostałe osoby zgłaszały się same bez oddelegowania. Liczba osób w danym roku może być różna, dlatego że osoby mają informację przez Ośrodek Pomocy, Ośrodki Zdrowia mają te informacje o funkcjonowaniu zespołu, mieszkańcy wiedzą Radna E. Lasota – mnie chodzi o to, że ta informacja jest tak dobra że po prostu ludzie przychodzą. Kierownik PCPR W. Kurowska – korzystamy z wszystkich możliwości komunikowania, bo proszę wierzyć problemy są ogromne jeśli chodzi o młodzież my obserwujemy też zmiany jakie tutaj następują, jest młodzież uzależniona od hazardu są to dzieci w wieku już 13 lat. Zanikają też więzi społeczne i rodzinne, mamy euro sieroctwo. Mamy specjalistów zajmujących się pracą z rodziną są to ludzie wykształceni w tym zakresie. Dziękuję Państwu za zainteresowanie, jeżeli będzie kiedykolwiek potrzeba, deklaruje przyjazd czy na komisje czy na sesje, żeby państwa informować. Radna E. Lasota – rozumiem, że układa się znakomicie współpraca z Kierownikiem GOPS Kierownik PCPR W. Kurowska – oczywiście, raz w miesiącu odbywają się spotkania z Kierownikami GOPS z terenu powiatu. Radny M. Franaszczyk – czy na przestrzeni lat liczba osób korzystających ze wsparcia rośnie, maleje czy utrzymuje się równym poziomie. Kierownik PCPR W. Kurowska – oczywiście że rośnie, w momencie gdzie otrzymujemy sygnał że jest potrzeba umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i szukamy w rodzinie miejsca zanim trafi do rodziny zastępczej, takie dziecko często ma rodzinę, ale rodzina nie chce się nim zająć. Dzisiaj znalezienie miejsca dla dziecka w rodzinie graniczy czasami z cudem. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – czy w tym przedziale ok. 70 osób możemy rozgraniczyć np. młodzież, dzieci i osoby dorosłe. Kierownik PCPR W. Kurowska – bardzo różnie czasami korzystają z porady prawnej lub psychologicznej pojedyncze osoby, natomiast jeśli chodzi o sesje rodzinne, czy terapie to korzystają całe rodziny. Kierownik GOPS T. Łukasik – na terenie gminy odbywały się terapie rodzinne grupowe i indywidualne gdzie terapeuta dojechał do osoby do domu z pomocą. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/19/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa Radny M. Franaszczyk – Komisja Budżetu wystąpiła z wnioskiem do Wójta o zmianę uchwały dotyczącej diet dla sołtysów, poprzednia uchwała wykreślała wynagrodzenie dla sołtysów którzy jednocześnie byli radnymi w obecnym zapisie radny będący sołtysem będzie mógł pobierać te obydwie diety. Radna E. Lasota – jak przewodniczący komisji budżetowej stwierdził na uchwałę tymczasową dot. ustalenia diet dla sołtysów zwróciła uwagę komisja budżetowa, ta uchwała dotychczasowa która odmawiała prawa osobom którzy byli jednocześnie radnymi i sołtysami diety, ta uchwała jest niezgodna z prawem z ustawą o samorządzie gminnym ze statutem a teraz sołtysi pełniący mandat radnego nie będą miały dylematu brać czy nie brać czy mają prawo czy nie mają prawa, sołtysi nie muszą brać udziału w sesjach oczywiście dobrze jest jeżeli są, bo są na bieżąco, natomiast nie mają takiego obowiązku z tej uchwały wynikało że sołtys powinien brać udział w sesji, teraz nie będzie tego dylematu mało tego są aktualne roszczenia tych osób w stosunku do gminy, które do tej pory nie brały diet sołtysa a poza tym panie przewodniczący dobrze było by jak to zrobiła komisja budżetowa zwracać uwagę na tego rodzaju hopsztosy prawne dlatego że ta uchwała narusza jedną z ważniejszych zasad konstytucji mianowicie zasadę równości także jest to bardzo poważne naruszenie prawa. Sołtys Białaczowa B. Zielińska – nas wszystkich to poruszyło że pani radna E. Lasota jak była sołtysem miała pretensje o to, że na niektóre sesje nie było sołtysów, że nie ma dokumentów, ja uważam że sołtys powinien być na sesji żeby wiedział co się dzieje. Sołtys będąc na sesji nie ma wynagrodzenia w pracy, dostaje owszem urlopowanie, dlatego bardzo mnie zdziwiła postawa pani radnej że w taki sposób podeszła, że nie musi być sołtys. Następnie wśród sołtysów i radnych wywiązała się dyskusja na temat wypowiedzi radnej Elżbiety Lasoty. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – znam to zagadnienie nie od dzisiaj, jestem przekonany że w intencji pani Elżbiety Lasoty uczestnictwo sołtysów w obradach jest jak najbardziej pozytywne nie to miała na myśli, mówię to z pełnym przekonaniem tutaj otworzyła się tylko kwestia możliwości, która nie jest bezpośrednio związaną z udziałem państwa sołtysów w obradach rady gminy tzn. wyznacznikiem pobierania diety nie jest udział w sesji rady gminy, natomiast teraz kiedy rada przyjmie uchwałę to ekwiwalent ten będzie ekwiwalentem za obowiązki, które państwo pełnią. Intencją Pni Eli nie było to żeby ograniczać państwu udział w sesjach. Radna J. Pawłowska – ja dwa lata temu wystosowałam pismo do Wójta gminy, kazałam najpierw żeby to przejrzał prawnik do dziś nie otrzymałam odpowiedzi, zwróciłam się o zwrot diet za trzy lata można za dziesięć ja wystosowałam pismo o zwrot diet za trzy lata. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - wyznacznikiem dla mnie dla rady gminy w kwestii prawnej jest pan Mecenas, który opracował projekt uchwały. Radna E. Lasota – cieszę się że Mecenas zabierze głos, ja się czuje bardzo źle, ja niejednokrotnie mówiłam o tym, że nie mamy obowiązku być na sesjach ale chcemy być i dla tego prosiłam przewodniczącego żeby nam przekazywał dokumentacje tak jak radnym chodzi mi o to że przepisy prawa są inne niż ta uchwała, ta uchwała jest niezgodna z przepisami. Sołtys Sędowa A. Krawczyk – wyraźnie jest powiedziane, że radny także nie musi uczestniczyć ale gdy nie uczestniczy powinien mieć dietę wytrąconą tak mówi przepis sołtys też może być ale nie musi. Czy chcielibyście Państwo mieć takiego sołtysa który nie uczestniczy w sesji. Gdybyśmy nie chcieli uczestniczyć w sesjach to w związku z powyższym żeby był doinformowany sołtys to my z każdej jednej sesji powinniśmy mieć protokół. Jeżeli mnie nie będzie to nie będę mógł udzielić mieszkańcom żadnych informacji z podjętych decyzji. Radny pracuje dla społeczeństwa całej gminy a nie tylko dla wsi, natomiast sołtys dla swojej wsi. Sołtys który nie uczestniczy w sesjach to jest negatywny sołtys ten sołtys jest nic nie wart. Wójt J. Reszelewski – Panie sołtysie ja się muszę do tego odnieść, powiedział pan że każdy sołtys powinien mieć protokół, nie zgodzę się bo wgląd do protokołu jest dla każdego, nie będąc na sesji ma pan prawo zajrzeć do protokołu, nie można zatrudnić dodatkowej osoby żeby się tym zajęła, proszę mi wierzyć pani prowadząca tutaj ma bardzo dużo pracy wiem bo monitoruje, nadzoruje, druga sprawa może pan zawsze konsultować się ze swoim radnym ze swojego terenu i w sprawie udzielenia jakichkolwiek informacji z pracownikiem urzędu, nie wymagajmy dodatkowej papirologi, która już jest stworzona. Mecenas M. Amanowicz – ja jestem autorem zmiany tej uchwały w mojej ocenie ta zmiana w żaden sposób nie umniejsza praw sołtysów które wynikają z ustawy ze statutów i z przepisów obowiązujących ta uchwała jest bardziej korzystna niż ta która była do tej pory, wcześniej przysługiwała dieta za udział w pracach rady, teraz będzie przysługiwała za to że jesteście państwo sołtysami. Oczywiście po to żeby być dobrym sołtysem trzeba uczestniczyć w sesjach rady nie jest to obowiązek ale potrzeba tego żeby być dobrym sołtysem. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – jeżeli przyjmiemy ten projekt uchwały nic się nie zmieni, natomiast zmieni się możliwość dla osoby, która pełni dwie funkcje radnego i sołtysa, będzie mogła brać teraz dwie diety z tytułu pełnienia mandatu radnego i pełnienia funkcji sołtysa. Sołtys Sędowa A. Krawczyk – do odpowiedzi Wójta, mnie chodziło tylko o to że ten sołtys który nie uczestniczy w sesji, żeby wiedział co się działo to należałoby mu protokół dostarczyć. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – proszę państwa w momencie kiedy dostajecie projekty uchwał z zaproszeniem na sesje a państwo nie mogą uczestniczyć to macie możliwość wglądu do protokołu co było na sesji lub można zadzwonić do pracownika, który udzieli państwu wszelkich informacji jakie uchwały zostały przyjęte lub odrzucone, jeszcze raz powtarzam , że po przyjęciu uchwały zmieni się jedynie to że radny będący sołtysem będzie mógł pobierać obydwie diety, czego do tej pory nie było. Na podstawie wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został opracowany przedmiotowy projekt uchwały. Radny M. Franaszczyk – intencja komisji było żeby umieścić zapis umożliwiający pobieranie diety sołtysa będącego także radnym, bo tamten zapis dotyczył pobierania diety dla sołtysów za udział w pracach rady. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/20/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 projekt uchwały wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie Pracownik UG A. Gołacka - wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego o wytypowanie przedstawiciela do składu rady społecznej Szpitala Powiatowego w Opocznie w latach ubiegłych na to stanowisko był wytypowany Wójt. Radny A. Martyka – w tamtej kadencji przedstawicielem Gminy w ZOZ-ie był Wójt i także w tej kadencji powinien być Wójt. Po omówieniu powyższych spraw Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/21/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Opocznie uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Do powyższego projektu głos zabrała Skarbnik Gminy, która na wstępie poinformowała o błędzie w uchwale dotyczącej budżetu na 2015 r. a mianowicie: Skarbnik Gminy I. Wilk – tabela nr 2 do uchwały nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2014 r dotycząca planu wydatków na rok 2015 ulega zmianie w następujący sposób: w rozdziale 01010 dodaje się paragraf 6050 – kwota 200.000 zł. w rozdziale 60017 paragraf 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. Plan po zmianach wynosi 300.000 zł. Radny M. Franaszczyk – na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, radni przychylili się pozytywnie do powyższej uchwały. Po przedstawieniu powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/22/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 r dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 8 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022, Skarbnik Gminy I. Wilk – w uchwale nr IV/17/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022 w załączniku „wykaz przedsięwzięć do WPF” dodaje się przedsięwzięcie pn „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik powyższych informacji Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/23/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2014 z dnia 30.12.2014 r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 9 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, Skarbnik Gminy I. Wilk – dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 1.Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia zał. nr 1 do powyższej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: dochody – 18.227.271 zł. w tym: dochody bieżące – 16.013.593 zł. oraz dochody majątkowe – 2.213.678 zł, wydatki – 20.222.065 zł. w tym: wydatki bieżące – 14.732.868 zł. oraz majątkowe 5.489.202 zł. Deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 665.694 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.660.488 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości – 665.694 zł, kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 1.994.794 zł. z tego w WFOŚiGW w Łodzi – 1.457.984 zł. W związku z powyższym przychody ustala się w wysokości 3.629.615,52 zł. oraz rozchody 1.634.821,52 zł. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik powyższej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące zmian w budżecie gminy na 2015 rok. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/24/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 10 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 Skarbnik Gminy I. Wilk – to samo zadanie, które jest wyszczególnione w zmianach w budżecie jest wyszczególnione do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr V/25/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28.01.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 11 Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski Radny W. Świtkowski – była odprawa z Komendantem Wojewódzkim Straży, byli posłowie, władze powiatowe, władze gminne i tak trochę mnie zabolało ze nie było nikogo z Gminy Białaczów. Radny M. Franaszczyk – boisko w Parczowie mieści się na dwóch działkach ewidencyjnych, jedna działka należy do gminy a własność drugiej działki jest nieuregulowana i wnioskował bym, żeby Wójt wystąpił o przeniesienie własności tej działki na poczet gminy. Sołtys Radwana A. Gwadera – Pan Wójt mówił, że droga w Radwanie była naprawiona, ona była naprawiona dwa tygodnie temu i teraz niech Pan Wójt przyjedzie albo pracownika wyśle i zobaczy jak ta droga wygląda. Wójt J. Reszelewski – zacznę od końca Pan Sołtys Radwana doskonale wie był przy rozmowie i na spotkaniu sołeckim ma informacje jak droga do tej pory była naprawiana i jak będzie naprawiana i nic się w tej materii na razie nie zmieni poza tym nie jest to czas ani warunki do prowadzenia robót drogowych. Odpowiedź do Radnego Świtkowskiego: jak najbardziej przyznaję rację zaniedbanie z mojej strony, ale ja jeszcze o wszystkich rzeczach nie wiem i nie ukrywam że powinienem kogoś oddelegować, jest to w tym momencie duży nawał obowiązków dla mnie pewne rzeczy są nowe na przyszłość jestem mądrzejszy o to doświadczenie, mogę obiecać na przyszłość, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Odpowiedź do Radnego Franaszczyka: jeżeli chodzi o boisko w Parczowie, jak najbardziej będę tą sprawą się zajmował, mam nadzieję że jeżeli względy prawne nie będą na przeszkodzie to sytuacja zostanie wyjaśniona. Radna E. Lasota – z drogami jakie są naprawiane będzie pewien kłopot u nas droga na Łuby jest już mocno zdewastowana, nie była zrobiona od początku jak należy i na wiosnę trzeba ruszyć z naprawą tej drogi bo ona się zepsuje do końca. Jeżeli będzie możliwe to materiał na drogi o którym Pan wspominał trzeba sukcesywnie przeznaczać i na drogi w Sobieniu jak również w Zakrzowie. Chciałabym także zapytać do kogo mam się zwrócić w sprawie odwodnienia terenu przy świetlicy w Zakrzowie i kiedy ruszyły by prace związane ze skanalizowaniem Zakrzowa. Również uczulam na temat remontu budynku świetlicy w Sobieniu. Wójt J. Reszelewski – droga na Łuby trzeba będzie zobaczyć jak ona wygląda, prawdopodobnie będzie to droga w niedalekiej przyszłości do gruntownego remontu, ponad 99% dróg na terenie gminy nadaje się do remontu, oprócz tych które powstały w zeszłym roku. Kanalizacja w Zakrzowie z pracownikiem gminy wczoraj poruszaliśmy ten temat w obecnym układzie pracę będą robione w miejscowości Sędów i Skronina natomiast Zakrzów będzie wzięty pod uwagę w innej formie. Świetlica w Zakrzowie niejednokrotnie poruszana w poprzedniej kadencji, jedynym wyjściem po rozmowach ze specjalistami jest zasypanie piwnic, jeżeli tego nie zrobimy ten budynek się rozsypie. Radny M. Franaszczyk – wnioskował bym o naprawę nawierzchni drogi powiatowej drogi Ostów – Białaczów przez Parczów. Wójt J. Reszelewski – Rozmawialiśmy już z Powiatem czekamy na decyzje. Radna J. Pawłowska - chciałam się zapytać odnośnie kanalizacji jak to jest w planach czy Sędów i Skronina będą pchnięte do Petrykóz, nie wiem czy to zda egzamin. Wójt J. Reszelewski – tak do Petrykóz i proszę cierpliwie czekać na rozwój. Radny A. Martyka – ja do mediów zwracam się z prośbą, proszę pisać wszystko co na sesji się odbywa nawet przykre tematy, które są. Czytam gazety i nie jest wszystko pisane, nie wiem czy to jest wyszukane, ja bardzo proszę wszystko pisać. Ad. 8. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Białaczów     Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Białaczów o godzinie 11:30.       Protokołowała                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka                                                                                       Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 26.02.2015 , wersja 1
Numer: IV/4/2014, Z dnia: 30.12.2014
PROTOKÓŁ NR IV/4/2014     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           30 grudnia 2014 r. Protokół Nr IV/4/2014 Z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum  Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Świetlicy wiejskiej w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości – według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik nr 1, sołtysów i radnych , których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 i 3 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 15 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjecie protokołu z I Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r., - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 r., - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na 2015 r. - przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014 -2032, - zmian w budżecie gminy na 2014 rok, - zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, - uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował że był wyłożony do wglądu protokół z pierwszej sesji, nikt w tym czasie nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do protokołu w związku z powyższym Rada przystąpiła do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: zakończono projekt moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Białaczowie, na kwotę 32.688 zł. który był dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 29.103 zł., pozostała kwota to są środki zgromadzone przez Szkołę Podstawową zakupiono urządzenie do posypywania dróg gminnych w okresie zimowym za łączną kwotę 3.400 zł. brutto, została przyznana dotacja i pożyczka ze środków WFOŚiGW w Łodzi na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Białaczów na łączną kwotę – 2.915.968,00 zł. z czego kwota pożyczki wynosi – 1.457.984,00, natomiast dotacja – 1.457.984,00 (oprocentowanie 1,5%). Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych . Przewodniczący Rady poinformował że wspólnie z Wójtem w ostatnim czasie uczestniczyli w jasełkach organizowanych w szkołach na terenie gminy i za te uroczystości złożył serdeczne podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli i dzieci. W związku z brakiem pytań przystąpiono do następnego punktu posiedzenia. Ad. 6. Podjęcie uchwał uchwała w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował, że do rady wpłynął projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów w wysokości 30%. Radny A. Martyka poinformował, że już na II sesji rady był poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta w wysokości 30 %, który nie przeszedł, następnie na wspólne posiedzenie Komisji radni otrzymali ten sam projekt uchwały w wysokości 35%, w związku z powyższym zwrócił się z pytaniem jaki % dodatku specjalnego dla Wójta będzie na dzisiejszej sesji poddany pod głosowanie. Wójt J. Reszelewski – ja podtrzymuję 30 % i proszę żeby państwo przychylili się do mojej propozycji. Radna E. Lasota - nie mogłam być na wspólnym posiedzeniu komisji uważam, że dobrze jest że jest taka możliwość wynagradzania i my możemy co roku przyznawać taki dodatek, ja dzisiaj się wstrzymam od głosu z tego względu, że Pan rozpoczyna dopiero swoją pracę. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyznania 30% dodatku specjalnego dla Wójta Gminy, W wyniku głosowania: Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 radnych Przeciw - 2 radnych Wstrzymało się - 4 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/9/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r, Radny A. Martyka – Panie Przewodniczący, szanowni radni, przeglądając plan pracy stwierdziłem, że plan pracy co roku jest kserowany, mamy tyle problemów, które są poruszane na komisjach. Moja prośba jest taka, żeby w najbliższym czasie odpowiednia komórka UG zrobiła zestawienie poszczególnych posesji, kto jest podłączony do kanalizacji a kto nie jest i ten temat poruszyć w II kwartale. Radna E. Lasota – Panie Przewodniczący rozumiem, że to jest Pana autorski plan pracy. Dobrze by było, żeby plan konsultować z radą, proszę Pana o taką współpracę. Ten plan jest powielany przez lata, wydaje mi się że dla Pana czas się zatrzymał, a czas pędzi nasza gmina to nie ta sama co kilka lat temu. Brakuje mi wizji naszej gminy a ja będę walczyła o to. Uważam, że wspólnie powinniśmy popracować nad planem pracy. W dalszej części radna E. Lasota wyraziła swoje sugestie i propozycje dotyczącej tematyki planu pracy rady gminy na 2015 r. Przewodniczący Rady Z. Prusek – informuje Panią, że właśnie na wspólnym posiedzeniu komisji poruszany był plan pracy i dlatego w każdym kwartale podany jest punkt sprawy bieżące. Być może wspólnie opracujemy tematy, które będą wypracowane na komisjach i będą przedstawiane przez Przewodniczących Komisji na Sesji Rady Gminy, myślę że będziemy wspólnie pracować dla dobra gminy. Radny Z. Wereszka – na początek II kwartału zaplanowane jest sprawozdanie prezesa LKS Białaczów z wykorzystania środków z budżetu gminy, dlaczego ma nie być przedstawione przez innych przedstawicieli klubów sprawozdanie z wykorzystania swoich środków. Przewodniczący Rady Z. Prusek – między innymi dlatego, że środki z budżetu gminy są przeznaczane na ten klub, w związku z tym jest to obowiązkiem prezesa przedstawienie sprawozdania z wykorzystania tych środków, jestem otwarty na inne propozycje, wypracujmy zagadnienie i podejmijmy go. Radny A. Martyka – co z moimi wnioskiem ja dałem formalny wniosek do planu pracy. Przewodniczący Rady Z. Prusek – w planie pracy rady w każdym kwartale jest dodany punkt sprawy bieżące i przy tym punkcie możemy podjąć temat, poprosimy na komisję pracowników, którzy dostarczą nam informacji dotyczących zagadnienia przyłączeń do wody i kanalizacji i na tej podstawie wspólnie ustalimy czas i miejsce kiedy to będzie już efektem finalnym na podstawie przedstawienia harmonogramu przyłączeń mieszkańców. A. Martyka – Panie Przewodniczący trochę się nie rozumiemy był Pan na Komisji Budżetowej którą prowadził radny W. Świtkowski i był pracownik od ochrony środowiska, który przedstawił informację jak to wygląda na terenie gminy i jakie są zadłużenia w poszczególnych sołectwach w spłacie kanalizacji i wody my te zestawienia daliśmy i protokół dla Wójta i nic to nie wniosło minął rok i my znów mamy ten problem. Przewodniczący Rady Z. Prusek – podtrzymuje swoje zdanie ten o którym mówił radny to jest temat pracowników urzędu i Wójta gminy ja poruszam temat związany z pracą rady gminy, my możemy pracować na podstawie analiz, syntezy i wniosków natomiast efekty pracy z działaniem gminy jest po stronie pracowników pod kierunkiem Wójta gminy. Ja teraz proszę radnego, żebyśmy przegłosowali uchwałę i wrócili do tego tematu w przedostatnim punkcie sesji i w tym momencie Wójt odniesie się do tego tematu, jak widzi efekty działań o których mówi radny. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia planu pracy rady gminy na 2015 r. W wyniku głosowania: Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Wstrzymał się - 1 radny Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/10/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015 , uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. W związku z brakiem pytań i z tym że przedmiotowy program był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii W związku z brakiem pytań do przedmiotowego programu Przewodniczący zarządził głosowanie Za przyjęciem programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/12/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białaczów na rok 2015 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu. W związku z brakiem pytań do przedmiotowego programu Przewodniczący zarządził głosowanie: Za przyjęciem programu usuwania azbestu głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/13/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białaczów na lata 2014-2032 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 8 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy I. Wilk: „Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 147.990-oraz zmniejsza się o kwotę 823.,-zł zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 433.839,95 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 781.432,95 zł zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały. Budżet po zmianach wynosi: -dochody-19.216.299,88 zł w tym: dochody bieżące-17.123.260, 88 zł oraz dochody majątkowe-2.093.039,-zł -wydatki-20.299.038,32 zł w tym: wydatki na zadania bieżące gminy-15.776.340,60 zł oraz wydatki majątkowe 4.522.697,72 zł. Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.335.546 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.418.284,44 zł zostanie pokryty: -wolnymi środkami w wysokości 415.512,09 -przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.002.772,35 zł. Ustala się przychody w wysokości 3.119.980,96 zł w tym: -wolne środki-415.512,09 zł -kredyty i pożyczki w kwocie 2.704. 468,87 zł: zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie w BGK w wysokości 777.606 zł, zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 1.926.862,87 złotych. Ustala się rozchody w wysokości 2.037.242,52 zł w tym spłaty kredytu i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 701.696,52 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.335.546 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: -finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000-zł -spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty-701.696,52 zł -koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań-70.000 zł -finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie-2.002.772,35 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 777.606 zł ”. W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie: Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/14/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 9 projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Do w/w projektu uchwały głos zabrała Skarbnik Gminy. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/15/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 10 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Nr II/271//2014 z dnia 10 grudnia 2014 Składu Orzekającego – załącznik Nr 11 do protokołu. Skarbnik Gminy I Wilk: „Dochody budżetu gminy w wysokości 18.227.271 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.013.593 zł i dochody majątkowe 2.213.678 zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.222.065, zgodnie z tabelą nr 2 z tego:wydatki bieżące w wysokości 14.737.363 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.484.702 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 1 i 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.484.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabela nr 5. Planowany deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 665.694 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.660.488 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: -pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 665.694 zł, -kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym-1.994.794 zł z tego w WFOSGW w Łodzi w kwocie 1.547.984 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.629.615,52 zł, rozchody w wysokości 1.634.821,52 zł zgodnie z tabelą nr 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: -finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty-1.000.000 zł, -finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty-2.660.488 zł w tym na wyprzedzające finansowanie do kwoty 665.694 zł -spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty-969.127,52 zł -koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań-55.000 zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę-nie występują. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kadr, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r., Nr 25, poz. 105 ze zm.):-dochody w wysokości 10.000 zł i wydatki w wysokości 10.000 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach ( t.j. Dz.U. Z 2012 r., poz 391): dochody w wysokości 384.000 zł oraz wydatki w wysokości 384.000 zł. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowi tabela nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 2 i 3. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki oraz filii w wysokości 130.000 zł. Rezerwa ogólna wynosi 36.000 zł. Rezerwa celowa wynosi 34.000 zł na zarządzanie kryzysowe. Upoważnia się Wójta do: -zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu budżetu -dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy -dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania Zmiany nie mogą spowodować likwidacji lub powstania nowego zadania. -lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”. Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr II/271/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2014 roku. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu głosowania. Po przedstawieniu powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie Za uchwałą głosowało15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/16/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie budżetu gminy na rok 2015 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 12 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022. Po przedstawieniu powyższego projektu przez Skarbnika Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie Za uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IV/17/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 14 Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski Sołtys Miedznej Drewnianej Z. Purgat – chciałbym, żeby Wójt określił się kiedy będą wybory Sołeckie i niech Pan się wypowie na temat funduszu sołeckiego. Radna E. Lasota – chciałabym Pana prosić, żeby przypilnować terminu gwarancji wykonania dachu na świetlicy w Sobieniu, druga rzecz czy w takich drobnych sprawach jak naprawa lamp, czy trzeba zwracać się do Pana Wójta czy do pracownika urzędu. Chcę również prosić żeby się Pan zainteresował jak są poczynione prace nad planem budowy kanalizacji w Zakrzowie, oraz jak by wyglądała sprawa założenia ogrzewania w świetlicy w Zakrzowie. Wójt J. Reszelewski – w odpowiedzi do sołtysa z Miedznej Drewnianej – do końca lutego muszą się odbyć we wszystkich miejscowościach wybory na sołtysa i do rady sołeckiej. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki to taki wniosek zostanie przedstawiony radzie i to rada podejmie decyzję w tej sprawie. - w odpowiedzi do radnej E. Lasota – jeżeli chodzi o naprawę lamp to proszę zgłaszać do pracownika urzędu Pani Danuty Baran, jeżeli chodzi o plan kanalizacji i ogrzewanie w Zakrzowie to w dniu dzisiejszym nie odpowiem bo nie jestem przygotowany. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – poinformował że teraz najważniejszym tematem jest podjęcie działań w kierunku modernizacji ujęcia wody pitnej. Ad.8 Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem powyższych tematów Przewodniczący Rady Gminy zamknął IV Sesję Rady Gminy o godz. 10:52. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Anna Gołacka Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 26.02.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony