Informacje ogólne

 

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz.1002 ze zmianami) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Białaczów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białaczów na 2012 r.

            Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

1)    składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Białaczów , pokój nr 20, w dni robocze, w godzinach od 8, 00 do 15, 00 lub przesłanie pocztą;

2)    składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub faksem nr 44 758 14 14

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 23 marca 2012r. Niewydanie opinii  w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

PROJEKT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi , oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt , na terenie gminy Białaczów w roku 2012.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym psów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

 

§ 1 Cele oraz wykonawcy programu:

1.Celami programu są:

1). Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Białaczów

2). Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt

3). Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy

4). Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5). Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

2.Wykonawcami programu są:

1). Referat  Rolnictwa w Urzędzie Gminy Białaczów .

2).Policja i Ochotnicze Straże Pożarne, oraz Organizacje Pożytku Publicznego,  Stowarzyszenia

i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, oraz nie zadający im cierpienia

3). Leśnictwo Białaczów na terenie Lasów Państwowych 

4). Schronisko dla Zwierząt w Opocznie

5). Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Białaczów.

 

§2  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez Policję, Straż Pożarną i służby Weterynaryjne, oraz pomocniczo organizacje społeczne współpracujące ze służbami gminnymi.

2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym ,wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt , zebranym z terenu Gminy Białaczów przez w/w instytucje.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia .

4) Przekazywanie pod tymczasową opiekę Gminy Białaczów (schronisko), ( zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt ), zwierząt które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu , odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt , itp.)utraciły właściciela;

5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności

w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb

i instytucji a wynikających z  realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Białaczów

7)  wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 

§3 .Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

1)  Oznakowanie / psa, kota / przez właściciela obrożą z podaniem nazwiska i adresu właściciela.

2) Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Białaczów w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

3) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy (Schroniska ) przed przekazaniem ich nowym właścicielom

4) Gmina w celu propagowania zabiegów kastracji i sterylizacji wprowadza mechanizm finansowy, zapewniający właścicielom psów i kotów :

 a) dofinansowanie (np. 30 % wysokości przeprowadzonego zabiegu ) w ilości max. 2 sztuki zwierząt rocznie

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy;

-są mieszkańcami naszej gminy

-oznakowały  zwierzę obrożą z podaniem na niej adresu właściciela;

-przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu p/wściekliźnie

-przedstawią dowód księgowy wystawiony przez zakład leczniczy na wykonaną usługę

5).Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub przy współudziale Gminy dla osób które, złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

§4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez:

- nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe znakowania ich, wynikających

z w/w ustawy . Edukowanie celem wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie w/w przepisów.

 

§5. Edukacja mieszkańców Gminy Białaczów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1).Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Białaczów do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt , oraz ich prawidłowa opieką.

2)organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale Organizacji Pozarządowych  na temat humanitarnego traktowania zwierząt , opieki

i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.

3) Urząd Gminy Białaczów w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

 

§6.Gmina  zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierzęta w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia p/wściekliźnie . W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

§7 Program realizowany będzie z funduszy Gminy Białaczów zapisanych w budżecie Jednostki na rok 2012 w kwocie 30 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na działalność Schroniska dla Zwierząt w Opocznie - budowę i utrzymanie 1 boksu.

 

§8 Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

-udostępnienia lokalu  na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym.

-promocji podejmowanych działań,

-zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy wzajemnej .

 

Projekt opracowany przez Wójta Gminy Białaczów

26-307 Białaczów; ul. Piotrkowska 12.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR I/35/2005

WÓJTA GMINY BIAŁACZÓW

Z DANIA 17.06.2003r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w Białaczowie

 

                               Na podstawie art.12 ustawy  z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 i Nr 74, poz.676)  o raz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003r w sprawie sposobu tworzenia Gminnego Zespołu Reagowania , powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002r Nr 215,poz.1818) zarządzam co następuje:

 

§1

                Powołuje Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w Białaczowie.

 

§2

1.   W skład Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Białaczowie wchodzą:

1.      Szef Zespołu – Sekretarz Urzędu Gminy Białaczów

2.      Zastępca Szefa Zespołu – ref. d.s. oc. i p.poż.

3.      Grupy robocze Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

o charakterze stałym:

a)      grupa planowania cywilnego w składzie:

-         insp. ds. interwencji

-         ref. ds. oc. i p.poż.

b)      grupa monitorowania , prognoz i analiz w składzie:

-         insp. ochrony środowiska

-         podinspektor w urzędzie gminy

4.      Grupy robocze Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

o charakterze czasowym:

a)      grupa operacji i organizacji działań w składzie:

-         Komendant OSP

-         Naczelnicy OSP

b)      grupa zabezpieczenia logistycznego w składzie:

-         Kierownik GOPS

-         Skarbnik gminy

c)      grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej w składzie:

-         Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białaczowie

-         Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

-         Dyrektorzy szkół

 

2.   Szef Zespołu , stosownie do potrzeb może zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby   inne niż wymienione.

 

§3

1.      W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu sprawowanie jego funkcji , powierza on kierowanie pracami zespołu zastępcy.

2.      Członek Zespołu może za zgodą Szefa wyznaczyć swego zastępcę do udziału w pracach Zespołu.

 

§4

            1.   Do zadań Zespołu w sytuacjach zaistnienia klęsk żywiołowych należy w szczególności:

1)      monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji

2)      realizowanie programów i procedur  reagowania w czasie klęski  żywiołowej

3)      opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego

4)      planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu

5)      przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej

6)      realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej

2.   Zespół w sytuacji zagrożenia państwa i wojny realizuje zadania stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju , szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin.

 

§5

            Zespół działa na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Wójta.

 

§6

            Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Białaczowie.

 

§7

            Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia urząd gminy.

 

§8

            Schemat organizacyjny Gminnego Zespołu Reagowania przedstawia załącznik.

 

§9

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                     WÓJT 

                                                                                                                                                                                                        Franciszek TOCHMAN

 

 

OBWIESZCZENIE 

            W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimy przypominamy właścicielom terenów oraz obiektów budowlanych o obowiązku systematycznego odśnieżania chodników oraz usuwania zalegającego śniegu z dachów budynków i budowli.

            Obowiązek ten nie dotyczy tylko osób fizycznych ale także instytucji, zakładów, sieci handlowych a także urzędów administracji samorządowej.

 

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 08.03.2012
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 08.03.2012. Odsłon 1231, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony