Zadania GOPS

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie należy:

- Analiza, ocena i diagnostyka zjawisk rodzących zapotrzebowanie  na świadczenia z pomocy społecznej.

- Udzielanie świadczeń / w tym organizowanie opieki i usług domowych.

- Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

- Realizacja zadań zleconych gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę

- Realizacja zadań własnych gminy, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę gminy.

- Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w tym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, szkołami podstwowymi i publicznymi gimnazjami, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy.

- Aktywizowanie środowiska lokalnego.

 

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 20.01.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 20.01.2005. Odsłon 1119, Wersja 1drukuj
 
Początek strony