Statut Gminy

STATUT  GMINY  BIAŁACZÓW

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1. Gmina Białaczów zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy.  

 

§ 2. Gmina położona jest w województwie łódzkim, powiecie opoczyńskim

i zajmuje  obszar o powierzchni 11,460 ha.

 

§ 3. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

§ 4. 1. Gmina podzielona jest na 14 sołectw.

       2. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

§ 5.  Siedzibą władz Gminy jest Urząd Gminy w Białaczowie przy

ul. Piotrkowskiej 12

§ 6.  1.Gmina posiada osobowość prawną.

        2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

        3. Zadania publiczne o charakterze lokalnym nie zastrzeżone ustawą na

rzecz innych organów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 7.  Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o:

·        Radzie  - należy rozumieć Radę Gminy w Białaczowie;

·        Przewodniczącym -  należy przez to rozumieć Przewodniczącego

          Rady Gminy w Białaczowie;

·        Wójcie -  należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białaczów

·        Urzędzie -  należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Białaczowie;

·        Ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r.

     samorządzie gminnym tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.

 

 

ROZDZIAŁ II.

ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  GMINY

§ 8.  1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy, o których mowa

w art.7 ust.1 i art.8 ust.1-2 ustawy.

        2. Zadania o których mowa w art.8 ust.1 i 2a ustawy Gmina realizuje na podstawie środków finansowych  otrzymanych stosownie do postanowień

 art.8 ust.3-5 ustawy.

 

§ 9.  1. W celu realizacji zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne

i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

        2. Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

ROZDZIAŁ III.

 

WŁADZE  GMINY

§ 10.  1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/  lub za pośrednictwem organów Gminy.

        2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, bądź referendum, określają odrębne przepisy.

 

§ 11.  1. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem swoich organów:

     Rady i Wójta wybranych na zasadach i trybie określonym w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawie o samorządzie gminnym.

            2. Działalność organów Gminy jest jawna . Ograniczenia jawności mogą wynikać jedynie z ustaw.

            3. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności:

prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także na dostępie do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112, poz.1198/.

      4. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Gminę udostępniane są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stanowisku obsługi

Rady w godzinach pracy Urzędu.

1/  dostęp do dokumentów obejmuje prawo do:

     a/ uzyskania informacji,

     b/ wglądu do dokumentów,

     c/  sporządzania odpisów i notatek;

2/ dokumenty udostępniane są na wniosek zainteresowanego złożony ustnie

lub pisemnie w Urzędzie Gminy. W razie niemożności wglądu do dokumentu, ustalony zostanie dla tej czynności odpowiedni termin.

 

ROZDZIAŁ  IV.

ZADANIA, ORGANIZACJA  I  TRYB  PRACY  RADY

§ 12. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

         2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

         3. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez wyborców zgodnie z  ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa.

         4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

 

§ 13.  1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy z zakresu działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

         2. Wykaz spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady określa

 art.18 ust.2 ustawy.

§ 14.  Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych ustawy.

 

§ 15.  1. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

          2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zamieszczone w planach pracy Rady. 

 

§ 16. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady. Przewodniczący ustala szczegółowy projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad.

        2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad. Do zawiadomienia dołącza się niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

       3. Przewodniczący Rady ustala każdorazowo szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 17.  1. Sesje Rady są jawne. Oznacza to, że Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

Jawność sesji oznacza także, iż wstęp na salę obrad jest wolny, a publiczność

 może bez przeszkód przysłuchiwać się całości obrad.

         2. W przypadku naruszania porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Przewodniczący obrad, ma prawo żądać opuszczenia sali przez osoby naruszające porządek lub zagrażające bezpieczeństwu. Fakt ten odnotowuje się

w protokole posiedzenia.

§ 18.  Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 19.  Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

§ 20.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu

jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

 

§ 21.  1. Sesja Rady odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.

Na wniosek przewodniczącego Rady, innych Radnych, Rada może postanowić

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym określonym terminie w ramach tej samej sesji.

       2. Sytuacja taka może mieć miejsce z uwagi na:

·        niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw umieszczonych w porządku obrad,

·        uzasadnione rozszerzenie porządku obrad,

·        potrzebę przedłożenia dodatkowych materiałów,

·        inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie terminowe zakończenie obrad lub rozstrzygnięcie spraw.

     3. Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin sesji.

     Fakt przerwania obrad oraz nazwiska Radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, odnotowuje się w protokole sesji.

 

§ 22.  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego formuły „Otwieram sesje Rady Gminy w Białaczowie”.

          2. Po otwarciu sesji prowadzący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji. W protokóle odnotowuje się przyczyny dla których sesja się nie odbyła.

         3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

        4. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny, Przewodniczący obrad oraz Wójt.

        5. Porządek dzienny winien przewidywać zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych. Każdy Radny w tym punkcie porządku obrad ma prawo zwracać się

z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Wójt albo wyznaczony pracownik Urzędu.

W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie 2 tygodni.

 

 § 23.  1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalanego porządku –

w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Rady może dokonać zmiany

w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku.

          2. Przewodniczący udziela głosu według uchwalonego porządku –

w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

          3. Podczas sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, tj. wniosków dotyczących :

a)      stwierdzenia quorum,

b)      zakończenia dyskusji,

c)      ograniczenia czasu wypowiedzi,

d)      zdjęcie określonego tematu z punktu obrad,

e)      zarządzenie głosowania tajnego lub innego,

f)        przerwy techniczno-organizacyjne obrad.

 

§ 24.  1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i realizacją porządku obrad, przestrzeganiem w toku obrad postanowień niniejszego statutu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.

       2. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego, że w swoim wystąpieniu Radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub wypowiada się niestosownie uchybiając powadze sesji, może przerwać wystąpienie i odebrać Radnemu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji.

       3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród publiczności.

       4. Przepis ust. 3 dotyczy osób zaproszonych do referowania spraw znajdujących się w porządku obrad sesji.

 

§ 25.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Gminy w Białaczowie”.

Czas od otwarcia sesji do zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.

         2. Postanowienia ust.1 dotyczą również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 26.  1. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza przegotowania miejsca obrad zapewnia Wójt.

          2. Do wszystkich osób przebywających w miejscu obrad przed, w trakcie i po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

 

§ 27.  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie mogą występować:

·        każdy Radny,

·        komisje Rady,

·        Wójt.

         2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do Przewodniczącego Rady organizacje:

·        społeczne,

·        polityczne,

·        zawodowe,

·        samorządowe działające na terenie Gminy.

Wniosek winien być złożony na piśmie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem obrad sesji. Przewodniczący Rady zebrane wnioski przekazuje Wójtowi Gminy.

       3. Wójt Gminy jeżeli zamierza wystąpić z inicjatywą, co do której zgłoszono wniosek, o którym mowa w ust.2 podejmuje działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza zapewnia zaopiniowanie go przez właściwe komisje rady i w przypadkach koniecznych zasięgając opinii prawnej.

      4. Nie przyjęcie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Przewodniczący Rady uzasadnia informując o tych przyczynach wnioskodawców na piśmie.

 

§ 28.  1. Projekty uchwał rady opracowuje Wójt.

          2. Przewodniczący jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały Radzie.

 

§ 29.  1. Uchwała Rady powinna zawierać:

a)      datę i tytuł,

b)      podstawę prawną,

c)      regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

d)      określenie organów odpowiadających za wykonanie uchwały,

e)      termin wejścia w życie uchwały, oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

f)        postanowienia dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał w tym zakresie.

        2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer sesji i rok podjęcia.

       3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który prowadził obrady sesji, na których uchwały podjęto.

      4. Uchwały ewidencjonuje się, a organy przechowują je wraz z protokółem sesji.

 

§ 30.  Rada podejmuje uchwały stanowiące akty prawna miejscowego według zasad określonych w art.40-42 ustawy.

§ 31.Na wniosek Radnego Rada może ustalić w głosowaniu jawnym, jeżeli przepisy tego nie regulują, prowadzenie imiennego lub tajnego głosowania.

 

§ 32.  1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez wyraźne podniesienie ręki.

 Za oddane głosy uznaje się te, które oddane są: „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”. W głosowaniu imiennym protokolant zapisuje sposób głosowania każdego

        3. Obowiązkiem Radnego obecnego na sali obrad jest wzięcie udziału w głosowaniu.

       4. Przewodniczący zapewnia warunki techniczne do przeprowadzenia głosowania tajnego.

 

§ 33.  1. Zwykła większość głosów to głosy oddane „za” od liczby głosów oddanych „przeciw”.

         2. Bezwzględna liczba głosów to liczba głosów oddana „za”, większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” lub „wstrzymuje się”).

Przy parzystej liczbie głosujących stosuje się regułę 50% + 1 głos. Przy nieparzystej- jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnych oddanych głosów.

        3. Bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady to liczba całkowita przewyższająca połowę ustawowego składu Rady - 8.

 

§ 34.  1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, przy pomocy upoważnionych przez niego osób.

         2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.

         3. Po podliczeniu głosów, głosowanie określone w ust.1 i 2 jest ważne, chyba że po podliczeniu głosów suma głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” jest wyższa niż liczba radnych uprawnionych do głosowania. Wówczas głosowanie należy powtórzyć.

 

§ 35. Niezwłocznie po wyborach na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych komisji  Rady.

 

§ 36.  1. Przewodniczącego Rady wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, spośród dowolnej liczby kandydatów z grona Radnych Rady zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji.

         2. O ile żaden z kandydatów na Przewodniczącego nie otrzyma wymaganej większości głosów, wówczas głosowanie powtarza się, jadnakże z ograniczeniem do tych dwóch kandydatów, który uzyskali większą liczbę głosów.

        3. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się odrębnie na zasadach i w trybie określonym w ust. 1 i 2.

       4. Wybór na stanowiska, o których mowa w § 35 stwierdza Rada odrębnymi uchwałami.

 

§ 37.  1. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym             w § 35 ust.1.

         2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Radnego z pełnienia funkcji wymienionych w § 35 Rada przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym.

 

§ 38.  1. Rada może odbywać sesje z inną lub innymi Radami. Taka wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów.

         2. Wspólną sesję organizują i podpisują zawiadomienia o jej zwołaniu Przewodniczący zainteresowanych Rad. W jej przygotowaniu uczestniczą komisje tych Rad. 

         3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa Radnych z każdej Rady. Uchwały oraz protokół z obrad podpisują wszyscy Przewodniczący zainteresowanych Rad.

        4. Na wspólnych sesjach mają zastosowanie przyjęte niniejszym statutem ustalenia w sprawie terminów, trybu przygotowania, zwołania i przebiegu sesji, chyba że w odniesieniu do przebiegu sesji wspólnie obradujące Rady przyjmują inne rozwiązanie.

 

§ 39.  1. Z każdej sesji sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podjętych rozstrzygnięć. Protokoły z sesji podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych i podjęte przez Radę uchwały.

         2. Protokół wykłada się do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady.

 Radni Rady mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu, o których  uwzględnieniu podejmuje decyzję Przewodniczący, który prowadzi sesję.

Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na sesji.

         3. Protokoły z sesji wraz z załącznikami przechowuje się w Urzędzie Gminy w sposób określony odrębnymi przepisami.

 

§ 40.  O przebiegu i wynikach sesji jawnych informowani są mieszkańcy Gminy poprzez wywieszenie uchwał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, a uchwał przeznaczonych do rozplakatowania, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

§ 41.  1.  Rada Gminy powołuje Komisje stałe:

·        Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji,

·        Komisję Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

·        Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia.

        2. Wszystkie spory mogące wynikać między komisjami w zakresie podziału kompetencji rozstrzyga Przewodniczący Rady przy współudziale Przewodniczących zainteresowanych komisji.

       3. Najpóźniej na trzeciej sesji Rada podejmuje uchwały określające składy osobowe komisji stałych.

       4. Rada dokonuje w miarę potrzeb zmian w składach osobowych komisji.

       5. Rada może powoływać komisje doraźne określając każdorazowo ich skład, zakres i sposób działania.

       6. Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie Radni, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego.

       7. Komisja Rewizyjna powołana jest do zadań związanych z realizacją funkcji kontrolnych wynikających z:

a)      Ustawy;

b)      Ustaw szczegółowych;

c)      Statutu Gminy;

d)      Innych uchwał Rady.

     8. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

a)      kontrola działalności Wójta;

b)      kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych,

c)      opiniowanie wykonania budżetu Gminy,

d)      występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi,

e)      wydawanie opinii w sprawach zastrzeżonych do właściwości tej Komisji,

f)        wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

     9. Realizując zadania określone w ust.8 Komisja Rewizyjna bada działalność finansową, gospodarczo-administracyjną pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

    10. Komisja Rewizyjna:

a)      przeprowadza kontrole na podstawie określonego planu kontroli oraz na zlecenie Rady,

b)      ustala przedmiot, zakres i termin kontroli,

c)      kierownik jednostki kontrolowanej winien być poinformowany o terminie kontroli,

d)      kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami  zwłaszcza z zakresu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, przepisami BHP, a także w sposób nie utrudniający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej,

e)      kontrolujący mają prawo wglądu we właściwe dokumenty, wzywania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej,

f)        kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do zapewnienia właściwych warunków lokalowych i technicznych, udostępnienia dokumentów.

     11. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny zawierający:

a)      określenie składu kontrolującego,

b)      wskazanie przedmiotu i terminu kontroli,

c)      wykaz ustalonych nieprawidłowości,

d)      wnioski pokontrolne,

e)      podpisy osób kontrolujących.

f)        adnotacje o zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym kierownika jednostki kontrolowanej.

      12. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej, a opisy przekazywane Wójtowi i kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

§ 42.   Do zadań komisji stałych należy:

1)      analizowanie i opiniowanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę oraz członków komisji w zakresie kompetencji komisji;

2)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, z wyłączeniem spraw w których inicjatywa uchwałodawcza jest zastrzeżona na rzecz oznaczonych podmiotów;

3)      sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwały Rady w zakresie kompetencji komisji.

§ 43.  1. Stałe komisje tworzą członkowie Rady.

     2. Zastępcę Przewodniczącego komisji wybiera komisja ze swego grona.

 

§ 44.  1. Posiedzenia i porządek obrad komisji ustala Przewodniczący komisji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

     2. Komisja może odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami.

     3. Komisje Rady mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad - zwłaszcza sąsiadujących a także z działającymi na terenie Gminy organizacjami społecznymi, samorządowymi.

 

§ 45.  1. Komisje Rady działają w oparciu o plan. Rada może zalecić dokonanie uzupełnień w planach pracy.

     2. Komisje zgodnie z planem odbywają posiedzenia, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalając opinie

 lub wnioski, które przedkładają Przewodniczącemu Rady, a Przewodniczący przekazuje je Wójtowi.

     3. Przewodniczący Rady może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.

 

§ 46.  1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.

     2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca.

     3. Z posiedzenia komisji sporządza się każdorazowo protokół zawierający podstawowe informacje o terminie posiedzenia, porządku obrad i podjętych opiniach i wnioskach.

 

§ 47.  1. Corocznie komisje przedstawiają na sesji sprawozdanie ze swej działalności.

          2. Rada może zawsze zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności komisji.

 

 § 48. Postanowienia § 42 i § 43 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

 

§ 49.  Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, prowadzi obrady Rady nadzoruje i kontroluje realizację zadań Rady, udziela Radnym pomocy o wykonywaniu mandatu oraz wykonuje zadania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, bądź Statutu Gminy.

 

§ 50.  1. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz. Przewodniczący może każdorazowo wyznaczyć Zastępcę do występowania w konkretnej sprawie w jego imieniu.

     2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.

     3. W przypadkach, gdy Przewodniczący Rady nie może pełnić swojej funkcji przez okres dłuższy niż 30 dni, jego obowiązki wypełnia Wiceprzewodniczący.

ROZDZIAŁ  V.

 

 RADNI

§ 51.  1. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach Rady i posiedzeniach komisji do których zostali wybrani.

          2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami, których reprezentują w celu informowania wyborców o aktualnej sytuacji gospodarczej Gminy. Ponadto zapoznają wyborców z przedsięwzięciami i rozwiązaniami przyjętymi przez Radę, mobilizując mieszkańców Gminy do udziału w realizacji zadań Gminy informując wyborców o swej działalności w Radzie, przyjmują postulaty i wnioski wyborców.

          3. Radni mogą tworzyć kluby radnych. O fakcie powstania klubu należy powiadomić Przewodniczącego Rady. Tryb pracy klubu jest wewnętrzną sprawą. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

          4. Klub radnych może być tworzony przez co najmniej 5 Radnych.

          5. Klub radnych zrzesza grupę Radnych o wspólnych zainteresowaniach.

          6. Działalność klubu nie może obciążać budżetu Gminy.

          7. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Gminy oraz obowiązującymi przepisami.

          8. Regulamin klubu należy przedłożyć Przewodniczącemu Rady.

 

§ 52.  1. Każdy Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji, a także podnosić na komisji sprawy, które wynikają z postulatów i uwag wyborców.

           2. Na sesjach oraz w okresie między sesjami Radni mają prawo zgłaszać do określonych podmiotów interpelacje i wnioski /na piśmie/ oraz zapytania /ustnie/, których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań Rady. Przewodniczący Rady kieruje interpelacje do Wójta.

           3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji do których zostali powołani, podpisem na liście obecności.

           4. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji Radny powinien przed terminem ich odbycia usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym komisji.

 

§ 53.  W miarę możliwości Radni uczestniczą w zebraniach organizacji społecznych, politycznych, samorządowych – na zaproszenie tych organizacji. Radni mogą także inicjować takie zebrania dla przedstawienia bieżących problemów i zadań rozwiązywanych przez Radę.

 

§ 54.  1. Radni ponoszą przed Radą odpowiedzialność za udział i aktywność w jej pracach oraz wywiązywanie się z obowiązków nałożonych statutem Gminy.

          2. W zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie gminnym Radni korzystają z ochrony prawnej.

         3. Przed zajęciem stanowiska przez Radę wobec wniosku zakładu pracy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rada bada szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza obowiązana jest wysłuchać wyjaśnień Radnego.

         4. Wniosek, o którym mowa w ust.3 rozstrzyga Rada na najbliższej sesji.

         5. W celu wzięcia udziału w sesji, posiedzeniu komisji a także w innych czynnościach związanych z pracami Rady, Radnemu przysługuje za ten okres czasu zwolnienie od pracy zawodowej.

        6. Podstawą do zwolnienia, o którym mowa w ust.5 stanowi otrzymane przez Radnego zawiadomienie lub zaproszenie, zawierające określenie terminu i charakter zadań, który Radny ma wykonać.

        7. Z Radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie. Przepis ten dotyczy również kierowników i zastępców gminnych jednostek organizacyjnych.

        8. Nawiązanie przez Radnego stosunku pracy w Urzędzie  /na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej/  jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

 

§ 55.  O zmianie miejsca pracy, adresu zamieszkania, numerze telefonu Radni winni powiadomić Przewodniczącego Rady lub pracownika ds. obsługi Rady.       

 

§ 56. 1. Radni otrzymują diety za pracę w Radzie.

         2. Zasady przyznawania diet określa odrębna uchwała.

 

ROZDZIAŁ  VI.

ORGAN  WYKONAWCZY  I  ZARZĄDZAJACY  GMINY

§ 57.  1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

          2. Wójt jest organem administracji publicznej w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.

          3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

          4. Zasady wyboru Wójta określa odrębna ustawa.

 

§ 58.  1. Wójt przygotowuje projekty uchwał.

          2. Wójt realizuje uchwały Rady.

          3. Na sesjach Rady Gminy przedkłada informacje na temat realizacji uchwał i podjętych decyzjach w okresie między sesjami.

 

§ 59.  1. Wójt podejmuje swoje decyzje w formie:

1/ zarządzeń – gdy wykonuje zadania organu wykonawczego;

2/ decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

3/ pozostałych decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy i innych nie wymienionych w punkcie 1, 2.

 

§ 60.  Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

 

§ 61.  1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

          2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w formie zarządzenia.

          3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

          4. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

          5. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta.

          6. Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa o pracownikach samorządowych i niniejszy statut.

 

§ 62.  1. Wójt podpisuje korespondencje i dokumenty urzędowe Gminy.

          2. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.

&ący na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

 

§ 64.  1. Wójt zatrudniony jest na podstawie wyboru, stosunek pracy z Wójtem nawiązuje Przewodniczący Rady. Rada ustala wynagrodzenie.

          2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem  przepisów art.18 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy.

          3. Skarbnik, sekretarz jest zatrudniony na podstawie uchwały o powołaniu. Właściwym do nawiązania stosunku pracy z sekretarzem i skarbnikiem jest Wójt.

          4. Skarbnik wykonuje zadania powierzone przez wójta.

          5. Wójt nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:

1/  na podstawie mianowania  - z kierownikami referatów, 

2/  na podstawie umowy o pracę  - z pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy.     

 

ROZDZIAŁ  VII.

GMINNE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE

§ 65.  1. W celu wykonywania swoich zadań Rada może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne mogą pozostawać w strukturze organizacyjnej Gminy lub stanowić jednostki prawnie wyodrębnione.

          2. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy

stanowią część majątku Gminy. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwał Rady. Działalność tych jednostek jest finansowana z budżetu Gminy.

         3. Kierownicy jednostek wskazanych w ust.2 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa. Rada uchwala statuty tych jednostek z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odrębnych przepisach.

        4. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

        5. Załącznik nr 2 stanowi wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ VIII.

JEDNOSTKI  POMOCNICZE  GMINY

§ 66.  Gmina może być podzielona jednostki pomocnicze: sołectwa.

 

§ 67.  1. Jednostki pomocnicze: sołectwa – tworzy, decyduje o łączeniu, podziale oraz znosi Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

         2. Przy tworzeniu jednostek pomocniczych należy dążyć do tego, aby sołectwo obejmowało obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne, gospodarcze, zwyczajowe i historyczne.

        

§ 68.  1. Konsultacje w sprawie łączenia, podziału lub znoszenia jednostek pomocniczych przeprowadza się podczas zebrań z mieszkańcami zainteresowanych jednostek pomocniczych, a w sprawie tworzenia takich jednostek z mieszkańcami wsi, które przewidziane są w granicach tworzonej jednostki.

        2. Terminy i miejsce zebrań, o których mowa w ust.1 określa Wójt i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

        3. Wójt zapewnia również obsługę techniczną zebrań odbywających się w trybie określonym w ust.2.

 

§ 69.  1. Sołectwu mogą być przekazane składniki mienia do korzystania.

          2. Zakres mienia podlegającego przekazaniu uzależniony jest od uzasadnionych potrzeb sołectwa oraz możliwości Gminy.

          3. Gospodarka finansowa sołectwa, prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

 

§ 70.  Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom jednostek pomocniczych prawa własności, prawa użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

 

§ 71.  1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.

         2. Zasady wyboru sołtysa oraz członków wspomagającej go Rady Sołeckiej określa art.36 ustawy.

 

§ 72.  Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

 

§ 73.  Organizację oraz zakres działania jednostki pomocniczej określa Statut jednostki uchwalony przez Radę.

 

§ 74.  1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wyłącznie Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.

          2. Rada Gminy w szczególności;                                                                                                                                          

1/  ustala w drodze odrębnego Statutu organizację i zakres działania sołectw,

2/  uchyla uchwały zebrań wiejskich, jeżeli uchwały są sprzeczne z prawem lub Statutem.

          3. Wójt Gminy uprawniony jest w szczególności do;

1/  zawieszania wykonania uchwały zebrania wiejskiego, jeżeli uchwała ta jest sprzeczna z prawem lub Statutem i wystąpienia na najbliższej sesji Rady Gminy z wnioskiem o jej uchylenie,

2/  zawieszenia w czynnościach sołtysa w przypadku stwierdzenia, iż jego działalność jest niezgodna z prawem lub Statutem, do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie.

Wójt informuje niezwłocznie mieszkańców sołectwa o podjętej decyzji w sprawie zawieszenia w czynnościach sołtysa i może w tej sprawie postanowić o zwołaniu zebrania wiejskiego.

3/  zwoływania zebrań wiejskich.

4.      Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt.

 

ROZDZIAŁ IX.

GOSPODARKA  FINANSOWA  GMINY

§ 75.  1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, zwanego dalej „budżetem”.

          2. Budżet jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki gminy.

          3. Budżet uchwalany jest przez radę na rok kalendarzowy, zwany dalej     „rokiem budżetowym”.

 

§ 76.  1. Projekt budżetu przygotowuje wójt.

          2. Bez zgody Wójta gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

          3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

        4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy

        5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

       6. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego.                                                                         Do dnia ustalania budżetu przez Regionalna Izbę Obrachunkowa podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

 

§ 77.  Rada na sesji rozpatruje projekt budżetu przedłożony przez wójta, jak też  rozpatruje opinie komisji rady.

 

§ 78.  1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

          2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki wójta w zakresie wykonania budżetu określa odrębna ustawa.

 

§ 79.  1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

          2. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:

           1/ jawność debaty budżetowej,

           2/ ogłoszenie przez wójta uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

           3/ informowanie przez wójta mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

          3. Bankową obsługę budżetu Gminy prowadzi bank wybrany przez Radę Gminy w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

ROZDZIAŁ X.

POSTANOWIENIA  PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

 

§ 80.  1. Rada uchwala Statut w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

         2. Rada może w toku kadencji na wniosek Przewodniczącego Rady, komisji, Radnego i Wójta dokonywać zmian i uzupełnień statutu w trybie właściwym dla jego uchwalania.

        3. Załączniki do Statutu stanowią integralną część Statutu.

 

 § 81.  W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązujących aktów prawnych.

 

§ 8.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

Załączniki:

1.Mapa Gminy Białaczów.

2.Wykaz jednostek organizacyjnych gminy.

3.Wykaz sołectw.

 

  

 

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011. Odsłon 1354, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony