Protokoły Rady

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: RG.0002.XVI/16.2015, Z dnia: 25.11.2015
Protokół Nr XVI/16/2015 z Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 25.11.2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 25.11.2015.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 21.12.2015 , wersja 3
Numer: RG.0002.XV/15.2015, Z dnia: 30.10.2015
Protokół Nr XV/15/2015 z Sesji Rady Gminy Białaczów z dnia 30 października 2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2015.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 21.12.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.IX/9.2015, Z dnia: 27.05.2015
PROTOKÓŁ NR IX/9/2015     Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW           27 maja 2015 r. Protokół Nr IX/9/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2015 r.   Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum  Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości - według załączonej do protokołu listy obecności, która stanowi załącznik Nr1, sołtysów i radnych , których lista obecności stanowi załącznik Nr 2 i 3 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji. Ustawowy stan radnych – 15 Obecnych – 14 Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  Wójt wnioskował, żeby w pierwszej kolejności w porządku obrad były podejmowane uchwały dotyczące: zmian w budżecie gminy na 2015 r, oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022, w związku z pilnymi obowiązkami Skarbnika Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Nr IX/50/2015 w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego tematu Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który po zmianach przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych. 6. Perspektywy opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian w budżecie gminy na 2015 r. - zmian w WPF na lata 2015-2022 - zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, - wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie, - udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. - ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Białaczów. Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował że był wyłożony do wglądu protokół z ósmej sesji, w tym czasie nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do protokołu w związku z czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami: - zakupiono kosę spalinową za kwotę 2.700 zł. - wykonano prace remontowo-porządkowe na stadionie w Białaczowie, - przeprowadzono prace porządkowe przy pomniku w Kowalowie, - uporządkowano teren zielony na rynku i wokół pomnika w Białaczowie, - odnawiany jest budynek hydroforni w Miedznej Drewnianej, - wykorzystany został w całości materiał na naprawę dróg ( 330 ton kruszywa i 10 tys. l. emulsji), - odbudowano rowy i wykonano przepusty, - na bieżąco wykaszane są tereny zielone, - wykonano prace porządkowe przy świetlicy w Miedznej Drewnianej, - prowadzone są na bieżąco naprawy dróg gminnych, - przy urządzeniu do skrapiania nawierzchni dróg wymienione zostały węże i koła zębate, - odnawiany jest kompleksowo "piekielny szlak", - w budynku Urzędu Gminy wykonywane są prace remontowe, Na zakończenie Wójt poinformował, że w miniony poniedziałek odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Parczówek dotyczące planowanego miejsca gdzie miałaby znajdować się oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy wyrazili zgodę na budowę oczyszczalni ale zdecydowanie nie w tym miejscu w którym była planowana. Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych . Radny W. Świtkowski - czy coś więcej wiadomo na temat budowy wiaduktu w Radwanie, Wójt J. Reszelewski - wystosowaliśmy pismo, czekamy obecnie na odpowiedź od PKP, powinni podać szerokość i długość terenu jaki będzie im potrzebny na ten cel. Radny Z. Wereszka - czy w jakikolwiek sposób posunęły się prace w kwestii drogi na tzw. "Góry" w Parczówku i na jakim etapie jest projektowanie hali sportowej w Miedznej Drewnianej. Wójt J. Reszelewski - obecnie gmina nie ma środków zabezpieczonych w budżecie na ewentualny wykup działek w stronę tzw. "Gór", w bieżącym roku jest planowane zlecenie rzeczoznawcy wyceny tych działem, celem zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rok przyszły. Jeżeli chodzi o halę sportową w Miedznej Drewnianej to obecnie jest na etapie projektowania. Radna E. Lasota - zwróciła się z pytaniem jak wygląda sytuacja z odgromieniem w Zakrzowie i osuszeniem świetlicy w tej miejscowości. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że w kwestii odgromienia, obecnie nie ma żadnych możliwości żeby zdobyć środki zewnętrzne na ten cel. W sprawie świetlicy wykonane zostanie przekopanie rowu, jeżeli woda z piwnicy nie zejdzie wówczas trzeba będzie je zasypać. Radny W. Switkowski - w w/w sprawie zasugerował obniżenie poziomu wody w stawie sąsiadującym z budynkiem świetlicy. Wójt J. Reszelewski - możliwe jest że w tym temacie będzie potrzebna decyzja specjalisty od odwodnień, która może okazać się bardzo kosztowna. Radna E. Lasota - oświadczyła, że mimo to że ekspertyza będzie kosztowna to warto się nad tym tematem zastanowić, bo koszt rozbudowy może okazać się dużo większy. A. Martyka - jak wygląda sprawa działki za "Lewiatanem", na której zagospodarowanie dostaliśmy 20.000 zł. (Garnier). Przewidywane jest przeznaczenie kwoty 8.000 zł. na wykonanie projektu zagospodarowania tej działki, czy te środki są wystarczające, oraz czy ta działka znajduje się w strefie zabytkowej i czy nie poniesiemy dodatkowych opłat za wydanie opinii Konserwatora Zabytków. Wójt J. Reszelewski - środki w wysokości 20.000 zł. które otrzymaliśmy można przeznaczyć jedynie na zakup zieleni, ławeczek lub wykonanie ścieżek, projekt musimy wykonać we własnym zakresie. Przedmiotowy teren znajduje się pod opieką konserwatora i dlatego koszty są tak wysokie. Radna B. Wilk - zwróciła się z pytaniem kiedy powstanie wiata przystankowa na Kolonii Żelazowice, Wójt J. Reszelewski - poinformował, że gmina posiada wszystkie zgody, lecz nie ma jeszcze dokładnego terminu powstania wiaty. Radny M. Franaszczyk - zwrócił się z pytaniem odnośnie odwodnienia drogi powiatowej w Parczowie oraz przyspieszenia skomunalizowania działki pod boiskiem, Wójt J. Reszelewski - oczyszczenie terenu wzdłuż drogi spowoduje że woda będzie częściowo zalewała pola okoliczne a z drugiego fragmentu drogi będzie wpływała do wsi Dyrektor Zarządu Dróg sugerował, żeby zostawić to na takim etapie jak jest obecnie. Ad. 6. Perspektywy opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów. W pierwszej kolejności o zabranie głosu został poproszony Pan Michał Szymański współwłaściciel Przychodni rodzinnej w Białaczowie - poinformował że zostały zakontraktowane usługi z NFZ, na obecną chwilę przychodni posiada: jednego - lekarza rodzinnego, dwóch - internistów, dwóch - pediatrów. Wszystkie świadczenia dla pacjentów udzielane są bezpłatnie. Podjęte zostały starania dotyczące rozbudowy przychodni, gdzie planowana jest rehabilitacja, ginekologia i stomatologia. Przychodnia chce również zapewnić pacjentom w najbliższym okresie raz w miesiącu opiekę Kardiologa, Diabetologa i Pulmonologa. Na obecną chwilę z usług przychodni korzysta 2.500 osób. Przychodnia posiada własny transport sanitarny, planowany jest również zakup aparatu do USG. Radna E. Lasota - zabierając głos poinformowała, że widząc tak duże zaangażowanie właścicieli przychodni, którzy dla mieszkańców z zakresu opieki zdrowotnej wyszli z tak bogatą ofertą, nastraja optymistycznie, że nasze zdrowie będzie w dobrych rękach oraz życzyła innym przychodnią i szpitalom takiego zaangażowania i takiego wyjścia naprzeciw ludziom. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poprosił o poparcie ogłoszenia do NFZ konkursu ofert na terenie gminy Białaczów z zakresu rehabilitacji leczniczej. Sołtys Parczówka A. Krzysztofik - zwróciła się z pytaniem czy wymienieni specjaliści, którzy będą przyjmować w przychodni Białaczów, będą również przyjmować pacjentów w przychodni Petrykozy. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poinformował, że jeżeli lekarz będzie przyjmował w Białaczowie to również będzie przyjmował w przychodni Petrykozy. (W dalszej części radni poruszyli temat przyjmowania pacjentów w porze nocnej i świątecznej) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Opocznie Maria Sołtysiak - poinformowała że Vita-met jest tą firmą która wygrała konkurs na zapewnienie opieki lekarskiej w porze nocnej i świątecznej. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Szpitala w Opocznie Jerzego Filipeckiego czy w kwestii Ośrodka Zdrowia w Białaczowie przewidywane jest rozszerzenie oferty. Dyrektor Szpitala w Opocznie J. Filipecki - poinformował, że żeby działać bezpłatnie na danym terenie wszystko musi być zakontraktowane i za zgodą NFZ. Na terenie powiatu Opoczyńskiego są cztery ośrodki, które mają rehabilitację jest jej o wiele za mało, pacjenci w kolejce na rehabilitacje czekają nawet do pół roku, powodem tego jest mały kontrakt z z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital niejednokrotnie występował o zwiększenie kontraktu, ale do tej pory nie było możliwości jego zwiększenia. Dyrektor poinformował obecnych, że nie ma możliwości stworzenia wszystkich przedsięwzięć bezpłatnie tj. opieka kardiologa, gastrologa lub innych specjalistów bez zapewnienia im. zaplecza i profesjonalnego sprzętu, oświadczył również, że Szpital nie planował i nie planuje likwidacji Ośrodka Zdrowia w Białaczowie. Do Ośrodka Zdrowia w Białaczowie dojdzie jeszcze jeden lekarz, który jest w trakcie specjalizacji chirurgicznej. (W dalszej części wśród osób na sali wywiązała się dyskusja dotycząca jakości świadczonych usług przez Szpital w Opocznie) Radny A. Martyka - zwrócił się do Dyrektora z pytaniem czy szpital jak również ośrodki zdrowia posiadają wystarczają ilość lekarzy i pielęgniarek. Dyrektor J. Filipecki - w odpowiedzi poinformował że brakuje zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, obecnie na naszym terenie jest dużo zatrudnionych lekarzy, którzy jednocześnie pobierają świadczenia emerytalne. Dyrektor Wydziału Zdrowia M. Sołtysiak - poinformowała, że choroby które są przypadkami kosztownymi spadają na szpitale powiatowe. Szpital w Opocznie ma w swoich strukturach funkcjonowanie POZ, oraz podała kilka przykładów zapewnianej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej przez inne placówki opieki medycznej. Współwłaściciel przychodni M. Szymański - poinformował, na temat wszystkich usług diagnostycznych świadczonych przez przychodnię rodzinną w Białaczowie oraz o specjalistach z Tomaszowa i Końskich, którzy w ramach kontraktu będą zapewniać bezpłatnie swoją opiekę. Poruszony został również temat zapewnienia przez przychodnię transportu sanitarnego. Na zakończenie omawianego tematu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - podziękował gościom za przybycie i przedstawienie informacji opieki zdrowotnej na terenie gminy. Właściciele przychodni w Białaczowie Michał Szymański i Mariusz Kuśmierski podziękowali za zaproszenie i prosili o dobrą współpracę. Ad. 7. Podjęcie uchwał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Głos zabrała I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie. Zmiany w planie dochodów: W rozdz. 80101: 39.262 zł. - środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu ekopracowni w Szkole Podstawowej w Skroninie. W rozdz. 80195: 50495 zł. - środki otrzymane na realizację projektu "Nasze przedszkole jest najlepsze w Szkole". W rozdz. 90004: 20.000 zł.- środki otrzymane na realizację projektu "upiększanie z Garnierem". W rozdz. 92109: zmniejsza się dochody o kwotę 99.989 zł. na rozbudowę świetlicy w Radwanie zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Zmiany w planie wydatków: W rozdz. 01010: zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł. na uzupełnienie wodociągu na terenie gminy. W rozdz. 60016: zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł. na zakup kosiarki wraz z osprzętem. W rozdz. 70005: zwiększa się wydatki o kwotę 37.000 zł. z przeznaczeniem na zakup działki w Petrykozach i w Białaczowie. W rozdz.75023: zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł. na szkolenie pracowników. W rozdz. 80195: zwiększa się wydatki w wysokości 50.495 na doposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. W rozdz. 90001: zwiększa się wydatki w wysokości 61.500 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Białaczów. W rozdz. 90004: zwiększa się wydatki o kwotę 28.000 zł. - w tym 20.000 zł. na urządzenie terenu zieleni w Białaczowie i 8.000 zł. na wykonanie projektu wymienionego terenu. W rozdz. 90005: zwiększa się wydatki w wysokości 30.000 zł. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. W rozdz. 90015: zwiększa się wydatki o kwotę 11.100 na opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wąglany, Sędów, Skronina, Kuraszków, Parczów. W rozdz. 92109: zmniejsza się wydatki o kwotę 73.000 zł. na rozbudowę świetlicy w Radwanie. W rozdz: 92605: zwiększa się wydatki o kwotę 855 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za Animatora prowadzącego zajęcia sportowe na boisku "Orlik" w Białaczowie. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/45/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 4 - projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/46/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022, uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 5 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Z. Prusek - poinformował radnych o konieczności zmiany w/w uchwały ze względu na zawarcie w niej zapisu dot. bezpańskich kotów oraz wskazanie adresu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów, W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/47/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 6 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie, Głos zabrała Dyrektor A. Smolarczyk poinformowała że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2012r., poz. 1129) oddziały sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych. Szkoła posiada bazę sportową, uczniowie będą korzystać z hali gimnastycznej, boiska sportowe typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko asfaltowego do piłki ręcznej. Ponadto, po rozpoznaniu oczekiwań i potrzeb uczniów zaobserwowano zainteresowanie nauką w oddziałach sportowych. Dyrektor poinformowała, że obecnie do klasy sportowej chętnych jest 21 uczniów, a podstawą utworzenia takiego oddziału na podstawie w/w przepisów jest co najmniej 20 uczniów w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu oraz co najmniej 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych. Radny A. Martyka - zwrócił się z pytaniem, czy nie będzie dużym obciążeniem dla szkoły organizacja 2 razy w roku obozów sportowych dla uczniów tego oddziału oraz co w sytuacji jeżeli okaże się że liczba uczniów w klasie zmniejszy się poniżej 20 osób. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - w odpowiedzi poinformowała, że przedmiotowe Rozporządzenie nakłada obowiązek organizacji obozów dla uczniów oddziału sportowego, jednak szkoła przewiduje zorganizowanie jednego takiego obozu na terenie gminy Białaczów co obniży koszty. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę uczniów to obowiązkiem jest, żeby taka klasa funkcjonowała musi liczyć minimum 20 osób, w związku z tym szkoła będzie się starać ażeby tą klasę utrzymać. Radna E. Lasota - zwróciła się do Pani Dyrektor z następującymi pytaniami: - czy w otrzymanej informacji przez radnych ujęte są wszystkie koszty dot. utrzymania takiej klasy, ponieważ jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dla uczniów oddziału sportowego muszą być zapewnione obozy szkoleniowe oraz jeden pełnowartościowy posiłek dziennie, - czy szkoła zapewnia warunki sanitarne, - czy klub sportowy LKS w ramach porozumienia może zapewnić zaplecze, - czy są osoby z uprawnieniami, które mogą prowadzić zajęcia w takiej klasie. Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk - w odpowiedzi poinformowała, że organizowanie posiłków jak również obozów szkoleniowych finansowane jest na zasadach ogólnych, gmina może dofinansować wyjazdy na obozy w ramach swoich możliwości. Szkoła nie jest zobligowana zawierać porozumienia z miejscowym klubem sportowym ponieważ w pełni zapewnia zaplecze sanitarne dla uczniów. Placówka zatrudnia nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadają uprawnienia trenerskie i instruktorskie w różnych dyscyplinach sportowych. Po omówieniu powyższych Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/48/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 7 - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że są to środki przeznaczone na projekt przebudowy drogi, po pozytywnym przyjęciu uchwały Gmina wspólnie z Powiatem Opoczyńskim w ramach porozumienia będzie partycypować w wydatkowaniu środków przeznaczonych na przebudowę dróg powiatowych wymienionych w w/w projekcie. Radny A. Martyka - zwrócił się z pytaniem czy przy ul. Świerczewskiego w Białaczowie jest planowana budowa chodnika, oraz czy na ulicy Piotrkowskiej planowana jest budowa zatoczki i przejście dla pieszych w nowym miejscu. Wójt J. Reszelewski - w odpowiedzi wyjaśnił, że przy ul. Świerczewskiego nie będzie budowany chodnik, ponieważ że względu na bezpieczeństwo droga ta musi być poszerzona, natomiast przy ul. Piotrkowskiej nie jest planowana budowa zatoczki, przystanek autobusowy jak również przejście dla pieszych zostanie przeniesione na przeciwko sklepu "lewiatan". W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/49/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 8 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W wyniku głosowania Za przyjęciem uchwały głosowało 13 - radnych 1 - radny wstrzymał się od głosu Uchwała została przyjęta. UCHWAŁA Nr IX/50/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 27.05.2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 9 Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski W powyższym punkcie tematu w pierwszej kolejności głos zabrał Wójt J. Reszelewski - poruszył tema wniosku złożonego przez Pana Z. Szpotona założyciela strony EKG. Wniosek dotyczył tematu Medal - zasłużony dla Gminy Białaczów. Wójt poinformował, że zwracają się do niego osoby z pytaniami czy ta kwestia przez radnych będzie wznowiona oraz zasugerował ażeby Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia ponownie podjęła się tej sprawy. Radna J. Pawłowska - zaprosiła wszystkich obecnych na Festyn Integracyjny, który odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. o godz. 15:00 w Skroninie na placu szkolnym. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - odczytał pismo Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego skierowane do Rady Gminy dotyczącego projektu "Archiwum - Przełomu". Głównym celem wymienionego projektu jest stworzenie ogólnopolskiego elektronicznego i internetowego katalogu zasobów na potrzeby naukowców, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych historią najnowszą, gdzie będą mogli znaleźć interesujące ich dokumenty z lat 1989 - 1991 w jednym miejscu. Wójt J. Reszelewski - przedstawił informację na temat osób które zapłaciły za śmieci za rok z góry. Zapłata za śmieci za cały rok z góry, nie zwalnia płacących z obowiązku uzupełnienia opłaty za okresy przyszłe, jeśli na mocy uchwały Rady Gminy opłaty zostaną podniesione w ciągu roku. Sołtysi z miejscowości Wąglany, Miedzna Drewniana i Skronina zgłosili potrzebę wybudowania wiat przystankowych w tych miejscowościach oraz Sołtys Miedznej Drew. Z. Purgat zgłosił do uporządkowania rowy wzdłuż drogi na odcinku Miedzna Drew. - Żelazowice. Wójt J. Reszelewski - poinformował, że od 1 czerwca kompleksowo będzie porządkowana droga na odcinku Białaczów - Petrykozy, po wykonaniu prac grupa porządkowa przejdzie na następną drogę wymagającą uporządkowania. Sołtys Zakrzowa Z. Brzóska - zgłosiła awarię wodociągu w miejscowości Zakrzów, obok następujących posesji: Kupis, Kędziora i Mastalerz. Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek - zwrócił się z pytaniem do Wójta czy można zobowiązać właścicieli przy ulicy Świerczewskiego, przeznaczonej do przebudowy o zabezpieczenie budynków, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Wójt J. Reszelewski - w odpowiedzi oświadczył, że taka informacja dotarła do właścicieli budynków i zostały one zabezpieczone. Radny M. Jaworski - zgłosił do naprawy drogę na ul. Wąskiej w Białaczowie. Ad. 9. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem powyższych tematów Przewodniczący zamknął IX Sesję Rady Gminy o godz. 13:34 Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek Protokołowała Anna Gołacka
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.XIII/13.2015, Z dnia: 10.09.2015
Protokół Nr XIII/13/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xiii.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.X/10.2015, Z dnia: 30.06.2015
Protokół Nr X/10/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz x sesji.docx
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 21.08.2015 , wersja 2
Numer: RG.0002.XIV/14.2015, Z dnia: 29.09.2015
Protokół Nr XIV/14/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2015 r.  
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.XVII/17.2015, Z dnia: 02.02.2016
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 r.
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 02.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0002.XI/11.2015, Z dnia: 19.08.2015
Protokół Nr XI/11/2015 Z Sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xi.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: RG.0002.XVIII/18.2015, Z dnia: 02.02.2016
Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Anna Gołacka dnia 02.02.2016 , wersja 2
Numer: RG.0002.XII/12.2015, Z dnia: 28.08.2015
Protokół Nr XII/12/2015 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Załączniki:
protokÓzz nr xii.docx
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 30.09.2015 , wersja 2
Numer: XXV/25/2009, Z dnia: 28.05.2009
PROTOKÓŁ NR XXV/25/2009 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 28 maja 2009 Protokół Nr XXV/25/2009 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2009 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady Gminy w Białaczowie rozpoczęła się o godzinie 10.00 W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych miedzy sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa. 7. Podjęcie uchwał: - zmieniająca uchwały budżetowe Nr XXII/153/2009 z dnia 11 marca 2009 roku, Nr XXIII/157/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku, Nr XXIV/161/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów w granicach administracyjnych Gminy Białaczów. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni. Ad. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - rozpoczęciu budowy kanalizacji w miejscowościach Miedzna Drewniana, Parczówek, kol. Żelazowice, - złożeniu niekompletnego wniosku na budowę kanalizacji w Żelazowicach, - ponownym złożeniu wniosku na kanalizację w miejscowościach Wąglany, Parczów, - projektach miękkich na dofinansowanie dożynek i rozwój młodzieży, - przetargu na remont świetlicy w Białaczowie i dofinansowaniu budowy dróg w kwocie 155 tys. zł w miejscowościach Parczów i Wąglany, - odejściu z ośrodka zdrowia w Białaczowie dr Leśnickiej, - zmianach w ośrodku zdrowia w Petrykozach, - rozpoczęciu prac remontowych przy szkole podstawowej w Petrykozach, - przyniesieniu biblioteki w Petrykozach, - wytyczeniu drogi w Ossie, - planach rozbudowy szkół w Parczowie, Sobieniu, - kłopotach z uzyskaniem pełnej dokumentacji na remonty stawów w Kuraszkowie, Białaczowie, Sędowie, - projekcie boiska „Orlik”, - wyborach do parlamentu europejskiego zaplanowanych na 7 czerwca 2009 roku, - imprezach z okazji 3 , 10 maja, konkursie poetyckim, wizycie biskupa, występie orkiestry dziecięcej, - nakrapianiu dróg, - rozpoczęciu prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, - moście na ulicy Sobieńskiej, - zleceniu firmie układanie chodnika w Białaczowie Ad. 5 Zapytania i interpelacje radnych. - Rady Z. Prusek – dlaczego pracownicy interwencyjni nie będą układać chodnika w Białaczowie? Jak się przedstawia sprawa inspektora nadzoru na budowę kanalizacji w Miedznej Drew.? Czy tani koszt budowy kanalizacji w Miedznej, Parczówku i kol. Żelazowice nie oznacza jednocześnie zastosowania złej jakości materiału użytego przy jej budowie? Jaki jest przybliżony koszt zmian urbanistycznych? - Wójt –pracownicy interwencyjni ciągle się zmieniają, dlatego też chodnik będzie układać profesjonalna firma. Na wszystkie materiały potrzebne do budowy kanalizacji są odpowiednie atesty. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco aktualizował wszystkie zmiany. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będzie kosztować około 120 tys. zł - Radny S. Goworek – dlaczego został złożony niekompletny wniosek na budowę kanalizacji w Żelazowicach? Z czego wynika problem uzyskania pełnej dokumentacji na remont stawu w Białaczowie? - Wójt – nabór wniosków został skrócony o 1 m-c. Dlatego też nie zdążyliśmy skompletować na czas wszystkich dokumentów i złożyliśmy niekompletny wniosek. - M. Trębarczyk – wydłużyła się procedura wydawania zezwoleń na budowę stawów. - Radny S. Sikora – czy ten zakup stawu nie był pochopną decyzją? - M. Trębarczyk – nie, po prostu teraz na wszystkie zezwolenia trzeba dłużej czekać. - Radna A. Grzesińska – w jakim terminie będzie remont dachu na szkole w Białaczowie. - Wójt – w tym roku z pewnością będzie złożony wniosek na remont dachu. Dopiero w przyszłym roku zajmiemy się wymianą dachu. - Radna A. Grzesińska – przy szkole w Białaczowie znajduje się suche drzewo, które grozi zawaleniem. - Wójt – jutro zetniemy to drzewo. - Radny I. Wilk – dlaczego łaty na drogach robione przez naszych pracowników psują się coraz szybciej niż te robione przez powiat? - Wójt – koszt zrobienia przez powiat jednej takiej łaty kosztuje 50 zł. Ad. 6 Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa. - Nadleśniczy J. Szczegielniak – w bieżącym roku pojawiły się nowe plany urządzania lasów prywatnych. Plany takie robione są średnio co 10 lat przez Starostwo. Każdy właściciel zobowiązany jest prowadzić gospodarkę leśną i może w każdej chwili uzyskać wypis z planu. - Sołtys T. Mastalerz – na Kuraszkowie jest wiele hektarów lasów. Ludzie skarżą się, że leśniczy nie chce odbić im drzewa z lasu jeśli nie ma zgody wszystkich właścicieli. Czy nadleśnictwo nie może zająć się komasacją tych lasów oraz sprowadzeniem geodety i wytyczeniem granicy pomiędzy lasami państwowymi a prywatnymi? Czy sołtysi mogą otrzymać takie plany? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – nie wiem dlaczego sołtysi nie otrzymali tym razem planów urządzania lasów prywatnych. Zgadzam się z tym, że starostwo powinno przeprowadzić komasacje działek leśnych. Nadleśnictwo nie sprowadzi geodety bo to są ogromne pieniądze i doskonale zna granice swojego lasu. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – a co z osobą, która chciałaby wyciąć sobie drzewo z lasu a nie ma zgody pozostałych współwłaścicieli? - J. Szczegielniak – musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli, aby uzyskać pozwolenie od leśniczego. Zgody pozostałych współwłaścicieli nie musi być tylko wtedy, kiedy zainteresowany posiada więcej niż 50 % udziałów. - Radny S. Goworek – jeśli płacę sam podatek za działkę leśną to też muszę mieć zgody współwłaścicieli na wycięcie drzew z lasu? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – tak, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę. - Sołtys T. Kwiel – a co w sytuacji, kiedy jedna osoba płaci podatek a pozostali współwłaścicieli już nie żyją? - Nadleśniczy J. Szczegielniak - prawnie musi być wszystko uregulowane. Gmina może jednak wystąpić do starostwa o uproszczenie całej procedury. - Radny Z. Prusek - czy właściciel lasu, który robi porządek w lesie może liczyć na pomoc ze strony nadleśnictwa? - Nadleśniczy J. Szczegielniak – jeśli to będzie przecinanie drobnego drzewa to każdy może liczyć na pomoc z naszej strony. Ad. 7 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XXV/163/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 zmieniająca uchwały budżetowe Nr XXII/153/2009 z dnia 11 marca 2009 roku, Nr XXIII/157/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku, Nr XXIV/161/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 4. Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych konieczności podjęcia uchwały. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 5 . Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy – Pani Irena Wilk, która poinformowała zebranych o zmianach w budżecie gminy na 2009 rok. - Radny K. Kowalczyk - dlaczego koszty na kanalizacje Żelazowic są takie duże podczas gdy na cała kanalizacje Miedznej Drew. i Parczówka były zdecydowanie mniejsze? - Wójt – ponieważ dużą część pracy była wykonywana przez pracowników Urzędu Gminy, dlatego koszty były mniejsze. - Radny S. Sikora – jak był robiony przetarg? - Wójt – to jest robione w formie bezprzetargowej. - Radny S. Sikora – dlaczego ten projekt był robiony bez przetargu? - Wójt – ponieważ jest dobry. - Radny S. Sikora – wnioskuję aby w tej sprawie zebrała się komisja rewizyjna. - Wójt – zlecenie wykonania projektu a wykonanie konkretnego projektu to są dwie różne sprawy. - Radny S. Goworek – nie zawsze dobry projekt oznacza dla wszystkich to samo. Przypominam, iż jakiś czas temu wnioskowałem o zakup książek na temat przetargów. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – zakup takiego typu materiałów był konsultowany z radcą. Ustaliliśmy, że jeśli będzie szkolenie na taki temat to ktoś z radnych na nie pojedzie. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXV/165/2009 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 maja 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów w granicach administracyjnych Gminy Białaczów która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 6 . - Urbanista P. Szybilski – w ostatnim czasie zmieniła się ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina Białaczów ma wprawdzie taki plan, ale jest on już nieaktualny. Całą procedura zmiany planu będzie trwać około dwóch lat. Rozpocznie się od zmiany studium, które należy dostosować do obowiązujących przepisów. - Radny Z. Prusek – czy to jest dobry moment na zmianę studium? Wiem, że niektórzy rolnicy mieli problemy z zalesianiem swoich działek przy lasach. Czy ta zmiana studium jeszcze tego nie utrudni? - Urbanista P. Szybilski – zalesianie nie ma nic wspólnego ze zmianami studium. Ustawa, która obecnie obowiązuje dopuszcza zalesianie na wszystkich rodzajach gleb. - Radny n. Jóźwik – czy zmiana studium będzie obejmowała wszystkie wsie na terenie gminy? Czy te zmiany będą prezentowane na jakiś spotkaniach wiejskich? - Urbanista P. Szybilski – wszystkie zmiany będą się ukazywały na bieżąco w prasie i w internecie. To czy gmina będzie robić spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości będzie już zależeć od niej samej. - Wójt – sama procedura wykonania studium będzie poddana przetargowi. - Urbanista P. Szybilski – koszty studium i planu będą wynosiły około 120 tys. zł. Kwota ta będzie rozłożona na dwa, trzy lata. Z Sali obrad wyszedł Radny P. Szymczyk - Wójt – a jeśli nie ma planu zagospodarowania to co z wydawaniem decyzji na budowę domu? - Urbanista P. Szybilski – to wtedy wydawane decyzje nie są legalne. Może pojawić się problem, np.: z odszkodowaniem za zalanie domu pobudowanego nad rzeką. W tych gminach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Koszt jednej decyzji to kwota w wysokości 300 – 400 zł. - Radny S. Goworek – skoro dwa miejsca sąsiadują ze sobą, to dlaczego w jednym można się pobudować a w innym nie? - Urbanista P. Szybilski – jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego to wszystkie decyzje wydaje się w oparciu o plan. Decyzje takie wydaje starostwo. Nie na każdym miejscu można postawić budynek. Ponieważ radni już nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radni. Od głosu wstrzymał się Radny S. Sikora. Uchwała została przyjęta. Ad. 8 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys S. Chałubiński – w miejscowości Ossa jest teren wczasowy. Ktoś postawił sobie jednak znak zakazu „koniec drogi”, który nie pozwala wczasowiczom korzystać z terenów nad zalewem a miejscowym utrudnia przeprowadzanie krów do wody. - Wójt – ten znak dotyczy zakazu wjazdu. Od kiedy tam stoi to jest wreszcie cicho i czysto. Aby go usunąć należy się oficjalnie zgłosić do odpowiednich władz. - Radna J. Pawłowska – w ostatnim tygodniu sołtysi dostali broszurki w których jest mowa o funduszu sołeckim. - Sołtys M. Nowak – aby jednak otrzymać taki fundusz to sołectwa muszą mieć konkretne projekty programów, na które chcieliby te pieniądze przeznaczyć. - Radny N. Jóźwik – przypominam, że nie są jeszcze poprawione w drogach dziury. Gdzie będzie zlewnia dla kanalizacji w Miedznej Drewnianej? - Wójt – dziury w drodze z Wąglan do Parczowa są już naprawione. Zlewnia dla tej miejscowości będzie pod lasem. Ad. 9 Zamknięcie obrad. Obrady XXV Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 12.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 25.06.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 25.06.2009 , wersja 1
Numer: 0063/XII/12/2008, Z dnia: 28.12.2008
XII – tą sesję Rady Gminy Białaczów otworzyła Pani Krystyna Ziębaczewska – Przewodnicząca Rady Gminy. Powitała przybyłych radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności sołtysów, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista obecności zaproszonych gości, stanowi załącznik na 3 do protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że plan pracy dzisiejszego zebrania będzie mieć zmienioną kolejność. Zaproponowała, aby pierwszym punktem spotkania była część uroczysta. Tak zaproponowany porządek spotkał się z 100 procentowym przyjęciem. Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Jóźwik – Wójt Gminy w Białaczowie. Na wstępie swojego przemówienia podziękował wszystkim za tak liczne przybycie. Poinformował również o tym, że dzisiejsze spotkanie jest doskonała okazją do wyróżnienia wszystkich tych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla naszej gminy. Po tych słowach nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i kwiatów i odczytanie gratulacji dla: - Pani Elżbiety Krajewskiej Al. Khouri – za działalność społeczną i szczególne zaangażowanie w promocje gminy poprzez prowadzenie grupy wokalnej odnoszącej sukcesy - Pana Andrzeja Martyki – za działalność społeczną i szczególne zaangażowanie w promocję gminy poprzez popularyzowanie sportu wśród młodzieży i duże zdolności wychowawcze, - Pani Haliny Wijaty – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wąglanach, - Pani Teresy Jach – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, - Pani Bogumiły Czerskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Miedznej Drewnianej. Nieobecne: - Pani Honorata Grabowska – Przewodnicząca Koła gospodyń Wiejskich w Żelazowcach, - Pani Iwona Jarząb – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Parczowie, Wszystkie w/w panie otrzymały podziękowania za pracę społeczną i szczególne zaangażowanie w popularyzowanie tradycji ludowych. Spośród wyróżnionych nieobecny był Pan Mariusz Adam Wiśniewski – działacz sportowy ze Skroniny O głos poprosił Pan Andrzej Martyka. W imieniu wszystkich wyróżnionych serdecznie podziękował za życzenia i dowody uznania. Wspomniał o tym, że praca działacza sportowego jest pracą ciężką. Są jednak ludzie, którzy mimo wszystkich przeciwności z jakimi wiąże się praca społeczna robią coś co służy dobru ogółu. Dzisiejsza uroczystość dodaje sił na dalszą pracę. Apeluję do władz gminy i do wszystkich radnych, aby zajęli się szukaniem ludzi, którzy w przyszłości zajmą nasze miejsca. Po tych słowach zakończyła się część oficjalna spotkania. Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska na podstawie listy obecności stwierdziła że spośród 15 radnych obecnych jest 13. W związku z powyższym Rada zdolna jest do podejmowania uchwał. Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Podjęcie uchwał w sprawach : - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białaczów. 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Nim radni przeszli do dyskusji nad zaproponowanym projektem budżetu na 2008 rok przewodnicząca odczytała dwa pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowią one załącznik nr 5 do protokołu. Jako pierwszy głos w sprawie budżetu zabrał Wójt Gminy. Poinformował on zebranych o: - bardzo trudnym okresie finansowym naszej gminy, - zadłużeniu gminy wobec innych jednostek, - zmianach jaki nastąpiły w budżecie w związku z zamiarem przekazania pewnych kwot na dofinansowanie radiowozu dla policji i samochodu strażackiego dla OSP w Skroninie, - konieczności przeprowadzenia remontu samochodu strażackiego w Petrykozach, - zakończonych projektach kanalizacji Parczówka i Miedznej Drewnianej. Na temat dofinansowania zakupu samochodu strażackiego w Skroninie i remontu (karosacji) samochodu strażackiego w Petrykozach wywiązała się dyskusja. Nie wszyscy radni byli zachwyceni planem przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie straży. Radny S. Goworek zapytał o to, czy konieczny jest zakup samochodu strażackiego w tym roku? Radny W. Świtkowski zadał pytanie o to czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby kupno nowego samochodu strażackiego np. co 10 lat? Radny K. Rek poinformował, że stan techniczny samochodów strażackich, które obecnie są w używaniu jest bardzo zły. Pojazdy te są stare, koszt ich utrzymania duży a skuteczność w sytuacjach kryzysowych jest minimalna. Radny Z. Prusek stwierdził, że zaproponowana suma przeznaczona na straże zwiększa deficyt gminy. W związku z tym , że dyskusja toczyła się nad projektem budżetu na 2008 roku wielu radnych zgłosiło swoje postulaty. Radna J. Pawłowska odczytała swoje sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radna A. Grzesińska wspomniała o obiecanych podwyżkach dla nauczycieli. W sprawie podwyżek dla nauczycieli wypowiedział się Wójt. Poinformował zebranych o tym, że: - minister nie dał wystarczającej ilości pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, - dzieci z terenu naszej gminy mają zapewniony: dowóz do szkoły, opiekę dorosłego w czasie drogi do i ze szkoły w miejscowościach Radwan i Żelazowice, dożywianie, możliwość nauki języków obcych. Ponieważ do zaproponowanego projektu budżetu nie było już żadnych uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęcie budżetu w takiej formie jaka została zaproponowana opowiedziało się 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XII/76/2007 z dnia 28 grudnia została przyjęta. Uchwała Nr XII/77/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Do powyższej uchwały radni wnieśli zapytania: Radny K. Rek zadał pytanie czy komisja alkoholowa może przeznaczyć pieniądze na świetlicę wiejską i kto może korzystać z tych pieniędzy? Radna A Grzesińska poinformowała, że szkoły korzystają z pieniędzy, które otrzymują od komisji alkoholowej. Radny K. Kowalczyk zapytał o wysokość kwoty w § VII pkt. 1? Odpowiedzi na pytania radnych udzieli Wójt. Poinformował zebranych, że pieniądze z budżetu komisji alkoholowej przeznaczane są między innymi na dofinansowywanie świetlic szkolnych i środowiskowych. Pełna informacja dotycząca na co przeznaczane są pieniądze z komisji alkoholowej znajduje się w załączniku do uchwały. Kwota pieniężna w § VII pkt. 1 będzie wynosić 80 zł. Ponieważ nie było już żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Białaczów stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Pani K. Ziębaczewska – Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że proponowany plan jest planem otwartym i jego realizacja będzie dostosowywana do aktualnych potrzeb. Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie w wyniku którego wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białaczów stanowi załącznik nr10 do protokołu. Do proponowanej uchwały radni wnieśli zapytania: Radny S. Goworek stwierdził, że jest zła kolejność uchwał. Stwierdził, że najpierw powinna być ustalana pensja Wójta a później dopiero dodatki do niej. Radny Z. Prusek przedstawił opinię Komisji Budżetu, która uzgodniła, poszczególne składniki wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Zaznaczył jednocześnie, że pensja Wójta nie jest poddawana pod rewaloryzację. Zachodzi wobec tego obowiązek ustalania jakichkolwiek podwyżek dla Wójta na sesji Rady Gminy. Komisja budżetu zaproponowała podniesienie Wójtowi wynagrodzenia o procent rewaloryzacji. Do powyższego stwierdzenia radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Za podwyższeniem Wójtowi wynagrodzenia głosowali wszyscy radni. Uchwała przeszła jednogłośnie. Ad.5. Zapytania i wolne wnioski. A Martyka poinformował o złym stanie okien w budynku sportowym należącym do gminy. Sołtys S. Goworek z Białaczowa zrezygnował z funkcji. Swoją decyzję umotywował częstymi pobytami w szpitalu w związku ze złym stanem zdrowia. Rezygnacja Sołtysa S. Goworka stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 6. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zamknęła obrady XII sesji Rady Gminy w Białaczowie o godzinie 11 Ostatnią częścią sesji było spotkanie świąteczno – noworoczne z udziałem wszystkich obecnych na sesji i zaproszonych gości takich jak: - Józef Róg – Starosta Opoczyński, - Krzysztof Nawrocki – Przewodniczący Rady Powiatu, - Gabriel Olejnik – Komendant Powiatowy Policji, - Wiesław Kuśmierczyk – Komendant Posterunku Policji w Paradyżu, - Andrzej Górski – Dyrektor Zakładu Drzewnego, - Rafał Szymański – Kierownik Oddziału BS w Białaczowie, - Ksiądz Waldemar Gula – Proboszcz Parafii Petrykozy, - Ksiądz Henryk Wójcik – Proboszcz Parafii Białaczów. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIII/13/2008, Z dnia: 08.02.2008
PROTOKÓŁ NR XIII/13/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 08 LUTEGO 2008 Protokół Nr XIII/13/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 08 lutego 200 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.30. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Ziębaczewska poinformowała zebranych, o zmianie kolejności uchwał w proponowanym porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnego sprzeciwu, przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. 7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. 9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie, - zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zaciągnięcia pożyczki, - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w uchwale XII/76/2007 Rady gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów, - w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok, - uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim, - w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” z siedzibą w Modliszewicach, - zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 11. Zapytania i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. W związku z powyższym zarządziła głosowanie . Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - odbytych wyborach na sołtysa wsi Białaczów. W wyniku głosowania mieszkańców nowym sołtysem Białaczowa została Pani Elżbieta Zielińska, - ustalonym terminie na nabory wniosków na kanalizację, - zakończonej umowie na kanalizację Wąglan i Parczowa w wyniku czego znany jest już całkowity jej koszt, - rezygnacji z dwóch uchwał w wyniku rezygnacji części potencjalnych partnerów, - wyznaczonym terminie na poświęcenie pomnika w Skroninie, w związku z uczczeniem pamięci o tragicznie pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, - prowadzonych rozmowach z Gminą Żarnów na odbiór ścieków z dwóch wiosek sąsiadujących z naszą gminą. Dzięki takiej umowie moglibyśmy zarabiać rocznie dość dużo pieniędzy. Nasza oczyszczalnia jest wykorzystywana obecnie tylko w części swoich możliwości. - ostatecznym terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na składanie wniosków na remonty dróg, - zakupie kontenera mieszkalnego dla Pani Henryki Jach, w którym została wymieniona podłoga i podłączona energia elektryczna, - zmianie warunków odbioru padliny z terenu naszej gminy, - ciągle zwiększającej się ilości śmieci w przydrożnych rowach, - o terminie spotkania dotyczącego projektu „e - opoczyńskie”. Dzięki temu projektowi możemy otrzymać duże dofinansowanie, - zatrudnianiu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży i przygotowania zawodowego, - drodze gminnej na terenie wsi Żelazowice, która kawałkiem biegnie przez prywatne pole, - bardzo małych funduszach na remonty dróg. - projekcie drogi powiatowej przechodzącej przez Parczówek, - zadłużeniu gminy, spłacanym kredycie i dziurze budżetowej jaka jest przewidywana na koniec tego roku. Ad.5. Sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Gminy przedstawiła pani Krystyna Ziębaczewska, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Pani Anna Grzesińska. Przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Piotr Szymczyk, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ad.7. Informacja na temat realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Pani Zofii Kwaśniewskiej, która odczytała sprawozdanie dotyczące realizacji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Ad.8. Informacja GOPS o formach i zasadach pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku. Głos w tej sprawie zabrało Pani Teresa Łukasik- Kierownik GOPS Przedstawiła ona sprawozdanie dotyczące form pomocy i zasad pomocy udzielonej mieszkańcom gminy w 2007 roku, stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ad.9. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie gminy i sposoby jego przezwyciężania. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Mieczysławowi Koćmielowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Na wstępie Pan Mieczysław Koćmiel podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim sprawozdaniu mówił o: - aktualnej liczbie z podziałem na płeć, przedziały wiekowe, rodzaj wykształcenia bezrobotnych zamieszkujących na terenie naszej gminy, integralną część tego zagadnienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, - współpracy z samorządami, - przyroście bezrobocia w miesiącach zimowych, - sytuacji kobiet pozostających bez pracy, - długotrwale bezrobotnych, - próbach zdiagnozowania rynku pracy w powiecie opoczyńskim dzięki czemu można by ustalić największe zapotrzebowanie na konkretne zawody, Po zakończonym sprawozdaniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie głos zabrał Wójt Gminy. Podziękował on Panu Mieczysławowi Koćmielowi za dotychczasową współpracę i przybycie na sesję Rady Gminy Białaczów. Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr XIII/89/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/61/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Białaczowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały Głos w sprawie regulaminu korzystania z Hali Gimnastycznej zabrał radca prawny – Pan Wojciech Gorząd. Wyjaśnił on zebranym przyczynę dlaczego wszczęto postępowanie w stosunku do tej uchwały. Odpowiedział także na wszystkie pytania, które dotyczyły między innymi: ustalenia kto ma określić zasady odpłatności korzystania z hali sportowej i jak je ustalić? Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny Stanisław Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/62/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Petrykozach. stanowi załącznik na 12 do niniejszej uchwały Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziała się 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. stanowi załącznik nr 13 do uchwały. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy – Pan Jan Jóźwik, który mówił o potrzebie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 1 mln zł. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań dotyczących tej uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Stosownych informacji dotyczących zmian w tej uchwale udzieliła Pani Irena Wilk – Skarbnik Gminy Białaczów. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/84/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet związanych z udziałem w pracach Rady Gminy dla sołtysów. stanowi załącznik nr 16 do protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Wójtowi Gminy – Panu Janowi Jóźwikowi. Poinformował on zebranych o zamiarze podwyższenia diet dla sołtysów z kwoty 70 zł. na 100 zł. miesięcznie. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Białaczów dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2007 rok. stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny – Pan Wojciech Gorząd. Poinformował wszystkich zebranych o konieczności uchwalenia takiej uchwały, ponieważ ustawa nie przewiduje takiego typu świadczeń. Nie wypłacenie zaś Wójtowi dodatkowego rocznego wynagrodzenia będzie zaś potraktowane jako sprzeczne z konstytucją. Wójt jest również pracownikiem samorządowym, z tą jednak różnicą, że jest wybierany w wyniku głosowania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/86/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno, Żarnów położonych w powiecie opoczyńskim. stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Drabik. Poinformował zebranych o tym, że nie doszło do powstania Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar w/w gmin. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały uchylającej w sprawie woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Wobec braku pytań dotyczących treści uchwały przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem było 12 radnych. Radny S. Sikora wyszedł z Sali obrad. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIII/87/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł z siedzibą w Modliszewicach. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Panu Krzysztofowi Drabikowi. Powiadomił on zebranych o możliwościach przyłączenia do Stowarzyszenia, którego celem będzie pozyskanie pieniędzy od Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Przystąpienie do tego typu stowarzyszenia zobowiązuje nas jednak do opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca naszej gminy. Kilku radnych zadało pytania dotyczące powstania nowego stowarzyszenia. Byli to: - Radna A. Grzesińska – zapytała o to czy zgłosili się do stowarzyszenia jacyś chętni z naszego województwa? - Radny K. Kowalczyk – spytał o to czy z naszego powiatu opoczyńskiego nie powstanie żadna grupa? - Radny Z. Prusek – zapytał o to co można stracić w wypadku naszej rezygnacji ze stowarzyszenia? Na pytania zadane przez radnych odpowiedział Wójt Gminy Pan Jan Jóźwik: - rozpadła się Lokalna Grupa Działania i w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do szukania nowych sojuszników, - przystąpienie do tego stowarzyszenia jest korzystne dla nas ponieważ możemy otrzymać na jednego mieszkańca kilkadziesiąt euro, - chętnymi do współpracy z terenu naszego województwa są także gmina Paradyż i Żarnów, - nie ma znaczenia fakt, że stowarzyszenie to będzie skupiało sojuszników z różnych województw. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie i tak są kierowane na zainteresowane gminy. Wobec wyczerpania się wszystkich pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Radny Stanisław Sikora wszedł na salę obrad. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIII/88/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 08 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Radcy Prawnemu – Panu Wojciechowi Gorządowi. Wyjaśnił on wszystkim zebranym przyczyny dla których zachodzi potrzeba ponownego głosowania za przyjęciem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białaczów. - Radny S. Goworek – czy w regulaminie czystości nie powinna być uregulowana sprawa, kto ma wywozić śmieci z terenu naszej gminy? - Radca Prawny W. Gorząd- sprawa nazwy firmy zajmującej się wywozem śmieci nie powinna być zawarta w regulaminie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych innych pytań przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad.11 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz- czy będą powoływane komisje, których celem będzie sprawdzanie właściwej powierzchni budynków znajdujących się na terenie naszej gminy? Niepokoi mnie sprawa Pani Jach, która ciągle obarcza gminę swoimi problemami z mieszkaniem. - Kierownik GOPS T. Łukasik – obowiązkiem każdej gminy jest zabezpieczenie mieszkań tym osobom, które ich nie mają. - Radna A. Grzesińska – na ulicy Szkolnej ostatnio nie świeciły lampy, jaka była tego przyczyna? - Wójt – to była awaria. - Radna Z. Brzózka – świetlica w Zakrzowie dostała firanki, nie mamy ich jednak na czym powiesić. W związku z tym czy możemy liczyć na to, że otrzymamy je w najbliższym czasie? - Wójt – zamierzamy dostarczyć do świetlicy do Zakrzowa ławki. Nad zdobyciem karniszy musimy się zastanowić. - Sołtys T. Kwiel – w Sobieniu 2 razy do roku remontuje się około 2 kilometry dróg. Myślę, że należałoby zastanowić się nad tym, aby zrobić ten kawałek raz ale porządnie. - Wójt – w budżecie mamy zbyt mało pieniędzy na remonty dróg. - Sołtys Z. Pokrzywka – droga w Petrykozach jest w złym stanie, należałoby ją poprawić. - Wójt – to jest droga powiatowa. Ad.12 Zamknięcie obrad. Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie zakończyły się o godzinie 14.30. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIV/14/2008, Z dnia: 22.04.2008
PROTOKÓŁ NR XIV/14/2007 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 22 KWIETNIA 2008 Protokół Nr XIV/14/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 10.00. W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 6. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 8. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2007 rok, - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok, - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok, - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2015, - w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015” - w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Białaczów, W sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, - sprawie uchylenia uchwały ustalającej Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Białaczów wraz z uchwałą zmieniającą, - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni radni. Ad.4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o: - przygotowaniach wniosków aplikacyjnych, - zakończeniu prac związanych z kanalizacją Wąglan i Parczowa, - remontach dróg, zniszczonych podczas budowy kanalizacji w miejscowości Parczów, - wyznaczonym terminie na składanie wniosków na projekt kanalizacji w Parczówku i Miedznej Drewnianej, - o uroczystości w Skroninie ku czci pomordowanym w czasie II wojny światowej, - zatrudnianiu bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych, - likwidacji dzikich wysypisk śmieci i sprzątaniu dołów, - zamiarze remontu dróg w Sobieniu, Sędowie, Kuraszkowie, Ossie, - remoncie figurki w Białaczowie, - odrzuconym wniosku na dofinansowanie Dni Białaczowa i obozu dla młodzieży, - dotacji w wysokości kilka tysięcy euro na wsparcie problemów społecznych, - rozpoczętym remoncie muszli, w której na trzeciego maja zaplanowana jest msza plenerowa, - sukcesie wokalnym uczennicy z Petrykóz, która za zajęcie pierwszego miejsca wygrała wyjazd do Brukseli, - remoncie cmentarza w Białaczowie za pieniądze zebrane w dzień Wszystkich Świętych. Ad.5 Zapytania i interpelacje radnych. - Radny K. Kowalczyk – dlaczego został cofnięty wniosek na dofinansowanie Dni Białaczowa i obozu dla młodzieży? - Z – ca Wójta – każdy wniosek składa się z części pisemnej i elektronicznej. Zarzucili nam, że nie dostarczyliśmy im wersji elektronicznej, co było oczywistą nieprawdą. - Radny S. Sikora – ludzie w Parczowie są zadowoleni z kanalizacji. Mają jednak pewne zastrzeżenia co do przykrego zapachu który się unosi ze studzienek kanalizacyjnych. Czy można coś w tej sprawie zrobić? - Wójt – sytuacja ciągle się powtarza. Ludzie wylewają jednorazowo zbyt duże ilości ścieków do studzienek kanalizacyjnych. - Radna Z. Brzóska – świetlica w Zakrzowie jest już ukończona. Na koniec maja zaplanowane jest uroczyste oddanie. Niestety pozostawiony jest w niej wielki nieporządek. Zwracam się z prośbą o to aby pracownicy interwencyjni zajęli się uporządkowaniem tej świetlicy. Radny. Z. Prusek i W. Świtkowski poprosili Wójta o udzielenie bliższej informacji na temat remontu dróg na terenie Miedznej i Radwana. Radny P. Szymańska poprosiła o uprzątnięcie piachu znajdującego się wokół kapliczki w Petrykozach. Piach ten przywieziony był zimą na posypywanie dróg. - Wójt – na remont Ośrodków zdrowia mamy ok. 30 tys. zł. Planujemy ok. 5 tys. zł. przeznaczyć na Ośrodek w Petrykozach. - Radny W. Świtkowski – proponuję aby porozmawiać z przedstawicielem PKS o tym, żeby autobusy dowożące dzieci do szkoły w Miedznej Drewnianej zmieniły miejsce zatrzymywania się na bardziej bezpieczniejsze dla dzieci lub mogły wjeżdżać na plac szkolny. - Wójt – obecnie ruch na terenie Opoczno – Końskie jest zamknięty i dlatego tak duża ilość pojazdów przejeżdża przez Miedznej. - Radny Z. Prusek – dlaczego w budżecie jest przewidziana duża ilość środków finansowych na remont stawu w Zakrzowie? -Wójt – zasady przyznawania dotacji na remonty stawów uległy zmianie. Komisja opiniująca wnioski zbiera się raz na kwartał. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie remontu zbiornika w Zakrzowie – niestety było to już po terminie. - Sołtys Z. Gwadera – czy gmina może zgłosić zapotrzebowanie na oznakowanie z napisem „Uwaga dzieci?” oraz na pomalowanie pasów ? - Wójt – zarząd dróg nie chętnie zgadza się na pomalowanie pasów tam gdzie nie ma chodnika. Proponuję aby mieszkańcy Miedznej złożyli petycję do Wójta w tej sprawie. Wtedy to będzie podstawa do tego, aby wniosek można było przekazać dalej. Ad. 6 Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Białaczów. Głos w tej sprawie zabrał Komendant Gminny OSP – Pan Jan Jóźwik. Odczytał on sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. - Wójt – na terenie naszej gminy znajduje się kilka jednostek OSP. Chciałbym złożyć wyrazy podziękowania dla wszystkich strażaków ochotników, którzy z narażeniem życia walczą z pożarami. Na rok 2008 przeznaczono znacznie większą kwotę na dofinansowanie jednostek OSP. W tym roku planowane są zawody strażackie, oraz uczczenie rocznicy powstania OSP w Radwanie. Wszyscy nasi strażacy są ubezpieczeni i mają aktualne badania lekarskie. Ad.7 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że na każdej komisji Rady Gminy przedstawiane było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Następnie oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Odczytał on wniosek z Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Podjęcie uchwał: Uchwała Nr XIV/91/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2007 rok która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Radny S. Goworek - opuścił obrady. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIV/92/ 2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zgromadzonych z uchwałami z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowią one załączniki nr 8 i 9 do niniejszego protokołu Uchwałę z Komisji Rewizyjnej odczytał również Przewodniczący tej Komisji – Pan Piotr Szymczyk, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. - Radny K. Rek – złożył propozycję, aby przedstawić na którejś sesji Rady Gminy przyczyny zadłużenia GOPS wobec ZUS. - Radny S. Sikora – zaproponował, aby zrobić spotkanie , na którym przedstawione byłoby sprawozdanie wyjaśniające zadłużenie GOPS. - Kierownik GOPS T. Łukasik – stwierdziła, że radni już wcześniej byli informowani o zadłużeniu GOPS. Poinformowała również o tym, że przez cały ubiegły rok robiona była korekta dla ZUS, i wszystko konsultowane było z radcą prawnym. Pani Kierownik GOPS poinformowała, że wszyscy zainteresowani bliżej tą sprawą mogą w każdej chwili przejrzeć wszystkie dokumenty, które są dostępne w budynku GOPS. Nie podjęcie zaś stosownej uchwały pozwalającej na spłatę zadłużenia wobec ZUS może spowodować zablokowanie konta przez ZUS. - Wójt – poinformował wszystkich o konieczności spłaty zadłużenie wobec ZUS, gdyż nie ma żadnej możliwości jego umorzenia. Jedynym ustępstwem na jakie zgodził się ZUS jest możliwość rozłożenia na raty. Będą one spłacane do roku 2013 roku. - Radny W. Świtkowski – proponuję, aby przygotować na którąś sesję dokładną informację dotyczącą tej sprawy. - Radny K. Kowalczyk – czy przychodziły we wcześniejszych latach jakieś upomnienia z ZUS do GOPS i Urzędu Gminy dotyczące zadłużenia. - Kierownik GOPS T. Łukasik – po kilku monitach tylko do GOPS zaczęły również przychodzić upomnienia do Urzędu Gminy. Nie znajdowały one wówczas żadnej odpowiedzi. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/93/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poinformowała wszystkich, że Komisja Budżetowa miała spotkanie, na którym wyjaśnione zostały wszystkie zmiany w budżecie. Oddała następnie głos Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk, która wyjaśniła zgromadzonym, że nie ma zmiany w samym budżecie, ale tylko na poszczególnych paragrafach. Radni nie mieli żadnych pytań wobec czego Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/94/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady gminy na 2008 rok. która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o tym, że wszystkie Komisje obradowały nad zatwierdzeniem swoich planów. Wobec tego, że nikt z zebranych nie miał żadnych pytań zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/95/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. - Radny K. Kowalczyk – czy to jest już ostateczny plan? Poproszę o wyjaśnienie pkt. 7, 12, 13, 19 . - Wójt – w punkcie pkt. 7 jest to Żelazowice kolonia, pkt. 12- dotyczy przebudowy drogi Opoczno – Końskie, pkt. 13 – jest to remont świetlicy wiejskiej w Wąglanach ( tego starego budynku ) oraz pkt. 19 dotyczy opracowania projektu kanalizacji w miejscowościach Petrykozy, Radwan, Skronina, Żelazowice - Radny K. Kowalczyk – czy jest konieczność remontu świetlicy w Wąglanach? - Wójt – tak, ten nowy budynek, który stoi obok należy bowiem do OSP a nie do Urzędu Gminy. - Radna Z. Brzóska – czy kwota w przewidziana w planie na pokrycie dachu nie jest zbyt wysoka? - Wójt – zawsze wnioskuje się o maksymalnie wysoką kwotę, gdyż wtedy istnieje większa szansa na otrzymanie wyższej dotacji. - Radny K. Kowalczyk – w pkt. jest przewidziana budowa elektrowni wiatrowej – czy mógłby ktoś przybliżyć ten temat? - Wójt – jest taki pomysł. Zgłosiła się już do nas firma, która chciałaby postawić na terenie naszej gminy wiatraki. Jest już wiele gmin, które posiadają własne wiatraki i mają z nich pewne korzyści. Procedura z wybudowaniem wiatraka jest jednak bardzo trudna. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/96/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy. Mówił on o konieczności podjęcia takiej uchwały dla potrzeb gminy. Plan taki jest zaś niezbędny do składania różnych wniosków. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/97/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. - Radny K. Kowalczyk – jaka będzie wysokość opłaty za obiady? - Kierownik ZEAS – G. Owsińska – odpłatność za obiad będzie wynosić 1,20 zł. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/98/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Pani Kierownik GOPS T. Łukasik. Poinformowała zebranych o korzyściach związanych z przystąpieniem do projektu. Warunkiem przystąpienia jest jednak podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/99/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Białaczów wraz z uchwałą zmieniającą tą uchwałę która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wobec tego, że radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XIV/100/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy. Odczytała pismo dotyczące rezygnacji Radnego St. Józwika , które stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za Przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Radny S. Goworek – nieobecny podczas głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Radny W. Świtkowski –czy możemy liczyć na wypełnienie dołów w Radwanie? - Sołtys S. Chałubiński – droga we wsi i do Nadola jest w złym stanie, kiedy będzie poprawiona? - Wójt – o tych dwóch sprawach będziemy pamiętać. Ad. 10 Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XIV Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie 14 . Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: 0063/XIX/19/2008, Z dnia: 02.12.2008
PROTOKÓŁ NR XIX/19/2008 Z SESJI RADY GMINY W BIAŁACZOWIE 02 GRUDZIEŃ 2008 Protokół Nr XIX/19/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudzień 2008 r. Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum Sesja Rady gminy rozpoczęła się o godzinie 9.00. W obradach uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokółu jako załącznik Nr 1. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 2 oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi integralną część do protokołu jako załącznik Nr 3. Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad. Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag wobec zaproponowanego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy w Białaczowie. 4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. 5. Zapytania i interpelacje. 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 7. Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - w sprawie zmian w budżecie gminy, - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Białaczów, - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów, - w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na Tereni gminy Białaczów, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/121/2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2008 – 2015”, - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, - w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów, - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Przewodnicząca poinformowała wszystkich o tym, że do zaproponowanego protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami. Przewodnicząca oddała głos w tej sprawie Wójtowi Gminy, który mówił o: - zakończonej kompleksowej kontroli z RIO, która trwała przez dwa miesiące i nie wykazała większych nieprawidłowości, - uroczystościach związanych z dniem 11 listopada, w których udział wzięli strażacy, - poświęceniu samochodu strażackiego w Żelazowcach, - programie PROW, który ostatecznie nie ruszy w tym roku. W związku z tym wnioski na świetlicę w Żelazowcach i Hermes w Białaczowie zostaną złożone w przyszłym roku, - Lokalnej Grupie Działania i PP Obszarów Wiejskich, które w nadchodzącym czasie zaczną już korzystać ze środków europejskich, - wniosku na kanalizację złożonego w ramach ROP, - remoncie drogi w Petrykozach na odcinku cmentarz, strażnica, - potrzebie zatrudnienia jeszcze jednej osoby do zajmowania się awariami studzienek kanalizacyjnych, - zatrudnieniu ok. 95 osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego, staży i prac społecznie użytecznych, - problemie własności stawu w Białaczowie. Właściciele tego zbiornika nie chcą go sprzedać gminie a jedynie wypożyczyć na 5 lat. Gmina nie ma w tym remoncie żadnego interesu, dlatego też decyzję co z tym zrobić pozostawiam Radzie Gminy. Ad. 5 Zapytania i interpelacje. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować odpowiednie władze bardzo złym stanem tego stawu, - Radny W. Świtkowski – na wyremontowanie tego zbiornika gmina dostanie 80% dotacji, resztę musi wyłożyć z własnej kieszeni, a i tak nie będzie jego właścicielem. Dużym plusem będzie jednak pozbycie się tego okropnego zapachu i poprawienie ogólnego wizerunku Białaczowa. - Radna A. Grzesińska – proponuję zaprosić tego właściciela na sesję rady, aby się wypowiedział w tej sprawie. - Wójt - właścicielem tego stawu nie jest jeden Pan, ale kilka osób. - Radny S. Sikora – nad tą sprawą należy się zastanowić, bo gmina poniesie koszty a i tak nic z tego nie będzie miała. - Radny I. Wilk – ale poprawi się wygląd Białaczowa i zniknie ten przykry zapach. - Radny N. Józwik – może należy zadbać najpierw o prawo pierwokupu na wypadek gdyby właściciele zdecydowali się kiedyś sprzedać tan staw. - Radny Z. Prusek – gmina może stosować różne formy nacisku na właścicieli stawu, aby coś zrobili w tej sprawie . Nie byłoby jednak dobrym rozwiązaniem zapłacić za remont czegoś co i tak nie będzie do nas należało. - Radny K. Rek – proponuję zainteresować tą sprawa sanepid i ochronę środowiska. - Radny K. Kowalczyk – czy w ramach remontu drogi w Petrykozach przewidziane jest odwodnienie placu przed kościołem? Czy ktoś może przygotować wykaz prac, które w tym roku wykonało te 95 osób? - Wójt – remont drogi nie przewiduje odwodnienia terenu, ponieważ na takie prace jest zdecydowanie za mało pieniędzy. Studzienka, która ma za zadanie zbierać wodę opadową jest zdecydowanie za wąska na zbieranie takich ilości wody. Bardzo trudno jest wycenić pracę tylu osób na przestrzeni całego roku. Należałoby prowadzić rejestr prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, interwencyjnych przygotowania zawodowego i staży. Myślę, że najbardziej precyzyjnej odpowiedzi w tej sprawie mogą udzielić sołtysi poszczególnych wsi, w których pracowali zatrudnieni ludzie. - Radny S. Sikora – wnioskuję, aby Wójt swoje sprawozdanie między sesyjne sporządzał na piśmie i dawał do wglądu radnym. - Wójt – to dla mnie byłaby dodatkowa praca. - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – sprawozdanie takie jest do wglądu w protokole z sesji. - Radny Z. Prusek – Komisja Alkoholowa przeznaczyła pieniądze na naukę pływania dla szkół podstawowych. Ad. 6 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Gminy– Pani Krystyna Ziębaczewska. Odczytała sprawozdanie dotyczące informacji oświadczeń majątkowych radnych nadesłane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego , które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 7 Informacja na temat stanu dróg gminnych i przygotowanie służb do sezonu zimowego. - Wójt – dojazd do każdej miejscowości w gminie jest dobry. Na zimę mamy przygotowany piasek i dwa pługi na jednostkach OSP. W najbliższym czasie mamy przejąć ok. 2 tony emulsji, która będzie przeznaczona do łatania dziur, powstałych na drogach. Wierzymy jednak, że tegoroczna zima nie będzie aż tak mroźna i śnieżna. Ad. 8 Podjęcie uchwał. Uchwała Nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu Przewodnicząca głos w tej sprawie oddała Skarbnik Gminy – Pani Irenie Wilk. Poinformowała ona zebranych o zmianach w budżecie gminy jakie zaszły w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. - Radny N. Jóźwik – czy to są już wszystkie zmiany w budżecie do końca roku? - Skarbnik I. Wilk – nie, praktycznie przez cały czas są jakieś zmiany. Wraz z końcem roku będzie ich jeszcze więcej. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/124/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na obszarze gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – ile wynosiła cena żyta w tym roku? - Skarbnik I. Wilk – było to 55 zł. ale my ją obniżamy do kwoty 40 zł. W ubiegłym roku też obniżaliśmy cenę do kwoty 40 zł. - Radny Z. Prusek – z uwagi na to, że nie zwiększamy ceny skupu żyta to podatki pozostają na tym samym poziomie. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/125/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – o ile została zwiększona kwota w stosunku do minionego roku, i czym się kierowano? - Wójt – o 10 groszy. Zwiększając cenę wody chcemy chociaż w jakimś procencie pokryć wydatki związane z dokupywaniem sprzętu do wodociągów. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – jak kształtują się ceny wody i ścieków w innych gminach? - Wójt – na tle innych, okolicznych gmin mamy stosunkowo tanią wodę i ścieki. - Radny N. Jóźwik – czy oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane warunki? W ostatnim czasie wody Wąglanki są bardziej zanieczyszczone Może należy pomyśleć nad drugą oczyszczalnią. - Wójt – zanieczyszczenie Wąglanki nie pochodzi od oczyszczalni ścieków. Co dwa tygodnie pobierane są próbki wody z oczyszczalni, które są regularnie badane w Piotrkowie. Zanieczyszczenie Wąglanki pochodzi od zalewu. Oczyszczalnia pracuje tylko w 1/3 swojej maksymalnej pracy. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/129/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - Radny N. Jóźwik – czy jest zabezpieczony agregat prądotwórczy na oczyszczalni na wypadek awarii prądu? Jeśli zdarzy się taka sytuacja to może zalać przepompownie w Wąglanach. Może na każdej przepompowni powinien być agregat. - Wójt – tak, projektodawca przewidział taką sytuacje. Jeśli nie będzie prądu to będzie zalewać wszystkie przepompowanie równocześnie. - Radny K. Rek – stan sieci energetycznej jest dość dobry i nie ma większych awarii. Projektant kanalizacji z pewnością przewidział możliwe braki w dostawie prądu i zadecydował, że nie ma konieczności stawiania agregatów przy przepompowniach. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/120/2008 z dnia 09 października 20008 roku w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Białaczów na lata 2008 – 2015 która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu - Radny S. Sikora – czy ktoś może przedstawić powód tych zmian? - Wójt – uchwała dotycząca WPI i PRL są wynikiem błędu na kwotę ok. 05 grosza. W takiej sytuacji należało zmienić cały plan. - Radna A. Grzesińska – dlaczego na tym planie jest na pierwszym miejscu szkoła w Petrykozach a nie w Białaczowie? - Wójt – ponieważ wcześniej będą nabory na wnioski finansowane z programu, na który będzie zgłaszana szkoła w Petrykozach. - Radny K. Rek – należy podjąć jakieś kroki, aby te wnioski jednak nie przepadały. - Wójt – są gminy, w których wnioski przygotowywane są przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach, a mimo to wnioski tych gmin i tak przepadają. Problem polega na tym, że wniosków składanych jest zbyt dużo a pieniędzy do podzielenia jest o wiele za mało. W pierwszej kolejności pieniądze przydzielane są tym gminom, które położone są w okolicy dużych miast. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu - Wójt – w ostatnich miesiącach weszła w życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakazuje określić stawki za udział w szkoleniu pożarniczym i działaniu ratowniczym. - Radny Z. Prusek – proponuję podnieść kwotę z 10 zł. do 12 zł., ponieważ strażaków ochotników jest coraz mniej. - Radny S. Sikora – jestem przeciwko podniesieniu tej kwoty ponieważ nie można traktować straży jako instytucję przynoszącą dochód. Czy jest jakiś harmonogram szkoleń strażackich? Jak te ćwiczenia przebiegają? Czy równo są traktowane wszystkie jednostki OSP? - Wójt – ustawodawca określił z góry zasady, według których strażacy powinni postępować na wypadek akcji ratowniczej. Żaden strażak odpowiednio nie przeszkolony nie może uczestniczyć takiej akcji. Harmonogram szkoleń strażackich jest dostępny u pracownika, który zajmuje się sprawami strażackimi w urzędzie. Uczestnictwo w szkoleniach uzależnione jest od gotowości bojowej jednostki OSP, a więc od stanu technicznego. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – uchwała ta podejmowana już była na poprzedniej sesji, ale wtedy brakowało zapisu, o publikacji w Dzienniku Urzędowym. W tej uchwale i w następnej nic nie zmieniamy tylko dodajemy ten zapis. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - Kierownik GOPS T. Łukasik – do zadań realizowanych przez GOPS doszły dodatkowe obowiązki : podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz załatwianie indywidualnych zadań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z tym należy rozszerzyć Statut GOPS uzupełniając go o powyższe zapisy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/135/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu - Radna A Grzesińska – niezadowolenie wśród nauczycieli jest duże. Dlaczego największe cięcia są w oświacie? - Wójt - jeśli komuś zabiera się pieniądze to nikt z tego nie jest zadowolony. Gmina do oświaty dokłada około kilkaset tysięcy złotych. Jesteśmy biedną gminą i nie mamy zbyt dużych możliwości finansowych aby podwyższyć pensje dla nauczycieli. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu : Radna A. Grzesińska i Radny I. Wilk. Uchwała została przyjęta. Z Sali obrad wyszli P. Szymczyk i Z. Prusek. Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - Przewodnicząca K. Ziębaczewska – program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest corocznie na każdy następny rok. Ponieważ radni nie mieli już żadnych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Ad. 9 Zapytania i wolne wnioski. - Sołtys T. Mastalerz – czy sołtysi mogą dostać uchwały dotyczące podatków do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach? Czy należy się ulga podatkowa komuś kto otwiera zakład pracy? - Wójt – ulga nie należy się. Sołtysi dostaną uchwały o podatkach do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. - Radny A. Grzesińska – co z tym podjazdem przy szkole podstawowej w Białaczowie. Kiedy będzie poprawiony? - Wójt - myślę, że w przyszłym roku. - Radna B. Szymańska – wnoszę o włączenie do przyszłorocznego budżetu opracowanie projektu OSP w Petrykozach i na skończenie remontu ośrodka zdrowia. - Wójt – remont ośrodka będzie skończony w nadchodzącym roku. Projekt OSP w Petrykozach będzie przedmiotem konfliktu z projektem OSP w Żelazowcach. W tym roku już nie ruszą wnioski w ramach których miał być składany wniosek na remont OSP w Żelazowcach. Obydwie zainteresowane jednostki OSP muszą się więc dogadać między sobą. - Radna B. Szymańska –na kiedy planowany jest remont samochodu OSP w Petrykozach? - Wójt – w przyszłym roku. - Radny N. Jóźwik – kto odpowiada za drzewa przy DPS w Białaczowie? Stanowią one zagrożenie. - Wójt – jest to własność zarządu powiatowego dróg i tam należy składać pisma o likwidację tego zagrożenia. - Radny I. Wilk – zapraszam na finały ligi siatkowej, które odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Ponieważ nie było już żadnych pytań Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Białaczowie zakończyła się o godzinie13.15. Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Mazur Krystyna Ziębaczewska
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 05.01.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony