Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: I/01/2002, Z dnia: 18.11.2002
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych i Wójta Gminy. 4. Wybór przewodniczacego i wiceprzewodniczacych Rady Gminy. 5. Podjęcie uchwał. 6. Uchwalenie liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy. 7. Informacja o oprawach i obowiązkach Radnych wynikających z ustawy. 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: II/02/2002, Z dnia: 12.12.2002
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i zatwierdzenie quorum. 2. Przedłożenie sprawozdania z wykonanych prac w okresie między sesjami. 3. Omówienie treści uchwał. 4. Ustalenie wysokości diet dla Radnych zwiazanych z udziałem w sesjach Rady Gminy. 5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy. 6. Uchwalenie Statutu Gminy. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: III/03/2002, Z dnia: 27.12.2002
Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonanych prac w okresie między sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: IV/04/2003, Z dnia: 23.01.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rday Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych między sesjami. 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Białaczów na 2003 rok. 4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 6. Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Białaczów. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: V/05/2003, Z dnia: 29.04.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. 5. Informacja Kierownika GOPS-u z działalności Ośrodka za 2002 rok. 6. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. 7. Informacja Lekarza Weterynarii o sytuacji weterynaryjnej na terenie powiatu. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2002 rok oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 9. Podjęcie uchwał. 10. Zapytania i wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: VI/06/2003, Z dnia: 30.06.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy ui stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja na temat działalności Opoczyńskiego Rynku Rolnego Spółka z o.o. 4. Informacja na temat zagrożenia p. pożarowego w lasach na terenie gminy przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno. 5. Informacja na temat ochrony p.pożarowej przez Gminnego Komendanta OSP. 6. Informacja na temat stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy. 7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 8. Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej w Białaczowie i Filii w Petrykozach. 9. Informacja na temat działalności GOPS w Białaczowie. 10. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 11. Podjęcie uchwał. 12. Zapytania i wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: VII/07/2003, Z dnia: 22.08.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-półrocze 2003 roku. 4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 5. Podjęcie uchwał. 6. Informacja na temat przygotowaia szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004. 7. Informacja Kierownika PUP w Opocznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy. 8. Zapoznanie z pismem Prezesa Sądu Okręgowegio w Piotrkowie Trubunalskim w związku z upływem kadencji ławników. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: VIII/08/2003, Z dnia: 29.10.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja na temat rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 4. Informacja radnych powiatowych. 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 6. Podjęcie uchwał. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: IX/09/2003, Z dnia: 12.12.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 2
Numer: X/10/2003, Z dnia: 29.12.2003
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Przyjęcie plany pracy Rady Gminy w Białaczowie na 2004 rok. 5. Informacja Prezesa LKS w Białaczowie-osiągnięcia sportowców w 2003 roku. 6. Podjęcie uchwał. 7. Zapytania i wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XI/11/2004, Z dnia: 04.03.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i poszczególnych Komisji za rok 2003 oraz Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w GOPS-ie dnia 27 stycznia 2004 roku. 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 5. Informacja Komendanta Komisariatu na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. 6. Zatwierdzenie planów Komisji Rady Gminy. 7. Podjęcie uchwał. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XII/12/2004, Z dnia: 23.04.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy. 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2003 rok oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorim dla Wójta Gminy. 6. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat działalności OSP i ochrony ppoż. 7. Podjęcie uchwał. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XIII/13/2004, Z dnia: 14.05.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych miedzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XIV/14/2004, Z dnia: 29.06.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Informacja na temat stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy. 5. Informacja na temat dopłat dla rolników z UE. 6. Sprawozdanie z działalności LKS. 7. Podjęcie uchwał. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
Numer: XV/15/2004, Z dnia: 24.08.2004
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-półrocze 2004 roku. 5. Informacja Dyrektora ZEAS na temat wykonania budżetu w szkołach za I-półrocze 2004 roku. 6. Informacja Dyrektorów szkół na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004/2005. 7. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy za I-półrocze 2004 roku. 8. Podjęcie stosownych uchwał. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005.
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 24.01.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony