Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXXIII/33/2009, Z dnia: 29.12.2009
PROTOKÓŁ NR XXXIII/33/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 29 grudnia 2009 Protokół Nr XXXIII/33/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. - Radny N. Jóźwik – wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – dlaczego ta uchwała zdaniem radnego powinna być zdjęta z porządku obrad? - Radny N. Jóźwik - ta uchwała nie była omawiana na posiedzeniu komisji budżetowej dlatego uważam, że nie powinna się znaleźć w dzisiejszym porządku obrad? - Radny S. Goworek – takiego typu uchwały powinny być najpierw omawiane na posiedzeniach komisji. Dlaczego mamy podnosić wynagrodzenie Wójta skoro powszechnie wiadomo, że borykamy się z wielkim kryzysem? - Radny S. Sikora – wnoszę o wycofanie z porządku obrad uchwał: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów i w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – uchwała w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów nie może być zdjęta z porządku obrad. Tego typu dodatek ustalany jest z końcem roku na każdy następny rok. Głosowanie nad przyznaniem dodatku specjalnego dla Wójta jest obowiązkiem rady gminy. - Radny N. Jóźwik – uważam, że na dzisiejszej sesji powinien być radca prawny, dlaczego nie ma go tu dziś? - Radna A. Brzozowska – jeśli dziś odrzucimy ten wniosek to czy on wróci na następnej sesji? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – tak, na następne obrady sesji wróci ten sam wniosek. Powód dla którego radcy prawnego dziś z nami nie ma to - duży nawał obowiązków służbowych. Są wśród nas radni, którzy uważają, że na dzisiejszej sesji nie powinna się znaleźć uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponieważ padł wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad proponuję głosowanie. Za odrzuceniem uchwały opowiedziało się 5 radnych –S. Goworek, S. Sikora, N. Jóźwik, A. Brzozowska, Z. Brzózka. Przeciw odrzuceniu uchwały było 3 radnych – P. Szymczyk, K. Ziębaczewska, K. Rek. Od głosu wstrzymało się 6 radnych . Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy został zdjęty z porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad: 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Podjecie uchwał: - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina”. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zanieczyszczeniu wody bakterią coli w miesiącach letnich mijającego roku, - budowie kanalizacji w Miedznej Drewnianej i w Parczówku, - przetargu na budowę kanalizacji w Żelazowicach, który odbędzie się na początku 2010 roku, - przyznaniu pieniędzy w ramach wniosku na zakup samochodu dla OSP Petrykozy, - przyznaniu pieniędzy w ramach wniosku na organizacje przedszkola w Petrykozach, - pozytywnej formalnej ocenie wniosków na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie - planach złożenia wniosku na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skroninie, - trwających pracach przy rozbudowie świetlic w Żelazowicach i w Białaczowie, - zakupie koparki i beczki asenizacyjnej, - zakończeniu projektu budowy świetlicy w Sobieniu, - pracach przy projekcie budowy strażnicy OSP w Petrykozach, - trwających pracach przy projekcie drogi i mostu w Parczówku, - dopłatach do paliwa za 2009 rok, - planowanym deficycie na rok 2010 w wysokości około 6 mln zł - nie złożeniu przez starostę odwołania w sprawie budowy nowego Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Ad 5 Zapytania i interpelacje. - Radny S. Goworek – dlaczego w tym roku nie otrzymaliśmy 1,2 mln zł na budowę kanalizacji w Miedznej Drewnianej i w Parczówku? - Wójt – to dofinansowanie będzie przekazane gminie w przyszłym roku. Ad 6. Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym projekt budżetu gminy na 2010 rok. - Radny N. Jóźwik – czy pieniądze na LKS będą zwiększone? Czy są jeszcze jakieś zmiany w budżecie na przyszły rok? - Skarbnik I. Wilk – tak, na LKS będzie zwiększone dofinansowanie. W 2010 roku zaplanowane są środki na dofinansowanie: świetlicy wiejskiej w Skroninie i drogi w Parczówku. - Radny N. Jóźwik – ile wynosi zadłużenie gminy w mijającym roku? - Skarbnik I. Wilk – na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłużenie gminy wyniesie ponad 2,5 mln zł. - Radny S. Goworek – na jaką kwotę planowane jest zaciągnięcie kredytów w przyszłym roku? - Skarbnik I. Wilk – na około 6 mln zł. Ponieważ nie było już więcej pytań Przewodnicząca K. Ziębaczewska odczytała pisma z RIO, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która przedstawiła zebranym zmiany w budżecie gminy na 2009 rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z Sali obrad wyszedł Radny K. Rek Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. - Radny S. Sikora – proponuję obniżyć wysokość dodatku specjalnego z 35% do 30 %. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – proponuję przegłosować podany projekt uchwały. - Radny S. Sikora – czy na sesji już nie można zgłaszać żadnych uwag dotyczących uchwał? - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – można, najpierw jednak zagłosujemy nad projektem który mamy. Jeśli nie przejdzie w takiej wersji jaka mamy podaną to wtedy dopiero można będzie zgłaszać swoje uwagi i propozycje. - Radny S. Goworek – w ubiegłych latach nie była podana konkretna propozycja dodatku funkcyjnego. Takie uchwały były omawiane na komisji budżetowej. W tym roku jest inaczej, dlaczego tak się stało? - Radny N. Jóźwik – uchwały takiego typu powinny być opiniowane wcześniej na komisjach. - Radny W. Świtkowski – uważam, że w kwestii ustalania dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia Wójta nie było potrzeby zwoływania komisji budżetowej. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw było 3 radnych – S. Goworek, S. Sikora, N. Jóźwik, od głosu wstrzymały się 2 radne – A. Brzozowska i Z. Brzózka. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. - Radny S. Sikora – czym można uzasadnić podwyżkę wody? - Wójt – coraz wyższymi opłatami za energie elektryczną. Duże pieniądze wydawane są również na badanie wody i ścieków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw był Radny S. Sikora, od głosu wstrzymało się 2 radnych - N. Jóźwik, S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Wszedł radny K. Rek, wyszedł radny P. Szymczyk Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw był Radny S. Sikora, od głosu wstrzymało się 2 radnych - N. Jóźwik, S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani K. Ziębaczewska. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skronina” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski. - Radna Z. Brzózka – w świetlicy w Zakrzowie wycieka woda. Czy ktoś może pokazać w którym miejscu można zakręcić wodę w tej świetlicy? - Wójt - z ta sprawą proszę się zwrócić do Pana H. Gwadery. - Radna A. Brzozowska – ostatnio doszły mnie pogłoski o uszkodzonej kanalizacji. Czy są one prawdziwe? -Wójt – tak, taka sytuacja powtarza się co jakiś czas. Coraz częściej otrzymujemy różne oferty dotyczące monitorowania oczyszczalni, niestety są one bardzo drogie. - Radny K. Kowalczyk – czy coś już wiadomo na temat gazyfikacji? Czy był ktoś z Urzędu Gminy Białaczów na spotkaniu w sprawie wznowienia przejazdów na linii kolejowej na trasie Końskie - Opoczno? - Wójt – na następną sesję zamierzamy zaprosić kogoś kto zajmuje się gazyfikacją. Na spotkaniu w sprawie wznowienia przejazdów na linii kolejowej na trasie Końskie – Opoczno był obecny pracownik Urzędu Gminy. - Komendant W. Kuśmierczyk – dla komisariatu w Paradyżu rok 2009 był dobrym rokiem. Z terenu Gminy Białaczów do pracy w komisariacie policji w Paradyżu przyszło kilku nowych policjantów. - Radna A. Brzozowska – wczoraj w kilka osób udaliśmy się na spotkanie do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Opocznie. Chcieliśmy dowiedzieć się od niego czy zamierza zatrudnić w ZOZ w Białaczowie lekarza pediatrę, oraz czy obecny doktor internista będzie miał przedłużoną umowę. Niestety w czasie rozmowy dowiedzieliśmy się, że ZOZ w Białaczowie raczej nie ma szans na posiadanie w swych kadrach lekarza pediatry. Czym to jest spowodowane? – brakiem specjalistów w tej dziedzinie. Ta druga informacja jest dla nas bardziej pocieszająca, bowiem obecny internista pozostaje w naszym ośrodku na kolejny rok. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12:10. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 18.03.2010 , wersja 1
Numer: IX/9/2007, Z dnia: 12.09.2007
Protokół Nr IX/9/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 14.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. IX Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach . Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 14 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych. Treść przyjętego porządku obrad 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: - utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad. Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Tryb nadzwyczajny sesji wynika z zarządzenia pochodzącego z 8 września, informującego o minimalnym okresie na utworzenie dodatkowych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej i Szpitalach. Kalendarz wyborczy podaje datę 13 września 2007 roku. Ordynacja wyborcza Dziennika Ustaw w § 30 informuje o konieczności utworzenia przez rady gmin dodatkowych obwodów głosowania w przypadku kiedy w placówce w dniu wyborów będzie mniej niż 50 osób. Dlatego też należy przyjąć uchwałę Nr 51/XIX/2007 Rady Gminy w Białaczowie w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, która weszła w życie z dniem podjęcia. Ad.4 Zapytania i wolne wnioski. Radny Z. Prusek- jak wyślemy tą uchwałę w tak krótkim czasie? Wójt- natychmiast po zakończeniu sesji uchwałę prześlemy faksem. Jeden egzemplarz zostanie również dostarczony drogą pocztową w możliwie jak najkrótszym terminie od przyjęcia uchwały . Radna A. Grzesińska – jaka jest procedura zgłaszania kandydatów do komisji? Wójt- zgłaszaniem kandydatów zajmują się Komitety Wyborcze. Każdy komitet zgodnie z uchwałą może jednorazowo zgłosić 6 osób. Prawo wyboru kandydatów do komisji przysługuje wójtowi. Wśród wybranych sześciu osób powinna znajdować się jedna osoba będąca pracownikiem Urzędu Gminy, która będzie odpowiadała za merytoryczne przygotowania wyborów. Jeśli zdarzy się, że chętnych do komisji będzie więcej niż liczba ustalona uchwałą, wtedy zarządza się publiczne losowanie. Radna A. Grzesińska- do kiedy można zgłaszać kandydatów na członków komisji? Wójt- najpóźniej do 21 września. Pracownikiem z Urzędu Gminy odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów będzie Z-ca Wójta Pani Barbara Goworek Radny S. Goworek- organizujemy ligę piłki siatkowej. W związku z tym zwracam się z prośbą do radnych o przybycie co najmniej po dwie osoby z każdej wsi w dniu 20-go września na godzinę 14ºº do hali w Białaczowie. Radny Z. Prusek- wszyscy zainteresowani mogą przyjść, czy jest to ograniczone wiekowo? Radny Wilk- w ubiegłym roku wiele wsi brało udział w tych rozgrywkach. Ad.5 Zamknięcie obrad Obrady i protokół Nr IX/9/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 14.45. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 02.10.2007 , wersja 1
Numer: VI/6/2007, Z dnia: 31.05.2007
PROTOKÓŁ Nr VI/6/2007 Z Sesji Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych – zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 1. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli sołtysi gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do Protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście: 1. Paweł Szybilski- Urbanista 2. Jacek Pacan- Przedstawiciel ARiMR w Opocznie 3. Paweł Świderski- Przedstawiciel ARiMR w Opocznie 4. Jadwiga Drzazga- Kierownik GBP w Białaczowie 5. Teresa Łukasik- Kierownik GOPS w Białaczowie 6. Grażyna Owsińska- Kierownik ZEAS w Białaczowie Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Szóstą sesję Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy- Krystyna Ziębaczewska, powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności na 15 radnych obecnych jest 14. Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca poinformowała , że projekt porządku obrad wraz z materiałami z poprzedniej sesji został radnym doręczony. Wprowadzono do punktu 8 podpunkt e „Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2007 z dn. 31 maja 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr III/16?2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Punkt 6 przedstawiony zostanie na miejsce punktu 4, a na miejsce punktu 4 , punkt 6. Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie Treść przyjętego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami 5. Informacja dotycząca rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 6. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 7. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach- informacja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach a) Zmian w budżecie gminy na 2007 rok b) Uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw c) zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego d) zmieniająca uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 9. Zapytania i wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przez radnych został przyjęty jednogłośnie. Ad.4. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głos zabrał Pan Jacek Pacan –Przedstawiciel ARiMR. Poinformował na temat składania wniosków obszarowych i na temat dopłat niskoterenowych. Poinformował na temat wniosków rolno- środowiskowych składanych do dnia 31 maja 2007 roku. Rozporządzenia do naszych dopłat jeszcze nie ma. Renty strukturalne, maja ruszyć dopłaty na zalesienie również, ale nie wiadomo kiedy. Radny Zdzisław Prusek- zwrócił się z pytaniem odnośnie płyt obornikowych, ponieważ prawdopodobnie te wymogi już nie obowiązują. Jacek Pacan- jak się orientuję, w gminie Białaczów jest teren ONW, a płyty nie dotyczą tylko tych terenów gdzie nie ma ONW , a na terenie gminy Białaczów są wymagane. Koszt 1 m płyty obornikowej jest w granicach 200 zł, można to było zrobić własnym sposobem. Sołtys Marek Nowak- nie ma danych wytycznych na żaden program odnośnie płyt obornikowych do końca maja ma pojawić się Rozporządzenie ale na terenach ONW płyty nadal obowiązują. Sołtys Tadeusz Mastalerz- w sprawie zalesienia, najpierw rolnik musi wyłożyć swoje środki na zalesianie czy na pewno dostanie dofinansowanie?. Jacek Pacan- w momencie wykonania zalesienia w ciągu 40-50 dni ma Pan pieniądze przelane na konto Sołtys Henryk Gwadera- jeśli nie ma zwierząt w gospodarstwie to czy musi być płyta obornikowa? Jacek Pacan- jeśli nie ma zwierząt to płyty nie musi być. Radna Barbara Szymańska- jaka musi być odległość przy zalesianiu? Jacek Pacan- musi to być od działki sąsiada odległość 4 m. Radna Zofia Brzóska- mam działkę gdzie jest wyznaczony pas że nie mogę tego zalesić Jacek Pacan- my wyrażamy zgody na zalesianie jedynie wtedy gdy działka jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego pod zalesianie. Radny Stanisław Józwik- czy można składać wnioski na tereny wcześniej zalesione. Jacek Pacan- wnioski można składać jedynie na tereny planowane pod zalesianie a nie wcześniej zalesione. Radny Krzysztof Kowalczyk- we wcześniejszym programie odległość zalesienia od działki sąsiada wynosiła 3,3m. Jacek Pacan- były zmiany do tego programu i obecnie wynosi 4 m Radny Zdzisław Prusek- czy mają panowie informacje na temat specyfiki rolnictwa, czy gmina w przyszłości będzie z tego miała jakieś korzyści. Jacek Pacan- to jest tak jak program ONW zawsze będą jakieś wady i zalety dotyczące programu. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich i przedstawił następujące sprawy: - uczeń naszego Gimnazjum Emil Wydra zajął I miejsce w kraju w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, chcemy w sposób godny uhonorować zwycięzcę, na koniec roku postaramy się go uhonorować, starosta też obiecał nagrodę - w sposób ciągły likwidujemy dzikie wysypiska śmieci - w gminie zostały wykoszone i wyczyszczone prawie wszystkie pobocza - odbyły się prace porządkowe przy wysypiskach były w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Parczówku, Skroninie, Sędowie, Parczowie, - jesteśmy w trakcie rozmów do przyjęcia koncepcji terenu naprzeciwko gminy, chcemy w tym budynku wyremontować, konserwator obiecał ,że pomoże w wygospodarowaniu środków finansowych - kanalizacja Wąglany- Parczów, przebiega planowo, teraz będzie układany odcinek do Parczowa - trwają prace przy świetlicy w Sobieniu, robimy łazienkę, przykrywamy dach na świetlicy - trwają prace przy Ratuszu, byliśmy u Pana Koska z prośbą o darowiznę płyt kamiennych i obiecał, że nam pomoże - w hali sportowej w Petrykozach prace przebiegają terminowo, - trwają prace przy salce gimnastycznej w SP w Skroninie termin jej oddania planowany jest na 01 września 2007r. - w niedziele odbyły się zawody strażackie w Miedznej Drewnianej, zwycięskie zespoły będą nas reprezentować w powiecie 1 lipca 2007 roku - 3 maja 2007 odbyła się msza św. za Ojczyznę, podziękowania dla młodzieży szkolnej i dyrekcji - w poniedziałek otworzyliśmy Infokiosk dla osób bezrobotnych, każdy bezrobotny może z tego urządzenia korzystać - przedłuża się zakup skraplarki do remontu dróg - Urząd Marszałkowski dał 55,000tys. zł. dofinansowania na drogi dojazdowe do pól - Jeden pracownik będzie przeszkolony do obsługi skraplarki - Trwają prace przy świetlicy w Zakrzowie, budynek jest otynkowany, przygotowujemy się do ocieplania sufitów - Dzieciaki biorą udział w różnych konkursach, jest duże zaangażowanie dzieci i pedagogów - Będą utworzone lokalne grupy działania, musi być stworzony organ , który opracuje strategię i będzie podmiotem w wykorzystaniu funduszy europejskich. Nasza gmina się nie kwalifikuje bo jest za mała ale będziemy się łączyć z gmina Paradyż i Aleksandrów - Gazyfikacja gminy, umowa została podpisana, 10 miejscowości ma być zgazyfikowanych - Dopłaty dla rolników za paliwo są w kasie urzędu do odebrania - Byliśmy w Bibliotekach z Komisją Kultury i są 2 wnioski- które stanowią zał. Nr 10 do niniejszego protokołu - Będą przyznane podwyżki dla nauczycieli z samorządu gminy, to będzie kwota rzędu 137,000 tys. zł. to jest tylko dla nauczycieli, będzie to wypłacane w 2 transzach, postawiłem warunek, żeby dyrektorzy znaleźli te oszczędności ( w swoich szkołach) z budżetu szkół Radny Krzysztof Kowalczyk- na temat ostatniej wizytacji szkoły w Petrykozach i w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o termorenowację budynku, oraz czy będzie jakiś remont mostu w Parczówku, na jakim etapie jest remont zbiornika małej retencji w Parczowie Wójt- jeśli chodzi o termorenowację budynku to temat jest znany. Odpowiedź pan usłyszał, wykonawca powiedział, że jest to koszt 150,000tys. zł. Pieniądze nie są z gminy, co do mostu dokonujemy bieżących napraw. -koncepcja projektu Parczówek – Miedzna Drewniana kanalizowanie już jest, natomiast nas już nie stać na termo renowację budynku szkoły w Petrykozach -jest sprawa w sądzie pani Jolanty Paduch w sprawie zwolnienia z pracy, mamy pismo z ZUS jakie pani kierownik prowadziła zaniedbanie Radny Zdzisław Prusek- jeśli chodzi o zawody w Miedznej Drewnianej to ja serdecznie dziękuję za wszelka pomoc udzieloną z Urzędu Gminy Barbara Szymańska- odnośnie dróg polnych czy jest zrobiony jakiś grafik tych dróg Wójt- tak jest grafik , jest w nim ujętych13 dróg Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę Ad.5. Informacja dotycząca rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głos zabrał Pan Paweł Szybilski- urbanista- poinformował na temat zalesiania terenu gminy Białaczów. Jeżeli decydujemy się na zalesianie to możemy ponieść konsekwencje w jakiej odległości znajdują się budynki od planowanego kompleksu leśnego. To, że zalesimy to nie wszystko , bo musimy popatrzeć jak to wynika z przepisów ogólnych . Następnie Pan Szybilski omówił informacje dotyczące Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. - co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu Radny Ireneusz Wilk- jeśli przejdzie ten projekt rozporządzenia i ktoś zakupi działkę w obszarze chronionym to czy może na tej działce budować? Paweł Szybilski- nie może , te zapisy mogą się powtórzyć w prawie miejscowym. Są obszary, które na dzień dzisiejszy są wpisane jako obszary „Natura 2000”. Powinniśmy wyodrębnić z takiego terenu, tereny zurbanizowane. Radny Stanisław Sikora- kto z taką koncepcją wyszedł i czy to będzie skumulowane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Paweł Szybilski- w planie miejscowym jest wpisany teren chronionego krajobrazu Wójt- do koncepcji można podejść dwojako, ale wszystko byłoby dobrze, żeby za tym szły środki finansowe my jesteśmy w 80% w terenie chronionego krajobrazu. Radny Zdzisław Prusek- 70% działek jako działki biologiczno- czynnej proszę o wyjaśnienie o co w tym wszystkim chodzi . Paweł Szybilski- działki biologiczno-czynne są to wyznaczone tereny, gdzie działka ma 3 ha, a wyznaczony teren ma 1000m². Przykładowo jeśli są robione plany miejscowe to sprawdzamy jakie są potrzebne dokumenty, ja nie wiem Radny Stanisław Sikora- jakie przetwórstwa są groźne dla środowiska Paweł Szybilski- z tego terenu gminy powinny być tereny wyodrębnione jako urbanizacyjne. Plan miejscowy rodzi skutki finansowe. Są gminy gdzie maja plany miejscowe, które były dobre kiedy zostały ustalone , możemy stwierdzić, że plan jest aktualny i nie będziemy ustalać żadnych zmian. Starosta decyduje o tym, czy dana inwestycja jest zgodna z planem. Po uchwaleniu planu miejscowego gmina już nie może decydować , reszta należy do kompetencji Starosty. Radny Stanisław Sikora- czy my mamy przyjąć rozporządzenie dzisiaj. Wójt- wyjaśnił, że rozporządzenie to jest do zapoznania się i do dyskusji Paweł Szybilski- część gminy przechodzi z map analogowych na mapy numeryczne. Mapa numeryczna jest cały czas aktualizowana a mapy analogiczne pozostają bez zmian. Np. w gminie Piątek aktualizacja mapy numerycznej był kosztu około 12,000 zł teraz nas będzie kosztowało 1,500 zł. na analogowej jest to koszt rzędu 30,000- 40,000 zł. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada musi się przychylić do przegłosowania Rozporządzenia wraz ze zmianami. Paweł Szybilski- powinny być wytypowane instytucje , które będą swoje rzeczy pilnować wraz ze zmianami. Sołtys Andrzej Krawczyk- czy plany zagospodarowania przestrzennego są co 10 lat uaktualniane Paweł Szybilski- nie to nie jest tak, to państwo , radni mogą stwierdzić czy dany plan jest aktualny Sołtys Andrzej Krawczyk- robiliśmy plan zagospodarowania miejscowego na starych podkładach ale jak się okazało to w Sędowie cały teren jest to albo linia wysokiego napięcia albo ruda żelaza, ile by kosztowało jeśli byśmy chcieli ją uaktualnić Paweł Szybilski- plany miejscowe muszą być zgodne ze studium uwarunkowań. Najpierw zmiany do studium a później zmiany do planu miejscowego zagospodarowania . Natomiast jeśli chodzi o koszty opracowania planu to są to różne ceny, i na swoim przykładzie okazało się, że nie wszystkie firmy są niewiarygodne. Sołtys Andrzej Krawczyk- odnośnie omawianego rozporządzenia to muszą się odbyć spotkania z mieszkańcami gminy. Ad.7. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach- informacja. Głos zabrała Pani Jadwiga Drzazga –Kierownik GBP w Białaczowie, która przedstawiła informację na temat działalności GBP w Białaczowie i Filii w Petrykozach –załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Radna Anna Grzesińska- czy jest współpraca ze szkołami z terenu gminy Radny Zdzisław Prusek –czy chodzi o wszystkie szkoły Jadwiga Drzazga- tak to są wszystkie szkoły , ale przede wszystkim są to szkoły z terenu Białaczowa Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 lutego 2007roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawę uchylenia wyjaśnił Pan Michał Dudziński – Radca Prawny, każdy załącznik powinien być uchwalony odrębną uchwałą, dla każdego sołectwa Radny Krzysztof Kowalczyk- pod jakim względem sprawdza pan uchwały Michał Dudziński- pod względem formalno- prawnym Następnie przystąpiono do uchwał w następnych sprawach Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik gminy Irena Wilk. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w wyniku, którego 13 radnych opowiedziało się za , 2 radnych nieobecnych Wójt wyjaśnił, że 25,000 zł jest przeznaczone dla straży na zakup węży przeciwpożarowych. Rozpoczęła się dyskusja. Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 lutego 2007roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Z treścią uchwały zapoznała obecnych Przewodnicząca Rady po czym zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Grażyna Owsińska Kierownik ZEAS Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Grażyna Owsińska Kierownik ZEAS Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Z treścią ww. uchwały zapoznała Pani Skarbnik gminy Irena Wilk . Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 2 nieobecnych Ad.9. Zapytania i wolne wnioski. Sołtys Tadeusz Mastalerz- do jednej posesji w Kuraszkowie nie ma drogi dojazdowej , prosił bym Pana Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wójt- pierwszy raz słyszę o problemie i zareaguje jak najszybciej Radny Krzysztof Kowalczyk- chciałbym podziękować Wójtowi, że w Parczówku pojawiła się policja i zlikwidowany został nielegalny ogródek piwny. Krystyna Ziębaczewska- kiedy będzie zabrany kiosk Ruchu w Petrykozach? Sołtys Pokrzywka Zofia- w Ruchu mówią ,że jeszcze nie ma pisma z gminy Zastępca Wójta- wyjaśniła, że takowe pismo zostało wysłane po poprzedniej sesji a dotyczyło kiosku Ruchu w Białaczowie i w Petrykozach. Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Prezesa Okręgowego Sądu o powołanie ławników na kadencję 2008-2011, najpóźniej do msc. października 2007. Zgłoszenia kandydatów mogą być składane najpóźniej w Urzędzie Gminy do 30 czerwca 2007 roku. Ad.11. Zamknięcie obrad. Obrady i protokół Nr VI/6/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 14.00. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Anna Gołacka Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007.
Opublikowana przez Eliza Telecka dnia 08.08.2007 , wersja 1
Numer: XXI/21/2009, Z dnia: 11.02.2009
PROTOKÓŁ NR XXI/21/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 11 lutego 2009 Protokół Nr XXI/21/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 11 lutego 2009 r Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na wstępie XXI sesji Rady Gminy Białaczów nastąpiło powitanie: Panów Jefa Potera i Radosława Sałacińskiego – przedstawicieli firmy zajmującej się pozyskiwaniem źródeł energii odnawialnej, Pana Józefa Roga – starostę Powiatu Opoczno, Pani Izabeli Wiktorowicz nowego pracownika Gminnej Biblioteki w Białaczowie. W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zebranym zamianę kolejności pkt 5 i 7. Radny S. Sikora zaś wnioskował o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej diet dla radnych. W wyniku głosowania nad zmianami w porządku obrad zdecydowano o tylko o zamianie pkt 5 z 7. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Sady Gminy w Białaczowie. 4.Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5.Informacja na temat pozyskiwania źródeł energii odnawialnej 6.Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7.Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. 8.Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9.Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2008 roku. 10.Zapytania i interpelacje. 11.Podjecie uchwał: - w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Białaczowie - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008 rok, - w sprawie przystąpienia przez Gminę Białaczów do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok. 12.Zapytania i wolne wnioski. 13.Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 15 radnych. Po zatwierdzeniu protokołu Przewodnicząca oddała głos staroście opoczyńskiemu – Panu – Józefowi Rogowi. J. Róg – w Białaczowie będzie budowany nowy Dom Pomocy Społecznej, ponieważ ten obecny nie spełnia nowych standardów. Miejsce, w którym planujemy wybudować nowy DPS będzie prawdopodobnie znajdować się koło Ośrodka zdrowia . W gminie Białaczów nie ma dróg krajowych. Jest tylko jedna droga wojewódzka, której remont planowany jest na przyszły rok. Remonty dróg powiatowych będą realizowane przy dotacjach pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Kompleks Pałacowy, w którym znajduje się obecnie DPS będzie prawdopodobnie sprzedany Panu Ignacemu Dembińskiemu, a następnie przeznaczony na hotel konferencyjny. Radny K. Kowalczyk – ile powstało nowych miejsc pracy za kadencji starosty? Dlaczego na drodze przez Parczówek przejeżdżają samochody ciężarowe pomimo, że są znaki zakazu? Sołtys T. Kwiel – kiedy droga z Sobienia do Kopanin będzie robiona? Radny W. Świtkowski – czy już coś wiadomo w sprawie wiaduktu w miejscowości Radwan? Radny S. Sikora – czy będzie remontowana droga z Ostrowa przez Parczów aż do Białaczowa? Radny S. Goworek – czy możemy sprzedać kompleks pałacowy? Starosta J. Róg: - nie mamy jeszcze odpowiedzi, czy możemy sprzedać kompleks pałacowy, - to, czy znaki drogowe są przestrzegane, czy nie egzekwuje policja, starostwo nie ma na to żadnego wpływu, - jak dotąd mamy tylko deklaracje starosty koneckiego o zamiarze wybudowania drogi z Sobienia do Kopanin, - środki finansowe ze starostwa nie przewidują remontu drogi z Ostowa do Białaczowa przez Parczów, - wiadukt nad torami w miejscowości Radwan nie będzie teraz robiony. Kolej zdecydowała, że jako pierwszy będzie wybudowany wiadukt na trasie Pilichowice – Zdyszewice, a dopiero w następnej kolejności w Radwanie, Radny S. Goworek – czy starostwo jest pewne, że nowego właściciela kompleksu pałacowego będzie stać na regularne płacenie podatków? Starosta J. Róg – osoba zainteresowana kupnem kompleksu deklaruje, że ją stać jednocześnie na zakup i niezbędne remonty Ad. 4 Informacja Wójta z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: wniosku na kanalizację sklasyfikowanym na 6 miejscu, wniosku na rozbudowę strażnicy w Białaczowie, możliwościach uzyskania zwrotu części pieniędzy za wnioski realizowane w latach 2004 – 2006. Przede wszystkim są to wnioski dotyczące sal gimnastycznych, energii wiatrowej, zamiarze zakupu stawu w Białaczowie, planach budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Żarnów Ogonowice, zawieszeniu na ten rok planu ułożenia chodnika na odcinku Parczówek-Petrykozy, naborze wniosków w ramach PROW, obcięciu dla szkół gminy Białaczów subwencji oświatowej o 60 tys. Zł, Sołtys E. Zielińska – czy będzie w tym roku robiony chodnik przy ulicy Sobieńskiej w stronę ulicy Partyzantów w Białaczowie? Wójt – na ten rok zaplanowane jest ułożenie chodnika tylko wzdłuż ulicy Parczowskiej. Radny K. Kowalczyk – czy ktoś mógłby powiedzieć dlaczego zostaliśmy sklasyfikowani dopiero na 6 miejscu z wnioskiem na kanalizację? Może są jakieś wyniki procentowe? Z-ca Wójta – niestety nie zostaliśmy poinformowani dlaczego nie znaleźliśmy się w pierwszej piątce – gwarantującej otrzymanie dofinansowań na realizacje projektów. Ad. 5 Informacja na temat pozyskiwania źródeł energii odnawialnej Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Panom Jefowi Poterowi i Radosławowi Sałacińskiemu – przedstawicielom firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem energii wiatrowej. Panowie Ci opowiedzieli o swojej firmie, czym się ona zajmuje, jakie ma osiągnięcia na rynku europejskim i polskim. Poinformowali zebranych, że są zainteresowani wybudowaniem farmy wiatrowej na terenie naszej gminy. Warunkiem, aby taka farma powstała jest przede wszystkim obecność dość silnego wiatru na wysokości 100, 70 m nad ziemią. Prędkość takich wiatrów należy badać przez cały rok za pomocą specjalnych masztów pomiarowych. Kiedy wynik będzie zadowalający wtedy dopiero można przystępować do realizacji projektu budowy wiatraków. Realizacja tego jest jednak bardzo skomplikowana, czasochłonna i wymaga ogromnych nakładów finansowych, które może pokryć jedynie duża, bogata firma. Jeśli jednak się powiedzie to gmina może mieć z tego tytułu wiele korzyści w postaci: opłaty za jeden wiatrak od 1% - do 2%, utworzenia się nowych miejsc pracy, czynszu dzierżawnego dla rolnika, na którego działce stoi wiatrak ( przez 25 – 30 lat), pozyskania sponsora dla gminy, obustronnej współpracy. Radny Z. Prusek – jaki będzie obszar działki przeznaczonej na jeden wiatrak, ile powinno być tych wiatraków? Jakie są uwarunkowania dotyczące lokalizacji wiatraków oraz jakie są ograniczenia? Pan R. Sałaciński – gmina to jedna farma na której stoi min. 10 wiatraków. Jedna taka turbina emituje hałas 45 dB w ciągu nocy w związku z tym powinna być postawiona min. 500 m od zabudowań mieszkalnych, z daleka od lasu i drogi. Każdy wiatrak ma wysokość od 100 do 120 m + śmigło długości 50m. Idealna działka to 100 m długości i 100m szerokości, jeden wiatrak od drugiego powinien być oddalony co najmniej o 500 metrów. Radny S. Goworek – czy wiadomo już w którym miejscu będą te wiatraki budowane? Radny N. Jóźwik – ile wynosi koszt budowy jednej turbiny? Jaki jest termin realizacji takiego przedsięwzięcia? Pan R. Sałaciński – koszt jednego wiatraka to 1 mln Euro dla mocy 1 MW. Radny N. Jóźwik – jaką moc będą miały wiatraki budowane na terenie naszej gminy? Pan R. Sałaciński - ok. 2,5 MW. Jeśli otrzymamy pozwolenie od gminy na budowę farmy to wtedy dopiero zaczynamy rozmowy z właścicielami działek na których chcielibyśmy przeprowadzić pomiary prędkości wiatru. Następnie omawiamy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, sprowadzamy ornitologa , badamy wpływ oddziaływania na środowisko i sprawdzamy możliwości wpięcia się do sieci. Radny K. Kowalczyk – niedaleko Kielc są wiatraki, które ustawione są w mniejszych odległościach od siebie niż 500 metrów. Od czego to zależy? Pan R. Sałaciński - to jest wyłącznie sprawa inwestora. Radny S. Goworek – czy wybudowaliście już jakieś wiatraki w Polsce? Jaką macie gwarancje, że polskie firmy energetyczne pozwolą się podpiąć do sieci? Pan R. Sałaciński – tak wybudowaliśmy. To prawda, że podpiąć się do sieci energetycznej nie jest tak łatwą sprawą. W regionie łódzkim jest jednak duże zagęszczenie sieci i myślę, że z podłączenie nie będzie aż tak trudne. Radny Z. Prusek – jaką kwota jest przewidziana za wydzierżawienie działki? Czy będzie jakaś możliwość negocjacji? Pan R. Sałaciński – cena dzierżawy zależy od wielkości działki. Przewidujemy, że będzie to około 15 – 20 tys złotych za rok od wiatraka. Umowy dzierżawne chcemy zawierać na 30 lat. Sołtys H. Gwadera – jaką siłę wytwarza jeden wiatrak? Czy wytwarza on jakieś dodatkowe wiatry? Pan R. Sałaciński – nie wytwarza żadnych dodatkowych wiatrów. Na końcu śmigła siła wiatru wynosi ok 200 km na godzinę. Firma nasza może zorganizować autobus i zawieźć zainteresowanych celem pokazania jak wygląda taka farma z wiatrakami. Radny K. Kowalczyk – ile będą wynosić podatki? Pan R. Sałaciński – przewidujemy 1 – 2% za jeden wiatrak. Radny Z. Prusek – jaki wpływ na środowisko ma taka farma wiatrakowa? Czy prowadzicie jakieś badania? Pan R. Sałaciński – dla wszystkich naszych projektów prowadzone są badania oddziaływania wiatraków na środowisko. Sołtys Z. Purgat - jaka jest strefa wiatru w gminie Białaczów? Pan R. Sałaciński – w internecie dostępna jest mapa strefy wiatrów w całej Polsce. Wyniki, które tam są przedstawione ukazują pomiary wiatru na wysokości 10 metrów nad ziemią. Nas interesuje jednak siła wiatru na wysokości 70 i 100 metrów. Dlatego też należy wykonać odpowiednie pomiary za pomocą specjalnych masztów. Wójt – jeśli będziemy chcieli postawić własny wiatrak na potrzeby Urzędu Gminy to , czy możemy liczyć na współpracę z waszą firmą? Pan R. Sałaciński – oczywiście, że tak. Radny K. Rek – czy wstępnie już wiecie w którym miejscu chcielibyście postawić wiatraki? Pan R. Sałaciński – myśleliśmy o terenach na północ od Białaczowa. O tym wszystkim jednak zadecydują odpowiednie pomiary siły wiatru. Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Przewodniczącym Stałych Komisji Rady Gminy. Odczytali on swoje sprawozdania z realizacji zadań , które stanowią integralną część do protokołu jako załączniki Nr 4, 5, 6 i 7. Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 01 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła Pani Krystyna Ziębaczewska które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 8. Ad. 8 Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Pani Zofia Kwaśniewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej, które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 9. Ad. 9 . Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2008 roku. Sprawozdanie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Pani Teresa Łukasik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 10. Radny S. Sikora – czy jest to możliwe aby opłacać posiłki dla dzieci, które uczęszczają do łódzkich przedszkoli z naszych środków? Kierownik GOPS T. Łukasik – tak ponieważ ostatni meldunek matki był dokonany na terenie naszej gminy. Kobieta ta wraz z dziećmi przebywa w domu samotnej matki w Łodzi. - Sołtys T. Kwiel – czy odprowadzane są też składki ZUS od tej kobiety? - Kierownik GOPS T. Łukasik – nie odprowadzamy ZUS. Radny Z. Prusek – czy GOPS stara się o jakieś dotacje? Kierownik GOPS T. Łukasik – tak, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej. Ad. 10 Zapytania i interpelacje. Wójt – musimy się zdecydować, czy chcemy zająć się tematyką wiatraków. Projektami na kanalizację dla Petrykóz i Żelazowic zajmują się już geodeci. Sytuacja prawna OSP Żelazowice jest skąplikowana. Mamy problemy z akcyzą i opłatą recyklingową, ponieważ właściciel zniknął. Pani K. Gołąb - w 2004 roku w Parczówku zostały skomunalizowane drogi dojazdowe do zabudowań. Bieg tych dróg jest nie spełnia jednak potrzeb mieszkańców. W wyniku czego ludzie wyjeździli sobie drogę, którą teraz chcielibyśmy skomunalizować. Przebiega ona przez około 100 działek, które trzeba będzie wykupić. Koszt wykupu jednej działki to kwota około 500 zł. Nie do wszystkich właścicieli uda się jednak dotrzeć z różnych powodów. W ubiegłym roku wyszła ustawa, która daje na możliwość skomunalizowania drogi w Parczówku. Chcemy z tej możliwości skorzystać. Dlatego też musimy zabezpieczyć w budżecie pieniądze na ten cel. Radny K. Rek – ta droga będzie również drogą dojazdową do firmy Cerkolor. Czy ten zakład może pokryć część kosztów? Wójt – niestety nie. Radna J. Pawłowska – nie można pozyskać tej drogi przez zasiedlenie? Wójt – nie można. Radna Z. Brzózka – czy będzie wycinka lasu na odcinku Skronina - klin? Czy można wystąpić o ścięcie tych drzew? Pani K. Gołąb – nie można, ponieważ dawni właściciele tych działek zdali grunty. Pan M. Trębarczyk – gmina uzyskała zgodę na podłączenie wiatraka o mocy 2MW do sieci. Teraz należy postawić maszt na górce w Białaczowie i zrobić pomiary wiatru - Sołtys T. Kwiel – czy można dołączyć się do firmy, która chce stawiać u nas wiatraki? Pan M. Trębarczyk – można, wszystko będzie jednak trwać o kilka lat dłużej. Koszty takiego wiatraka mogą się zwrócić dopiero po 15 – 20 latach. - Radny S. Goworek – czy były robione już pomiary wiatrów? - Pan M. Trębarczyk – nie. - Radny N. Jóźwik – czy firma, która chce postawić u nas wiatraki mogłaby dofinansować nam takie badania? - Wójt- firma ta jest gotowa od nas kupić badania wiatru. Radny Z. Prusek – czy Urząd Gminy może sprzedawać energię? Wójt- to założymy gospodarkę komunalną. Radny Z. Prusek – czy firma telekomunikacyjna może wystąpić do nas o odszkodowanie w razie ewentualnych zakłóceń fal? Radny S. Sikora – czy u nas w gminie są najwyższe podatki od działalności gospodarczej? Wójt- nie wiem czy to jest prawda. Radny K. Kowalczyk – wnioskuję o sprostowanie informacji o dietach radnych w lokalnej gazecie. Sołtys T. Kwiel – czy ktoś z gminy może przejść po ludziach i posprawdzać czy mają prawidłowo po podawane powierzchnie zabudowań mieszkalnych i gospodarskich. Przewodnicząca K. Ziębaczewska- w ubiegłym roku była taka komisja w Kuraszkowie. Niestety ludziom się to nie podobało i mieli pretensje o to do sołtysa i radnej. Radny S. Goworek – od momentu jak doktor Leśnicka poszła, na urlop nie ma komu przepisywać skierowań na badania. Doktor Włodarski przyjmuje tylko dwa razy w tygodniu. Czy Wójt może coś w tej sprawie zrobić? - Wójt- ja nie mogę w to w żaden sposób ingerować. Z sali obrad wyszła radna B. Szymańska Ad. 11 Podjecie uchwał: Uchwała Nr XXI/147/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wójta Gminy własności nieruchomości na poczet mienia komunalnego które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 11. Wójt- na ostatniej sesji rozmawialiśmy na temat stawu w Białaczowie. Zastanawialiśmy się wtedy nad kupnem bądź dzierżawą. Uchwałą, którą chcemy dziś podjąć przewiduje kupno stawu. Wycena stawu już jest gotowa. Radny S. Goworek – uważam, że cena stawu jest zdecydowanie za wysoka. Nie powinniśmy zgodzić się na tak dużą cenę, dlatego, że grunty pod staw zostały wycenione jako działki rekreacyjne a nie jak grunty rolne. Ta uchwała nie powinna się znaleźć w dzisiejszym porządku obrad. Wójt - wycenę robił rzeczoznawca. Rada powinna zadecydować dziś czy kupić tą działkę czy nie. Radny K. Rek – jeśli radny z Białaczowa jest przeciwny wyremontowaniu stawu, to uważam, że należy to powiedzieć na zebraniu wiejskim. Radny W. Świtkowski – jeśli będziemy podchodzić do wszystkich nowych inwestycji w taki sposób, to może nic nie warto robić. Radny I. Wilk – przecież wycenę działki na której znajduje się staw zrobił ktoś, kto się na tym zna. Radny Z. Prusek – to są poważne oskarżenia. Może dla porównania należy zrobić drugą wycenę tej działki? Wójt – jeśli ktoś nie zgadza się na kupno to proszę głosować przeciw. Radny S. Sikora – Radny Goworek ma prawo mieć rację, ponieważ obecni właściciele stawu być może chcą skorzystać i zarobić na tym interesie. Wójt – ci właściciele z tytułu podatku od nieruchomości płacą duże pieniądze. Sołtys T. Kwiel – czy po wycenie możliwa jest jeszcze negocjacja ostatecznej ceny? Wójt – właściciel i tak już ją obniżył. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 7 radnych, przeciw 6 radnych ( K. Rek, K. Kowalczyk, Z. Prusek, P. Szymczyk, S. Sikora, S. Goworek), wstrzymała się od głosu Pani K. Ziębaczewska. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/148/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 12.                      Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji. Radny S. Sikora- co to za orkiestra dęta i czego dotyczą umowy zlecenia? Skarbnik Gminy – te pieniądze nie pochodzą z budżetu gminy. Dostaliśmy je w ramach porozumienia współpracy. Jeśli ich nie wykorzystamy na określone cele to trzeba będzie je zwrócić. Z-ca wójta – porozumienie współpracy dotyczy integracji społecznej. Otrzymaną kwotę podzieliliśmy przede wszystkim na dzieci. Wójt - zanim przystąpiliśmy do tego porozumienia to uczestniczyliśmy w specjalnych warsztatach, na których padł pomysł utworzenia orkiestry dętej.                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/149/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 13. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radnemu – Z. Pruskowi. Poinformował on zebranych o projekcie podwyżki miesięcznych diet dla radnych gminy o 1%. Propozycja taka padła no komisji budżetu. Radny S. Sikora – wydaje mi się, że ktoś miał jakiś interes w tym, aby podnieść radnym diety. Powszechnie mówi się o kryzysie a my ciągle robimy jakieś podwyżki.                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – S. Sikora , wstrzymał się od głosu- S. Goworek. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/150/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 14. Radny S. Goworek – apeluję do Wójta gminy, aby zrezygnował z trzynastki. Wójt – wynagrodzenie Wójta mieści się w widełkach, Trzynasta pensja jest ustawowa i należy ją wypłacić. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, przeciw – S. Goworek , wstrzymał się od głosu- N. Jóźwik. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/151/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia przez gminę Białaczów do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 15. Radny N. Jóźwik – o co chodzi w tej uchwale? - Z-ca Wójta – uchwała ta musi być podjęta, abyśmy mogli starać się o dofinansowanie z EFS .                  Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok które stanowi integralną część do protokołu jako załączniki Nr 16.    Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Radna B. Szymańska nie uczestniczyła w głosowaniu. Ad. 12 Zapytania i wolne wnioski. Radny S. Sikora – proponuję, aby posiedzenia komisji odbywały się przed sesjami Rady. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w powiecie tuż przed sesją zbierają się kluby radnych. Jeśli zachodzi potrzeba zwoływania wszystkich komisji przed sesją to z naszej strony nie ma żadnego sprzeciwu. Radna Z. Brzózka – jeśli już takowa komisja jest to bądźmy na niej do samego końca. Radna A Grzesińska - na komisji oświaty pan Radny S. Sikora zaproponował, aby przeznaczyć na sport w naszej gminie 1% swojego podatku. Z-ca Wójta – nie można tego zrobić, ponieważ nie jest to organizacja pożytku publicznego. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – tuż przed sesją wpłynęło pismo od posła Telusa, w który znajduje się zaproszenie do stowarzyszenia. Ad. 13 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XXI Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 15.30 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 13.03.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 13.03.2009 , wersja 1
Numer: V/5/2011, Z dnia: 31.03.2011
PROTOKÓŁ NR V/5/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 marca 2011 Protokół Nr V/5/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o wprowadzeniu do porządku obrad jeszcze jednego pkt. pod tytułem ” Informacja pracowników Poczty Polskiej” w miejsce zaproponowanego w zaproszeniu pkt. 8. W rezultacie czego nastąpi zmiana kolejności pozostałych punktów Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku jeszcze jednego punktu Przewodniczący zarządził głosowanie. Za wprowadzeniem dodatkowego punktu opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja GOPS o formach pomocy i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 roku. 7. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. 8. Informacja pracowników Poczty Polskiej. 9. Apel w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. 10. Podjęcie uchwał - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020, - zmieniająca uchwałę Nr IV/23/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki, - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z IV Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - bezpłatnym badaniu mammograficznym zaplanowanym na 14 kwietnia 2011 roku, - usuwaniu skutków podtopień, - wniosku na remont drogi Zakrzów – Skronina, - przetargu na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie, - złożonym wniosku na budowę kanalizacji w Radwanie i Petrykozach na kwotę ok. 5,7 mln, - uzupełnieniu wodociągów w poszczególnych miejscowościach, - zamiarze przeznaczenia kwoty ok. 3,5 tys. zł na budowę przystanku w Wąglanach, - zakończonych wyborach sołtysów, - powtórnych wyborach sołtysa w miejscowości Sobień mających się odbyć w dniu 9 kwietnia 2011 roku w związku z rezygnacją nowo wybranego sołtysa, - wnioskach złożonych do PUP w celu dofinansowania zatrudnienia pracowników interwencyjnych i staży. Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. - Radny Z. Kocemba- kiedy w Sobieniu będą poprawiane drogi? - Radny K. Kowalczyk – czy w momencie odbioru budowy kanalizacji w miejscowości Parczówek mogliby uczestniczyć niektórzy mieszkańcy Parczówka? - Radny A. Martyka – kiedy będzie naprawiony asfalt na ulicy Kościelnej w Białaczowie? Kto może wystąpić do spadkobierców posesji Pruszyńskich na ulicy Wąskiej w celu doprowadzenia tej działki do porządku? Może tą sprawą powinien się zając nadzór budowlany? Co z zanieczyszczonym ciekiem wodnym na działce należącej do księdza Parafii Białaczów? - Sołtys Z. Purgat – dlaczego do wystąpienia Wójta nie mogą swoich pytań zadawać sołtysi? - Przewodniczący Z. Prusek – na pytania sołtysów jest miejsce w pkt. 11-tym. - Wójt – jak będzie lepsza pogoda to zajmiemy się łataniem dziur w drogach. Odbiór kanalizacji w Parczówku powinien odbyć się w kwietniu, myślę, że to jest dobry pomysł aby mieszkańcy uczestniczyli w odbiorze kanalizacji. Z posesji Pruszyńskich 2 tygodnie temu została wywieziona przyczepa śmieci. Około 3 lata temu nadzór budowlany wystąpił do spadkobierców o rozebranie budynków. Niestety spadkobiercy nic w tej sprawie nie zrobili. Oczywiście można w tej sprawie znów wystąpić do nadzoru budowlanego. Zanieczyszczony ciek wodny prawdopodobnie będą musieli wyczyścić nasi pracownicy. - Radny E. Mastalerz – a co z drogami rozjeżdżonymi przez firmę kanalizacyjną? Kto się zajmie ich naprawą? - Wójt – mamy już materiał na poprawę dróg pokanalizacyjnych. Teraz czekamy tylko na lepszą pogodę. Ad.5. Informacja GOPS o formach pomocy i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 roku. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani T. Łukasik. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Sołtys – Z. Purgat – czy informacja o tym kto z danej miejscowości bierze zapomogi z GOPS-u jest tajna? - T. Łukasik – tak, takie informacje są tajne. - Sołtys Z. Purgat – najczęściej zapomogi pobierają osoby, którym wcale tak źle się nie wiedzie. Bardzo często podopiecznymi GOPS-u są osoby posiadające po 2 samochody. - T. Łukasik – rzeczywiście tak jest. My przyznajemy zasiłki tylko tym co udokumentują, że nie posiadają dochodów. Ad.7. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Dyrektora Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie – Pani M. Pawlak. Odczytała ona sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. - Przewodniczący Z. Prusek – czy PUP rozpoczął już jakieś działania mające na celu poszukiwanie pracy bezrobotnym zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w Niemczech? - M. Pawlak – nie, jeszcze nie. - Wójt – sytuacja na rynku pracy jest bardzo zła. Aby móc zatrudnić pracownika na prace interwencyjne czy staże trzeba zapewnić efektywność zatrudnienia po zakończonej pracy. W ostatnich dniach złożyliśmy pismo do PUP o możliwość dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych osób na prace interwencyjne w celu usuwania skutków podtopień. - M. Pawlak – PUP stara się pozyskać środki na zatrudnienie bezrobotnych do usuwania skutków podtopień. Ad. 8. Informacja pracowników Poczty Polskiej. Głos w tej sprawie zabrali pracownicy Poczty Polskiej – Pani Goska i Pan A. Sadowski, którzy mówili o: - podjętych działaniach restrukturyzacyjnych na poczcie, - zamiarze przekształcenia urzędu pocztowego w agencję, - usługach finansowych, tj. bank pocztowy, ubezpieczenia, lokaty. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję, aby listonosze roznosili ulotki po domach z ofertą Poczty Polskiej. - Radny A. Martyka – po zakończeniu restrukturyzacji ile placówek Poczty zostanie na terenie powiatu opoczyńskiego i które to będą? - Goska – 4 placówki: w Żarnowie, Sławnie, Opocznie i Drzewicy. Pozostałe urzędy zostaną przekształcone w agencje pocztowe. - Radny A. Martyka – czy Poczta planuje w przyszłości zainstalować bankomaty? - A. Sadowski – nie, ale klienci mogą korzystać z innych bankomatów bez konieczności uiszczania opłaty prowizyjnej. Ad.9. Apel w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował zebranych o możliwości zwrócenia się do Rządu RP o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. w formie apelu Rady Gminy. Ad.10. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2011 rok. - Radny J. Reszelewski – wnioskuję, aby gmina zakupiła łychę do kopania rowów. - Wójt – poprzednia łycha zużyła się już. Dotychczasowe awarie łyżki były na bieżąco naprawiane, teraz już nic nie da się z tą łyżką zrobić. Obecnie rozważamy kilka wariantów łyżek. Ostateczną decyzję podejmiemy za około 1 tydzień. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Przeciw – Radna K. Ziębaczewska i radny J. Jóźwik. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/23/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że uchwała powinna zostać wyjaśniona. - Wójt – w uchwale założyliśmy niewyodrębnienie funduszu sołeckiego ponieważ nie chcemy rozdrabniać i tak już niewielkich pieniędzy przeznaczanych na sołectwa. - Przewodniczący Z. Prusek – uważam, że fundusz sołecki jest dobrą rzeczą pod warunkiem, że dotyczy to bogatych gmin. - Sołtys M. Nowak – pieniądze przeznaczane na fundusz sołecki zależą od ilości mieszkańców w danej miejscowości. Jednym słowem im mniej mieszkańców tym mniej pieniędzy. - Radna K. Ziębaczewska – proponują, aby zagłosować za tą uchwałą. Są gminy, gdzie ustanowienie funduszu sołeckiego przyczyniło się do podziału mieszkańców. - Radny J. Reszelewski – uważam, że pieniądze są sprawiedliwie dzielone pomiędzy poszczególne miejscowości. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radny P. Szymczyk – komisja rewizyjna zapoznała się z sytuacją rodziny Matyniów z Parczówka. Rodzina ta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Dom, w którym mieszkają jest w bardzo złym stanie. Zaproponowaliśmy tej rodzinie, aby sami sobie poszukali mieszkania a my pomożemy im w opłatach. - Sołtys Z. Purgat – co to jest za rodzina? - Wójt – rada gminy musi podjąć stanowisko i ustosunkować się pozytywnie bądź negatywnie do tej skargi. Gmina nie ma pieniędzy na wybudowanie mieszkań socjalnych. Staraliśmy się pomóc tej rodzinie w znalezieniu mieszkania, niestety nikt już nie chce im wynająć. - Kierownik GOPS T. Łukasik – jest to rodzina roszczeniowa, nie zaradna życiowo od wielu lat korzysta z różnych świadczeń socjalnych. Każdy członek rodziny ma swoje dochody. Nie dbają o porządek w mieszkaniu, nic nie remontują. - Radny J. Reszelewski – ci ludzie nic nie robią, już zdewastowali dwa budynki, rozebrali szopę. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad.11. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys Z. Purgat – musimy zmusić właścicieli kanalizacji do naprawy zniszczonych dróg. Czy ktoś zajmie się przekopaniem rowu na łąkach? - Sołtys T. Mastalerz – w Kuraszkowie w przepompowni znajdującej się w remizie przez 2 tygodnie stała woda. Jeśli w tej sprawie nic nie zrobimy to remiza w końcu się rozsypie. Na niektóre drogi polne na Kuraszkowie nie da się wjechać. - Radny M. Franaszczyk – na 7 lub na 12 kwietnia przewidziany jest wyjazd na farmę wiatrową w okolicę Iławy lub Konina. Termin wyjazdu do uzgodnienia. - Radny J. Kowalczyk – czy już coś wiadomo z przywozem ziemi na boisko w Parczówku? Czy już coś wiadomo o materiale na most? Proponuję, aby przypilnować firmę budującą kanalizację ponieważ pobierają prąd z przepompowni koło Ksyty. Proponuję powołać kilkuosobową komisję składającą się z mieszkańców Parczówka będącą przy odbiorze kanalizacji. - Sołtys A. Krzysztofik – firma budująca kanalizację bardzo zniszczyła drogi. Ponieważ asfalt się popsuł to kierowcy zaczęli jeździć przez pola. - Sołtys M. Nowak – droga z Żelazowic na Zachorzów jest w złym stanie. - E. Lasota – kiedy będzie remontowana droga w Sobieniu? - Wójt - rów na łąkach w Miedznej Drewnianej jest dziś już wykopywany. Właściciel drogi powinien zapewnić firmie prowadzenie działalności gospodarczej. Nie możemy firmie budującej kanalizacje zakazać jeździć naszymi drogami. Coraz większy problem jest z drogami. Jeśli będą dalej takie mokre lata to będzie coraz gorzej. Aby wyeliminować zalewanie przepompowni w Kuraszkowie należałoby zatrudnić tam kogoś do pilnowania na umowę zlecenie. - Radna K. Ziębaczewska – czy urządzenie pompujące wodę do wodociągu w Kuraszkowie nie jest prawdopodobnie wadliwe? - Wójt – każdy sprzęt się kiedyś zużyje. Uważam, że teraz najważniejsze są drogi, wiele rowów trzeba udrożnić. Ziemią na boisko i materiałem na most zajmiemy się w późniejszym terminie. Przepompownia w Parczowie jest położona na gruntach prywatnych. Właściciele tych gruntów domagają się od gminy rekompensaty w kwocie 10 tys. zł. Za energię elektryczną firma płaci rachunki. Nie widzę żadnych przeszkód w tym, aby mieszkańcy Parczówka uczestniczyli w odbiorze kanalizacji. W tym roku mamy bardzo ograniczony budżet na remonty dróg. Niestety na terenie gminy jest wiele popsutych dróg. Musimy najpierw remontować te, którymi jeździ najwięcej osób. Oczywiście jak tylko będziemy mieć emulsję drogową to zaczniemy poprawiać drogi. - Radna B. Szymańska – w najbliższą niedzielę wybieramy kandydatów do izb rolniczych. - Radna K. Ziębaczewska –uważam, że pracownicy urzędu powinni przepracować jeszcze 1 dzień przy udrażnianiu rowów w Kuraszkowie. - Radny J. Kowalczyk – dlaczego właściciele działki na której zbudowana jest przepompownia żądają aż tyle pieniędzy? Czy to jest działka budowlana? Skoro w budżecie gminy jest przewidziana kwota na budowę przystanku w Wąglanach to proponuję, aby postawić również przystanek w Parczówku. - Przewodniczący Z. Prusek – czy ta przepompownia zbudowana jest na środku działki? - Radny J. Kowalczyk – nie, w rogu działki na powierzchni około 50m . - Wójt – przystanek z miejscowości Parczówek został zabrany na prośbę Pani Sołtys i stoi cały czas na bazie. - Radny A. Martyka – uważam, że należałoby zrobić 2 ławeczki koło ośrodka zdrowia w Białaczowie. - Radny J. Reszelewski – czy w dzisiejszych czasach możliwe jest wybudowanie jakiegokolwiek obiektu bez zgody właściciela? - Sołtys H. Gwadera – do wszystkich właścicieli działek chodziłem z formularzami i wszyscy wyrazili zgodę. Uważam, że właściciele tej działki na której jest przepompownia chcą wyłudzić od gminy trochę pieniędzy. - Radny J. Kowalczyk – uważam, że należy to sprawdzić. Ad. 12. Zamknięcie obrad. Obrady V Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:15. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: XIII/13/2008, Z dnia: 08.02.2008
Protokół Nr XIII/13/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 08 lutego 200 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.30. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska poinformowała zebranych, o zmianie kolejności uchwał w proponowanym porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnego sprzeciwu, przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. 9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie, - zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki, - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w uchwale XII/76/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów, - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok, - uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim, - w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, - zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym zarządziła głosowanie . Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - odbytych wyborach na sołtysa wsi Białaczów. W wyniku głosowania mieszkańców nowym sołtysem Białaczowa została Pani Elżbieta Zielińska, - ustalonym terminie na nabory wniosków na kanalizację, - zakończonej umowie na kanalizację Wąglan i Parczowa w wyniku czego znany jest już całkowity jej koszt, - rezygnacji z dwóch uchwał w wyniku rezygnacji części potencjalnych partnerów, - wyznaczonym terminie na poświęcenie pomnika w Skroninie, w związku z uczczeniem pamięci o tragicznie pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, - prowadzonych rozmowach z Gminą Żarnów na odbiór ścieków z dwóch wiosek sąsiadujących z naszą gminą. Dzięki takiej umowie moglibyśmy zarabiać rocznie dość dużo pieniędzy. Nasza oczyszczalnia jest wykorzystywana obecnie tylko w części swoich możliwości. - ostatecznym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na składanie wniosków na remonty dróg, - zakupie kontenera mieszkalnego dla Pani Henryki Jach, w którym została wymieniona podłoga i podłączona energia elektryczna, - zmianie warunków odbioru padliny z terenu naszej gminy, - ciągle zwiększającej się ilości śmieci w przydrożnych rowach, - o terminie spotkania dotyczącego projektu „e - opoczyńskie”. Dzięki temu projektowi możemy otrzymać duże dofinansowanie, - zatrudnianiu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży i przygotowania zawodowego, - drodze gminnej na terenie wsi Żelazowice, która kawałkiem biegnie przez prywatne pole, - bardzo małych funduszach na remonty dróg. - projekcie drogi powiatowej przechodzącej przez Parczówek, - zadłużeniu gminy, spłacanym kredycie i dziurze budżetowej jaka jest przewidywana na koniec tego roku. Ad.5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła pani Krystyna Ziębaczewska, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Pani Anna Grzesińska. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Piotr Szymczyk, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ad.7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Pani Zofii Kwaśniewskiej, która odczytała sprawozdanie dotyczące realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Ad.8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. Głos w tej sprawie zabrało Pani Teresa Łukasik- Kierownik GOPS Przedstawiła ona sprawozdanie dotyczące form pomocy i zasad pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku, stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ad.9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Mieczysławowi Koćmielowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Na wstępie Pan Mieczysław Koćmiel podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim sprawozdaniu mówił o: - aktualnej liczbie z podziałem na płeć, przedziały wiekowe, rodzaj wykształcenia bezrobotnych zamieszkujących na terenie naszej gminy, integralną część tego zagadnienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, - współpracy z samorządami, - przyroście bezrobocia w miesiącach zimowych, - sytuacji kobiet pozostających bez pracy, - długotrwale bezrobotnych, - próbach zdiagnozowania rynku pracy w powiecie opoczyńskim dzięki czemu można by ustalić największe zapotrzebowanie na konkretne zawody, Po zakończonym sprawozdaniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie głos zabrał Wójt Gminy. Podziękował on Panu Mieczysławowi Koćmielowi za dotychczasową współpracę i przybycie na sesję Rady Gminy Białaczów. Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XIII/89/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały Głos w sprawie regulaminu korzystania z Hali Gimnastycznej zabrał radca prawny – Pan Wojciech Gorząd. Wyjaśnił on zebranym przyczynę dlaczego wszczęto postępowanie w stosunku do tej uchwały. Odpowiedział także na wszystkie pytania, które dotyczyły między innymi: ustalenia kto ma określić zasady odpłatności korzystania z hali sportowej i jak je ustalić? Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny Stanisław Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach. stanowi załącznik na 12 do niniejszej uchwały Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziała się 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. stanowi załącznik nr 13 do uchwały. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy – Pan Jan Jóźwik, który mówił o potrzebie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 1 mln zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań dotyczących tej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Stosownych informacji dotyczących zmian w tej uchwale udzieliła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/84/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. stanowi załącznik nr 16 do protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Wójtowi Gminy – Panu Janowi Jóźwikowi. Poinformował on zebranych o zamiarze podwyższenia diet dla sołtysów z kwoty 70 zł. na 100 zł. miesięcznie. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok. stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny – Pan Wojciech Gorząd. Poinformował wszystkich zebranych o konieczności uchwalenia takiej uchwały, ponieważ ustawa nie przewiduje takiego typu świadczeń. Nie wypłacenie zaś Wójtowi dodatkowego rocznego wynagrodzenia będzie zaś potraktowane jako sprzeczne z konstytucją. Wójt jest również pracownikiem samorządowym, z tą jednak różnicą, że jest wybierany w wyniku głosowania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/86/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim. stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Drabik. Poinformował zebranych o tym, że nie doszło do powstania Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar w/w gmin. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały uchylającej w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/87/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł z siedzibą w Modliszewicach. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Krzysztofowi Drabikowi. Powiadomił on zebranych o możliwościach przyłączenia do Stowarzyszenia, którego celem będzie pozyskanie pieniędzy od Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Przystąpienie do tego typu stowarzyszenia zobowiązuje nas jednak do opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca naszej gminy. Kilku radnych zadało pytania dotyczące powstania nowego stowarzyszenia. Byli to: - Radna A. Grzesińska – zapytała o to czy zgłosili się do stowarzyszenia jacyś chętni z naszego województwa? - Radny K. Kowalczyk – spytał o to czy z naszego powiatu opoczyńskiego nie powstanie żadna grupa? - Radny Z. Prusek – zapytał o to co można stracić w wypadku naszej rezygnacji ze stowarzyszenia? Na pytania zadane przez radnych odpowiedział Wójt Gminy Pan Jan Jóźwik: - rozpadła się Lokalna Grupa Działania i w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do szukania nowych sojuszników, - przystąpienie do tego stowarzyszenia jest korzystne dla nas ponieważ możemy otrzymać na jednego mieszkańca kilkadziesiąt euro, - chętnymi do współpracy z terenu naszego województwa są także gmina Paradyż i Żarnów, - nie ma znaczenia fakt, że stowarzyszenie to będzie skupiało sojuszników z różnych województw. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie i tak są kierowane na zainteresowane gminy. Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Radny Stanisław Sikora wszedł na salę obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIII/88/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radcy Prawnemu – Panu Wojciechowi Gorządowi. Wyjaśnił on wszystkim zebranym przyczyny dla których zachodzi potrzeba ponownego głosowania za przyjęciem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. - Radny S. Goworek – czy w regulaminie czystości nie powinna być uregulowana sprawa, kto ma wywozić śmieci z terenu naszej gminy? - Radca Prawny W. Gorząd- sprawa nazwy firmy zajmującej się wywozem śmieci nie powinna być zawarta w regulaminie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych innych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad.11 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz- czy będą powoływane komisje, których celem będzie sprawdzanie właściwej powierzchni budynków znajdujących się na terenie naszej gminy? Niepokoi mnie sprawa Pani Jach, która ciągle obarcza gminę swoimi problemami z mieszkaniem. - Kierownik GOPS T. Łukasik – obowiązkiem każdej gminy jest zabezpieczenie mieszkań tym osobom, które ich nie mają. - Radna A. Grzesińska – na ulicy Szkolnej ostatnio nie świeciły lampy, jaka była tego przyczyna? - Wójt – to była awaria. - Radna Z. Brzózka – świetlica w Zakrzowie dostała firanki, nie mamy ich jednak na czym powiesić. W związku z tym czy możemy liczyć na to, że otrzymamy je w najbliższym czasie? - Wójt – zamierzamy dostarczyć do świetlicy do Zakrzowa ławki. Nad zdobyciem karniszy musimy się zastanowić. - Sołtys T. Kwiel – w Sobieniu 2 razy do roku remontuje się około 2 kilometry dróg. Myślę, że należałoby zastanowić się nad tym, aby zrobić ten kawałek raz ale porządnie. - Wójt – w budżecie mamy zbyt mało pieniędzy na remonty dróg. - Sołtys Z. Pokrzywka – droga w Petrykozach jest w złym stanie, należałoby ją poprawić. - Wójt – to jest droga powiatowa. Ad.12 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 14.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008 , wersja 1
Numer: IX/9/2011, Z dnia: 31.08.2011
PROTOKÓŁ NR IX/9/2011 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 31 sierpnia 2011 Protokół Nr IX/9/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów. 4. Informacja wójta z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, - w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem Za przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - szkodach nawałnicy, która przeszła na terenie gminy 14-go lipca, - środkach pomocowych przeznaczonych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, - usuwaniu szkód nawałnicy, - przetargach na: • wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach i w Kuraszkowie • remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów , - wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwrot kosztów akcji ratowniczej, - wniosku na odbudowę Orlika , - wnioskach do WFOŚ i GW na: • usuniecie eternitu, • wymianę uszkodzonych lamp energii elektrycznej, • wymianę uszkodzonego sprzętu strażackiego i wodno- kanalizacyjnego, - wniosku na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej i w Skroninie, - wniosku na budowę kanalizacji w Radwanie, - wniosku na doposażenie świetlic w Radwanie, w Sędowie w Parczówku, - dobiegającym końca remoncie w szkole w Białaczowie, - dobiegającej końca budowie wodociągu, - remoncie drogi Zakrzów – Skronina, - mającym się odbyć 10-go września występie charytatywnym Pana A. Jurczyńskiego w Sali gimnastycznej w Białaczowie, - małych grantach. Ad.5. Zapytania i interpretacje radnych. - Radna B. Szymańska – czy wniosek na budowę kanalizacji dotyczy tylko miejscowości Radwan czy też i miejscowości Petrykozy? - Wójt – oczywiści wniosek ten dotyczy miejscowości Radwan i Petrykozy jednocześnie. Ad.6. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaczowie – Pani A. Kałuża, która mówiła o: - zatrudnionych na pełnym etacie 14-tu nauczycielach, - ilości dzieci w przedszkolu, - awarii centralnego ogrzewania, - reorganizacji klas związanej z dużą ilością dzieci, - zabezpieczeniu kontaktów elektrycznych, - zapewnieniu opieki dorosłych w autobusach szkolnych, - stołówce szkolnej, która będzie otwarta od 12-go września, - Radny A. Martyka – czy dalej na kuchni będą zamontowane termy? - Dyrektor A. Kałuża – pracownicy szkoły mają swoje łazienki i dzieci też mają swoje. - Radna J. Pawłowska – czy w każdym autobusie będzie opiekun? - Dyrektor A. Kałuża – to jest opiekun dla naszych dzieci. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – Pani M. zalega, która mówiła o: - ilości uczniów w szkole, - ilości dzieci w przedszkolu, - ogrzewaczu w łazience dla chłopców, - poprawionym dachu, który został uszkodzony podczas nawałnicy, - zmianie przydziału klas, - liczbie nauczycieli, - specjaliście logopedzie, który będzie pracował w szkole przez 2 godziny tygodniowo. - Przewodniczący Z. Prusek – czy brama wjazdowa na plac szkolny jest potrzebna? - Dyrektor M. Zalega – tak jest potrzebna. Kiedyś mieliśmy bramę, ale musieliśmy ją zdjąć ponieważ była zbyt wąska, aby mógł przejechać autobus. Teraz trzeba będzie założyć nową bramę, ponieważ wieczorami na placu szkolnym zbiera się młodzież, która niszczy elewację budynku. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – Pani Elżbieta Jaroszyńska, która mówiła o: - zabezpieczonym siatką dostępie do lasu, - odnowionych: kilku salach lekcyjnych, pomieszczeniu kuchni, stołówki i zapleczu kuchennym, - ilości uczniów, - liczbie przedszkolaków, - ilości dzieci w Punkcie przedszkolnym, - liczbie nauczycieli, - Radny A. Martyka – czy został już wywieziony styropian? - Dyrektor E. Jaroszyńska – tak. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie – Pani Ewa Raczyńska, która mówiła o: - odnowionych 3 klasach, zapleczu kuchennym, pokoju nauczycielskim, - drzewach, które stanowią zagrożenie, - uszkodzonej rynnie spustowej, - niepełnosprawnym dziecku, które ma uczęszczać do oddziału przedszkolnego, - ilości uczniów, - ilości dzieci w przedszkolu, - ilości nauczycieli, - zajęciach do przygotowania do życia w rodzinie, - kończącym się programie „Dobre praktyki lepsze perspektywy” - Przewodniczący Z. Prusek – czy pomierzone są już parapety w Szkole Podstawowej w Skroninie? Czy farba którą malowana jest szkoła nie spłynie po pierwszym deszczu? - Dyrektor E. Raczyńska – tak, parapety już są pomierzone. - Następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie – Pani A. Smolarczyk, która mówiła o: - pomalowanym pomieszczeniu do sprzątania, - ilości uczniów, - ograniczeniu kilku etatów nauczycieli, - zmniejszeniu liczby klas, - konieczności przesunięcia godziny odjazdu autobusu na późniejszą godzinę, - dodatkowych zajęciach. - Radny A. Martyka – czy będzie coś zrobione w sprawie zacieków wodnych na ścianach? - Dyrektor A. Smolarczyk – zacieki na ścianach są już od wielu lat. Powstają one wówczas, kiedy zapychają się rynny. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – do 15-go września można odbierać wnioski na stypendia i podręczniki dla uczniów. Aby dziecko mogło otrzymać stypendium dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 350zł netto. - Przewodniczący Z. Prusek – jaka była forma powiadomienia o możliwości odbioru wniosków. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – wnioski o stypendium są składane co roku. Nigdy nie było z tym żadnych problemów. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w internecie była zamieszczona taka informacja. - Kierownik ZEAS G. Owsińska – nie, nie była. - Wójt – proszę o zamieszczanie tego typu informacji na stronie internetowej. - Radny A. Martyka – czy każdy może składać taki wniosek, czy liczba uczniów jest ograniczona? - Kierownik ZEAS G. Owsińska – każdy uczeń może składać wniosek, który spełnia określone kryteria. Jeśli chętnych uczniów będzie więcej, to stypendia będą niższe. - Przewodniczący Z. Prusek – czy starostwo ma już jakiś plan dotyczący usuwania powalonych przez huragan drzew w zespole pałacowo – parkowym. - Starosta J. Wieruszewski - do WFOŚ złożyliśmy wniosek na kwotę około 4 mln. zł, który, będzie obejmował miedzy innymi: koszty usunięcia powalonych i nasadzenia nowych drzew, naprawy płotu. Aby to wszystko można zrobić, trzeba czekać na pozwolenie konserwatora. Na usunięcie powalonych drzew przewidziane jest około 200tys zł, które będą pochodzić od Urzędu Marszałkowskiego. Na naprawę zniszczonego pałacu dostaliśmy od ubezpieczyciela kwotę 100tys. zł. To jest niewielka kwota, dlatego tez wnioskowaliśmy do Ministra Kultury o przyznanie środków na odbudowę elewacji. Chcielibyśmy, aby ten pałac stał się nasza wizytówką, dlatego też podejmujemy wszystkie możliwe starania aby tak się stało. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w zakresie remontu zespołu pałacowego znalazły się również budynki gospodarcze? - Starosta J. Wieruszewski – tak, projekt przewiduje remont wszystkich budynków. - Przewodniczący Z. Prusek – czy w tym projekcie jest uwzględniona jakaś strefa bezpieczeństwa, tzn. czy są przewidziane jakieś minimalne odległości między budynkami, drogami a nowo nasadzonymi drzewami? - Starosta J. Wieruszewski – kwestią nasadzania drzew zajmuje się dendrolog który współpracuje w tej sprawie ściśle z konserwatorem. Przygotowanie dokumentacji powinno być zakończone do 31 grudnia bieżącego roku. Nawałnica, która przeszła nad terenem kilku gmin naszego powiatu wyrządziła ogromne straty. Do usuwania jej skutków zaangażowanych było kilkuset ludzi. Reakcje osób kierujących akcją były szybkie i właściwe. - Radny A. Martyka – na ulicy Szkolnej w Białaczowie zalegają niepozrzynane gałęzie. Kiedy będą one usunięte? - Wójt – dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji usuwania szkód po przejściu nawałnicy. Problem z konserwacją tych starych drzew uwidocznił się dopiero po wystąpieniu nawałnicy. Wiele dróg powiatowych po przejściu nawałnicy jest zniszczonych. Dostaliśmy pismo w sprawie budowy wiaduktu nad CMK. Niestety zarząd PKP stwierdził, że wiadukt w miejscowości Radwan nie jest potrzebny. Musimy coś z tą sprawą zrobić. Jeśli wiaduktu nie zbudują, to wielu mieszkańców Radwana zostanie odciętych od swoich pól. Szansa na wybudowanie wiaduktu nad CMK mogłaby być tylko wtedy, gdyby nastąpiła tam zamiana kwalifikacji drogi z gminnej na powiatową. - Starosta J. Wieruszewski – aby usunąć drzewa wystające przez płot na ulicę Szkolną należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli złożymy wniosek tylko o obcięcie gałęzi, to tylko zetną gałęzie i nic więcej. Sprawa budowy wiaduktu nad CMK będzie możliwa tylko wtedy, kiedy uda się przekwalifikować drogę, która tamtędy przechodzi z gminnej na powiatową. Jeśli dogadamy się z Wójtem Żarnowa i on zgodzi się przekwalifikować kawałek swojej drogi z powiatowej na gminną między Radwanem a Straszową Wolą to my wtedy zamienimy zakwalifikowanie tej drogi przechodzącej przez CMK. - Radny W. Świtkowski - z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Radwana, ale też i inni ludzie. - Starosta J. Wieruszewski – jeśli wiadukt nad CMK by powstał to służyłby mieszkańcom przez długie lata. Obecnie staramy się o to, aby pociągi przejeżdżające CMK mogły zatrzymywać się na peronach na stacji południe w Opocznie. - Radna B. Szymańska – a co będzie z drogą Opoczno- Końskie? - Starosta J. Wieruszewski – wniosek na remont tej drogi jest już w RPO. Jesteśmy na liście rezerwowej. Niestety musimy czekać na to aż rozliczą wszystkie środki. Jeśli coś zostanie to dopiero wtedy otrzymamy wnioskowaną kwotę i będziemy mogli zacząć remont drogi. Na terenie naszego powiatu mamy aż 340 km dróg powiatowych. Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Głos w tej sprawie zabrała Pani Irena Wilk - Skarbnik Gminy. Przedstawiła ona zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.8. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. - Radna K. Ziębaczewska – na szkołę w Skroninie zostało przyznanych 10 tys. zł, na szkołę w Petrykozach 2 tys. zł a co się stało z pozostałymi pieniędzmi? - Skarbnik I. Wilk- pozostałe pieniądze zostały przeznaczone na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Poinformowała ona zebranych o konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. - Radny J. Reszelewski – od 1-go września zostaną przyjęci nowi pracownicy na prace interwencyjne. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy zatrudnianiu osób na takie prace? - Radna K. Jóźwik – proszę o zrobienie drogi do szkoły z Wąglan do Miedznej Drewnianej i przystanku w Wąglanach. - Radny W. Świtkowski – do kogo należy kierować pismo w sprawie wiaduktu nad CMK? - Wójt – to zależy od umowy z PUP Prace interwencyjne są finansowane w połowie przez PUP a w połowie przez Urząd Gminy. Jeszcze przez około 1 tydzień zajmować się będziemy nakrapianiem dróg. Do zrobienia w pierwszej kolejności jest chodnik przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach. Jeśli zrobimy ten chodnik to dopiero zajmiemy się chodnikiem na przystanku w Wąglanach. W sprawie zamiany kwalifikacji dróg trzeba porozmawiać z Wójtem Gminy Żarnów. Tą sprawą powinno zając się starostwo. W minioną niedzielę odbyły się dożynki powiatowo gminne w miejscowości Żarnów. Na pamiątkę nawałnicy został zrobiony krzyż wotywny. Gmina Gorzkowice dała nam 40 plandek i wyprawki do szkoły dla około 50- ciu dzieci. W planach mamy również zrobienie projektu na wyjazd na zielona szkołę dla I-szej klasy gimnazjum. - Radny J. Reszelewski – czy w planach jest zrobienie chodnika na ulicy Łąkowej? Kiedy możemy się spodziewać płytek na chodnik na tą ulicę? - Wójt – aby móc wyłożyć tam chodnik, trzeba zrobić najpierw projekt tego chodnika. - Radna K. Jóźwik – drzewo z lasu jest wywożone naszymi gminnymi drogami. - Przewodniczący Z. Prusek – nadleśnictwo organizując przetarg powinno wyznaczyć drogę, którą będzie wywożone drzewo z lasu. - Wójt – właściciel drogi musi zapewnić taką drogę aby można było wykonywać działalność gospodarczą. Lasy państwowe przeznaczyły na potrzeby gminy pewną sunę pieniędzy. - Radny A. Martyka – na czyje konto trafią pieniądze uzyskane ze sprzedaży drzewa? - Wójt – zastanawiamy się jak to zrobić. Najlepiej będzie zrobić przetarg. W najbliższych dniach będzie sporządzony protokół szkód. - Radna K. Ziębaczewska – czy droga w Kuraszkowie na tzw. stare pole będzie dalej remontowana? - Wójt – tak, będzie robiona. - Radna K. Ziębaczewska – na 27 września planowane jest podziękowanie dla Pani Kierownik GOPS i pozostałych pracowników opieki. - Wójt – po przejściu nawałnicy pracownicy GOPS mieli bardzo ciężko. Uważam, że należy im się za to odpowiednie podziękowanie. - Radna J. Pawłowska - czy pieniądze, które dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego są zasługą Pani Wicewojewody i Marszałka? - Wójt – nie, to są pieniądze na likwidacje skutków nawałnicy przeznaczone dla gminy Białaczów. Pani Wicewojewoda przekazuje pomoc finansową bezpośrednio na konta bankowe jednostek OSP. - Radna K. Jóźwik – kiedy ta droga do szkoły będzie robiona? Co mam mówić ludziom kiedy zapytają? - Wójt – w najbliższym możliwym czasie. - Przewodniczący Z. Prusek – na dożynkach powiatowo –gminnych, które odbyły się w Żarnowie nasza Pani Sołtys z Białaczowa zdobyła !!-gie miejsce w kategorii najlepszy sołtys roku. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Obrady IX Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 27.10.2011 , wersja 1
Numer: 0063/XIX/19/2008, Z dnia: 02.12.2008
PROTOKÓŁ NR XIX/19/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 02 GRUDZIEŃ 2008 Protokół Nr XIX/19/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudzień 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 7. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - w sprawie zmian w budżecie gminy, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na Tereni gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/121/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, - w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończonej kompleksowej kontroli z RIO, która trwała przez dwa miesiące i nie wykazała większych nieprawidłowości, - uroczystościach związanych z dniem 11 listopada, w których udział wzięli strażacy, - poświęceniu samochodu strażackiego w Żelazowcach, - programie PROW, który ostatecznie nie ruszy w tym roku. W związku z tym wnioski na świetlicę w Żelazowcach i Hermes w Białaczowie zostaną złożone w przyszłym roku, - Lokalnej Grupie Działania i PP Obszarów Wiejskich, które w nadchodzącym czasie zaczną już korzystać ze środków europejskich, - wniosku na kanalizację złożonego w ramach ROP, - remoncie drogi w Petrykozach na odcinku cmentarz, strażnica, - potrzebie zatrudnienia jeszcze jednej osoby do zajmowania się awariami studzienek kanalizacyjnych, - zatrudnieniu ok. 95 osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego, staży i prac społecznie użytecznych, - problemie własności stawu w Białaczowie. Właściciele tego zbiornika nie chcą go sprzedać gminie a jedynie wypożyczyć na 5 lat. Gmina nie ma w tym remoncie żadnego interesu, dlatego też decyzję co z tym zrobić pozostawiam Radzie Gminy. Ad. 5 Zapytania i interpelacje. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować odpowiednie władze bardzo złym stanem tego stawu, - Radny W. Świtkowski – na wyremontowanie tego zbiornika gmina dostanie 80% dotacji, resztę musi wyłożyć z własnej kieszeni, a i tak nie będzie jego właścicielem. Dużym plusem będzie jednak pozbycie się tego okropnego zapachu i poprawienie ogólnego wizerunku Białaczowa. - Radna A. Grzesińska – proponuję zaprosić tego właściciela na sesję rady, aby się wypowiedział w tej sprawie. - Wójt - właścicielem tego stawu nie jest jeden Pan, ale kilka osób. - Radny S. Sikora – nad tą sprawą należy się zastanowić, bo gmina poniesie koszty a i tak nic z tego nie będzie miała. - Radny I. Wilk – ale poprawi się wygląd Białaczowa i zniknie ten przykry zapach. - Radny N. Józwik – może należy zadbać najpierw o prawo pierwokupu na wypadek gdyby właściciele zdecydowali się kiedyś sprzedać tan staw. - Radny Z. Prusek – gmina może stosować różne formy nacisku na właścicieli stawu, aby coś zrobili w tej sprawie . Nie byłoby jednak dobrym rozwiązaniem zapłacić za remont czegoś co i tak nie będzie do nas należało. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować tą sprawa sanepid i ochronę środowiska. - Radny K. Kowalczyk – czy w ramach remontu drogi w Petrykozach przewidziane jest odwodnienie placu przed kościołem? Czy ktoś może przygotować wykaz prac, które w tym roku wykonało te 95 osób? - Wójt – remont drogi nie przewiduje odwodnienia terenu, ponieważ na takie prace jest zdecydowanie za mało pieniędzy. Studzienka, która ma za zadanie zbierać wodę opadową jest zdecydowanie za wąska na zbieranie takich ilości wody. Bardzo trudno jest wycenić pracę tylu osób na przestrzeni całego roku. Należałoby prowadzić rejestr prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, interwencyjnych przygotowania zawodowego i staży. Myślę, że najbardziej precyzyjnej odpowiedzi w tej sprawie mogą udzielić sołtysi poszczególnych wsi, w których pracowali zatrudnieni ludzie. - Radny S. Sikora – wnioskuję, aby Wójt swoje sprawozdanie między sesyjne sporządzał na piśmie i dawał do wglądu radnym. - Wójt – to dla mnie byłaby dodatkowa praca. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – sprawozdanie takie jest do wglądu w protokole z sesji. - Radny Z. Prusek – Komisja Alkoholowa przeznaczyła pieniądze na naukę pływania dla szkół podstawowych. Ad. 6 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy– Pani Krystyna Ziębaczewska. Odczytała sprawozdanie dotyczące informacji oświadczeń majątkowych radnych nadesłane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego , które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 7 Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. - Wójt – dojazd do każdej miejscowości w gminie jest dobry. Na zimę mamy przygotowany piasek i dwa pługi na jednostkach OSP. W najbliższym czasie mamy przejąć ok. 2 tony emulsji, która będzie przeznaczona do łatania dziur, powstałych na drogach. Wierzymy jednak, że tegoroczna zima nie będzie aż tak mroźna i śnieżna. Ad. 8 Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. - Radny N. Jóźwik – czy to są już wszystkie zmiany w budżecie do końca roku? - Skarbnik I. Wilk – nie, praktycznie przez cały czas są jakieś zmiany. Wraz z końcem roku będzie ich jeszcze więcej. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – ile wynosiła cena żyta w tym roku? - Skarbnik I. Wilk – było to 55 zł. ale my ją obniżamy do kwoty 40 zł. W ubiegłym roku też obniżaliśmy cenę do kwoty 40 zł. - Radny Z. Prusek – z uwagi na to, że nie zwiększamy ceny skupu żyta to podatki pozostają na tym samym poziomie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – o ile została zwiększona kwota w stosunku do minionego roku, i czym się kierowano? - Wójt – o 10 groszy. Zwiększając cenę wody chcemy chociaż w jakimś procencie pokryć wydatki związane z dokupywaniem sprzętu do wodociągów. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – jak kształtują się ceny wody i ścieków w innych gminach? - Wójt – na tle innych, okolicznych gmin mamy stosunkowo tanią wodę i ścieki. - Radny N. Jóźwik – czy oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane warunki? W ostatnim czasie wody Wąglanki są bardziej zanieczyszczone Może należy pomyśleć nad drugą oczyszczalnią. - Wójt – zanieczyszczenie Wąglanki nie pochodzi od oczyszczalni ścieków. Co dwa tygodnie pobierane są próbki wody z oczyszczalni, które są regularnie badane w Piotrkowie. Zanieczyszczenie Wąglanki pochodzi od zalewu. Oczyszczalnia pracuje tylko w 1/3 swojej maksymalnej pracy. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/129/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Radny N. Jóźwik – czy jest zabezpieczony agregat prądotwórczy na oczyszczalni na wypadek awarii prądu? Jeśli zdarzy się taka sytuacja to może zalać przepompownie w Wąglanach. Może na każdej przepompowni powinien być agregat. - Wójt – tak, projektodawca przewidział taką sytuacje. Jeśli nie będzie prądu to będzie zalewać wszystkie przepompowanie równocześnie. - Radny K. Rek – stan sieci energetycznej jest dość dobry i nie ma większych awarii. Projektant kanalizacji z pewnością przewidział możliwe braki w dostawie prądu i zadecydował, że nie ma konieczności stawiania agregatów przy przepompowniach. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 20008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – czy ktoś może przedstawić powód tych zmian? - Wójt – uchwała dotycząca WPI i PRL są wynikiem błędu na kwotę ok. 05 grosza. W takiej sytuacji należało zmienić cały plan. - Radna A. Grzesińska – dlaczego na tym planie jest na pierwszym miejscu szkoła w Petrykozach a nie w Białaczowie? - Wójt – ponieważ wcześniej będą nabory na wnioski finansowane z programu, na który będzie zgłaszana szkoła w Petrykozach. - Radny K. Rek – należy podjąć jakieś kroki, aby te wnioski jednak nie przepadały. - Wójt – są gminy, w których wnioski przygotowywane są przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach, a mimo to wnioski tych gmin i tak przepadają. Problem polega na tym, że wniosków składanych jest zbyt dużo a pieniędzy do podzielenia jest o wiele za mało. W pierwszej kolejności pieniądze przydzielane są tym gminom, które położone są w okolicy dużych miast. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu - Wójt – w ostatnich miesiącach weszła w życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakazuje określić stawki za udział w szkoleniu pożarniczym i działaniu ratowniczym. - Radny Z. Prusek – proponuję podnieść kwotę z 10 zł. do 12 zł., ponieważ strażaków ochotników jest coraz mniej. - Radny S. Sikora – jestem przeciwko podniesieniu tej kwoty ponieważ nie można traktować straży jako instytucję przynoszącą dochód. Czy jest jakiś harmonogram szkoleń strażackich? Jak te ćwiczenia przebiegają? Czy równo są traktowane wszystkie jednostki OSP? - Wójt – ustawodawca określił z góry zasady, według których strażacy powinni postępować na wypadek akcji ratowniczej. Żaden strażak odpowiednio nie przeszkolony nie może uczestniczyć takiej akcji. Harmonogram szkoleń strażackich jest dostępny u pracownika, który zajmuje się sprawami strażackimi w urzędzie. Uczestnictwo w szkoleniach uzależnione jest od gotowości bojowej jednostki OSP, a więc od stanu technicznego. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – uchwała ta podejmowana już była na poprzedniej sesji, ale wtedy brakowało zapisu, o publikacji w Dzienniku Urzędowym. W tej uchwale i w następnej nic nie zmieniamy tylko dodajemy ten zapis. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – do zadań realizowanych przez GOPS doszły dodatkowe obowiązki : podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz załatwianie indywidualnych zadań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z tym należy rozszerzyć Statut GOPS uzupełniając go o powyższe zapisy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/135/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu - Radna A Grzesińska – niezadowolenie wśród nauczycieli jest duże. Dlaczego największe cięcia są w oświacie? - Wójt - jeśli komuś zabiera się pieniądze to nikt z tego nie jest zadowolony. Gmina do oświaty dokłada około kilkaset tysięcy złotych. Jesteśmy biedną gminą i nie mamy zbyt dużych możliwości finansowych aby podwyższyć pensje dla nauczycieli. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Z Sali obrad wyszli P. Szymczyk i Z. Prusek. Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest corocznie na każdy następny rok. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz – czy sołtysi mogą dostać uchwały dotyczące podatków do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach? Czy należy się ulga podatkowa komuś kto otwiera zakład pracy? - Wójt – ulga nie należy się. Sołtysi dostaną uchwały o podatkach do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. - Radny A. Grzesińska – co z tym podjazdem przy szkole podstawowej w Białaczowie. Kiedy będzie poprawiony? - Wójt - myślę, że w przyszłym roku. - Radna B. Szymańska – wnoszę o włączenie do przyszłorocznego budżetu opracowanie projektu OSP w Petrykozach i na skończenie remontu ośrodka zdrowia. - Wójt – remont ośrodka będzie skończony w nadchodzącym roku. Projekt OSP w Petrykozach będzie przedmiotem konfliktu z projektem OSP w Żelazowcach. W tym roku już nie ruszą wnioski w ramach których miał być składany wniosek na remont OSP w Żelazowcach. Obydwie zainteresowane jednostki OSP muszą się więc dogadać między sobą. - Radna B. Szymańska –na kiedy planowany jest remont samochodu OSP w Petrykozach? - Wójt – w przyszłym roku. - Radny N. Jóźwik – kto odpowiada za drzewa przy DPS w Białaczowie? Stanowią one zagrożenie. - Wójt – jest to własność zarządu powiatowego dróg i tam należy składać pisma o likwidację tego zagrożenia. - Radny I. Wilk – zapraszam na finały ligi siatkowej, które odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie13.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009 , wersja 1
Numer: III/3/2010, Z dnia: 29.12.2010
PROTOKÓŁ NR III/3/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 29 grudnia 2010 Protokół Nr III/3/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 11.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący poinformował zebranych o zmianie w porządku obrad. Informacji na temat wprowadzenia jeszcze jednej uchwał udzieliła Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag dotyczących wprowadzania do porządku obrad zaproponowanej uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie. Za wprowadzeniem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV, I, II Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów, - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, - w sprawie przyjęcia planu Rady Gminy Białaczów na rok 2011, - uchylająca uchwałę Rady Gminy Białaczów z dnia 29 października 20010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie, - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie, - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV, I, II Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodniczący poinformował wszystkich o tym, że do zaproponowanych protokołów radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządził głosowanie nad ich przyjęciem Za przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Za przyjęciem protokołu z I Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Za przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zmianach w budżecie gminy za 2010 rok, - budżecie gminy na 2011 rok, - odśnieżaniu, - piśmie Wojewody Łódzkiego zobowiązujących wszystkich do odśnieżania, - popsutych samochodach strażackich, - podtapianiu gospodarstw, - pieniądzach na termomodernizację Szkoły w Białaczowie, - problemach z zakończeniem inwestycji ( droga Parczów – Parczówek, remont mostu w Parczówku, budowa kanalizacji Parczówku, Miedznej Drewnianej, Żelazowicach ) z powodu złej pogody, - nie uzyskaniu do dnia 15 grudnia 2010 roku decyzji w sprawie odbioru świetlicy w Żelazowicach, - przeciekających dachach, - projekcie na remont remizy strażackiej OSP w Skroninie, - zbliżających się wyborach sołtysów. Ad.5. Zapytania i interpelacje. - Radny J. Kowalczyk – w miejscowości Parczówek jest dużo inwestycji do zrobienia, tj. most , droga do Cerkoloru, remiza strażacka, droga koło Kow.. nie udrożnione rowy, most koło Czarnieckiego i inne. Kiedy te inwestycje będą robione? Dlaczego na stronie internetowej Gminy jest zamieszczone niewłaściwe zdjęcie mostu w Parczówku? - Wójt - myślę, że każdy z radnych chciałby aby na jego terenie było zrobione jak najwięcej inwestycji. Niestety Gmina nie ma na tyle funduszy, aby wszystkie inwestycje wykonać. Na stronie internetowej gminy jest zamieszczone niewłaściwe zdjęcie, ponieważ niemożliwe jest jak na razie sfotografowanie mostu z powodu grubej warstwy śniegu zalegającej na nim? Ad.6. Podjęcie uchwał. Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Przewodniczący Z. Prusek – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok był konsultowana już na komisjach. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa nie wnosi żadnych zastrzeżeń do tej uchwały i proponuje jej przyjęcie. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy, odczytał on uchwały RIO, które stanowią integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 i 7. - Skarbnik I. Wilk – na rok 2011 przewidziane są większe dochody gminy. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe też będzie większa. W ciągu roku 2011 nie planujemy deficytu budżetowego. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa proponuje, aby w uchwale budżetowej znalazła się kwota w wysokości 1500zł, która byłaby przeznaczona na zakup nagrody dla najlepszego ucznia. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i inwestycji - Pan W. Świtkowski. Poinformował on zebranych o tym, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie przychyliła się do proponowanej w uchwale wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i inwestycji - Pan W. Świtkowski. Poinformował on zebranych o tym, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie przychyliła się do proponowanej w uchwale wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. Głos w tej sprawie zabrała Z-ca Wójta Gminy – Pani B. Goworek. Poinformowała ona zebranych o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która to nałożyła na gminy dodatkowe obowiązki w postaci konieczności podjęcia w/w uchwały. - Wójt – w minionych latach, aby można było przeznaczyć jakieś pieniądze np. na sport wystarczyła tylko uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku nowa ustawa spowodowała znaczne utrudnienia. Nim gmina ogłosi konkurs np. „na dofinansowanie sportu” wcześniej będzie musiała przeprowadzić konsultacje a dopiero później podjąć uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Alkoholowej – Pani Z. Kwaśniewska. Poinformowała ona zebranych o tym, że uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowana jest w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego. Tym razem ustawa nałożyła również uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota zebrana ze sprzedaży napojów alkoholowych będzie rozdzielona więc na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Dieta członków komisji alkoholowej wynosiła w mijającym roku 115 zł. - Wójt – uważam, że należałoby podnieść dietę za udział w posiedzeniu komisji do wysokości 140zł. - Przewodniczący Z. Prusek - jeśli komisja obraduje w pełnym składzie wówczas dietę pobierają tylko 2, 3 osoby. Pracownicy urzędu nie pobierają takiej diety. - Radna K. Ziębaczewska – kto dokładnie jest członkiem komisji alkoholowej? - Z. Kwaśniewska – członkami komisji alkoholowej są następujące osoby: ja, A. Gołacka, T. Łukasik, B. Wilk, W. Świtkowski, Z. Prusek. Z członkowstwa w komisji zrezygnowała Pani I. Leśnicka. - Kierownik GOPS T. Łukasik – proponuję aby uzupełnić skład komisji alkoholowej. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się13-tu radnych. Przeciw był Radny J. Kowalczyk i Radny J. Reszelewski Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białaczów na rok 2011 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję wykreślić z planu pracy punkt w brzmieniu „Podsumowanie pracy rady gminy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”. - Radna K. Ziębaczewska - uważam, że to jest dobry pomysł. Ponieważ radni nie mieli więcej uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały, w załączniku której wykreślony będzie punkt „Podsumowanie pracy rady gminy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku uchylająca uchwałę Rady Gminy Białaczów z dnia 29 października 20010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik ZEAS – Pani G. Owsińska. Udzieliła ona wyjaśnienia zebranym konieczność uchylenia w/w uchwały. Na listopadowej sesji poprzednia rada gminy uchwaliła uchwałę sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie. Nadzór zakwestionował nam tą uchwałę. W związku z tym doszliśmy do wniosku, iż lepiej będzie uchylić jedną i uchwalić drugą uchwałę, w które uwzględnione zostaną wskazówki nadzoru. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Białaczowie która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Białaczów na lata 2011 – 2020 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Odczytał on Uchwałę Nr II/294/2010 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białaczów, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 14. Niezbędnych wyjaśnień udzieliła również Skarbnik Gminy – Pani I. Wilk. - Wójt – z uchwały RIO wynika, że nasza gmina trzyma się ustawowych wskaźników. Aby Gmina mogła wziąć jakikolwiek kredyt musi posiadać własne dochody. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się Radny J. Kowalczyk. Uchwała została przyjęta. Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys t Mastalerz – proponuję aby rada zastanowiła się nad możliwością podniesienia miesięcznego ryczałtu dla sołtysów. Czy na koloni Brzeziny będzie dokończony remont drogi oraz czy zrobią tam oświetlenie? - Wójta - nad podniesieniem ryczałtu dla sołtysów należy się zastanowić. Musimy zając się naprawą drogi na tej kolonii. - Sołtys M. Nowak – czy ktoś zajmie się naprawa dróg pokanalizacyjnych? Czy wykonawca je naprawi? - Wójt – trzeba będzie naprawiać te drogi. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady III Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 12:50. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.03.2011 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010
PROTOKÓŁ NR I/1/2010 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW 02 grudnia 2010 Protokół Nr I/1/2010 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2010 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 12.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Ad.2. Złożenie ślubowania przez radnych. Na wstępie Przewodnicząca posiedzenia pogratulowała wszystkim wygranej i zarządziła przystąpienie do ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po treści roty ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" kolejno według listy obecności każdy z radnych wypowiadał słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Ad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Posiedzenia zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 5.Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy. 6. Podjecie uchwał w sprawach: - wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji, - wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Białaczów, - ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków, - wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, - powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Białaczów, - powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. zamkniecie obrad. Ad. 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodnicząca posiedzenia zarządziła: 1) wybór komisji skrutacyjnej - niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia głosowania w wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. Zaznaczyła przy tym jednocześnie, iż każda zgłaszana osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 2) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. Swoje kandydatury na członków komisji skrutacyjnej zgłosili: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Waldemar Świtkowski, - Radny Edward Mastalerz. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na objęcie funkcji członka komisji skrutacyjnej. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej Krystyny Ziębaczewskiej – zgłoszona przez Radnego Z. Kocembę - Radnego Zdzisława Pruska – zgłoszony przez Radną K. Ziębaczewską Radna Krystyna Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Białaczów został Radny Zdzisław Prusek. Załącznikiem do głosowania jest protokół komisji skrutacyjnej. Po odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Posiedzenia ustąpiła miejsca nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek podziękował za poparcie i zarządził zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Do objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej K. Ziębaczewskiej, - Radnej Barbary Szymańskiej, - Radnej Jadwigi Pawłowskiej. Radna K. Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie, Pozostałe kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostały: - Radna Barbara Szymańska, - Radna Jadwiga Pawłowska. Ad. 5. Ustalenie liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy. - Wójt – zgodnie z zapisem w statucie gminy Białaczów Rada Gminy powinna powołać 4 stałe komisje. Oprócz stałych komisji rada może również powoływać komisje doraźne. Te jednak powoływane są tylko w konkretnych sprawach. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie za ustaleniem liczby i rodzajów 4- ech komisji stałych. Za taką liczbą i rodzajami komisji opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 6. Podjecie uchwał w sprawach: Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białaczów na okres bieżącej kadencji która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego odbyło się w pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących odbyło się w pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ponieważ głosowanie w sprawie w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Białaczów i ustalenia ich przedmiotów działania oraz liczby członków w odbyło się pkt. 4 Przewodniczący odczytał tylko treść uchwały. Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnego Zbigniewa Kocemby, - Radnego Piotra Szymczyka, - Radnego Edwarda Mastalerza. Kandydaci Piotr Szymczyk i Zbigniew Kocemba wyrazili zgodę na kandydowanie. Radny Edward Mastalerz nie wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ponieważ nie było więcej chętnych Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w takiej kolejności w jakiej zgłaszani byli poszczególni kandydaci: 1) za wyborem Radnego Zbigniewa Kocemby opowiedziało się 7 radnych, przeciw było 8 radnych, 2) za wyborem radego Piotra Szymczyka było 8 radnych, przeciw 7 radnych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Piotr Szymczyk. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zebrani radni spośród swojego grona zgłosili jedną kandydaturę Radnego Waldemara Świtkowskiego. Ponieważ nie było już więcej chętnych do objęcia tej funkcji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za obsadzeniem radnego w funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się radny W. Świtkowski. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został Radny W. Świtkowski. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zebrani radni spośród swojego grona zgłosili jedną kandydaturę Radnego Macieja Franaszczyka. Ponieważ nie było już więcej chętnych do objęcia tej funkcji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za obsadzeniem radnego w funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opowiedziało się 14 radnych. Od głosu wstrzymał się radny M. Franaszczyk. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami został Radny M. Franaszczyk. Do objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zebrani radni spośród swojego grona zgłosili następujące kandydatury: - Radnej Krystyny Ziębaczewskiej, - Radnego Andrzeja Martyki, - Radnej Krystyny Jóźwik. Kandydaci Andrzej Martyka i Krystyna Jóźwik wyrazili zgodę na kandydowanie. Radna Krystyna Ziębaczewska nie wyraziła zgody na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Ponieważ nie było więcej chętnych Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie na Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia w takiej kolejności w jakiej zgłaszani byli poszczególni kandydaci: 1) za wyborem Radnego Andrzeja Martyki opowiedziało się 10 radnych, przeciw było 5 radnych, 2) za wyborem Radnej Krystyny Jóźwik było 5 radnych, przeciw 10 radnych. Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia został Radny Andrzej Martyka. Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Do składu komisji rewizyjnej zgłosili się następujący radni: - Edward Mastalerz, - Józef Kowalczyk, - Jacek Reszelewski, - Piotr Adamus. Oprócz samo zgłaszających byli także Ci których wytypowali inni radni. Osobami których zgłoszono byli: - Radny Marek Jaworski, - Radna Jadwiga Pawłowska. Radny M. Jaworski i Radna J. Pawłowska nie wyrazili zgody na prace w komisji rewizyjnej. Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzą następujący radni: - Edward Mastalerz, - Józef Kowalczyk, - Jacek Reszelewski, - Piotr Adamus. Za przyjęciem uchwały z w/w składem osobowym opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosiły się następujące osoby: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Andrzej Martyka, - Radny Maciej Franaszczyk, - Radna Krystyna Jóźwik, - Radny Zbigniew Kocemba, - Radny Marek Jaworski. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zgłosiły się następujące osoby: - Radna Jadwiga Pawłowska, - Radna Barbara Szymańska, - Radny Józef Kowalczyk, - Radny Piotr Adamus, - Radny Waldemar Świtkowski Oprócz samo zgłaszających byli także Ci których wytypowali inni radni. Osobami których zgłoszono byli: - Radny Piotr Szymczyk, - Radny Marek Jaworski, - Radna Krystyna Jóźwik. Radny M. Jaworski i Radna K. Jóźwik nie wyrazili zgody na prace w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Do składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia zgłosiły się następujące osoby: - Radna Krystyna Ziębaczewska, - Radny Jacek Reszelewski, - Radny Edward Mastalerz, - Radna Krystyna Jóźwik, - Radny Zbigniew Kocemba, - Radny Marek Jaworski. Każda z w/w osób wyraziła zgodę na pracę w Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Ponieważ już nie było żadnych zgłoszeń Przewodniczący Rady gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z w/w składami osobowymi. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Ad.7. Zapytania i wolne wnioski. - Radny A. Martyka – wnioskuję o większe oszczędności w urzędzie. W tym, celu proponuje zaprzestać podawania słodyczy na posiedzeniach Rady Gminy. - Radna K. Ziębaczewska – uważam, że to jest zły pomysł. - Radny J. Kowalczyk – jak duże są koszta zakupu słodyczy na sesję? - Wójt – to są niewielkie koszta. - Przewodniczący Z. Prusek – proponuję zastanowić się nad tym tematem i wrócić do niego w późniejszym terminie. - Radna K. Ziębaczewska – ponieważ niektórzy radni nie życzą sobie zakupu słodyczy na sesje proponuję, aby na każde kolejne obrady rady gminy inny radny był sponsorem sesyjnego poczęstunku. - Radny W. Świtkowski – uważam, że skromny poczęstunek na każdej sesji rady gminy powinien być. To nie są przecież duże koszty. Ad. 8 Zamknięcie obrad. Obrady I Sesji Rady Gminy Białaczów zakończyły się o godzinie 13:10. Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy Urszula Kałużyńska Zdzisław Prusek
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 01.03.2011 , wersja 1
Numer: XXIII/23/2009, Z dnia: 30.04.2009
PROTOKÓŁ NR XXIII/23/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 7 kwietnia 2009 Protokół Nr XXIII/23/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 7 kwietnia 2009 r Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.30 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. Nieobecni – Radna A. Grzesińska, Radny I. Wilk, Radny W. Świtkowski W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - konieczności utworzenia obwodu głosowania w DPS w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, - zmianach w budżecie gminy, - zatrudnieniu grupy bezrobotnych od 6 kwietnia, - pracach związanych z naprawą dziur na drogach, ( na salę obrad wszedł Radny W. Świtkowski) - pracach przy budowie zajazdu autobusowego w Skroninie, - wymianie siatki wokół boiska w Białaczowie, - pracach porządkowych, ( na salę wszedł Radny I. Wilk) - środkach europejskich na kanalizacje w kwocie 5.674 tys. zł., - złożonych wnioskach na remonty świetlic w Białaczowie i w Żelazowicach, - zleceniu wykonania projektów na kanalizacje w Żelazowicach i w Petrykozach, - spotkaniu mieszkańców Żelazowic z projektantami kanalizacji, - planowanym spotkaniu mieszkańców Petrykóz z projektantami kanalizacji w terminie po świątecznym, - planach złożenia wniosku do 31 maja na kanalizacje w Żelazowicach i do 30 listopada w kanalizację w Petrykozach w ramach PROW, - projektach renowacji zbiorników wodnych w Białaczowie i Kuraszkowie, - ponownym złożeniu wniosku na kanalizacje Wąglan i Parczowa, - programach LGD, w ramach których zamierzamy złożyć wnioski na remonty dachów w świetlicach w: Parczowie, Sobieniu i Wąglanach, - przetargu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Petrykozach, - rozpoczęciu prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, - pokontrolnych wnioskach z kompleksowej kontroli RIO, - wnioskach z komisji oświaty. Ad.5. Zapytania i interpelacje. ( na salę obrad wszedł Radny Z. Prusek ) - Radny S. Goworek – jak organizacyjnie ma być przeprowadzony remont dachu na szkole podstawowej w Białaczowie? - Wójt – w tym roku będziemy składać dopiero wniosek na dofinansowanie remontu dachu. Jeśli zdobędziemy pieniądze to remont przewidujemy na okres wakacyjny w 2010 roku. - Sołtys T. Kwiel – czy zbiorniki wodne w Białaczowie i w Kuraszkowie są konieczne? - Wójt – tak, ponieważ do tych stawów spływa woda dzięki czemu okoliczni mieszkańcy nie mają na podwórkach błota. Drugim, bardzo ważnym powodem jest to, iż na tego typu przedsięwzięcia jest 85% dofinansowanie. - Radny N. Jóźwik - czy jest możliwe, aby dziury w drogach były łatane drobnym grysem? - Wójt – tak, dzisiaj został przywieziony drobny grys na łatanie dziur w drogach. - Radna B. Szymańska - kiedy będą załatane dziury koło kościoła i przy zakręcie w Petrykozach? - Wójt – w najbliższym czasie - Radna J. Pawłowska – w Skroninie są takie drogi, który jeszcze nigdy nie były remontowane. Kiedy przewidziana jest ich naprawa? - Wójt – zastanawiamy się nad ich remontem. - Radny K. Kowalczyk – czy już coś wiadomo na temat drogi w Parczówku „na góry” ? - Wójt – tak, wiadomo już jak droga będzie biegła. Wszystkie dokumenty są do wglądu u pracownika Urzędu. Ad. 6 Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Panu Mieczysławowi Koćmielowi, który mówił o: - liczbie osób bezrobotnych na terenie naszej gminy, - stopie bezrobocia z podziałem na: wiek, płeć, wykształcenie osób bezrobotnych, - giełdach pracy, szkoleniach, stażach, przygotowaniach zawodowych, - projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, fundusz pracy, Europejski Fundusz Społeczny, marszałka województwa, starostę opoczyńskiego, - bardzo szybko rosnącym bezrobociu w powiecie, - stałej liczbie bezrobotnych nie zainteresowanych żadną pracą, - nowych programach, mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, - bardzo małym zainteresowaniu bezrobotnych z terenu gminy Białaczów różnego typu szkoleniami - Radny Z. Prusek – na co może liczyć osoba ubiegająca się o dofinansowanie na działalność gospodarczą? Kiedy można składać takie wnioski? - M. Koćmiel – osoba zainteresowana takim dofinansowaniem może liczyć na 18 tys. zł., specjalistyczne doradztwo, szkolenia zawodowe. Wnioski takie będzie można składać w końcu kwietnia, nie tylko w PUP ale również w ARiMR - Radny Z. Prusek – czego dotyczą wnioski do ARiMR? - M. Koćmiel – to są przede wszystkim wnioski kierowane na wsparcie finansowe dla rolników i osób bezrobotnych. - Radny S. Goworek – składam postulat aby stworzyć system przejściowy dla tych, którzy zaczynają działalność gospodarczą. - M. Koćmiel – ja jako dyrektor urzędu pracy nie posiadam takich kompetencji. My dostajemy wszystkie wytyczne i musimy je zrealizować. Ci którzy są zainteresowani prowadzeniem własnej działalności powinni to dokładnie przemyśleć. Dla takich osób PUP organizuje różnego typu szkolenia. - Radna Z. Brzóska - co decyduje o tym, że ktoś zakwalifikuje się na szkolenie organizowane przez PUP? - M. Koćmiel – kolejność zgłoszeń. - Sołtys A. Krawczyk – czy kursy księgowości organizowane przez PUP odbywają się na terenie Opoczna? - M. Koćmiel – wszystko zależy od programu kursu oraz od tego czy na terenie Opoczna jest firma, która może takie szkolenie przeprowadzić. ( z Sali obrad wyszedł Radny K. Rek ) Ad. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Głos w tej sprawie Przewodnicząca oddała Komendantowi Policji w Paradyżu Panu Wiesławowi Kuśmierczykowi. Przeprowadził on analizę stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, zwracając szczególną uwagę na: - włamania, - kradzieże, - zatrzymania nietrzeźwych kierowców , - przestępstwa: tj. znęcania, alimenty, zniszczenie mienia , - wykroczenia w ruchu drogowym, - interwencje domowe, - dochodzenia śledcze, - obstawianiu meczów i imprez piłkarskich, - nowym składzie dzielnicowych na terenie gminy Białaczów, - ilości samochodów służbowych i cywilnych będących w posiadaniu komisariatu w Paradyżu - Radny I. Wilk – jakiej marki jest samochód cywilny? - W. Kuśmierczyk –to jest skoda. - Radny I. Wilk - czy gmina wspólnie z komisariatem policji może postawić fotoradar i z tego tytułu czerpać ryski? - W. Kuśmierczyk – nie może. Całkowity dochód z tego tytułu czerpie skarb państwa. - Radny K. Kowalczyk – ile było interwencji na trasie Opoczno – Końskie zanim poustawiali znaki drogowe? - W. Kuśmierczyk – było 82 przestępstwa w ruchu drogowym i 192 osoby zostały ukarane mandatem. - Radna J. Pawłowska – czy zatrzymania nietrzeźwych kierowców dotyczyły tylko tych kierujących samochodami? - W. Kuśmierczyk – nie, to są kierowcy samochodów i rowerzyści łącznie. - Sołtys Z. Purgat – ile osób zostało ukaranych mandatami za picie alkoholu na przystankach autobusowych? - W. Kuśmierczyk – w ogóle nie wolno pić alkoholu, śmiecić w miejscach publicznych, ani robić żadnych innych wykroczeń w ochronie przyrody. Wszystkich tych, których złapiemy na takim przestępstwie karzemy mandatami. - Sołtys T. Mastalerz – czy przestępstwa wyszacowane na kwotę do 300 zł. są umarzane? Dlaczego przy zgłaszaniu takich przestępstw wypełnia się tak wiele stron? - W. Kuśmierczyk - do kwoty 250 zł są wykroczenia, powyżej to już przestępstwa. Każdy obywatel może wnieść skargę o ukaranie sprawcy. Przestępstwo będzie wtedy ścigane, kiedy poszkodowany wniesie skargę. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – co to są wykroczenia w ochronie przyrody? - W. Kuśmierczyk – to są takie wykroczenia jak: wylewanie szamba, łamanie drzew, wysypywanie śmieci, wypalanie trawy, zanieczyszczanie wody. Ad. 8 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXIII/157/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianie w budżecie. - Radny N. Jóźwik – czy ta zmiana dotyczy przesunięcia między paragrafami? - Skarbnik I. Wilk – nie, kwota 15 tys. zł pochodzi z wolnych środków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXIII/158/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – na najbliższej komisji rewizyjnej będą omówione zalecenia pokontrolne z RIO. - Sołtys T. Mastalerz – w ubiegłym roku Urząd gminy Gowarczów zbierał śmieci, które następnie pozostawił obok naszego terytorium, czy można coś w tej sprawie zrobić? - Wójt – tak, przedzwonimy w tej sprawie do Wójta Gowarczowa. - Radny N. Jóźwik – w Wąglanach na polnych drogach są dziury, które należy wypełnić grysem. Ad.8 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 11.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 08.05.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/32/2009, Z dnia: 10.12.2009
PROTOKÓŁ NR XXXII/32/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 10 grudnia 2009 Protokół Nr XXXII/32/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 9.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Informacja o lokalizacji i budowie DPS przez powiat opoczyński. 6. Zapytania i interpelacje. 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 8. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowania służb do sezonu zimowego. 9. Podjęcie uchwał: - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - w sprawie zmian do aneksu do Programu Aktywności lokalnej na rok 2009 – 2010, - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Miedzna Drewniana”, - w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wąglany” - w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Białaczów. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończeniu budowy I-go etapu kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drewniana, Parczówek, - dokończeniu budowy wodociągów w miejscowości: Ossa, Sobień, Zakrzów, - zakupie koparki i beczki asenizacyjnej, - przyznaniu pieniędzy na kanalizację Żelazowic, - wniosku na samochód pożarniczy dla OSP Petrykozy, - wnioskach na termomodernizację szkoły w Białaczowie i budynku po szkole w Parczowie, - całodobowym monitoringu chlorowania wody pochodzącej ze studni w Miedznej Drewnianej, - wykreśleniu z planu budżetu na 2010 rok budowy nowego ujęcia wodnego, - zamiarze przeprowadzenia rozmów z księżmi parafii położonych w naszej gminie w sprawie możliwości złożenia wniosków w ramach programu LEADER, - Radny N. Jóźwik – dlaczego w wodzie pochodzącej z wodociągu Miedzna Drewniana czuć chlor? Tak sytuacja zdarza się zazwyczaj podczas weekendu. - Wójt – taka sytuacja zdarzyła się około trzy tygodnie temu. Wtedy do wody została wprowadzona jednorazowo zbyt duża dawka chloru. Było to jednak zdarzenie jednorazowe. Monitoring wody prowadzony jest przez cały czas. Ad 5. Informacja o lokalizacji i budowie DPS przez powiat opoczyński - S. Plewa – jak powszechnie wiadomo DPS w pałacu w Białaczowie musi przestać istnieć ponieważ nie spełnia odpowiednich standardów. Dlatego też starostwo wystąpiło z wnioskiem o wybudowanie nowego DPS w innym miejscu. Wójt Gminy Białaczów wskazał nam już takie miejsce na terenie gminy. Niestety nie można na nim wybudować DPS-u ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma odpowiedniego zapisu. Ponieważ starosta opoczyński sam nie może wydać sobie pozwolenia na budowę Wojewoda łódzki sprawę budowy nowego budynku DPS-u w Białaczowie powierzył staroście tomaszowskiemu. Ten po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów zdecydował, że we wskazanym przez Wójta Gminy Białaczów miejscu nie może powstać budynek o przeznaczeniu na Dom Pomocy Społecznej. - Wójt – starostwo tomaszowskie odmówiło nam wydania decyzji pozwolenia na budowę nowego DPS. Gmina niestety nie jest w tej sprawie stroną ale starosta opoczyński. To od niego zależy bowiem czy złoży odwołanie od odmownej decyzji starosty tomaszowskiego. Zapewne zadacie państwo pytanie dlaczego w naszym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma takiego zapisu. Odpowiem od razu, że nasz plan był uchwalany w 2002 roku jeszcze przed zmianą ustawy o planie zagospodarowania przestrzennego. Teraz cała nadzieja w staroście opoczyńskim od którego dobrej woli zależy czy złoży odwołanie od decyzji. Pracownicy DPS – u wystosowali pismo do Wójta Gminy i Starosty opoczyńskiego celem wyjaśnienia przyczyny dlaczego w naszej gminie DPS powstać nie może, treść pisma stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. - Z-ca Wójta – w sprawie budowy DPS – u byliśmy u Wicewojewody Pani K. Ozgi. Zaoferowała nam pomoc w rozwiązaniu tej sprawy pod warunkiem, że Starosta opoczyński złoży odwołanie od decyzji tomaszowskiego. Jest jednak kilka pytań, które chciałabym zadać. Kto był z projektem budowy nowego DPS u Starosty tomaszowskiego? Dlaczego staroście tomaszowskiemu przedstawione zostało pismo Wójta Gminy a nie opinia urbanisty? - S. Plewa - z dokumentami u starosty tomaszowskiego byłem osobiście. Zarówno pismo Wójta Gminy jak i opinia urbanisty zostały przedstawione Staroście. Opinia urbanisty była dostarczona jednak w późniejszym terminie. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami starosta tomaszowski odmówił, przyznania pozwolenia na budowę nowego DPS w Białaczowie. Głównym przyczyną dla której starostwo powiatowe w Opocznie nie otrzymało pozwolenia na budowę jest brak stosownego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. Ad 6. Zapytania i interpelacje. - D. Baran – jak powinien więc brzmieć odpowiedni zapis? - S. Plewa – nie wiem tego. - Z – ca Wójta – gdzie znajdziecie taki zapis? - S. Plewa – z tego co wiem to w Gminie Żarnów. - Radny K. Rek – czy Gmina Żarnów posiada właściwy zapis w planie zagospodarowania? - S. Plewa – nie, ponieważ gmina Żarnów nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. - Radny I. Wilk – czy starostwa opoczyński ma zamiar odwołać się od decyzji. - S. Plewa – od decyzji starosty tomaszowskiego musi odwołać się zarząd powiatu a nie starosta. - Radny I. Wilk - czy jest podstawa do odwołania się? - S. Plewa – ja nie widzę takiej podstawy. - Wójt – teraz pozostaje nam przekonać zarząd do złożenia odwołania od decyzji starosty tomaszowskiego. - Radny S. Goworek – mniej więcej od wiosny starosta opoczyński przekonywał nas, że w Białaczowie powstanie nowy DPS. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Apeluje o to aby DPS pozostał w Białaczowie. Zróbmy w tej sprawie wszystko co w naszej mocy. - Wójt – w najbliższych dniach wybieramy się do starostwa w sprawie DPS? - S. Plewa – jeśli państwo chcecie to wystosujcie pismo do starosty opoczyńskiego, umówcie się z nim na rozmowę. Być może uda Wam się wpłynąć na jego decyzję. - Radny S. Goworek – dlaczego nikt nas nie poinformował wcześniej o tych wszystkich przeszkodach? - S. Plewa – dlatego, że nikt o nich nie wiedział. Wynikły one dopiero podczas przeanalizowania dokumentów. - Radny N. Jóźwik – czy starostwo nie może wydać decyzji warunkowej na budowę DPS? - S. Plewa - nigdy nie spotkałem się z terminem decyzja warunkowa. - Dyrektor DPS R. Konecka – o tym, że DPS nie spełnia odpowiednich wymogów wiadomo było już od 10 lat. Dlaczego przez te minione lata nic się w tej kwestii nie robiło? Koszty funkcjonowania DPS w przyszłym roku przewyższą dochody. - Radny S. Sikora – starostwo nic nie robiło w sprawie DPS – u ponieważ nie uregulowana była kwestia prawna. O obecny budynek DPS upominali się poprzedni właściciele. - Wójt – DPS w Białaczowie już nie może przyjmować nowych podopiecznych. To jest teraz największy problem. - Dyrektor DPS R. Konecka – nie zgadzam się z wypowiedzią Radnego Sikory. Uważam, że jakby było robione coś w sprawie DPS to z pewnością dziś nie stalibyśmy przed faktem jego zamknięcia. Ad 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy. Przeczytała ona pismo dotyczące analizy informacji majątkowych radnych, które stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5. Ad 8. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowania służb do sezonu zimowego. - Wójt – na okres zimy mamy przygotowane dwa samochody strażackie z pługami do odśnieżana i piasek do posypywania. Wszyscy kierowcy, którzy będą jeździć tymi samochodami mają odpowiednie przeszkolenia. Miejmy nadzieję, że zima nie dokuczy nam w tym roku. W naszej gminie jest wiele domów położonych z dala od wiosek. Jak spadną duże śniegi to właśnie z dojazdem do tych ludzi jest największy kłopot. W ciągu tego roku poszerzaliśmy pobocza dróg. Zyskaliśmy więc w ten sposób miejsce, gdzie będzie można odrzucać zalegający na drogach śnieg. Ad 9. Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6. - Radny W. Świtkowski – na komisji budżetowej rozpatrywane były stawki podatku od nieruchomości. Z pośród wszystkich zaproponowanych stawek komisja zdecydowała aby w pozycji dotyczącej pozostałych budynków kwota wynosiła – 4,10 zł od 1m powierzchni użytkowej. - Radny S. Sikora – ile w ubiegłym roku wynosiły wszystkie stawki przedstawione w uchwale? Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik I. Wilk, która przedstawiła zebranym stawki podatku od nieruchomości za ubiegły rok. - Wójt – wzrost tych podatków w stosunku do ubiegłego roku jest niewielki. Obecnie wpływy z podatku rolnego nie starczają nam na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Na ostatniej Komisji Rolnictwa padła propozycja aby podnieść ceny wody i ścieków. - Radny S. Goworek – to nie jest prawda, że ceny podatków wzrosną o niewielki procent w stosunku do ubiegłego roku. Musimy wziąć pod uwagę fakt, ze na terenie naszej gminy jest dużo ludzi, których nie stać na podwyżkę podatku. Proponuję, aby wstrzymać niektóre inwestycje. - Wójt – czyli mamy przerwać inwestycje, które już zaczęliśmy? Gmina powinna mieć środki własne, aby mogła się dalej rozwijać. - Radny S. Goworek – uważam, że powinniśmy inaczej dysponować pieniędzmi, niektóre inwestycje nie były wcale potrzebne. - Radny S. Sikora – jestem przeciwko podwyżce podatków. W naszej gminie robi się zdecydowanie za dużo imprez, które wcale nie są potrzebne. - Radny W. Świtkowski – pieniądze na imprezy, np. strażackie nie są dotowane przez urząd gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 7. - Radny W. Świtkowski – na posiedzeniu komisji budżetowej były omawiane stawki podatku od środków transportowych. Komisja po zapoznaniu się z tymi stawkami nie miała żadnych poprawek. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw był – Radny S. Sikora, od głosu wstrzymał się Radny S. Goworek. Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 8. - Z-ca Wójt – program współpracy z organizacjami pozarządowymi musi być uchwalany corocznie na każdy nadchodzący rok. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 9. Głos w tej sprawie zabrała Pani T. Łukasik, która poinformowała zebranych o konieczności podejmowania corocznej takiej uchwały. - Radny I. Wilk – ile w ubiegłym roku wynosiła dieta za posiedzenie komisji? - Skarbnik I. Wilk – było to 100 zł brutto za jedno posiedzenie komisji. - Radny N. Jóźwik – jaka kwota rocznie jest przeznaczana na diety członków komisji? - Skarbnik I. Wilk – rocznie jest to kwota około 2000 zł. - Radny K. Rek – proponuje aby w tym roku dieta za posiedzenie komisji wynosiła 115 zł brutto. - Radny S. Sikora – wnioskuję aby pozostać przy diecie w wysokości 100 zł brutto. - Radny S. Goworek – czy diety za posiedzenie komisji alkoholowej otrzymują także pracownicy urzędu, którzy zajmują się zawodowo? - Wójt – nie, pracownicy Urzędu Gminy nie biorą za pracę dla komisji alkoholowej żadnych pieniędzy. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – którzy członkowie komisji alkoholowej nie biorą diet za udział w posiedzeniach? - Radny W. Świtkowski – pracownicy urzędu nie biorą tylko diet. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych. Przeciw był Radny S. Sikora i Radny S. Goworek, od głosu wstrzymał się Radny W. Świtkowski. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do aneksu do Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009 – 2010 która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 10. Głos w tej sprawie zabrała Pani T. Łukasik, która poinformowała zebranych o konieczności wprowadzenia zmian do Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009 – 2010. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Miedzna Drewniana” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 11. - Radny N. Jóźwik – czy te wszystkie inwestycje zaplanowane w tych planach odnowy są realizowane? - Wójt – plany te są potrzebne nam do składania wniosków o fundusze europejskie. To nie są konkretne plany ale prognozy na przyszłe lata. - Radny S. Sikora – od kiedy funkcjonują fundusze europejskie w ramach, których składane są wnioski na odnowę poszczególnych miejscowości? - Z-ca wójta – od 2007 roku do 2013 roku. - Radny S. Sikora – czy już jakieś wsie skorzystały z tego programu? - Z-ca Wójta – tak, są to Parczów, Białaczów, Żelazowice. - Wójt – w pierwszym naborze do PROW zgłosiliśmy dwa wnioski: na rozbudowę świetlic w Białaczowie i w Żelazowicach, w drugim zaś zgłosiliśmy wniosek na termomodernizację budynku po szkole w Parczowie. - Radna B. Szymańska – czy te wszystkie plany nie ulegną przedawnieniu? - Wójt – nie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wąglany” która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 12. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2010 rok stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 13. - Radny S. Goworek – wnioskuję, aby obniżyć cenę skupu żyta do 25 zł. - Wójt – proponuję poddać uchwałę pod głosowanie w takiej wersji jaka jest. Kto nie zgadza się z proponowaną stawką niech zagłosuje przeciw. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – co należy w takim wypadku zrobić? - Radca prawny W. Gorząd – pod głosowanie poddaje się to co jest w uchwale. - Radny W. Świtkowski – komisja budżetowa pozytywnie przychyliła się do proponowanej kwoty. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych. Przeciw był Radny S. Goworek, od głosu wstrzymał się Radny S. Sikora. Uchwała została przyjęta. Ad 10. Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz – dlaczego za staw są płacone takie niskie podatki? Uważam, że wiele podatników oszukuje przy płaceniu podatków i powinniśmy coś w tej sprawie zrobić. Proponuję, aby Rada Gminy zrobiła protest u starosty w sprawie DPS. - Radny S. Goworek – staw na działce rolnej jest traktowany jako grunt orny. - Skarbnik I. Wilk – podatki zależą od zakwalifikowania gruntu oraz od rodzaju gleby. - Radny S. Sikora – czy ktoś może poprawić rozpadający się staw w Parczowie? - Wójt – tym stawem opiekują się strażacy i to oni powinni się tym zająć. Ad. 11 Zamknięcie obrad. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12:50. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 29.12.2009.
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 29.12.2009 , wersja 1
Numer: IX/9/2007, Z dnia: 26.10.2007
PROTOKÓŁ NR IX/9/2007 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 26 PAŹDZIERNIKA 2007 Protokół Nr IX/9/2007 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2007 r. Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. IX Sesję Rady Gminy w Białaczowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska, serdecznie powitała radnych i osoby uczestniczące w obradach . Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach na 15 radnych obecnych jest 14 . Przewodnicząca stwierdziła quorum. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Ziębaczewska poinformowała, że projekt porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji został radnym doręczony. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych. Treść przyjętego porządku obrad 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 6.Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7.Podjęcie uchwał : - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2008 – 2011, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów, - w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów, położonych w powiecie opoczyńskim. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie radni przyjęli jednogłośnie. Ad.4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi, który po serdecznym powitaniu, poinformował wszystkich o działaniach podjętych między sesjami : - jesteśmy już po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 21 października; - w Petrykozach odbyło się uroczyste oddanie Sali gimnastycznej. Były różne dary, tj.: piłki, sprzęt sportowy. Jeden z kandydatów na posła ufundował prezenty. Decyzja na użytkowanie Sali gimnastycznej już jest; - w Parczowie poprawiono estetykę świetlicy wiejskiej; - w Zakrzowie wybudowana jest już świetlica. Wprawdzie jest to dopiero stan surowy, ale można już z niej korzystać; - poprawiono estetykę świetlic wiejskich w: Kuraszkowie, Sobieniu, Parczówku, Sobieniu oraz Skroninie; - odremontowano drogi gminne w miejscowościach Ossa, Radwan, Żelazowice i Parczówek.. Środki pieniężne za pierwszą turę zostały już rozliczone; - zakupiono kosiarkę rotacyjną , nie będziemy więc już musieli prosić o ścięcie trawy pana Szołowskiego. Nigdy wprawdzie nie odmawiał ale lepiej mieć własną kosiarkę; - zakupiono destrukt asfaltowy 320 ton. Towar ten pochodzi z Alei Jerozolimskich. Zapłacimy za to w przyszłym roku ponieważ teraz nie mamy środków pieniężnych. W Żelazowcach położono destrukt na drodze do Krawczyka . Jest to dobry produkt ponieważ się nie spłukuje. Mamy jeszcze zmagazynowany grys; - w tym roku powinna być ukończona kanalizacja Wąglan; - już wpłynął projekt kanalizacji w Parczówku, czekamy tylko na decyzję PKP; - ukończono już projekt kanalizacji w Miedznej Drewnianej. - trwają prace porządkowe (tj. czyszczenie rowów i sprzątanie) w wielu miejscowościach. Zajmują się tym bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych; - będziemy musieli podjąć jakieś działania w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Każdego roku przed cmentarzem w Białaczowie pojawiają się ludzie handlujący kwiatami i zniczami. Zajmują oni cały teren przy cmentarzu i wobec tego nie ma gdzie parkować samochodów; - z cmentarza w Petrykozach będą wywiezione śmieci; - przed cmentarzem w Żelazowcach znajduje się wielka sterta śmieci, której wywozem nie chce się zając ksiądz, na skutek czego wśród parafian panuje wielkie wzburzenie; - mamy już wstępne dane o zadłużeniu GOPS wobec ZUS, które powstały za czasów poprzedniej kierowniczki. Na stan dzisiejszy jest to 121 tys. złotych + odsetki. Obecna kierowniczka GOPS pani Łukasik podjęła już stosowne kroki, aby przerwać naliczanie odsetek,; - według rankingu gmin województwa łódzkiego zamieszczonego w piątkowej gazecie znajdujemy się na 128 - tym miejscu , czyli na 6 – mym od końca . - w tym miesiącu zabraknie nam 220 tys. zł, czyli łącznie będzie to ok. 0,5 mln zł; - zobowiązania za kanalizacje wyniosą w przyszłym roku 2 mln złotych ; - w Wąglanach odbyła się prezentacja mająca na celu możliwości wykorzystywania funduszy europejskich. Na bieżąco śledzimy informacje z Urzędu Miasta ponieważ będzie można skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie budowy kanalizacji; - mieliśmy dość dużo pracy w związku z wyborami parlamentarnymi. Wszystko poszło sprawnie. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wynosiła 40,14% ; Posłem z ziemi opoczyńskiej został pan Robert Telus; - 11 – go listopada odbędzie się Msza Św. Za Ojczyznę. Na rynku w Białaczowie i w Sobieniu zostaną złożone wieńce; - Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia złożyła wniosek dotyczący idei wakacyjnego turnieju siatkowego, piłki ręcznej i piłki siatkowej; - harmonogram planu zawodów sportowych w Białaczowie jest już sporządzony brakuje natomiast jeszcze takowego w Petrykozach; - Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji złożyła wniosek, w którym pisze o zamiarze zaproszenia na kolejną sesję przedstawicieli PKS i Braci Woźniak. Myślę jednak, że taka ingerencja w prywatne działania obydwóch firm nie ma żadnego sensu; Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi za sprawozdanie z okresu między sesjami i zapytała radnych czy mają jakieś pytania: Radny Z. Prusek –z tego parkowania w dzień Wszystkich Świętych to nic nie będzie. Myślę, że można by zapytać właściciela działki położonej obok cmentarza o udostępnienie placu w ten dzień dla handlujących zniczami. Skoro ten destrukt jest z Alei Jerozolimskich z Warszawy to ile w takim razie będzie kosztować? Wójt – co do handlujących w Dzień Wszystkich Świętych to jedyną osobą, która mogłaby udostępnić plac jest pani Białecka. Trzeba podjąć próbę rozmowy z tą panią. Radny Z. Prusek – ta pani się zgodzi jeśli będzie mieć z tego jakiś zysk. Wójt – na 99% nie uda się próba przeniesienia handlujących kwiatami ponieważ już w nocy zajmują oni swoje miejsca. Jeśli chodzi o koszty destruktu to będziemy płacić 20 zł netto za tonę. Koszty transportu nie będą nas nic kosztowały . Turniej piłkarski jest możliwy tylko pod warunkiem jeśli młodzi ludzie sami porozumieją się w tej sprawie. Radny S. Goworek – wniosek Komisji Budżetu był źle sprecyzowany ponieważ chodzi tu przede wszystkim o rosnące koszty biletów autobusowych i likwidowane kursy. Dobrze by było aby na terenie całej gminy kursowały również autobusy Braci Woźniak, których koszty biletów są tańsze. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – wniosek w tej sprawie jest źle sformułowany. Oczywiście możemy zaprosić przedstawiciela PKS i Braci Woźniak. Sołtys Z. Purgat – kursy autobusów są likwidowane bo stają się nie rentowne. Radna Z. Brzóska – najlepiej jeśli w tej sprawie porozumiemy się tylko z PKS Wójt – gmina mogłaby reagować na rosnące ceny biletów i na likwidowane kursy tylko wtedy jeśli sama dopłacałaby do tego. O zwiększenie ilości kursów autobusowych powinni zabiegać sami zainteresowani. Gmina nie może ingerować w wewnętrzne ustalenia Braci Woźniak i PKS. Radny W. Świtkowski – jeśli znajdą się chętni to niech piszą wnioski do PKS. Radny S. Goworek – kursy autobusów są źle poukładane. Na terenie Białaczowa są najdroższe bilety. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – gdyby ktoś inny chciał wejść na nasz rynek to nikt nie będzie protestował. Sołtys M. Nowak – jedni drugim nie chcą robić konkurencji. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – kiedyś do Skroniny jeździł MZK i Woźniak, ale obydwie te firmy porozumiały się między sobą. Sołtys A. Krzysztofik – MZK nie jeździe do Tarczówka. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – jeździłoby MZK jeśli gmina dopłacałaby do tego . Radna J Pawłowska – do Woźniaków na pewno nie dopłaci. Możemy postarać się jednak o busy. Wójt – jeśli Woźniak zwróci się do nas w tej sprawie to oczywiście podejmiemy rozmowy. Ludzie sami muszą się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego celem wydania opinii o przewoźniku ., gdyż ten organ wydaje koncesje. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – nic nie stoi na przeszkodzie zaproszenia przewoźników aby sami wypowiedzieli się w tej sprawie. Radny K. Kowalczyk – Parczówek ma połączenie a Łodzią, Kielcami, ale autobusy PKS mają nawet do 30 minutowe opóźnienia. Sołtys Z. Purgat – od 5- go listopada wszystkie autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem. Te opóźnienia wynikają z tego, że jest zbyt mało kierowców w PKS. Radny K. Kowalczyk – czy już naprawiony jest dach na Sali gimnastycznej w Petrykozach? Wójt – nasze dzieci też wyrządzają szkody w autobusach PKS. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy są jeszcze jakieś pytania? Ad.5 Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy Białaczów. Drogi w naszej gminie podzielone są na zgodnie z ustawą na wojewódzkie, powiatowe i gminne. Są przymiarki do przekwalifikowania dróg powiatowych. Nakłady na te drogi nie mają sensu przed założeniem kanalizacji i gazu. W złym stanie są drogi w Parczowie, Kuraszkowie, Sobieniu, Ossie, Białaczowie szczególnie ulica Partyzantów oraz takie małe do poszczególnych posesji. W nienajlepszym stanie jest też droga do Grabowskiego w Żelazowcach. Jeśli dostaniemy jakieś pieniądze to być może zrobimy jakieś remonty. Ponieważ zbliża się sezon zimowy to będą nam potrzebne odśnieżarki. Wyremontowaliśmy w tym celu samochody strażackie . W miarę naszych możliwości będziemy starali się odśnieżać zwały śniegu większe niż 10 cm. W najgorszej sytuacji są ci ludzie, którzy mieszkają daleko od dróg . Radny K. Kowalczyk – w Parczówku na górach muszą mieć odgarnięty śnieg. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – czy do V punktu są jeszcze jakieś pytania? Radny S. Jóźwik – odcinek drogi do Gościńca jest w złym stanie, czy można go jeszcze w tym roku poprawić? Wójt – w Wąglanach są drogi, którymi w ogóle nie da się przejechać. Dobrze, że radny Jóźwik zwrócił na tą drogę uwagę. Ad.6 Informacja z realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Przewodnicząca oddała głos Z- ca Wójta pani Barbarze Goworek. Informacja ta stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Ad. 7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznał wszystkich Wójt Gminy Białaczów . Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne. Uchwała została przyjęta trzynastoma głosami, jedna osoba zaś wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2008 – 2011 stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznała zgromadzonych Przewodnicząca Pani Krystyna Ziębaczewska. Przypomniała wszystkim zebranym, że na poprzedniej sesji wybrany był zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie : Przewodniczący: pan Waldemar Świtkowski, Członek: pani Teresa Łukasik, Członek pani Krystyna Ziębaczewska. Zespół ten stwierdził, że wszystkie zgłoszone kandydatki spełniają potrzebne wymagania. Pani Ziębaczewska poinformowała radnych, że do wyboru ławników trzeba będzie powołać trzyosobową komisję skuracyjną. Zarządziła wobec tego aby zgłaszać kandydatów na członków komisji. W skład komisji skuracyjnej weszli: Przewodnicząca pani Anna Grzesińska; Członek Stanisław Goworek Członek Ireneusz Wilk Wybrana jednogłośnie komisja rozdała wszystkim radnym karty do głosowania, po czym zarządziła głosowanie tajne. Wynikiem głosowania był wybór ławników do Sadu Rejonowego w Opocznie, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik nr 7 i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalski, który stanowi integralną część do protokołu jako załącznik na 8. Uchwał została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Z treścią uchwały zapoznała obecnych Skarbnik Gminy Białaczów –Pani Irena Wilk. Radny Z. Prusek – czym jest spowodowany zwrot pieniędzy na zasiłki rodzinne? Kierownik GOPS T. Łukasik – jest złożonych mniej wniosków, w wyniku czego musimy zwrócić pozostałe pieniądze. Duże kwoty przeznaczane są też na świadczenia rodzinne w skład których wchodzi między innymi becikowe. Pracownicy GOPS nie są w stanie dokładnie przewidzieć liczby wniosków, które złożą osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi. W wyniku wyczerpania pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali stosowny regulamin, wobec czego zmieli okazję zapoznać się z zawartą w nim treścią. Wójt –uchwała ta wynika z ogólnych przepisów . Każda gmina powinna mieć swój własny regulamin dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy . Radna A. Grzesińska – czy pojemniki do segregacji śmieci będą zakupione? Wójt – o zakupie takich pojemników musimy pomyśleć. Radna A. Grzesińska – czy będą jakieś sankcje karne wobec osób, które nie zastosują się do przepisów zamieszczonych w regulaminie? Wójt – jeśli będą jakieś pisemne skargi to oczywiście podejmiemy stosowne działania. Radny S. Goworek – w ubiegłym roku w TV mówili, że firmy zajmujące się wywozem śmieci mają takie worki dostarczać, wobec czego wzrosną koszty wywozu śmieci. Wójt – w Opocznie była już przeprowadzana segregacja śmieci, ale firma zajmująca się wywozem i tak zapakowała wszystko w jedną śmieciarkę. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w regulaminie wszystko jest dokładnie wypisane, będziemy więc dążyć do tego aby segregacja śmieci w naszej gminie była przeprowadzana. Radny W. Świtkowski – gdyby były nakładane stosowne kary to na terenie gminy byłoby czyściej i gmina miałaby więcej pieniędzy. Radny S. Goworek – Końskie ustalili tzw. Podatek śmieciowy w wysokości 2 zł. Sołtys Z. Purgat – wiosną raz w miesiącu przejeżdżał ciągnik i zabierał ze śmietników wszystkie śmieci. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – za czystość na przystankach odpowiada PKS. Radny Z. Prusek – w rowach wzdłuż drogi do Żelazowic i Radwana jest mnóstwo śmieci. Mieszkańcy tych wsi powinni zadbać o wywóz. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – śmieci do rowów wyrzucają ci co jeżdżą eleganckimi samochodami. Wobec wyczerpania pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne za przyjęciem uchwały i dołączonego do niej regulaminu. Wynikiem głosowania było jednogłośne przyjęcie uchwały . Uchwała Nr IX/56/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów, położonych w powiecie opoczyńskim która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu Z treścią uchwały zapoznał zebranych Wójt Gminy Białaczów, który poinformował, że jest to inicjatywa LEADER + będąca mieć swoje władze i własne środki pieniężne. Grupy te mają charakter publiczno – prywatny i mogą do nich przystępować samorządy lokalne. Aby powstała taka Grupa Lokalnego Działania musi być minimum 10 tysięcy ludzi. Pierwotnie planowaliśmy stworzyć Lokalną Grupę Działania wspólnie z Gminą Żarnów. Starostwo zadecydowało jednak, że nie spełniamy warunku minimalnej ilości ludzi wobec czego musieliśmy przyłączyć się do Mniszkowa, Paradyża i Sławna. Jaki charakter będzie mieć ta Grupa nie wiemy jeszcze dokładnie. Bardzo korzystnie finansowo jest jednak być członkiem takiej grupy. Radny S. Goworek – co jest celem takiej Grupy? Czy będzie mieć ona jakiś zarząd? Wójt – będzie to stowarzyszenie z różnymi podmiotami gospodarczymi. Na początku trzeba będzie utworzyć strategię takiej grupy, a dopiero później można będzie pisać wnioski. Gminy będą jednymi z podmiotów takiej Lokalnej Grupy Działania, mogącymi zdobywać środki pieniężne i osoby fizyczne. Radny K. Kowalczyk – czy pozostałe gminy wyraziły już zgodę? Wójt – tak, wszystkie. W wyniku wyczerpania pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie. Ad.8 Zapytania i wolne wnioski. Radny K. Rek – droga w Ossie jest w złym stanie, należałoby ją wyrównać. Sołtys T. Kwiel – tę drogę trzeba wyrównać do zimy. W Sobieniu mamy łącznie 6 lamp, które nie świecą. Czy może przyjechać do nas jakiś elektryk i naprawić je? Sołtys A. Świątek – w Wąglanach światła późno się zapalają i dość wcześnie gasną. Radna Z. Brzóska – chciałabym serdecznie podziękować za piękną drogę. Proszę jednocześnie o poprawienie drogi w kierunku Sędowa, tak aby można było przejechać ciągnikiem. Wójt – Dziękuję pani Brzósce za miłe słowa. Droga w kierunku Sędowa nie jest taka zła, tylko trzeba wyciąć z niej krzaki, naprawić dołki i zrobić światło. Droga przez Ossę do zabudowy jest przeznaczona do remontu, również ta do pomnika będzie skończona. Na drodze z Zakrzowa są źródła. W związku z tym trzeba będzie wybrać rowy, aby woda nie zalewała drogi. Jest to droga powiatowa, zanim więc podejmiemy jakieś kroki to powinniśmy porozmawiać z dyrektorem. W Sobieniu będę naprawione lampy elektryczne. Radna Z. Brzóska - czy będzie zainstalowana lampa przy placu Pani Cieślak? Mieszka ona dość daleko od drogi gdzie zainstalowane są lampy? Przewodnicząca K. Ziębaczewska – w Kuraszkowie też tak ludzie mieszkają i nie domagają się lamp. Radny K. Rek – w Żelazowcach też jest podobna sytuacja. Wójt – na przyłączenie dodatkowej lampy potrzebny jest projekt. Radna Z. Brzóska – trzeba będzie powiedzieć jej, że nie będzie miała jednak tego światła. Radny K. Kowalczyk – na jakim etapie są drogi do Cerkoloru i na góry? Wójt – te drogi należą do kompetencji starosty opoczyńskiego. Ad.9 Sprawy różne. Radny Z. Prusek – czy jest możliwość ściągnięcia długów GOPS wobec ZUS od poprzedniej kierowniczki GOPS? Wójt- poprzednia kierowniczka i księgowa ZUS zostały zwolnione z pracy . Nie sądzę, że będziemy ściągać od byłej kierowniczki jakichkolwiek pieniędzy ponieważ ta kobieta nie ma teraz żadnych dochodów a jedynie same niespłacone kredyty. Kierownik GOPS T. Łukasik - zrobiliśmy korektę do ZUS i na tej podstawie dostaliśmy upomnienie do zapłaty. Wysłaliśmy do nich pismo o możliwość rozłożenia należnej sumy na raty i o umorzenie odsetek. Radny K. Rek – czy przychodziły jakieś pisma do Kierowniczki GOPS i do Wójta? Ile razy była kontrola z gminy w GOPS –ie? Kto jest w takim razie odpowiedzialny za tą całą sytuację? Kierownik GOPS T. Łukasik – interwencja do Wójta była dopiero w 2006 roku. Radny S. Goworek – kto ją powoływał na to stanowisko? Skarbnik I. Wilk – ZUS może kontrolować tylko ZUS, to nie jest zakres księgowej. Wójt – stała się rzecz bardzo niedobra. Nie powinniśmy jej ciągać po sądach. Kierownik GOPS T. Łukasik – ona nie wzięła tych pieniędzy dla siebie. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – Pani Zielińska nie została zwolniona. Wójt – została zmuszona do przejścia na emeryturę. Przewodnicząca K. Ziębaczewska – z czego powstało to zadłużenie? Kierownik GOPS T. Łukasik – mamy dwa rodzaje pieniędzy. Jedne są przeznaczane na zadania własne, drugie na zadania zlecone. Pani Zofia powielała dwa razy te same wnioski, czyli jednym słowem obracała tymi samymi pieniędzmi. Po korekcie przychodzącej z ZUS powinna za każdym razem wyzerować pieniądze i wyrejestrować osoby. Ona tego nie robiła, bo zwyczajnie nie wiedziała. Wójt – ona nie korzystała z tych pieniędzy. Kierownik GOPS T. Łukasik – oszukała ZUS a te pieniądze zostały wykorzystane na inny cel, aby nie trzeba było ich oddawać. Sołtys T. Kwiel – czyli pracownik ZUS też jest winny? Ad. 10 Zamknięcie obrad. Obrady i protokół Nr IX/9/2007 Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończono o godzinie 13 Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 29.04.2008 , wersja 1
Numer: XVII/17/2004, Z dnia: 29.12.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: VII/07/2003, Z dnia: 22.08.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-półrocze 2003 roku. 4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 5. Podjęcie uchwał. 6. Informacja na temat przygotowaia szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004. 7. Informacja Kierownika PUP w Opocznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy. 8. Zapoznanie z pismem Prezesa Sądu Okręgowegio w Piotrkowie Trubunalskim w związku z upływem kadencji ławników. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony