Aktualne stawki podatków

 Aktualna stawka podatku

Podatek rolny w 2006 roku wynosi:

1. Od jednego ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w ustwie o podatku rolnym w art. 4 ust.1   pkt. 1 - równoważność 2,5q żyta wg. ceny wynoszacej 27,88 zł za qwintal.

2.Od jednego ha gruntów, o których mowa w ustwie o podatku rolnym w art. 4 ust.1 pkt. 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta, wg. ceny wynoszacej 27,88 zł za qwintal.

Podatek od nieruchomości w 2006 roku wynosi:

1.Od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,

b)pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,70 zł od ha powierzchni,

c)pozostałych - 0,10 zł od 1 m2  powierzchni.

2.Od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej - 10,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,30 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.

d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych - 2,00 zł o 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)pozostałych - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstwie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

4.Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności kulturalnej,

- budowle służące mieszkańcom gminy do celów realizacji gospodarki wodno-ściekowej: rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Podatek od środków transportowych w 2006 roku.

1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 531 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 739 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 985 zł,

d) od 12 toni poniżej 15 ton - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 1.355 zł,

e) od 15 ton do 18 ton włącznie - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 1.679 zł,

f) powyżej 18 ton do 25 ton - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 1.697 zł,

g) od 25 ton i powyżej - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 2.124 zł

2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdów:

a) 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.281 zł,

b) od 12 ton do 36 ton włącznie - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaju zawieszenia - 1.678 zł,

c) powyżej 36 ton - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj  zawieszenia - 2.207 zł.

3. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 29 miejsc - 512 zł,

b) 30 i więcej miejsc - 1.126 zł.

4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 370 zł,

b) od 12 ton do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 1.118 zł,

c) powyżej 36 ton - bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 1.472 zł.

Podatek od psów w 2006 roku:

a) nie podlega opodatkowaniu jeden pies właścicieli posesji,

b) od drugiego i następnego psa w przypadku właścicieli posesji - 29 zł,

c) od trzeciego i następnego psa w przypadku właścicieli gospodarstw rolnych - 29 zł.

 

Aktualne stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok

    1/ od gruntów:        a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na             sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od             1m2 powierzchni,        b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni             wodnych -  3,80 zł od 1 ha powierzchni,        c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej             działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego            - 0,25 zł od 1m2 powierzchni   2/ od budynków lub ich części:        a/ mieszkalnych – 0,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej        b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od             budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie            działalności gospodarczej – 14,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,      c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu           kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,20 zł od 1m2 powierzchni           użytkowej,      d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania          świadczeń zdrowotnych – 2,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,      e/ od pozostałych budynków – 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej      f/ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie

          art. 4 ust. 1 pkt. 3 i  ust. 3-7.

 

 

 Aktualne stawki podatku rolnego na 2009 rok 1/ od 1 ha przeliczeniowego gruntów o których mowa w ustawie o podatku            rolnym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5q żyta według             ceny  ustalonej w § 1 niniejszej uchwały       2/ od 1 ha gruntów o których mowa w ustawie o podatku rolnym w art. 4           ust.1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta według ceny ustalonej            w § 1 niniejszej uchwały.

 

 Aktualne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok

 

 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie              550 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                   950 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                         1100 zł.

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna

 masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

14

1500

1520

14

i powyżej

1630

1680

Trzy osie

12

19

1650

1660

19

23

1700

1740

23

i  powyżej

1800

1830

Cztery osie i więcej

12

29

1850

2450

29

I powyżej

1880

2500

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

  

a) od 3,5 tony do 6 ton włącznie                   1200 zł.

b) powyżej 6 ton do 9 ton włącznie              1300 zł.

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                 1400 zł.

  

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy +

 przyczepa ( w tonach)

 

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym

 lub zawieszeniem uznanym

 za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1650

1680

31

i powyżej

1700

1930

Trzy osie

12

40

1660

1730

40

i powyżej

1750

2500

   

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 850 zł.

   

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

        

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

 naczepa/przyczepa + pojazd

 silnikowy ( w tonach)

 

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym

 lub zawieszeniem uznanym

 za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

 osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

i powyżej

980

1060

Dwie osie

12

28

1100

1200

28

38

1250

1340

38

i powyżej

1300

1700

Trzy osie i więcej

12

38

1400

38

i powyżej

1380

1450

  

7) od autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:

 

   a) mniejszej niż 30 miejsc                        1200 zł.

   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc        1700 zł.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 24.01.2011
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 24.01.2011. Odsłon 1722, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony