Osoby ich kompetencje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie

Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem oraz Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Rejon działania pracowników socjalnych obejmuję obszar zamieszkały przez 6.132 mieszkańców, są to następujące sołectwa : Białaczów, Parczów, Zakrzów, Sobień, Ossa, Miedzna Drewniana, Żelazowice, Radwan, Waglany, Kuraszków, Petrykozy, Parczówek, Sędów, Skronina.

Do zadań kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

- koordynacja i nadzór nad pracą pracownika socjalnego, - przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej - sporządzanie gminnego bilansu potrzeb i środków,

- planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej i świadzceń rodzinnych,

- ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,

- podejmowanie z upoważnienia Wójta gminy postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,

- współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy pracownika socjalnego:

- rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji środowiskowych,

- sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb stwierdzonych w trakcie wizyty w środowisku,

- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej

- współpraca z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących organizacji  opieki środowiskowej i rehabilitacji.

- współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, pracownikami socjalnymi innych instytucji, zakładów pracy w zakresie świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej,

- kompletowanie działalności umieszczania osób w domach pomocy społecznej,

- udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej w naturze, usługach i pieniężnych,

- współpraca z samorządem mieszkańców w sprawach rozeznania i organizacji zaspokajania potrzeb.

Zakres obowiązków na stanowisku ds.pomocy środowiskowej:

- rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji środowiska,

- współpraca z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczacych organizacji opieki środowiskowej i rehabilitacji,

- wprowadzanie i przetwarzanie danych mieszkańców Gminy ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej do systemu informatycznego POMOST.

Zakres obowiązków na stanowisku ds. świadczeń społecznych:

- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń rodzinych,

- sporządzanie sprawozdań i opracowań w zakresie świadzczeń rodzinnych,

- współpraca z samorządem mieszkańców w sprawach rozeznania i organizacji zaspokajania potrzeb.

Zakres obowiązków na stanowisku pracownika - opiekunki domowej:

- zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osoby wymagającej opieki,

- opieka higieniczno - sanitarna.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy pracownika - księgowej:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami,

- analiza wykorzystania środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Ośrodka,

- opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,

- prowadzenie dokumentacji w systemie informatycznym Płatnik,

- prowadzenie Zakładowego Funduszu Socjalnego oraz spraw BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Informacja wytworzona przez Sylwia Koliczkowska dnia 26.08.2009
Opublikowana przez Sylwia Koliczkowska dnia 26.08.2009. Odsłon 2138, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony