Status prawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie działa na podstwie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 -tekst jednolity - z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2007r., Nr 114, poz. 783)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009r. Nr 129, poz. 1058)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. z 2009r. Nr 163, poz. 1305)

- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej  z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2008r. Nr 78, poz. 469) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008r., Nr 136, poz. 855)

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 156, poz. 1817)

- Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie więcej

- Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie

Informacja wytworzona przez Sylwia Koliczkowska dnia 07.01.2010
Opublikowana przez Sylwia Koliczkowska dnia 07.01.2010. Odsłon 1277, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony