Informacje ogólne

Gmina  Białaczów położona jest w południowo - wschodniej  części województwa łódzkiego i w południowo – wschodniej części  powiatu opoczyńskiego. 
Graniczy z następującymi gminami:

-         od północy z gminą Opoczno o powierzchni 1 039 km2 ,

-         od północnego zachodu z gminą Sławno o powierzchni 128 km2 ,

-         od południowego zachodu z gminą Żarnów – 140,7 km2

-           oraz od zachodu z gminą Paradyż o powierzchni 82 km 2 

 Gmina zajmuje powierzchnię 11563 ha, co stanowi 0,63% powierzchni województwa łódzkiego i 11% powiatu opoczyńskiego. Także pod względem obszaru należy do niewielkich w województwie. Administracyjnie gmina składa się z 14 sołectw: Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Skronina, Sobień, Sędów, Wąglany, Zakrzów, Żelazowice.

Z 6481 ha powierzchni użytków ogółem  5388 ha stanowią użytki rolne (83,1% ogółu użytków). Grunty orne zajmują obszar 4366 ha, sady 37 ha, łąki i pastwiska 986 ha, lasy 4462 ha (40,9%) i pozostały grunty 313 ha. W gminie jest ponad 1297 gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 5 ha.

Zamieszkuje ją 6063 osób (stan na 31 marca 2011 roku), a średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 54 osoby na  km2.

W ostatnich 30 latach  liczba zamieszkujących gminę zmniejszyła się aż o 1238 osób, co daje spadek populacji o 16,9%.

§        Gospodarka w gminie

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie zarejestrowanych w rejestrze REGON  w końcu 2010 roku wynosiła 183. Zauważyć należy, iż na obszarze gminy zdecydowanie przeważa sektor prywatny. Większość to podmioty jednoosobowe prowadzące usługi związane z handlem.

Z większych zakładów prowadzących działalność produkcyjną wymienić należy:

-         „CERKOLOR” Sp. z o.o. w Parczówku, produkujący listwy wykończeniowe
i galanterię ceramiczną,

-         Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „TARTAK” w Petrykozach.

 

 Gmina Białaczów jest gminą typowo rolniczą. Na jej terenie w 2002 r., według danych Powszechnego Spisu Rolnego, funkcjonowało 1297 gospodarstw rolnych w tym 1296 gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa te użytkowały 5866,42 ha ogólnej powierzchni, w tym 4837,72 ha użytków rolnych. Większość z nich (63,3 %) stanowiły gospodarstwa
o powierzchni do 5 ha.

Gmina jest w 100%  zwodociągowania. W 2002 r. w gminie Białaczów  ogólna długość przewodów wodociągowych wynosiła 80 km. Na  jednego mieszkańca gminy zużycie wody
w 2003r. wyniosło 18m3.

      Gospodarka ściekami bytowymi na terenie gminy odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków do szamb przydomowych, które są opróżniane przez firmy prywatne, a następnie przewożone do gminnej oczyszczalni. Część gminy odprowadza ścieki bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej  w północno – zachodniej części Białaczowa i oczyszczalni, która funkcjonuje od  listopada 2004r. Gminna oczyszczalnia „EKOLO-CHIEF” jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną o docelowej przepustowości 315  m3 / dobę.   Planowany termin całkowitego obciążenia oczyszczalni ścieków przypada na
2008–2010 rok. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 100 m3 / dobę.

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Mieszkańcy dla potrzeb gospodarstw domowych korzystają w swych gospodarstwach z gazu bezprzewodowego.

Zaopatrzenie w ciepło jest rozwiązane poprzez lokalne kotłownie dla potrzeb budynków użyteczności publicznej oraz usługowej, natomiast dla budownictwa jednorodzinnego poprzez ogrzewanie piecowe.

Gmina nie posiada na swoim terenie czynnego gminnego wysypiska odpadów.

Jest natomiast prowadzona zbiórka odpadów, które następnie są dostarczane na składowisko odpadów w Różanej gm. Opoczno.

Gmina Białaczów intensywnie się rozwija w roku 2003 położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 9,4 km, zaś w roku 2004 – na długości 6,5 km. W Białaczowie wyłożono kostką brukową plac przy urzędzie Gminy oraz chodniki przy Ratuszu.

Zakończono zaplanowane inwestycje takie jak budowę kanalizacji w Białaczowie na ulicach: Piotrkowskiej, Szkolnej i na oś. Małachowskiego. Uruchomiono mechaniczo-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 315 m3 na dobę. Dokonano rozbudowy Gimnazjum w Białaczowie, powiększając je tym samym o dwie dodatkowe sale, szatnie i hol.

Na 2005 Gmina zaplanowała sobie kolejne inwestycje, a mianowicie:

-         Przebudowę drogi gminnej klasy D Ossa – Białaczów

-         Dalszą budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompowniami ścieków w miejscowości Białaczów

-         Budowę sali gimnastycznej, boiska oraz modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie

-         Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Petrykozach.

-    Modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej.

 

§        Oświata, kultura i sport

Dzieci i młodzież z Gminy Białaczów uczą się w szkołach podstawowych w Białaczowie, Petrykozach, Skroninie i Miedznej Drewnianiej oraz w Gimnazjum w Białaczowie. Tych 759 uczniów oraz 87 szećciolatków w klasach zerowych uczy 62 nauczycieli. Od niedawna rozwiązano problem nauczycieli języków obcych, już zatrudniono lektorów języka angielskiego i języka niemieckiego. Około 160 uczniów dowożą 4 autobusy PKS i 1 samochód gminy.

Nad zdrowiem mieszkańców gminy w ośrodku zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach czuwa 2 lekarzy (w tym pediatra), 1 stomatolog oraz łącznie 6 pielęgniarek. Chorzy mogą korzystać z apteki przy ośrodku zdrowia w Białaczowie.

Na terenie Gminy działalnością kulturalną zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, Wąglanach i Parczowie i Żelazowicach. W KGW nie tylko kultywuje się tradycje ludowe, prowadzony jest również konkurs poezji „Szukamy talentów wsi”. Młodzież czas wolny może spędzać w świetlicach wiejskich, które działają w 12 miejscowościach i wyposażone są w sprzęt telewizyjny i stoły do tenisa. Dostęp do literatury zapewniają dwie biblioteki: Biblioteka Gminna w Białaczowie i jej filia w Petrykozach.

 

Informacje na temat gminy można również znaleźć na stronie http://www.odyssei.com/pl/travel-article/3748.html oraz na stronie http://www.bialaczow.miasto.biz/portal.php 

Mapa Gminy Bialaczow..doc

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011. Odsłon 3754, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony